Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-02-2021

Aktiva substanser:
bendamustinhydroklorid
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
L01AA09
INN (International namn):
bendamustine hydrochloride
Dos:
2,5 mg/ml
Läkemedelsform:
Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; bendamustinhydroklorid 2,5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 5 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 10 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 20 x 25 mg (10 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 5 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning); Injektionsflaska, 1 x 100 mg (40 ml rekonstituerad lösning)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
53300
Tillstånd datum:
2015-12-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

bendamustinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjukvårdspersonal. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bendamustine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Accord

Hur du använder Bendamustine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Bendamustine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bendamustine Accord är och vad det används för

Bendamustine Accord är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer

(cytostatikum).

Bendamustine Accord används som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel för

behandling av följande cancerformer:

kronisk lymfatisk leukemi om kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig

non-Hodgkinlymfom när resultatet av tidigare behandling med rituximab varit kortvarigt eller

uteblivit helt

multipelt myelom när behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.

Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustine Accord

kan också vara godkänd för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Bendamustine Accord

Använd inte Bendamustine Accord

om du är allergisk mot bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du ammar och behandling med Bendamustine Accord är nödvändig när du ammar, måste

amningen avslutas (se ”Graviditet, amning och fertilitet”)

om du har svår leversvikt (leverskada)

om huden eller ögonvitorna är gula på grund av problem med levern eller blodet

om du har kraftigt nedsatt benmärgsfunktion (benmärgsdepression) och värdena för dina vita

blodkroppar (leukocyter) eller blodplättar (trombocyter) är mycket låga

om du har genomgått en större operation inom 30 dagar före behandlingsstart

om du har någon infektion, särskilt om den är förenad med lågt antal vita blodkroppar

(leukocytopeni)

i samband med vaccination mot gula febern.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Bendamustine Accord

-

om förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad. Antalet vita blodkroppar och

blodplättar ska kontrolleras innan behandling med Bendamustine Accord påbörjas, före varje ny

kur och mellan kurerna.

om du har någon infektion. Ta kontakt med din läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber

eller lungbesvär.

om du får någon hudreaktion när du behandlas med Bendamustine Accord. Dessa hudreaktioner

kan förvärras.

om du får smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra

skador börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare

har haft ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber.

om du sedan tidigare har någon hjärtsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt, bröstsmärtor, allvarliga

rubbningar av hjärtrytmen).

om du känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar. Om din

sjukdom är mycket svår kan det hända att din kropp inte kan göra sig av med alla slaggämnen

från de döende cancercellerna. Detta tillstånd kallas för tumörlyssyndrom och kan leda till

njursvikt eller hjärtproblem inom 48 timmar efter den första dosen Bendamustine Accord. Din

läkare kan säkerställa att du får tillräckligt med vätska (hydrerad) och kan ge andra läkemedel

för att förhindra att problemet uppstår.

om du får svår allergisk reaktion eller överkänslighetsreaktion. Lägg på minnet om du upplever

infusionsrelaterade reaktioner efter den första kuren.

Tala omedelbart om för läkare om du eller någon annan vid något tillfälle under eller efter

behandlingen lägger märke till något av följande hos dig: minnesförlust, svårigheter att tänka,

svårigheter att gå eller synförlust – dessa symtom kan bero på en mycket sällsynt men allvarlig

hjärninfektion som kan vara dödlig (progressiv multifokal leukoencefalopati eller PML).

Kontakta läkare om du lägger märke till misstänkta hudförändringar eftersom det kan finnas en

ökad risk för vissa typer av hudcancer (icke-melanom hudcancer) vid användning av detta

läkemedel.

Andra läkemedel och Bendamustine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om Bendamustine Accord används tillsammans med läkemedel som hämmarbildandet av blodkroppar

i benmärgen kan detta leda till en större påverkan på benmärgen.

Om Bendamustine Accord används tillsammans med läkemedel som påverkar ditt immunsvar kan

detta leda till ökad påverkan på immunsvaret.

Cytostatika kan försvaga effekten av vaccinering med levande virus. Cytostatika ökar också risken för

infektioner vid vaccinering med levande virus (t.ex. vaccin mot virussjukdomar).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Bendamustine Accord kan skada arvsanlagen och har orsakat missbildningar hos försöksdjur.

Bendamustine Accord får inte användas under graviditet såvida inte läkare uttryckligen har ordinerat

det. Om du måste ta läkemedlet under graviditeten ska du diskutera risken för fosterskador med

läkaren, och genetisk rådgivning rekommenderas.

Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod både före och under behandlingen

med Bendamustine Accord. Om du blir gravid under behandlingen med Bendamustine Accord ska du

genast kontakta läkare och be om genetisk rådgivning.

Amning

Bendamustine Accord ska inte användas under amning. Om behandling med Bendamustine Accord är

nödvändig under amningsperioden måste du sluta amma.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Fertilitet

Om du är man ska du undvika att avla barn under den tid som behandlingen med Bendamustine

Accord pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Det finns också en risk för att behandling med

Bendamustine Accord leder till infertilitet. Du bör därför undersöka möjligheterna till spermaförvaring

innan behandlingen påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Bendamustine Accord har stor påverkan på körförmågan och förmågan att använda maskiner. Kör inte

bil och använd inte maskiner, om du upplever biverkningar, t.ex. yrsel eller nedsatt koordination.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du använder Bendamustine Accord

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Bendamustine Accord ges som dropp i en ven under 30–60 minuter. Doseringen varierar och

läkemedlet kan ges antingen som enda behandling eller i kombination med andra läkemedel.

Behandlingen bör inte inledas om värdet för de vita blodkropparna (leukocyter)

och/eller blodplättarna

i blodet är för lågt. Dessa värden testas regelbundet.

Kronisk lymfatisk leukemi

100 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter

längd och vikt).

Dag 1 och 2

Behandlingen upprepas var 4:e vecka. Behandlingen kan upprepas upp till 6 gånger.

Non-Hodgkinlymfom

120 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta (beräknas

efter längd och vikt).

Dag 1 och 2

Behandlingen upprepas var 3:e vecka. Behandlingen upprepas minst 6 gånger.

Multipelt myelom

120–150 mg Bendamustine Accord per kvadratmeter kroppsyta

(beräknas efter längd och vikt).

Dag 1 och 2

60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (beräknas efter längd

och vikt) via injektion eller oralt.

Dag 1–4

Behandlingen upprepas var 4:e vecka. Behandlingen upprepas minst 3 gånger.

Behandlingen måste avbrytas om antalet vita blodkroppar sjunker till fastställda nivåer. Behandlingen

kan fortsätta när antalet vita blodkroppar och antalet blodplättar har ökat.

Lever- eller njursvikt

Doseringen måste eventuellt justeras i proportion till graden av leversvikt (30 % hos patienter med

måttligt nedsatt leverfunktion). Ingen dosjustering behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion. Den

behandlande läkaren beslutar om eventuella dosjusteringar.

Administreringssätt

Behandling med Bendamustine Accord måste ske under överinseende av läkare med erfarenhet av

cancerbehandlingar. Läkaren ordinerar den dos Bendamustine Accord som är lämplig för dig och ser

till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Den behandlande läkaren ger den ordinerade infusionslösningen som snabb intravenös infusion (dropp

i en ven) i 30–60 minuter.

Behandlingens längd

Det finns inga fastlagda tidsgränser för hur länge behandling med Bendamustine Accord ska ges.

Behandlingens längd beror på sjukdomen och effekten av behandlingen.

Om du oroar dig eller om du har ytterligare frågor om behandlingen med Bendamustine Accord,

kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har fått för stor mängd av Bendamustine Accord

Du kommer att få detta läkemedel på sjukhus och det inte troligt att du får för stor mängd. Om du är

orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller

sköterskan som ger dig läkemedlet. Du kan även kontakta Giftinformationscentralen (tel. 112) för

bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Bendamustine Accord

Om en dos av Bendamustine Accord blir bortglömd brukar läkaren fortsätta behandlingen enligt det

vanliga doseringsschemat.

Om du slutar att använda Bendamustine Accord

Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska byta till ett annat

läkemedel.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Några av biverkningarna som anges nedan kan upptäckas i samband med tester som din läkare

utför.

I mycket sällsynta fall har vävnadsskada (nekros) förekommit, då läkemedlet oavsiktligt har hamnat

utanför blodkärlet (extravasation). En brännande känsla där infusionsnålen förs in kan vara ett tecken

på att administreringen sker utanför blodkärlen. Följden av sådan administrering kan vara smärta och

svårläkta hudskador.

En dosbegränsande biverkning av Bendamustine Accord är försvagad benmärgsfunktion, som

vanligtvis återgår till det normala efter behandlingen. Nedsatt benmärgsfunktion kan leda till minskat

antal blodceller som i sin tur kan leda till en ökad risk för infektioner, anemi eller en förhöjd risk för

blödning.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Lågt antal vita blodkroppar (sjukdomsbekämpande celler i ditt blod)

Försämrat hemoglobinvärde (ett protein i röda blodkroppar som transporterar syre i hela

kroppen)

Lågt antal blodplättar (färglösa blodkroppar som hjälper blodet att koagulera)

Infektioner

Illamående

Kräkningar

Slemhinneinflammation

Ökat kreatininvärde i blodet (en kemisk restprodukt som produceras av dina muskler)

Ökat ureavärde i blodet (en kemisk restprodukt)

Feber

Trötthet

Huvudvärk.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Blödning

Störd ämnesomsättning på grund av döende cancerceller som frigör slaggprodukter i blodet

Minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra huden blek och orsaka svaghet eller andfåddhet

(anemi)

Lågt neutrofilvärde (en vanlig typ av vita blodkroppar viktiga för att bekämpa infektioner)

Överkänslighetsreaktioner, t.ex. allergisk hudinflammation (dermatit) och nässelutslag

(urtikaria)

Förhöjda leverenzymvärden (ASAT/ALAT) vilket kan tyda på inflammation eller skada på

celler i levern.

Förhöjda nivåer av alkaliskt fosfatas (ett enzym som görs främst i levern och skelettet)

Förhöjda nivåer av gallpigment (en substans som bildas under den normala nedbrytnigen av

röda blodkroppar)

Låga kaliumnivåer i blodet (ett näringsämne som är nödvändigt för funktionen av nerv- och

muskelceller, inklusive de i ditt hjärta)

Störningar i hjärtats funktion

Hjärtrytmrubbningar (arytmi)

Lågt eller högt blodtryck (hypotoni eller hypertoni)

Försämrad lungfunktion

Diarré

Förstoppning

Ömhet i munnen (stomatit)

Aptitlöshet

Håravfall

Hudförändringar

Utebliven mens (amenorré)

Smärta

Sömnlöshet

Frossa

Uttorkning

Yrsel

Kliande utslag (urtikaria).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Ansamling av vätska i hjärtsäcken (vätska tränger in mellan hjärtsäckens två skikt)

Försämrad bildning av alla typer av blodkroppar i benmärgen (det svampliknande material på

insidan av dina ben där blodceller skapas)

Akut leukemi

Hjärtattack, bröstsmärta

Hjärtsvikt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Infektion i blodet (sepsis)

Svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)

Symtom som påminner om anafylaktiska reaktioner (anafylaktoida reaktioner)

Dåsighet

Tappa rösten (afoni)

Akut cirkulationssvikt (sänkt blodtryck och blodflöde som leder till en försämring av

försörjningen av syre och andra näringsämnen till kroppen samt avlägsnande av giftiga ämnen)

Hudrodnad (erytem)

Inflammation i huden (dermatit)

Klåda (pruritus)

Fläckigt hudutslag (makulärt exantem)

Kraftig svettning (hyperhidros)

Nedsatt benmärgsfunktion, som kan innebära att du känner dig sjuk eller som kan ses på

blodprover.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Primär atypisk lunginflammation (pneumoni)

Nedbrytning av röda blodkroppar

Snabbt blodtrycksfall med hudreaktioner eller utslag (anafylaktisk chock)

Förändrat smaksinne

Känselstörningar (parestesi)

Obehag och smärta i armar och ben (perifer neuropati)

Allvarliga tillstånd som resulterar i blockad av specifika receptorer i nervsystemet.

örning i nervsystemet

Koordinationssvårigheter (ataxi)

Hjärninflammation (encefalit)

Ökad hjärtfrekvens (takykardi)

Inflammation i venerna (flebit)

Bindvävsbildning i lungorna (lungfibros)

Blödning och inflammation i matstrupen (hemorragisk esofagit)

Blödning i magsäcken eller tarmarna

Infertilitet

Multipel organsvikt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Njursvikt

Leversvikt

Oregelbunden och ofta snabb hjärtfrekvens (förmaksflimmer)

Smärtsamma röda eller lilaaktiga utslag som sprider sig och blåsor och/eller andra skador som

börjar uppkomma på slemhinnorna (t.ex. mun och läppar), framför allt om du tidigare har haft

ljuskänslighet, infektioner i andningsvägarna (t.ex. bronkit) och/eller feber.

Utslag vid kombinationsbehandling med rituximab

Pneumonit (lunginflammation)

Blödningar från lungorna.

Tumörer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloid leukemi (AML), bronkialcancer) har rapporterats

efter behandling med Bendamustine Accord. Inget tydligt samband med Bendamustin Accord kunde

fastställas.

Kontakta läkare eller uppsök vård omedelbart om du märker någon av följande biverkningar (ingen

känd frekvens):

Allvarliga hudutslag, inklusive Steven Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys. Dessa

kan uppkomma som rödaktiga prickliknande fläckar eller cirkelrunda plack, ofta med blåsor

mitt på bålen, flagnande hud, sår i mun, näsa, ögon och på genitalier och kan följas av feber och

influensaliknande symtom.

Utbrett utslag, hög kroppstemperatur, förstorade lymfkörtlar och engagemang av andra

kroppsorgan (läkemedelsbiverkning med eosinofili och systemiska symtom som också kallas

för DRESS eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Bendamustine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn

-

och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat/EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Hållbarhet efter öppnande av läkemedelsförpackningen eller beredning av infusionslösningen

Infusionslösningar som beretts enligt anvisningarna som finns i slutet av denna bipacksedel är hållbara

i polyetenpåsar vid 25°C i 3,5 timmar och vid 2–8°C i två dygn. Bendamustine Accord innehåller inga

konserveringsmedel. Ur mikrobiologisk synvinkel bör lösningen användas omedelbart. Om den inte

används omedelbart är förvaringstiden och förhållandena före användning användarens ansvar.

Användaren ansvarar för att produkten hanteras aseptiskt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används.

Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid.

1injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid (som

bendamustinhydrokloridmonohydrat).

1injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid (som

bendamustinhydrokloridmonohydrat).

Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid (som

bendamustinhydrokloridmonohydrat).

Övrigt innehållsämne är mannitol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Injektionsflaska av bärnstensfärgat glas med gummipropp av brombutyl och avrivbart lock av

aluminium.

Bendamustine Accord finns i förpackningar med 5, 10 eller 20 injektionsflaskor med 25 mg

bendamustinhydroklorid samt 1 eller 5 injektionsflaskor med 100 mg bendamustinhydroklorid.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319 Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Namn på

medlemsstat

Läkemedlets namn

Österrike

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Danmark

Bendamustinhydrochlorid Accord

Finland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi

infuusionestettä varten, liuos

Irland

Bendamustine 25 mg/100mg Powder for concentrate for Solution for Infusion

Island

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Norge

Bendamustine Accord

Polen

Bendamustine Accord

Spanien

Bendamustina Accord 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para

perfusión

Slovakien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Belgien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Bulgarien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Прах за концентрат за инфузионен

разтвор

Cypern

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml

Tjeckien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Namn på

medlemsstat

Läkemedlets namn

Tyskland

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver zur Herstellung eines

Infusionslösungskonzentrats

Estland

Bendamustine Accord

Grekland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml powder for concentrated solution for

infusion

Ungern

Bendamustine Accord 2,5mg/ml por oldatos infúzióhoz való

koncentrátumhoz

Italien

Bendamustina Accord

Lettland

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta

pagatavošanai

Litauen

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

Malta

Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ml powder for concentrate for

solution for infusion

Nederländerna

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie

Portugal

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pó para concentrado para solução para

perfusão

Rumänien

Bendamustina Accord 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie

perfuzabilǎ

Slovenien

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje

Sverige

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning

Storbritannien

Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ ml Powder for concentrate for

solution for infusion

Frankrike

BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour

perfusion

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-02-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Precis som för alla liknande cytotoxiska ämnen gäller striktare säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal

och läkare på grund av att preparatet kan orsaka genskador och cancer. Undvik inhalering (inandning)

och kontakt med huden och slemhinnorna vid hantering av Bendamustine Accord (använd handskar,

skyddskläder och eventuellt ansiktsmask!). Om läkemedlet spills på någon del av kroppen ska dessa

rengöras noggrant med tvål och vatten. Ögonen ska spolas med 0,9 % (isoton) koksaltlösning. Det

rekommenderas att man om möjligt utför arbetet på en särskild säkerhetsarbetsbänk (laminärt

luftflöde) med ett vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Kontaminerade föremål ska betraktas

som cytostatikaavfall. Följ nationella riktlinjer gällande kassering av cytostatiskt material. Gravid

personal får inte hantera cytostatika.

Lösningen måste beredas genom att lösa upp innehållet i en injektionsflaska Bendamustine Accord

med vatten för injektionsvätskor enligt följande:

1. Beredning av koncentratet

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Accord innehållande 25 mg

bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Accord innehållande 100 mg

bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

2. Beredning av infusionsvätskan, lösningen

Så snart en klar lösning erhållits (vanligen efter 5–10 minuter) späds den totala rekommenderade

dosen av Bendamustine Accord omedelbart med 0,9 % (isoton) koksaltlösning för att ge en slutvolym

på omkring 500 ml. Bendamustine Accord får inte spädas med andra lösningar för infusion eller

injektion. Bendamustine Accord får inte blandas i infusioner med andra substanser.

3. Administration

Lösningen administreras genom intravenös infusion under 30-60 minuter.

Ampullerna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

Oavsiktlig injektion i vävnaden utanför blodkärlen (extravasal injektion) bör stoppas omedelbart.

Nålen bör tas bort efter en kort aspiration. Därefter ska den drabbade vävnaden kylas. Armen ska

höjas. Ytterligare behandlingar som användningen av kortikosteroider har inte visat någon klar fördel

(se avsnitt 4).

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1injektionsflaska innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat).

1injektionsflaska innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat).

1 ml koncentrat innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid (som bendamustinhydrokloridmonohydrat) när det

bereds enligt avsnitt 6.6.

För fullständig förteckning över hjälpmedel, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Vitt, mikrokristallint pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Förstahandsbehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binet stadium B eller C) hos patienter för vilka

kombinationskemoterapi med fludarabin inte är lämplig.

Indolenta non-Hodgkinlymfom som monoterapi hos patienter som har progredierat i sin sjukdom under eller

inom 6 månader efter behandling med rituximab eller ett rituximab-innehållande behandlingsschema.

Förstahandsbehandling av multipelt myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III) i

kombination med prednison för patienter äldre än 65 år som inte lämpliga för autolog stamcellstransplantation

och som har klinisk neuropati vid diagnostillfället, vilket utesluter användning av talidomid- eller bortezomib-

innehållande behandling.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Monoterapi för kronisk lymfatisk leukemi

Bendamustinhydroklorid 100 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, var 4:e vecka upp till 6 gånger.

Monoterapi för indolenta non-Hodgkinlymfom som är refraktära mot rituximab

Bendamustinhydroklorid 120 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, var 3:e vecka minst 6 gånger.

Multipelt myelom

Bendamustinhydroklorid 120–150 mg/m² kroppsyta dag 1 och 2, prednison 60 mg/m² kroppsyta intravenöst

eller peroralt dag 1 till 4, var 4:e vecka minst 3 gånger.

Nedsatt leverfunktion

Baserat på farmakokinetiska data behövs ingen dosjustering hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion

(serumbilirubin <1,2 mg/dl). En dossänkning med 30 % rekommenderas hos patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion (serumbilirubin 1,2–3,0 mg/dl).

Det finns inga tillgängliga data för patienter med gravt nedsatt leverfunktion (serumbilirubinvärden på

>3,0 mg/dl) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

Baserat på farmakokinetiska data behövs ingen dosjustering hos patienter med kreatininclearance på

>10 ml/min.). Erfarenhet från patienter med svårt nedsatt njurfunktion är begränsad.

Pedriatisk population

Säkerhet och effekt för bendamustinhydroklorid för barn har ännu inte fastställts. Tillgängliga data är inte

tillräckliga för att fastställa en doseringsrekommendation.

Äldre patienter

Det finns inga belägg för att dosjustering är nödvändigt hos äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

För intravenös infusion under 30–60 minuter (se avsnitt 6.6).. Infusionen måste administreras under

överinseende av en läkare med lämpliga kvalifikationer inom och erfarenhet av användning av

kemoterapeutika.

Nedsatt benmärgsfunktion är relaterad till ökad hematologisk toxicitet orsakad av kemoterapi. Behandling

skall inte påbörjas om antalet leukocyter och/eller trombocyter sjunker till <3 x 10

/l respektive <75 x 10

(se avsnitt 4.3).

Behandlingen ska upphöra eller uppskjutas om antalet leukocyter och/eller trombocyter sjunker till

<3 x 10

/l respektive <75 x 10

/l. Behandlingen kan fortsätta när antalet leukocyter har ökat till >4 x 10

och antalet trombocyter till >100 x 10

Antalet leukocyter och trombocyter är lägst efter 14–20 dagar med återhämtning efter 3-5 veckor. Under

behandlingsfria intervall rekommenderas noggrann kontroll av blodstatus (se avsnitt 4.4).

Vid icke-hematologisk toxicitet måste dossänkningar baseras på de sämsta CTC-graderna under föregående

cykel. En dossänkning med 50 % rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 3. Behandlingsavbrott

rekommenderas vid toxicitet av CTC grad 4. Om en patient behöver dosjustering måste den individuellt

beräknade, sänkta dosen ges dag 1 och 2 i respektive behandlingscykel.

Anvisningar om beredning och spädning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Under amning

Gravt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin >3,0 mg/dl)

Ikterus

Svår benmärgsdepression och kraftigt förändrad blodstatus (antalet leukocyter och/eller trombocyter har

sjunkit till <3 x 10

/l respektive <75 x 10

/l).

Större kirurgiskt ingrepp mindre än 30 dagar före behandlingsstart

Infektioner, särskilt de med leukocytopeni

Vaccination mot gula febern

4.4

Varningar och försiktighet

Myelosuppression

Patienter som behandlas med bendamustinhydroklorid kan drabbas av myelosuppression. Vid

behandlingsrelaterad myelosuppression måste leukocyter, trombocyter, hemoglobin och neutrofiler

kontrolleras minst en gång i veckan. Innan nästa behandlingscykel påbörjas rekommenderas följande

parametrar: antal leukocyter och/eller trombocyter >4 x 10

/l respektive >100 x 10

Infektioner

Allvarliga och dödliga infektioner har inträffat med bendamustinhydroklorid, inklusive bakteriell (sepsis,

pneumoni) och opportunistiska infektioner såsom Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP), varicella

zostervirus (VZV) och cytomegalovirus (CMV). Fall av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML),

inklusive dödliga fall, har rapporterats efter användning av bendamustin, huvudsakligen i kombination med

rituximab eller obinutuzumab. Behandling med bendamustinhydroklorid kan orsaka långvarig lymfocytopeni

(<0,6 x 10

/l) och minskat antal CD4-positiva T-celler (T-hjälparceller) (<0.2 x 10

/l) under minst 7-9 månader

efter avslutad behandling. Lymfocytopeni och minskat antal CD4-positiva T-celler är mer uttalad när

bendamustin kombineras med rituximab

Patienter med lymfopeni eller minskat antal CD4-positiva T-celler efter behandling med

bendamustinhydroklorid är mer mottagliga för (opportunistiska) infektioner. Vid minskat antal CD4-positiva

T-celler (<0,2 x 10

/l) bör profylaktisk behandling av Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP) övervägas. Alla

patienter ska kontrolleras för tecken och symtom från andningsvägarna under behandlingen. Patienterna ska

rådas att omedelbart rapportera nya tecken på infektion, inklusive feber eller andningssymtom. Utsättande av

bendamustinhydroklorid bör övervägas om det finns tecken på (opportunistiska) infektioner.

Beakta PML vid differentialdiagnosen av patienter med nya eller förvärrade neurologiska, kognitiva eller

beteenderelaterade tecken eller symtom. Vid misstanke om PML ska lämpliga diagnostiska utvärderingar

genomföras och behandlingen avbrytas tills PML kan uteslutas.

Reaktivering av hepatit B

Reaktivering av hepatit B hos patienter som är kroniska bärare av detta virus har uppkommit efter att dessa

patienter fått bendamustinhydroklorid. Vissa fall ledde till akut leversvikt eller dödlig utgång. Patienterna bör

testas för HBV-infektion innan behandling med bendamustinhydroklorid sätts in. Experter på leversjukdom

och på behandling av hepatit B ska konsulteras innan behandling sätts in hos patienter med positiva

hepatit B-tester (inklusive patienter med aktiv sjukdom) och hos patienter som testar positivt för

HBV-infektion under behandling. Bärare av HBV som kräver behandling med bendamustinhydroklorid ska

följas noggrant avseende tecken och symtom på aktiv HBV-infektion under behandling och i flera månader

efter avslutad behandling (se avsnitt 4.8).

Hudreaktioner

Ett antal hudreaktioner har rapporterats. Dessa händelser har omfattat utslag, allvarliga hudreaktioner och

bullöst exantem. Fall av Stevens-Johnsons syndrom (SJS) toxisk epidermal nekrolys (TEN) och

läkemedelsbiverkningar med eosinofili och systematiska symtom (DRESS), vissa dödliga, har rapporterats vid

användning av bendamustinhydroklorid. Patienter bör informeras om tecken och symtom på dessa

biverkningar av sina förskrivare och bör uppmuntras att omedelbart söka vård om de utvecklar dessa symtom.

En del händelser inträffade när bendamustinhydroklorid gavs i kombination med andra cancerläkemedel, så

det exakta sambandet är oklart. Då hudreaktioner förekommer kan de vara progressiva och öka i

svårighetsgrad vid fortsatt behandling. Om hudreaktionerna är progressiva ska Bendamustine Accord inte ges

eller ska behandlingen avbrytas. Vid svåra hudreaktioner, där ett samband med bendamustinhydroklorid

misstänks, skall behandlingen avbrytas.

Icke-melanom hudcancer

I kliniska studier har en ökad risk för icke-melanom hudcancer (basalcellscancer och skivepitelcancer)

observerats hos patienter med behandlingar som innefattar bendamustin. Regelbundna hudundersökningar

rekommenderas för alla patienter, särskilt för patienter med riskfaktorer för hudcancer.

Hjärtsjukdomar

Under behandling med bendamustinhydroklorid måste kaliumkoncentrationen i blodet hos patienter med

hjärtsjukdom noggrant kontrolleras och kaliumtillskott måste ges om K

<3,5 mmol/l, och EKG-mätningar

måste utföras. Hjärtinfarkt och hjärtsvikt med dödlig utgång har rapporterats med bendamustinhydroklorid

behandling. Patienter med samtidig eller tidigare hjärtsjukdom bör övervakas noga.

Illamående, kräkningar

Ett antiemetikum kan ges för symtomatisk behandling av illamående och kräkningar.

Tumörlyssyndrom

Tumörlyssyndrom (TLS) i samband med Bendamustine Accord har rapporterats hos patienter i kliniska

prövningar. Debuten brukar ske inom 48 timmar efter första dosen av Bendamustine Accord och kan, utan

åtgärd, leda till akut njursvikt och död. Preventiva åtgärder såsom tillfredsställande hydrering, noggrann

kontroll av kemiska blodanalyser, särskilt kalium- och urinsyranivåer, och användning av medel mot

hypourikemi (allopurinol och rasburikas) ska övervägas före behandling. Det har dock rapporterats ett fåtal fall

av Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys när bendamustin och allopurinol administreras

samtidigt.

Anafylaxi

Infusionsreaktioner mot bendamustinhydroklorid har varit vanliga i kliniska prövningar. Symtomen är oftast

lindriga och omfattar feber, frossbrytningar, klåda och utslag. I sällsynta fall har allvarliga anafylaktiska och

anafylaktoida reaktioner förekommit. Patienterna måste tillfrågas om symtom som tyder på

infusionsreaktioner efter första behandlingscykeln. Åtgärder för att förhindra allvarliga reaktioner, däribland

behandling med antihistaminer, antipyretika och kortikosteroider, måste övervägas i efterföljande cykler hos

patienter som tidigare har fått infusionsreaktioner.

Patienter som fick reaktioner av allergisk typ av grad 3 eller värre behandlades normalt inte på nytt.

Preventivmetoder

Bendamustinhydroklorid är teratogent och mutagent.

Kvinnor bör inte bli gravida under behandling. Manliga patienter bör inte avla barn under och upp till sex

månader efter behandling. De bör få råd om konservering av sperma före behandling med

bendamustinhydroklorid på grund av möjlig irreversibel infertilitet.

Extravasering

En extravasal injektion ska omedelbart avbrytas. Nålen ska avlägsnas efter en kort aspiration. Därefter ska det

drabbade vävnadsområdet kylas. Armen ska höjas upp. Ytterligare behandlingar, som kortikosteroider, är inte

av någon klar fördel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier

in vivo

har utförts.

Om Bendamustine Accord kombineras med myelosuppressiva medel kan effekten av Bendamustine Accord

och/eller samtidigt administrerade läkemedel på benmärgen potentieras. All behandling som försämrar

patientens funktionsstatus eller benmärgsfunktion kan öka toxiciteten för Bendamustine Accord.

Kombination av Bendamustine Accord och ciklosporin eller takrolimus kan resultera i kraftig

immunsuppression med risk för lymfproliferation.

Cytostatika kan reducera antikroppsbildningen efter vaccination med levande virus och öka infektionsrisken,

vilket kan leda till döden. Denna risk ökar hos patienter som redan är immunsupprimerade på grund av sin

bakomliggande sjukdom.

Bendamustinmetabolismen involverar cytokrom P450-isoenzymet CYP 1A2 (se avsnitt 5.2). Därför finns risk

för interaktion med CYP1A2-hämmare såsom fluvoxamin, ciprofloxacin, aciklovir och cimetidin.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användningen av Bendamustine Accord hos gravida kvinnor. I icke-kliniska

studier var bendamustinhydroklorid letalt för embryo/foster, teratogent och gentoxiskt (se avsnitt 5.3).

Bendamustine Accord ska endast användas under graviditet då det är absolut nödvändigt.

Modern ska informeras om riskerna för fostret. Om behandling med Bendamustine Accord är absolut

nödvändig under graviditet eller om graviditet inträffar under behandling ska patienten informeras om riskerna

för det ofödda barnet och noggrant kontrolleras. Möjlighet till genetisk rådgivning ska övervägas.

Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder måste använda en effektiv preventivmetod både före och under behandling med

Bendamustine Accord.

Män som behandlas med Bendamustine Accord ska rådas att inte avla barn under och upp till sex månader

efter avslutad behandling. Råd om konservering av sperma ska sökas före behandling på grund av risken för

irreversibel infertilitet orsakad av behandling med Bendamustine Accord.

Amning

Det är okänt om bendamustin utsöndras i bröstmjölk, därför är Bendamustine Accord kontraindicerat under

amning (se avsnitt 4.3). Amning ska avbrytas under behandling med Bendamustine Accord.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Bendamustine Accord har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Ataxi,

perifer neuropati och somnolens har rapporterats under behandling med Bendamustine Accord (se avsnitt 4.8).

Patienterna ska instrueras att om de får dessa symtom ska de undvika potentiellt riskfyllda uppgifter såsom att

framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna av bendamustinhydroklorid är hematologiska biverkningar (leukopeni,

trombocytopeni), hudtoxiciteter (allergiska reaktioner), konstitutionella symtom (feber), gastrointestinala

symtom (illamående, kräkningar).

I tabellen nedan anges de data som erhållits med bendamustinhydroklorid.

Tabell 1: Biverkningar hos patienter behandlade med bendamustinhydroklorid

MedDRA-

klassificering av

organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från

tillgängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Infektion

UNS,

Inklusive:

opportunistisk

infektion (t.ex.

herpes zoster,

cytomegalo-

virus,

hepatit B)

Pneumo-

cystis

jirovecii-

pneumoni

Sepsis

Pneumoni,

primär

atypisk

Neoplasier;

benigna, maligna

ospecificerade

Tumörlys-

syndrom

Myelodys-

plastiskt

syndrom,

akut

myeloisk

MedDRA-

klassificering av

organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från

tillgängliga

data)

(samt cystor

och polyper)

leukemi

Blodet och

lymfsystemet

Leukopeni

UNS,

trombocytopeni,

lymfopeni

Hemorragi,

anemi,

neutropeni

Pancytopeni

Benmärgssvikt

Hemolys

Immunsystemet

Överkänslighet

Anafylaktisk

reaktion,

anafylaktoid

reaktion

Anafylaktisk

chock

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Insomni,

Yrsel

Somnolens,

afoni

Dysgeusi,

parestesi,

perifer

sensorisk

neuropati,

antikolinergt

syndrom,

neurologiska

störningar,

ataxi,

encefalit

Hjärtat

Hjärtdysfunktio

n, såsom

palpitationer,

angina pectoris,

arytmi

Perikardiell

utgjutning

hjärtinfarkt,

hjärtsvikt

Takykardi,

Förmaks-

flimmer

Blodkärl

Hypotoni,

hypertoni

Akut

cirkulations-

svikt

Flebit

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Lungdysfunktio

Lungfibros

Pneumonit

Lungblödnin

Magtarmkanalen

Illamående,

kräkningar

Diarré,

förstoppning,

stomatit

Blödande

esofagit,

gastro-

intestinal

blödning

Hud och

subkutan vävnad

Alopeci,

hudförändringar

Urtikaria

Erytem,

dermatit, klåda,

makulopapulösa

utslag,

hyperhidros

Stevens-

Johnsons

syndrom,

toxisk

epidermal

nekrolys

(TEN),

Läkemedelsb

MedDRA-

klassificering av

organsystem

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Mycket

sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från

tillgängliga

data)

iverkning

eosinofili och

systematiska

symptom

(DRESS)*

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Amenorré

Infertilitet

Njurar och

urinvägar

Njursvikt

Lever och

gallvägar

Leversvikt

Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Slemhinne-

inflammation,

trötthet, pyrexi

Smärta,

frossbrytningar,

dehydrering,

anorexi

Multipel

organsvikt

Undersökningar

Sänkt

hemoglobinnivå,

förhöjd

kreatininnivå,

förhöjd ureanivå

Förhöjt ASAT,

förhöjt ALAT,

förhöjt alkaliskt

fosfatas, förhöjt

bilirubin,

hypokalemi

UNS = utan närmare specifikation

(*= i kombination med rituximab behandling)

Beskrivning av utvalda biverkningar

Det har också förekommit enstaka rapporter om nekros efter oavsiktlig extravaskulär administrering och

tumörlyssyndrom och anafylaxi.

Risken för myelodysplastiskt syndrom och akut myeloisk leukemi är förhöjd hos patienter som behandlas med

alkylerande medel (inklusive bendamustin). Den sekundära maligniteten kan utvecklas flera år efter att

kemoterapin har satts ut.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Efter användning av 30 minuters infusion av Bendamustine Accord en gång var 3:e vecka var den maximalt

tolererade dosen (MTD) 280 mg/m². Hjärtrelaterade händelser av CTC grad 2, vilka överensstämde med

ischemiska EKG-förändringar, förekom och betraktades som dosbegränsade.

I en efterföljande studie med en 30-minuters infusion av Bendamustine Accord dag 1 och 2 var 3:e vecka fann

man att MTD var 180 mg/m

. Dosbegränsande toxicitet var trombocytopeni av grad 4. Hjärttoxicitet var inte

dosbegränsande med detta schema.

Motåtgärder

Det finns ingen specifik antidot. Benmärgstransplantation och transfusioner (trombocyter, koncentrerade

erytrocyter) kan göras, eller hematologiska tillväxtfaktorer kan ges, som effektiva motåtgärder för att

kontrollera hematologiska biverkningar.

Bendamustinhydroklorid och dess metaboliter är dialysbara i liten utsträckning.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, alkylerande medel

ATC-kod: L241

Bendamustinhydroklorid är ett alkylerande antitumörmedel med unik aktivitet. Bendamustinhydroklorids

antineoplastiska och cytocida effekter baseras huvudsakligen på en tvärbindning av enkla och dubbla DNA-

strängar genom alkylering. Till följd av detta försämras såväl DNAs matrisfunktion som DNA-syntesen och

DNA-reparationen. Bendamustinhydroklorids antitumöreffekt har visats i flera studier

in vitro

på olika

humana tumörcellslinjer (bröstcancer, icke-småcellig och småcellig lungcancer, äggstockskarcinom och olika

leukemier) och

in vivo

i olika experimentella tumörmodeller med tumörer från mus, råtta och människa

(melanom, bröstcancer, sarkom, lymfom, leukemi och småcellig lungcancer).

Bendamustinhydroklorid visade en aktivitetsprofil i humana tumörcellslinjer som skiljde sig från den hos

andra alkylerande medel. Den aktiva substansen visade ingen eller mycket liten korsresistens i humana

tumörcellslinjer med olika resistensmekanismer, som åtminstone delvis berodde på en relativt ihållande DNA-

interaktion. Kliniska studier har dessutom visat att det inte finns någon fullständig korsresistens mellan

bendamustin och antracykliner, alkylerande medel eller rituximab. Antalet utvärderade patienter är dock litet.

Kronisk lymfatisk leukemi

Indikationen för användning vid kronisk lymfatisk leukemi stöds av en enda öppen studie som jämförde

bendamustin med klorambucil. I den prospektiva, randomiserade, multicenterstudien inkluderades 319 tidigare

obehandlade patienter med kronisk lymfatisk leukemi i Binet stadium B eller C som krävde behandling.

Förstahandsbehandling med bendamustinhydroklorid 100 mg/m² intravenöst dag 1 och 2 (BEN) jämfördes

med behandling med klorambucil 0,8 mg/kg dag 1 och 15 (CLB) i 6 cykler i båda behandlingsarmarna.

Patienterna fick allopurinol för att förhindra tumörlyssyndrom.

Patienter som fick BEN-behandling hade signifikant längre mediantid för progressionsfri överlevnad än

patienter som fick CLB-behandling (21,5 mot 8,3 månader, p<0,0001 vid den senaste uppföljningen). Den

totala överlevnaden skiljde sig inte signifikant (mediantid uppnåddes ej). Medianduration för remission var

19 månader med BEN-behandling och 6 månader med CLB-behandling (p<0,0001). Säkerhetsutvärderingen

av båda behandlingsarmarna visade inte några biverkningar av oväntad karaktär och frekvens. Dosen av BEN

sänktes hos 34 % av patienterna. Behandling med BEN avbröts hos 3,9 % av patienterna på grund av

allergiska reaktioner.

Indolenta non-Hodgkinlymfom

Indikationen för indolenta non-Hodgkinlymfom baseras på två okontrollerade fas II-prövningar.

I den pivotala, prospektiva, öppna multicenterstudien fick 100 patienter med indolenta non-Hodgkinlymfom

av B-cellstyp, vilka var behandlingsresistenta mot rituximab i monoterapi eller kombinationsterapi, behandling

med BEN som enda medel. Patienterna hade fått ett medianantal på 3 tidigare kurer med kemoterapi eller

biologisk terapi. Medianantalet tidigare rituximab-innehållande kurer var 2. Patienterna visade inget svar eller

fick progress inom 6 månader efter rituximab-behandling. Dosen av BEN var 120 mg/m² intravenöst dag 1 och

2, och planerades för minst 6 cykler. Behandlingsdurationen berodde på behandlingssvaret (6 cykler

planerades). Den totala responsfrekvensen var 75 %, varav 17 % med komplett respons (CR och CRu) och

58 % med partiell respons, enlig bedömning av oberoende granskningskommitté. Mediandurationen för

remission var 40 veckor. BEN tolererades i allmänhet väl när det gavs i denna dos och med detta schema.

Indikationen får ytterligare stöd av en annan prospektiv, öppen multicenterstudie omfattande 77 patienter.

Patientpopulationen var mer heterogen och omfattade indolenta eller transformerade non-Hodgkinlymfom av

B-cellstyp som var refraktära mot rituximab i monoterapi eller kombinationsterapi. Patienterna visade inget

svar eller fick progress inom 6 månader eller hade ogynnsam reaktion mot tidigare rituximab-behandling.

Patienterna hade fått ett medianantal på 3 tidigare kurer med kemoterapi eller biologisk terapi. Medianantalet

tidigare rituximab-innehållande kurer var 2. Den totala responsfrekvensen var 76 % med en medianduration

för respons på 5 månader (29 [95 % KI 22,1; 43,1] veckor).

Multipelt myelom

I en prospektiv, randomiserad, öppen multicenterstudie inkluderades 131 patienter med framskridet multipelt

myelom (Durie-Salmon stadium II med progress eller stadium III). Förstahandsbehandling med

bendamustinhydroklorid i kombination med prednison (BP) jämfördes med behandling med melfalan och

prednison (MP). Tolerabiliteten i båda behandlingsarmarna överensstämde med den kända

säkerhetsprofilen för respektive läkemedel med signifikant större dosreduktioner i BP-armen

Dosen var

bendamustinhydroklorid 150 mg/m² intravenöst dag 1 och 2 eller melfalan 15 mg/m² intravenöst dag 1, var

och en i kombination med prednison. Behandlingsdurationen berodde på respons och var i genomsnitt

6,8 cykler i BP-gruppen och 8,7 cykler i MP-gruppen.

Patienter som fick BP-behandling hade längre mediantid för progressionsfri överlevnad än patienter som fick

MP (15 [95 % KI 12–21] mot 12 [95 % KI 10–14] månader) (p=0,0566). Mediantiden till behandlingssvikt var

14 månader med BP-behandling och 9 månader med MP-behandling. Durationen för remission var

18 månader med BP-behandling och 12 månader med MP-behandling. Det var ingen signifikant skillnad i total

överlevnad (35 månader med BP mot 33 månader med MP). Tolerabiliteten i båda behandlingsarmarna

överensstämde med den kända säkerhetsprofilen för respektive läkemedel med signifikant större

dosreduktioner i BP-armen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Distribution

Elimineringshalveringstiden t

1/2ß

efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m

kroppsyta till 12 patienter

var 28,2 minuter.

Efter 30 minuters intravenös infusion var den centrala distributionsvolymen 19,3 l. Vid steady-state-

förhållanden efter intravenös bolusinjektion var distributionsvolymen 15,8–20,5 l.

Mer än 95 % av substansen är bunden till plasmaproteiner (främst albumin).

Metabolism

En viktig elimineringsväg för bendamustin är hydrolysen till monohydroxi- och dihydroxibendamustin.

Bildningen av N-desmetyl-bendamustin och gamma-hydroxi-bendamustin genom levermetabolism involverar

cytokrom P450-isoenzymet CYP 1A2. En annan viktig metaboliseringsväg för bendamustin innefattar

konjugering med glutation.

In vitro

hämmar bendamustin inte CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 och CYP 3A4.

Eliminering

Genomsnittligt totalt clearance efter 30 minuters intravenös infusion av 120 mg/m

kroppsyta till 12 patienter

var 639,4 ml/minut. Ungefär 20 % av den administrerade dosen återfanns i urinen inom 24 timmar. De

mängder som utsöndrades i urin var efter storleksordning: monohydroxi-bendamustin > bendamustin >

dihydroxi-bendamustin > oxiderad metabolit > N-demetyl-bendamustin. Polära metaboliter elimineras främst

via gallan.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med 30–70 % tumörangrepp i levern och lätt nedsatt leverfunktion (serumbilirubin <1,2 mg/dl)

förändrades inte det farmakokinetiska beteendet. Det fanns ingen signifikant skillnad jämfört med patienter

med normal lever- och njurfunktion med avseende på C

, AUC, t

1/2ß

, distributionsvolym och clearance.

AUC och totalt kroppsclearance för bendamustin är omvänt korrelerade till serumbilirubin.

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kreatininclearance >10 ml/minut, inklusive dialysberoende patienter, observerades ingen

signifikant skillnad jämfört med patienter med normal lever- och njurfunktion med avseende på C

AUC, t

1/2ß

, distributionsvolym och clearance.

Äldre patienter

Patienter upp till 84 års ålder inkluderades i farmakokinetiska studier. Hög ålder påverkar inte

farmakokinetiken för bendamustin.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Biverkningar som inte observerades i kliniska studier, men som sågs hos djur vid exponeringsnivåer

motsvarande kliniska exponeringsnivåer och med möjlig relevans för klinisk användning, var följande:

Histologiska undersökningar på hund visade makroskopiskt synlig hyperemi i slemhinnor och blödningar i

magtarmkanalen. Mikroskopiska undersökningar visade omfattande förändringar i lymfvävnaden, vilket

indicerar immunsuppression och tubulära förändringar i njurar och testis, liksom atrofiska, nekrotiska

förändringar i prostataepitelet.

Djurstudier visade att bendamustin är embryotoxiskt och teratogent.

Bendamustin inducerar kromosomavvikelser och är mutagent såväl

in vivo som in vitro

. I långtidsstudier på

honmöss är bendamustin karcinogent.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Pulvret ska beredas omedelbart efter att injektionsflaskan har öppnats.

Det färdigberedda koncentratet ska omedelbart spädas med 0,9 % natriumkloridlösning.

Infusionsvätska, lösning

Efter beredning och spädning har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C och i 2 dagar

vid 2–8 °C i polyetenpåsar.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är

förvaringstiden och förhållandena före användning användarens ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning och spädning, se avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgade injektionsflaskor av glas (typ I) 10 ml eller 50 ml med gummipropp av brombutyl och

avrivbart lock av aluminium.

Injektionsflaskan 10 ml innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid och levereras i förpackningar med 5, 10

eller 20 st.

Injektionsflaskan 50 ml innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid och levereras i förpackningar med 1 eller

5 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid hantering av Bendamustine Accord ska inandning och kontakt med hud eller slemhinnor undvikas

(använd handskar och skyddskläder!). Kontaminerade kroppsdelar ska tvättas noggrant med tvål och vatten,

ögonen ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning. Om det är möjligt rekommenderas att arbetet utförs på

speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Gravid

personal ska inte hantera cytostatika.

Pulvret till koncentrat till infusionsvätska, lösning måste beredas med vatten för injektionsvätskor, spädas med

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning och därefter administreras som intravenös infusion.

Aseptisk teknik ska användas.

1. Beredning

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning innehållande 25 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och

skaka.

Bered varje injektionsflaska med Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning innehållande 100 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor

och skaka.

Det färdigberedda koncentratet innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid per ml och är en klar, färglös

lösning.

2. Spädning

Så snart en klar lösning erhållits (vanligen efter 5–10 minuter) späds den totala rekommenderade dosen av

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning omedelbart med 0,9 %

NaCl-lösning för att ge en slutvolym på omkring 500 ml.

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning får endast spädas med

0,9 % NaCl-lösning och inte med några andra injicerbara lösningar.

3. Administrering

Lösningen ges genom intravenös infusion under 30–60 minuter.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande lokala anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

53300

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2015-12-16

Datum för den senaste förnyelsen: 2019-07-17

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-02-12

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen