Azacitidine Celgene

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-08-2021

Aktiva substanser:
azacitidin
Tillgänglig från:
Celgene Europe BV
ATC-kod:
L01BC07
INN (International namn):
azacitidine
Terapeutisk grupp:
Antineoplastiska medel,
Terapiområde:
Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute
Terapeutiska indikationer:
Azacitidine Celgene is indicated for the treatment of adult patients who are not eligible for haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) with:intermediate 2 and high-risk myelodysplastic syndromes (MDS) according to the International Prognostic Scoring System (IPSS),chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) with 10 29 % marrow blasts without myeloproliferative disorder,acute myeloid leukaemia (AML) with 20 30 % blasts and multi-lineage dysplasia, according to World Health Organisation (WHO) classification,AML with >30% marrow blasts according to the WHO classification.
Produktsammanfattning:
Revision: 2
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/005300
Tillstånd datum:
2019-08-02
EMEA-kod:
EMEA/H/C/005300

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

04-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

04-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

04-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

04-08-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Azacitidin Celgene 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension

azacitidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Azacitidin Celgene är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Azacitidin Celgene

Hur du använder Azacitidin Celgene

Eventuella biverkningar

Hur Azacitidin Celgene ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Azacitidin Celgene är och vad det används för

Vad Azacitidin Celgene är

Azacitidin Celgene är ett medel mot cancer som tillhör en grupp läkemedel som kallas

”antimetaboliter”. Azacitidin Celgene innehåller den aktiva substansen ”azacitidin”.

Vad Azacitidin Celgene används för

Azacitidin Celgene används till vuxna som inte kan behandlas med stamcellstransplantation för att

behandla:

myelodysplastiskt syndrom (MDS) med högre risk.

kronisk myelomonocytär leukemi (CMML).

akut myeloid leukemi (AML).

Detta är sjukdomar som påverkar benmärgen och kan orsaka problem med normal

blodkroppsproduktion.

Hur Azacitidin Celgene verkar

Azacitidin Celgene verkar genom att hindra cancerceller från att växa. Azacitidin inkorporeras i

cellernas genetiska material /ribonukleinsyra [RNA] och deoxiribonukleinsyra [DNA]. Det anses

verka genom att förändra hur cellerna aktiverar och avaktiverar gener, och även genom att störa

produktionen av nytt RNA och DNA. Dessa åtgärder anses korrigera problem med mognaden och

tillväxten av nya blodceller i benmärgen som orsakar myelodysplastiska syndrom, samt döda

cancerceller vid leukemi.

Tala med din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om hur Azacitidin Celgene verkar eller

varför detta läkemedel har förskrivits till dig.

2.

Vad du behöver veta innan du använder

Azacitidin Celgene

Använd inte Azacitidin Celgene

om du är allergisk mot azacitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har framskriden levercancer.

om du ammar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Azacitidin Celgene:

Om du har minskat antal blodplättar, röda eller vita blodkroppar.

Om du har en njursjukdom.

Om du har en leversjukdom.

Om du någon gång har haft en hjärtsjukdom eller hjärtattack eller har haft en lungsjukdom

Blodprov

Du kommer att få lämna blodprov innan du börjar behandlingen med Azacitidin Celgene och i början

av varje behandlingsperiod (som kallas ”cykel”). Avsikten är att kontrollera att du har tillräckligt med

blodkroppar och att levern och njurarna fungerar som de ska.

Barn och ungdomar

Azacitidin Celgene rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Azacitidin Celgene

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Skälet till detta är att Azacitidin Celgene kan påverka andra läkemedels verkningssätt.

Vissa andra läkemedel kan också påverka Azacitidin Celgenes verkningssätt.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Du ska inte använda Azacitidin Celgene under graviditet eftersom det kan skada barnet.

Använd en effektiv preventivmetod under och upp till 3 månader efter behandlingen.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandling.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Amning

Du får inte använda Azacitidin Celgene om du ammar. Det är inte känt om Azacitidin Celgene

passerar över till bröstmjölken.

Fertilitet

Män ska inte avla barn medan de behandlas med Azacitidin Celgene. Använd en effektiv

preventivmetod under och upp till 3 månader efter behandling med detta läkemedel.

Tala med din läkare om du vill spara sperma innan du genomgår denna behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du får biverkningar som t.ex. trötthet.

3.

Hur du använder Azacitidin Celgene

Innan din läkare ger dig Azacitidin Celgene kommer han/hon att ge dig ett annat läkemedel för att du

inte ska må illa och kräkas i början av varje behandlingscykel.

Rekommenderad dos är 75 mg per m

kroppsyta. Din läkare bestämmer dosen av detta

läkemedel beroende på ditt allmäntillstånd och din längd och vikt. Din läkare kommer att

undersöka hur ditt tillstånd utvecklas och kan ändra dosen vid behov.

Azacitidin Celgene ges varje dag i en vecka, följt av en viloperiod om 3 veckor. Denna

”behandlingscykel” kommer att upprepas var 4:e vecka. Du får normalt

minst 6 behandlingscykler.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Detta läkemedel kommer att ges till dig som en injektion under huden (subkutant) av en läkare eller

sjuksköterska. Den kan ges under huden på låret, magen eller överarmen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker någon av följande biverkningar:

Dåsighet, skakning, gulsot, uppsvälld buk och frekventa blåmärken.

Dessa kan vara

symtom på leversvikt och kan vara livshotande.

Svullnad av ben och fötter, ryggsmärta, minskad urinering, ökad törst, snabb puls, yrsel

och illamående, kräkning eller nedsatt aptit och förvirringskänsla, rastlöshet eller trötthet.

Dessa kan vara symtom på njursvikt och kan vara livshotande.

Feber

. Feber kan bero på en infektion på grund av för låga nivåer av vita blodkroppar, vilket

kan vara livshotande.

Bröstsmärta eller andfåddhet som kan åtföljas av feber.

Detta kan bero på lunginflammation

och kan vara livshotande.

Blödning.

Som blod i avföringen på grund av blödning i magsäcken eller tarmen, eller blödning

inuti huvudet. Detta kan vara symtom på att det finns låga nivåer av blodplättar i blodet.

Andningssvårigheter, svullnad i läpparna, klåda eller utslag.

Detta kan bero på en allergisk

(överkänslighets-) reaktion.

Andra biverkningar inkluderar:

Mycket vanliga biverkningar

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

Minskat antal röda blodkroppar (anemi). Du kan känna dig trött och blek.

Minskat antal vita blodkroppar. Detta kan åtföljas av feber. Du löper också större risk att få

infektioner.

Lågt antal blodplättar (trombocytopeni). Du har större benägenhet att få blödningar och

blåmärken.

Förstoppning, diarré, illamående, kräkning.

Lunginflammation.

Bröstsmärta, andfåddhet.

Trötthet.

En reaktion på injektionsstället i form av rodnad, smärta eller en hudreaktion.

Aptitförlust.

Ledvärk.

Blåmärken.

Hudutslag.

Röda eller blåröda fläckar under huden.

Magont (buksmärta).

Klåda.

Feber.

Näs- och halsont.

Yrsel.

Huvudvärk.

Sömnsvårigheter (insomni).

Näsblod (epistaxis).

Muskelvärk.

Svaghet (asteni).

Viktminskning.

Låga halter kalium i blodet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

Blödning inuti huvudet.

En blodinfektion orsakad av bakterier (sepsis). Detta kan bero på sänkta halter av vita

blodkroppar i blodet.

Benmärgssvikt. Detta kan orsaka låga halter av röda och vita blodkroppar och blodplättar.

En typ av anemi med minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar.

Urininfektion.

En virusinfektion som orsakar munsår (herpes).

Blödande tandkött, blödning i magsäcken eller tarmen, blödning från analöppningen på grund

av hemorrojder (hemorrojdblödning), blödning i ögon, blödning under huden eller i huden

(hematom).

Blod i urinen.

Sår i munnen eller på tungan.

Förändringar i huden vid injektionsstället i form av svullnad, en hård knöl, blåmärken, blödning

i huden (hematom), hudutslag, klåda och missfärgning av huden.

Hudrodnad.

Hudinfektion (cellulit).

En infektion i näsan och halsen eller halsont.

Ömmande eller rinnande näsa eller bihålor (sinusit).

Högt eller lågt blodtryck (hypertoni eller hypotoni).

Andfåddhet vid ansträngning.

Smärta i halsen och stämbanden.

Matsmältningsbesvär.

Håglöshet.

Allmän sjukdomskänsla.

Ångest.

Förvirringstillstånd.

Håravfall.

Njursvikt.

Dehydrering.

Vit beläggning på tungan, insidan av kinderna och ibland i gommen, på tandköttet och

halsmandlarna (oral svampinfektion).

Svimning.

Blodtrycksfall när du reser dig upp (ortostatisk hypotoni) som leder till yrsel när du reser dig

upp eller sätter dig upp.

Sömnighet, dåsighet (somnolens).

Blödning på grund av en kateter.

En sjukdom som påverkar tarmen och kan leda till feber, kräkningar och magsmärta

(divertikulit).

Vätska runt lungorna (pleuraeffusion).

Darrningar (frossa).

Muskelspasmer.

Upphöjda kliande utslag på huden (urtikaria).

Ansamling av vätska runt hjärtat (perikardiell effusion).

Mindre vanliga biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

Allergisk (överkänslighets-) reaktion.

Skakningar.

Leversvikt.

Stora mörklila, upphöjda, smärtsamma fläckar på huden och feber.

Smärtsamt hudsår (pyoderma gangrenosum).

Inflammation i hjärtsäcken (perikardit).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer)

Torrhosta.

Smärtfri svullnad i fingertopparna.

Tumörlyssyndrom – ämnesomsättningskomplikationer som kan uppkomma under behandling

av cancer och ibland även utan behandling. Dessa komplikationer orsakas av produkterna från

döende cancerceller och kan innefatta följande: förändringar i blodets kemi, så som höga nivåer

av kalium, fosfor och urinsyra samt låga nivåer av kalcium, vilket kan leda till förändringar i

njurfunktion och hjärtrytm, krampanfall och ibland döden.

Ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektion i de djupare hudlagren som sprids snabbt och skadar huden och vävnaden, vilket kan

vara livshotande (nekrotiserande fasciit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Azacitidin Celgene ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och kartongen. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska ansvarar för förvaringen av Azacitidin Celgene. De

ansvarar också för beredning och för att överblivet Azacitidin Celgene omhändertas på rätt sätt.

För oöppnade injektionsflaskor med detta läkemedel – inga särskilda förvaringsvillkor.

För omedelbar användning

Efter beredning bör suspensionen administreras inom 45 minuter.

För senare användning

Om Azacitidin Celgene-suspensionen bereds med vatten för injektioner som inte är avkylt, måste

suspensionen placeras i kylen (2–8 °C) omedelbart efter beredningen och kylförvaras i upp till

högst 8 timmar.

Om Azacitidin Celgene-suspensionen bereds med vatten för injektioner som är avkylt (2–8 °C), måste

suspensionen placeras i kylen (2–8 °C) omedelbart efter beredningen och kylförvaras i upp till

högst 22 timmar.

Suspensionen ska få stå i upp till 30 minuter före administrering för att uppnå rumstemperatur

(20–25 °C).

Om det finns stora partiklar i suspensionen ska den kasseras.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är azacitidin. En injektionsflaska innehåller 100 mg azacitidin. Efter

beredning med 4 ml vatten för injektionsvätska innehåller den beredda suspensionen 25 mg/ml

azacitidin

.

Övrigt innehållsämne är mannitol (E421).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azacitidin Celgene är ett vitt pulver till injektionsvätska, suspension och tillhandahålls i en

injektionsflaska av glas som innehåller 100 mg azacitidin. Varje förpackning innehåller en

injektionsflaska med Azacitidin Celgene.

Innehavare av godkännande för försäljning

Celgene Europe B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Celgene Distribution B.V.

Winthontlaan 6 N

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Rekommendationer för säker hantering

Azacitidin Celgene är ett cytotoxiskt läkemedel och, liksom för andra potentiellt toxiska föreningar,

ska försiktighet iakttas vid hantering och beredning av azacitidinsuspensioner. Rutiner för korrekt

hantering och omhändertagande av cancerläkemedel ska följas.

Om berett azacitidin kommer i kontakt med hud, skölj omedelbart och noga med vatten och tvål. Vid

kontakt med slemhinnor, skölj noga med vatten.

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan (se ”Beredning”).

Beredning

Azacitidin Celgene ska beredas med vatten för injektionsvätska. Det beredda läkemedlets hållbarhet

kan förlängas genom beredning med avkylt (2–8 °C) vatten för injektionsvätska. Anvisningar om

förvaring av den beredda produkten ges nedan.

Följande artiklar ska läggas fram:

Injektionsflaska(or) med azacitidin; injektionsflaska(or) med vatten för injektionsvätska;

osterila operationshandskar; spritkompresser; 5 ml injektionsspruta(or) med injektionsnål(ar).

4 ml vatten för injektionsvätska ska dras upp i sprutan. Se till att tömma sprutan på all luft.

Injektionsnålen på sprutan innehållande 4 ml vatten för injektionsvätska ska stickas in genom

gummiproppen på injektionsflaskan med azacitidin följt av injektion av vattnet för

injektionsvätska i injektionsflaskan.

Efter att sprutan och injektionsnålen har tagits bort ska injektionsflaskan skakas kraftigt tills en

enhetlig, grumlig suspension erhållits. Efter beredning innehåller varje ml av

suspensionen 25 mg azacitidin (100 mg/4 ml). Den beredda produkten är en homogen, grumlig

suspension utan agglomerat. Suspensionen ska kasseras om den innehåller stora partiklar eller

agglomerat. Filtrera inte den färdigberedda suspensionen eftersom den aktiva substansen då kan

avlägsnas. Man måste tänka på att det kan finnas filter i vissa adaptrar, spikes och slutna system.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Sådana system ska därför inte användas till administrering av det färdigberedda läkemedlet.

Gummiproppen ska tvättas och en ny spruta med injektionsnål stickas in i injektionsflaskan.

Injektionsflaskan ska sedan vändas upp-och-ned. Se till att injektionsnålspetsen är under

vätskenivån. Kolven ska därefter dras tillbaka för att dra upp erforderlig mängd läkemedel för

rätt dos. Se till att sprutan töms på all luft. Sprutan med injektionsnålen ska därefter dras ut ur

injektionsflaskan och injektionsnålen kasseras.

En ny injektionsnål (25 gauge rekommenderas) för subkutan injektion ska därefter sättas fast på

sprutan. Ingen suspension ska tryckas ut ur injektionsnålen före injektion för att minska

incidensen av lokala reaktioner vid injektionsstället.

När det behövs mer än 1 injektionsflaska ska ovanstående steg för beredning av suspensionen

upprepas. För doser som kräver mer än 1 injektionsflaska ska lika stora doser ges, t.ex. 150 mg

dos = 6 ml, 2 sprutor med 3 ml i vardera sprutan. På grund av retentionen i injektionsflaskan

och injektionsnålen är det eventuellt inte möjligt att dra ut hela suspensionen ur

injektionsflaskan.

Innehållet i doseringssprutan måste resuspenderas omedelbart före administrering.

Suspensionens temperatur vid tidpunkten för injektion ska vara ca 20–25 °C. Resuspendering

åstadkoms genom att sprutan rullas kraftigt mellan handflatorna tills en enhetlig, grumlig

suspension erhålls. Suspensionen ska kasseras om den innehåller stora partiklar eller

agglomerat.

Förvaring av den beredda produkten

För omedelbar användning

Azacitidin Celgenesuspension kan beredas omedelbart före användning och den beredda suspensionen

ska administreras inom 45 minuter. Om längre tid än 45 minuter förflyter, ska den beredda

suspensionen kasseras på lämpligt sätt och en ny dos beredas.

För senare användning

Vid beredning med användning av oavkylt vatten för injektionsvätska måste den beredda suspensionen

ställas i kylskåp (2–8 °C) omedelbart efter beredning och förvaras i kylskåp i högst 8 timmar. Om

längre tid än 8 timmar förflyter i kylskåp, ska suspensionen kasseras på lämpligt sätt och en ny dos

beredas.

När beredning sker med användning av avkylt (2–8 °C) vatten för injektionsvätska, måste den beredda

suspensionen ställas i kylskåp (2–8 °C) omedelbart efter beredning och förvaras i kylskåp i

högst 22 timmar. Om längre tid än 22 timmar förflyter i kylskåp, ska suspensionen kasseras på

lämpligt sätt och en ny dos beredas.

Sprutan som är fylld med beredd suspension ska tas ut ur kylskåpet 30 minuter före administrering för

att anta en temperatur på ca 20–25 °C. Om längre tid än 30 minuter förflyter, ska suspensionen

kasseras på lämpligt sätt och en ny dos beredas.

Beräkning av en individuell dos

Den totala dosen efter kroppsyta (

body surface area,

BSA) kan beräknas enligt följande:

Total dos (mg) = Dos (mg/m

) x BSA (m

Följande tabell tillhandahålls endast som ett exempel på hur individuella azacitidindoser, baserade på

ett genomsnittligt BSA-värde om 1,8 m

, beräknas.

Dos mg/m

(% av rekommenderad

startdos)

Total dos baserad på

BSA-värdet 1,8 m

Erforderligt antal

injektionsflaskor

Total volym beredd

suspension som

erfordras

75 mg/m

(100%)

135 mg

2 injektionsflaskor

5,4 ml

37,5 mg/m

(50%)

67,5 mg

1 injektionsflaska

2,7 ml

25 mg/m

(33%)

45 mg

1 injektionsflaska

1,8 ml

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Administreringssätt

Filtrera inte den färdigberedda suspensionen.

Berett Azacitidin Celgene ska injiceras subkutant (injektionsnålen sticks in i 45-90° vinkel) med

en 25-gauge injektionsnål i överarmen, låret eller buken.

Högre doser än 4 ml ska injiceras på två skilda ställen.

Injektionsstället ska roteras. Nya injektioner ska ges minst 2,5 cm från det tidigare injektionsstället och

aldrig i områden där stället ömmar eller där blåmärken, rodnad eller förhårdnad föreligger.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Azacitidin Celgene 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller 100 mg azacitidin. Efter beredning innehåller varje ml av

suspensionen 25 mg azacitidin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver till injektionsvätska, suspension.

Vitt, frystorkat pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Azacitidin Celgene är indicerat för behandling av vuxna patienter, som ej är lämpliga för

hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT), med:

myelodysplastiskt syndrom (MDS) klassificerat som intermediär-2-risk eller högrisk enligt IPSS

International Prognostic Scoring System

kronisk myelomonocytär leukemi (CMML) med 10–29% benmärgsblaster utan

myeloproliferativ sjukdom,

akut myeloid leukemi (AML) med 20–30% benmärgsblaster och multilinjär dysplasi, enligt

Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering,

AML med > 30% benmärgsblaster enligt WHO:s klassificering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Azacitidin Celgene ska initieras och övervakas under överinseende av läkare med

erfarenhet av användningen av kemoterapeutiska medel. Patienter ska förmedicineras med antiemetika

för illamående och kräkning.

Dosering

För alla patienter, oavsett hematologiska laboratorievärden vid baseline, är den rekommenderade

startdosen i den första behandlingscykeln 75 mg/m

kroppsyta, injicerad subkutant dagligen i 7 dagar

följt av en viloperiod om 21 dagar (28-dagars behandlingscykel).

Det rekommenderas att patienter behandlas i minst 6 cykler. Behandling ska pågå så länge som

patienten har nytta av den eller fram till sjukdomsprogression.

Patienter ska övervakas med avseende på hematologiskt svar/toxicitet och njurtoxiciteter (se

avsnitt 4.4); det kan bli nödvändigt att skjuta upp påbörjandet av nästa cykel eller minska dosen enligt

beskrivning nedan.

Laboratorievärden

Leverfunktionsvärden, serumkreatinin och serumbikarbonat ska bestämmas innan behandling sätts in

och före varje behandlingscykel. Fullständig blodkroppsräkning ska göras innan behandling inleds och

efter behov, men åtminstone före varje behandlingscykel för att övervaka svar och toxicitet.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Dosjustering på grund av hematologisk toxicitet

Hematologisk toxicitet föreligger när det lägsta värdet under en viss cykel (nadir) för trombocyttalet

sjunker ≤ 50,0 x 10

/l och/eller nadir för det absoluta neutrofiltalet (

absolute neutrophil count

, ANC)

sjunker ≤ 1 x 10

Återhämtning definieras som en ökning av den/de celllinje(r) för vilka hematologisk toxicitet

observerades till nadirvärdet plus minst hälften av skillnaden mellan nadir och baselinevärdet (dvs.

återhämtning av blodkroppsvärden ≥ nadirvärdet + (0,5 x [baselinevärdet – nadirvärdet]).

Patienter utan sänkta blodkroppsvärden vid baseline (dvs. vita blodkroppar (White Blood Cells,

WBC) ≥ 3,0 x 10

9

/l och ANC ≥ 1,5 x 10

9

/l och trombocyter ≥ 75,0 x 10

9

/l) före den första behandlingen

Om hematologisk toxicitet observeras efter behandling med Azacitidin Celgene ska nästa

behandlingscykel skjutas upp tills dess att trombocyttalet och ANC har återhämtat sig. Om

återhämtning uppnås inom 14 dagar behövs ingen dosjustering. Om återhämtning inte har uppnåtts

inom 14 dagar, ska dosen sänkas enligt följande tabell. Efter dosändring ska cykelns duration återgå

till 28 dagar.

Nadirvärden

% dos under nästa cykel, om

återhämtning* inte uppnås

inom 14 dagar

ANC (x 10

Trombocyter (x 10

≤ 1,0

≤ 50,0

> 1,0

> 50,0

100%

*Återhämtning = värde ≥ nadirvärdet + (0,5 x [baselinevärdet – nadirvärdet])

Patienter med sänkta blodkroppsvärden vid baseline (dvs. WBC < 3,0 x 10

9

/l, ANC < 1,5 x 10

9

/l, eller

trombocyter < 75,0 x 10

9

/l) före den första behandlingen

Nästa cykel ska inte skjutas upp och ingen dosjustering göras om sänkningen av WBC eller ANC eller

trombocyttalet efter behandling med Azacitidin Celgene, jämfört med värdena före behandling,

är ≤ 50%, eller större än 50 % men med en förbättring av differentieringen i någon cellinje.

Om sänkningen av WBC eller ANC eller trombocyter är större än 50% av värdet före behandling utan

någon förbättring av differentieringen i någon cellinje, ska nästa behandlingscykel med Azacitidin

Celgene skjutas upp tills dess att trombocyttalet och ANC har återhämtat sig. Om återhämtning uppnås

inom 14 dagar behövs ingen dosjustering. Om återhämtning inte har uppnåtts inom 14 dagar, ska

benmärgens cellularitet bestämmas. Om benmärgens cellularitet är > 50%, ska ingen dosjustering

göras. Om benmärgens cellularitet är ≤ 50%, ska behandlingen skjutas upp och dosen sänkas enligt

följande tabell:

Benmärgens cellularitet

% dos under nästa cykel om återhämtning inte uppnås

inom 14 dagar

Återhämtning* ≤ 21 dagar

Återhämtning* > 21 dagar

15-50 %

100 %

< 15 %

100 %

*Återhämtning = värde ≥ nadirvärdet + (0,5 x [baselinevärdet – nadirvärdet])

Efter dosändring ska cykelns duration återgå till 28 dagar.

Särskilda populationer

Äldre personer

Inga särskilda dosjusteringar rekommenderas för äldre. Eftersom det är troligare att äldre patienter har

nedsatt njurfunktion, kan det vara bra att kontrollera njurfunktionen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienter med nedsatt njurfunktion

Azacitidin kan ges till patienter med nedsatt njurfunktion utan initial dosjustering (se avsnitt 5.2). Om

serumbikarbonat utan förklaring sjunker till under 20 mmol/l, ska dosen sänkas med 50% vid nästa

cykel. Om serumkreatinin eller blodureakväve (BUN) utan förklaring stiger till ≥ 2 gånger högre än

baselinevärdet och högre än övre normalgräns (ULN), ska nästa cykel skjutas upp till dess att värdena

har återgått till det normala, eller baselinevärdet, och dosen ska sänkas med 50% vid nästa

behandlingscykel (se avsnitt 4.4).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4). Patienter med

gravt nedsatt leverfunktion ska övervakas noga med avseende på biverkningar. Inga särskilda

ändringar av startdosen rekommenderas för patienter med nedsatt leverfunktion före behandlingsstart;

efterföljande dosändringar ska baseras på hematologiska laboratorievärden. Azacitidin Celgene är

kontraindicerat hos patienter med framskridna maligna levertumörer (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Azacitidin Celgene för barn i åldern 0–17 år har ännu inte fastställts. För

närvarande tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen

doseringsrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

Berett Azacitidin Celgene ska injiceras subkutant i överarmen, låret eller buken. Injektionsstället ska

roteras. Nya injektioner ska ges minst 2,5 cm från det tidigare injektionsstället och aldrig i områden

där stället ömmar eller där blåmärken, rodnad eller förhårdnad föreligger.

Suspensionen ska inte filtreras efter beredning. Anvisningar om beredning av läkemedlet före

administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Framskridna maligna levertumörer (se avsnitt 4.4).

Amning (se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Hematologisk toxicitet

Behandling med azacitidin är förenad med anemi, neutropeni och trombocytopeni, särskilt under de

första två cyklerna (se avsnitt 4.8). Fullständig blodkroppsräkning ska göras efter behov, men

åtminstone före varje behandlingscykel för att övervaka svar och toxicitet

.

Efter administrering av den

rekommenderade dosen i den första cykeln ska dosen för efterföljande cykler sänkas eller

administreringen skjutas upp baserat på nadirvärden och hematologiskt svar (se avsnitt 4.2).

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera feberepisoder. Patienter och läkare uppmanas

också att vara observanta på tecken och symtom på blödning.

Nedsatt leverfunktion

Inga formella studier har utförts på patienter med nedsatt leverfunktion. Progredierande leverkoma och

död har rapporterats under behandling med azacitidin hos patienter med omfattande tumörbörda på

grund av metastaserande sjukdom, i synnerhet hos patienter med baselinealbumin i serum < 30 g/l.

Azacitidin är kontraindicerat hos patienter med framskridna maligna levertumörer (se avsnitt 4.3).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Nedsatt njurfunktion

Njurabnormiteter, från förhöjt serumkreatinin till njursvikt och död, har rapporterats hos patienter som

behandlats med intravenöst azacitidin i kombination med andra kemoterapeutiska medel.

Hos 5 försökspersoner med kronisk myeloisk leukemi (KML) som behandlades med azacitidin och

etoposid utvecklades dessutom renal tubulär acidos, definierad som en sänkning av serumbikarbonat

till < 20 mmol/l med alkalisk urin och hypokalemi (serumkalium < 3 mmol/l). Om serumbikarbonat

sjunker utan förklaring (< 20 mmol/l) eller om serumkreatinin eller BUN stiger, ska dosen sänkas eller

administreringen skjutas upp (se avsnitt 4.2).

Patienter ska uppmanas att omedelbart rapportera oliguri och anuri till läkaren.

Även om inga kliniskt relevanta skillnader i biverkningsfrekvensen noterades mellan försökspersoner

med normal njurfunktion jämfört med dem med nedsatt njurfunktion, ska patienter med nedsatt

njurfunktion övervakas noga med avseende på toxicitet eftersom azacitidin och/eller dess metaboliter

huvudsakligen utsöndras via njurarna (se avsnitt 4.2).

Laboratorievärden

Leverfunktionsvärden, serumkreatinin och serumbikarbonat ska bestämmas innan behandling sätts in

och före varje behandlingscykel. Fullständig blodkroppsräkning ska göras innan behandling inleds och

efter behov, men åtminstone före varje behandlingscykel för att övervaka svar och toxicitet, se även

avsnitt 4.8.

Hjärt- och lungsjukdom

Patienter med grav kongestiv hjärtsvikt, kliniskt instabil hjärtsjukdom eller lungsjukdom i anamnesen

uteslöts från de pivotala registreringsstudierna (AZA PH GL 2003 CL 001 och AZA-AML-001) och

således har azacitidins säkerhet och effekt hos dessa patienter inte fastställts. Nya data från en klinisk

studie på patienter med känd anamnes på hjärt- eller lungsjukdom visade en signifikant ökad

förekomst av hjärthändelser med azacitidin (se avsnitt 4.8). Det rekommenderas därför att försiktighet

iakttas vid förskrivning av azacitidin till dessa patienter. Utvärdering av hjärta och lungor före och

under behandlingen bör övervägas.

Nekrotiserande fasciit

Nekrotiserande fasciit, inklusive fatala fall, har rapporterats hos patienter som behandlats med

azacitidin. Behandling med Azacitidin Celgene ska avbrytas hos patienter som utvecklar

nekrotiserande fasciit och lämplig behandling ska omedelbart påbörjas.

Tumörlyssyndrom

De patienter som löper risk att utveckla tumörlyssyndrom är de med stor tumörbörda före

behandlingen. Dessa patienter ska övervakas noga och lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Baserat på

in vitro

-data förefaller metabolismen av azacitidin inte medieras av cytokrom

P450-isoenzymer (CYP:er), UDP-glukuronosyltransferaser (UGT:er), sulfotransferaser (SULT:er)

eller glutationtransferaser (GST:er); interaktioner relaterade till dessa metaboliserande enzymer

in vivo

anses därför osannolika.

Det är inte troligt att azacitidin har några kliniska signifikant hämmande eller inducerande effekter på

cytokrom P450-enzymer (se avsnitt 5.2).

Inga formella kliniska interaktionsstudier med azatidicin har utförts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor/Födelsekontroll hos män och kvinnor

Fertila kvinnor och män måste använda effektiv preventivmetod under och upp till 3 månader efter

behandling.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med azacitidin saknas. Studier på mus har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Baserat på resultat

från djurstudier och verkningsmekanismen bör azacitidin inte användas under graviditet, särskilt inte

under första trimestern, om det inte är klart nödvändigt. I varje enskilt fall ska nyttan med

behandlingen vägas mot den möjliga risken för fostret.

Amning

Det är inte känt om azacitidin/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. På grund av potentiella allvarliga

biverkningar hos det ammade barnet är amning kontraindicerad under behandling med azacitidin.

Fertilitet

Det finns inga data om azacitidins effekt på fertiliteten hos människa. Biverkningar av azacitidin på

hanars fertilitet har dokumenterats i djurförsök (se avsnitt 5.3). Män ska uppmanas att inte avla barn

under behandlingen och måste använda en effektiv preventivmetod under och upp till 3 månader efter

behandling. Manliga patienter ska uppmanas att före behandlingsstart söka rådgivning beträffande

lagring av sperma.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Azacitidin har mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Trötthet har rapporteras vid användning av azacitidin. Därför rekommenderas försiktighet vid

framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Vuxen population med MDS, CMML och AML (20–30% benmärgsblaster)

Biverkningar som anses vara möjligen eller troligen relaterade till administreringen av azacitidin har

förekommit hos 97% av patienterna.

De vanligaste allvarliga biverkningarna som observerades i den pivotala studien

(AZA PH GL 2003 CL 001) inbegrep febril neutropeni (8,0%) och anemi (2,3%), vilket även

rapporterades i de understödjande studierna (CALGB 9221 och CALGB 8921). Andra allvarliga

biverkningar från dessa 3 studier inkluderade infektioner som neutropen sepsis (0,8%) och pneumoni

(2,5%) (i vissa fall med dödlig utgång), trombocytopeni (3,5%), överkänslighetsreaktioner (0,25%)

och blödningar (t.ex. cerebral blödning [0,5%], gastrointestinal blödning [0,8%] och intrakraniell

blödning [0,5%]).

De vanligast rapporterade biverkningarna vid azacitidinbehandling var hematologiska reaktioner

(71,4%) däribland trombocytopeni, neutropeni och leukopeni (vanligen grad 3–4), gastrointestinala

händelser (60,6%) däribland illamående, kräkning (vanligen grad 1–2) och reaktioner vid

injektionsstället (77,1%; vanligen grad 1–2).

Vuxen population i åldern 65 år eller äldre med AML med > 30% benmärgsblaster

De vanligaste allvarliga biverkningarna (≥ 10%) som observerades i AZA-AML-001 inom

azacitidinbehandlingsarmen inbegrep febril neutropeni (25,0%), pneumoni (20,3%) och pyrexi

(10,6%). Andra mindre ofta rapporterade allvarliga biverkningar i azacitidinbehandlingsarmen

inbegrep sepsis (5,1%), anemi (4,2%), neutropen sepsis (3,0%), urinvägsinfektion (3,0%),

trombocytopeni (2,5%), neutropeni (2,1%), cellulit (2,1%), yrsel (2,1%) och dyspné (2,1%).

De vanligast rapporterade biverkningarna (≥ 30%) vid azacitidinbehandling var gastrointestinala

händelser, inklusive förstoppning (41,9%), illamående (38,9%) och diarré (36,9%), (vanligen grad 1–

2), allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället inklusive pyrexi (37,7%) (vanligen

grad 1–2) och hematologiska händelser, inklusive febril neutropeni (32,2%) och neutropeni (30,1%)

(vanligen grad 3–4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Biverkningslista i tabellform

Tabell 1 nedan innehåller biverkningar, förenade med azacitidinbehandling, vilka har setts i de

kliniska huvudstudierna för MDS och AML och vid uppföljning efter godkännande.

Frekvenserna definieras som: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga

(≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje

frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad. Biverkningar presenteras i tabellen nedan enligt den

högsta frekvensen som observerats i någon av de kliniska huvudstudierna.

Tabell 1:

Biverkningar som rapporterats hos patienter med MDS eller AML som behandlats

med azacitidin (kliniska studier och efter godkännandet)

Organsystemklass

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

pneumoni*

(inklusive

bakteriell, viral

och fungös),

nasofaryngit

sepsis* (inklusive

bakteriell, viral och

fungös), neutropen

sepsis*,

luftvägsinfektion

(inkluderar övre och

bronkit),

urinvägsinfektion,

cellulit, divertikulit,

oral svampinfektion,

sinuit, faryngit,

rinit, herpes

simplex,

hudinfektion

nekrotiserande

fasciit*

Blodet och

lymfsystemet

febril

neutropeni*,

neutropeni,

leukopeni,

trombocytopeni,

anemi

pancytopeni*,

benmärgssvikt

Immunsystemet

överkänslighets

reaktioner

Metabolism och

nutrition

anorexi, nedsatt

aptit,

hypokalemi

dehydrering

tumörlyssyndrom

Psykiska

störningar

insomni

förvirringstillstånd,

ångest

Centrala och

perifera

nervsystemet

yrsel,

huvudvärk

intrakraniell

blödning*, synkope,

somnolens, letargi

Ögon

ögonblödning,

konjunktival

blödning

Hjärtat

Perikardiell effusion

perikardit

Blodkärl

hypotoni*,

hypertoni,

ortostatisk hypotoni,

hematom

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

dyspné,

epistaxis

pleuraeffusion,

dyspné vid

ansträngning,

faryngolaryngeal

smärta

interstitiell

lungsjukdom

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystemklass

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Magtarmkanalen

diarré,

kräkning,

förstoppning,

illamående,

buksmärta

(inkluderar övre

och obehag i

buken)

gastrointestinal

blödning*

(inkluderar blödning

i munnen),

hemorrojdblödning,

stomatit, gingival

blödning, dyspepsi

Lever och

gallvägar

leversvikt*,

progredierande

leverkoma

Hud och subkutan

vävnad

petekier,

pruritus

(inkluderar

generaliserad),

utslag,

ecchymos

purpura, alopeci,

urtikaria, erytem,

makulära utslag

akut febril

neutrofil

dermatos,

pyoderma

gangrenosum

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

artralgi,

muskuloskeletal

smärta

(inklusive

smärta i rygg,

skelett och

extremitet)

muskelspasmer,

myalgi

Njurar och

urinvägar

njursvikt*,

hematuri, förhöjt

serumkreatinin

renal tubulär

acidos

Allmänna symtom

och/eller

symtomvid

administrerings-

stället

pyrexi*,

trötthet, asteni,

bröstsmärta,

erytem vid

injektionsstället,

smärta vid

injektionsstället,

reaktion vid

injektionsstället

(ospecificerad)

blåmärke, hematom,

induration, utslag,

pruritus,

inflammation,

missfärgning, knöl

och blödning (vid

injektionsstället),

allmän

sjukdomskänsla.

frossa, blödning vid

kateterstället

nekros vid

injektionsstället

(vid

injektionsstället)

Undersökningar

viktminskning

* = fatal utgång har rapporterats i sällsynta fall

Beskrivning av utvalda biverkningar

Hematologiska biverkningar

De vanligast rapporterade (≥ 10%) hematologiska biverkningarna i samband med azacitidinbehandling

inkluderar anemi, trombocytopeni, neutropeni, febril neutropeni och leukopeni, som vanligen var av

grad 3 eller 4. Risken är större att dessa händelser inträffar under de första 2 cyklerna, varefter de

inträffar mindre ofta hos patienter med återställd hematologisk funktion. De flesta hematologiska

biverkningarna hanterades med rutinkontroll med fullständig blodkroppsräkning och uppskjuten

administrering av azacitidin under nästa cykel, profylaktiskt antibiotika och/eller stödbehandling med

tillväxtfaktor (t.ex. G-CSF) för neutropeni och transfusioner för anemi eller trombocytopeni efter

behov.

Infektioner

Myelosuppression kan leda till neutropeni och ökad infektionsrisk. Allvarliga biverkningar som sepsis,

inklusive neutropen sepsis och pneumoni rapporterades hos patienter som fick azacitidin, i vissa fall

med dödlig utgång. Infektioner kan behandlas med infektionsläkemedel plus stödbehandling med

tillväxtfaktor (t.ex. G-CSF) för neutropeni.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Blödningar

Blödning kan förekomma hos patienter som får azacitidin. Allvarliga biverkningar som

gastrointestinal blödning och intrakraniell blödning har rapporterats. Patienter ska övervakas för

tecken och symtom på blödning, i synnerhet de med preexisterande eller behandlingsrelaterad

trombocytopeni.

Överkänslighet

Allvarliga överkänslighetsreaktioner har rapporterats hos patienter som får azacitidin. I händelse av en

anafylaxiliknande reaktion ska behandlingen med azacitidin omedelbart avbrytas och lämplig

symtomatisk behandling sättas in.

Biverkningar i hud och subkutan vävnad

Majoriteten av biverkningarna i hud och subkutan vävnad var associerade med injektionsstället. I de

pivotala studierna ledde ingen av dessa biverkningar till att azacitidin sattes ut eller till att

azacitidindosen sänktes. De flesta biverkningarna uppträdde under de första 2 cyklerna och tenderade

att minska under efterföljande cykler. Biverkningar i subkutan vävnad, som

utslag/inflammation/pruritus vid injektionsstället, utslag, erytem och hudlesioner, kan kräva

behandling med samtidiga läkemedel, som antihistaminer, kortikosteroider och icke-steroida

antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Dessa hudreaktioner måste skiljas från mjukdelsinfektioner,

som ibland förekommer vid injektionsstället. Mjukdelsinfektioner, inklusive cellulit och

nekrotiserande fasciit som i sällsynta fall leder till döden, har rapporterats med azacitidin efter

godkännandet för försäljning. Beträffande klinisk behandling av infektiösa biverkningar, se

avsnitt 4.8, Infektioner.

Biverkningar i magtarmkanalen

De vanligast rapporterade biverkningarna i magtarmkanalen i samband med azacitidinbehandling

inbegrep förstoppning, diarré, illamående och kräkning. Dessa biverkningar behandlades symtomatiskt

med antiemetika för illamående och kräkning, med antidiarroika mot diarré och med laxermedel

och/eller avföringsuppmjukande medel för förstoppning.

Biverkningar i njurarna

Njurproblem från förhöjt serumkreatinin och hematuri till renal tubulär acidos, njursvikt och dödsfall

har rapporterats hos patienter som behandlats med azacitidin (se avsnitt 4.4).

Biverkningar i levern

Patienter med omfattande tumörbörda på grund av metastassjukdom har rapporterats drabbas av

leversvikt, progredierande leverkoma och dödsfall under behandling med azacitidin (se avsnitt 4.4).

Hjärthändelser

Data från en klinisk studie där rekrytering av patienter med känd anamnes på hjärt- eller lungsjukdom

tilläts visade en statistiskt signifikant ökning av hjärthändelser hos patienter med nyligen

diagnostiserad AML som behandlades med azacitidin (se avsnitt 4.4).

Äldre population

Det finns begränsat med säkerhetsinformation tillgänglig med azacitidin för patienter ≥ 85 år

(med 14 [5,9%] patienter ≥ 85 år i studien AZA-AML-001).

Pediatrisk population

I studien AZA-JMML-001 behandlades 28 pediatriska patienter (ålder från 1 månad till än 18 år) med

azacitidin för MDS (n = 10) eller juvenil myelomonocytisk leukemi (JMML) (n = 18) (se avsnitt 5.1).

Alla 28 patienterna upplevde minst 1 biverkning och 17 (60,7%) upplevde minst en

behandlingsrelaterad biverkning. De vanligaste rapporterade biverkningarna i den övergripande

pediatriska populationen var pyrexi, hematologiska biverkningar inklusive anemi, trombocytopeni och

febril neutropeni samt gastrointestinala biverkningar, inklusive förstoppning och kräkningar.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Tre (3) patienter upplevde en behandlingsutlöst biverkning som ledde till att läkemedlet sattes ut

(pyrexi, sjukdomsprogression och buksmärta).

Inga nya säkerhetssignaler identifierades hos det begränsade antalet pediatriska patienter som

behandlades med azacitidin under den kliniska studien. Den övergripande säkerhetsprofilen

överensstämde med den vuxna populationens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ett fall av överdosering rapporterades under kliniska studier. En patient upplevde diarré, illamående

och kräkning efter att ha fått en intravenös enkeldos om ca 290 mg/m

, nästan 4 gånger den

rekommenderade startdosen.

I händelse av överdosering ska patienten övervakas med lämpliga blodkroppsräkningar, och ska ges

understödjande behandling efter behov. Det finns ingen känd specifik antidot mot överdosering av

azacitidin.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, pyrimidinanaloger; ATC-kod: L01BC07

Verkningsmekanism

Azacitidin anses utöva sina antineoplastiska effekter genom multipla mekanismer, däribland

cytotoxicitet på abnorma hematopoetiska celler i benmärgen och hypometylering av DNA. Azacitidins

cytotoxiska effekter kan vara resultatet av multipla mekanismer, däribland hämning av DNA-, RNA-

och proteinsyntesen, inkorporering i RNA och DNA och aktivering av DNA-skadande vägar.

Icke-prolifererande celler är relativt okänsliga för azacitidin. Inkorporering av azacitidin i DNA

resulterar i inaktivering av DNA-metyltransferaser, vilket leder till hypometylering av DNA.

DNA-hypometylering av avvikande metylerade gener som är involverade i normal cellcykelreglering,

differentiering och dödsvägar kan resultera i återuttryck av gener och återställande av

cancerhämmande funktioner i cancerceller. Den relativa betydelsen av DNA-hypometylering jämfört

med cytotoxicitet eller azacitidins andra aktiviteter för kliniska resultat har inte fastställts.

Klinisk effekt och säkerhet

Vuxen population (MDS, CMML och AML [20–30% benmärgsblaster])

Azacitidins effekt och säkerhet studerades i en internationell, kontrollerad, öppen, randomiserad

jämförande fas 3-multicenterstudie med parallella grupper (AZA PH GL 2003 CL 001) på vuxna

patienter med: MDS klassificerad som intermediär-2-risk eller högrisk enligt IPSS (

International

Prognostic Scoring System

), refraktär anemi med överskott av blaster (

refractory anaemia with excess

blasts

, RAEB), refraktär anemi med överskott av blaster i transformation (

refractory anaemia with

excess blasts in transformation

, RAEB-T) och modifierad kronisk myelomonocytär leukemi

(mCMML) enligt det fransk-amerikansk-brittiska (FAB) klassificeringssystemet. RAEB-T-patienter

(21-30% blaster) betraktas nu som patienter med AML enligt WHO:s nuvarande

klassificeringssystem. Azacitidin plus bästa understödjande behandling (

best supportive care

, BSC)

(n = 179) jämfördes med konventionella behandlingsregimer (

conventional care regimens

, CCR).

CCR bestod av enbart BSC (n = 105), lågdos-cytarabin plus BSC (n = 49) eller induktionskemoterapi

av standardtyp plus BSC (n = 25). Patienterna valdes av sina läkare i förväg ut till att få en av de tre

CCR före randomiseringen. De patienter som inte randomiserades till azacitidin fick denna förvalda

regim. I inklusionskriterierna ingick att patienterna måste ha en performance status på 0–2 enligt

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/384352/2019

EMEA/H/C/005300

Azacitidine Celgene (azacitidin)

Sammanfattning av Azacitidine Celgene och varför det är godkänt inom EU

Vad är Azacitidine Celgene och vad används det för?

Azacitidine Celgene används för behandling av vuxna med följande sjukdomar, om patienterna inte

kan genomgå en hematopoetisk stamcellstransplantation (vilket innebär att de får stamceller vars

syfte är att återställa benmärgens förmåga att bilda friska blodceller):

Myelodysplastiska syndrom, en grupp sjukdomar där benmärgen producerar för få blodkroppar. I

vissa fall kan myelodysplastiska syndrom leda till utveckling av akut myeloisk leukemi (AML, en typ

av cancer som påverkar de vita blodkroppar som kallas myeloiska celler). Azacitidine Celgene ges

till patienter med måttlig till hög risk att utveckla AML eller att dö.

Kronisk myelomonocytär leukemi (CMML, en typ av cancer som påverkar de vita blodkroppar som

kallas monocyter). Azacitidine Celgene ges när benmärgen består av 10–29 procent onormala

celler och benmärgen inte producerar stora mängder vita blodkroppar.

AML som utvecklats till följd av myelodysplastiska syndrom och då patientens benmärg innehåller

20–30 procent onormala celler.

AML då patientens benmärg innehåller mer än 30 procent onormala celler.

Azacitidine Celgene innehåller den aktiva substansen azacitidin.

Läkemedlet är detsamma som Vidaza, som redan godkänts i EU. Företaget som tillverkar Vidaza har

godkänt att de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kan användas för Azacitidine Celgene

(informerat samtycke).

Hur används Azacitidine Celgene?

Azacitidine Celgene finns som ett pulver som bereds till en injektionsvätska, suspension. Läkemedlet är

receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av användning av

cancerläkemedel. Patienterna ska ges läkemedel för att förebygga illamående och kräkningar före

behandlingen med Azacitidine Celgene.

Den rekommenderade dosen för Azacitidine Celgene är 75 mg per kvadratmeter kroppsyta (beräknas

med hjälp av patientens längd och vikt). Läkemedlet ges som en injektion under huden i överarmen,

låret eller buken (magen) varje dag i en veckas tid, följt av tre veckor utan behandling. Varje sådan

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Azacitidine Celgene (azacitidin)

EMA/384352/2019

Sida 2/3

period på fyra veckor utgör en ”cykel”. Behandlingen ska fortsätta under minst sex cykler och därefter

så länge den är till nytta för patienten. Lever, njurar och blod ska kontrolleras före varje cykel. Om

blodvärdet är för lågt eller om patienten utvecklar njurproblem ska nästa behandlingscykel skjutas upp

eller en lägre dos ges.

För mer information om hur du använder Azacitidine Celgene, läs bipacksedeln eller tala med läkare

eller apotekspersonal.

Hur verkar Azacitidine Celgene?

Den aktiva substansen i Azacitidine Celgene, azacitidin, tillhör gruppen antimetaboliter och kan

införlivas med cellernas genetiska material (RNA och DNA). På så sätt ersätter azacitidin cellernas

naturliga byggsten, cytidin. Azacitidin tros verka genom att det ändrar det sätt på vilket cellen

aktiverar och avaktiverar gener samt genom att påverka produktionen av nytt RNA och DNA. Detta

bidrar till att rätta till problemen med mognad och tillväxt av de unga blodkroppar i benmärgen som

orsakar myelodysplastiska sjukdomar, och till att döda cancerogena celler vid leukemi.

Vilken nytta med Azacitidine Celgene har visats i studierna?

I två huvudstudier visade sig Azacitidine Celgene ha större effekt än konventionell vård när det gäller

att förlänga överlevnaden. Den första omfattade 358 vuxna med myelodysplastiska syndrom med

måttlig eller hög risk, CMML eller AML för vilka en stamcellstransplantation sannolikt inte skulle bli

aktuell. Patienternas benmärg innehöll upp till 30 procent onormala celler. I denna studie överlevde de

patienter som fick Azacitidine Celgene i genomsnitt 24,5 månader, jämfört med 15,0 månader för

patienter som fick konventionell vård. Effekten av Azacitidine Celgene var likartad vid samtliga tre

sjukdomar.

I den andra studien, som omfattade 488 patienter med AML som inte kunde genomgå hematopoetisk

stamcellstransplantation och vars benmärg innehöll mer än 30 procent onormala celler, överlevde de

patienter som fick Azacitidine Celgene i genomsnitt 10,4 månader, jämfört med 6,5 månader för

patienter som fick konventionell vård.

Vilka är riskerna med Azacitidine Celgene?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Azacitidine Celgene kan förekomma hos över 60 procent

av patienterna med myelodysplastiska syndrom, CMML eller AML (med 20–30 procent onormala

celler). Dessa biverkningar utgörs av reaktioner i blodet, bland annat trombocytopeni (lågt antal

blodplättar), neutropeni (låga nivåer av neutrofiler, en typ av vita blodkroppar) och leukopeni (litet

antal vita blodkroppar), biverkningar som påverkar magen och tarmarna och som kan inbegripa

illamående och kräkningar, samt reaktioner på injektionsstället. Hos AML-patienter med över

30 procent onormala celler var biverkningarna likartade.

Azacitidine Celgene får inte ges till patienter med framskriden levercancer eller till kvinnor som ammar.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Azacitidine Celgene finns i

bipacksedeln.

Varför är Azacitidine Celgene godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Azacitidine Celgene är större än

riskerna och att läkemedlet kan godkännas för försäljning i EU.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Azacitidine Celgene (azacitidin)

EMA/384352/2019

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Azacitidine

Celgene?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Azacitidine Celgene har tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Azacitidine Celgene kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Azacitidine Celgene utvärderas noggrant och nödvändiga

åtgärder vidtas för att skydda patienterna.

Mer information om Azacitidine Celgene

Mer information om Azacitidine Celgene finns på EMA:s webbplats

www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/azacitidine-celgene

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen