Besremi

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

22-02-2021

Aktiva substanser:
ropeginterferon alfa-2b
Tillgänglig från:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
ATC-kod:
L03AB15
INN (International namn):
ropeginterferon alfa-2b
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Polycytemia Vera
Terapeutiska indikationer:
Besremi är indicerat som monoterapi hos vuxna för behandling av polycytemi vera utan symtomatisk splenomegali.
Produktsammanfattning:
Revision: 1
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004128
Tillstånd datum:
2019-02-15
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004128

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - danska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - franska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - polska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - finska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-01-1970

Bipacksedel Bipacksedel - norska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

22-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

22-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

22-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

22-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-01-1970

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Besremi 250 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

ropeginterferon alfa-2b

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Besremi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Besremi

Hur du använder Besremi

Eventuella biverkningar

Hur Besremi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Besremi är och vad det används för

Besremi innehåller den aktiva substansen ropeginterferon alfa-2b som tillhör en klass av läkemedel

som kallas interferoner. Interferoner tillverkas av ditt immunförsvar för att hämma tillväxten av

cancerceller.

Besremi används som enda läkemedel för behandling av polycytemia vera hos vuxna. Polycytemia

vera är en typ av cancer där benmärgen producerar för många röda blodkroppar, vita blodkroppar och

blodplättar (celler som gör att blodet koagulerar).

2.

Vad du behöver veta innan du använder Besremi

Använd inte Besremi

om du är allergisk mot ropeginterferon alfa-2b eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du har sköldkörtelsjukdom som inte kontrolleras med läkemedel.

om du har eller har haft svåra psykiska störningar (t.ex. depression eller självmordstankar eller

om du har försökt begå självmord).

om du nyligen har haft svåra hjärtproblem (t.ex. hjärtattack eller stroke).

om du har eller har haft en autoimmun sjukdom (t.ex. reumatoid artrit, psoriasis eller

inflammatorisk tarmsjukdom).

om du har genomgått en organtransplantation och tar läkemedel som undertrycker ditt

immunsystem.

om du tar telbivudin (ett läkemedel som används för att behandla hepatit B-infektion).

om du har framskriden och okontrollerad leversjukdom.

om du har svår njursjukdom (dina njurars funktion är lägre än 15 % av normal funktion).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Besremi:

om du har sköldkörtelsjukdom.

om du har diabetes eller högt blodtryck − din läkare kan låta dig genomgå en

ögonundersökning.

om du har problem med levern − du kommer att få lämna blodprover regelbundet för att

kontrollera hur din lever fungerar om du får långvarig behandling med Besremi.

om du har problem med njurarna.

om du har psoriasis eller andra hudproblem eftersom de kan förvärras under behandling med

Besremi.

När du väl har påbörjat behandling med Besremi ska du tala med läkare:

om du utvecklar symtom på depression (t.ex. om du känner dig ledsen, nedstämd eller har

självmordstankar).

om du utvecklar tecken på svår allergisk reaktion (t.ex. svårigheter att andas, väsande andning

eller nässelutslag) under användning av Besremi – om så är fallet ska du omedelbart uppsöka

vård.

om du utvecklar symtom på förkylning eller luftvägsinfektion (t.ex. svårigheter att andas, hosta,

feber och bröstsmärta).

om du upplever synförändringar − du måste tala med läkare och omedelbart genomgå en

ögonundersökning. Svåra ögonproblem kan inträffa under behandling med Besremi. Din läkare

kontrollerar vanligtvis din syn före behandlingsstart. Om du har hälsoproblem som kan leda till

ögonproblem, t.ex. diabetes eller högt blodtryck, ska din läkare kontrollera din syn även under

behandlingens gång. Om din syn försämras kan din läkare besluta om att avbryta din

behandling.

Tand- eller tandköttssjukdomar som kan leda till tandlossning kan inträffa med läkemedel

innehållande interferon. Dessutom kan muntorrhet skada tänderna och munslemhinnan vid långvarig

behandling med Besremi. Du ska borsta tänderna noga två gånger om dagen och genomgå

regelbundna tandundersökningar.

Det kommer att ta ett tag innan din individuella optimala dos Besremi uppnås. Din läkare beslutar om

det är nödvändigt att behandla dig med ett annat läkemedel för en tidig minskning av dina blodvärden

för att förhindra blodproppar och blödningar.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar eftersom ingen information finns tillgänglig om

användningen av Besremi i denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Besremi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Använd inte Besremi om du tar telbivudin (för behandling av hepatit B) eftersom kombinationen av

dessa läkemedel ökar risken för perifer neuropati (domningar, stickande eller brännande känsla i armar

och ben). Tala om för läkare om du behandlas med telbivudin.

Tala med läkare särskilt om du tar något av följande läkemedel:

teofyllin (ett läkemedel som används för att behandla lungsjukdomar såsom astma)

metadon (ett läkemedel som används för att behandla smärta eller opioidberoende)

vortioxetin eller risperidon (läkemedel som används för att behandla psykiska störningar)

cancerläkemedel såsom de som stoppar eller saktar ned tillväxten av blodbildande celler i

benmärgen (t.ex. hydroxykarbamid)

läkemedel som verkar på det centrala nervsystemet för att lindra smärta, hjälpa dig att somna

eller som har en lugnande effekt (t.ex. morfin, midazolam).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Effekten av Besremi under graviditet är okänd. Användning av Besremi rekommenderas inte under

graviditet. Om du är en fertil kvinna kommer din läkare att diskutera om effektiva preventivmedel bör

användas under din behandling med Besremi.

Amning

Det är okänt om Besremi utsöndras i bröstmjölk. Läkare kommer att hjälpa dig att besluta om du

måste avbryta amningen när du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte fordon eller använd inte maskiner om du känner dig yr, sömnig eller förvirrad medan du

använder Besremi.

Besremi innehåller bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 5 mg bensylalkohol i varje 0,5 ml. Bensylalkohol kan orsaka allergiska

reaktioner.

Tala med läkare eller apotekspersonal:

om du är gravid eller ammar.

om du har en lever- eller njursjukdom.

Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

Besremi innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Besremi

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen fastställs individuellt för dig av din läkare för ditt tillstånd. Vanlig startdos av Besremi är

100 mikrogram varannan vecka. Din läkare ökar sedan din dos gradvis och kan justera din dos under

behandling.

Din läkare kommer att minska din startdos till 50 mikrogram om du har svåra njurproblem.

Detta läkemedel är avsett för subkutan användning vilket betyder att det injiceras i vävnaden under din

hud. Det ska inte injiceras i ett område på kroppen där huden är irriterad, röd, har blåmärken, är

infekterad eller har ärr.

Om du injicerar läkemedlet själv får du tydliga anvisningar om hur du förbereder och injicerar

läkemedlet.

För att förhindra överföring av infektionssjukdomar ska du aldrig dela den förfyllda injektionspennan

med Besremi med någon annan, även om nålen byts.

Detaljerad information om hur du förbereder och injicerar Besremi finns i bruksanvisningen.

Läs den före användning av Besremi.

Om du använt för stor mängd av Besremi

Tala med läkare så snart som möjligt.

Om du har glömt att använda Besremi

Du bör injicera dosen så snart du kommer ihåg. Om det har gått längre tid än två dagar sedan den

glömda dosen bör du hoppa över den dosen och injicera nästa dos när det är dags. Injicera inte dubbel

dos för att kompensera för glömd dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du slutar att använda Besremi

Sluta inte att använda Besremi förrän du har talat med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar under

din behandling med Besremi:

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

förändring av hjärtslag (när hjärtat slår mycket snabbt och ojämnt).

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

självmordsförsök, självmordstankar

synförlust som kan orsakas av blödning i näthinnan (näthinnan är det ljuskänsliga skiktet i ögat)

eller ansamling av fett i eller under näthinnan.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

synförlust som kan orsakas av skada på näthinnan (såsom blockering av blodkärl i ögat) eller

synnerven.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

blindhet

andningsproblem såsom andfåddhet, hosta och bröstsmärta som kan orsakas av lunginfiltrat,

pneumoni (lunginflammation), pulmonell arteriell hypertoni (högt blodtryck i blodkärlen som

transporterar blod från hjärtat till lungorna) och lungfibros (en lungsjukdom då ärr bildas i

lungvävnaden).

Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

näthinneavlossning (du kan uppleva ögonproblem, inklusive synförändringar).

Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

minskat antal av en typ av vita blodkroppar (kallas leukocyter) och blodkoagulerande celler

(blodplättar)

led- eller muskelsmärta

influensaliknande symtom, trötthetskänsla

i blodprover: ökad nivå av ett enzym som kallas gamma-glutamyltransferas.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

luftvägsinfektioner, rinnande eller täppt näsa, svampinfektioner

minskat antal eller minskad storlek av röda blodkroppar

ökning eller minskning av sköldkörtelaktivitet, ökad nivå av sköldkörtelstimulerande hormon,

inflammation av sköldkörteln

ökad nivå av triglycerider (en typ av fetter) i blodet, minskad aptit

aggressivt beteende, nedstämdhet, ångest, problem med att somna eller sova,

humörförändringar, brist på energi eller motivation

huvudvärk, yrsel, försämrad känsla för beröring eller förnimmelse, sömnighet, pirrande eller

stickande känsla

ögontorrhet

skada i kapillärerna (mycket små blodkärl) i kroppen

andningsproblem

diarré, illamående, buksmärta, magobehag, förstoppning, muntorrhet

leversjukdom, ökad nivå av vissa leverenzymer (visas i blodprover)

klåda, håravfall, hudutslag, hudrodnad, psoriasis, torr och fjällande hud, akne, förtjockning av

det yttre hudlagret, ökad svettning

en sjukdom som kallas Sjögrens syndrom då kroppens immunförsvar attackerar körtlar som

bildar vätska (såsom tår- och salivkörtlar), artrit, smärta i armar och ben, bensmärta, smärtsam

plötslig muskelsammandragning

feber, svaghet, frossa, allmänna hälsoproblem, irritation eller rodnad vid injektionsstället

i blodprover: antikroppar som bildas av kroppens immunförsvar, ökad nivå av ett enzym som

kallas laktatdehydrogenas.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

infektion och återinfektion med herpes, bakterieinfektioner

ökat antal blodplättar

autoimmun sjukdom i sköldkörteln, sarkoidos (områden med inflammerad vävnad i olika delar

av kroppen)

diabetes

panikattack, hallucination (se, höra eller känna saker som inte finns), känsla av att vara stressad,

känsla av att vara nervös, brist på intresse för aktiviteter, mardrömmar, irritabilitet, förvirring

skada på nervsystemet, migrän, psykiska störningar (hälsotillstånd som inbegriper förändringar

av tanke, känsla eller beteende), syn- eller känselstörningar, skakningar i händerna

ögonobehag, ögonlockseksem

hörselförlust, ringning i öronen (tinnitus), vimmelkantig känsla (yrsel)

hjärtsjukdomar såsom hjärtblock (en sjukdom som påverkar hjärtats elektriska aktivitet),

blodproppar i hjärtats blodkärl, läckage i aortaklaffen

högt blodtryck, minskad blodförsörjning i vissa delar av kroppen, hematom (ansamling av blod

under huden), värmevallning

inflammation i lungvävnad, hosta, näsblod, halsont

inflammation i magsäcken, störning i bukväggen, gas i tarmen, matsmältningsbesvär, smärtsam

sväljning, blödande tandkött

inflammation i levern, skada på levern, förstorad lever

känslig för solljus, fjällande hud, nagelsjukdom

muskelsvaghet, nacksmärta, ljumsksmärta

inflammation i urinblåsan, smärtsam urinering, ökat behov av att urinera, oförmåga att urinera

sexuella problem

smärta eller klåda vid injektionsstället, känslighet för väderförändringar

viktnedgång

i blodprover: ökad nivå av urinsyra, antikroppar som bildas av kroppens immunsystem mot röda

blodkroppar.

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

bipolära sjukdomar (humörstörningar med perioder av nedstämdhet och upphetsning), mani

(extrem upphetsning eller ogrundad entusiasm)

kardiomyopati (sjukdomar som påverkar hjärtmuskeln), angina pectoris (en svår bröstsmärta

som ett resultat av en blockering av hjärtats kärl)

leversvikt.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

idiopatisk eller trombotisk trombocytopen purpura (ökad förekomst av blåmärken, blödning,

minskad nivå av blodplättar, anemi och extrem svaghet)

myokardischemi (minskat blodflöde till hjärtmuskeln).

Biverkningar som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Vogt-Koyanagi-Haradas sjukdom (en sällsynt sjukdom som kan leda till synförlust,

hörselförlust och hudpigmentering), svår allergisk reaktion

missfärgning av huden

parodontala (påverkar tandköttet) och dentala sjukdomar, färgförändring på tungan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Besremi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och ytterkartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2–8 °C).

Får ej frysas.

Förvara den förfyllda injektionspennan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Efter öppnande kan den förfyllda injektionspennan förvaras i högst 30 dagar i kylskåp (2–8 °C) vid

förvaring med hättan påsatt på injektionspennan och i ytterkartongen för att skydda mot ljus.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker att den förfyllda injektionspennan verkar vara skadad,

lösningen i den är grumlig, innehåller partiklar eller flagor eller har en annan färg än färglös till

ljusgul.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ropeginterferon alfa-2b.

Varje förfylld injektionspenna med 0,5 ml lösning innehåller 250 mikrogram ropeginterferon

alfa-2b mätt som enbart protein motsvarade 500 mikrogram/ml.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, polysorbat 80, bensylalkohol, vattenfri natriumacetat,

koncentrerad ättiksyra och vatten för injektionsvätskor. För bensylalkohol och natrium, se

avsnitt 2 ”Besremi innehåller bensylalkohol” och ”Besremi innehåller natrium”.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Besremi levereras som en injektionsvätska, lösning (injektion) i en förfylld injektionspenna. Varje

förfylld injektionspenna innehåller 0,5 ml lösning. Läkemedlet finns tillgängligt i förpackningar

innehållande:

- 1 förfylld injektionspenna och 2 injektionsnålar (typ: mylife Clickfine 8 mm)

- 3 förfyllda injektionspennor och 6 injektionsnålar (typ: mylife Clickfine 8 mm).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Wien

Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast .

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder Besremi 250 mikrogram förfylld

injektionspenna. Om du har fler frågor, fråga läkare eller apotekspersonal.

Läkare eller apotekspersonal kommer att visa dig hur du använder injektionspennan.

Besremi 250 mikrogram förfylld injektionspenna kan användas för att injicera doser på 50, 100, 150,

200 och 250 mikrogram. Vid doser på upp till 100 mikrogram kan samma injektionspenna användas

två gånger. Din läkare kommer att tala om vilken dos som du behöver. Anteckna dina injektionsdatum

och dosen enligt anvisningar från din läkare.

Om du behöver en dos på mer än 250 mikrogram krävs två Besremi 250 mikrogram förfyllda

injektionspennor. Du måste använda olika injektionsställen för de två injektionspennorna. Läkare eller

apotekspersonal kommer att förklara för dig hur du använder de två injektionspennorna.

Förvara injektionspennan i ytterkartongen i kylskåp.

Ta ut injektionspennan från kylskåpet 15 minuter innan du ska injicera för att låta läkemedlet uppnå

rumstemperatur.

Hitta en lugn och välbelyst plats för att injicera.

Du kommer att behöva följande för injektionen:

Besremi förfylld injektionspenna

Nål (typ: mylife Clickfine 8 mm)

Spritservett (medföljer inte)

Valfritt: plåster (medföljer inte)

Besremi förfylld injektionspenna levereras med två eller sex nålar (beroende på

förpackningsstorleken). Använd alltid en ny nål för varje injektion.

Använd inte injektionspennan om den verkar vara skadad. Om du upplever att du kan ha skadat

injektionspennan (t.ex. tappat den eller använt för stor kraft) någon gång under användning ska du inte

fortsätta att använda injektionspennan. Skaffa en ny injektionspenna och börja om.

Beskrivning av Besremi 250 mikrogram förfylld injektionspenna

Tvätta händerna innan du använder Besremi.

Kontrollera att produkten inte har passerat

utgångsdatum.

Ta av hättan från injektionspennan.

Kontrollera lösningen genom kontrollfönstren

längs ampullhållarens sidor.

Använd inte injektionspennan om lösningen är

grumlig, innehåller partiklar eller flagor eller har

en annan färg än färglös till ljusgul.

Ta en ny nål och riv av skyddsfolien.

Sätt fast nålen i en rak linje på det yttre nålskyddet på

injektionspennan, mitt över pennan, för att förhindra att

nålen bockas eller böjs.

Se till att den är ordentligt fastsatt.

Ta bort det yttre nålskyddet från nålen.

Sätt inte tillbaka det yttre nålskyddet på nålen

förrän du har injicerat läkemedlet. Vidrör aldrig

nålspetsen.

Om du har använt Besremi 250 microgram

injektionspenna en gång tidigare och ska använda

den för andra gången ska du fortsätta direkt till

steg 7.

Om det är första gången du använder

injektionspennan ska du förbereda

injektionspennan enligt steg 5 och steg 6.

Om du använder injektionspennan för första

gången ska du förbereda injektionspennan för

injektion genom att vrida dosratten tills du ser

ikonen för en ”droppe” och pricken i fönstret.

Ikonen för en ”droppe” måste vara i linje med

pricken i visningsfönstret.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Besremi 250 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Besremi 500 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Besremi 250 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Varje förfylld injektionspenna med 0,5 ml lösning innehåller 250 mikrogram ropeginterferon alfa-2b

mätt som enbart protein, motsvarade 500 mikrogram/ml.

Besremi 500 mikrogram/0,5 ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

Varje förfylld injektionspenna med 0,5 ml lösning innehåller 500 mikrogram ropeginterferon alfa-2b

mätt som enbart protein, motsvarade 1 000 mikrogram/ml.

Styrkan anger mängden av interferon alfa-2b-delen av ropeginterferon alfa-2b utan hänsyn till

pegyleringen.

Ropeginterferon alfa-2b är ett kovalent konjugat av proteinet interferon alpha-2b som produceras i

Escherichia coli

-celler genom rekombinant DNA-teknologi med en metoxypolyetylenglykol (mPEG)-

del.

Styrkan av detta läkemedel ska inte jämföras med styrkan av något annat pegylerat eller icke-pegylerat

protein av samma terapeutiska klass (se avsnitt 5.1).

Hjälpämne med känd effekt

Varje förfylld injektionspenna innehåller 10 mg bensylalkohol per ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (injektion).

Lösningen är klar och färglös till ljusgul.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Besremi är indicerat som monoterapi för behandling av polycytemia vera utan symtomtisk

splenomegali hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska initieras under överinseende av en läkare med erfarenhet av hantering av sjukdomen.

Dosering

Titreringsfas

Dosen titreras individuellt med en rekommenderad startdos på 100 mikrogram (eller 50 mikrogram

hos patienter som får en annan cytoreduktiv behandling). Dosen ska gradvis ökas med 50 mikrogram

varannan vecka (samtidigt ska annan cytoreduktiv behandling gradvis minskas enligt vad som är

lämpligt) fram till att stabilisering av de hematologiska parametrarna uppnås (hematokrit < 45 %,

trombocyter < 400 x 10

/l och leukocyter < 10 x 10

/l). Maximal rekommenderad engångsdos är

500 mikrogram injicerat varannan vecka. Flebotomi som akutbehandling för att normalisera blodets

hyperviskositet kan bli nödvändig.

Underhållsfas

Dosen vid vilken stabilisering av de hematologiska parametrarna uppnås ska bibehållas med ett

administreringsintervall på två veckor under minst 1,5 år. Därefter kan dosen anpassas och/eller så kan

administreringsintervallet förlängas upp till var fjärde vecka enligt vad som är lämpligt för patienten.

Om biverkningar inträffar under behandlingen bör den administrerade dosen minskas eller

behandlingen avbrytas tillfälligt tills biverkningarna lindras. Behandlingen ska därefter återinsättas

med en lägre dos än den dos som orsakade biverkningar.

Om en ökning av hematologiska parametrar (hematokrit, trombocyter, leukocyter) observeras måste

dosen och/eller doseringsintervallet anpassas individuellt.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med kompenserad cirros (d.v.s. Child-Pugh A) har ett annat läkemedel med pegylerat

interferon alfa (pegylerat interferon alfa-2a) visat sig vara säkert. Ingen dosjustering för

ropeginterferon alfa-2b krävs för vuxna patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion.

Användningen av interferon alfa har inte utvärderats hos patienter med dekompenserad cirros (d.v.s.

Child-Pugh B eller C) och är kontraindicerat för dessa patienter (se avsnitt 4.3).

Ökade leverenzymnivåer har observerats hos patienter som behandlats med ropeginterferon alfa-2b.

Dosen ska minskas när ökningen av leverenzymnivåer är progressiv och ihållande. Behandlingen ska

avbrytas om ökningen av leverenzymnivåer är progressiv och kliniskt signifikant trots dosminskning

eller om det finns tecken på leverdekompensation (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Den farmakokinetiska profilen för andra läkemedel med

interferon alfa (pegylerat interferon alfa-2a

och pegylerat interferon alfa-2b) utvärderades hos patienter med nedsatt njurfunktion (se avsnitt 5.2).

Ingen dosjustering för ropeginterferon alfa-2b krävs för vuxna patienter med milt (GFR 60

89 ml/min) eller måttligt (GFR 30–59 ml/min) nedsatt njurfunktion. En minskad startdos för

ropeginterferon alfa-2b på 50 mikrogram rekommenderas för patienter med gravt (GFR 15–

29 ml/min) nedsatt njurfunktion. Ropeginterferon alfa-2b är kontraindicerat för patienter med

njursjukdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Äldre

Justering av den rekommenderade dosen för ropeginterferon alfa-2b är inte nödvändig vid start av

behandling hos äldre personer (se avsnitt 5.2).

Överviktiga eller underviktiga patienter

Den farmakokinetiska profilen för ropeginterferon alfa-2b har inte fastställts för överviktiga eller

underviktiga patienter. Ingen rekommendation om dosjustering för ropeginterferon alfa-2b kan ges för

dessa patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Besremi för barn och ungdomar har inte fastställts. Inga data finns tillgängliga

(se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

För subkutan användning. Läkemedlet är avsett för långvarig behandling och kan administreras av en

läkare, sjuksköterska, familjemedlem eller patienten efter utbildning om administrering av subkutana

injektioner med den förfyllda injektionspennan. Bruksanvisningen i bipacksedeln ska följas.

Rekommenderat injektionsställe är huden i buken runt, men inte inom 5 cm från, naveln eller låret.

Injicera inte på ett ställe där huden är irriterad, röd, har blåmärken, är infekterad eller har ärr.

Injektionspennan kan justeras för att administrera doser i 50 mikrogram-intervall i intervallet 50 till

250 mikrogram eller 50 till 500 mikrogram.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Befintlig sköldkörtelsjukdom som inte kan kontrolleras med konventionell behandling.

Befintliga eller tidigare svåra psykiska störningar, särskilt svår depression, självmordstankar

eller självmordsförsök.

Svår befintlig kardiovaskulär sjukdom, (d.v.s. okontrollerad hypertoni, kronisk hjärtsvikt

(≥ NYHA-klass 2), svår hjärtarytmi, betydande kranskärlsstenos, instabil angina) eller nyligen

inträffad stroke eller hjärtinfarkt.

Tidigare eller befintlig autoimmun sjukdom.

Immunsupprimerade transplantationspatienter.

Kombination med telbivudin (se avsnitt 4.5).

Dekompenserad levercirros (Child-Pugh B eller C).

Njursjukdom i slutstadiet (GFR < 15 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Dostitreringsfas

Den rekommenderade doseringen för titreringsfasen av ropeginterferon alfa-2b (se avsnitt 4.2)

resulterar i att det tar längre tid att nå den individuella optimala dosen jämfört med hydroxykarbamid.

I en klinisk studie av polycytemia vera varade den genomsnittliga individuella titreringsfasen för

ropeginterferon alfa-2b cirka 3,7 månader och för hydroxykarbamid cirka 2,6 månader. Andra

läkemedel (t.ex. hydroxykarbamid) kan därför föredras hos patienter för vilka en tidig minskning av

förhöjda blodvärden är nödvändig för att förhindra trombos och blödningar.

Under titreringsfasen är effekten för att minska den kardiovaskulära och tromboemboliska risken för

den underliggande sjukdomen kanske inte helt fastställd. Patienter bör övervakas noga, särskilt under

titreringsfasen. Fullständig blodstatus, inklusive bestämning av hematokritnivå, leukocytantal och

trombocytantal, bör tas regelbundet även efter att den individuella optimala dosen har fastställts.

Flebotomi som akutbehandling för att normalisera blodets hyperviskositet kan bli nödvändig.

Endokrina systemet

Innan behandling med ropeginterferon alfa-2b påbörjas ska eventuell tidigare sköldkörtelsjukdom

behandlas och kontrolleras med konventionell behandling (se avsnitt 4.3). Patienter som utvecklar

symtom som tyder på sköldkörteldysfunktion under behandling med ropeginterferon alfa-2b bör få

sina nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) utvärderade. Om TSH-nivåerna kan

kontrolleras inom normalintervallet kan behandlingen fortsätta.

Diabetes mellitus har observerats med andra läkemedel innehållande interferon alfa (se avsnitt 4.8).

Patienter med detta tillstånd som inte kan kontrolleras effektivt med läkemedel bör inte påbörja

behandling med ropeginterferon alfa-2b. Patienter som utvecklar detta tillstånd under behandling och

inte kan kontrolleras med läkemedel ska avbryta behandling med ropeginterferon alfa-2b.

Centrala nervsystemet (CNS)

CNS-effekter, särskilt depression, har observerats hos vissa patienter under behandling med

ropeginterferon alfa-2b under det kliniska utvecklingsprogrammet (se avsnitt 4.8). Andra CNS-

effekter, inklusive självmordstankar, självmordsförsök, aggressivt beteende, bipolär sjukdom, mani

och förvirring, har observerats med läkemedel innhållande interferon alfa. Patienter ska noggrant

övervakas avseende eventuella symtom på psykiska störningar och adekvat behandling ska övervägas

av den behandlande läkaren om sådana symtom uppstår. Om psykiska symtom förvärras

rekommenderas att behandlingen med ropeginterferon alfa-2b avbryts. Ropeginterferon alfa-2b får

inte administreras till patienter med befintliga eller tidigare svåra psykiska störningar, särskilt svår

depression, självmordstankar eller självmordsförsök (se avsnitt 4.3).

Kardiovaskulära systemet

Kardiovaskulära händelser, inklusive kardiomyopati, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och ischemiska

kranskärlssjukdomar, har förknippats med behandling med interferon alfa (se avsnitt 4.8). Patienter

med befintlig eller tidigare kardiovaskulär sjukdom ska noggrant övervakas under behandling med

ropeginterferon alfa-2b. Detta läkemedel är kontraindicerat hos patienter med svår befintlig

kardiovaskulär sjukdom eller patienter som nyligen har haft en stroke eller hjärtinfarkt (se avsnitt 4.3).

Andningssystemet

Andningssjukdomar, t.ex. lunginfiltrat, pneumonit, pneumoni eller pulmonell arteriell hypertoni har

observerats i sällsynta fall hos patienter som behandlas med interferon alfa (se avsnitt 4.8). Patienter

som utvecklar symtom på andningssjukdom ska noggrant övervakas och behandling med

ropeginterferon alfa-2b ska avbrytas om nödvändigt.

Oftalmologiska systemet

Svåra ögonsjukdomar, t.ex. retinopati, retinalblödning, bomullsexsudat, näthinneavlossning och retinal

artär- eller venocklusion, som kan resultera i blindhet har observerats i sällsynta fall hos patienter som

behandlas med interferon alfa (se avsnitt 4.8). Patienter ska genomgå ögonundersökningar före och

under behandling med ropeginterferon alfa-2b, särskilt patienter med retinopatiassocierad sjukdom

såsom diabetes mellitus eller hypertoni. Patienter som rapporterar försämrad eller förlorad syn eller

andra ögonsymtom ska genast genomgå ögonundersökning. Utsättande av ropeginterferon alfa-2b ska

övervägas för patienter som utvecklar ny eller förvärrad ögonsjukdom.

Akut överkänslighet

Svåra och akuta överkänslighetsreaktioner (t.ex. urtikaria, angioödem, bronkkonstriktion och

anafylaxi) har observerats i sällsynta fall vid behandling med andra läkemedel innehållande interferon

alfa. Om detta inträffar ska behandlingen med ropeginterferon alfa-2b avbrytas och lämplig medicinsk

behandling sättas in omedelbart. Övergående hudutslag kräver inte avbrytande av behandlingen.

Leverfunktion

Behandling med interferon alfa har förknippats med levertoxicitet kännetecknad av potentiellt

signifikanta ökningar av leverenzymnivåer. Leversvikt hos patienter infekterade med hepatit C-virus

rapporterades med andra läkemedel innehållande interferon alfa (se avsnitt 4.8).

Ökade nivåer av ALAT (≥ 3 gånger den övre normalgränsen), ASAT (≥ 3 gånger den övre

normalgränsen), GGT (≥ 3 gånger den övre normalgränsen) och bilirubin (> 2 gånger den övre

normalgränsen) har observerats hos patienter behandlade med ropeginterferon alfa-2b. Dessa ökningar

var huvudsakligen övergående och inträffade under det första behandlingsåret.

Leversjukdomar har rapporterats hos patienter efter långvarig behandling med ropeginterferon alfa-2b

(se avsnitt 4.8). Leverenzymer och leverfunktion ska kontrolleras regelbundet hos patienter med

långvarig behandling med ropeginterferon alfa-2b. Behandling med ropeginterferon alfa-2b ska

avbrytas när ökningen av leverenzymnivåer är progressiv och kliniskt signifikant trots dosminskning.

Behandling med ropeginterferon alfa-2b ska avbrytas hos patienter som utvecklar tecken på

leverdekompensation under behandlingen. Ropeginterferon alfa-2b är kontraindicerat för patienter

med dekompenserad levercirros (se avsnitt 4.3).

Njurfunktion

Patienter ska övervakas oavsett startdosen eller graden av nedsatt njurfunktion. Om njurfunktionen

försämras under behandlingen ska behandlingen med ropeginterferon alfa-2b avbrytas.

Ropeginterferon alfa-2b är kontraindicerat för patienter med njursjukdom i slutstadiet (se avsnitt 4.3).

Dentala och parodontala sjukdomar

Dentala och parodontala sjukdomar som kan leda till tandlossning har rapporterats med andra

läkemedel innehållande interferon alfa (se avsnitt 4.8). Dessutom kan muntorrhet ha en skadlig effekt

på tänderna och munnens slemhinnor vid långvarig behandling med ropeginterferon alfa-2b. Patienter

ska borsta sina tänder noggrant två gånger om dagen och genomgå regelbundna

tandläkarundersökningar.

Hudsjukdomar

Användning av ropeginterferon alfa-2b har förknippats med hudsjukdomar (pruritus, alopeci,

hudutslag, erytem, psoriasis, xeroderma, acneiform dermatit, hyperkeratos och hyperhidros). Om

hudsjukdom inträffar eller förvärras måste avbrytande av behandlingen övervägas.

Hjälpämnen

Besremi innehåller bensylalkohol.

Stora volymer ska användas med försiktighet och endast om nödvändigt, särskilt till patienter med

nedsatt lever- eller njurfunktion på grund av risk för ackumulering och toxicitet (metabol acidos).

Besremi innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Enzymer för proteinkatabolism anses vara involverade i metabolismen av ropeginterferon alfa-2b.

Involveringen av transportproteiner vid absorption, distribution och eliminering av ropeginterferon

alfa-2b är inte känd. Interferon alfa har visat sig påverka aktiviteten av cytokrom P450 (CYP)-

isozymer CYP1A2 och CYP2D6.

Inga interaktionsstudier har utförts med ropeginterferon alfa-2b.

Interaktionsstudier av andra läkemedel med pegylerat interferon alfa

Samtidig administrering av pegylerat interferon alfa-2a med telbivudin hos patienter med hepatit B

ökade risken för att utveckla perifer neuropati. En kombinationsbehandling med telbivudin och

ropeginterferon alfa-2b är kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Administrering av 180 mikrogram pegylerat interferon alfa-2a en gång i veckan under fyra veckor hos

friska manliga patienter påvisade ingen effekt på farmakokinetiska profiler för mefenytoin, dapson,

debrisokin och tolbutamid vilket tyder på att pegylerat interferon alfa-2a inte har någon effekt på

metabol aktivitet

in vivo

av isozymerna cytokrom P450 (CYP) 3A4, 2C9, 2C19 och 2D6. I samma

studie observerades en 25-procentig ökning av AUC för teofyllin (CYP1A2-substrat) vilket påvisar att

pegylerat interferon alfa-2a är en hämmare av CYP1A2-aktivitet.

Samtidig administrering av pegylerat interferon alfa-2b uppvisade ingen signifikant interaktion med

tolbutamid (CYP2C9-substrat), midazolam (CYP3A4-substrat), dapson (N-acetyltransferas-substrat)

och ökade måttligt nivåerna av koffein (CYP1A2-substrat) och desipramin (CYP2D6-substrat).

Därför bör försiktighet iakttas när ropeginterferon alfa-2b administreras tillsammans med CYP1A2-

substrat, särskilt de som har ett smalt terapeutiskt fönster såsom teofyllin eller metadon. På samma sätt

rekommenderas försiktighet vid användning av CYP2D6-substrat (t.ex. vortioxetin och risperidon)

kombinerat med ropeginterferon alfa-2b. Ropeginterferon alfa-2b kan hämma aktiviteten av CYP1A2

och CYP2D6 och därmed öka koncentrationerna av dessa läkemedel i blodet.

Inga dosanpassningar för ropeginterferon alfa-2b ska vara nödvändiga när det administreras samtidigt

som läkemedel som metaboliseras via CYP2C9/19, CYP3A4 eller N-acetyltransferas.

Försiktighet måste iakttas vid administrering av ropeginterferon alfa-2b i kombination med andra

potentiellt myelosuppressiva/kemoterapeutiska medel.

Narkotika, hypnotika eller sedativa läkemedel måste administreras med försiktighet vid samtidig

användning av ropeginterferon alfa-2b.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/preventivmedel för kvinnor

Fertila kvinnor måste använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med ropeginterferon

alfa-2b, såvida annat inte diskuterats med läkare.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av interferon alfa i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Eftersom ropeginterferon alfa-2b kan ha samma effekt rekommenderas Besremi inte under graviditet

eller till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel.

Amning

Det är okänt om tropeginterferon alfa-2b utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller

avbryta/avstå från behandling med Besremi efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för

barnet och fördelen med behandling för kvinnan

Fertilitet

Det finns inga data avseende effekten av behandling med ropeginterferon alfa-2b på kvinnors eller

mäns fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Besremi har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Patienter som

upplever yrsel, sömnighet eller hallucination (se avsnitt 4.8) under behandling med Besremi bör

undvika att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna är leukopeni (19,1 %), trombocytopeni (18,5 %), artralgi (12,9 %),

trötthet (12,4 %), ökad nivå av gamma-glutamyltransferas (11,2 %), influensaliknande sjukdom

(10,7 %), myalgi (10,7 %), pyrexi (8,4 %), pruritus (8,4 %), ökad nivå av alaninaminotransferas

(8,4 %), anemi (7,9 %), extremitetssmärta (6,7 %), alopeci (6,7 %), neutropeni (6,7 %), ökad nivå av

aspartataminotransferas (6,2 %), huvudvärk (6,2 %), diarré (5,6 %), frossa (5,1 %), yrsel (5,1 %) och

reaktion vid injektionsstället (5,1 %).

Allvarliga biverkningar är depression (1,1 %), förmaksflimmer (1,1 %) och akut stressreaktion (0,6

Tabell över biverkningar

Behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades med ropeginterferon alfa-2b i kliniska studier med

178 vuxna patienter med polycytemia vera. Biverkningar anges efter organsystem och frekvens

(mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100),

sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data)).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Infektioner och

vanliga

luftvägsinfektion, rinit, svampinfektion i hud

infestationer

mindre vanliga

oral herpes, herpes zoster, oral candidiasis, sinuit,

esofageal candidiasis, vulvovaginal mykotisk infektion,

hordeolum, onykomykos

Blodet och

lymfsystemet

mycket vanliga

leukopeni, trombocytopeni

vanliga

pancytopeni, neutropeni, anemi

Immunsystemet

mindre vanliga

Basedows sjukdom, sarkoidos

mycket sällsynta

idiopatisk eller trombotisk trombocytopen purpura

ingen känd

frekvens

Vogt-Koyanagi-Haradas sjukdom

, akuta

överkänslighetsreaktioner

Endokrina systemet

vanliga

hypotyreos, hypertyreos, tyreoidit

mindre vanliga

diabetes mellitus

Metabolism och

nutrition

vanliga

hypertriglyceridemi, minskad aptit

Psykiska störningar

vanliga

depression, aggression

, sömnlöshet, ångest,

humörförändringar, humörsvängningar, håglöshet

mindre vanliga

självmordsförsök

, självmordstankar

, förvirrat tillstånd

akut stressreaktion, hallucination, känslomässiga

störningar, nervositet, apati, mardrömmar, irritabilitet

sällsynta

bipolär sjukdom

, mani

Centrala och perifera

nervsystemet

vanliga

huvudvärk, yrsel, hypoestesi, sömnighet, parestesi

mindre vanliga

polyneuropati, perifer motorisk neuropati, radikulopati,

migrän, nedsatt mental funktion, tremor, aura

Ögon

vanliga

ögontorrhet

mindre vanliga

retinalblödning

, bomullsexsudat

, nedsatt syn, minskad

synskärpa, dimsyn, ögonobehag, ögonlockseksem

sällsynta

retinopati

, optisk neuropati

, retinal artärocklusion

retinal venocklusion

mycket sällsynta

blindhet

ingen känd

frekvens

näthinneavlossning

Öron och

balansorgan

mindre vanliga

dövhet, tinnitus, vertigo

Hjärtat

vanliga

förmaksflimmer

mindre vanliga

hjärtinfarkt

, atrioventrikulärt block, trombbildning i

hjärtat, aortaklaffinsufficiens, kardiovaskulär sjukdom

sällsynta

kardiomyopati

, angina pectoris

mycket sällsynta

myokardischemi

Blodkärl

vanliga

mikroangiopati

mindre vanliga

Raynauds fenomen, hypertoni, hematom, värmevallning

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

vanliga

dyspné

mindre vanliga

pneumonit, hosta, epistaxis, halsirritation

mycket sällsynta

lunginfiltration

ingen känd

frekvens

lungfibros

, pneumoni

, pulmonell arteriell hypertoni

Magtarmkanalen

vanliga

diarré, illamående, buksmärta, förstoppning,

bukdistension, muntorrhet

mindre vanliga

gastrit, bukväggssjukdom, flatulens, frekventa

tarmrörelser, odynofagi, tandköttsblödning

ingen känd

frekvens

tandsjukdom

, parodontal sjukdom

Lever och gallvägar

mycket vanliga

ökad nivå av gamma-glutamyltransferas

vanliga

leversjukdom, ökad nivå av alaninaminotransferas, ökad

nivå av aspartataminotransferas, ökad nivå av alkalisk

fosfatas i blodet

mindre vanliga

hepatotoxicitet, toxisk hepatit, hepatomegali

sällsynta

leversvikt

Hud och subkutan

vävnad

vanliga

pruritus, alopeci, hudutslag, erytem, psoriasis, xeroderma,

acneiform dermatit, hyperkeratos, hyperhidros, hudtorrhet

mindre vanliga

fotosensitivitetsreaktion, hudexfoliering, nageldystrofi

ingen känd

frekvens

huddepigmentering

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

mycket vanliga

artralgi, myalgi

vanliga

Sjögrens syndrom, artrit, extremitetssmärta,

muskuloskeletal smärta, bensmärta, muskelspasmer

mindre vanliga

muskulär svaghet, nacksmärta, ljumsksmärta

Njurar och urinvägar

mindre vanliga

hemorragisk cystit, dysuri, urinträngningar, urinretention

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

mindre vanliga

erektil dysfunktion, hematospermi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

mycket vanliga

influensaliknande sjukdom, trötthet

vanliga

pyrexi, reaktion vid injektionsstället, asteni, frossa, allmän

hälsoförsämring, erytem vid injektionsstället

mindre vanliga

smärta vid injektionsstället, pruritus vid injektionsstället,

känslighet för väderförändringar

ingen känd

frekvens

hyperpigmentering av tunga

Undersökningar

vanliga

positiv påvisning av anti-sköldkörtelantikropp, ökad nivå

av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet, ökad

kroppstemperatur, positiv påvisning av antinukleär

antikropp, ökad nivå av laktatdehydrogenas i blodet

mindre vanliga

ökad nivå av trombocyter, ökad nivå av urinsyra i blodet,

positivt Coombs test, viktnedgång

Rapporterad som biverkningar under behandling med andra läkemedel innehållande interferon alfa.

*Klassbeteckning för läkemedel med interferon, se nedan för pulmonell arteriell hypertoni.

**T.ex. urtikaria, angioödem, bronkkonstriktion eller anafylaxi.

Beskrivning av valda biverkningar

Vanligaste biverkningar

De vanligaste biverkningarna (inklusive antal patienter, incidensfrekvens, svårighetsgrad, behov av

dosanpassning och resultat) som rapporterades under det kliniska utvecklingsprogrammet för

ropeginterferon alfa-2b sammanfattas i tabell 1.

Tabell

1.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med ropeginterferon alfa-2b.

Kliniska studier med ropeginterferon alfa-2b

ADR > 10 %

N (%)

CTCAE-

intensitets-

grad ≥ 3

N (%)

Minskad

N (%)

Avbruten

läkemedels

behandling

N (%)

Utsatt

läkemedel

N (%)

Återställda

N (%)

(N = 178)

Leukopeni

34 (19,1)

27,2

3 (8,8)*

23 (67,6)

7 (20,6)

i.r.

33 (97,1)

Trombo-

cytopeni

33 (18,5)

15,0

4 (12,1)*

13 (39,4)

3 (9,1)

1 (3,0)

31 (94,0)

Artralgi

23 (12,9)

1 (4,3)*

4 (17,4)

4 (17,4)

2 (8,7)

22 (95,7)

Trötthet

22 (12,4)

10,1

i.r.

3 (13,6)

1 (4,5)

1 (4,5)

21 (95,5)

Influensa-

liknande

sjukdom

19 (10,7)

i.r.

3 (15,8)

3 (15,8)

i.r.

18 (94,7)

Myalgi

19 (10,7)

i.r.

6 (31,6)

1 (5,3)

i.r.

18 (94,7)

*Inga biverkningar av CTCAE grad 4 (livshotande eller funktionsnedsättande) eller grad 5 (dödsfall) har

rapporterats. Förkortningar: CTCAE, Common Terminology Criteria for Adverse Events (biverkningsgradering);

i.r., inte rapporterad; ADR, biverkning; PT, föredragen term; IR, incidensfrekvens för medelvärdet av

biverkningar per 100 patienter per år; N, antal patienter.

Magtarmkanalen

Gastrointestinala sjukdomar har rapporterats med andra läkemedel innehållande interferon alfa och har

rapporterats hos 15,2 % av patienter med behandling med ropeginterferon alfa-2b. De vanligaste

gastrointestinala sjukdomarna som rapporterades i dessa studier var diarré (5,1 %; incidensfrekvens:

2,8 [händelser/100 patienter per år]) och illamående (4,5 %; incidensfrekvens: 1,6 [händelser/100

patienter per år]).

CNS

I det kliniska utvecklingsprogrammet för ropeginterferon alfa-2b inträffade två fall av svår depression

(1,1 %; incidensfrekvens: 0,4 händelser/100 patienter per år). Patienterna blev fullständigt återställda

efter permanent avbrytande av behandlingen med läkemedlet. En patient som upplevde svår akut

stresstörning (0,6 %; incidensfrekvens: 0,2 händelser/100 patienter per år) med måttlig intensitet blev

fullständigt återställd efter att dosen av ropeginterferon alfa-2b sänkts. CNS-effekter, inklusive

självmordsförsök, självmordstankar, aggression, bipolär sjukdom, mani och förvirring, har

rapporterats med interferon alfa (se avsnitt 4.4).

Kardiovaskulära systemet

Tre fall av förmaksflimmer (1,1 %; incidensfrekvens: 0,5 händelser/100 patienter per år) med

intensitet av grad 1 till 3 inträffade under behandling med ropeginterferon alfa-2b för två patienter.

Behandling med ropeginterferon alfa-2b fortsatte och patienterna fick lämpliga läkemedel för att

behandla biverkningarna. Patienterna återställdes gällande de två händelserna; en händelse pågick vid

tidpunkten för utvärdering.

Andningssystemet

Fall av pulmonell arteriell hypertoni (PAH) har rapporterats med interferon alfa, särskilt hos patienter

med riskfaktorer för PAH (t.ex. portalhypertoni, HIV-infektion och cirros). Händelser rapporterades

vid olika tidpunkter, särskilt flera månader efter start av behandling med interferon alfa.

Oftalmologiska systemet

Svåra ögonsjukdomar har rapporterats med interferon alfa, t.ex. retinopati, retinalblödning,

bomullsexsudat, näthinneavlossning och retinal artär- eller venocklusion (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ett olycksfall av överdosering har rapporterats med ropeginterferon alfa-2b under det kliniska

studieprogrammet. Patienten fick tio gånger så hög startdos som rekommenderat och utvecklade

influensaliknande symtom under tre dagar som bedömdes vara icke-allvarliga. Patienten blev

fullständigt återställd efter administrering av paracetamol och tillfälligt utsättande av behandlingen

med ropeginterferon alfa-2b.

Det finns inget antidot tillgängligt för läkemedlet. I händelse av en överdos rekommenderas noggrann

övervakning av patienten och symtomatisk behandling vid behov.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/890042/2018

EMEA/H/C/004128

Besremi (ropeginterferon alfa-2b)

Sammanfattning av Besremi och varför det är godkänt inom EU

Vad är Besremi och vad används det för?

Besremi är ett läkemedel som används för att behandla polycytemia vera hos vuxna som inte har

symtomet på förstorad mjälte.

Hos patienter med polycytemia vera producerar kroppen för många röda blodkroppar, vilket kan göra

att blodet förtjockas och minska blodflödet till organen. Patientens mjälte kan också bli större när den

försöker avlägsna överflödiga celler.

Polycytemia vera är sällsynt och Besremi klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som

används vid sällsynta sjukdomar) den 9 december 2011. Mer information om klassificeringen som

särläkemedel finns här: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU311932

Besremi innehåller den aktiva substansen ropeginterferon alfa-2b

Hur används Besremi?

Besremi är receptbelagt och behandling ska endast inledas under övervakning av en läkare med

erfarenhet av behandling av polycytemia vera.

Besremi finns för injektion under huden i förfyllda pennor. Den normala startdosen är 100 mikrogram

varannan vecka, vilket kan ökas gradvis tills nivåerna av röda blodkroppar är tillräckligt låga och

stabila. Den högsta dosen är 500 mikrogram varannan vecka. Om biverkningar uppstår kan läkaren

minska dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen.

För mer information om hur du använder Besremi, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Besremi?

Den aktiva substansen i Besremi, ropeginterferon alfa-2b, verkar genom att binda till receptorer (mål)

i kroppscellerna som kallas interferon alfa/beta-receptorer (IFNAR). Detta leder till flera reaktioner som

gör att benmärgen producerar färre röda blodkroppar.

Besremi (ropeginterferon alfa-2b)

EMA/890042/2018

Sida 2/3

Ropeginterferon alfa-2b är en typ av interferon, en naturlig substans som bildas i kroppen. I Besremi

har interferonen pegylerats (fästs vid ett kemiskt ämne som kallas polyetylenglykol) så att den kan

stanna kvar längre i kroppen och ges mindre ofta.

Vilka fördelar med Besremi har visats i studierna?

En huvudstudie på 257 patienter visade att Beremi är effektivt för att minska nivåerna av röda

blodkroppar hos patienter med polycytemia vera. I denna studie hade 43 procent av patienterna som

fick Besremi normala antal röda blodkroppar efter ett års behandling. Hos 46 procent av patienterna

som fick ett annat läkemedel, hydroxikarbamid, konstaterades liknande förbättringar.

En förlängning av denna studie visade att vid fortsatt behandling med Besremi under en längre tid

ökade antalet patienter vars blodkroppsantal minskade till det normala.

Vilka är riskerna med Besremi?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Besremi (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer) är

låga nivåer av vita blodkroppar och blodplättar (blodkomponenter som hjälper blodet att koagulera),

muskel- och ledsmärta, trötthet, influensaliknande symtom och förhöjda nivåer i blodet av

gammaglutamyltransferas (ett tecken på leverproblem). En fullständig förteckning över biverkningar

som rapporterats för Besremi finns i bipacksedeln.

Besremi får inte ges tillsammans med telbivudin (ett läkemedel för att behandla hepatit B). Det får inte

ges till patienter med sköldkörtelsjukdom som inte kontrolleras med standardbehandling, patienter

som har haft psykiska sjukdomar som allvarlig depression, patienter som har allvarliga problem med

hjärtat och blodkärlen, patienter som nyligen har haft en hjärtinfarkt eller stroke, patienter som lider

av autoimmuna sjukdomar, patienter som har genomgått transplantation och patienter med mycket

allvarlig lever- eller njursjukdom. En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Besremi godkänt i EU?

Besremi är effektivt för att minska det överflödiga antalet blodkroppar hos patienter med polycytemia

vera, och andelen patienter vars tillstånd förbättrades ökade med längre behandling. Även om Besremi

kan vara mindre effektivt än hydroxikarbamid under de första månaderna av behandlingen kan

flebotomi (ett förfarande för att avlägsna överflödigt blod ur kroppen) hjälpa till att kortsiktigt

kontrollera tillståndet.

När det gäller säkerheten betraktas biverkningarna av Besremi som hanterbara. Dessutom sågs det

som en stor fördel att Besremi inte har någon potential att orsaka genmutationer. Europeiska

läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Besremi är större än riskerna och att Besremi kan

godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Besremi?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Besremi har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Besremi kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Besremi utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Besremi (ropeginterferon alfa-2b)

EMA/890042/2018

Sida 3/3

Mer information om Besremi

Mer information om Besremi finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/besremi

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen