Azitromycin Ebb 500 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-06-2019

Aktiva substanser:
azitromycin (dihydrat)
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
J01FA10
INN (International namn):
azithromycin (dihydrate)
Dos:
500 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; azitromycin (dihydrat) 524,04 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 3 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57940
Tillstånd datum:
2018-12-05

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Azitromycin Ebb 500 mg filmdragerade tabletter

azitromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Azitromycin Ebb är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Azitromycin Ebb

Hur du tar Azitromycin Ebb

Eventuella biverkningar

Hur Azitromycin Ebb ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Azitromycin Ebb är och vad det används för

Azitromycin Ebb är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider.

Azitromycin Ebb används för att behandla bakteriella infektioner som orsakats av mikroorganismer,

till exempel bakterier. Exempel på sådana infektioner:

infektioner i luftrör och lungor, till exempel akut luftrörskatarr eller lunginflammation

infektion i bihålor, hals, halsmandlar eller öron

lindrig till måttlig infektion i hud och mjukvävnad, till exempel

hårsäcksinflammation (follikulit), bakteriella hudinfektioner i huden och dess

underliggande lager (celluliter), hudinfektioner med glänsande, röd svullnad

(erysipelas, rosfeber)

infektioner orsakade av bakterier som kallas chlamydia trachomatis. Dessa bakterier kan

orsaka inflammation i urinvägarna eller livmoderhalsen (cervix)

Azitromycin som finns i Azitromycin Ebb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Azitromycin Ebb

Ta inte Azitromycin Ebb

om du är allergisk (överkänslig) mot azitromycindihydrat eller mot något av

övriga innehållsämnen i Azitromycin Ebb (se avsnitt 6).

om du är allergisk (överkänslig) mot andra antibiotika av makrolidtyp.

Ta inte Azitromycin Ebb om något av ovanstående gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

innan du börjar ta Azitromycin Ebb om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel:

om du har leverproblem: din läkare kan behöva kontrollera din leverfunktion eller

avbryta behandlingen

om du har allvarliga problem med njurar

om du har allvarliga problem med hjärtat eller hjärtrytmen som t.ex. ett långt QT-

syndrom (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin)

om du har alltför låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet

om du utvecklar symtom på en ytterligare infektion

om du har nervrelaterade (neurologiska) problem eller problem med den mentala

hälsan (psykiska problem)

Sluta ta Azitromycin Ebb och uppsök omedelbart läkare om någon av följande allvarliga

biverkningar uppstår medan du tar läkemedlet:

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja, utslag som

kan variera allt från hudutslag med klåda till allvarliga blåsbildningar på huden eller sår på

läppar, ögon, näsa, mun och könsorgan. Dessa symtom kan tyda på en allvarlig allergisk

reaktion, angioödem eller anafylaxi.

allvarlig diarré som varar länge eller innehåller blod och slem. Detta kan tyda på ett

allvarligt mag-/tarmproblem som kallas pseudomembranös kolit.

Andra läkemedel och Azitromycin Ebb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

antacida – används för halsbränna och matsmältningsbesvär. Azitromycin Ebb ska tas

minst en timme före eller två timmar efter antacida läkemedel

ergotamin – används mot migrän ska inte tas samtdigt eftersom allvarliga biverkningar kan

uppträda (med domningar och pirrningar i armar och ben, muskelkramper, huvudvärk,

kramper, smärta i bröst eller buk)

warfarin eller liknande läkemedel – används för att förtunna blodet. Azitromycin Ebb kan

förtunna blodet ytterligare

cisaprid – (används mot magproblem) ska inte tas samtidigt eftersom det kan ge

allvarliga hjärtproblem (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin)

terfenadin – (används mot hösnuva) ska inte tas samtidigt eftersom det kan ge

allvarliga hjärtproblem (visas genom ett elektrokardiogram eller EKG-maskin)

zidovudin eller nelfinavir – används för behandling av HIV. Om nelfinavir tas samtidigt

som Azitromycin Ebb kan det leda till att du får fler av de biverkningar som listas i denna

bipacksedel

rifabutin – används mot tuberkulos

kinidin – används vid problem med hjärtrytmen

ciklosporin – används för att förhindra bortstötning av organ efter en transplantation.

Läkaren kontrollerar regelbundet nivåerna av ciklosporin i blodet och ändrar din dos vid

behov

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel. Azitromycin Ebb

kan förstärka effekten av följande läkemedel. Läkaren kan behöva ändra din dos:

triazolam, midazolam (sedativa)

alfentanil – ett smärtstillande medel som används t.ex. under operationer.

teofyllin – används för luftvägsproblem, till exempel astma eller kronisk

obstruktiv lungsjukdom (KOL)

digoxin – används vid hjärtproblem

kolkicin (används för behandling av gikt och familjär medelhavsfeber)

astemizol – används mot hösnuva

pimozid – används för behandling av problem med den mentala hälsan.

Azitromycin Ebb med mat och dryck

Läkemedlet kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Azitromycin rekommenderas inte om du är gravid eller planerar att bli gravid eller om du ammar.

Azitromycin skall endast användas under graviditet om absolut nödvändigt.

Detta läkemedel går över till bröstmjölk. Du ska därför sluta amma och vänta 2 dagar efter du har

tagit sista dosen av detta läkemedel. Du kan diskutera med din läkare om du ska pumpa ut och

kassera mjölken under denna tid eller om du annars kan använda ett annat antibiotikum.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan uppleva yrsel eller andra biverkningar som påverkar din koncentrationsförmåga när du tar

detta läkemedel. Om detta inträffar ska du inte använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i

denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Azitromycin Ebb innehåller laktos

Om din läkare har talat om för dig att du har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta läkaren

innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Azitromycin Ebb

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Hur du tar detta läkemedel

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

Tabletterna får inte krossas eller tuggas.

500 mg tabletten kan delas i lika halvor.

Hur mycket läkemedel du ska ta

Vuxna och ungdomar med en kroppsvikt över 45 kg:

Vanlig totaldos är 1 500 mg. Den kan tas på två sätt. Läkaren talar om hur du ska ta läkemedlet:

Under tre dagar: en tablett på 500 mg

dagligen. eller

Under fem dagar: en tablett på 500 mg dag 1 och därefter en tablett på 250 mg dagligen dag

2, 3, 4 och 5.

Dosen för inflammation i urinvägarna och inflammation i livmoderhalsen (cervix) skiljer sig från den

vanliga dosen. Läkaren rekommenderar dig då att ta en enstaka dos om 1 000 mg.

Ungdomar med en kroppsvikt under 45 kg:

Dessa tabletter rekommenderas inte. Ungdomar med en kroppsvikt under 45 kg bör använda andra

läkemedelsformer, till exempel azitromycinsuspension.

Patienter med njur- eller leverproblem:

Tala om för läkare om du har njur- eller leverproblem eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.

Om du har tagit för stor mängd av Azitromycin Ebb

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen. Följande kan förekomma:

tillfällig förlust av hörseln

allvarligt illamående, kräkningar och diarré

Om du har glömt att ta Azitromycin Ebb

Om du glömmer en dos ska du ta den så snart som möjligt när du kommer ihåg det.

Om det snart är dags för nästa dos ska du emellertid hoppa över den glömda dosen.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du måste hoppa över en dos ska du ändå ta alla dina tabletter. Det innebär att

behandlingen pågår en dag längre.

Om du slutar att ta Azitromycin Ebb

Du ska inte avbryta behandlingen med Azitromycin Ebb utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta ta Azitromycin Ebb och uppsök omedelbart läkare om någon av följande allvarliga biverkningar

uppstår – du kan vara i behov av omedelbar läkarvård:

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, svårigheter att andas eller svälja, utslag som

kan variera allt från hudutslag med klåda till allvarliga blåsbildningar på huden eller sår på

läppar, ögon, näsa, mun och könsorgan. Dessa symtom kan tyda på en allvarlig allergisk

reaktion, angioödem eller anafylaxi.

allvarlig diarré som varar länge eller innehåller blod och slem. Detta kan tyda på ett

allvarligt mag-/tarmproblem som kallas pseudomembranös kolit.

feber, röda prickar på huden, blåsor eller flagande hud, ledsmärta, svullna ögon. Dessa

symtom kan tyda på en allvarlig reaktion, till exempel Steven-Johnsons syndrom, toxisk

epidermal nekrolys eller erythema multiforme.

Övriga biverkningar omfattar:

Mycket Vanliga:

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

diarré

Vanlig:

kan

förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

huvudvärk

kräkningar, buksmärtor, sjukdomskänsla (illamående)

förändring i mängden av vita blodkroppar och koncentrationen av bikarbonat i blodet

Mindre vanlig: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

torsk (candidainfektion), en svampinfektion särskilt i munnen

infektioner i slidan

lunginflammation (pneumoni)

svampinfektion

bakteriell infektion

halsinfektion (faryngit)

mag- och tarminfektion (gastroenterit)

rinnande näsa, nysningar (rinit)

minskat antal vita blodkroppar

överkänslighet

anorexi

nervositet

insomningssvårigheter (insomnia)

yrsel

dåsighet (somnolens)

känsla av stickningar och domningar (parestesi)

förändringar av smak och luktsinne (dysgeusi)

synnedsättning

rubbningar i öronen

hjärtklappning

blodvallningar

andfåddhet

näsblödningar

gastrit

förstoppning

väderspänningar (flatulens)

matsmältningsproblem (dyspepsi)

sväljsvårigheter (dysfagi)

utspänd buk

muntorrhet

rapningar (eruktation)

ökad salivering

leverproblem, till exempel hepatit eller gulsot, leversvikt

nässelutslag (urtikaria)

inflammation i huden

torr hud

ökad svettning

svullnad, knakningar och stelhet i en eller flera leder

muskelsmärta

ryggvärk

nackvärk

smärta vid urinering

värk i njurarna

lätta oregelbundna menstruationsblödningar

smärta och svullnad av testikel

svullnad (ödem)

obehagskänsla (malaise)

svaghet

trötthet

bröstsmärta

smärta

svullnad av huden

förändringar i leverenzymvärden och blodvärden

onormala testresultat på njurfunktion, onormalt kaliumvärde i blod, onormala

sockernivåer i blod

komplikationer efter ingrepp

Sällsynt: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

irriterad

onormal leverfunktion

gulsot pga försämrat gallflöde (stasikterus)

allergiska hudreaktioner

ökad känslighet för solljus

hudutslag som kännetecknas av snabb uppkomst av områden med röd hud med utspridda

små pustler (små blåsor fyllda med vit/gul vätska).

Ingen känd frekvens: (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)

minskat antal röda blodkroppar (hemolytisk anemi), minskat antal blodplättar

(trombocytopeni)

anafylaktisk reaktion

arg, aggressiv

oro, ängslan, ångest

sinnesförvirring (delirium)

man ser, känner eller hör saker som inte finns (hallucinationer)

svimning (synkope)

anfall (kramper)

försämrad känsel (hypoestesi)

hyperaktiv

förändring av luktsinne (anosmi, parosmi)

förändring av smaksinne (ageusi)

försämring av myasthenia gravis

hörselnedsättning eller ringningar i öronen (tinnitus)

snabba eller oregelbundna hjärtslag, ibland livshotande, förändringar i hjärtrytmen som kan

ses vid undersökning med elektrokardiogram (EKG)

lågt blodtryck

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

tungan ändrar färg

inflammation i levern

allergiska hudreaktioner

ledsmärta

njurproblem

störningar i hjärtrytmen (QT-förlängning)

Följande biverkningar har blivit rapporterade i profylaktisk behandling mot Mycobacterium Avium

complex (MAC):

Mycket vanlig:

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

diarré

buksmärtor

sjukdomskänsla (illamående)

väderspänningar (flatulens)

obehagskänsla i buken

lös avföring

Vanlig:

(kan

förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

anorexi

yrsel

huvudvärk

känsla av stickningar och domningar (parestesi)

förändringar av smak

synnedsättning

dövhet

hudutslag och klåda

ledvärk

trötthet

Mindre vanlig: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

försämrad känsel (hypoestesi)

hörselnedsättning eller ringningar i öronen

hjärtklappning

leverproblem, till exempel hepatit

Stevens-Johnsons syndrom

allergiska hudreaktioner till exempel ökad känslighet för solljus, röd, flagnande och svullnad

av huden

obehagskänsla (malaise)

svaghet

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Läkaren kan då besluta att minska dosen eller avsluta behandlingen.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Azitromycin Ebb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar för denna läkemedelsprodukt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är azitromycindihydrat.

Azitromycin Ebb 500 mg filmdragerade tabletter innehåller azitromycindihydrat motsvarande

500 mg azitromycin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Kalciumvätefosfat vattenfritt, hypromellos (E464), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat

(E470b), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumlaurilsulfat.

Tablettdragering:

Hypromellos (E464), laktosmonohydrat, titandioxid (E171), triacetin.

Läkemedlets utseende

Azitromycin Ebb 500 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, kapselformade, filmdragerade

tabletter med inskriptionen ”AZ” och ”500” på den ena sidan och blankt på den andra.

Blisterförpackning.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Litauen

Tillverkare

PSI supply nv, Merelbeke, Belgien eller Galex d.d., Murska Sobota, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-08-12

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Azithromycin Jubilant 250 mg filmdragerade tabletter

Azithromycin Jubilant 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Azithromycin Jubilant 250 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller azitromycindihydrat motsvarande 250 mg azitromycin.

Hjälpämne: Laktosmonohydrat. En tablett innehåller 5,40 mg laktosmonohydrat.

Azithromycin Jubilant 500 mg filmdragerade tabletter:

En tablett innehåller azitromycindihydrat motsvarande 500 mg azitromycin.

Hjälpämne: Laktosmonohydrat. En tablett innehåller 10,80 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Azithromycin Jubilant 250 mg filmdrager

ade tabletter:

Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter ca. 13,7 mm långa, 6,8 mm breda och 5,9 mm

tjocka med inskriptionen ”AZ” och ”250” på den ena sidan och blankt på den andra.

Azithromycin Jubilant 500 mg filmdragerade tabletter:

Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter ca. 17,7 mm långa, 9,2mm breda och 7,1 mm

tjocka med inskriptionen ”AZ” och ”500” på den ena sidan och blankt på den andra.

Tabletten kan delas i två lika delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Azithromycin Jubilant är avsett att användas för följande bakteriella infektioner orsakade av

mikroorganismer som är känsliga för azitromycin (se avsnitt 4.4 och 5.1):

infektioner i de nedre luftvägarna: akut exacerbation av kronisk bronkit och lindrig till måttlig

samhällsförvärvad lunginflammation,

infektioner i de övre luftvägarna: sinuit och faryngit/tonsillit,

akut otitis media,

lindriga till måttliga infektioner i hud och mjukvävnader, till exempel follikulit, celluliter,

erysipelas,

okomplicerad uretrit eller cervicit orsakad av Chlamydia trachomatis.

Officiella riktlinjer för användning av antibiotika ska tas i beaktande.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och ungdomar med en kroppsvikt över 45 kg, vuxna och äldre:

Vanlig dos av azitromycin är 1 500 mg, under tre dagar (500 mg en gång dagligen). Dosen kan även

ges under fem dagar (500 mg som singeldos dag 1 och därefter 250 mg en gång dagligen).

Vid okomplicerad uretrit eller cervicit orsakad av

Chlamydia trachomatis

är dosen 1 000 mg som

peroral singeldos.

Barn och ungdomar med en kroppsvikt under 45 kg:

Tabletterna är inte avsedda för dessa patienter. Andra farmaceutiska former av azitromycin kan

användas, till exempel suspensioner.

Äldre patienter:

Samma dosering som till vuxna patienter används till äldre. Eftersom äldre patienter kan vara patienter

med kontinuerliga proarytmiska tillstånd, rekommenderas särskild försiktighet på grund av risken att

utveckla hjärtarytmi och torsades de pointes (se avsnitt 4.4 Varningar och försiktighet).

Patienter med nedsatt njurfunktion:

Det krävs inte någon dosjustering för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 10–

80 ml/min) (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion:

Det krävs inte någon dosjustering för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Azithromycin Jubilant ska tas som singeldos dagligen. Tabletterna ska sväljas hela och kan tas med

eller utan mat. Ovan anges behandlingstiden för olika infektionssjukdomar.

4.3

Kontraindikationer

Användning av azitromycin är kontraindicerat för patienter med överkänslighet mot azitromycin,

andra antibiotika av makrolid- eller ketolidtyp, eller något av hjälpämnena som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Valet av azitromycin för att behandla en enskild patient bör ta hänsyn till lämpligheten av att använda

ett makrolid antibakteriellt medel för att fastställa bakteriell etiologi av infektion i godkända

indikationer och prevalensen av resistens mot azitromycin eller andra makrolider.

I områden med hög incidens av erytromycin-A resistens är det särskilt viktigt att beakta utvecklingen

av mönstret för känslighet för azitromycin och andra antibiotika.

Som för andra makrolider har det rapporterats hög motståndskraft av Streptococcus pneumoniae för

azitromycin i vissa europeiska länder (se avsnitt 5.1). Detta bör beaktas vid behandling av infektioner

orsakade av Streptococcus pneumoniae.

I bakteriell faryngit rekommenderas användning av azitromycin endast i de fall där första linjens

behandling med betalaktamer inte är möjlig.

Överkänslighet:

Liksom för erytromycin och andra makrolider har sällsynta allvarliga allergiska reaktioner

rapporterats, däribland angioödem och anafylaxi (sällan med dödlig utgång), hudreaktioner såsom akut

generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal

nekrolys (TEN) (sällan med dödlig utgång) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska

symtom (DRESS). Några av dessa reaktioner med azitromycin resulterade i återkommande symtom

och krävde en längre tids observation och behandling.

Om en allergisk reaktion inträffar ska läkemedlet sättas ut och lämplig behandling inledas. Läkare

måste vara medvetna om att de allergiska symtomen kan återkomma när den symtomatiska

behandlingen sätts ut.

Njursvikt:

Det krävs inte någon dosjustering för patienter med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 10–

80 ml/min). Hos patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (GFR < 10 ml/min) sågs en 33 % ökning

av systemisk exponering för azitromycin (se avsnitt 5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Leversvikt:

Eftersom levern är den huvudsakliga eliminationsvägen för azitromycin bör azitromycin användas

med försiktighet hos patienter med signifikant leversjukdom. Fall av fulminant hepatit som eventuellt

kan leda till livshotande leversvikt har rapporterats med azitromycin (se avsnitt 4.8).

Vissa patienter kan ha haft tidigare leversjukdom eller kan ha tagit andra hepatotoxiska läkemedel.

I händelse av tecken och symtom på leverdysfunktion, såsom snabb utvecklad asteni med gulsot, mörk

urin, blödningsbenägenhet eller hepatisk encefalopati, skall leverfunktionsprover/undersökningar

genomföras omedelbart. Administreringen av azitromycin ska avbrytas vid leverdysfunktion.

Ergotalkaloider och Azithromycin Jubilant filmdragerade tabletter:

Samtidig användning av ergotalkaloider och makrolidantibiotika kan påskynda utvecklingen av

ergotism. Interaktionerna mellan ergotalkaloider och azitromycin har inte studerats. På grund av den

teoretiska risken för ergotism bör dock inte azitromycin administreras samtidigt med

ergotalkaloidderivat (se avsnitt 4.5).

QT-förlängning:

Förlängd hjärtrepolarisation och förlängt QT-intervall, som kan medföra en risk för utvecklande av

hjärtarytmi och torsades de pointes, har observerats vid behandling med andra makrolider inklusive

azitromycin (se avsnitt 4.8

Biverkningar

). Därför ska, eftersom nedanstående situationer kan leda till

en ökad risk för kammararytmier (inklusive torsade de pointes), vilket kan leda till hjärtstillestånd,

azitromycin användas med försiktighet till patienter med pågående proarytmiska tillstånd (särskilt

kvinnor och äldre patienter), såsom patienter:

med medfödd eller dokumenterad förvärvad QT-förlängning.

samtidigt som andra aktiva substanser som förlänger QT-intervallet, till exempel antiarytmika

av klass IA (kinidin och prokainamid) eller III (dofetilid, amiodaron och sotalol), cisaprid eller

terfenadin; antipsykotiska medel som pimozid; antidepressiva som citalopram; och

fluorokinoloner som moxifloxacin och levofloxacin.

för patienter med elektrolytstörningar, i synnerhet vid hypokalemi eller hypomagnesemi.

för patienter med kliniskt relevant bradykardi, hjärtarytmi eller svår hjärtinsufficiens.

Pneumokockinfektioner:

Som för andra makrolider har en hög resistensgrad rapporterats hos Streptococcus pneumoniae (>

30 %) för azitromycin i vissa europeiska länder (se avsnitt 5.1). Detta bör beaktas när infektioner

orsakade av Streptococcus pneumoniae behandlas.

På grund av korsresistensen hos makrolider är det särskilt viktigt att beakta utvecklingen av

känslighetsmönster för azitromycin och andra antibiotika i områden med hög incidens av

erytromycinresistens (se avsnitt 5.1).

Superinfektioner:

Eventuella symtom på superinfektioner orsakade av icke-känsliga organismer, till exempel svamp bör

uppmärksammas. En superinfektion kan kräva att behandlingen med azitromycin avbryts och att

lämpliga åtgärder vidtas.

Neurologisk eller psykisk sjukdom:

Azitromycin bör administreras med försiktighet till patienter med neurologisk eller psykisk sjukdom.

Pseudomembranös kolit:

Pseudomembranös kolit har rapporterats vid användning av makrolidantibiotika. Denna diagnos bör

därför övervägas hos patienter som får diarré efter påbörjad behandling med azitromycin. Vid

pseudomembranös kolit orsakad av azitromycin är antiperistaltika kontraindicerade.

Clostridium difficile associerad diarré:

Clostridium difficile associerad diarré (CDAD) har rapporterats vid användning av nästan alla

antibakteriella medel, inklusive azitromycin, och kan variera i svårighetsgrad från mild diarré till

dödlig kolit. Behandling med antibakteriella medel förändrar normalfloran i kolon vilket leder till

överväxt av

C. difficile

C. difficile producerar toxinerna A och B som bidrar till utvecklingen av CDAD. Hypertoxin

producerande stammar av C. difficile orsakar ökad sjuklighet och dödlighet, eftersom dessa

infektioner kan vara refraktära mot antimikrobiell behandling och kan kräva kolektomi. CDAD måste

övervägas hos alla patienter som får diarré efter användning av antibiotika. Noggrann anamnes är

nödvändig eftersom CDAD har rapporterats förekomma över två månader efter administrering av

antibakteriella medel.

Långtidsbehandling:

Det finns ingen erfarenhet angående säkerhet och effekt vid långvarig användning av azitromycin vid

ovan nämnda indikationer. I händelse av snabbt återkommande infektioner bör behandling med annat

antibiotikum övervägas.

Azitromycin är inte indicerat för behandling av infekterade brännskador.

Vid sexuellt överförda sjukdomar bör en samtidig infektion orsakad av

T. pallidium

uteslutas.

Försämring av symtom av myastenia gravis och insjuknande i myastenia gravis har rapporterats hos

patienter som får azitromycin behandling (se avsnitt 4.8).

Detta läkemedel är inte lämpligt för behandling av allvarliga infektioner där en hög koncentration av

ett antibiotikum i blodet snabbt behövs.

Säkerhet och effektivitet för att förebygga eller behandla MAC (Mycobacterium avium-komplex) hos

barn har inte fastställts.

Azithromycin Jubilant innehåller laktos. Patienter som har sällsynta medfödda problem med

galaktosintolerans, Lapp-laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption ska inte ta detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Antacida

I en farmakokinetisk studie angående effekten av samtidig administrering av antacida och azitromycin

sågs ingen effekt på den totala biotillgängligheten även om de maximala plasmakoncentrationerna av

azitromycin minskades med ca: 25 %. Hos patienter som får både azitromycin och antacida läkemedel

får inte läkemedlen tas samtidigt.

Cetirizin

Hos friska frivilliga resulterade inte samtidig administrering av en 5-dagarskur av azitromycin vid

uppnått steady-state av cetirizin 20 mg i några farmakokinetiska interaktioner eller i en betydande

förändring av QT-intervallet.

Didanosin

Jämfört med placebo verkade inte samtidig administrering av 1200 mg azitromycin dagligen och

400 mg didanosin dagligen till 6 HIV-positiva patienter ge någon effekt på farmakokinetiken vid

steady-state för didanosin.

Digoxin och kolkicin: (PgP-substrat):

Samtidig administrering av makrolidantibiotika, inklusive azitromycin, och P-glykoproteinsubstrat

som digoxin, har rapporterats leda till ökade serumnivåer av P-glykoproteinsubstratet. Om azitromycin

och P-gp-substrat som digoxin och kolkicin ges samtidigt, bör man därför ha risken för förhöjda

serumkoncentrationer av substratet i åtanke. Klinisk övervakning och eventuellt mätning av

digoxinnivåerna i serum är nödvändigt, under och efter behandling med azitromycin

Zidovudin

En singeldos på 1 000 mg azitromycin och upprepade doser på 1 200 mg eller 600 mg azitromycin

hade liten effekt på farmakokinetiken i plasma och på utsöndringen i urin för zidovudin eller dess

glukuronidmetabolit. Administrering av azitromycin ökade emellertid koncentrationerna av

fosforylerad zidovudin, den kliniskt aktiva metaboliten, i mononukleära celler i de perifera blodkärlen.

Den kliniska betydelsen av denna upptäckt är oklar men det kan vara till fördel för patienterna.

Azitromycin har inga signifikanta samverkningar med cytokrom P450-systemet i levern. Man anser att

azitromycin inte har samma farmakokinetiska läkemedelssamverkningar som erytromycin och andra

makrolidantibiotika. Komplex som bildas mellan cytokromet och azitromycinmetaboliterna varken

inducerar eller inaktiverar det hepatiska cytokrom P450-systemet.

Ergotamin

Kombinerad användning av ergotamin och azitromycin kan teoretiskt ge upphov till ergotism och

därför rekommenderas inte denna kombination (se även avsnitt 4.4).

Farmakokinetiska studier har utförts mellan azitromycin och följande läkemedel kända för att

genomgå betydande cytokrom P450-medierad metabolism:

Atorvastatin

Samtidig administrering av atorvastatin (10 mg dagligen) och azitromycin (500 mg dagligen)

inverkade inte på halten av atorvastatin i plasmat (enligt en metod som baserar sig på hämning av

HMG CoA-reduktas).

Efter lansering har dock fall av rabdomyolys hos patienter som får azitromycin samtidigt med statiner

rapporterats.

Karbamazepin

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga sågs ingen signifikant effekt på

plasmanivåerna för karbamazepin eller för dess aktiva metabolit hos patienter som samtidigt fick

azitromycin.

Cimetidin:

Vid en farmakokinetisk studie som undersökte effekten av en engångsdos cimetidin, given 2 timmar

före azitromycin, sågs ingen förändring av farmakokinetiken för azitromycin.

Orala antikoagulationsmedel av kumarintyp

Vid en farmakokinetisk interaktionsstudie påverkade inte azitromycin antikoagulationseffekten av en

engångsdos på 15 mg av warfarin hos friska frivilliga. Sedan azitromycin kommit ut på marknaden har

man rapporterat större antikoagulationseffekt som en följd av samtidig administrering av azitromycin

och orala antikoagulationsmedel av kumarintyp. Trots att något kausalsamband inte konstaterats, ska

man överväga frekvensen av bestämningarna av protrombintiden då azitromycin används av patienter

som får orala antikoagulationsmedel av kumarintyp.

Ciklosporin

I en farmakokinetisk studie med friska försökspersoner där en oral dos azitromycin på 500 mg/dag

gavs under 3 dagar efterföljt av en singeldos ciklosporin på 10 mg/kg observerades signifikant

förhöjda C

och AUC

för ciklosporin. Således bör försiktighet iakttas innan dessa läkemedel ges

samtdigt Om kombinationsbehandling anses berättigat ska ciklosporinnivåerna kontrolleras noggrant

och dosen justeras i enlighet med detta.

Efavirenz

Samtidig administrering av en 600 mg engångsdos av azitromycin och 400 mg efavirenz dagligen

under 7 dagar resulterade inte i några kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner.

Flukonazol

Samtidig administrering av en engångsdos på 1200 mg azitromycin påverkade inte farmakokinetiken

av en engångsdos på 800 mg flukonazol. Totalexponeringen och halveringstiden för azitromycin var

oförändrade under samtidig administrering av flukonazol, men en klinisk insignifikant minskning av

-värdet (på 18 %) för azitromycin konstaterades.

Indinavir:

Samtidig administrering av en singeldos på 1 200 mg azitromycin hade ingen statistiskt signifikant

effekt på farmakokinetiken för indinavir, när 800 mg indinavir administrerades tre gånger dagligen

under 5 dagar.

Metylprednisolon

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga hade azitromycin ingen signifikant

inverkan på farmakokinetiken för metylprednisolon.

Midazolam

Samtidig administrering av azitromycin 500 mg/dygn under 3 dagar och en engångsdos av midazolam

på 15 mg till friska frivilliga hade ingen kliniskt signifikant inverkan på varken farmakokinetiken eller

farmakodynamiken för midazolam.

Nelfinavir:

Samtidig användning av azitromycin (1 200 mg) och av nelfinavir vid steady-state (750 mg 3 gånger

dagligen) resulterade i ökade koncentrationer av azitromycin. Inga signifikanta kliniska biverkningar

observerades och ingen dosjustering behövdes.

Rifabutin

Samtidig administrering av azitromycin och rifabutin påverkade inte serumkoncentrationerna för

någon av de aktiva substanserna. Neutropeni observerades hos försökspersoner som erhöll samtidig

behandling med azitromycin och rifabutin. Även om neutropeni har förknippats med användning av

rifabutin har inget orsakssamband till kombinationen med azitromycin fastställts (se avsnitt 4.8).

Sildenafil

Hos normala, friska frivilliga män sågs inga tecken på att azitromycin (500 mg dagligen i 3 dagar)

skulle påverka AUC- och C

-värdet för sildenafil eller dess huvudmetabolit i blodet.

Terfenadin

Vid farmakokinetiska studier har inga interaktioner mellan azitromycin och terfenadin rapporterats.

Sällsynta fall har rapporterats där en möjlig sådan interaktion inte kunnat uteslutas fullständigt. Dock

fanns heller ingen specifik bevisning för att sådan interaktion förekommit.

Teofyllin

Det finns inga bevis för en signifikant klinisk farmakokinetisk interaktion vid samadministrering av

azitromycin och teofyllin till friska försökspersoner.

Triazolam

Samtidig administrering av 500 mg azitromycin dag 1 och 250 mg azitromycin dag 2 tillsammans med

0,125 mg triazolam dag 2 till 14 friska frivilliga visade ingen signifikant inverkan på någon av de

farmakokinetiska variablerna för triazolam jämfört med triazolam och placebo.

Trimetoprim/sulfametoxazol

Samtidig administrering av trimetoprim/sulfametoxazol (dubbel styrka) (160 mg/800 mg) under 7

dagar tillsammans med azitromycin 1200 mg dag 7 inverkade inte signifikant på

maximalkoncentrationerna, den totala läkemedelsexponeringen eller på utsöndringen med urinen för

varken trimetoprim eller sulfametoxazol. Koncentrationen av azitromycin i serum liknade

motsvarande koncentrationer i andra studier.

CYP3A4-substrat:

Även om azitromycin inte verkar hämma enzym CYP3A4 bör försiktighet iakttas när

läkemedelsprodukten kombineras med kinidin, ciklosporin, cisaprid, astemizol, terfenadin,

ergotalkaloider, pimozid eller andra läkemedel med smalt terapeutiskt index som främst metaboliseras

av CYP3A4.

Cisaprid:

Cisaprid metaboliseras i levern av enzym CYP 3A4. Eftersom makrolider hämmar detta enzym kan

samtidig administrering av cisaprid orsaka ökad förlängning av QT-intervallet,ventrikulära arytmier

och torsades de pointes.

Astemizol och alfentanil:

Det finns inga tillgängliga uppgifter om interaktion med astemizol eller alfentanil. Försiktighet bör

iakttas vid samtidig användning av dessa läkemedel och azitromycin eftersom ökad effekt har påvisats

vid samtidig användning av makrolidantibiotikumet erytromycin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av azitromycinanvändning på gravida kvinnor.

Begränsade humandata talar inte för någon ökad risk för medfödda missbildningar.

I reproduktionstoxikologiska studier på djur visade sig azitromycin passera över placenta, men inga

teratogena effekter observerades. (se avsnitt 5.3).

Det har inte bekräftats att den aktiva substansen i azitromycin är säker att använda under graviditet.

Därför får azitromycin endast användas under graviditet om nyttan uppväger risken.

Amning:

Det har rapporterats att azitromycin utsöndras i bröstmjölk, men det finns inga adekvata och

välkontrollerade kliniska studier på ammande kvinnor som har undersökt farmakokinetiken för

utsöndringen av azitromycin i bröstmjölk.

En ökad risk kan inte uteslutas hos det ammande barnet. Azitromycin Jubilant ska inte användas hos

ammande kvinnor såvida inte de möjliga fördelarna överväger de eventuella riskerna för barnet.

Fertilitet:

I fertilitetsstudier på råtta noterades sänkta dräktighetsfrekvenser efter administrering av azitromycin.

Relevansen av detta fynd för människa är oklar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga bevis som talar för att azitromycin kan ha någon påverkan på patientens förmåga att

framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Tabellen nedan presenterar de biverkningar som har identifierats genom klinisk erfarenhet och

erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden enligt organklass och frekvens. Biverkningar

som har identifierats efter att preparatet kommit ut på marknaden är kursiverade. Frekvenserna är

definierade enligt följande: Mycket vanlig (≥1/10); Vanliga (≥1/100, <1/10); Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningar som möjligen eller troligen är relaterade till azitromycin enligt klinisk erfarenhet och

erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden.

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100,

<1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000,

<1/100

Sällsynta

≥1/10 000,

<1/1 000

Mycket

sällsynta

<1/10 000

Ingen känd

frekvens

Kan inte beräknas

från tillgängliga

data.

Infektioner och infestationer

Kandidos

Oral kandidos

Vaginal infektion

Pneumoni

Svampinfektion

Bakterieinfektion

Faryngit

Gastroenterit

Respiratorisk sjukdom

Rinit

Pseudomem-

branös kolit

avsnitt 4.4)

Blodet och lymfsystemet

Leukopeni

Neutropeni

Eosinofili

Trombocytopeni

Hemolytisk anemi

Immunsystemet

Angioödem

Överkänslighet

Anafylaktisk

reaktion

avsnitt 4.4)

Metabolism och nutrition

Anorexi

Psykiska störningar

Nervositet

Insomnia

Agitation

Aggressivitet

Ångest

Delirium

Hallucination

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Somnolens

Parestesi

Smakrubbning

Synkope

Konvulsioner

Hypoestesi

Psykomotorisk

hyperaktivitet

Anosmi

Ageusi

Parosmi

Exacerbation

eller försämring

av myasthenia

gravis

(se avsnitt 4.4)

Ögon

Synstörningar

Öron och balansorgan

Svindel

Öronsjukdom

Hörselnedsättning

inklusive dövhet

och/eller tinnitus

Hjärtat

Palpitationer

Torsades de

pointes

(se avsnitt

4.4)

Arytmi

(se avsnitt

4.4),

inklusive

kammartakykardi

Förlängt QT-

intervall på EKG

(se avsnitt 4.4)

Blodkärl

Värmevallningar

Hypotension

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Dyspné

Näsblödning

Magtarmkanalen

Diarré

Kräkning

Buksmärtor

Illamående

Förstoppning

Flatulens

Dyspepsi

Gastrit

Dysfagi

Bukdistension

Muntorrhet

Rapningar

Sår i munhålan

Hypersalivation

Pankeatit

Missfärgning av

tungan

Lever och gallvägar

Hepatitit

Nedsatt

leverfunktion

Kolestatisk

gulsot

Leversvikt

avsnitt 4.4),

som i

sällsynta fall har

lätt till dödsfall

Fulminant hepatit

Levernekros

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Klåda

Nässelutslag

Dermatit

Torr hud

Hyperhidros

Foto-

sensitivitets-

reaktion

Akut

generaliserad

exantematös

pustulos

(AGEP)

Stevens-Johnsons

syndrom

Toxisk epidermal

nekrolys

Erythema multi-

forme

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Artros

Muskelvärk

Ryggsmärtor

Ledsmärta

Nacksmärtor

Njurar och urinvägar

Dysuri

Njursmärtor

Akut njursvikt

Interstitiell nefrit

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Metrorragi

Testikelbesvär

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ödem

Asteni

Sjukdomskänsla

Trötthet

Ansiktsödem

Bröstsmärta

Feber

Smärta

Perifert ödem

Undersökningar

Sänkt

lymfocytantal

Förhöjt

eosinofilantal

Sänkt

bikarbonathalt

i blod

Förhöjda

basofiler

Förhöjda

monocyter

Förhöjda

neutrofiler

Förhöjt

aspartataminotransferas

Förhöjt

alaninaminotransferas

Förhöjt bilirubin i blod

Förhöjt urea i blod

Förhöjt kreatinin i blod

Onormalt kaliumvärde

Förhöjt alkaliskt

fosfatas i blod

Förhöjt kloridvärde

Förhöjt glukosvärde

Förhöjda trombocyter

Sänkt hematokrit

Förhöjt bikarbonatvärde

Onormalt natriumvärde

Skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer

Komplikation efter

ingrepp

Biverkningar som möjligen eller troligen är relaterade till profylax och behandling av

Mycobacterium avium-komplex, baserat på erfarenhet från kliniska prövningar och uppföljning

efter lansering.

Dessa biverkningar skiljer sig från dem som har rapporterats med

beredningsformer med omedelbar frisättning eller i depotform, antingen till sin art eller

frekvens:

Mycket vanliga

≥1/10

Vanliga

≥1/100, <1/10

Mindre vanliga

≥1/1 000, <1/100

Metabolism och nutrition

Anorexi

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Huvudvärk

Parestesier

Smakrubbning

Hypoestesi

Ögon

Synnedsättning

Öron och balansorgan

Dövhet

Hörselnedsättning

Tinnitus

Hjärtat

Hjärtklappning

Magtarmkanalen

Diarré

Buksmärta

Illamående

Flatulens

Obehagskänsla i buken

Lös avföring

Lever och gallvägar

Hepatit

Hud och subkutan vävnad

Hudutslag

Klåda

Stevens-Johnsons syndrom

Ljuskänslighetsreaktioner

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ledvärk

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Trötthet

Asteni

Sjukdomskänsla

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Biverkningar som upplevts vid högre doser än de som rekommenderats liknade dem som sågs vid

normala doser. I händelse av överdos är allmänna symtomatiska och stödjande åtgärder indikerade vid

behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, makrolider

ATC-kod: J01FA10

Azitromycin är ett makrolidantibiotikum som tillhör azalidgruppen. Molekylen konstrueras genom att

en kväveatom läggs till i laktonringen hos erytromycin A.

Verkningsmekanism:

Verkningssättet hos azitromycin bygger på att hämma proteinsyntesen hos bakterierna genom att binda

till de ribosomala 50S-subenhet och därmed förhindra translokationen av peptider.

PK/PD-samband:

För azitromycin är AUC/MIC den PK-/PD -parameter som korrelerar bäst med effekten av

azitromycin.

Resistensmekanism:

Generellt finns det tre huvudsakliga resistensmekanismer mot makrolider för olika typer av bakterier:

förändring av målområdet, förändring av antibiotikumet eller förändring av antibiotikatransporten

(efflux). Efflux i streptokockerna är knutna till mef-gener och resulterar i en makrolidbegränsad

resistens (M-fenotyp). Förändringen av målområdet styrs av erm-kodade metylaser.

Fullständig korsresistens förekommer för Streptococcus pneumoniae, betahemolyserande

streptokocker grupp A, Enteroccus spp. och Staphylococcus aureus, inklusive meticillinresistent

Staphylococcus aureus (MRSA) mot erytromycin, azitromycin, andra makrolider och linkosamider.

Penicillinkänsliga Streptococcus pneumoniae är sannolikt även känsligare mot azitromycin än

penicillinresistenta stammar av Streptococcus pneumoniae. Meticillinresistenta Streptococcus aureus

(MRSA) är sannolikt även mindre känsliga mot azitromycin än meticillinrkänsliga Streptococcus

aureus (MRSA).

Induktionen av signifikant resistens vid både in vitro- och in vivo-modeller är < 1 spädningsökning i

MIC för Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae och Enterobacteriaceae efter nio subletala

passager av aktive substans och tre spädningsökningar för Staphylococcus aureus och utvecklingen av

in vitro-resistens på grund av mutation är sällsynt.

Brytpunkter

Brytpunkter för azitromycinkänsligheten för typiska bakteriella patogener:

EUCAST:

Staphylococcus

spp.:

känslighet ≤ 1 mg/l, resistens > 2 mg/l

-

Haemophilus

spp.: känslighet ≤ 0,12 mg/l, resistens > 4 mg/l

-

Streptococcus pneumoniae

och Streptococcus A, B, C, G: känslighet ≤ 0,25 mg/l, resistens ≥

0,5 mg/l

Moraxella catarrhalis

: ≤ 0,5 mg/l, resistens > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

: ≤ 0,25 mg/l, resistens > 0,5 mg/l

Prevalensen för resistens kan variera geografiskt och över tiden för vissa arter och lokal information

angående resistens är önskvärd, i synnerhet vid behandling av allvarliga infektioner. Den här

informationen är endast avsedd som riktlinjer för hur troligt det är att en organism är känslig för

azitromycin.

Tabell: Antibakteriellt spektrum för azitromycin

Vanligtvis känsliga arter

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae

Övriga mikroorganismer

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella spp.

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae

Arter där förvärvad resistens kan medföra problem

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus

(meticillinkänslig)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

(erytromycinintermediat)

Övriga

Ureaplasma urealyticum

Naturligt resistenta organismer

Aeroba, grampositiva mikroorganismer

Staphylococci MRSA, MRSE

Aeroba, gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Anaeroba mikroorganismer

Gruppen

Bacteroides fragilis

° Vid tiden för publicering fanns inga aktuella uppgifter. I primärlitteratur, standardarbeten och

behandlingsriktlinjer är känsligheten antagen.

Pediatrisk population

Efter utvärdering av studier utförda på barn rekommenderas inte användningen av azitromycin för

behandling av malaria, varken som monoterapi eller i kombinationmed klorokin-eller

artemisininbaserade läkemedel, eftersom man inte kunnat fastställa att läkemedlet inte är sämre (”non-

inferiority”) än rekommenderade malarialäkemedel för behandling av okomplicerad malaria.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption:

Efter peroral administrering är biotillgängligheten för azitromycin ca 37 %. Maximala plasmanivåer

uppnås efter 2-3 tim. Den genomsnittliga maximala observerade koncentrationen (C

) efter en

peroral engångsdos på 500 mg är ca 0,4 µg/l.

Distribution:

Oralt administrerad azitromycin distribueras jämnt i hela kroppen.

Farmakokinetiska studier har visat markant högre azitromycinkoncentrationer i vävnad än i plasma

(upp till 50 gånger den maximala observerade koncentrationen i plasma). Detta tyder på att den aktiva

substansen är starkt bunden till vävnad (steady-state distributionsvolym på ca 31 l/kg).

Vid den rekommenderade dosen sker ingen ackumulering av serum/plasma. Ackumulering sker i de

vävnader där nivåerna är betydligt högre än i serum/plasma. Koncentrationen i målvävnaderna, till

exempel lungor, tonsiller och prostata överskrider MIC

för troliga patogener efter en singeldos om

500 mg.

Vid experimentella

in-vitro-

in-vivo-

studier ackumulerades azitromycin i fagocyter och

frisläppandet stimuleras av aktiv fagocytos. I djurstudier verkar denna process bidra till ackumulering

av azitromycin i vävnad. Bindningen av azitromycin till plasmaproteiner varierar mellan 52 % vid

0,05 µg/ml och 18 % vid 0,5 µg/ml beroende på serumkoncentrationen.

Metabolisering och utsöndring:

Terminal halveringstid för elimination i plasma återspeglar halveringstiden i vävnad, 2 till 4 dagar.

Cirka 12 % av en intravenöst administrerad dos utsöndras i urinen i oförändrad form under en period

på 3 dagar – merparten under de första 24 timmarna. Azitromycinkoncentrationer på upp till

237 μg/ml 2 dagar efter en 5-dagarsbehandling har påträffats i galla hos människa. Tio metaboliter har

identifierats (bildade genom N- och O-demetylation, genom hydroxylation av desosamin- och

aglykonringar samt genom delning av kladinoskonjugat). Undersökningar visar att metaboliterna inte

spelar någon roll i den mikrobiologiska aktiviteten för azitromycin.

Farmakokinetik hos specifika populationer:

Njurinsufficiens:

Efter en peroralt given engångsdos på 1 g azitromycin ökade genomsnittligt C

och AUC

0-120

5,1 % respektive 4,2 % hos personer med lindrigt till måttligt nedsatt njurfunktion (glomerulär

filtreringshastighet på 10–80 ml/min) jämfört med normal njurfunktion (GFR>80 ml/min). Hos

personer med kraftigt nedsatt njurfunktion ökade genomsnittligt C

och AUC

0-120

med 61 %

respektive 35 % jämfört med normala värden.

Leverinsufficiens:

Hos patienter med lindrigt till måttligt nedsatt leverfunktion finns det inga tecken på någon tydlig

förändring i serumfarmakokinetik för azitromycin jämfört med normal leverfunktion. Hos dessa

patienter verkar utsöndringen av azitromycin i urinen öka, kanske för att kompensera för minskad

leverclearance.

Äldre:

Farmakokinetiken för azitromycin hos äldre män liknar den för yngre vuxna. Även om högre

maximala koncentrationer (ökning med 30–50 %) observerades hos äldre kvinnor, medförde det ingen

signifikant ackumulering.

Hos äldre försökspersoner (> 65 år) observerades alltid högre (29 %) AUC-värden efter 5 dagars

behandling än hos de yngre försökspersonerna (< 45 år). Dessa skillnader bedöms dock sakna klinisk

relevans och därför är ingen dosjustering nödvändig.

Spädbarn, småbarn, barn och ungdomar:

Farmakokinetiken har studerats hos barn mellan 4 månader och 15 år som givits kapslar, granulat eller

suspension. Vid 10 mg/kg på dag 1, följt av 5 mg/kg på dag 2–5, var C

något lägre än hos vuxna,

med 224 µg/l hos barn mellan 0,6 och 5 år efter 3 dagars dosering och 383 µg/l hos dem mellan 6 och

15 år. Halveringstiden 36 timmar som uppmättes hos de äldre barnen låg inom det förväntade

intervallet för vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurstudier med doser i koncentrationer som var 40 gånger högre än de kliniska terapeutiska doserna,

orsakade azitromycin reversibel fosfolipidos, i allmänhet utan märkbara toxikologiska följder. Det

finns inga belägg för att detta är relevant vid normal användning av azitromycin hos människa.

Elektrofysiologiska undersökningar har visat att azitromycin förlänger QT-intervallet.

Karcinogenicitet:

Långtidsstudier på djur har inte genomförts för att utvärdera karcinogeniciteten.

Mutagenicitet:

Inga tecken på genetiska förändringar eller muterade kromosomer påvisades vid studier in-vivo och

in-vitro.

Reproduktionstoxikologiska effekter:

Inga tetratogena effekter har observerats vid reproduktionstoxikologiska studier av råtta. En lätt toxisk

dosretardation hos mödernet observerades avseende fetal ossifikation. Vid peri- och postnatala studier

av råtta observerades lindriga retardationer i kropps- och reflexutveckling.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kalciumvätefosfat, vattenfritt

Hypromellos (E464)

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat (E470b)

Pregelatiniserad stärkelse (majs)

Natriumlaurilsulfat

Tablettdragering:

Hypromellos (E464)

Laktosmonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Vita, ogenomskinliga PVC-/PVdC-aluminiumblister.

Azithromycin Jubilant 250 mg filmdragerade tabletter:

Blister: 3, 4 och 6 tabletter

Azithromycin Jubilant 500 mg filmdragerade tabletter:

Blisterförpackning: 2, 3, 6 och 30 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Jubilant Pharmaceuticals nv

Axxes Business Park

Guldensporenpark 22 Block C

9820 Merelbeke

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Azithromycin Jubilant 250 mg: 46587

Azithromycin Jubilant 500 mg: 46588

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2012-07-12

Datum för förnyelse: 2014-12-31

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-06-19

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen