Aubagio

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-08-2021

Aktiva substanser:
Teriflunomide
Tillgänglig från:
sanofi-aventis groupe 
ATC-kod:
L04AA31
INN (International namn):
teriflunomide
Terapeutisk grupp:
Selektiva immunsuppressiva medel
Terapiområde:
Multipel skleros
Terapeutiska indikationer:
AUBAGIO is indicated for the treatment of adult patients and paediatric patients aged 10 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (MS) (please refer to section 5. 1 for important information on the population for which efficacy has been established).
Produktsammanfattning:
Revision: 20
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/002514
Tillstånd datum:
2013-08-26
EMEA-kod:
EMEA/H/C/002514

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

23-06-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

23-06-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter

teriflunomid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad AUBAGIO är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar AUBAGIO

Hur du tar AUBAGIO

Eventuella biverkningar

Hur AUBAGIO ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad AUBAGIO är och vad det används för

AUBAGIO innehåller den aktiva substansen teriflunomid, som är ett immunmodulerande medel och reglerar

immunsystemet för att begränsa dess attack på nervsystemet.

Vad AUBAGIO används för

AUBAGIO används till vuxna och i barn och ungdomar (från 10 års ålder) för behandling av skovvis

förlöpande multipel skleros (MS).

Vad multipel skleros är

MS är en långvarig sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet (CNS). CNS består av hjärnan och

ryggmärgen. Vid MS förstör en inflammation den skyddande skida (som kallas myelin), som omger nerverna

i CNS. Denna förlust av myelin kallas för demyelinisering. Det hindrar nerverna från att fungera normalt.

Personer med skovvis förlöpande multipel skleros får upprepade attacker (skov) av fysiska symtom som

orsakas av att deras nerver inte fungerar ordentligt. Symtomen varierar mellan patienter, men omfattar oftast:

svårigheter att gå

problem med synen

balansproblem.

Symtomen kan försvinna helt när skovet är över, men med tiden kan vissa problem kvarstå mellan skoven.

Detta kan orsaka fysisk funktionsnedsättning som kan störa de dagliga aktiviteterna.

Hur AUBAGIO fungerar

AUBAGIO hjälper till att skydda det centrala nervsystemet mot angrepp från immunsystemet, genom att

begränsa ökningen av vissa vita blodkroppar (lymfocyter). Detta begränsar inflammationen som leder till

nervskador vid MS.

2.

Vad du behöver veta innan du tar AUBAGIO

Ta inte AUBAGIO:

om du är allergisk mot teriflunomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om du någonsin har utvecklat allvarliga hudutslag eller hudfjällning, blåsor på huden och/eller sår i

munnen efter att ha tagit teriflunomid eller leflunomid,

om du har en allvarlig leversjukdom,

du är

gravid

, tror att du kan vara gravid eller ammar,

om du lider av ett allvarligt problem som påverkar ditt immunsystem (t.ex. förvärvat

immunbristsyndrom (AIDS),

om funktionen av din benmärg är kraftigt nedsatt eller om du har ett lågt antal röda eller vita

blodkroppar eller ett minskat antal blodplättar,

om du har en allvarlig infektion,

om du har en njursjukdom som kräver dialys,

om du har mycket låga nivåer av proteiner i blodet (hypoproteinemi).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar AUBAGIO om:

du har problem med levern och/eller om du dricker stora mängder alkohol..Din läkare kommer att ta

blodprover före och under behandlingen för att kontrollera hur väl din lever fungerar. Om dina

testresultat uppvisar problem med levern, kan läkaren avbryta behandlingen med AUBAGIO. Läs

avsnitt 4.

du har högt blodtryck (hypertoni), oavsett om detta kontrolleras med läkemedel eller inte. AUBAGIO

kan ge en lätt förhöjning av blodtrycket. Läkaren kommer att kontrollera ditt blodtryck innan

behandlingen påbörjas och regelbundet under behandlingen. Läs avsnitt 4.

du har en infektion. Innan du tar AUBAGIO kommer din läkare att kontrollera att du har tillräckligt

med vita blodkroppar och blodplättar. Eftersom AUBAGIO minskar antalet vita blodkroppar kan det

påverka din förmåga att bekämpa infektioner. Läkaren kan ta blodprover för att kontrollera dina vita

blodkroppar om du tror att du har en infektion. Läs avsnitt 4.

du får svåra hudreaktioner.

du har eller får symtom från luftvägarna.

du känner svaghet, domningar och smärta i händer och fötter.

du ska vaccineras.

du tar leflunomid med AUBAGIO.

du byter till eller från AUBAGIO.

du ska ta specifikt blodprov (kalciumnivå). Mätningar kan visa på falskt låga kalciumnivåer.

Reaktioner i andningsvägarna

Tala med läkare om du har oförklarlig hosta och dyspné (andnöd). Läkaren kan behöva göra ytterligare

tester.

Barn och ungdomar

AUBAGIO är inte avsett för barn under 10 år eftersom behandling av MS-patienter i denna åldersgrupp inte

har studerats.

De varningar och försiktighetsmått som listas ovan gäller även barn. Följande information är viktig för barn

och deras vårdnadshavare:

inflammation i bukspottkörteln har setts hos patienter som fått teriflunomid. Ditt barns läkare kan

komma att ta blodprover vid misstanke om inflammation i bukspottskörteln.

Andra läkemedel och AUBAGIO

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta gäller även receptfria läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande:

leflunomid, metotrexat och andra läkemedel som påverkar immunsystemet (kallas ofta

immunosuppressiva medel eller immunomodulatorer)

rifampicin (läkemedel som används för att behandla tuberkulos och andra infektioner)

karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin vid epilepsi

Johannesört (naturläkemedel mot depression)

repaglinid, pioglitazon, nateglinid eller rosiglitazon vid diabetes

daunorubicin, doxorubicin, paklitaxel eller topotecan vid cancer

duloxetin vid depression, vid urininkontinens eller njursjukdom vid diabetes

alosetron vid svår diarré

teofyllin vid astma

tizanidin, ett muskelavslappnande medel

warfarin, ett antikoagulantia som används för att göra blodet tunnare för att undvika blodproppar

perorala preventivmedel (som innehåller etinylestradiol och levonorgestrel)

cefaklor, benzylpenicillin, ciprofloxacin vid infektioner

indometacin, ketoprofen vid smärta eller inflammation

furosemid vid hjärtsjukdom

cimetidin för att minska magsyran

zidovudin vid HIV-infektion

rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin vid hyperkolesterolemi (högt kolesterol)

sulfasalazin vid inflammatorisk tarmsjukdom eller ledgångsreumatism

kolestyramin vid högt kolesterol eller som klådstillande vid leversjukdom

aktivt kol för att minska absorptionen av läkemedel eller andra substanser

Graviditet och amning

Ta inte

AUBAGIO om du är gravid eller om du tror att du kan vara

gravid

. Om du är gravid eller blir gravid

medan du tar AUBAGIO är risken för fosterskador förhöjd. Kvinnor i fertil ålder får inte ta detta läkemedel

utan att använda ett tillförlitligt preventivmedel.

Om din dotter får sin första menstruation under tiden hon får AUBAGIO ska läkaren informeras. Läkaren ger

då information om preventivmetoder och om risker förknippade med graviditet.

Tala om för läkaren om du planerar att bli gravid efter att du avslutat behandlingen med AUBAGIO,

eftersom det mesta av detta läkemedel måste ha försvunnit ur kroppen innan du försöker bli gravid.

Utsöndringen av den aktiva substansen kan ta upp till 2 år på naturlig väg. Tiden kan förkortas till några

veckor genom att ta särskilda läkemedel som skyndar på utsöndringen av AUBAGIO från din kropp.

I bägge fallen måste man med hjälp av ett blodprov kontrollera om den aktiva substansen har utsöndrats i

tillräckligt hög grad från din kropp och läkaren måste konstatera att mängden AUBAGIO är tillräckligt låg i

blodet för att du ska få bli gravid.

Kontakta din läkare för mer information om laboratorieproverna.

Om du misstänker att du är gravid när du tar AUBAGIO, eller inom två år efter att du avslutat behandlingen,

måste du

omedelbart

sluta ta AUBAGIO och

kontakta läkare för ett graviditetstest. Om testet bekräftar att

du är gravid kan din läkare föreslå behandling med särskilda läkemedel, så att AUBAGIO avlägsnas

snabbare och i tillräckligt hög grad från din kropp, eftersom detta kan minska riskerna för ditt barn.

Preventivmedel

Du måste använda ett effektivt preventivmedel under och efter behandlingen med AUBAGIO. Teriflunomid

finns kvar i ditt blod länge efter att du slutat ta det. Fortsätt att använda ett effektivt preventivmedel efter att

du avslutat behandlingen.

Fortsätt med det tills mängden AUBAGIO i ditt blod är tillräckligt låg – din läkare kommer att

kontrollera detta.

Tala med din läkare om den bästa preventivmedelsmetoden för dig och vid byte av preventivmedel.

Ta inte AUBAGIO när du ammar, eftersom teriflunomid passerar över i bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

AUBAGIO kan göra att du blir yr, och det kan försämra din koncentrations- och reaktionsförmåga. Om detta

inträffar ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

AUBAGIO innehåller laktos

AUBAGIO innehåller laktos (en sorts socker). Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkaren innan

du tar detta läkemedel.

AUBAGIO innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i stort sett

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar AUBAGIO

Behandlingen med AUBAGIO kommer att övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av MS.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkaren om du är osäker.

Vuxna

Rekommenderad dos är en 14 mg-tablett dagligen.

Barn och ungdomar (10 år och äldre)

Dosen beror på barnets och ungdomens kroppsvikt:

Barn och ungdomar som väger mer än 40 kg: en 14 mg-tablett dagligen

Barn och ungdomar som väger mindre eller lika med 40 kg: en 7 mg-tablett dagligen

Barn och ungdomar som når en stabil kroppsvikt på över 40 kg kommer instrueras av läkaren att övergå till

en 14 mg-tablett dagligen.

Administreringsväg

AUBAGIO ska sväljas. AUBAGIO tas varje dag som en engångsdos vid valfri tidpunkt under dagen.

Tabletten ska sväljas hel med lite vatten.

AUBAGIO kan tas med eller utan mat.

Om du använt för stor mängd av AUBAGIO

Kontakta genast läkare om du har tagit för stor mängd av AUBAGIO. Du kan drabbas av biverkningar

liknande de som nämns i avsnitt 4 nedan.

Om du har glömt att ta AUBAGIO

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett. Ta nästa dos när du normalt brukar ta den.

Om du slutar att ta AUBAGIO

Sluta inte att ta AUBAGIO eller ändra din dos utan att först ha talat med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar kan inträffa med detta läkemedel.

Allvarliga biverkningar

Vissa biverkningar kan vara eller bli allvarliga. Om du upplever något av följande,

tala genast om det för

din läkare.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

inflammation i bukspottkörteln som kan omfatta symtom som magsmärta, illamående eller kräkningar

(frekvensen är vanlig hos barn och mindre vanlig hos vuxna patienter).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

allergiska reaktioner som kan omfatta symtom som utslag, nässelfeber, svullna läppar, tunga eller ansikte

eller plötslig andningssvårighet

allvarliga hudreaktioner som kan omfatta symtom som hudutslag, blåsor, feber eller sår i munnen

allvarliga infektioner eller sepsis (en potentiell livshotande infektionstyp) som kan omfatta symtom som

hög feber, skakningar, frossa, minskad urinflöde eller förvirring

inflammation i lungorna som kan omfatta symtom som andfåddhet eller ihållande hosta

Har rapporterats

(förekommer hos ett okänt antal användare):

allvarlig leversjukdom som kan omfatta symtom med gulfärgning av hud eller ögonvitor, mörkare urin än

vanligt, oförklarligt illamående och kräkningar eller magont

Övriga biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk

Diarré, sjukdomskänsla

Förhöjt ALAT (förhöjda blodnivåer av vissa leverenzymer) som framgår av tester

Hårförtunning

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Influensa, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion, luftrörskatarr (bronkit), bihåleinflammation

(sinuit), halsont och obehag vid sväljning, blåskatarr (cystit), virusorsakad mag-tarminfektion,

munherpes, tandinfektion, stämbandskatarr (laryngit), fotsvamp

Laboratorievärden: Ett minskat antal röda blodkroppar (anemi), förändrade resultat av lever- och vita

blodkroppstester (se avsnitt 2) liksom förhöjda värden av ett muskelenzym (kreatininfosfokinas) har

observerats.

Milda allergiska reaktioner

Ångestkänsla

Stickningar, svaghetskänsla, domningar, pirrningar eller smärta i ländryggen eller benet (ischias),

domningar, brännande eller pirrande känsla, smärta i händer och fingrar (karpaltunnelsyndrom)

Hjärtklappning

Förhöjt blodtryck

Illamående (kräkningar), tandvärk, smärta i övre delen av buken

Hudutslag, akne

Smärta i senor, leder, ben, muskelvärk (muskuloskeletal smärta)

Behov av att kasta vatten oftare än normalt

Rikliga menstruationer

Smärta

Brist på energi eller svaghetskänsla (asteni)

Viktminskning

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Minskat antal blodplättar (mild trombocytopeni)

Ökad känslighet, särskilt i huden, stickande eller bultande smärta längs en eller flera nerver, problem

med nerverna i armar eller ben (perifer neuropati)

Nagelsjukdomar, svåra hudreaktioner

Posttraumatisk smärta

Psoriasis

Inflammation i mun/läppar

Onormala blodfettvärden

Inflammation i tjocktarmen (kolit)

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Leverinflammation eller leverskada

Ingen känd frekvens (

kan inte beräknas från tillgängliga data)

Lunghypertoni (förhöjt blodtryck i lungornas blodkärl)

Barn (10 år och äldre) och ungdomar

De biverkningar som anges ovan gäller även barn och ungdomar. Följande ytterligare information är viktig

för barn, ungdomar och deras vårdnadshavare:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Inflammation i bukspottkörteln

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V

. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur AUBAGIO ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller vikförpackningen efter "EXP”. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är teriflunomid.

AUBAGIO 7 mg film-dragerade tabletter

Varje tablett innehåller 7 mg teriflunomid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokrystallincellulosa,

natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid

(E171), talk, makrogol 8000, indigokarmin aluminiumlack (E132), och gul järnoxid (E172) (se avsnitt

2 ”Aubagio innehåller laktos”).

AUBAGIO 14 mg film-dragerad tabletter

Varje tablett innehåller 14 mg teriflunomid.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokrystallincellulosa,

natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid

(E171), talk, makrogol 8000, indigokarmin aluminiumlack (E132) (se avsnitt 2 ”Aubagio innehåller

laktos”).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter (tabletter)

De film-dragerade tabletterna är mycket svagt grönblågrå till blekt grönblå, sexsidiga filmdragerade tabletter

med prägling på den ena sidan ("7") och en ingraverad företagslogotyp på den andra sidan.

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller 28 tabletter i vikförpackningar med

integrerade blister;

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter (tabletter)

De filmdragerade tabletterna är blekblå till pastellblå, femsidiga filmdragerade tabletter med prägling på den

ena sidan ("14") och en ingraverad företagslogotyp på den andra sidan.

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter finns i kartonger som innehåller:

14, 28, 84 och 98 tabletter i vikförpackningar med integrerade blister

10 x 1 tabletter i endosblister

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Frankrike

Tillverkare:

Opella Healthcare International SAS

56, Route de Choisy

60200

Compiègne

Frankrike

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Frankrike

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tel/Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sanofi AB

Tel: +46 (0) 8 634 5000

Latvia

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats:

http://www.ema.europa.eu

En kopia av bipacksedeln och patientkort med säkerhetsinformation hittas även via QR-koden nedan.

QR-kod för infogning + www.qr-aubagio-sanofi-e

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 7 mg teriflunomid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 72 mg laktos (som monohydrat).

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 14 mg teriflunomid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 72 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

AUBAGIO 7 mg filmdragerade tabletter

Mycket svagt grönblågrå till blekt grönblå, sexsidiga filmdragerade 7,5 mm tabletter med prägling på ena

sidan (”7”) och en ingraverad företagslogotyp på den andra sidan.

AUBAGIO 14 mg filmdragerade tabletter

Blekblå till pastellblå, femsidiga filmdragerade 7,5 mm tabletter med prägling på ena sidan ("14") och en

ingraverad företagslogotyp på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

AUBAGIO är indicerat för behandling av vuxna och barn från 10 år och äldre med skovvis förlöpande

multipel skleros (MS)

(se avsnitt 5.1 för viktig information om populationen för vilken effekt har fastställts).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av multipel skleros.

Dosering

Vuxna

För vuxna är den rekommenderade dosen av teriflunomid 14 mg en gång dagligen.

Pediatrisk population (10 år och äldre)

För barn (10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt:

Barn med kroppsvikt >40 kg: 14 mg en gång dagligen

Barn med kroppsvikt <40 kg: 7 mg en gång dagligen

Barn som når en stabil kroppsvikt på över 40 kg ska övergå till dosen 14 mg en gång dagligen.

De filmdragerade tabletterna kan tas med eller utan mat.

Särskilda populationer

Äldre population

AUBAGIO ska användas med försiktighet hos patienter 65 år och äldre på grund av otillräckliga data om

säkerhet och effekt.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt, måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion, som inte

behandlas med dialys.

Patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion, som behandlas med dialys, har inte utvärderats. Teriflunomid

är därför kontraindicerat hos denna patientgrupp (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Teriflunomid är

kontraindicerat hos patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Pediatrisk population (under 10 års ålder)

Säkerheten och effekten av teriflunomid hos barn under 10 år har ännu inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

De filmdragerade tabletterna är avsedda för peroral användning. Tabletterna ska sväljas hela med lite vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass C).

Gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder som inte använder ett tillförlitligt preventivmedel under

behandlingen med teriflunomid och därefter så länge plasmanivåerna överstiger 0,02 mg/l (se avsnitt 4.6).

Graviditet måste uteslutas innan behandlingen påbörjas (se avsnitt 4.6).

Ammande kvinnor (se avsnitt 4.6).

Patienter med tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar, t.ex. förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Patienter med signifikant nedsatt benmärgsfunktion eller signifikant anemi, leukopeni, neutropeni eller

trombocytopeni.

Patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna åtgärdats (se avsnitt 4.4).

Patienter med allvarlig njurinsufficiens som behandlas med dialys, eftersom det inte finns tillräckligt med

klinisk erfarenhet av denna patientgrupp.

Patienter med allvarlig hypoproteinemi, t.ex. vid nefrotiskt syndrom.

4.4

Varningar och försiktighet

Övervakning

Före behandling

Innan behandling med teriflunomid sätts in ska följande utvärderas:

Blodtryck

Alaninaminotransferas/ serum glutamat pyruvat transaminas (ALAT/SGPT)

Fullständig blodstatus inklusive differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning.

Under behandling

Under behandlingen med teriflunomid ska följande övervakas:

Blodtryck

Kontrollera regelbundet

Alaninaminotransferas/ serum glutamat pyruvat transaminas (ALAT/ (SGPT)

Leverenzymvärdena ska utvärderas minst var fjärde vecka under de första sex månaderna av

behandlingen och regelbundet därefter.

Överväg ytterligare monitorering när AUBAGIO ges till patienter med konstaterad

leversjukdom, ges tillsammans med andra potentiellt levertoxiska läkemedel eller enligt

kliniska tecken och symtom, exempelvis oförklarligt illamående, kräkningar, buksmärta,

trötthet, anorexi eller gulsot och/eller mörk urin. Leverenzymvärdena ska utvärderas varannan

vecka under de sex första behandlingsmånaderna och därefter minst var åttonde vecka under

minst två år från behandlingens början.

Vid ALAT (SGPT)-förhöjningar mellan 2 och 3 gånger det övre normalvärdet (ULN) måste

uppföljning ske veckovis.

Fullständig blodstatus ska utföras baserat på kliniska tecken och symtom (t.ex. infektioner) under

behandlingen.

Accelererad elimineringsprocedur

Teriflunomid elimineras långsamt från plasma. Utan accelererad elimineringsprocedur tar det i genomsnitt 8

månader att nå plasmakoncentrationer på mindre än 0,02 mg/l, även om det med individuella variationer i

clearance av substansen kan ta upp till 2 år. En accelererad elimineringsprocedur kan användas när som helst

efter att teriflunomid har satts ut (se avsnitt 4.6 och 5.2 för detaljerade uppgifter om proceduren).

Leverpåverkan

Förhöjda värden av leverenzymer har observerats hos patienter som fått AUBAGIO (se avsnitt 4.8). Dessa

förhöjningar förekom oftast under de första 6 månaderna av behandlingen.

Fall av läkemedelsinducerade leverskador, vilka ibland varit livshotande, har observerats vid behandling med

teriflunomid. De flesta fall av läkemedelsinducerade leverskador inträffade flera veckor eller flera månader

efter behandlingsstart med teridlunomid, men läkemedelsinducerade leverskador kan även uppträda vid

långvarig användning.

Risken för förhöjda värden av leverenzymer och läkemedelsinducerade leverskador kan vara högre för

patienter med konstaterad leversjukdom, vid samtidig behandling med andra levertoxiska läkemedel

och/eller vid konsumtion av betydande mängder alkohol. Patienter ska därför övervakas noga avseende

tecken och symtom på leverskador.

Behandlingen med teriflunomid ska sättas ut och accelererad elimineringsprocedur ska övervägas om

leverskada misstänks. Om förhöjda leverenzymvärden (mer än 3 gånger ULN) bekräftats ska behandling

med teriflunomid sättas ut.

Vid behandlingsavbrott ska levertester utföras tills transaminas-nivåerna har nomaliserats.

Hypoproteinemi

Eftersom teriflunomid binds starkt till proteiner och bindningen är beroende av albuminkoncentrationerna i

plasma, kan fri koncentration teriflunomid i plasma vara högre hos patienter med hypoproteinemi, t.ex. vid

nefrotiskt syndrom. Teriflunomid ska inte användas hos patienter med tillstånd förknippade med allvarlig

hypoproteinemi.

Blodtryck

Förhöjt blodtryck kan förekomma under behandlingen med teriflunomid (se avsnitt 4.8). Blodtrycket måste

kontrolleras innan teriflunomidbehandlingen inleds och därefter regelbundet. Förhöjt blodtryck ska hanteras

på lämpligt sätt före och under behandlingen med teriflunomid.

Infektioner

Behandlingsstarten med AUBAGIO ska senareläggas hos patienter med allvarlig aktiv infektion tills denna

åtgärdats.

I placebokontrollerade studier observerades ingen ökning av allvarliga infektioner med teriflunomid (se

avsnitt 4.8). Baserat på den immunomodulerande effekten av teriflunomid ska, om en patient utvecklar en

allvarlig infektion, avbrytande av behandlingen med AUBAGIO övervägas och fördelarna och riskerna

bedömas på nytt innan behandlingen återupptas. På grund av den långa halveringstiden kan accelererad

eliminering med kolestyramin eller aktivt kol övervägas.

Patienter som behandlas med AUBAGIO ska instrueras om att rapportera symtom på infektion till läkare.

Patienter med aktiv akut eller kronisk infektion ska inte påbörja behandling med AUBAGIO förrän

infektionen åtgärdats.

Säkerheten vid behandling med teriflunomid är okänd hos personer med latent tuberkulosinfektion, eftersom

tuberkulosscreening inte har utförts systematiskt under de kliniska studierna. Patienter som testats positivt

vid tuberkulosscreening ska behandlas enligt sedvanlig medicinsk praxis före behandling.

Reaktioner i andningsvägarna

Interstitiell lungsjukdom (ILD) och fall av pulmonell hypertension har rapporterats med teriflunomid efter

marknadsföring. Risken kan vara förhöjd hos patienter med ILD i anamnesen.

ILD kan inträffa akut när som helst under behandlingen med en varierande klinisk presentation.

ILD kan vara dödligt. Nydebuterad eller förvärrade symtom från lungorna som ihållande hosta och dyspné

kan vara en anledning att sätta ut behandlingen och vid behov utföra ytterligare undersökningar. Om

utsättning av läkemedlet är nödvändig ska initiering av en accelererad elimineringsprocedur övervägas.

Hematologiska effekter

En genomsnittlig minskning av antalet vita blodkroppar på mindre än 15% från utgångsvärdet, har

observerats (se avsnitt 4.8). Som en försiktighetsåtgärd bör en aktuell fullständig blodstatus, inklusive

differentialräkning av vita blodkroppar samt trombocyträkning, finnas tillgänglig innan behandlingen inleds.

Fullständig blodstatus ska kontrolleras under behandlingen om detta föranleds av kliniska tecken och

symtom (t.ex. infektioner).

Hos patienter med redan befintlig anemi, leukopeni och/eller trombocytopeni, samt patienter med nedsatt

benmärgsfunktion eller personer som löper risk för benmärgssuppression är risken för hematologisk

påverkan ökad. Om hematologisk påverkan inträffar ska proceduren för accelererad eliminering

(se ovan)

övervägas, för att minska plasmanivåerna av teriflunomid.

Vid fall av allvarliga hematologiska reaktioner, inklusive pancytopeni, måste AUBAGIO och eventuell

samtidigt myelosuppressiv behandling avbrytas och en procedur för accelererad eliminering av teriflunomid

bör övervägas.

Hudreaktioner

Fall av allvarliga hudreaktioner, ibland med dödlig utgång, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS),

toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili och systemiska symtom

(DRESS), har rapporterats med AUBAGIO.

Om reaktioner observeras i hud och/eller slemhinnor (ulcerös stomatitis), som ger anledning till misstankar

om allvarliga generaliserade hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys-Lyells

syndrom eller läkemedelsutlöst reaktion med eosinofili och systemiska symtom) måste teriflunomid och

eventuell annan associerad behandling sättas ut och en accelererad elimineringsprocedur omedelbart inledas.

I dessa fall ska patienterna inte exponeras för teriflunomid på nytt (se avsnitt 4.3).

Nytt utbrott av psoriasis (inräknat pustulär psoriasis) och förvärrande av befintlig psoriasis har rapporterats

under användningen av teriflunomid. Utsättning av behandlingen och inledning av ett accelererat

elimineringsförfarande kan övervägas om patientens sjukdom och sjukdomsanamnes beaktas.

Perifer neuropati

Fall av perifer neuropati har observerats hos patienter som behandlats med AUBAGIO (se avsnitt 4.8). De

flesta patienter förbättrades när AUBAGIO sattes ut. Det var emellertid en stor variabilitet i slutresultatet

dvs. hos vissa patienter försvann neuropatin medan andra patienter hade kvarstående symtom. Om en patient

som behandlas med AUBAGIO utvecklar bekräftad perifer neuropati, bör utsättning av AUBAGIO-

behandlingen och utförande av accelererad elimineringsprocedur övervägas.

Vaccinering

Två kliniska studier har visat att vaccination med inaktiverat neoantigen (första vaccination) eller

återexponering var säker och effektiv under behandlingen med Aubagio. Användningen av levande

försvagade vacciner kan medföra infektionsrisk och bör därför undvikas.

Immunosuppressiva eller immunomodulerande behandlingar

Då leflunomid är modersubstansen till teriflunomid rekommenderas inte samtidig administrering av

teriflunomid och leflunomid.

Samtidig administrering med antineoplastiska eller immunosuppressiva terapier, som används för behandling

av MS, har inte utvärderats. Säkerhetsstudier, där teriflunomid administrerades samtidigt med interferon beta

eller glatirameracetat upp till ett år, påvisade inte några särskilda säkerhetsproblem, men en högre frekvens

av biverkningar jämfört med teriflunomid som monoterapi observerades. Den långsiktiga säkerheten för

dessa kombinationer vid behandling av multipel skleros har inte fastställts.

Byte till eller från AUBAGIO

Baserat på kliniska data för samtidig administrering av teriflunomid och interferon beta eller glatirameracetat

krävs ingen väntetid när teriflunomid sätts in efter interferon beta eller glatirameracetat eller när interferon

beta eller glatirameracetat sätts in efter teriflunomid.

På grund av natalizumabs långa halveringstid kan samtidig exponering, och därmed samtidiga

immuneffekter, inträffa i upp till 2-3 månader efter att natalizumab har satts ut, om AUBAGIO inleds

omedelbart. Därför krävs försiktighet när patienter ställs om från natalizumab till AUBAGIO.

Baserat på fingolimods halveringstid behövs ett 6 veckor långt behandlingsuppehåll för clearance av

fingolimod från cirkulationen och en period på 1 till 2 månader för att lymfocyterna ska återgå till normala

nivåer efter att fingolimod har satts ut. Att börja med AUBAGIO under denna tid ger samtidig exponering

för fingolimod. Det kan leda till en additiv effekt på immunsystemet och försiktighet är därför indicerat.

Hos MS-patienter var median t

1/2z

(terminala halveringstiden) cirka 19 dagar efter upprepade doser på 14 mg.

Om beslut tas att avbryta behandlingen med AUBAGIO, kommer insättning av andra behandlingar under ett

intervall av 5 halveringstider (cirka 3,5 månader, men kan vara längre hos vissa patienter) att ge samtidig

exponering för AUBAGIO. Det kan leda till en additiv effekt på immunsystemet och försiktighet är därför

påkallad.

Interferens vid bestämning av nivåerna av joniserat kalcium

Mätningen av nivåerna av joniserat kalcium kan visa på falskt sänkta värden under behandling med

leflunomid och/eller teriflunomid (som är en aktiv metabolit av leflunomid) beroende på den typ av

analysator som används vid mätning av joniserat kalcium (t.ex. blodgasanalysator). Därför bör man

ifrågasätta rimligheten i observerade sänkta nivåer av joniserat kalcium hos patienter som behandlas med

leflunomid eller teriflunomid. Om mätningarna är tvivelaktiga rekommenderas att man fastställer den totala

koncentrationen av albuminkorrigerat serumkalcium.

Pediatrisk population

Pankreatit

I den pediatriska kliniska prövningen observerades fall av pankreatit, vissa akut, hos patienter som fick

teriflunomid (se avsnitt 4.8). Kliniska symtom innefattade magsmärta, illamående och/eller kräkningar.

Serumamylas och lipas var förhöjt hos dessa patienter. Tiden till tillslag varierade från några månader upp

till tre år. Patienter ska informeras om de typsika symtomen på pankreatit. Om pankreatit misstänks ska prov

tas avseende pankreasenzym och relaterade laboratorieparametrar. Om pankreatit bekräftas ska

teriflunomidbehandlingen avslutas och accelererad elimineringsprocedur inleds (se avsnitt 5.2).

Laktos

Eftersom AUBAGIO innehåller laktos bör patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra substansers farmakokinetiska interaktioner med teriflunomid

Det primära biotransformationssättet för teriflunomid är hydrolys, oxidering är ett mindre betydelsefullt sätt.

Potenta cytokrom P450- (CYP) och transportörinducerare: Samtidig administrering av upprepade doser

(600 mg en gång dagligen i 22 dagar) av rifampicin (en CYP2B6-, 2C8-, 2C9-, 2C19-, 3A-inducerare)

liksom av en inducerare av uttransportörerna P-glykoprotein [P-gp] och bröstcancerresistent protein [BCRP]

med teriflunomid (70 mg engångsdos) resulterade i en cirka 40%-ig minskning av teriflunomidexponeringen.

Rifampicin och andra kända potenta CYP- och transportörinducerare som exempelvis karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin och Johannesört ska användas med försiktighet under behandling med teriflunomid.

Kolestyramin eller aktivt kol

Såvida inte en accelererad eliminering är önskvärd rekommenderas det inte att patienter som får teriflunomid

behandlas med kolestyramin eller aktivt kol, eftersom detta leder till en snabb och signifikant minskning av

plasmakoncentrationen. Verkningsmekanismen förmodas vara avbrott i det enterohepatiska kretsloppet

och/eller gastrointestinal dialys av teriflunomid.

Teriflunomids farmakokinetiska interaktioner med andra substanser

Effekt av teriflunomid på CYP2C8-substrat: repaglinid

En ökning av genomsnittligt repaglinid C

och AUC (1,7- respektive 2,4-faldig) förelåg efter upprepade

doser av teriflunomid, vilket tyder på att teriflunomid hämmar CYP2C8

in vivo

. Därför ska läkemedel som

metaboliseras genom CYP2C8, t.ex. repaglinid, paklitaxel, pioglitazon eller rosiglitazon, användas med

försiktighet under behandlingen med teriflunomid.

Effekten av teriflunomid på orala preventivmedel: 0,03 mg etinylestradiol och 0,15 mg levonorgestrel

En ökning av genomsnittligt etinylestradiol C

och AUC

0-24

(1,58- respektive 1,54-faldig) och

levonorgestrel C

och AUC

0-24

(1,33- respektive 1,41-faldig) förelåg efter upprepade doser av teriflunomid.

Även om interaktionen med teriflunomid inte förväntas ha någon negativ inverkan på effekten av orala

preventivmedel, bör detta övervägas vid val eller ändring av den behandling med orala preventivmedel som

ska användas i kombination med teriflunomid.

Effekt av teriflunomid på CYP1A2-substrat: koffein

Upprepade doser av teriflunomid minskade genomsnittlig C

och AUC av koffein (CYP1A2-substrat) med

18% respektive 55%, vilket tyder på att teriflunomid kan vara en svag inducerare av CYP1A2

in vivo

. Därför

ska läkemedel som metaboliseras genom CYP1A2, t.ex. duloxetin, alosetron, teofyllin och tizanidin)

användas med försiktighet under behandlingen med teriflunomid, eftersom det kan leda till en minskad effekt

av dessa läkemedel.

Effekt av teriflunomid på warfarin

Upprepade doser av teriflunomid hade ingen effekt på farmakokinetiken för S-warfarin, vilket tyder på att

teriflunomid inte är en CYP2C9-hämmare eller -inducerare. En 25%-ig minskning av INR (International

Normalised Ratio) observerades emellertid när teriflunomid administrerades tillsammans med warfarin,

jämfört med warfarin enbart. När warfarin ges tillsammans med teriflunomid rekommenderas därför en

noggrann uppföljning och övervakning av INR.

Effekt av teriflunomid på organisk anjontransportör 3-substrat (OAT3)

En ökning av genomsnittligt cefaklor C

och AUC (1,43- respektive 1,54-faldig) förelåg efter upprepade

doser av teriflunomid, vilket tyder på att teriflunomid hämmar OAT3

in vivo

. Försiktighet rekommenderas

därför när teriflunomid ges tillsammans med substrat av OAT3, t.ex. cefaklor, benzylpenicillin,

ciprofloxacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotrexat eller zidovudin.

Effekten av teriflunomid på BCRP- och/eller organisk anjontransporterande polypeptid B1- och B3-substrat

(OATP1B1/B3):

En ökning av genomsnittligt rosuvastatin C

och AUC (2,65- respektive 2,51-faldig) förelåg efter

upprepade doser av teriflunomid. Denna ökning av plasmarosuvastatinexponeringen hade emellertid inga

uppenbara effekter på HMG-CoA reduktasaktiviteten. För rosuvastatin rekommenderas en dosreduktion med

50% vid samtidig administrering med teriflunomid. För andra substrat av BCRP (t.ex. metotrexat, topotecan,

sulfasalazin, daunorubicin, doxorubicin) och OATP-familjen, särskilt HMG-Co-reduktashämmare (t.ex.

simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotrexat, nateglinid, repaglinid, rifampicin) ska samtidig

administrering av teriflunomid också göras med försiktighet. Patienterna ska övervakas noga avseende

tecken och symtom på alltför stor exponering för läkemedlen och dosminskning av dessa läkemedel bör

övervägas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Användning hos män

Risken för av mannen medierad toxicitet för embryot/fostret genom teriflunomidbehandling anses vara liten

(se avsnitt 5.3).

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av teriflunomid hos gravida kvinnor. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Teriflunomid kan orsaka allvarliga missbildningar vid administrering under graviditeten. Teriflunomid är

kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Fertila kvinnor skall använda effektiva preventivmedel under och efter behandling, så länge

plasmakoncentrationen av teriflunomid är över 0,02 mg/l. Under denna period ska kvinnorna diskutera

eventuella planer på att sluta med eller byta ut preventivmedlet med behandlande läkare. Flickor och/eller

föräldrar/vårdnadshavare till flickor ska informeras om behovet av att kontakta behandlande läkare så snart

flickan som får AUBAGIO-benandling får sin menstruation. Nya kvinnliga patienter som är fertila ska ges

råd kring preventivmedel och eventuell risk för fostret. Remiss till gynekolog bör övervägas.

Patienten ska uppmanas att, om menstruationen är försenad eller om det finns andra orsaker att misstänka

graviditet, avsluta AUBAGIA-behandlingen och omedelbart informera läkaren och göra ett graviditetstest.

Om detta är positivt måste läkaren och patienten diskutera risken med en fortsatt graviditet. Det är möjligt att

en snabb sänkning av blodnivån av teriflunomid kan minska risken för fostret, genom att omedelbart när

menstruationen är försenad sätta in den accelererade elimineringsproceduren som beskrivs nedan.

För kvinnor som behandlas med teriflunomid och som önskar bli gravida ska läkemedlet sättas ut och en

accelererad elimineringsprocedur rekommenderas för att snabbare nå en koncentration under 0,02 mg/l (se

nedan).

Om en accelererad elimineringsprocedur inte används kan plasmanivåerna av teriflunomid förväntas ligga

över 0,02 mg/l under i genomsnitt 8 månader, men för vissa patienter kan det ta upp till 2 år att nå

plasmakoncentrationer under 0,02 mg/l. Plasmakoncentrationerna av teriflunomid bör därför mätas innan en

kvinna börjar försöka bli gravid. Så snart det fastställts att plasmakoncentrationen av teriflunomid ligger

under 0,02 mg/l, måste plasmakoncentrationen fastställas på nytt efter ett intervall på minst 14 dagar. Om

båda plasmakoncentrationerna ligger under 0,02 mg/l förväntas ingen risk föreligga för fostret.

Ytterligare upplysningar om provtagning kan erhållas från innehavaren av godkännandet för försäljning eller

lokalt ombud (se avsnitt 7).

Accelererad elimineringsprocedur

Efter utsättande av behandlingen med teriflunomid:

kolestyramin 8 g administreras tre gånger dagligen under en period på 11 dagar. Om detta inte

tolereras väl kan kolestyramin 4 g tre gånger dagligen i 11 dagar användas.

alternativt kan 50 g aktivt kol ges peroralt var 12:e timme under en period på 11 dagar.

Även efter någon av dessa accelererade elimineringsprocedurer krävs emellertid verifiering genom 2 separata

tester med minst 14 dagars mellanrum och en väntetid på en och en halv månad mellan den första

förekomsten av en plasmakoncentration under 0,02 mg/l och befruktning.

Både kolestyramin och aktivt kol kan påverka absorptionen av östrogen och progestogen, så att en tillförlitlig

effekt av orala preventivmedel inte kan garanteras under den accelererade elimineringsproceduren med

kolestyramin eller aktivt kol. Användning av alternativa preventivmedel rekommenderas.

Amning

Djurstudier har uppvisat utsöndring av teriflunomid i mjölk.

Teriflunomid är kontraindicerat under amning (se

avsnitt 4.3).

Fertilitet

Resultaten av djurstudier har inte visat någon effekt på fertiliteten (se avsnitt 5.3). Även om det inte finns

några data från människor förväntas ingen effekt på manlig och kvinnlig fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

AUBAGIO har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Vid fall av biverkningar som exempelvis yrsel, som har rapporterats med modersubstansen leflunomid, kan

patientens koncentrations- och reaktionsförmåga vara nedsatt. I dessa fall bör patienterna avstå från att

framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De mest rapporterade biverkningarna hos de patienter som behandlades med teriflunomid (7 mg och 14 mg)

var: huvudvärk (17,8%, 15,7%), diarré (13,1%, 13,6%), förhöjt ALAT (13%, 15%), illamående (8%, 10,7%)

samt alopeci (9,8%, 13,5%). Huvudvärk, diarré, illamående och alopeci var i allmänhet milda till måttliga,

övergående och ledde sällan till att behandlingen avbröts.

Teriflunomid är huvudmetaboliten av leflunomid. Säkerhetsprofilen för leflunomid hos patienter som lider

av reumatoid artrit eller psoriasisartrit kan vara relevant vid förskrivning av teriflunomid till MS-patienter.

Lista över biverkningar i tabellform

Teriflunomid utvärderades hos sammanlagt 2267 patienter som exponerats för teriflunomid (1155 för

teriflunomid 7 mg och 1112 för teriflunomid 14 mg) en gång dagligen med en medianduration på cirka 672

dagar i fyra placebokontrollerade studier (1045 och 1002 patienter för teriflunomid 7 mg respektive 14 mg)

samt en aktiv jämförande studie (110 patienter i var och en av teriflunomidbehandlingsgrupperna) på vuxna

patienter med skovvis förlöpande former av multipel skleros (Relapsing Multiple Sclerosis, RMS).

I tabellen nedan är biverkningar som rapporterats med AUBAGIO i placebokontrollerade studier i vuxna

patienter, för teriflunomid 7 mg eller 14 mg från kliniska studier i vuxna patienter listade. Frekvenserna

definieras enligt följande system: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga

(≥1/1000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde

efter fallande allvarlighetsgrad.

Klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Infektioner och

infestationer

Influensa,

Övre luftvägs-

infektion,

Urinvägs-

infektion,

Bronkit,

Sinusit,

Faryngit,

Cystit,

Viral

gastroenterit,

Oral herpes,

Tandinfektion,

Laryngit,

Tinea pedis

Allvarliga

infektioner

inklusive

sepsis

Blodet och

lymfsystemet

Neutropeni

Anemi

Mild trombo-

cytopeni

(blodplättar

<100 g/l)

Immunsystemet

Milda

allergiska

reaktioner

Överkänslig-

hetsreaktione

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/263038/2021

EMEA/H/C/002514

Aubagio (teriflunomid)

Sammanfattning av Aubagio och varför det är godkänt inom EU

Vad är Aubagio och vad används det för?

Aubagio är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen teriflunomid. Det används för att

behandla patienter från 10 års ålder med multipel skleros (ms). Ms är en sjukdom där det skyddande

höljet som omger nerverna förstörs av inflammation.

Aubagio används vid en typ av ms som kallas skovvis förlöpande ms, när patienten har

symtomattacker (skov) som följs av perioder av tillfrisknande (remissioner).

Hur används Aubagio?

Aubagio är receptbelagt och behandling ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av att

behandla ms.

Aubagio finns som tabletter. Den rekommenderade dosen för vuxna är 14 mg en gång om dagen.

Dosen för barn beror på kroppsvikten. För mer information om hur du använder Aubagio, läs

bipacksedeln eller tala med läkare eller apotekspersonal.

Hur verkar Aubagio?

Vid ms fungerar inte kroppens immunsystem som det ska och angriper delar av det centrala

nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen), vilket ger upphov till en inflammation som skadar höljet runt

nerverna. Den aktiva substansen i Aubagio, teriflunomid, blockerar ett enzym som kallas

dihydroorotatdehydrogenas och som cellerna behöver för att dela sig. Exakt hur hur teriflunomid

verkar vid ms är inte känt, men det antas minska antalet lymfocyter som är en del av immunsystemet

och som deltar i inflammationsprocessen. När lymfocyterna blir färre minskar också inflammationen,

vilket hjälper till att reglera symtomen på ms.

Vilka fördelar med Aubagio har visats i studierna?

Aubagio har studerats i 5 huvudstudier på över 2 900 patienter med skovvis förlöpande ms.

I en studie som omfattade 179 vuxna jämfördes effekterna av Aubagio med placebo (overksam

behandling) när det gällde antalet aktiva lesioner (skadade områden under utveckling) i hjärnan som

upptäcktes genom en hjärnskanning. Adagio konstaterades vara effektivare än placebo: efter ungefär

Aubagio (teriflunomid)

EMA/263038/2021

Sida 2/3

9 månader (36 veckor) var antalet aktiva lesioner cirka en per skanning hos patienter som tog Aubagio

jämfört med cirka 2,7 hos patienter som tog placebo.

I två studier som omfattade 2 257 vuxna jämfördes effekterna av Aubagio med placebo när det gällde

minskningen av antalet skov per patient och år (”årlig skovfrekvens”). Behandlingen pågick i upp till

cirka 3 år (152 veckor). Aubagio konstaterades vara effektivare än placebo: patienterna som tog

Aubagio fick omkring 30 procent färre skov än patienterna som tog placebo (den årliga skovfrekvensen

var 0,35 för Aubagio jämfört med 0,53 för placebo). I studierna undersöktes även Aubagios effekt på

förändringarna av patienternas nivå av funktionsnedsättning. Resultaten från studierna visade att

risken för förvärrad funktionsnedsättning minskade med 30 procent jämfört med placebo efter cirka

två och ett halvt års behandling (132 veckor).

I den fjärde studien, som omfattade 324 vuxna, jämfördes effekten av Aubagio med effekten av

interferon beta-1a (en annan ms-behandling) när det gällde hur ofta behandlingssvikt inträffade. Man

tittade då på hur lång tid som gick innan patienterna fick sitt första skov eller permanent avbröt

behandlingen. Studien pågick i upp till två år. Resultaten av studien var svårbedömbara. En permanent

utsättningsfrekvens på 13,5 procent sågs hos patienterna som tog Aubagio, jämfört med 24 procent

hos patienterna som tog interferon beta-1a. Emellertid uppgick skovfrekvensen till 23,4 procent med

Aubagio jämfört med 15,4 procent med interferon beta-1a. Inga övergripande slutsatser kunde dras av

denna studie vad gäller skillnaderna mellan Aubagio och interferon beta-1a för ms-behandling.

En annan studie, som omfattade 166 barn (i åldern 10–17 år), gav svårbedömbara resultat men visade

dock att Aubagio förlängde tiden fram till att patienten fick ett skov eller till att en lesion utvecklades i

hjärnan (omkring 72 veckor för Aubagio jämfört med 37 veckor för placebo). På det hela taget stödjer

uppgifterna om vuxna och resultaten av denna studie att Aubagio kan ges till barn (från 10 års ålder)

med skovvis förlöpande ms.

Vilka är riskerna med Aubagio?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Aubagio (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är huvudvärk, diarré, förhöjda leverenzymnivåer, illamående och alopeci (håravfall). Huvudvärk,

diarré, illamående och alopeci är i allmänhet lindriga till måttliga, går över med tiden och leder

vanligtvis inte till att behandlingen avbryts. En fullständig förteckning över biverkningar som

rapporterats för Aubagio finns i bipacksedeln.

Aubagio får inte ges till patienter med

svår leversjukdom,

allvarliga immunbristtillstånd såsom förvärvat immunbristsyndrom (aids),

dålig benmärgsfunktion eller lågt antal blodkroppar (röda eller vita blodkroppar eller blodplättar),

allvarliga aktiva infektioner,

svår njursjukdom som kräver dialys,

svår hypoproteinemi (låga blodproteinnivåer).

Aubagio får heller inte ges till gravida eller ammande kvinnor. Kvinnor som kan bli gravida får inte ta

Aubagio utan att samtidigt använda tillförlitliga preventivmedel. En fullständig förteckning över

restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Aubagio godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Aubagio är större än riskerna och

att Aubagio kan godkännas för försäljning i EU. I studierna visade sig Aubagio minska skoven och

Aubagio (teriflunomid)

EMA/263038/2021

Sida 3/3

försena progressionen av funktionsnedsättning hos patienter med skovvis förlöpande ms. Trots att

effekterna var måttliga ansågs de betydelsefulla och överensstämmande med andra ms-behandlingar,

även om inga definitiva resultat kunde hämtas från en direkt jämförelse med interferon beta-1a.

Aubagio tas genom munnen, vilket sågs som en fördel jämfört med andra läkemedel såsom interferon

beta-1a. Vad gäller dess säkerhet liknade biverkningarna dem som uppträder med det

immunsuppressiva läkemedlet leflunomid, eftersom leflunomid omvandlas till teriflunomid i kroppen.

Risken för svåra biverkningar med påverkan på lever och benmärg ansågs hanterbara och tillräckligt

behandlade genom riskminimerande åtgärder.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Aubagio?

Företaget som marknadsför Aubagio ska se till att all vårdpersonal som förväntas hantera Aubagio får

ett informationspaket med viktig säkerhetsinformation, bland annat om de tester och den övervakning

som ska genomföras på patienterna före behandlingen och efter att den inletts. Informationspaketet

ska också innehålla information om ett register som företaget kommer att upprätta för att samla in

uppgifter om barn till kvinnor som behandlats med Aubagio, liksom ett påminnelsekort för patienter

med viktig säkerhetsinformation.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Aubagio har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Aubagio kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Aubagio utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienter.

Mer information om Aubagio

Den 26 augusti 2013 beviljades Aubagio ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Aubagio finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/aubagio

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2021.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen