Bonefos 800 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Aktiva substanser:
klodronatdinatriumtetrahydrat
Tillgänglig från:
Orifarm AB
ATC-kod:
M05BA02
INN (International namn):
klodronatdinatriumtetrahydrat
Dos:
800 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
klodronatdinatriumtetrahydrat 1000 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53428
Tillstånd datum:
2016-05-04

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Bonefos

800 mg tabletter

dinatriumklodronat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar symptom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte

nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om

Vad är Bonefos och vad används det för

Innan du använder Bonefos

Hur du använder Bonefos

Eventuella biverkningar

Förvaring av Bonefos

Övriga upplysningar

1.

VAD ÄR BONEFOS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR

Bonefos tillhör en grupp substanser, så kallade bisfosfonater, som förhindrar

kalciumförlust i ben.

Bonefos används vid behandling av och förebyggande mot hyperkalcemi (förhöjd nivå av

kalcium i blodet) och bennedbrytning.

2.

INNAN DU ANVÄNDER BONEFOS

Använd inte Bonefos:

om du är överkänslig mot dinatriumklodronattetrahydrat (en bisfosfonat) eller något

av övriga innehållsämnen

om du samtidigt använder något annat preparat som innehåller en bisfosfonat.

Var särskilt försiktig med Bonefos:

Det är viktigt med tillräckligt vätskeintag och du ska därför dricka rikligt med

vätska under behandlingen. Detta är särskilt viktigt hos patienter med hyperkalcemi

eller njursvikt.

Berätta för din läkare om du har nedsatt njurfunktion.

Om du har haft eller har smärta eller svullnad i tandkött och/eller käken, domnad

käke, om käken känns tung eller om du har tappat en tand.

Om du står under tandläkarbehandling eller ska genomgå tandkirugi, berätta för din

tandläkare att du behandlas med Bonefos.

Bonefos ska ej ges till barn annat än vid livshotande hyperkalcemi.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel

(även receptfria sådana) innan du påbörjar behandlingen med Bonefos.

Bonefos ska inte användas tillsammans med

andra bisfosfonater

läkemedel mot sur mage och halsbränna (antacida)

järn- eller kalciumpreparat

läkemedel innehållande aminoglykosider som används mot

infektioner.

vissa medel mot värk och inflammationer, så kallade NSAID-

preparat.

celldödande medel (estramustinfosfat)

Intag av Bonefos med mat och dryck:

Tabletterna bör tas på fastande mage tillsammans med ett glas vatten. Du ska sedan avstå

från att äta, dricka (annat än kranvatten) och ta andra mediciner under en timme eftersom

det försämrar absorptionen av Bonefos.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av

Bonefos under graviditet.

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk. Amning rekommenderas ej under

behandling med klodronat.

Körförmåga och användning av maskiner:

Det är inte känt om Bonefos har inverkan på din förmåga att framföra fordon och använda

maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra

motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan

påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras

effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i

andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

HUR DU ANVÄNDER BONEFOS

Använd alltid Bonefos enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Bonefos tabletter får ej krossas eller tuggas. De ska sväljas hela.

Vid doseringen 1600 mg dagligen rekommenderas att hela mängden tas som en dos.

Dosen bör tas på morgonen på fastande mage tillsammans med ett glas vatten. Vid högre

dosering bör den dos som överstiger 1600 mg tas som en separat dos. Om en andra dos

skall tas samma dag, bör den tas mellan måltiderna, tidigast två timmar efter och en

timme före intag av mat, dryck (annat än kranvatten) och andra mediciner.

Tabletten på 800 mg kan delas för att underlätta nedsväljandet, men båda halvorna ska tas

vid samma doseringstillfälle. Efter att du tagit tabletterna skall du avstå från att äta,

dricka (annat än kranvatten) och ta andra mediciner under en timme.

Om du använder mera Bonefos än vad du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning

av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bonefos:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta din nästa dos som vanligt.

Om du slutar att använda Bonefos:

Diskutera med din läkare innan du slutar använda Bonefos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek

.

4.

EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Bonefos orsaka biverkningar men alla användare behöver inte

få dem.

Den vanligaste biverkningen är diarré vilken vanligtvis är lindrig och oftast förekommer

vid höga doser.

Vanliga biverkningar

(förekommer hos mellan 1 och 10 av 100 patienter): diarré,

illamående och kräkningar, låga kalciumnivåer i blodet utan symtom, förhöjda

leverenzymvärden (transaminaser).

Sällsynta biverkningar

(förekommer hos mellan 1 och 10 av 10 000 patienter): låg

kalciumhalt i blodet med symtom, ökad bisköldkörtelhormon med åtföljande sänkt

serumkalciumnivå, förhöjt alkalisk fosfatas (hos patienter med cancer kan detta orsakas

även av lever och skelettsjukdom), överkänslighetsreaktion i form av hudreaktion.

Enstaka fall av biverkningar som försämrad lungfunktion hos astmapatienter som är

känsliga för acetylsalicylsyra, överkänslighetsreaktion i form av andningsbesvär,

försämrad njurfunktion, allvarlig njurskada och njursvikt speciellt vid samtidig

användning av NSAID-preparat (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska

läkemedel).

Ovanliga lårbensbrott, särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan

förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller

obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt

lårbensbrott.

Enstaka fall av osteonekros (allvarlig benskada) i käkbenet har rapporterats.

I sällsynta fall kan allvarlig smärta i skelett, leder och/eller muskler förekomma från

några dagar till flera månader efter behandlingsstart.

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytningar från örat och/eller en öroninfektion.

Detta kan vara tecken på en benskada i örat vilket förekommer mycket sällsynt

(förekommer hos upp till 1 av 10 000 patienter).

Uveit (svullnad och irritation i uvea, det mellersta skiktet i ögat) har observerats hos

patienter som använder Bonefos. Andra ögonbesvär (visuella) som rapporterats i

samband med användning av bifosfonater är konjunktivit (svullnad och infektion i

bindhinnan, d.v.s. den hinna som täcker insidan av ögonlocken), episklerit (svullnad och

irritation i episklera, ett tunt lager av vävnad som täcker sklera (senhinnan), den vita

ytterväggen i ögat), och sklerit (svullnad och irritation i sklera). Konjunktivit har bara

rapporterats hos en patient som fick behandling med Bonefos och annan bisfosfonat

samtidigt, medan denna biverkan ännu inte har rapporterats hos patienter som får enbart

Bonefos. Hittills har episklerit och sklerit inte rapporterats hos patienter som använder

Bonefos.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra

till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

FÖRVARING AV BONEFOS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dinatriumklodronat 800 mg per tablett.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

kroskarmellosnatrium, stearinsyra, magnesiumstearat

Filmdragering: makrogol, polyvinylalkohol-delvis hydrolyserad, talk, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende

Bonefos 800 mg tabletterna är vita, ovala med skåra, filmdragerade, 9 mm x 20 mm,

märkta L134 på en sida.

Importör/Information lämnas av:

Orifarm AB

Box 56048, 102 17 Stockholm

Tel: 040-680 02 60

Ompackare:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tjeckien

Tillverkare:

Bayer-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-05-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen