Azithrocare 250 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-09-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2021

Aktiva substanser:
azitromycin (monohydrat)
Tillgänglig från:
2care4 ApS,
ATC-kod:
J01FA10
INN (International namn):
azithromycin (monohydrate)
Dos:
250 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; sojalecitin Hjälpämne; azitromycin (monohydrat) 256 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 6 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
58588
Tillstånd datum:
2019-04-24

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Azithrocare 250 mg filmdragerade tabletter

azitromycin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Azithrocare är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Azithrocare

Hur du tar Azithrocare

Eventuella biverkningar

Hur Azithrocare ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Azithrocare är och vad det används för

Azithrocare är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider.

Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.

Denna medicin ordineras vanligen för behandling av:

infektioner i luftrör och lungor såsom kronisk luftrörskatarr och lunginflammation

infektion i halsmandlarna, svalget eller bihålorna

öroninfektioner (akut otitis media)

infektioner i hud och mjukvävnad, med undantag för infekterade brännskador

klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals.

Azitromycin som finns i Azithrocare kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Azithrocare Ta inte

Azithrocare om du är allergisk mot:

azitromycin

erytromycin

andra antibiotika av makrolid- eller ketolidtyp

något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Azithrocare om du har:

problem med levern: läkaren kan behöva kontrollera din leverfunktion eller avsluta

behandlingen

problem med njurarna: om du har svåra njurproblem kan läkaren behöva ändra dosen.

problem med nervsystemet eller psykiska problem

en särskild typ av muskelsvaghet som kallas myasthenia gravis

om du har haft en infektion orsakad av bakterier som är resistenta mot azitromycin,

erytromycin, linkomycin och/eller klindamycin eller av stafylokocker som är resistenta mot

meticillin (risk för korsresistens).

Eftersom azitromycin kan öka risken för avvikande hjärtrytm ska du tala om för din läkare om

du har något av följande tillstånd innan du börjar ta denna medicin:

Hjärtproblem såsom ett svagt hjärta (hjärtsvikt), mycket långsam hjärtrytm,

oregelbundna hjärtslag eller något som kallas för ”långt QT-syndrom” (diagnostiseras

med ett elektrokardiogram).

Låg halt av kalium eller magnesium i blodet.

Om du får diarré eller lös avföring under eller efter behandlingen ska du omedelbart tala om det för

läkaren. Ta inga läkemedel mot diarré utan att först diskutera detta med din läkare. Om diarrén

fortsätter ska du tala om det för läkaren.

Tala om för läkaren

om du ger detta läkemedel till ett spädbarn (yngre än 6 veckor) och barnet kräks eller

uppvisar irritabilitet vid matning

om du märker att dina symtom förvärras under eller en kort tid efter behandlingen (risk för

superinfektion eller resistens).

Azitromycin är inte lämpat för behandling av svåra infektioner där det krävs att en hög

koncentration

av antibiotika i blodet snabbt uppnås.

Andra läkemedel och Azithrocare

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att nämna om du tar något av

följande läkemedel:

Teofyllin

(används vid behandling av astma): effekten av teofyllin kan öka.

Warfarin

eller någon annan liknande medicin för att förhindra blodproppar:

samtidig

användning kan öka risken för blödning.

Ergotamin

dihydroergotamin

(används vid behandling av migrän): mjöldrygesjuka

(d.v.s. klåda i armar och ben, muskelkramper och kallbrand i händer och fötter på grund

av dålig cirkulation) kan förekomma. Samtidig användning rekommenderas därför inte.

Ciklosporin

(används för att hämma immunsystemet för att förebygga och behandla

avstötning av ett organ eller benmärg vid transplantation): om samtidig användning är

nödvändig, kommer din läkare att regelbundet kontrollera dina blodvärden och kanske

anpassa dosen.

Digoxin

(mot hjärtsvikt): koncentrationen av digoxin kan öka. Din läkare kommer att

kontrollera dina blodvärden.

Kolkicin

(används för behandling av gikt och familjär medelhavsfeber).

Antacida

(mot matsmältningsbesvär): se avsnitt 3.

Cisaprid

(mot magbesvär),

terfenadin

(används vid behandling av hösnuva),

pimozid

(används vid vissa psykiska sjukdomar),

citalopram

(mot depression),

fluorokinoloner

(antibiotika såsom moxifloxacin och levofloxacin, används mot bakterieinfektioner)

samtidig användning med azitromycin kan

ge hjärtproblem och rekommenderas därför

inte.

Mediciner mot oregelbundna hjärtslag

(så kallade antiarytmika).

Zidovudin

(används för behandling av HIV-infektioner): samtidig användning kan öka risken

för biverkningar.

Nelfinavir

(används vid behandling av HIV-infektioner): samtidig användning kan öka

biverkningarna av azitromycin.

Alfentanil

(används vid narkos) eller

astemizol

(används vid behandling av hösnuva):

samtidig användning med azitromycin kan öka effekten av dessa mediciner.

Rifabutin

(mot tuberkulos): Läkaren kan vilja kontrollera ditt blod och

läkemedelskoncentrationen i blodet.

Statiner

(såsom atorvastatin, används för att sänka blodfetterna): samtidig användning kan

orsaka muskelstörningar.

Azithrocare med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta detta

läkemedel under graviditet och amning om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.

Detta läkemedel går över i bröstmjölken.

Konsultera din läkare innan du tar detta läkemedel om

ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Azithrocare påverkar sannolikt inte körförmågan och förmågan att använda

maskiner.

Nedsatt syn och dimsyn kan påverka patientens körförmåga och förmågan att

använda

maskiner.

Denna medicin kan orsaka biverkningar som yrsel och kramper. Detta kan göra dig mindre

lämpad att göra vissa saker, som att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Azithrocare innehåller sojalecitin och natrium

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Azithrocare

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Doserna nedan är för vuxna och barn som väger

mer än 45 kg. Barn som väger mindre än 45 kg ska inte ta dessa tabletter.

Rekommenderad dos är:

Azithrocare tas som en 3- eller 5-dagarskur:

3-dagarskur: Ta 500 mg (två 250 mg eller en 500 mg tablett) en gång dagligen

5-dagarskur:

Ta 500 mg dag 1 (två 250 mg tabletter)

Ta 250 mg (en 250 mg tablett) dag 2, 3, 4 och 5

Mot klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals tas dosen som en endagskur:

Endagskur: 1 000 mg (fyra 250 mg tabletter eller två 500 mg tabletter). Ta tabletterna

tillsammans på och samma en dag.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Tala om för läkare om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom läkaren kan behöva

ändra den normala doseringen.

Svälj dessa tabletter med vatten.

Du kan ta dem med eller utan mat.

Svälj 250 mg tabletten hel.

Intag av Azithrocare tillsammans med läkemedel mot matsmältningsbesvär

Om du behöver ta mediciner mot matsmältningsbesvär, såsom antacida

(syraneutraliserande medel), så ska tabletterna tas minst en timme före eller två timmar

efter antacidumet.

Om du har glömt att ta Azithrocare

Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta

inte mer än en dos per dag.

Om du har tagit för stor mängd av Azithrocare

Om du tar för många tabletter kan du känna dig sjuk. Du kan också uppleva andra

biverkningar såsom

tillfällig dövhet, illamående, kräkningar

och diarré. Om du fått i dig för stor

mängd läkemedel eller om

t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om möjligt, ta

dina tabletter eller förpackningen med dig och visa läkaren vad du har tagit.

Om du slutar att ta Azithrocare

Fortsätt alltid att ta tabletterna tills kuren är färdig, även om du mår bättre. Om du slutar ta

tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan även bli resistenta mot

medicinen, vilket leder till att de blir svårare att behandla.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Allvarliga biverkningar:

Om du får något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion ska du avbryta

behandlingen och

kontakta din läkare omedelbart

eller besöka akutmottagningen på

närmaste sjukhus:

plötslig svårighet att andas, prata och svälja

uppsvullnad av läppar, tunga, ansikte och hals

extrem yrsel eller kollaps

svåra eller kliande hudutslag, särskilt om blåsor uppkommer och det ömmar i ögonen,

munnen eller könsorganen.

Om du upplever någon av följande biverkningar ska du

kontakta din läkare så snart som

möjligt

diarré som är allvarlig, varar under lång tid eller innehåller blod, med magont eller

feber. Detta kan vara tecken på en allvarlig tarminflammation. Detta är något som i

sällsynta fall kan inträffa efter intag av antibiotika

gulnande av huden eller ögonvitorna orsakat av leverproblem

inflammation i bukspottkörteln, vilket medför svår smärta i magen och ryggen

ökad eller minskad urinutsöndring, eller spår av blod i urinen orsakat av njurproblem

hudutslag orsakade av känslighet för solljus

lätt att få blåmärken och blödningar

oregelbunden eller snabb puls.

Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård. Allvarliga

biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare),

sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) eller

förekommer hos okänt

antal användare.

Andra möjliga biverkningar

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

diarré.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

huvudvärk

kräkningar, uppkördhet, magkramper, illamående

lågt antal lymfocyter (en sorts vita blodkroppar), högt antal eosinofiler (en sorts vita

blodkroppar), lågt bikarbonatvärde i blodet, högt antal basofiler, monocyter och

neutrofiler

(olika typer av vita blodkroppar).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

svamp- och bakterieinfektioner särskilt i munhåla, svalg, näsa, lungor, tarmar och

vagina

lågt antal leukocyter (en sorts vita blodkroppar), lågt antal neutrofiler (en sorts vita

blodkroppar), högt antal eosinofiler (en sorts vita blodkroppar)

svullnad, allergiska reaktioner av olika svårighetsgrad

aptitförlust

nervositet, sömnsvårigheter

yrsel, dåsighet, smakrubbningar, stickningar eller domningar i händer eller fötter

synstörningar

nedsatt hörsel, snurrande känsla

snabb puls

hudutslag, svettningar (vallningar)

andningssvårigheter, näsblod

förstoppning, tarmgaser, matsmältningsbesvär, inflammation i magsäcken,

sväljsvårigheter, uppsvälldhet, muntorrhet, rapning, munsår, ökad salivavsöndring

leverinflammation

kliande hudutslag, hudinflammation, torr hud, svettningar

ledinflammation, smärtor i muskler, rygg och nacke

smärtsam och besvärlig urinering, njursmärtor

blödning från livmodern, rubbning av testikelfunktionen

svullen hud, svaghet, allmän sjukdomskänsla, trötthet, svullnad i ansiktet, bröstsmärtor,

feber, värk

avvikande resultat vid laboratorieundersökningar (t.ex. blod-, lever- och

njurfunktionstester)

besvär efter behandlingen.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

upphetsning, känsla av identitetslöshet

nedsatt leverfunktion

känslighet mot solljus

hudutslag som kännetecknas av snabb uppkomst av områden med röd hud med

utspridda små pustler (små blåsor fyllda med vit/gul vätska)

en fördröjd allergisk reaktion (upp till flera veckor efter behandlingen) med hudutslag

och andra eventuella symtom såsom svullnad i ansiktet, svullna körtlar och avvikande

testresultat (t.ex. i leverfunktionstest samt förhöjda halter av vissa typer av vita

blodkroppar) (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

Har rapporterats

(förekommer hos okänt antal användare):

minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödningar och blåmärken

minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra huden gulblek och orsaka svaghet och

andfåddhet

aggression, ångest, svår förvirring, hallucinationer

krampanfall, svimning, nedsatt känsel i huden, hyperaktivitet, förändrat luktsinne,

förlorat lukt- eller smaksinne, muskelsvaghet (myasthenia gravis)

nedsatt hörsel, dövhet eller öronsusningar

avvikande EKG (elektrokardiogram)

lågt blodtryck

missfärgad tunga

ledsmärtor

problem med synen (dimsyn).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Azithrocare ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är azitromycin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse,

natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och

magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk, sojalecitin och xantangummi.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azithrocare 250 mg filmdragerade tabletter är vita eller nästan vita, avlånga, filmdragerade

och släta på båda sidorna.

250 mg tabletten finns i följande förpackningsstorlekar:

Ytterkartong med blister innehållande: 6 filmdragerade tabletter.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark, Tel. 08 - 68 40 98 40

Tillverkare:

Sandoz-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-09-09

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter

Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 250 mg azitromycin (som dihydrat).

Hjälpämnen med känd effekt

En tablett innehåller 3,08 mg laktos (som monohydrat).

En filmdragerad tablett innehåller 500 mg azitromycin (som dihydrat).

Hjälpämnen med känd effekt

En tablett innehåller 6,16 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

250 mg filmdragerade tabletter:

Vita eller nästan vita, avlånga, filmdragerade tabletter, med cirka 14,0 mm längd, 7,0 mm bredd och

4,55 mm tjocklek, slät yta på båda sidorna.

500 mg filmdragerade tabletter:

Vita eller nästan vita, avlånga, filmdragerade tabletter, med cirka 18,7 mm längd, 8,7 mm bredd och

6,45 mm tjocklek, djup brytskåra på en sida och skårad linje på den andra sidan. Tabletten kan delas i

två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Azithromycin Sandoz kan användas för behandling av infektioner orsakade av mikroorganismer som

är känsliga för azitromycin (se avsnitt 4.4 och 5.1):

akut bakteriell sinuit (korrekt diagnostiserad)

akut bakteriell otitis media (korrekt diagnostiserad)

faryngit, tonsillit

akut exacerbation av kronisk bronkit (korrekt diagnostiserad)

lätt till medelsvår samhällsförvärvad pneumoni

infektioner i hud och mjukdelar

okomplicerad uretrit och cervicit orsakad av

Chlamydia trachomatis

Officiella riktlinjer för användning av antibiotika ska tas i beaktande.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Vid okomplicerad uretrit och cervicit orsakad av

Chlamydia trachomatis

är dosen 1 000 mg, givet

som en peroral engångsdos.

För alla andra indikationer är dosen 1 500 mg, givet som 500 mg dagligen tre dagar i sträck.

Alternativt kan samma totaldos (1 500 mg) istället ges under en period på fem dagar med 500 mg

dag 1 och 250 mg dag 2 till 5.

Äldre

Samma dos som till vuxna patienter kan användas till äldre personer. Eftersom äldre personer kan ha

pågående proarytmiska tillstånd rekommenderas särskild försiktighet med tanke på risken att utveckla

hjärtarytmi och torsades de pointes (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Azithromycin Sandoz tabletter ska endast ges till barn som väger mer än 45 kg, då normal vuxendos

kan användas. Hos barn som väger mindre än 45 kg kan andra beredningsformer av azitromycin

användas, t.ex. suspension.

Nedsatt njurfunktion:

Dosjustering är inte nödvändig till patienter med lätt till måttligt nedsatt

njurfunktion (GFR 10-80 ml/min) (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion:

Dosjustering är inte nödvändig hos patienter med lätt till måttligt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Azithromycin Sandoz ska ges som en enkeldos dagligen. Tabletterna kan intas med föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, erytromycin, makrolid- eller ketolidantibiotika, laktos eller

mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighet

Liksom för erytromycin och andra makrolider har sällsynta allvarliga allergiska reaktioner

rapporterats, däribland angioödem och anafylaxi (sällan med dödlig utgång), hudreaktioner såsom

akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal

nekrolys (TEN) (sällan med dödlig utgång) och läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska

symtom (DRESS). Vissa av dessa reaktioner på azitromycin resulterade i återkommande symtom och

krävde en längre period av observation och behandling.

Om en allergisk reaktion inträffar ska läkemedlet sättas ut och lämplig behandling inledas. Läkare

måste vara medvetna om att de allergiska symtomen kan återkomma när den symtomatiska

behandlingen sätts ut.

Levertoxicitet

Eftersom azitromycin huvudsakliga elimineras genom levern, ska azitromycin användas med

försiktighet för behandling av patienter med betydande leverfunktionsnedsättning. Fall av fulminant

hepatit som kan leda till livshotande leversvikt har rapporterats för azitromycin (se avsnitt 4.8). Vissa

patienter kan ha pre-existerande leversjukdom eller de kan samtidigt behandlas med andra

hepatotoxiska läkemedel.

Om tecken eller symtom på leversvikt såsom snabbt utvecklad asteni med gulsot, mörk urin,

blödningstendenser eller hepatisk encefalopati uppstår, skall leverfunktionstest/undersökningar

genomföras omedelbart. Om nedsatt leverfunktion inträffar bör behandlingen med azitromycin sättas

Leverfunktionsstörningar, hepatit, kolestatisk gulsot, levernekros och leversvikt har rapporterats, i

några fall med dödlig utgång. Användningen av azitromycin ska avbrytas omedelbart om tecken och

symtom på hepatit uppträder.

Infantil hypertrofisk pylorusstenos (IHPS)

Infantil hypertrofisk pylorusstenos (IHPS) har rapporterats hos nyfödda upp till en ålder av 42 dagar

efter behandling med azitromycin. Föräldrar och vårdgivare bör informeras om att kontakta läkare om

kräkning eller irritabilitet uppstår vid matning.

Pseudomembranös kolit

Pseudomembranös kolit har rapporterats vid användning av makrolidantibiotika. Denna diagnos bör

därför beaktas hos patienter som utvecklar diarré efter att de inlett behandling med azitromycin.

Ergotderivat

Hos patienter som har fått ergotaminderivat har ergotism rapporterats vid samtidig användning av

makrolidantibiotika. Det finns inga data om möjlig interaktion mellan ergotaminderivat och

azitromycin. På grund av den teoretiska risken för ergotism ska inte azitromycin och ergotaminderivat

administreras samtidigt (se avsnitt 4.5).

Korsresistens

Korsresistens existerar mellan azitromycin och andra makrolider (erytromycin, klaritromycin,

roxitromycin), linkosamider och streptogramin B (MLSB-fenotyp). Samtidig användning av flera

läkemedel från samma eller en besläktad grupp antibiotika rekommenderas inte.

Kardiovaskulära händelser

Förlängd hjärtrepolarisation och förlängt QT-intervall, vilket medför risk för utveckling av hjärtarytmi

och torsades de pointes, har setts vid behandling med andra makrolider och även azitromycin (se

avsnitt 4.8). Eftersom följande situationer kan leda till ökad risk för kammararytmier (inklusive

torsades de pointes), som kan leda till hjärtstillestånd, ska azitromycin användas med försiktighet till

patienter med pågående proarytmiska tillstånd (särskilt kvinnor och äldre patienter), såsom patienter:

med medfödd eller dokumenterad QT-förlängning

som samtidigt behandlas med andra aktiva substanser som förlänger QT-intervallet såsom

antiarytmika i klass IA (kinidin och prokainamid) och klass III (dofetilid, amiodaron och

sotalol), cisaprid och terfenadin, antipsykotiska läkemedel såsom pimozid, antidepressiva

såsom citalopram, samt fluorokinoloner såsom moxifloxacin och levofloxacin

med elektrolytstörningar, särskilt vid hypokalemi och hypomagnesemi

med kliniskt relevant bradykardi, hjärtarytmi och svår hjärtsvikt.

Epidemiologiska studier som undersökt risken för kardiovaskulära biverkningar av makrolider har gett

varierande resultat. I vissa observationsstudier har man observerat en sällsynt och kortvarig risk för

arytmi, hjärtinfarkt och kardiovaskulär mortalitet i samband med makrolidbehandling, bland annat

azitromycin. Dessa resultat ska vägas mot behandlingsfördelarna när azitromycin ordineras.

Clostridoides difficile

-associerad diarré

Clostridoides difficile

-associerad diarré (CDAD) har rapporterats i samband med användning av så

gott som alla antibakteriella läkemedel, inklusive azitromycin, och i svårighetsgraden kan variera från

lindrig diarré till livshotande kolit. Behandling med antibakteriella läkemedel påverkar den normala

tjocktarmsfloran, vilket leder till överväxt av

C. difficile

C. difficile

syntetiserar toxin A och toxin B vilka bidrar till uppkomsten av CDAD. Stammar av

C.

difficile

som syntetiserar hypertoxin leder till ökad dödlighet och sjuklighet, då dessa infektioner kan

vara refraktära mot antimikrobiell behandling; kolektomi kan vara indicerad. Diagnosen CDAD måste

övervägas hos alla patienter som får diarré efter användningen av antibiotika. En omsorgsfull anamnes

är nödvändig, då CDAD har förekommit ännu efter mer än två månader efter administrering av

antimikrobiella läkemedel. Läkemedel som motverkar peristaltiken är kontraindicerade vid CDAD.

Myasthenia gravis

Symtomexacerbation av myasthenia gravis och insjuknande i myasthenia gravis har rapporterats hos

patienter som har fått behandling med azitromycin (se avsnitt 4.8).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för prevention och behandling av

Mycobacterium avium

komplex

hos barn har

inte fastställts.

Följande ska beaktas före förskrivning av azitromycin:

Allvarliga infektioner

Azitromycin filmdragerade tabletter är inte lämpliga för behandling av svåra infektioner där det

snabbt behövs hög koncentration av ett antibiotikum i blodet.

Azitromycin är inte förstahandsval vid empirisk behandling av infektioner i områden som prevalens

för resistens är 10 % eller mer (se avsnitt 5.1).

I områden med hög förekomst av erytromycin A-resistens, är det särskilt viktigt att ta i beaktande

utvecklingen av känslighetsmönster för azitromycin och andra antibiotika.

Som med andra makrolider, har det rapporterats en hög resistensgrad hos

Streptococcus pneumoniae

(> 30 %) för azitromycin i vissa Europeiska länder (se avsnitt 5.1). Detta ska tas i beaktande när

infektioner orsakade av

Streptococcus pneumoniae

behandlas.

Faryngit/tonsillit

Azitromycin är inte förstahandsval vid behandling av faryngit och tonsillit orsakade av

Streptococcus

pyogenes

. För detta och som profylax mot akut reumatisk feber är förstahandsvalet penicillin.

Sinuit

Azitromycin är oftast inte förstahandsvalet vid behandling av sinuit.

Akut otitis media

Azitromycin är oftast inte förstahandsvalet vid behandling av akut otitis media.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Den vanligaste patogena mikroben som orsakar mjukdelsinfektion är

Staphylococcus aureus

som är

ofta resistent mot azitromycin. Därför anses känslighetsbestämning vara en förutsättning för

behandling av mjukdelsinfektioner med azitromycin.

Infekterade brännskador

Azitromycin är inte indicerat för behandling av infekterade brännskador.

Sexuellt överförda sjukdomar

Vid sexuellt överförda sjukdomar ska en samtidig infektion orsakad av

T. pallidum

uteslutas.

Neurologiska eller psykiska störningar

Azitromycin ska administreras med försiktighet till patienter med neurologiska eller psykiska

störningar.

Superinfektioner

Liksom med andra antibiotikum rekommenderas uppföljning med tanke på tecken på superinfektion

med icke-känsliga mikroorganismer, inklusive svamp.

Njursvikt

Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (GFR <10 ml/min) observerades en 33 % ökning av den

systemiska exponeringen för azitromycin (se avsnitt 5.2).

Azithromycin Sandoz innehåller laktos och natrium

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inverkan av andra läkemedel på azitromycin:

Antacida

I en farmakokinetisk studie angående effekten av samtidig administrering av antacida och azitromycin

sågs ingen effekt på den totala biotillgängligheten även om maximala serumnivåer minskade med ca

24 %. Patienter som får både azitromycin och antacida ska inte ta läkemedlen samtidigt utan med ett

intervall på cirka 2 timmar.

Samtidig administrering av azitromycin depotgranulat för oral suspension och en 20 mg enkeldos av

co-magaldrox (aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid) påverkade inte hastighet och omfattning

av azitromycinabsorptionen.

Efavirenz

Samtidig administrering av en engångsdos om 600 mg azitromycin och 400 mg efavirenz dagligen i

7 dagar resulterade inte i några kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner.

Flukonazol

Samtidig administrering av en engångsdos på 1 200 mg azitromycin påverkade inte farmakokinetiken

av en engångsdos på 800 mg flukonazol. Totalexpositionen och halveringstiden för azitromycin var

oförändrade under samtidig administrering av flukonazol, men en klinisk insignifikant minskning av

-värdet (på 18 %) för azitromycin konstaterades.

Nelfinavir

Samtidig administrering av azitromycin (1200 mg) vid uppnått steady state av nelfinavir (750 mg

3 gånger dagligen) resulterade i en minskning av azitromycinkoncentrationen. Inga kliniskt

betydelsefulla biverkningar observerades och ingen justering av dosen är nödvändig.

Rifabutin

Samtidig administrering av azitromycin och rifabutin påverkade inte koncentrationen i serum av

någotdera läkemedlet.

Neutropeni observerades hos patienter som behandlades samtidigt med azitromycin och rifabutin.

Trots att neutropeni har associerats med användningen av rifabutin, har inget kausalsamband med

azitromycin fastställts (se avsnitt 4.8).

Terfenadin

Farmakokinetiska studier har inte visat någon samverkan mellan azitromycin och terbinafin. I

sällsynta fall har man rapporterat att sådan samverkan inte helt kunnat uteslutas; dock har inga

specifika bevis framkommit för att sådan samverkan verkligen skulle ha förekommit.

Cimetidin

I en farmakokinetisk studie, där effekten av en engångsdos cimetidin 2 timmar före administrering av

azitromycin undersöktes, konstaterades ingen förändring i farmakokinetiken för azitromycin.

Inverkan av azitromycin på andra läkemedel:

Ergotderivat

Samtidig användning av azitromycin och ergotaminderivat rekommenderas inte, då det finns en

teoretisk möjlighet för ergotism (se avsnitt 4.4).

Digoxin och kolkicin (P-gp-substrat)

Samtidig administrering av makrolidantibiotika, däribland azitromycin, och P-glykoproteinsubstrat

som digoxin och kolkicin, har rapporterats leda till ökade serumkoncentrationer av P-

glykoproteinsubstratet. Om azitromycin och P-gp-substrat som digoxin administreras samtidigt ska

därför risken för ökade digoxinnivåer beaktas.

Orala antikoagulationsmedel av kumarintyp

Azitromycin påverkade inte antikoagulationseffekten av en engångsdos på 15 mg av warfarin hos

friska frivilliga. Sedan azitromycin kommit ut på marknaden har man rapporterat större

antikoagulationseffekt som en följd av samtidig administrering av azitromycin och orala

antikoagulationsmedel av kumarintyp. Trots att något kausalsamband inte konstaterats, ska man

överväga frekvensen av bestämningarna av protrombintiden då azitromycin används av patienter som

får orala antikoagulationsmedel av kumarintyp.

Ciklosporin

I en farmakokinetisk studie fick friska frivilliga under 3 dagar en dos på 500 mg/dag av azitromycin,

varefter följde en oral engångsdos på 10 mg/kg av ciklosporin. Detta ledde till en signifikant ökning

av C

och AUC

för ciklosporin. Därför ska försiktighet iakttas, om samtidig användning av dessa

läkemedel övervägs. Om kombinationsbehandling anses berättigat ska ciklosporinnivåerna

kontrolleras noggrant och dosen justeras i enlighet med detta.

Teofyllin

Farmakokinetiska studier med friska frivilliga uppvisade ingen interaktion mellan azitromycin och

teofyllin vid samtidig administrering. Eftersom interaktioner mellan andra makrolider och teofyllin

rapporterats, ska man vara uppmärksam på tecken på ökade teofyllinnivåer.

Trimetoprim/sulfametoxazol

Samtidig administrering av trimetoprim/sulfametoxazol (dubbel styrka) (160 mg/800 mg) under

7 dagar tillsammans med azitromycin 1 200 mg dag 7 inverkade inte signifikant på

maximalkoncentrationerna, den totala läkemedelsexpositionen eller på utsöndringen med urinen för

varken trimetoprim eller sulfametoxazol. Koncentrationen av azitromycin i serum liknade

motsvarande koncentrationer i andra studier.

Zidovudin

Engångsadministrering av 1 000 mg azitromycin och upprepad administrering av 600 mg eller

1 200 mg azitromycin hade ingen effekt på plasmakinetiken eller den renala utsöndringen av

zidovudin eller dess glukuronidmetabolit. Administrering av azitromycin ökade emellertid

koncentrationerna av fosforylerad zidovudin, den kliniskt aktiva metaboliten, i perifera mononukleära

blodceller. Den kliniska betydelsen av denna upptäckt är oklar men det kan vara till nytta för

patienterna.

Azitromycin har inga signifikanta samverkningar med cytokrom P450-systemet i levern. Man anser att

azitromycin inte har samma farmakokinetiska läkemedelssamverkningar som erytromycin och andra

makrolidantibiotika. Komplex som bildas mellan cytokromet och azitromycinmetaboliterna varken

inducerar eller inaktiverar det hepatiska cytokrom P450-systemet.

Astemizol, alfentanil

Det finns inga kända data avseende interaktion med astemizol eller alfentanil. Försiktighet krävs vid

samtidig användning av dessa läkemedel och azitromycin eftersom ökad effekt vid samtidig

användning av makrolidantibiotikumet erytromycin har beskrivits.

Atorvastatin

Samtidig administrering av atorvastatin (10 mg dagligen) och azitromycin (500 mg dagligen)

inverkade inte på halten av atorvastatin i plasmat (enligt en metod som baserar sig på hämning av

HMG CoA-reduktas). Efter godkännandet för försäljning har dock fall av rabdomyolys rapporterats

hos patienter som behandlas med azitromycin tillsammans med statiner.

Karbamazepin

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga sågs ingen signifikant effekt på

farmakokinetiken för karbamazepin eller för dess aktiva metabolit hos patienter som samtidigt fick

azitromycin.

Cisaprid

Cisaprid metaboliseras i levern av enzym CYP3A4. Eftersom makrolider hämmar detta enzym kan

samtidig administrering av cisaprid orsaka ökad förlängning av QT-intervallet, kammararytmier och

torsades de pointes.

Cetirizin

Hos friska frivilliga resulterade inte samtidig administrering av en 5-dagarskur av azitromycin vid

uppnått steady-state av cetirizin 20 mg i några farmakokinetiska interaktioner eller i en betydande

förändring av QT-intervallet.

Didanosin

Jämfört med placebo verkade inte samtidig administrering av 1 200 mg azitromycin dagligen och

400 mg didanosin dagligen till 6 hivpositiva patienter ge någon effekt på farmakokinetiken vid steady-

state för didanosin.

Efavirenz

Samtidig administrering av en 600 mg engångsdos av azitromycin och 400 mg efavirenz dagligen

under 7 dagar resulterade inte i några kliniskt signifikanta farmakokinetiska interaktioner.

Indinavir

Samtidig administrering av en engångsdos på 1 200 mg azitromycin hade ingen statistiskt signifikant

effekt på farmakokinetiken för indinavir när 800 mg indinavir gavs tre gånger dagligen under 5 dagar.

Metylprednisolon

I en farmakokinetisk interaktionsstudie med friska frivilliga hade azitromycin ingen signifikant

inverkan på farmakokinetiken för metylprednisolon.

Midazolam

Samtidig administrering av azitromycin 500 mg/dygn under 3 dagar och en engångsdos av midazolam

på 15 mg till friska frivilliga hade ingen kliniskt signifikant inverkan på varken farmakokinetiken eller

farmakodynamiken för midazolam.

Sildenafil

Hos normala, friska frivilliga män sågs inga tecken på att azitromycin (500 mg dagligen i 3 dagar)

skulle påverka AUC- och C

-värdet för sildenafil eller dess viktigaste metabolit i blodet.

Triazolam

Samtidig administrering av 500 mg azitromycin dag 1 och 250 mg azitromycin dag 2 tillsammans med

0,125 mg triazolam dag 2 till 14 friska frivilliga visade ingen signifikant inverkan på någon av de

farmakokinetiska variablerna för triazolam jämfört med triazolam och placebo.

Läkemedel som förlänger QT-intervallet

Azitromycin ska inte administreras samtidigt med andra läkemedel som förlänger QT-intervallet (se

avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier gällande användning av azitromycin hos gravida

kvinnor.

Reproduktionsstudier med djur visar passage genom placenta, men inga teratogena effekter

observerades (se avsnitt 5.3). Säkerheten vid behandling med azitromycin under graviditet har inte

fastställts. Därför ska azitromycin endast användas under graviditet om fördelarna överväger riskerna.

Amning

Azitromycin utsöndras i bröstmjölk. På grund av den långa halveringstiden är det möjligt att

läkemedlet ackumuleras i bröstmjölk. Information som är tillgänglig i publicerad litteratur tyder på att

detta vid kortvarigt bruk inte resulterar i kliniskt relevanta mängder i mjölken. Inga allvarliga

biverkningar av azitromycin har observerats hos barn som ammats.

Ett beslut måste fattas om amningen ska avbrytas eller om man ska avbryta/avstå från behandling med

azitromycin efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med

behandling för kvinnan.

Fertilitet

I fertilitetsstudier på råtta noterades minskad dräktighetsfrekvens efter administrering av azitromycin.

Det är oklart om detta fynd är relevant för människa.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inget tyder på att azitromycin skulle påverka patienters förmåga att framföra fordon och använda

maskiner. Synnedsättning och dimsyn skulle kunna påverka patientens förmåga att framföra fordon

och använda maskiner (se avsnitt 4.8).

4.8

Biverkningar

Tabellen nedan presenterar de biverkningar som har identifierats genom klinisk erfarenhet och

erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden enligt organklass och frekvens. Biverkningar

som har identifierats efter att preparatet kommit ut på marknaden är kursiverade. Frekvenserna är

definierade enligt följande: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100, <1/10); mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Biverkningar som möjligen eller troligen är relaterade till azitromycin enligt klinisk erfarenhet

och erfarenhet efter att preparatet kommit ut på marknaden

Organklass

Frekvens

Biverkning

Mindre vanliga

Kandidos

Vaginal infektion

Pneumoni

Svampinfektion

Bakterieinfektion

Faryngit

Gastroenterit

Sjukdomar i andningsvägarna

Rinit

Oral kandidos

Infektioner och infestationer

Ingen känd frekvens

Pseudomembranös kolit (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Leukopeni

Neutropeni

Eosinofili

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens

Trombocytopeni

Hemolytisk anemi

Mindre vanliga

Angioödem

Överkänslighet

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Svår (i vissa fall dödlig)

anafylaktisk reaktion, t.ex.

anafylaktisk chock (se

avsnitt 4.4)

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga

Anorexi

Mindre vanliga

Nervositet

Insomni

Sällsynta

Agitation

Depersonalisation

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Aggressivitet

Ångest

Delirium

Hallucinationer

Vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Yrsel

Somnolens

Dysgeusi

Parestesi

Centrala och perifera

nervsystemet

Ingen känd frekvens

Synkope, konvulsioner

Hypestesi

Psykomotorisk hyperaktivitet

Anosmi

Ageusi

Parosmi

Myasthenia gravis (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Synnedsättning

Ögon

Ingen känd frekvens

Dimsyn

Mindre vanliga

Hörselproblem

Vertigo

Öron och balansorgan

Ingen känd frekvens

Hörselnedsättning inklusive

dövhet och/eller tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga

Palpitationer

Ingen känd frekvens

Torsades de pointes (se

avsnitt 4.4)

Arytmi (se avsnitt 4.4)

inklusive kammartakykardi

Förlängt QT-intervall i

elektrokardiogram (se

avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Blodvallningar

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Hypotoni

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mindre vanliga

Dyspné

Epistaxis

Mycket vanliga

Diarré

Vanliga

Kräkningar

Buksmärtor

Illamående

Mindre vanliga

Förstoppning

Flatulens

Dyspepsi

Gastrit

Dysfagi

Uppsvälldhet

Muntorrhet

Rapning

Munsår

Kraftig salivsekretion

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Pankreatit

Missfärgad tunga

Mindre vanliga

Hepatit

Sällsynta

Nedsatt leverfunktion

Kolestatisk gulsot

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens

Leversvikt

(som i sällsynta fall

har lett till döden) (se

avsnitt 4.4) *

Fulminant hepatit

Levernekros

Mindre vanliga

Utslag

Klåda

Urtikaria

Dermatit

Torr hud

Hyperhidros

Sällsynta

Fotosensitivitetsreaktion

Akut generaliserad

exantematös pustulos (AGEP)

DRESS (läkemedelsreaktion

med eosinofili och systemiska

symtom)

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Stevens-Johnsons syndrom

Toxisk epidermal nekrolys

Erythema multiforme

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanliga

Osteoartrit

Myalgi

Ryggsmärtor

Nacksmärtor

Ingen känd frekvens

Artralgi

Mindre vanliga

Dysuri

Njursmärtor

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens

Akut njursvikt

Interstitiell nefrit

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Mindre vanliga

Metrorragi

Testikelstörning

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

Mindre vanliga

Ödem

Asteni

Malaise

Fatigue

Ansiktsödem

Bröstsmärtor

Pyrexi

Smärtor

Perifert ödem

Vanliga

Minskat antal lymfocyter

Ökat antal eosinofiler

Minskad mängd bikarbonat i

blodet

Ökat antal basofiler

Ökat antal monocyter

Ökat antal neutrofiler

Undersökningar

Mindre vanliga

Förhöjt

aspartataminotransferas

Förhöjt alaninaminotransferas

Förhöjt blodbilirubin

Förhöjt blodurea

Förhöjt blodkreatinin

Avvikande mängd kalium i

blodet

Förhöjda alkaliska fosfataser i

blodet

Förhöjd kloridhalt

Förhöjd glukoshalt

Ökat antal trombocyter

Minskat hematokrit

Förhöjt bikarbonat

Avvikande natriumvärde

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mindre vanliga

Komplikationer efter ingrepp

* har lett till döden i sällsynta fall

Biverkningar som skulle kunna vara eller sannolikt är relaterade till profylax och behandling av

Mycobacterium Avium-komplex

baserat på resultat från kliniska prövningar och övervakning efter

godkännandet för försäljning. Dessa biverkningar skiljer sig från dem som rapporterats för läkemedel

med omedelbar frisättning eller fördröjd frisättning (depot), antingen vad gäller typ eller frekvens:

Organklass

Frekvens

Biverkning

Metabolism och nutrition

Vanliga

Anorexi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Yrsel

Huvudvärk

Organklass

Frekvens

Biverkning

Parestesi

Dysgeusi

Sällsynta

Hypestesi

Ögon

Vanliga

Synnedsättning

Vanliga

Dövhet

Öron och balansorgan

Sällsynta

Hörselnedsättning

Tinnitus

Hjärtat

Mindre vanliga

Hjärtklappning

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Diarré

Buksmärtor

Illamående

Flatulens

Obehag från buken

Lös avföring

Lever och gallvägar

Sällsynta

Hepatit

Vanliga

Utslag

Klåda

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Steven-Johnsons syndrom

Fotosensitivitetsreaktion

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

Artralgi

Vanliga

Trötthet

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

Sällsynta

Asteni

Sjukdomskänsla

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Biverkningar som upplevts vid högre doser än de som rekommenderats liknade dem som ses vid

normala doser.

Symtom

Karakteristiska symtom vid överdos med makrolidantibiotika inkluderar reversibel hörselnedsättning,

svårt illamående, kräkningar och diarré.

Behandling

I händelse av överdos är administrering av medicinskt kol och allmänna symtomatiska och stödjande

åtgärder indikerade vid behov.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk; makrolider; azitromycin.

ATC-kod: J01FA10

Verkningsmekanism:

Azitromycin är en azalid, ett derivat av antibiotikaklassen makrolider. Azitromycinets verkningssätt är

hämning av proteinsyntesen hos bakterier genom bindning till ribosomens 50S-subenhet och därmed

förhindrande av translokationen av peptider från ribosomens ena sida till den andra. Konsekvensen av

detta blir att den RNA-beroende proteinsyntesen i känsliga organismer förhindras.

PK/PD-samband

För azitromycin är AUC/MIC den PK/PD-parameter som korrelerar bäst med effekten av azitromycin.

Efter utvärdering av studier utförda på barn rekommenderas inte användning av azitromycin för

behandling av malaria, varken som monoterapi eller i kombination med klorokin- eller

artemisininbaserade läkemedel, eftersom man inte kunnat fastställa att läkemedlet inte är sämre (”non-

inferiority”) än rekommenderade malarialäkemedel för behandling av okomplicerad malaria.

Resistensmekanism:

Resistens mot azitromycin kan vara naturlig eller förvärvad. Det finns tre huvudsakliga

resistensmekanismer hos bakterier: förändring av målområdet, förändring av antibiotikatransporten

och förändring av antibiotikumet.

Fullständig korsresistens existerar för

Streptococcus pneumoniae

, betahemolyserande streptokocker i

grupp A,

Enterocccus faecalis

Staphylococcus aureus

, inklusive meticillinresistent

S. aureus

(MRSA) mot erytromycin, azitromycin, andra makrolider och linkosamider.

Brytpunkter

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Patogener

känslig (mg/l)

motståndskraftig

(mg/l)

Staphylococcus

spp.

> 2

Streptococcus

spp. (Grupp A, B, C, G)

0,25

> 0,5

Streptococcus pneumoniae

1

0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

Anm.

Anm.

Moraxella catarrhalis

1

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

Anm.

Anm.

Erytromycin kan användas för att bestämma känsligheten för azitromycin.

Klinisk evidens på effekten av makrolider vid luftvägsinfektion med

H. influenzae

motsägelsefull på grund av den höga frekvensen spontant tillfrisknande. Om det finns behov av att

testa en makrolid mot denna art ska de epidemiologiska brytpunkterna (ECOFF-värdena) användas

för att detektera stammar med förvärvad resistens. ECOFF för erytromycin är 4 mg/l.

Azitromycin används alltid tillsammans med ett annat effektivt medel. Vid testning med syfte att

detektera förvärvade resistensmekanismer är ECOFF 1 mg/ml.

Känslighet:

Prevalensen av förvärvad resistens kan variera geografiskt och över tiden för vissa arter och lokal

information angående resistens är önskvärd, i synnerhet vid behandling av svåra infektioner. Om

nödvändigt ska expertråd inhämtas då den lokala prevalensen för resistens är sådan att

användbarheten av läkemedlet kan ifrågasättas för vissa typer av infektioner.

Patogener för vilka resistens kan bli ett problem: prevalens för resistens är lika med eller större än

10 % i åtminstone ett EU-land.

Känslighetstabell

Vanligtvis känsliga arter

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Andra mikroorganismer

Clamydophila pneumoniae

Clamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumonia *

Arter där förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus*

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus pyogenes*

Andra mikroorganismer

Ureaplasma urealyticum

Naturligt resistenta organismer

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Staphylococcus aureus –

meticillinresistenta

och erytromycinresistenta stammar

Staphylococcus pneumoniae –

penicillinresistenta stammar

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella

spp.

Anaeroba gramnegativa mikroorganismer

Bacteroides fragilis

gruppen

* Den kliniska effekten demonstreras av känsliga isolerade organismer för godkända kliniska

indikationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter peroral administrering är biotillgängligheten för azitromycin ca 37 %. Maximala plasmanivåer

uppnås efter 2-3 timmar (C

efter en peroral engångsdos på 500 mg var ca 0,4 mg/l).

Distribution

Kinetiska studier har visat betydligt högre azitromycinnivåer i vävnad än i plasma (upp till 50 gånger

den maximala observerade koncentrationen i plasma), vilket indikerar att den aktiva substansen är

starkt bunden till vävnad (steady-state distributionsvolym på ca 31 l/kg). Koncentrationer i målvävnad

såsom lunga, tonsill och prostata överskred MIC

för troliga patogener efter en engångsdos på

500 mg.

I experimentella

in vitro

in vivo

studier ackumuleras azitromycin i fagocyterna, frisläppandet

stimuleras av aktiv fagocytos. I djurstudier verkar denna process bidra till ackumulering av

azitromycin i vävnaden.

I serum varierar proteinbindningen av azitromycin beroende på serumkoncentrationen från 50 % vid

0,05 mg/l till 12 % vid 0,5 mg/l.

Utsöndring

Terminal halveringstid för elimination i plasma återspeglar i stort sett halveringstiden i vävnad under

2 till 4 dagar. Ca 12 % av en intravenöst given dos utsöndras i urinen i oförändrad form under en

period på 3 dagar; majoriteten under de första 24 timmarna. Utsöndring av azitromycin via gallan,

huvudsakligen i oförändrad form, är en betydande elimineringsväg.

De identifierade metaboliterna (bildade genom N- och O-demetylering, genom hydroxylering av

desosamin- och aglykonringarna och genom delning av kladinoskonjugat) är mikrobiologiskt inaktiva.

Efter en 5-dagars behandling sågs något högre (29 %) AUC-värden hos äldre frivilliga (>65 år)

jämfört med hos yngre frivilliga (<45 år). Dessa skillnader anses emellertid inte vara kliniskt

relevanta, därför finns ingen rekommendation om dosjustering.

Farmakokinetik hos specifika populationer

Njursvikt

Efter en peroralt given engångsdos på 1 g azitromycin ökade genomsnittligt C

och AUC

0-120

5,1 % respektive 4,2 % hos personer med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (glomerulär

filtreringshastighet 10-80 ml/min) jämfört med normal njurfunktion (GFR>80 ml/min). Hos personer

med svårt nedsatt njurfunktion ökade genomsnittligt C

och AUC

0-120

med 61 % respektive 33 %

jämfört med normala värden.

Leversvikt

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion finns det inga tecken på någon tydlig

förändring i serumfarmakokinetik för azitromycin jämfört med normal leverfunktion. Hos dessa

patienter verkar utsöndring av azitromycin i urinen öka, kanske för att kompensera för minskad

leverclearance.

Äldre

Farmakokinetiken för azitromycin hos äldre män liknade den för yngre vuxna. Även om högre

maximala koncentrationer (ökning med 30-50 %) observerades hos äldre kvinnor, inträffade ingen

signifikant ackumulering.

Spädbarn, småbarn, barn och ungdomar

Farmakokinetiken har studerats hos barn mellan 4 månader och 15 år vilka intagit kapslar, granulat

eller suspension. Vid 10 mg/kg dag 1, följt av 5 mg/kg dag 2-5, var C

något lägre än hos vuxna,

med 224 µg/l hos barn mellan 0,6 och 5 år efter 3 dagars dosering och 383 µg/l hos dem mellan 6 och

15 år. Halveringstiden 36 timmar som uppmättes hos de äldre barnen låg inom det förväntade

intervallet för vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurstudier med höga doser, där man givit den aktiva substansen i koncentrationer som var 40 gånger

högre än de som förväntas i klinisk verksamhet, har azitromycin noterats orsaka reversibel

fosfolipidos, i allmänhet utan märkbara toxikologiska följder. Det finns inga belägg för att detta är

relevant vid normal användning av azitromycin hos människa.

Karcinogenitet:

Långtidsstudier med djur har inte genomförts för att utvärdera karcinogeniteten.

Mutagenitet:

Azitromycin har inte visat någon mutagenitet i sedvanliga laboratorietester: lymfomstudie med mus,

lymfocytklastogenstudie med människa och benmärgsklastogenstudie med mus.

Reproduktionstoxicitet:

Inga teratogena effekter observerades i embryotoxicitetsstudier med mus och råtta. Hos råtta ledde

azitromycindoser på 100 och 200 mg/kg kroppsvikt/dag till lätta retardationer i fetal benbildning och i

viktökning hos moderdjuret. I peri-/postnatala studier med råtta observerades lätta retardationer efter

behandling med azitromycin 50 mg/kg kroppsvikt/dag och mer.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Pregelatiniserad stärkelse

Natriumstärkelseglykolat typ A

Kolloidal, vattenfri kiseldioxid

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Laktosmonohydrat

Macrogol 4000

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna är förpackade i PVC/PVDC/Alu-tryckförpackningar som finns i en kartong.

Förpackningsstorlekar:

250 mg filmdragerade tabletter:

4, 6, 12, 24, 50 och 100 filmdragerade tabletter.

500 mg filmdragerade tabletter:

2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 och 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

250 mg filmdragerade tabletter: 23251

500 mg filmdragerade tabletter: 23252

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE

/

FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2006-09-08

Datum för den senaste förnyelsen: 2010-03-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen