Bondronat

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

24-03-2021

Aktiva substanser:
ibandronsyra
Tillgänglig från:
Atnahs Pharma Netherlands B.V.
ATC-kod:
M05BA06
INN (International namn):
ibandronic acid
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Hypercalcemia; Breast Neoplasms; Neoplasm Metastasis; Fractures, Bone
Terapeutiska indikationer:
Bondronat är indicerat för:förebyggande av skelett händelser (patologiska frakturer, ben komplikationer som kräver strålning eller operation) hos patienter med bröstcancer och benmetastaser, behandling av tumör-inducerad hypercalcaemia med eller utan metastaser.
Produktsammanfattning:
Revision: 31
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000101
Tillstånd datum:
1996-06-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000101

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

13-05-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

24-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

24-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

24-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

24-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

13-05-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

Bondronat 2 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning

ibandronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bondronat är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Bondronat

Hur du får Bondronat

Eventuella biverkningar

Hur Bondronat ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bondronat är och vad det används för

Bondronat innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra som tillhör en grupp av läkemedel som

kallas bisfosfonater.

Bondronat används till vuxna och förskrivs till dig om du har bröstcancer som har spritt sig till

skelettet (så kallade ”skelettmetastaser”).

Det hjälper till att förebygga benbrott (frakturer)

Det hjälper till att förebygga andra skelettproblem som kan behöva kirurgi eller strålbehandling.

Bondronat kan också förskrivas om du har ökade kalciumnivåer i blodet som beror på en tumör.

Bondronat verkar genom att minska mängden kalcium som försvinner från skelettet. Detta förhindrar

skelettet från att bli skörare.

2.

Vad du behöver veta innan du får Bondronat

Ta inte Bondronat:

om du är allergisk mot ibandronatsyra eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta

läkemedel som nämns i avsnitt 6

om du har, eller någon gång tidigare har haft, låga halter av kalcium i blodet.

Ta inte detta läkemedel om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din

läkare eller apotekspersonal innan du tar Bondronat.

Varningar och försiktighet

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (förstörelse av benvävnaden i käken) har

rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsgodkännandet hos patienter som får Bondronat för

cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också inträffa efter avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt tillstånd som kan vara

svårt att behandla. För att minska risken för att osteonekros utvecklas i käken så finns det vissa

försiktighetsåtgärder som du bör vidta.

Innan du får behandling, tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om:

du har några problem med din mun eller tänder såsom t.ex. dålig tandhälsa, tandköttsproblem

eller en planerad tandutdragning

du inte får regelbunden tandvård eller inte har genomgått en tandundersökning på länge

du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga

bensjukdomar)

du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

du har cancer.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan behandlingen med Bondronat börjas.

Medan du behandlas ska du upprätthålla en god munhygien (inkluive ordinarie tandborstning) och gå

på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du

får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), infomera din läkare om din

tandbehandling och tala om för din tandläkare att du behandlas med Bondronat.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller

tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta kan

vara tecken på osteonekros i käken.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bondronat.

om du är allergisk mot någon annan bisfosfonat

om du har höga eller låga nivåer av vitamin D, kalcium eller av någon annan mineral

om du har problem med njurarna

om du har hjärtproblem och läkare har rekommenderat dig att begränsa ditt dagliga intag av

vätska.

Fall av allvarliga allergiska reaktioner, ibland med dödlig utgång, har rapporterats hos patienter som

behandlats med ibandronatsyra intravenöst.

Om du upplever något av följande symtom såsom andnöd/andningssvårigheter, att det känns trångt i

halsen, svullnad av tungan, yrsel, känsla av att förlora medvetandet, rodnad eller svullnad i ansiktet,

hudutslag på kroppen, illamående och kräkningar, ska du omedelbart informera din läkare eller

sjuksköterska (se avsnitt 4).

Barn och ungdomar

Bondronat ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Bondronat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Anledningen är att Bondronat kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa andra

läkemedel kan också påverka hur Bondronat verkar.

Tala speciellt om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar en typ av antibiotikainjektion som

kallas ”aminoglykosid” såsom gentamicin eftersom både aminoglykosider och Bondronat kan sänka

mängden kalcium i blodet.

Graviditet och amning

Ta inte Bondronat om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra och använda maskiner eftersom det förväntas att Bondronat inte har någon eller har

försumbar effekt på din förmåga att köra och använda maskiner. Tala med din läkare innan du kör bil,

använder maskiner eller verktyg.

Bondronat innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

3.

Hur du får Bondronat

Att ta läkemedlet

Bondronat ges normalt av läkare eller annan sjukvårdspersonal som har erfarenhet av

behandling av cancer

det ges som en infusion i din ven.

Din läkare kan göra regelbundna blodtester under tiden du får Bondronat. Detta för att kontrollera att

du får rätt mängd av läkemedlet.

Hur stor mängd ska tas

Din läkare kommer att räkna ut hur mycket Bondronat du ska få beroende på din sjukdom.

Om du har bröstcancer som har spritt sig till skelettet är den rekommenderade dosen 3

injektionsflaskor (6 mg) var 3-4:e vecka som ges som en infusion i din ven under åtminstone 15

minuter.

Om du har förhöjd kalciumnivå i blodet beroende på en tumör, är den rekommenderade dosen som ges

vid ett enstaka tillfälle 1 injektionsflaska (2 mg) eller 2 injektionsflaskor (4 mg) beroende på din

sjukdoms svårighetsgrad. Läkemedlet ska ges som en infusion i din ven under två timmar. Ytterligare

en dos kan övervägas vid fall av otillräckligt svar eller om din sjukdom återkommer.

Din läkare kan anpassa dosen och tiden för den intravenösa infusionen om du har problem med

njurarna.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Tala genast med en sjuksköterska eller läkare om du märker några av följande allvarliga

biverkningar – du kan behöva medicinsk vård omedelbart:

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

ihållande ögonsmärta och inflammation

ny smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske. Du kan ha tidiga tecken på en ovanlig

fraktur på lårbenet.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

smärta eller ömhet i munnen eller käken. Du kan ha tidiga tecken på allvarliga problem med

käken (nekros (död benvävnad) i käkbenet)

tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat

klåda, svullnad i ansiktet, på läppar, tunga och i halsen, med svårigheter att andas. Du kan ha en

fått en allvarlig allergisk reaktion som kan vara livshotande (se avsnitt 2)

allvarliga hudreaktioner.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

astmaattack.

Andra möjliga biverkningar

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

influensaliknande symtom, inkluderande feber, skakningar och frossa, obehagskänsla, trötthet,

skelettsmärta och värkande muskler och leder. Dessa symtom försvinner vanligtvis inom ett par

timmar eller dagar. Tala med en sjuksköterska eller läkare om några biverkningar blir

besvärande eller varar mer än ett par dagar

förhöjd kroppstemperatur

magsmärta eller magont, matsmältningsbesvär, illamående, kräkningar eller diarré (lös avföring)

låga kalcium- eller fosfathalter i blodet

förändringar av blodvärden såsom gamma-GT eller kreatinin

ett problem med hjärtrytmen som kallas ”grenblock”

skelett- eller muskelsmärta

huvudvärk, yrsel, svaghetskänsla

onormal törst, halsont, smakförändringar

svullna ben eller fötter

värkande leder, ledinflammation eller andra problem med lederna

problem med din bisköldkörtel

blåmärken

infektioner

ett problem med dina ögon som kallas ”grå starr”

hudproblem

tandproblem.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

skakningar eller frossa

din kroppstemperatur blir för låg (hypotermi)

ett tillstånd som påverkar blodkärlen i din hjärna som kallas ”cerebrovaskulär sjukdom” (stroke

eller hjärnblödning)

hjärt- och cirkulationsproblem (inkluderande hjärtklappning, hjärtattack, hypertoni (högt

blodtryck) och åderbråck)

blodbrist (”anemi”)

hög nivå av alkaliskt fosfatas i blodet

vätskeansamling och svullnad (”lymfödem”)

vätska i lungorna

magproblem såsom ”gastroenterit” (mag-tarminflammation) eller ”gastrit”

(magsäcksinflammation)

gallsten

svårigheter att urinera, blåskatarr (inflammation i urinblåsan)

migrän

smärta i nerverna, nervrotsskada

dövhet

ökad känslighet för ljud, smak eller beröring eller luktförändringar

sväljsvårigheter

munsår, svullna läppar (läppinflammation), muntorsk

klåda eller stickningar i huden runt munnen

smärta i bäckenet, flytningar, klåda eller smärta i slidan

en hudutväxt som kallas ”benign hudneoplasm”

minnesförlust

sömnproblem, oroskänsla, känslomässig instabilitet eller humörsvängningar

hudutslag

håravfall

skada eller smärta vid injektionsstället

viktminskning

njurcysta (vätskefylld blåsa i njuren).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V *. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Bondronat ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg. dat” och på etiketten efter

”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad

Den färdigberedda infusionslösningen är hållbar i 24 timmar vid 2°C - 8°C (i kylskåp)

Använd inte detta läkemedel om du märker att lösningen inte är klar eller innehåller partiklar.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ibandronatsyra. En injektionsflaska med ett koncentrat av 2 ml till

infusionsvätska, lösning, innehåller 2 mg ibandronatsyra (som natriummonohydrat)

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, ättiksyra, natriumacetat och vatten för

injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bondronat är en färglös, klar lösning. Bondronat tillhandahålls som förpackningar innehållande 1

injektionsflaska (2 ml typ I-glas injektionsflaska med en gummipropp av bromobutyl).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Copenhagen Towers,

Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S

Danmark

Tillverkare

Atnahs Pharma Denmark ApS

Copenhagen Towers,

Ørestads Boulevard 108, 5.tv

DK-2300 København S

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

{MM/ÅÅÅÅ}

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Dosering: Förebyggande av skelettskador hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser

Den rekommenderade dosen vid behandling av skelettskador hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser är 6 mg givet intravenöst var 3:e till 4:e vecka. Dosen ska ges under åtminstone 15

minuter.

Patienter med nedsatt njurfunktion

För patienter med mild njurfunktionsnedsättning (Cl

≥50 och <80 ml/min) behövs ingen

dosanpassning. För patienter med måttlig njurfunktionsnedsättning (Cl

≥30 och <50 ml/min) eller

grav njurfunktionsnedsättning (Cl

<30 ml/min) bör följande doseringsrekommendationer följas vid

förebyggande behandling av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser:

Kreatininclearance

(ml/min)

Infusionsvolym

och tid

50 CL

< 80

6 mg

(6 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

100 ml på 15 minuter

≥30 CL

< 50

4 mg

(4 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

500 ml på 1 timme

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

500 ml på 1 timme

0,9% natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning

Administrering var 3:e till 4:e vecka

En infusionstid på 15 minuter har inte studerats hos cancerpatienter med CL

<50 ml/min.

Dosering: Behandling av onormalt förhöjda serumkalciumnivåer (hyperkalcemi) som en följd

av tumörer

Bondronat ges vanligen på sjukhus. Dosen bestäms av läkaren och med hänsyn tagen till följande

faktorer.

Före behandling med Bondronat skall patienten ges tillräckligt med vätska i form av 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning. Hyperkalcemins svårighetsgrad såväl som tumörtyp bör tas i beaktande. Hos de

flesta patienter med allvarlig hyperkalcemi (albuminkorrigerat serumkalcium*

3 mmol/l eller

12 mg/dl) är en engångsdos på 4 mg tillräcklig. Hos patienter med måttlig hyperkalcemi

(albuminkorrigerat serumkalcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) är 2 mg en effektiv dos. Den högsta

dosen som användes i kliniska prövningar var 6 mg men denna dos ger inga ytterligare fördelar vad

gäller effekt.

*Notera att koncentrationerna av albuminkorrigerat serumkalcium beräknas enligt följande:

Albuminkorrigerat

Serumkalcium

(mmol/l)

serumkalcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

eller

Albuminkorrigerat

Serumkalcium (mg/dl)

serumkalcium (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumin (g/dl)]

För att omvandla albuminkorrigerat serumkalcium angivet i mmol/l till mg/dl

multiplicera med 4.

Vanligtvis kan en förhöjd serumkalciumnivå sänkas till normal nivå inom 7 dagar. Mediantiden till

återfall (förnyad ökning av serumalbuminkorrigerat serumkalcium mer än 3 mmol/l) var 18-19 dagar

med doser på 2 mg och 4 mg. Mediantiden till återfall var 26 dagar med en dos på 6 mg.

Metod och administreringssätt

Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning ska administreras som intravenös infusion.

För detta ändamål ska innehållet i injektionsflaskan användas enligt följande:

Vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser - innehållet tillsättes till 100 ml isoton natriumkloridlösning eller 100 ml 5%

glukoslösning och infunderas under åtminstone 15 minuter. Se även doseringsavsnittet ovan för

patienter med nedsatt njurfunktion

Vid behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi – innehållet tillsättes till 500 ml isoton

natriumkloridlösning eller 500 ml 5% glukoslösning och infunderas under 2 timmar.

Notera:

För att undvika eventuella blandbarhetsproblem ska Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning,

endast blandas med isoton (0,9 %) natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning.

Kalciuminnehållande lösningar ska inte blandas med Bondronat koncentrat till infusionsvätska,

lösning.

Utspädda lösningar är avsedda för engångsbruk. Endast klara lösningar utan partiklar ska användas.

Det rekommenderas att produkten används omedelbart efter spädning (se punkt 5 i denna bipacksedel

"Hur Bondronat ska förvaras").

Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning ska ges som intravenös infusion. Försiktighet måste

iakttas så att Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning inte administreras via intraarteriell

eller extravasal administrering eftersom detta kan leda till vävnadsskador.

Administreringsfrekvens

För behandling av tumörinducerad hyperkalcemi (onormalt förhöjda kalciumnivåer) ges i allmänhet

Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning som en enstaka infusion.

Vid förebyggande behandling av skelettskador hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser

upprepas Bondronatinfusionerna var 3:e till 4:e vecka.

Behandlingens längd

Ett begränsat antal patienter (50 patienter) har fått en andra infusion vid hyperkalcemi. Upprepad

behandling kan övervägas vid återfall av hyperkalcemi eller vid otillräcklig effekt.

För patienter med bröstcancer och skelettmetastaser ska Bondronatinfusioner ges var 3:e till 4:e vecka.

I kliniska prövningar har behandling pågått i upp till 96 veckor.

Överdosering

Det finns ingen erfarenhet av akut förgiftning med Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Eftersom både njurarna och levern befanns vara målorgan för toxicitet i prekliniska studier vid höga

doser, bör njur- och leverfunktion kontrolleras.

Kliniskt relevant hypokalcemi (mycket låga serumkalciumnivåer) bör korrigeras genom intravenös

administrering av kalciumglukonat.

Bipacksedel: Information till patienten

Bondronat 50 mg filmdragerade tabletter

ibandronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bondronat är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bondronat

Hur du tar Bondronat

Eventuella biverkningar

Hur Bondronat ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bondronat är och vad det används för

Bondronat innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra som tillhör en grupp av läkemedel som

kallas bisfosfonater.

Bondronat används till vuxna och förskrivs till dig om du har bröstcancer som har spritt sig till

skelettet (så kallade ”skelettmetastaser”).

Det hjälper till att förebygga benbrott (frakturer)

Det hjälper till att förebygga andra skelettproblem som kan behöva kirurgi eller strålbehandling.

Bondronat verkar genom att minska mängden kalcium som försvinner från skelettet. Detta förhindrar

skelettet från att bli skörare.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Bondronat

Ta inte Bondronat:

om du är allergisk mot ibandronatsyra eller mot något av de övriga innehållsämnena i detta

läkemedel som nämns i avsnitt 6

om du har problem med matstrupen (esofagus) såsom förträngningar eller sväljsvårigheter

om du inte kan stå eller sitta upprätt i minst en timme (60 minuter) åt gången

om du har, eller någon gång tidigare har haft, låg kalciumhalt i blodet.

Ta inte detta läkemedel om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med din

läkare eller apotekspersonal innan du tar Bondronat.

Varningar och försiktighet

En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (förstörelse av benvävnaden i käken) har

rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsgodkännandet hos patienter som får Bondronat för

cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också inträffa efter avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förebygga att ONJ utvecklas då det är ett smärtsamt tillstånd som kan vara

svårt att behandla. För att minska risken för att osteonekros utvecklas i käken så finns det vissa

försiktighetsåtgärder som du bör vidta.

Innan du får behandling, tala om för läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om:

du har några problem med din mun eller tänder såsom dålig tandhälsa, tandköttsproblem eller

en planerad tandutdragning

du inte får regelbunden tandvård eller inte har genomgått en tandundersökning på länge

du är rökare (eftersom det kan öka risken för tandproblem)

du tidigare har behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förebygga

bensjukdomar)

du tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)

du har cancer.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning innan behandlingen med Bondronat börjas.

Medan du behandlas ska du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå

på regelbundna tandkontroller. Om du har tandprotes bör du se till att dessa passar ordentligt. Om du

får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), infomera din läkare om din

tandbehandling och tala om för din tandläkare att du behandlas med Bondronat.

Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller

tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad eller sår som inte läker eller vätskar eftersom detta kan

vara tecken på osteonekros i käken.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bondronat:

om du är allergisk mot några andra bisfosfonater

om du har sväljsvårigheter eller matsmältningsproblem

om du har höga eller låga nivåer av vitamin D i blodet eller av någon annan mineral

om du har problem med njurarna

Irritation, inflammation eller sårbildning i matstrupen (esofagus) kan inträffa, ofta med symtom som

svår smärta i bröstet, svår smärta efter att du svalt mat eller vätska, svårt illamående eller kräkningar,

särskilt om du inte dricker ett fullt glas vatten och/eller om du ligger ner inom en timme efter att du

tagit Bondronat. Om du får dessa symtom ska du sluta ta Bondronat och kontakta din läkare

omedelbart (se avsnitt 3 och 4).

Barn och ungdomar

Bondronat ska inte användas till barn eller ungdomar under 18 års ålder.

Andra läkemedel och Bondronat

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Anledningen är att Bondronat kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa andra

läkmedel kan också påverka hur Bondronat verkar.

Tala speciellt om för din läkare eller apotekspersonal

om du tar något av följande läkemedel:

kosttillskott som innehåller kalcium, magnesium, järn eller aluminium

acetylsalicylsyra och icke steroida anti-inflammatoriska läkemedel, så kallade NSAID, såsom

ibuprofen eller naproxen, eftersom både NSAID-läkemedel och Bondronat kan irritera din

magsäck och tarm

en typ av antibiotikainjektion som kallas ”aminoglykosid” såsom gentamicin, eftersom både

aminoglykosider och Bondronat kan sänka mängden kalcium i blodet

Att ta läkemedel som minskar magsyra såsom ranitidin kan obetydligt öka effekten av Bondronat.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bondronat 2 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska med 2 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 2 mg ibandronatsyra

(som natriummonohydrat)

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bondronat är indicerat till vuxna för:

Förebyggande av skelettrelaterade händelser (patologiska frakturer, skelettkomplikationer som

kräver strålning eller kirurgi) hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser

Behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi med eller utan metastaser.

4.2

Dosering och administreringssätt

Bipacksedeln och påminnelsekortet ska ges till patienter som behandlas med Bondronat.

Behandling med Bondronat bör endast initieras av läkare med erfarenhet av cancerbehandling.

Dosering

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser

(”metastasorsakade skelettskador”)

Den rekommenderade dosen vid metastasorsakade skelettskador hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser är 6 mg givet intravenöst var 3:e till 4:e vecka. Dosen ska ges som en infusion under

åtminstone 15 minuter.

En kortare infusionstid (dvs. 15 minuter) ska bara användas till patienter med normal njurfunktion

eller milt nedsatt njurfunktion. Det finns inga data för användning av en kortare infusionstid hos

patienter med kreatininclearance mindre än 50 ml/min. Förskrivare bör ta hänsyn till avsnittet

Patienter med nedsatt njurfunktion

(se avsnitt 4.2) för att få doserings- och

administreringsrekommendationer för denna patientgrupp.

Behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi

Före behandling med Bondronat skall patienten rehydreras adekvat med 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridlösning. Hyperkalcemins svårighetsgrad såväl som tumörtyp skall tas i

beaktande. Patienter med osteolytiska benmetastaser kräver i allmänhet lägre doser än patienter med

humoral hyperkalcemi. Hos de flesta patienter med allvarlig hyperkalcemi (albuminkorrigerat

serumkalcium*

3 mmol/l eller

12 mg/dl) är en engångsdos på 4 mg tillräcklig. Hos patienter med

måttlig hyperkalcemi (albuminkorrigerat serumkalcium < 3 mmol/l eller < 12 mg/dl) är 2 mg en

effektiv dos. Den högsta dosen som användes i kliniska prövningar var 6 mg men denna dos ger inga

ytterligare fördelar vad gäller effekt.

*Notera att koncentrationerna av albuminkorrigerat serumkalcium beräknas enligt följande:

Albuminkorrigerat

serumkalcium (mmol/l)

serumkalcium (mmol/l) - [0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

Eller

Albuminkorrigerat

serumkalcium (mg/dl)

serumkalcium (mg/dl) + 0,8 x [4 -

albumin (g/dl)]

För att konvertera albuminkorrigerat serumkalcium i mmol/l till mg/dl multiplicera med 4.

Vanligtvis kan en förhöjd serumkalciumnivå sänkas till normal nivå inom 7 dagar. Mediantiden till

återfall (förnyad ökning av serumalbuminkorrigerat serumkalcium mer än 3 mmol/l) var 18-19 dagar

med doser på 2 mg och 4 mg. Mediantiden till återfall var 26 dagar med en dos på 6 mg.

Ett begränsat antal patienter (50 patienter) har fått en andra infusion för hyperkalcemi. Upprepad

behandling kan övervägas vid recidiverande hyperkalcemi eller vid otillräcklig effekt.

Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning ska administreras som en intravenös infusion under

2 timmar.

Särskilda populationer

Patienter med nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).

Patienter med nedsatt njurfunktion

För patienter med mild njurfunktionsnedsättning (Cl

≥50 och <80 ml/min) behövs ingen

dosanpassning. För patienter med måttlig njurfunktionsnedsättning (Cl

≥30 och <50 ml/min) eller

grav njurfunktionsnedsättning (Cl

<30 ml/min) bör följande doseringsrekommendationer följas vid

förebyggande behandling av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser (se avsnitt 5.2):

Kreatininclearance

(ml/min)

Infusionsvolym

och tid

50 CL

< 80

6 mg

(6 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

100 ml på 15 minuter

≥30 CL

< 50

4 mg

(4 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

500 ml på 1 timme

< 30

2 mg

(2 ml koncentrat till

infusionsvätska, lösning)

500 ml på 1 timme

0,9% natriumkloridlösning eller 5% glukoslösning

Administrering var 3:e till 4:e vecka

En infusionstid på 15 minuter har inte studerats hos cancerpatienter med CL

< 50 ml/min.

Äldre personer (>65 år)

Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Bondronat hos barn och ungdomar yngre än 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga (se avsnitt 5.1 och avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För intravenös administrering.

Innehållet i injektionsflaskan ska användas enligt följande:

Förebyggande av skelettrelaterade händelser – löses i 100 ml isoton natriumkloridlösning eller

100 ml 5 % glukoslösning och infunderas under minst 15 minuter. Se även doseringsavsnittet

ovan för patienter med nedsatt njurfunktion.

Behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi – löses i 500 ml isoton natriumkloridlösning

eller 500 ml 5 % glukoslösning och infunderas under 2 timmar.

Endast för engångsbruk. Endast klar lösning utan partiklar ska användas.

Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning ska ges som intravenös infusion. Försiktighet måste

iakttas så att Bondronat koncentrat till infusionsvätska, lösning inte administreras via intraarteriell

eller extravasal administrering eftersom detta kan leda till vävnadsskador.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hypokalcemi.

4.4

Varningar och försiktighet

Patienter med störningar av skelett- och mineralmetabolismen

Hypokalcemi och andra störningar av skelett- och mineralmetabolismen bör behandlas effektivt innan

behandling av metastasorsakade skelettskador med Bondronat påbörjas.

Det är viktigt att alla patienter har ett tillräckligt intag av kalcium och vitamin D. Patienter bör få

tillägg av kalcium och/eller D-vitamin om kostintaget är otillräckligt.

Anafylaktisk reaktion/chock

Fall av anafylaktisk reaktion/chock, inkluderande fatala händelser, har rapporterats hos patienter som

behandlats med ibandronatsyra intravenöst.

Adekvat medicinskt stöd och övervakningsmetoder ska finnas till hands vid administrering av

Bondronat intravenös injektion. Om anafylaktiska reaktioner eller andra allvarliga

överkänslighetsreaktioner/allergiska reaktioner inträffar ska injektionen omedelbart avbrytas och

lämplig behandling sättas in.

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken (ONJ) har rapporterats i mycket sällsynta fall efter marknadsintroduktionen hos

patienter som fått Bondronat för onkologiska indikationer (se avsnitt 4.8).

Start av behandling eller ny behandlingsomgång bör senareläggas hos patienter med oläkta öppna

mjukdelslesioner i munnen.

En tandundersökning med förebyggande tandvård och en individuell nytta-riskbedömning

rekommenderas innan behandling med Bondronat påbörjas hos patienter med samtidiga riskfaktorer.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av patientens risk att utveckla ONJ:

Potensen av läkemedlet som hämmar benresorptionen (högre risk för högpotenta substanser),

administreringsväg (högre risk vid parenteral administrering) och kumulativ dos av

benresorptionsbehandling

Cancer, komorbida tillstånd (t.ex. anemi, koagulationsrubbningar, infektion), rökning

Samtidig behandling: kortikosteroider, kemoterapi, angiogeneshämmare, strålbehandling av

huvud och hals

Dålig munhygien, parodontal sjukdom, dåligt passande tandprotes, tidigare tandsjukdomar,

invasiva tandingrepp t.ex. tandextraktioner

Alla patienter bör uppmuntras att hålla god munhygien, genomgå regelbundna tandkontroller och

omedelbart rapportera eventuella orala symtom såsom tandlossning, smärta eller svullnad, eller sår

som inte läker eller vätskar under behandling med Bondronat. Under behandling bör invasiva

tandingrepp endast utföras efter noggrant övervägande och undvikas i nära anslutning till

administrering av Bondronat.

Behandlingsplanen för patienter som utvecklar ONJ bör utarbetas i nära samarbete mellan den

behandlande läkaren och en tandläkare eller käkkirurg med expertis om ONJ. Tillfälligt

behandlingsuppehåll med Bondronat bör övervägas till dess att tillståndet förbättras och bidragande

riskfaktorer om möjligt har begränsats.

Osteonekros i den yttre hörselgången

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom kroniska öroninfektioner.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trokantern till strax ovanför epikondylerna. Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och

en del patienter upplever smärta i lår eller ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur,

veckor till månader före den kompletta femurfrakturen. Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör

motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med bisfosfonater och som har ådragit sig en

fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har också rapporterats.

Utsättning av bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk femurfraktur bör övervägas i

avvaktan på utvärdering av patienten och baseras på en individuell nytta-risk-bedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Kliniska studier har inte gett några belägg för att långtidsbehandling med Bondronat försämrar

njurfunktionen. Dock rekommenderas att njurfunktion, serumkalcium, fosfat och magnesiumnivåer

kontrolleras hos patienter som behandlas med Bondronat (se avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Då kliniska data saknas kan dosrekommendationer ej ges för patienter med allvarlig leverinsufficiens

(se avsnitt 4.2).

Patienter med nedsatt hjärtfunktion

Övervätskning bör undvikas hos patienter med risk för hjärtsvikt.

Patienter med känd överkänslighet mot andra bisfosfonater

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med känd överkänslighet mot andra bisfosfonater.

Hjälpämnen med känd effekt

Bondronat är näst intill natriumfritt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Metabola interaktioner anses inte troliga då ibandronatsyra inte hämmar de huvudsakliga humana

P450 isoenzymerna i levern och har inte visats inducera det hepatiska cytokrom P450-systemet hos

råttor (se avsnitt 5.2). Ibandronatsyra elimineras enbart genom renal utsöndring och genomgår ingen

biotransformering.

Försiktighet tillrådes när bisfosfonater ges tillsammans med aminoglykosider, då båda substanserna

kan ge långvarig sänkning av serumkalciumnivåerna. Man bör också vara uppmärksam på eventuell

samtidig förekomst av hypomagnesemi.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inte tillräckligt med data avseende behandling av gravida kvinnor med ibandronatsyra.

Studier på råtta har visat på reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3). Den eventuella risken för människa

är okänd. Bondronat ska därför inte användas under graviditet.

Amning

Det är inte känt om ibandronatsyra passerar över i bröstmjölk. Studier på lakterande råttor har visat på

låga nivåer av ibandronatsyra i mjölken efter intravenös administrering. Bondronat ska inte användas

vid amning.

Fertilitet

Det finnns inga data avseende effekten av ibandronatsyra på människa. I reproduktionsstudier på råtta

med oral administrering minskade ibandronatsyra fertiliteten. I studier på råtta med intravenös

administrering minskade ibandronatsyra fertiliteten vid höga dagliga doser (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Mot bakgrund av den farmakodynamiska och farmakokinetiska profilen och rapporterade

biverkningar, förväntas att Bondronat har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon

och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De allvarligaste rapporterade biverkningarna är anafylaktisk reaktion/chock, atypiska femurfrakturer,

osteonekros i käken och okulär inflammation (se under ”Beskrivning av utvalda biverkningar” och

avsnitt 4.4).

Behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi är oftast associerad med en förhöjning av

kroppstemperaturen. En sänkning av serumkalciumnivån under normal nivå (hyperkalcemi)

rapporteras mer sällan. I de flesta fall krävs ingen specifik behandling och symtomen avtar efter några

timmar/dagar.

Vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och benmetastaser

associerades behandlingen oftast med asteni följt av förhöjd kroppstemperatur och huvudvärk.

Biverkningar i tabellform

I tabell 1 visas biverkningar från den pivotala fas III-prövningen (behandling av tumörinducerad

hyperkalcemi: 311 patienter behandlade med Bondronat 2 mg eller 4 mg; förebyggande av

skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och benmetastaser: 152 patienter behandlade

med Bondronat 6 mg), och från erfarenheter efter godkännandet för försäljning.

Biverkningarna visas enligt MedDRAs klassificering av organsystem och frekvenskategori.

Frekvenskategorierna definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (>1/10), vanliga (≥ 1/100

till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta

(< 1/10 000) ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna

presenteras inom varje frekevensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Tabell 1 Biverkningar rapporterade vid intravenös administrering av Bondronat

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Infektion

Cystit,

vaginit, oral

candida-

infektion

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

Benign

hudneoplasm

Blodet och

lymfsystemet

Anemi,

bloddyskrasi

Immunsystemet

Överkänslighet†

, bronkospasm†,

angioödem†,

anafylaktisk

reaktion/

chock

†**

Astma-

exacerbation

Endokrina

systemet

Parathyroidea-

störning

Metabolism och

nutrition

Hypo-

kalcemi**

Hypofosfat-

Psykiska

störningar

Sömnrubb-

ningar, oro,

känslomässig

instabilitet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

yrsel, dysgeusi

(smakrubb-

ning)

Cerebro-

vaskulär

sjukdom,

nervrots-

skada,

amnesi,

migrän,

neuralgi,

hypertoni,

hyperestesi,

parestesi runt

munnen,

onormal

luktför-

nimmelse

Ögon

Katarakt

Okulära

inflamma-

tioner†**

Öron och

balansorgan

Dövhet

Hjärtat

Grenblock

Myokardiell

ischemi,

kardiovasku-

lär sjukdom,

palpitationer

Organsystem

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Faryngit

Lungödem,

väsande

andningsljud

(stridor)

Magtarm-

kanalen

Diarré,

kräkningar,

dyspepsi,

gastrointestinal

smärta,

tandpåverkan

Gastroente-

rit, gastrit,

munsår,

dysfagi,

keilit

Lever och

gallvägar

Gallsten

(kolelitiasis)

Hud och

subkutan

vävnad

Hudpåverkan,

ekkymos

Utslag,

alopeci

Stevens-

Johnsons

syndrom†,

erythema

multiforme†,

bullös dermatit†

Muskuloskele-

tala systemet

och bindväv

Artros,

myalgia,

artralgi,

ledbesvär,

skelettsmärta

Atypiska

subtrokantära

och diafysära

femurfrakturer

Osteonekros i

käken†**

Osteonekros i

den yttre

hörselgången

(bisfosfonat

klassbiverkning)

Njurar och

urinvägar

Urinreten-

tion, renal

cysta

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Smärta i

bäckenet

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrer-

ingsstället

Pyrexi,

influensa-

liknande

sjukdom**,

perifert ödem,

asteni,

överdriven

törst

Hypotermi

Undersök-

ningar

Förhöjt

gamma-GT,

förhöjt

kreatinin

Förhöjt

alkaliskt

fosfatas i

blodet,

viktminsk-

ning

Skador och

förgiftningar

och

behandlings-

komplikationer

Skada,

smärta vid

injektions-

stället

**Se ytterligare information nedan.

†Identifierad efter godkännandet för försäljning.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hypokalcemi

Reducerad utsöndring av kalcium via njurarna kan åtföljas av en minskning av serumfosfatnivåerna,

som inte föranleder terapeutiska åtgärder. Serumkalciumnivån kan sjunka till hypokalcemiska värden.

Influensaliknande sjukdom

Ett influensaliknande syndrom med feber, frossbrytningar, skelett-och/eller

muskelvärksliknande smärta har inträffat. Vanligtvis krävdes ingen särskild behandling och

symtomen avtog efter några timmar/dagar.

Osteonekros i käken

Fall av osteonekros i käken har rapporterats, i huvudsak hos cancerpatienter som behandlats med

läkemedel som hämmar benresorption såsom ibandronatsyra (se avsnitt 4.4). Fall av ONJ har

rapporterats efter marknadsintroduktionen av ibandronatsyra.

Okulära inflammationer

Okulära inflammationer såsom uveit, episklerit och sklerit har rapporterats vid användning av

ibandronatsyra. I några fall upphörde dessa händelser först efter att behandlingen med ibandronatsyra

hade satts ut.

Anafylaktisk reaktion/chock

Fall av anafylaktisk reaktion/chock, inkluderande fatala händelser, har rapporterats hos patienter som

behandlats med ibandronatsyra intravenöst.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

För närvarande finns ingen erfarenhet av akut förgiftning med Bondronat koncentrat till

infusionsvätska, lösning. Eftersom både njurar och lever befanns vara målorgan i prekliniska

toxicitetsstudier med höga doser, bör njur- och leverfunktion övervakas. Kliniskt relevant

hypokalcemi bör korrigeras genom intravenös administrering av kalciumglukonat.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel för behandling av skelettsjukdomar, bisfosfonater, ATC-kod:

M05BA06.

Ibandronatsyra tillhör gruppen bisfosfonatföreningar vilka verkar specifikt på ben. Grunden för deras

selektiva verkan i benvävnad ligger i bisfosfonaternas höga affinitet för benmineral. Bisfosfonater

verkar genom att inhibera osteoklasternas aktivitet, men den exakta mekanismen är fortfarande oklar.

In vivo

förhindrar ibandronatsyra experimentellt inducerad nedbrytning av benvävnad, vilken orsakats

av upphörd gonadfunktion, retinoider, tumörer eller tumörextrakt. Inhibering av endogen

benresorption har även dokumenterats genom kinetikstudier med

Ca och genom frisättning av

radioaktivt märkt tetracyklin som först inkorporerats i skelettet.

Vid doser avsevärt högre än de farmakologiskt effektiva doserna hade ibandronatsyra ingen effekt på

benmineralisering.

Benresorption vid malign sjukdom karakteriseras av överdriven benresorption som inte balanseras av

tillräcklig nybildning av ben. Ibandronatsyra inhiberar selektivt osteoklastisk aktivitet, vilket minskar

benresorptionen och därigenom minskar skelettkomplikationer orsakade av den maligna sjukdomen.

Kliniska studier vid behandling av tumör-inducerad hyperkalcemi

Kliniska studier på hyperkalcemi vid malignitet har visat att ibandronatsyras inhibitoriska effekt på

tumörinducerad osteolys, och i synnerhet på tumörinducerad hyperkalcemi, karakteriseras av en

minskning av serumkalcium och kalciumutsöndring i urinen.

I det dosområde som rekommenderas vid behandling har följande svarsfrekvenser, med respektive

konfidensintervall, visats i kliniska provningar i patienter med initialt albuminkorrigerat serumkalcium

3 mmol/l efter adekvat rehydrering.

Dos av

ibandronatsyra

% av patienter som

svarar

konfidensintervall

2 mg

44-63

4 mg

62-86

6 mg

64-88

Mediantiden för att uppnå normokalcemi hos dessa patienter med dessa doser var 4 till 7 dagar.

Mediantiden till recidiv (förnyad höjning av albuminkorrigerat serumkalcium över 3 mmol/l) var 18

till 26 dagar.

Kliniska studier vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser (”metastasorsakade skelettskador”)

Kliniska studier på patienter med bröstcancer och skelettmetastaser har påvisat en dosberoende

inhibitorisk effekt på osteolys av skelettet, uttryckt med benresorptionsmarkörer, och en dosberoende

effekt på skelettrelaterade händelser.

Förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser med

Bondronat 6 mg givet intravenöst undersöktes i en randomiserad, placebokontrollerad fas III-studie

som pågick under 96 veckor. Kvinnliga patienter med bröstcancer och radiologiskt konfirmerade

skelettmetastaser randomiserades till behandling med placebo (158 patienter) eller 6 mg Bondronat

(154 patienter). Resultaten från studien sammanfattas nedan.

Primära effektmått

Det primära effektmåttet (endpoint) i studien var antal perioder med skelettrelaterade händelser

(skeletal morbidity period rate, SMPR). Detta var ett sammansatt effektmått bestående av följande

skelettrelaterade händelser (SREs) som delkomponenter:

strålbehandling av skelett för behandling av frakturer/hotande frakturer

kirurgiska ingrepp i skelett för behandling av frakturer

vertebrala frakturer

icke-vertebrala frakturer

Analysen av SMPR justerades med avseende på tid, och en eller flera händelser som uppträdde under

en enstaka 12-veckorsperiod bedömdes kunna ha ett möjligt samband. För analysens skull räknades

därför multipla händelser bara en gång. Resultaten från studien påvisade en signifikant fördel för

intravenöst Bondronat 6 mg jämfört med placebo med avseende på minskningen av antal SRE mätt

med tidsjusterad SMPR (p=0,004). Antalet SRE reducerades också signifikant med Bondronat 6 mg

och risken för en SRE reducerades med 40 % jämfört med placebo (relativ risk 0,6, p=0,003).

Effektresultaten summeras i Tabell 2.

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232916/2016

EMEA/H/C/000101

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Bondronat

ibandronatsyra

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Bondronat.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Bondronat?

Bondronat är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen ibandronatsyra. Bondronat finns som

koncentrat som bereds till en infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven), och som tabletter

(50 mg).

Vad används Bondronat för?

Bondronat ges till vuxna på följande sätt:

Som en infusion eller en tablett för att förebygga ”skelettrelaterade händelser” (frakturer

[benbrott] eller skelettkomplikationer som kräver behandling) hos patienter med bröstcancer och

skelettmetastaser (när cancern har spridit sig till skelettet).

Som en infusion för att behandla hyperkalcemi (hög kalciumhalt i blodet) som orsakas av tumörer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Bondronat?

Behandling med Bondronat ska endast påbörjas av läkare som har erfarenhet av att behandla cancer.

Vid förebyggande av skelettrelaterade händelser ges Bondronat antingen som en infusion på 6-mg som

varar i minst 15 minuter var tredje till var fjärde vecka eller som en tablett en gång dagligen.

Tabletten ska tas på morgonen, när patienten inte har ätit på minst sex timmar, och minst 30 minuter

före dagens första intag av mat eller dryck. Den ska tas tillsammans med ett helt glas vanligt vatten.

Bondronat

EMA/232916/2016

Sida 2/3

(I områden där vattnet är hårt och kranvattnet innehåller mycket kalk kan buteljerat vatten med låg

mineralhalt användas.) Patienten bör inte ligga ned förrän det gått en timme efter tablettintaget.

Patienter med måttliga eller svåra njurproblem ska få infusioner med Bondronat i en lägre dos under

en timme eller tabletten varannan dag eller en gång i veckan.

Vid behandling av hyperkalcemi orsakad av tumörer ges Bondronat som en infusion under två timmar

med endera 2 eller 4 mg, beroende på hur svår hyperkalcemin är. Infusionen återställer normalt

kalciumhalten i blodet till normal nivå inom en vecka.

Hur verkar Bondronat?

Den aktiva substansen i Bondronat, ibandronatsyra, är en bisfosfonat. Den blockerar effekten av

osteoklasterna, de celler i kroppen som medverkar till att bryta ned benvävnaden. Detta minskar

förlusten av benvävnad. Den minskade benvävnadsförlusten gör att skelettbenen bryts mindre lätt,

vilket bidrar till att förebygga frakturer hos cancerpatienter med skelettmetastaser.

Patienter med tumörer kan ha hög kalciumhalt i blodet eftersom kalcium frisätts från skelettbenen.

Genom att Bondronat förhindrar nedbrytningen av benvävnad bidrar det till att mindre kalcium frisätts

till blodet.

Hur har Bondronats effekt undersökts?

Vid förebyggande av skelettrelaterade händelser hos patienter med bröstcancer och skelettmetastaser

har Bondronat jämförts med placebo (overksam behandling) i tre huvudstudier som varade i två år: en

där infusioner gavs till 466 patienter och två där tabletter gavs till totalt 846 patienter.

Huvudeffektmåttet byggde på antalet nya benvävnadskomplikationer. Komplikationerna innefattade

ryggradsfrakturer, frakturer i andra skelettben och alla benvävnadskomplikationer som krävde

behandling med antingen strålning eller kirurgiskt ingrepp.

Bondronat har också undersökts vid behandling av tumörinducerad hyperkalcemi i tre

fyraveckorsstudier med sammanlagt 343 patienter. Bondronat jämfördes inte med andra behandlingar

i någon av studierna. Huvudeffektmåttet var förändringen av kalciumhalten i blodet.

Vilken nytta har Bondronat visat vid studierna?

Bondronat var effektivare än placebo när det gällde att förebygga benvävnadskomplikationer. Det tog

längre tid innan patienter som fick Bondronat genom infusion eller i tablettform drabbades av en ny

benvävnadskomplikation (50 till 76 veckor) än det tog för patienter som fick placebo (33 till 48

veckor). Bondronat minskade risken för att drabbas av en skelettrelaterad händelse med omkring 40

procent jämfört med placebo.

Bondronat var också effektivt när det gällde att behandla tumörinducerad hyperkalcemi. Omkring

hälften till två tredjedelar av patienterna svarade på en dos på 2 mg Bondronat genom att deras

blodkalciumhalter återgick till normal nivå. Omkring tre fjärdedelar svarade på dosen 4 mg.

Vilka är riskerna med Bondronat?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av infusioner med Bondronat är förhöjd kroppstemperatur,

hypokalcemi (låga kalciumhalter i blodet), asteni (orkeslöshet) och huvudvärk. De vanligaste

biverkningarna som orsakas av Bondronat-tabletterna är hypokalcemi (låga kalciumhalter i blodet) och

dyspepsi (halsbränna). De allvarligaste biverkningarna som orsakas av Bondronat är anafylaktisk

Bondronat

EMA/232916/2016

Sida 3/3

reaktion (svår allergisk reaktion), atypiska (ovanliga) typer av frakturer på lårbenet, osteonekros i

käken (skada på käkbenen som kan leda till smärta, munsår eller tandlossning) och ögoninflammation.

Bondronat får inte ges till personer med hypokalcemi (låga kalciumhalter i blodet). Tabletterna får inte

ges till patienter som har förändringar i matstrupen eller som inte kan stå eller sitta upprätt i minst en

timme. En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Bondronat godkänts?

CHMP fann att nyttan med Bondronat är större än riskerna och rekommenderade att Bondronat skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Bondronat?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Bondronat används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Bondronat. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Dessutom kommer företaget som marknadsför Bondronat att tillhandahålla ett kort till patienterna

med information om risken för osteonekros i käken och en uppmaning om att kontakta läkare om de

upplever symtom.

Mer information om Bondronat

Den 25 juni 1996 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Bondronat

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Bondronat finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2016.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen