Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-02-2021

Aktiva substanser:
bendamustinhydroklorid
Tillgänglig från:
Fresenius Kabi AB
ATC-kod:
L01AA09
INN (International namn):
bendamustine hydrochloride
Dos:
2,5 mg/ml
Läkemedelsform:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; bendamustinhydroklorid 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 5 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 10 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 20 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 1 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 5 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55146
Tillstånd datum:
2017-08-24

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

bendamustinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bendamustine Fresenius Kabi är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Fresenius Kabi

Hur du använder Bendamustine Fresenius Kabi

Eventuella biverkningar

Hur Bendamustine Fresenius Kabi ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bendamustine Fresenius Kabi är och vad det används för

Bendamustine Fresenius Kabi är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer

(cytostatikum).

Bendamustine Fresenius Kabi används som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel

för behandling av följande cancerformer:

kronisk lymfatisk leukemi om kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig,

non-Hodgkins-lymfom när resultatet av tidigare behandling med rituximab varit kortvarigt eller

uteblivit helt,

multipelt myelom när behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.

Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustine Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller

annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Fresenius Kabi

Använd inte Bendamustine Fresenius Kabi

om du är allergisk mot bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du ammar; om behandling med bendamustinhydroklorid är nödvändig när du ammar, måste

amningen avslutas (se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

om du har svår leversvikt (leverskada)

om huden eller ögonvitorna är gula på grund av problem med levern eller blodet (gulsot)

om du har kraftigt nedsatt benmärgsfunktion (benmärgsdepression) och antalet vita blodkroppar

och/eller blodplättar är mycket låga

om du har genomgått en större operation inom 30 dagar före behandlingsstart

om du har någon infektion, särskilt om den är förenad med lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

i samband med vaccination mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Bendamustine Fresenius Kabi

om förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad. Antalet vita blodkroppar och

blodplättar ska kontrolleras innan behandling med Bendamustine Fresenius Kabi påbörjas, före

varje ny kur och mellan kurerna.

om du har någon infektion. Ta kontakt med din läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber

eller lungbesvär.

om du får någon hudreaktion när du behandlas med Bendamustine Fresenius Kabi. Dessa

hudreaktioner kan förvärras.

om du får smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra

skador börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har

haft ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber.

om du sedan tidigare har någon hjärtsjukdom (t.ex. hjärtattack, bröstsmärtor, allvarliga rubbningar

av hjärtrytmen).

om du känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar. Om din sjukdom

är mycket svår, kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla slaggämnen från de

döende cancercellerna. Detta tillstånd kallas för tumörlyssyndrom och kan leda till njursvikt eller

hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen Bendamustine Fresenius Kabi. Din läkare kan

säkerställa att du får tillräckligt med vätska (hydrerad) och ge andra läkemedel för att förhindra att

problemet uppstår.

om du får svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion. Var uppmärksam på

infusionsrelaterade reaktioner (t.ex. feber, frossa, klåda eller utslag) efter den första kuren.

Tala omedelbart om för läkare om du eller någon annan vid något tillfälle under eller efter

behandlingen lägger märke till något av följande hos dig: minnesförlust, svårigheter att tänka,

svårigheter att gå eller synförlust – dessa symtom kan bero på en mycket sällsynt men allvarlig

hjärninfektion som kan vara dödlig (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).

Kontakta läkare om du lägger märke till misstänkta hudförändringar eftersom det kan finnas

en ökad risk för vissa typer av hudcancer (icke-melanom hudcancer) vid användning av detta

läkemedel.

Män som behandlas med bendamustin bör undvika att skaffa barn under den tid som behandlingen

pågår och ytterligare 6 månader efter avslutad behandling. Ta reda på möjligheterna att bevara

spermier innan behandlingen påbörjas eftersom behandling kan leda till bestående infertilitet

(sterilitet) (se avsnitt Graviditet, amning och fertilitet).

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av användning av bendamustinhydroklorid till barn och ungdomar.

Andra läkemedel och Bendamustine Fresenius Kabi

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om bendamustinhydroklorid används tillsammans med andra läkemedel som försvagar

benmärgsfunktionen, kan effekten på benmärgsfunktionen förstärkas.

Om bendamustinhydroklorid används tillsammans med läkemedel som påverkar ditt immunsvar, kan

effekten på immunsvaret förstärkas.

Cytostatika kan försvaga effekten av vaccinering med levande virus.

Cytostatika ökar också risken för infektioner vid vaccinering med levande vaccin (t.ex. vaccin mot

virussjukdomar).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Bendamustinhydroklorid kan skada arvsanlagen och har orsakat missbildningar hos försöksdjur.

Bendamustine Fresenius Kabi får inte användas under graviditet såvida inte läkare uttryckligen har

ordinerat det. Om du måste behandlas under graviditeten ska du diskutera risken för fosterskador med

läkare, och genetisk rådgivning rekommenderas.

Om du blir gravid medan du behandlas med Bendamustine Fresenius Kabi ska du genast kontakta din

läkare och be om genetisk rådgivning.

Preventivmedel ska användas av både män och kvinnor

Män

Om du är man ska du undvika att skaffa barn när du behandlas med Bendamustine Fresenius Kabi och

ytterligare 6 månader efter avslutad behandling.

Kvinnor

Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda ett effektivt preventivmedel både före och under

behandlingen.

Amning

Bendamustine Fresenius Kabi får inte användas under amning. Om behandling med Bendamustine

Fresenius Kabi är nödvändig under amningsperioden, måste du sluta amma.

Fertilitet

Män

Behandling med Bendamustine Fresenius Kabi kan leda till infertilitet (sterilitet) hos män. Om du är

man och vill kunna skaffa barn efter avslutad behandling bör du söka råd om bevarande av spermier

innan behandlingen påbörjas.

Kvinnor

Om du är kvinna och vill kunna skaffa barn efter avslutad behandling bör du tala med din läkare för

rådgivning.

Körförmåga och användning av maskiner

Bendamustinhydroklorid har stor påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner. Kör inte

bil och använd inte maskiner om du upplever biverkningar såsom yrsel eller nedsatt koordination.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Bendamustin Fresenius Kabi

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Bendamustine Fresenius Kabi ges som dropp i en ven (intravenöst) under 30–60 minuter. Doseringen

varierar och läkemedlet kan ges antingen som enda behandling eller i kombination med andra

läkemedel.

Behandlingen bör inte inledas om antalet vita blodkroppar och/eller blodplättar är under fastställda

nivåer. Dessa värden testas regelbundet av din läkare.

Kronisk lymfatisk leukemi

100 mg Bendamustine Fresenius Kabi per kvadratmeter kroppsyta

(beräknas baserat på din längd och vikt)

Dag 1 och 2

Kuren upprepas var 4:e vecka upp till 6 gånger

Non-Hodgkin-lymfom

120 mg Bendamustine Fresenius Kabi per kvadratmeter kroppsyta

(beräknas baserat på din längd och vikt)

Dag 1 och 2

Kuren upprepas var 3:e vecka minst 6 gånger

Multipelt myelom

120–150 mg Bendamustine Fresenius Kabi per kvadratmeter

kroppsyta (beräknas baserat på din längd och vikt)

Dag 1 och 2

60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (beräknas baserat på din

längd och vikt)

Dag 1–4

Kuren upprepas var 4:e vecka minst 3 gånger

Behandlingen ska avbrytas om antalet vita blodkroppar och/eller blodplättar sjunker till fastställda

nivåer.

Behandlingen kan fortsätta när antalet vita blodkroppar och blodplättar har ökat.

Nedsatt lever- eller njurfunktion

Beroende på graden av nedsättning av leverfunktionen kan det vara nödvändigt att justera dosen

(justering med 30 % hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion). Ingen dosjustering är

nödvändig hos patienter med nedsatt njurfunktion. Den behandlande läkaren beslutar om en

dosjustering är nödvändig.

Hur läkemedlet ges

Behandling med Bendamustine Fresenius Kabi måste ske under överinseende av läkare med

erfarenhet av cancerbehandling. Läkaren ordinerar den dos av Bendamustine Fresenius Kabi som är

lämplig för dig och ser till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Den behandlande läkaren ger den ordinerade infusionslösningen som snabb intravenös infusion i 30–

60 minuter.

Behandlingens längd

Det finns inga bestämda tidsgränser för hur länge behandlingskurer med Bendamustine Fresenius

Kabi ska ges. Behandlingens längd beror på sjukdomen och på effekten av behandlingen.

Om något oroar dig eller om du har frågor om behandlingen med Bendamustine Fresenius Kabi, tala

med din läkare eller sjuksköterska.

Om du har glömt att använda Bendamustine Fresenius Kabi

Om en dos av Bendamustine Fresenius Kabi blir bortglömd, brukar läkaren fortsätta behandlingen

enligt det vanliga doseringsschemat.

Om du slutar att använda Bendamustine Fresenius Kabi

Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska övergå till någon annan

behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

I mycket sällsynta fall har vävnadsskada (nekros) förekommit, då Bendamustine Fresenius Kabi har

läckt utanför blodkärlet (extravasation). En brännande känsla på det ställe där kanylen stacks in kan

vara ett tecken på att läkemedlet läckt utanför blodkärlet. Detta kan ge upphov till smärta och

svårläkta hudskador.

En biverkning som begränsar doseringen av Bendamustine Fresenius Kabi är försvagad

benmärgsfunktion. I allmänhet återgår benmärgsfunktionen till det normala efter behandlingen.

Nedsatt benmärgsfunktion kan leda till minskat antal blodceller som i sin tur kan leda till en ökad risk

för infektioner, anemi eller en förhöjd risk för blödning.

Kontakta läkare eller uppsök vård omedelbart om du märker någon av följande biverkningar (ingen

känd frekvens):

Allvarliga hudutslag inklusive Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys. Dessa kan

uppkomma som rödaktiga prickliknande eller cirkelrunda plack, ofta med blåsor mitt på bålen,

flagnande hud, sår i mun, näsa, ögon och på genitalier och kan följas av feber och influensaliknande

symtom.

Utbrett utslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfkörtlar och engagemang av andra kroppsorgan

(läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom som också kallas för DRESS eller

läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

lågt antal vita blodkroppar (sjukdomsbekämpande celler i ditt blod)

försämrat hemoglobinvärde (ett protein i röda blodkroppar som transporterar syre i hela kroppen)

lågt antal blodplättar (färglösa blodkroppar som hjälper blodet att koagulera)

infektioner

illamående

kräkning

slemhinneinflammation

ökat kreatininvärde i blodet (en kemisk restprodukt som produceras av dina muskler)

ökat ureavärde i blodet (en kemisk restprodukt)

feber

trötthet

huvudvärk

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

blödning

störd ämnesomsättning på grund av döende cancerceller som frigör sitt innehåll i blodomloppet

(tumörlyssyndrom)

minskat antal röda blodkroppar (anemi), vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller

andfåddhet

lågt antal neutrofiler, (en vanlig typ av vita blodkroppar viktiga för att bekämpa infektioner)

överkänslighetsreaktioner, såsom allergisk inflammation i huden (dermatit) och nässelutslag

(urtikaria)

förhöjda värden av leverenzymerna ASAT/ALAT (vilket kan tyda på inflammation eller skada på

celler i levern)

förhöjda värden av enzymet alkalisk fosfatas (ett enzym som bildas främst i levern och skelettet)

förhöjda värden av bilirubin i blodet (en substans som bildas under den normala nedbrytningen av

röda blodkroppar)

låg kaliumhalt i blodet (ett näringsämne som är nödvändigt för funktionen av nerv- och

muskelceller, inklusive de i ditt hjärta)

störningar i hjärtats funktion, såsom hjärtklappning (palpitation) eller bröstsmärta (angina

pectoris)

rytmrubbningar i hjärtat (arytmier)

lågt eller högt blodtryck (hypotoni eller hypertension)

försämrad lungfunktion

diarré

förstoppning

smärta i munnen (munhåleinflammation)

aptitlöshet

håravfall

hudförändringar

utebliven menstruation

smärta

sömnlöshet

frossa

uttorkning

yrsel

kliande utslag (urtikaria)

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

ansamling av vätska i hjärtsäcken (vätska tar sig in i hjärtsäcken som omger hjärtat)

försämrad bildning av alla typer av blodkroppar (i det mjuka materialet inuti dina ben där

blodkropparna bildas)

akut leukemi

hjärtattack, bröstsmärta

hjärtsvikt

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

blodförgiftning (sepsis)

svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)

nedsatt benmärgsfunktion, som kan innebära att du känner dig sjuk eller som kan ses på

blodprover

symtom som påminner om anafylaktiska reaktioner (anafylaktoida reaktioner)

dåsighet

tappa rösten

akut cirkulationssvikt (sänkt blodtryck och blodflöde som leder till en försämring av försörjningen

av syre och andra näringsämnen till kroppen)

hudrodnad

hudinflammation (dermatit)

klåda

hudutslag (makulopapulärt utslag)

kraftig svettning

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

primär atypisk lunginflammation (pneumoni)

nedbrytning av röda blodkroppar

snabbt blodtrycksfall, ibland med hudreaktioner eller hudutslag (anafylaktisk chock)

rubbat smaksinne

förändringar i känselsinnet (parestesi)

obehag och smärta i armar och ben (perifer neuropati)

allvarligt tillstånd som resulterar i blockad av specifika receptorer i nervsystemet

störning i nervsystemet (antikolinergt syndrom)

nedsatt koordination

hjärninflammation (encefalit)

ökad hjärtfrekvens (takykardi)

inflammation i en ven (flebit)

bildning av bindväv i lungorna (lungfibros)

inflammation i matstrupen med blödning (hemorragisk esofagit)

blödning i magsäcken eller tarmarna

infertilitet (oförmåga att skaffa barn)

flerorganskada

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

leversvikt

njursvikt

oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens (förmaksflimmer)

smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra skador som

börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har haft

ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber

utslag vid kombinationsbehandling med rituximab

pneumonit (lunginflammation)

blödningar från lungorna.

Tumörer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloisk leukemi [AML], luftrörskarcinom)

har rapporterats efter behandling med bendamustinhydroklorid Något uppenbart samband med

bendamustinhydroklorid kunde inte fastställas.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Bendamustine Fresenius Kabi ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter öppnande av läkemedelsförpackningen eller beredning av infusionslösningen

Infusionslösningar som beretts enligt anvisningarna som finns i slutet av denna bipacksedel är

hållbara i polyetenpåsar i rumstemperatur och 60 % relativ fuktighet i 3,5 timmar och i

kylskåpstemperatur i 2 dygn. Bendamustine Fresenius Kabi innehåller inga konserverande ämnen.

Därför får lösning som förvarats längre än de angivna hållbarhetstiderna inte användas.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är

förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt inte vara

längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida inte beredning/spädning har skett under kontrollerade

och validerade aseptiska förhållanden.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga förändringar i lösningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid.

En injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid.

En injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid.

Efter beredning innehåller 1 milliliter koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid.

Övrigt innehållsämne är mannitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av glas med gummipropp av klorobutyl som är förseglade med ett

grönt eller blått snäpplock av aluminium.

Vitt till benvitt frystorkat pulver eller pulverkaka.

Bendamustine Fresenius Kabi finns i förpackningar med 1, 5, 10 eller 20 injektionsflaskor som var

och en innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid samt 1 eller 5 injektionsflaskor som var och en

innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Tillverkare

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Pfingstweide 53

61169 Friedberg

Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Såsom alltid vid hantering av cytotoxiska ämnen måste vårdpersonal och läkare iaktta strängare

säkerhetsåtgärder än vanligt, eftersom preparatet kan skada arvsanlagen och orsaka cancer. Undvik

att inandas (inhalera) och att få Bendamustine Fresenius Kabi på huden eller slemhinnorna (använd

skyddshandskar, skyddskläder och vid behov också ansiktsmask). Om läkemedlet kommer i kontakt

med huden, slemhinnorna eller liknande ska området rengöras omsorgsfullt med tvål och vatten, och

ögonen sköljas med 9 mg/ml (0,9 %) NaCl-lösning (fysiologisk koksaltlösning). Om det är möjligt

rekommenderas att arbetet utförs på speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med

vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Kontaminerat material behandlas som cytostatikaavfall.

Nationella föreskrifter ska följas då det gäller destruktion av cytostatika. Gravid sjukvårdspersonal får

inte hantera cytostatika.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Före användning måste koncentratet beredas genom att lösa upp innehållet i en injektionsflaska

Bendamustine Fresenius Kabi med vatten för injektionsvätskor (andra vätskor är inte tillåtna) på

följande sätt:

1. Beredning av koncentratet

Innehållet i en 25 mg Bendamustine Fresenius Kabi injektionsflaska upplöses först genom

tillsättning av 10 ml vatten för injektionsvätskor, varefter flaskan skakas.

Innehållet i en 100 mg Bendamustine Fresenius Kabi injektionsflaska upplöses först genom

tillsättning av 40 ml vatten för injektionsvätskor, varefter flaskan skakas.

2. Beredning av infusionsvätska

Så snart en klar lösning erhållits (vilket i allmänhet sker inom 5–10 minuter), späds den totala

rekommenderade dosen Bendamustine Fresenius Kabi omedelbart med 9 mg/ml (0,9 %) NaCl-lösning

(fysiologisk koksaltlösning) till en slutlig volym på cirka 500 ml. Bendamustine Fresenius Kabi får

inte spädas med andra infusions- eller injektionslösningar. Bendamustine Fresenius Kabi får inte heller

blandas med andra läkemedel i samma infusion.

3. Administrering

Lösningen administreras genom intravenös infusion under 30-60 minuter.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

Oavsiktlig injektion i vävnaden utanför blodkärlen (extravasal injektion) bör stoppas omedelbart.

Nålen bör tas bort efter en kort aspiration. Därefter ska den drabbade vävnaden kylas. Armen ska

höjas. Ytterligare behandlingar som användning av kortikosteroider har inte visat någon klar fördel (se

avsnitt 4).

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid.

En injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid.

1 ml koncentrat innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid när det bereds enligt avsnitt 6.6.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Vitt till benvitt frystorkat pulver eller pulverkaka.

pH: 2,5 – 3,5.

Osmolalitet: 200-320 mOsmol/kg

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binet stadium B eller C) hos patienter för vilka

kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig.

Indolenta non-Hodgkins-lymfom som monoterapi hos patienter, som har progredierat i sin sjukdom

under eller inom 6 månader efter behandling med rituximab eller en rituximab-innehållande regim.

Förstahandsbehandling av multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III)

i kombination med prednison för patienter äldre än 65 år som inte är lämpliga för autolog

stamcellstransplantation och som har klinisk neuropati vid diagnostillfället, vilket utesluter

användning av talidomid- eller bortezomib-innehållande behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi för kronisk lymfatisk leukemi

Bendamustinhydroklorid 100 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, var 4:e vecka upp till 6 gånger.

Monoterapi vid indolenta non-Hodgkins-lymfom som är refraktära mot rituximab

Bendamustinhydroklorid 120 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, var 3:e vecka minst 6 gånger.

Multipelt myelom

Bendamustinhydroklorid 120–150 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, prednison 60 mg/m² kroppsyta

intravenöst eller peroralt dag 1 till 4, var 4:e vecka minst 3 gånger.

Nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt nedsatt

leverfunktion (serumbilirubin < 20,5 mikromol/l). En dossänkning med 30 % rekommenderas hos

patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin 20,5-51,3 mikromol/l).

Det finns inga tillgängliga data på patienter med svårt nedsatt leverfunktion (serumbilirubinvärden

på > 51,3 mikromol/l) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

Baserat på farmakokinetiska data, behövs ingen dosjustering hos patienter med kreatininclearance

på > 10 ml/min. Erfarenhet från patienter med svårt nedsatt njurfunktion är begränsad.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för bendamustinhydroklorid för barn har ännu inte fastställts. Tillgängliga data är

inte tillräckliga för att fastställa en doseringsrekommendation.

Äldre patienter

Det finns inga belägg för att dosjustering är nödvändigt hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För intravenös infusion under 30-60 minuter (se avsnitt 6.6).

Infusionen måste administrerad under överinseende av en läkare med lämpliga kvalifikationer och

erfarenhet av användning av kemoterapeutika.

Nedsatt benmärgsfunktion är relaterad till ökad hematologisk toxicitet orsakad av kemoterapi.

Behandling ska inte påbörjas om leukocyter och/eller trombocyter sjunker till < 3 x 10

/l respektive <

75 x 10

/l (se avsnitt 4.3).

Behandlingen ska upphöra eller uppskjutas om antalet leukocyter och/eller trombocyter sjunker till

<

3 x 10

/l respektive < 75 x 10

/l. Behandlingen kan fortsätta när antalet leukocyter har ökat

till > 4 x 10

/l och antalet trombocyter till > 100 x 10

Antalet leukocyter och trombocyter är lägst efter 14–20 dagar med återhämtning efter 3–5 veckor.

Under behandlingsfria intervall rekommenderas noggrann kontroll av blodstatus (se avsnitt 4.4).

Vid icke-hematologisk toxicitet måste dossänkningar baseras på de sämsta CTC-graderna under

föregående cykel. En dossänkning med 50 % rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 3.

Behandlingsavbrott rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 4.

Om en patient behöver dosjustering måste den individuellt beräknade, sänkta dosen ges dag 1 och 2 i

respektive behandlingscykel.

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Under amning

Svårt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin >51,3 mikromol/l)

Gulsot

Svår benmärgssuppression och kraftigt förändrad blodstatus (antalet leukocyter och/eller

trombocyter har sjunkit till < 3 x 10

/l respektive < 75 x 10

Större kirurgiskt ingrepp mindre än 30 dagar före behandlingsstart

Infektioner, särskilt de med leukocytopeni

Vaccination mot gula febern

4.4

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Patienter som behandlas med bendamustinhydroklorid kan drabbas av myelosuppression. Vid

behandlingsrelaterad myelosuppression måste leukocyter, trombocyter, hemoglobin och neutrofiler

kontrolleras minst en gång i veckan. Innan nästa behandlingscykel påbörjas, rekommenderas följande

parametrar: antal leukocyter och/eller trombocyter > 4 x 10

/l respektive > 100 x 10

Infektioner

Allvarliga och dödliga infektioner har inträffat med bendamustinhydroklorid, inklusive bakteriell

(sepsis, pneumoni) och opportunistiska infektioner såsom Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP),

varicella zostervirus (VZV) och cytomegalovirus (CMV). Fall av progressiv multifokal

leukoencefalopati (PML), inklusive dödliga fall, har rapporterats efter användning av bendamustin,

huvudsakligen i kombination med rituximab eller obinutuzumab. Behandling med

bendamustinhydroklorid kan orsaka långvarig lymfocytopeni (<0,6 x 10

/l) och minskat antal CD4-

positiva T-celler (T-hjälparceller) (<0,2 x 10

/l) under minst 7-9 månader efter avslutad behandling.

Lymfocytopeni och minskat antal CD4-positiva T-celler är mer uttalad när bendamustin kombineras

med rituximab. Patienter med lymfopeni eller minskat antal CD4-positiva T-celler efter behandling

med bendamustinhydroklorid är mer mottagliga för (opportunistiska) infektioner. Vid minskat antal

CD4-positiva T-celler (<0,2 x 10

/l) bör profylaktisk behandling av Pneumocystis jirovecii-pneumoni

(PJP) övervägas. Alla patienter ska kontrolleras för tecken och symtom från andningsvägarna under

behandlingen. Patienterna ska rådas att omedelbart rapportera nya tecken på infektion, inklusive feber

eller andningssymtom. Utsättande av bendamustinhydroklorid bör övervägas om det finns tecken på

(opportunistiska) infektioner.

Beakta PML vid differentialdiagnosen av patienter med nya eller förvärrade neurologiska,

kognitiva eller beteenderelaterade tecken eller symtom. Vid misstanke om PML ska lämpliga

diagnostiska utvärderingar genomföras och behandlingen avbrytas tills PML kan uteslutas.

Icke-melanom hudcancer

I kliniska studier har en ökad risk för icke-melanom hudcancer (basalcellscancer och

skivepitelcancer) observerats hos patienter med behandlingar som innefattar bendamustin.

Regelbundna hudundersökningar rekommenderas för alla patienter, särskilt för patienter med

riskfaktorer för hudcancer.

Reaktivering av hepatit B

Reaktivering av hepatit B hos patienter som är kroniska bärare av detta virus har uppkommit efter att

dessa patienter fått bendamustinhydroklorid. Vissa fall ledde till akut leversvikt eller dödlig utgång.

Patienterna bör testas för HBV-infektion innan behandling med bendamustinhydroklorid sätts in.

Experter på leversjukdom och på behandling av hepatit B ska konsulteras innan behandling sätts in hos

patienter med positiva hepatit B-tester (inklusive patienter med aktiv sjukdom) och hos patienter som

testar positivt för HBV-infektion under behandling. Bärare av HBV som kräver behandling med

bendamustinhydroklorid ska följas noggrant avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion

under behandling och i flera månader efter avslutad behandling (se avsnitt 4.8).

Hudreaktioner

Ett antal hudreaktioner har rapporterats. Dessa händelser har omfattat utslag, allvarliga hudreaktioner

och bullöst exantem. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och

läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), vissa dödliga, har rapporterats

vid användning av bendamustinhydroklorid. Patienter bör informeras om tecken och symtom på dessa

biverkningar av sina förskrivare och bör uppmanas att omedelbart söka vård om de utvecklar dessa

symtom. En del händelser inträffade när bendamustinhydroklorid gavs i kombination med andra

cancermedel, så det exakta sambandet är oklart. När hudreaktioner förekommer, kan de vara

progressiva och öka i svårighetsgrad vid fortsatt behandling. Om hudreaktionerna är progressiva skall

Bendamustine Fresenius Kabi inte ges eller skall behandlingen avbrytas. Vid svåra hudreaktioner, där

ett samband med bendamustinhydroklorid misstänks, skall behandlingen avbrytas.

Hjärtsjukdomar

Under behandling med bendamustinhydroklorid måste kaliumkoncentrationen i blodet noggrant

kontrolleras och kaliumtillskott måste ges om K+ < 3,5 mmol/l, och EKG-mätningar måste utföras.

Hjärtinfarkt och hjärtsvikt med dödlig utgång har rapporterats med bendamustinhydroklorid

behandling. Patienter med samtidig eller tidigare hjärtsjukdom bör övervakas noga.

Illamående, kräkningar

Ett antiemetikum kan ges för symtomatisk behandling av illamående och kräkningar.

Tumörlyssyndrom

Tumörlyssyndrom (TLS) i samband med behandling med bendamustinhydroklorid har rapporterats

hos patienter i kliniska prövningar. Debuten brukar ske inom 48 timmar efter första dosen av

bendamustinhydroklorid och kan, utan åtgärd, leda till akut njursvikt och död. Preventiva åtgärder

såsom tillfredsställande hydrering och noggrann kontroll av blodkemi, särskilt kalium- och

urinsyranivåer, och användning av medel mot hypourikemi (allopurinol och rasburikas) ska övervägas

före behandling. Det har dock rapporterats ett fåtal fall av Stevens-Johnsons syndrom och toxisk

epidermal nekrolys när bendamustin och allopurinol administrerats samtidigt.

Anafylaxi

Infusionsreaktioner mot bendamustinhydroklorid har varit vanliga i kliniska prövningar. Symtomen är

oftast lindriga och omfattar feber, frossbrytningar, klåda och utslag. I sällsynta fall har allvarliga

anafylaktiska och anafylaktoida reaktioner förekommit. Patienterna måste tillfrågas om symtom som

tyder på infusionsreaktioner efter första behandlingscykeln. Åtgärder för att förhindra allvarliga

reaktioner, däribland behandling med antihistaminer, antipyretika och kortikosteroider måste

övervägas i efterföljande cykler hos patienter som tidigare har fått infusionsreaktioner.

Patienter som fick reaktioner av allergisk typ av grad 3 eller värre, behandlades normalt inte på nytt.

Antikonception

Bendamustinhydroklorid är teratogent och mutagent.

Kvinnor bör inte bli gravida under behandlingen. Manliga patienter bör inte avla barn under och upp

till 6 månader efter behandlingen. De bör få råd om konservering av sperma före behandling med

bendamustinhydroklorid, på grund av möjlig irreversibel infertilitet.

Extravasation

En extravasal injektion ska omedelbart avbrytas. Nålen ska avlägsnas efter en kort aspiration. Därefter

ska det drabbade vävnadsområdet kylas ned. Armen ska höjas upp. Ytterligare behandlingar, som

kortikosteroider, är inte av någon klar fördel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier

in vivo

har utförts.

Om bendamustinhydroklorid kombineras med myelosuppressiva medel, kan effekten av

bendamustinhydroklorid och/eller samtidigt administrerade läkemedel på benmärgen potentieras. All

behandling som försämrar patientens funktionsstatus eller benmärgsfunktion kan öka toxiciteten hos

bendamustinhydroklorid.

Kombination av bendamustinhydroklorid med ciklosporin eller takrolimus kan resultera i kraftig

immunsuppression med risk för lymfoproliferation.

Cytostatika kan minska antikroppsbildningen efter vaccination med levande virus och öka

infektionsrisken, vilket kan leda till döden. Denna risk ökar hos patienter som redan är

immunsupprimerade på grund av sin bakomliggande sjukdom.

Bendamustinmetabolismen involverar cytokrom P450 (CYP) 1A2-isoenzym (se avsnitt 5.2). Därför

finns risk för interaktion med CYP1A2-hämmare såsom fluvoxamin, ciprofloxacin, aciklovir och

cimetidin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet/antikonception/kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmetoder både före och under behandling med

Bendamustine Fresenius Kabi.

Män som behandlas med Bendamustine Fresenius Kabi ska rådas att inte avla barn under och upp till 6

månader efter avslutad behandling. Råd om konservering av sperma ska sökas före behandling, på

grund av risken för irreversibel infertilitet orsakad av behandling med Bendamustine Fresenius Kabi.

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användningen av bendamustinhydroklorid hos gravida kvinnor. I

icke-kliniska studier var bendamustinhydroklorid letalt för embryo/foster, teratogent och gentoxiskt

(se avsnitt 5.3). Bendamustine Fresenius Kabi ska användas under graviditet endast då det är absolut

nödvändigt. Modern ska informeras om riskerna för fostret. Om behandling med Bendamustine

Fresenius Kabi är absolut nödvändig under graviditet eller om graviditet inträffar under behandling,

ska patienten informeras om riskerna för det ofödda barnet och noggrant kontrolleras. Möjlighet till

genetisk rådgivning ska övervägas.

Amning

Det är okänt om bendamustin utsöndras i bröstmjölk, därför är Bendamustine Fresenius Kabi

kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3). Amning ska avbrytas under behandling med

Bendamustine Fresenius Kabi.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bendamustinhydroklorid har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Ataxi, perifer neuropati och somnolens har rapporterats under behandling med

bendamustinhydroklorid (se avsnitt 4.8). Patienterna ska instrueras att om de får dessa symtom ska de

undvika potentiellt riskfyllda uppgifter såsom att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av bendamustinhydroklorid är hematologiska biverkningar (leukopeni,

trombocytopeni), hudtoxiciteter (allergiska reaktioner), konstitutionella symtom (feber),

gastrointestinala symtom (illamående, kräkningar).

Tabellen nedan återspeglar de data som erhållits med bendamustinhydroklorid.

Tabell 1: Biverkningar hos patienter behandlade med bendamustinhydroklorid.

MedDRA-

klassificering

av organ-

system

Mycket

vanliga ≥ 1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥1/1,000,

<1/100

Sällsynta

≥1/10,000,

<1/1, 000

Mycket

sällsynta

<1/10, 000

ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Infektioner

infestationer

Infektion

UNS*

inklusive

opportunistisk

infektion

(inklusive

Herpes zoster,

cytomegalo-

virus, hepatit

Pneumocystis

Jiroveci-

pneumoni

Sepsis

Pneumoni,

primär

atypisk

Neoplasier;

benigna,

maligna och

ospecificerade

(samt cystor

och polyper)

Tumörlys-

syndrom

Myelo-

dysplastiskt

syndrom, akut

myeloisk

leukemi

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

UNS*,

Trombo-

cytopeni,

lymfopeni

Blödning,

anemi,

neutropeni

Pancytopeni

Benmärgs-

svikt

Hemolys

Immun-

systemet

Över-

känslighet

UNS*

Ana-

fylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylaktisk

chock

Centrala och

perifera nerv-

systemet

Huvudvärk

Insomni,

yrsel

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

parestesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiska

störningar,

ataxi,

encefalit

Hjärtat

Hjärt-

dysfunktion,

såsom

palpitationer,

angina

pectoris,

arytmi

Perikardiell

utgjutning,

hjärtinfarkt,

hjärtsvikt

Takykardi

Förmaks-

flimmer

MedDRA-

klassificering

av organ-

system

Mycket

vanliga ≥ 1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥1/1,000,

<1/100

Sällsynta

≥1/10,000,

<1/1, 000

Mycket

sällsynta

<1/10, 000

ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Blodkärl

Hypotoni,

hypertoni

Akut

cirkulations-

svikt

Flebit

Andnings-

vägar,

bröstkorg och

mediastinum

Lung-

dysfunktion

Lungfibros

Pneumonit,

lungblödning

Magtarm-

kanalen

Illamående,

kräkningar

Diarré,

förstoppning,

stomatit

Blödande

esofagit,

gastro-

intestinal

blödning

Hud och

subkutan

vävnad

Alopeci, hud-

förändringar

UNS*,

urtikaria

Erytem,

dermatit,

pruritus,

makulo-

papulösa

utslag,

hyperhidros

Stevens-

Johnsons

syndrom,

toxisk

epidermal

nekrolys

(TEN),

Läkemedels-

biverkning

eosinofili

systemiska

symtom

(DRESS)

Njurar och

urinvägar

Njursvikt

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Amenorré

Infertilitet

Lever och

gallvägar

Leversvikt

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

admini-

streringsstället

Slemhinne-

inflammation,

trötthet, pyrexi

Smärta, fross-

brytningar,

dehydrering,

anorexi

Multiorgan-

svikt

MedDRA-

klassificering

av organ-

system

Mycket

vanliga ≥ 1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre

vanliga

≥1/1,000,

<1/100

Sällsynta

≥1/10,000,

<1/1, 000

Mycket

sällsynta

<1/10, 000

ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från till-

gängliga

data)

Under-

sökningar

Sänkt

hemoglobin-

nivå, förhöjd

kreatininnivå,

förhöjd

ureanivå

Förhöjt

ASAT,

förhöjt

ALAT,

förhöjt

alkaliskt

fosfatas,

förhöjd

bilirubinnivå,

hypokalemi

*UNS = utan närmare specifikation

Beskrivning av utvalda biverkningar

Det har också förekommit enstaka rapporter om nekros efter oavsiktlig extravaskulär administrering

och tumörlyssyndrom och anafylaxi.

Risken för myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi är förhöjd hos patienter som

behandlas med alkylerande medel (inklusive bendamustin). Den sekundära maligniteten kan utvecklas

flera år efter att kemoterapin har satts ut.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan)

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Efter användning av 30 minuters infusion av bendamustinhydroklorid en gång var 3:e vecka var den

maximalt tolererade dosen (MTD) 280 mg/m². Hjärthändelser av CTC grad 2, vilka överensstämde

med ischemiska EKG-förändringar, förekom och betraktades som dosbegränsande.

I en efterföljande studie med en 30-minuters infusion av bendamustinhydroklorid dag 1 och 2 var 3:e

vecka fann man att MTD var 180 mg/m

. Dosbegränsande toxicitet var trombocytopeni av grad 4.

Hjärttoxicitet var inte dosbegränsande med detta schema.

Motåtgärder

Det finns ingen specifik antidot. Benmärgstransplantation och transfusioner (trombocyter,

koncentrerade erytrocyter) kan göras, eller hematologiska tillväxtfaktorer kan ges, som effektiva

motåtgärder för att kontrollera hematologiska biverkningar.

Bendamustinhydroklorid och dess metaboliter kan i liten utsträckning avlägsnas genom dialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, alkylerande medel, ATC-kod: L01AA09

Bendamustinhydroklorid är ett alkylerande antitumörmedel med unik aktivitet.

Bendamustinhydroklorids antineoplastiska och cytocida effekter baseras huvudsakligen på en

tvärbindning av enkla och dubbla DNA-strängar genom alkylering. Till följd av detta försämras såväl

DNA:s matrisfunktion som DNA-syntesen och DNA-reparationen. Bendamustinhydroklorids

antitumöreffekt har visats i flera

in vitro

-studier på olika humana tumörcellinjer (bröstcancer, icke-

småcellig och småcellig lungcancer, äggstockskarcinom och olika leukemier) och

in vivo

i olika

experimentella tumörmodeller med tumörer från mus, råtta och människa (melanom, bröstcancer,

sarkom, lymfom, leukemi och småcellig lungcancer).

Bendamustinhydroklorid visade en aktivitetsprofil i humana tumörcellinjer som skiljde sig från den

hos andra alkylerande medel. Den aktiva substansen visade ingen eller mycket liten korsresistens i

humana tumörcellinjer med olika resistensmekanismer, som åtminstone delvis berodde på en relativt

ihållande DNA-interaktion. Kliniska studier har dessutom visat att det inte finns någon fullständig

korsresistens mellan bendamustin och antracykliner, alkylerande medel eller rituximab. Antalet

utvärderade patienter är dock litet.

Kronisk lymfatisk leukemi

Indikationen för användning vid kronisk lymfatisk leukemi stöds av en enda öppen studie som

jämförde bendamustin med klorambucil. I den prospektiva, randomiserade, multicenterstudien

inkluderades 319 tidigare obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi i Binet stadium B eller

C som krävde behandling. Förstahandsbehandling med bendamustinhydroklorid 100 mg/m²

intravenöst dag 1 och 2 (BEN) jämfördes med behandling med klorambucil 0,8 mg/kg dag 1 och 15

(CLB) i 6 cykler i båda behandlingsarmarna. Patienterna fick allopurinol för att förhindra

tumörlyssyndrom.

Patienter som fick BEN-behandling hade signifikant längre mediantid för progressionsfri överlevnad

än patienter som fick CLB-behandling (21,5 mot 8,3 månader, p < 0,0001 vid den senaste

uppföljningen). Den totala överlevnaden skiljde sig inte signifikant åt (mediantid uppnåddes ej).

Medianduration för remission var 19 månader med BEN-behandling och 6 månader med CLB-

behandling (p < 0,0001). Säkerhetsutvärderingen av båda behandlingsarmarna visade inte några

biverkningar av oväntad karaktär och frekvens. Dosen av BEN sänktes hos 34 % av patienterna.

Behandling med BEN avbröts hos 3,9 % av patienterna på grund av allergiska reaktioner.

Indolenta non-Hodgkins-lymfom

Indikationen för indolenta non-Hodgkins-lymfom baseras på två okontrollerade fas II-prövningar.

I den pivotala, prospektiva, öppna multicenterstudien fick 100 patienter med indolenta non-Hodgkins-

lymfom av B-cellstyp, vilka var behandlingsresistenta mot rituximab i monoterapi eller

kombinationsterapi, behandling med BEN som enda medel. Patienterna hade fått ett medianantal på 3

tidigare kurer med kemoterapi eller biologisk terapi. Medianantalet för tidigare rituximab-innehållande

kurer var 2. Patienterna visade inget svar eller fick progress inom 6 månader efter rituximab-

behandling. Dosen av BEN var 120 mg/m² intravenöst dag 1 och 2, och planerades för minst 6 cykler.

Behandlingsdurationen berodde på svaret (6 cykler planerades). Den totala responsfrekvensen var

75 %, varav 17 % med komplett respons (CR och CRu) och 58 % med partiell respons, enligt

bedömning av oberoende granskningskommitté. Medianduration för remission var 40 veckor. BEN

tolererades i allmänhet väl när det gavs i denna dos och med detta schema.

Indikationen får ytterligare stöd av en annan prospektiv, öppen multicenterstudie omfattande 77

patienter. Patientpopulationen var mer heterogen och omfattade: indolenta eller transformerade non-

Hodgkins-lymfom av B-cellstyp som var refraktära mot rituximab i monoterapi eller

kombinationsterapi. Patienterna visade inga svar eller fick progress inom 6 månader eller hade

ogynnsam reaktion mot tidigare rituximab-behandling. Patienterna hade fått ett medianantal på 3

tidigare kurer med kemoterapi eller biologisk terapi. Medianantalet för tidigare rituximab-innehållande

kurer var 2. Den totala responsfrekvensen var 76 % med en medianduration för respons på 5 månader

(29 [95 % KI 22,1; 43,1] veckor).

Multipelt myelom

I en prospektiv, randomiserad, öppen multicenterstudie inkluderades 131 patienter med framskridet

multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III). Förstahandsbehandling

med bendamustinhydroklorid i kombination med prednison (BP) jämfördes med behandling med

melfalan och prednison (MP). Varken lämplighet för transplantation eller förekomst av specifika

komorbiditeter spelade någon roll för inklusion i prövningen. Dosen var bendamustinhydroklorid 150

mg/m² intravenöst dag 1 och 2 eller melfalan 15 mg/m² intravenöst dag 1, var och en i kombination

med prednison. Behandlingsdurationen berodde på respons och var i genomsnitt 6,8 cykler i BP-

gruppen och 8,7 cykler i MP-gruppen.

Patienter som fick BP-behandling hade längre mediantid för progressionsfri överlevnad än patienter

som fick MP (15 [95 % KI 12–21] mot 12 [95 % KI 10–14] månader) (p = 0,0566). Mediantiden till

behandlingssvikt var 14 månader med BP-behandling och 9 månader med MP-behandling. Durationen

för remission var 18 månader med BP-behandling och 12 månader med MP-behandling. Det var ingen

signifikant skillnad i total överlevnad (35 månader med BP mot 33 månader med MP). Tolerabiliteten

i båda behandlingsarmarna överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för respektive läkemedel

med signifikant större dosreduktioner i BP-armen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Elimineringshalveringstiden t

1/2ß

efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m

yta till 12

patienter var 28,2 minuter.

Efter 30 minuters intravenös infusion var den centrala distributionsvolymen 19,3 l. Vid steady-state-

förhållanden efter intravenös bolusinjektion var distributionsvolymen 15,8–20,5 l.

Mer än 95 % av substansen är bunden till plasmaproteiner (främst albumin).

Metabolism

En viktig elimineringsväg för bendamustin är hydrolysen till monohydroxi- och

dihydroxibendamustin. Bildningen av N-desmetyl-bendamustin och gamma-hydroxi-bendamustin

genom levermetabolism involverar cytokrom P450-isoenzymet CYP 1A2. En annan viktig

metaboliseringsväg för bendamustin omfattar konjugering med glutation.

In vitro hämmar bendamustin inte CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 och CYP 3A4.

Eliminering

Genomsnittlig total clearance efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m

kroppsyta till 12

patienter var 639,4 ml/minut. Omkring 20 % av den administrerade dosen återfanns i urinen inom 24

timmar. De mängder som utsöndrades i urin var efter storleksordning: monohydroxi-bendamustin >

bendamustin > dihydroxi-bendamustin > oxiderad metabolit > N-demetyl-bendamustin. Polära

metaboliter elimineras främst via gallan.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med 30–70 % tumörangrepp i levern och lätt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin

< 1,2 mg/dl) förändrades inte det farmakokinetiska beteendet. Det fanns ingen signifikant skillnad

jämfört med patienter med normal lever- och njurfunktion med avseende på C

, AUC, t

1/2ß

distributionsvolym och clearance. AUC och totalt kroppsclearance för bendamustin är omvänt

korrelerade till serumbilirubin.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kreatininclearance > 10 ml/minut, inklusive dialysberoende patienter, observerades

ingen signifikant skillnad jämfört med patienter med normal lever- och njurfunktion med avseende på

, AUC, t

1/2ß

, distributionsvolym och clearance.

Äldre patienter

Patienter upp till 84 års ålder inkluderades i farmakokinetiska studier. Hög ålder påverkar inte

bendamustins farmakokinetik.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Biverkningar som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer

motsvarande kliniska exponeringsnivåer, och med möjlig relevans för klinisk användning, var

följande:

Histologiska undersökningar på hund visade makroskopiskt synlig hyperemi i slemhinnor och

blödningar i magtarmkanalen. Mikroskopiska undersökningar visade omfattande förändringar i

lymfvävnaden, vilket indikerar immunsuppression och tubulära förändringar i njurar och testis, liksom

atrofiska, nekrotiska förändringar i prostataepitelet.

Djurstudier visade att bendamustin är embryotoxiskt och teratogent.

Bendamustin inducerar kromosomavvikelser och är mutagent såväl

in vivo

in vitro

långtidsstudier på honmöss är bendamustin karcinogent.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

Oöppnad förpackning: 3 år

Pulvret ska beredas omedelbart efter att injektionsflaskan har öppnats.

Det färdigberedda koncentratet ska omedelbart spädas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning.

Infusionsvätska, lösning

Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C/60 %

RF (relativ fuktighet) och i 2 dagar vid 2 °C till 8 °C i polyetenpåsar.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används

omedelbart, är förvaringstider och förhållanden före användning användarens ansvar, och ska normalt

inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida inte beredning/spädning har skett under

kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning eller spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av glas (typ 1) på 20 ml eller 50 ml med gummipropp av

klorobutyl, förseglade med ett grönt eller blått snäpplock av aluminium.

20 ml-injektionsflaskor innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid och finns i förpackningar med 1, 5,

10 eller 20 injektionsflaskor.

50 ml-injektionsflaskor innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid och finns i förpackningar med 1

eller 5 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid hantering av Bendamustine Fresenius Kabi ska inandning och kontakt med hud eller slemhinnor

undvikas (använd handskar och skyddskläder). Kontaminerade kroppsdelar ska tvättas noggrant med

tvål och vatten, ögonen ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning. Om det är möjligt rekommenderas

att arbetet utförs på speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med vätsketätt, absorberande

engångsunderlägg. Gravid personal ska inte hantera cytostatika.

Pulvret till koncentrat till infusionsvätska, lösning, ska beredas med vatten för injektionsvätskor och

spädas med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) och administreras sedan intravenöst. Aseptisk

teknik ska användas.

1. Beredning

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Fresenius Kabi innehållande 25 mg

bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Fresenius Kabi innehållande 100 mg

bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

Det färdigberedda koncentratet innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid per ml och är en klar,

färglös lösning.

2. Spädning

Så snart en klar lösning erhållits (vanligen efter 5–10 minuter), späds den totala rekommenderade

dosen av Bendamustine Fresenius Kabi omedelbart med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för att

erhålla en slutvolym på cirka 500 ml.

Bendamustine Fresenius Kabi får endast spädas med 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridösning och inga

andra injicerbara lösningar.

3. Administrering

Lösningen administreras som intravenös infusion under 30–60 minuter.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

55146

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2017-08-24

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-02-12

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen