Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-01-2021

Aktiva substanser:
atosibanacetat
Tillgänglig från:
Stragen Nordic A/S,
ATC-kod:
G02CX01
INN (International namn):
atosiban acetate
Dos:
37,5 mg/5 ml
Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
mannitol Hjälpämne; atosibanacetat NaN - mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st (5 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51402
Tillstånd datum:
2016-09-29

Läs hela dokumentet

Sida 1 av 6

Bipacksedel: Information till patienten

Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

atosiban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atosiban Stragen är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Atosiban Stragen

Hur Atosiban Stragen används

Eventuella biverkningar

Hur Atosiban Stragen ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atosiban Stragen är och vad det används för

Atosiban Stragen innehåller atosiban. Atosiban Stragen kan användas för att fördröja en

för tidig födsel av ditt barn. Atosiban Stragen används hos vuxna gravida kvinnor från

vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

Atosiban Stragen verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka.

Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att

hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen som kallas oxytocin och som gör att

livmodern drar sig samman.

2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Stragen

Använd inte Atosiban Stragen:

- om din graviditet understiger 24 veckor

- om din graviditet överstiger 33 veckor

- om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

- om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

- om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet föds genast

Sida 2 av 6

- om du har något som kallas "svår pre-eklampsi" och läkaren vill att barnet föds genast.

Svår pre-eklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita (protein) i

urinen.

- om du har något som kallas "eklampsi", vilket liknar svår pre-eklampsi" men du får

även kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

- om ditt ofödda barn har dött

- om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern

- om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

- om placenta är på väg att lossna från livmoderväggen

- om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten

betraktas som riskabel

- om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

Använd inte Atosiban Stragen om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är

osäker, tala med läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Atosiban

Stragen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Stragen:

- om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning),

- om du har njur- eller leverproblem

- om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

- om du är gravid med mer än ett barn

- om sammandragningarna återkommer kan Atosiban Stragen-behandlingen upprepas

ytterligare 3 gånger

- om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

- livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan

orsaka blödning.

- om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig

födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för

lungödem (ackumulering av vätska i lungorna).

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkaren,

barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Atosiban Stragen.

Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet med användning av Atosiban Stragen hos kvinnor under 18 år.

Andra läkemedel och Atosiban Stragen

Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller

kan tänkas ta andra läkemedel.

Sida 3 av 6

Graviditet och amning

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får

Atosiban Stragen.

3.

Hur Atosiban Stragen används

Atosiban Stragen ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer

hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från

partiklar.

Atosiban Stragen ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

- den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

- sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

- sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under

upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Stragen kan användas igen, om sammandragningarna skulle komma tillbaka.

Behandling med Atosiban Stragen kan upprepas upp till 3 gånger. Mer än ytterligare 3

behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Under behandlingen med Atosiban Stragen kan dina sammandragningar och fostrets

hjärtfrekvens komma att övervakas.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare

behöver inte få dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till

några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

Mycket vanliga

(förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

- Illamående

Vanliga

(förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

- Huvudvärk

- Yrsel

- Värmevallningar

- Kräkningar

- Hjärtklappning

- Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla

- Reaktion vid injektionsstället

- Högt blodsocker

Sida 4 av 6

Mindre vanliga

(förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

- Feber

- Sömnlöshet

- Klåda

- Hudutslag

Sällsynta

(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

- Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan

orsaka blödning

- Allergiska reaktioner

Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ackumulering av vätska i lungorna), särskilt om

du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig

födsel av ditt barn, så som blodtryckssänkande läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också

rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atosiban Stragen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2-8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 24 timmar vid 25 °C.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om användningen inte

sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser efter

öppnande. Normalt ska förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C om

inte spädningen har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Sida 5 av 6

Använd

inte

detta

läkemedel

observerar

partiklar

missfärgning

före

administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda

miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är atosiban.

Varje

injektionsflaska

med Atosiban

Stragen

37,5 mg/5 ml

koncentrat

till

infusionsvätska, lösning innehåller atosibanacetat motsvarande 37,5 mg atosiban i 5 ml.

Varje

Atosiban

Stragen

37,5 mg/5 ml

koncentrat

till

infusionsvätska,

lösning

innehåller 7,5 mg atosiban (som acetat).

Övriga

innehållsämnen

mannitol,

saltsyra

(för

pH-justering)

vatten

för

injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar färglös

vätska.

Klara injektionsflaskor av glas (typ I) förslutna med grå propp av brombutylgummi med

fluorpolymerförsegling med avrivningsflik av aluminium med plastknapp.

En förpackning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

STRAGEN Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Danmark

Tillverkare:

PharmIdea SIA

4 Rupnica Street, Olaine

LV-2114

Lettland

Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-29

Sida 6 av 6

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3).

Bruksanvisning

Innan Atosiban Stragen används ska lösningen undersökas för att säkra att den är klar och

fri från partiklar.

Atosiban Stragen ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

den första intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven

under en minut

en kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar

kontinuerlig

infusion

hastighet

8 ml/timme

under

till

45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Stragen kan användas i mer

än en behandlingsomgång, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Mer än

ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Beredning av intravenös infusionslösning

Den intravenösa infusionen bereds genom spädning av Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml,

koncentrat

till

infusionsvätska,

lösning

natriumklorid

9 mg/ml (0,9 %)

lösning

för

injektion, Ringer-laktatlösning eller 5 % glukoslösning. Detta görs genom att 10 ml

lösning dras upp från en 100 ml infusionspåse och ersätts med 10 ml Atosiban Stragen

37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning från två 5 ml injektionsflaskor för

att erhålla en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml. Om en infusionspåse med en

annan volym används ska en proportionerlig beräkning göras för beredningen.

Atosiban Stragen får inte blandas med andra läkemedel i infusionspåsen.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 24 timmar vid 25 °C.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om användningen inte

sker omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser efter

öppnande. Normalt ska förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8 °C om

inte spädningen har gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Läs hela dokumentet

07930

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 37,5 mg atosiban (som acetat).

Varje ml lösning innehåller 7,5 mg atosiban.

Efter spädning är koncentrationen av atosiban 0,75 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning med pH 4,0-5,0 och en osmolalitet på 265-320 mosmol/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atosiban Stragen används för att fördröja hotande prematur förlossning hos vuxna gravida

kvinnor med:

− regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med

frekvensen ≥ 4 sammandragningar/30 minuter

− cervix dilaterad 1 till 3 cm (0-3 för nullipara) och med en utplåning ≥ 50 %

− 24-33 fullgångna graviditetsveckor

− foster med normal hjärtfrekvens

07930

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Atosiban Stragen ska initieras och fullföljas av läkare med erfarenhet från

behandling av för tidigt värkarbete.

Atosiban Stragen administreras intravenöst i tre på varandra följande steg:

en initial bolusdos (6,75 mg) med Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska

omedelbart följd av en kontinuerlig högdosinfusion (300 mikrogram/min) av Atosiban

Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska under tre timmar,

följd av en lägre dos av Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska

(100 mikrogram/min) under upp till 45 timmar.

Behandlingstiden bör inte överstiga 48 timmar. Den totala dosen som ges under en hel

behandling med Atosiban Stragen bör helst inte överstiga 330,75 mg atosiban.

Intravenös terapi med den initiala

bolusinjektionen

av Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml

injektionsvätska (se produktresumén för denna produkt) ska inledas snarast möjligt efter det

att prematura värkar diagnostiserats. När

bolusdosen

väl har injicerats inleds infusionen. Vid

ihållande uteruskontraktioner under behandlingen med Atosiban Stragen ska alternativ terapi

övervägas.

Följande tabell visar hela doseringen av bolusinjektionen följd av infusionen.

Steg

Regim

Infusionshastighet

Atosibandos

0,9 ml intravenös bolusinjektion

given under 1 minut

Ej tillämpligt

6,75 mg

3 timmars intravenös

högdosinfusion

24 ml/timme

(300 µg/min)

54 mg

Upp till 45 timmars efterföljande

intravenös infusion

8 ml/timme

(100 µg/min)

upp till 270 mg

Upprepad behandling:

Om det skulle bli nödvändigt att upprepa behandlingen med atosiban ska även den börja med

en bolusinjektion av Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska och följas av en

infusion av Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Nedsatt njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd

atosiban utsöndras i urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas

med försiktighet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Atosiban Stragen hos gravida kvinnor under 18 år har inte fastställts.

Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

07930

Atosiban Stragen får inte användas vid följande tillstånd:

− Kortare graviditetslängd än 24 eller mer än 33 fullgångna veckor

− Prematur hinnbristning > 30 graviditetsveckor

− Onormal hjärtfrekvens hos fostret

− Ante-partumblödningar från uterus som kräver omedelbar förlossning

− eklampsi och svår preeklampsi som kräver förlossning

− Intrauterin fosterdöd

− Misstänkt intrauterin infektion

− Placenta praevia

− Abruptio placenta

− Alla andra tillstånd hos modern eller fostret där fortsättning av graviditeten är riskabel

− Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt

4.4

Varningar och försiktighet

När atosiban används på patienter hos vilka prematur hinnbristning inte kan uteslutas, ska

fördelarna med att försena förlossningen vägas mot den potentiella risken för korioamnionit.

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Nedsatt njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd

atosiban utsöndras i urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas

med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Det finns endast begränsad klinisk erfarenhet när det gäller användningen av atosiban vid

flerbördsgraviditeter eller vid en graviditetslängd på mellan 24 och 27 veckor på grund av det

ringa antal patienter som fått behandling. Nyttan med atosiban i dessa subgrupper är därför

osäker.

Det är möjligt att ge upprepade behandlingar med Atosiban Stragen, men den kliniska

erfarenheten är begränsad från flera upprepade behandlingar, upp till 3 upprepade

behandlingar (se avsnitt 4.2).

Vid intrauterin tillväxthämning beror beslutet att fortsätta eller upprepa administreringen av

Atosiban Stragen på bedömningen av fostrets mognad.

Under administrering av atosiban och vid ihållande uteruskontraktioner ska kontroll av

uteruskontraktioner och hjärtfrekvens hos fostret övervägas.

Atosiban är en oxytocinantagonist och kan teoretiskt bidra till uterusatoni och blödning post

partum. Därför ska blodförlust efter förlossningen övervakas. Under de kliniska prövningarna

observerades emellertid inte otillräcklig uteruskontraktion post partum.

Flerbördsgraviditet och läkemedel med tokolytisk aktivitet, så som kalciumantagonister och

beta-mimetika förknippas med ökad risk för lungödem. Därför ska atosiban användas med

försiktighet vid flerbörd och/eller samtidig administrering av andra läkemedel med tokolytisk

aktivitet (se avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Det är osannolikt att atosiban skulle vara involverat i cytokrom P450-medierade

läkemedelsinteraktioner eftersom

in vitro-

undersökningar har visat att atosiban inte är substrat

07930

för cytokrom P450-systemet och inte heller hämmar de läkemedelsmetaboliserande

cytokrom P450-enzymerna.

Interaktionsstudier med betametason och labetalol har utförts på friska, frivilliga kvinnor.

Ingen kliniskt relevant interaktion observerades mellan atosiban och betametason eller

labetalol

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Atosiban ska endast användas när prematura värkar har diagnostiserats mellan 24 och

33 fullgångna graviditetsveckor.

Amning

Om kvinnan ammar ett tidigare barn under graviditeten ska amningen upphöra under

behandlingen med Atosiban Stragen eftersom frisättning av oxytocin under amning kan öka

uteruskontraktionen och kan motverka effekten av tokolytikumterapi.

I kliniska prövningar med atosiban observerades ingen inverkan på amning. Små mängder

atosiban har visat sig passera från plasma till ammande kvinnors bröstmjölk.

Fertilitet

Embryo-fetala toxicitetsstudier har inte visat några toxiska effekter av atosiban. Inga studier

som täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Möjliga biverkningar av atosiban har beskrivits hos modern under användning av atosiban i

kliniska studier. Sammanlagt 48 % av de patienter som behandlades med atosiban fick

biverkningar under de kliniska prövningarna. De observerade biverkningarna var i allmänhet

lindriga. Den vanligaste biverkningen hos modern var illamående (14 %).

De kliniska prövningarna visade inte några specifika biverkningar av atosiban hos det nyfödda

barnet. Biverkningsincidenserna hos det nyfödda barnet låg inom intervallet för normal

variation och var jämförbara med dem för både placebo och beta-stimulerare.

Frekvensen biverkningar listade nedan definieras enligt följande konvention: Mycket vanliga

(≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000,

< 1/1 000). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

MedDRA-

klassificering av

organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Allergisk

reaktion

07930

Metabolism och

nutrition

Hyperglykemi

Psykiska

störningar

Sömnlöshet

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

yrsel

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Hypotension,

värmevallningar

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Hud och

subkutan vävnad

Klåda,

hudutslag

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Uterusblödning,

uterusatoni

Allmänna

symtom och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Reaktion vid

injektionsstället

Feber

Erfarenheter efter det att läkemedlet marknadsförts

Biverkningar i andningsvägarna som dyspné och lungödem, särskilt i samband med samtidig

administrering av andra läkemedel med tokolytisk aktivitet, så som kalciumantagonister och

beta-mimetika, och/eller hos kvinnor med flerbördsgraviditet har rapporterats efter

godkännandet för försäljning.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det

möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och

sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Få fall av överdosering med atosiban har rapporterats. De skedde utan några specifika tecken

eller symtom. Det finns ingen känd specifik behandling vid överdosering.

07930

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Övriga medel i gynekologisk praxis

ATC-kod:

G02CX01

Atosiban Stragen innehåller atosiban (INN), en syntetisk peptid

([Mpa

,D-Tyr(Et)

,Thr

,Orn

]oxytocin) som är en kompetitiv antagonist till humant oxytocin

på receptornivå. Hos råttor och marsvin bands atosiban till oxytocinreceptorer med minskad

frekvens av kontraktionerna och sänkt muskeltonus i uterus, vilket ledde till en dämpning av

livmodersammandragningarna. Atosiban visade sig även bindas till vasopressinreceptorn och

hämmade följaktligen effekten av vasopressin. Hos djur hade atosiban inga kardiovaskulära

effekter.

Vid humana prematura värkar motverkar atosiban i rekommenderad dosering kontraktioner i

uterus och inducerar inaktivitet i livmodern. Uterusavslappning efter atosiban inträder snabbt

och livmodersammandragningarna reduceras väsentligt inom 10 minuter så att en stabil

inaktivitet i uterus uppnås (≤ 4 kontraktioner/timme) under 12 timmar.

Fas III-prövningar (CAP-001-studierna) omfattar data från 742 kvinnor som diagnostiserades

med prematura värkar mellan 23:e och 33:e graviditetsveckan och randomiserades till atosiban

(enligt denna doseringsanvisning) eller beta-agonist (dostitrerad).

Primär endpoint: primära effektparametrar var andelen kvinnor som fortfarande var oförlösta

och som inte behövde alternativ tokolys inom 7 dagar efter behandlingsstart. Data visar att

59,6 % (n = 201) respektive 47,7 % (n = 163) av de kvinnor som behandlades med atosiban-

respektive beta-agonist (p = 0,0004) var oförlösta och inte behövde någon alternativ tokolys

inom 7 dagar från behandlingsstart. Flertalet misslyckade behandlingar i CAP-001 berodde på

dålig tolerabilitet. Misslyckade behandlingar till följd av otillräcklig effekt var signifikant

(p = 0,0003) mer frekventa hos kvinnor behandlade med atosiban (n = 48, 14.2 %) än hos

kvinnor behandlade med beta-agonist (n = 20, 5,8 %).

I CAP-001-studierna var sannolikheten att förbli oförlöst och inte behöva alternativ tokolys

inom 7 dagar efter behandlingsstart likartad för atosiban- och beta-mimetikabehandlade

kvinnor med en graviditetslängd på 24-28 veckor. Dessa fynd baseras emellertid på en mycket

liten population (129 patienter).

Sekundära endpoints: sekundära effektparametrar inkluderade andelen kvinnor som förblev

oförlösta inom 48 timmar efter behandlingsstart. Det var ingen skillnad mellan atosiban- och

beta-mimetikagrupperna vad beträffar denna parameter.

Medelvärdet (SD) för antalet graviditetsveckor vid förlossningen var detsamma i de båda

grupperna: 35,6 (3,9) respektive 35,3 (4,2) veckor för atosiban- respektive

beta-agonistgruppen (p = 0,37). Det antal barn som behövde vårdas på en neonatal

intensivvårdsavdelning liksom vistelselängd och respiratorbehandling var detsamma i de båda

behandlingsgrupperna (ungefär 30 %).

Medelvärdet (SD) för födelsevikten var

2491 (813) gram i atosibangruppen och 2461 (831) gram i beta-agonistgruppen (p = 0,58).

Behandlingsresultatet hos foster och moder skilde sig inte påtagligt åt mellan atosiban- och

beta-agonistgruppen men de kliniska studierna hade inte tillräcklig styrka för att utesluta en

möjlig skillnad.

07930

Av de 361 kvinnor som fick behandling med atosiban i fas III-studierna, fick 73 minst en

upprepad behandling, 8 fick minst 2 upprepade behandlingar och 2 fick 3 upprepade

behandlingar (se avsnitt 4.4).

Behandling med atosiban rekommenderas inte vid graviditetslängd kortare än kompletta

veckor, eftersom säkerhet och effekt för denna patientgrupp inte har kunnat fastställas i

kontrollerade randomiserade studier (se avsnitt 4.3).

I en placebokontrollerad studie var foster-/spädbarnsdödligheten 5/295 (1,7 %) i

placebogruppen och 15/288 (5,2 %) i atosibangruppen, där 2 av dödsfallen inträffade vid fem

respektive åtta månaders ålder. Av de 15 dödsfallen i atosibangruppen inträffade 11 hos

kvinnor i graviditetsvecka 20 till 24. I denna undergrupp var dock fördelningen ojämn (19

patienter i atosibangruppen och 4 i placebogruppen). Hos kvinnor med graviditetslängd längre

än 24 kompletta veckor fanns ingen skillnad i foster-/spädbarnsdödlighet (1,7 % i

placebogruppen och 1,5 % i atosibangruppen).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Hos friska icke-gravida personer som erhöll atosibaninfusioner (10 till 300 mikrogram/min

under 12 timmar) ökade plasmakoncentrationen proportionellt mot dosen.

Clearance, distributionsvolym och halveringstid visade sig vara oberoende av dosen.

Hos kvinnor med prematura värkar som erhöll atosiban som infusion (300 mikrogram/min i 6

till 12 timmar) uppnåddes steady state-koncentrationer i plasma inom en timme efter start av

infusionen (medelvärde 442±73 ng/ml, intervall 298 till 533 ng/ml).

Efter avslutad infusion sjönk plasmakoncentrationen snabbt med halveringstid i

distributionsfas (t

) respektive eliminationsfas (t

) på 0,21±0,01 respektive 1,7±0,3 timmar.

Medelvärdet för clearance var 41,8±8,2 liter/timme. Medelvärdet för distributionsvolymen var

18,3±6,8 liter.

Atosibans plasmaproteinbindning är 46 till 48 % hos gravida kvinnor. Det är inte känt om den

fria fraktionen hos moder och foster skiljer sig åt väsentligt. Atosiban distribueras inte till röda

blodkroppar.

Atosiban passerar placenta. Efter infusion av 300 mikrogram/min till friska kvinnor med

fullgången graviditet var förhållandet fetal/maternell atosibankoncentration 0,12.

Två metaboliter identifierades i plasma och urin från människa. Förhållandet mellan

koncentrationen av huvudmetaboliten M1 (des-(Orn

, Gly

[Mpa

Tyr(Et)

oxytocin) och atosiban i plasma var 1,4 efter två timmar och 2,8 efter avslutad infusion.

Det är inte känt om M1 ackumuleras i vävnad. Atosiban återfinns endast i små mängder i urin.

Dess koncentration är ungefär 50 gånger lägre än koncentrationen av M1. Andelen atosiban

som elimineras via feces är inte känd. Huvudmetaboliten M1 är

ungefär 10 gånger mindre

potent än atosiban

med avseende på hämning av oxytocininducerade uteruskontraktioner

in vitro

. Metaboliten M1 utsöndras i mjölk (se avsnitt 4.6).

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion.

Nedsatt njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd

atosiban utsöndras i urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas

med försiktighet (se avsnitt 4.2 och 4.4).

07930

Det är inte troligt att atosiban hämmar leverns cytokrom P450-isoformer hos människa (se

avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga systemtoxiska effekter observerades under tvåveckorsstudierna avseende intravenös

toxicitet (hos råttor och hundar) vid doser ungefär 10 gånger högre än den terapeutiska dosen

för människa eller under tremånadersstudien avseende toxicitet hos råttor och hundar (upp till

20 mg/kg/dag subkutant). Den högsta subkutana dos atosiban som inte framkallade några

biverkningar var ungefär två gånger den terapeutiska dosen till människa.

Inga studier som täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts.

Reproduktionsstudier avseende toxicitet, med medicinering från implantation fram till sen

graviditetsfas, visade inga effekter på honor och foster. Råttfostrens exponering var ungefär

fyra gånger högre än den som det humana fostret utsätts för vid intravenösa infusioner till

kvinnor. Studier på djur har som förväntat visat hämning av laktationen på grund av

hämningen av oxytocineffekten.

Atosiban var varken onkogent eller mutagent i

in vitro

- och

in vivo

-tester.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som anges i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

30 månader.

Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats i 24 timmar vid upp till 25°C.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om användningen inte sker

omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser efter öppnande.

Normalt ska förvaringstiden inte vara längre än 24 timmar vid 2-8°C om inte spädningen har

gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2-8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

En injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska innehåller 5 ml lösning.

6 ml injektionsflaskor av genomskinligt färglöst glas (typ I) förslutna med grå propp av

07930

brombutylgummi med fluorpolymerförsegling med avrivningsflik av aluminium med

plastknapp.

Förpackningsstorlekar: 1 injektionsflaska

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före

administrering.

Beredning av intravenös infusionslösning:

För intravenös infusion efter

bolusdosen

ska Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till

infusionsvätska spädas i en av följande lösningar:

− Natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

− Ringer-laktatlösning

− 5 % glukoslösning.

Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse och kasta dessa. Ersätt med 10 ml

Atosiban Stragen 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska från två 5 ml injektionsflaskor

för att erhålla en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml.

Den rekonstituerade lösningen är en klar, färglös lösning utan partiklar.

Belastningsinfusionen ges genom infusion av 24 ml/timme (dvs. 18 mg/timme) av ovan

beredda lösning under en 3-timmarsperiod under adekvat medicinsk kontroll på en

förlossningsavdelning. Efter tre timmar reduceras infusionshastigheten till 8 ml/timme.

Bered nya 100 ml påsar så som beskrivs ovan så att infusionen kan fortsätta kontinuerligt.

Om en infusionspåse med en annan volym används ska en proportionerlig beräkning göras för

beredningen.

För att erhålla korrekt dosering rekommenderas en anordning för kontrollerad infusion för att

justera flödeshastigheten i droppar/minut. En intravenös mikrodroppkammare kan ge lämpliga

infusionshastigheter inom de rekommenderade doseringsnivåerna för Atosiban Stragen.

Om andra läkemedel måste ges intravenöst samtidigt, kan den intravenösa ingången delas eller

annat ställe användas för intravenös administrering. Detta möjliggör kontinuerlig oberoende

kontroll av infusionshastigheten.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

När injektionsflaskan väl öppnats måste produkten användas omedelbart.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

51402

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

07930

2016-09-29/2021-05-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-26

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen