Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

05-02-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-06-2020

Aktiva substanser:
atosibanacetat
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kod:
G02CX01
INN (International namn):
atosiban acetate
Dos:
37,5 mg/5 ml
Läkemedelsform:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Sammansättning:
atosibanacetat Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st (5 ml)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51416
Tillstånd datum:
2015-12-16

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

atosiban

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Hur Atosiban Accord ges

Eventuella biverkningar

Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atosiban Accord är och vad det används för

Detta läkemedel heter

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

men i resten av

bipacksedeln kallas det för

Atosiban Accord

Atosiban Accord innehåller atosiban. Atosiban Accord kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn.

Atosiban Accord används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

Atosiban

Accord

verkar

genom

göra

sammandragningarna

livmodern

mindre

starka.

gör

också

sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen

kallat oxytocin som gör att livmodern drar sig samman.

Atosiban Accord som finns i atosiban kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i

denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ

alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Accord

Atosiban Accord får inte användas

om din graviditet understiger 24 veckor

om din graviditet överstiger 33 veckor

om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

Om du har blödningar från slidan och läkaren vill att barnet föds genast

om du har något som kalas ”svår preeklampsi” och läkaren vill att barnet föds genast. Svår preeklampsi

innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita i urinen.

om du har något som kallas ”eklampsi” vilket liknar ”svår preeklampsi” men du får även kramper. Detta

innebär att barnet måste födas omedelbart.

om ditt ofödda barn har dött

om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern

om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

om placenta är på väg att lossna från livmoderväggen

om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som riskabel

om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller barnmorska innan du får Atosiban Accord

om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning)

om du har njur- eller leverproblem

om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

om du är gravid med fler än ett barn

om sammandragningarna återkommer kan behandlingen med Atosiban Accord upprepas ytterligare tre gånger

om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

om du är gravid med fler än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn,

såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ansamling av vätska i lungorna).

något

ovanstående

stämmer

(eller

osäker),

tala

läkare,

barnmorska

eller

apotekspersonal innan du får Atosiban Accord.

Barn och ungdomar

Atosiban Accord har inte studerats hos gravida kvinnor under 18 år.

Andra läkemedel och Atosiban Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Accord.

3. Hur Atosiban Accord ges

Atosiban Accord ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sjuksköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De

kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

Atosiban ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

därefter ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till 45 timmar

eller tills livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Accord kan användas igen om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Atosiban

Accord kan upprepas upp till tre gånger.

Under behandlingen med Atosiban Accord kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att

övervakas.

Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några biverkningar hos det

ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Illamående

Vanliga

(kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

Huvudvärk

Yrsel

Värmevallningar

Kräkningar

Hjärtklappning

Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla.

Reaktioner vid injektionsstället

Högt blodsocker

Mindre vanliga

(kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare)

Feber

Sömnlöshet

Klåda

Hudutslag

Sällsynta

(kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare)

Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött, detta kan orsaka blödning.

Allergiska reaktioner

Du kan få andnöd eller lungödem (ansamling av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med fler än ett barn

och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn, såsom blodtryckssänkande läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns

i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Atosiban Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Den kemiska och fysikaliska hållbarheten för det utspädda läkemedlet har visats vara 72 timmar vid 23–27 °C.

Ur mikrobiologisk synvinkel bör läkemedlet användas omedelbart, om inte metoden för öppning/beredning/spädning

utesluter

risk

för

mikrobiologisk

kontaminering.

inte

används

omedelbart

förvaringstid

förvaringsförhållanden användarens ansvar.

Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atosiban.

Varje injektionsflaska med Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller

atosibanacetat motsvarande 37,5 mg atosiban i 5 ml.

Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra (koncentrerad) och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är en klar, färglös lösning utan partiklar. En

förpackning innehåller en injektionsflaska med 5 ml lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederländerna

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel ändrades senast: 2020-02-05

Information till hälso- och sjukvårdspersonal

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3)

Bruksanvisning

Innan Atosiban Accord används ska lösningen inspekteras för att säkerställa att den är klar och fri från partiklar.

Atosiban Accord ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

Den initiala intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml ges långsamt i en ven under en minut.

En kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar.

kontinuerlig

infusion

hastighet

8 ml/timme

under

till

45 timmar

eller

tills

livmodersammandragningarna avtagit.

Behandlingen skall totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Accord kan användas i fler än en behandlingsomgång om

sammandragningarna skulle komma tillbaka. Fler än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.

Beredning av intravenös infusion

Den intravenösa infusionen bereds genom att Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

späds i natriumklorid 0,9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning, Ringerlaktatlösning eller 5 % (w/v) glukoslösning.

Detta åstadkommes genom att 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse dras upp och ersätts med 10 ml Atosiban

Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av

75 mg atosiban i 100 ml erhålles. Om en infusionspåse med annan volym används ska en proportionell beräkning

göras för beredningen. Atosiban ska inte blandas med andra läkemedel i infusionspåsen.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 37,5 mg atosiban (som acetat).

Varje ml lösning innehåller 7,5 mg atosiban.

Efter spädning är koncentrationen av atosiban 0,75 mg/ml.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Klar, färglös lösning utan partiklar. Lösningens pH-värde är cirka 4,0–5,0 och osmolaritet cirka 285–

335 mOsmol/l.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atosiban Accord är indicerat för att fördröja hotande prematur förlossning hos vuxna gravida kvinnor

med:

regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med

frekvensen ≥4 sammandragningar per 30 minuter

cervix dilaterad till 1 till 3 cm (0–3 för nullipara) och med en utplåning ≥50 %

24–33 fullgångna graviditetsveckor

foster med normal hjärtfrekvens

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Atosiban Accord ska inledas och fullföljas av läkare med erfarenhet av behandling

av för tidigt värkarbete.

Atosiban Accord administreras intravenöst i tre på varandra följande steg: en initial bolusdos

(6,75 mg), med atosiban 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning omedelbart följd av en kontinuerlig

högdosinfusion

(300 mikrogram/min.)

Atosiban

Accord

37,5

mg/5

koncentrat

till

infusionsvätska under tre timmar, följd av en lägre dos av Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat

till

infusionsvätska

(efterföljande

infusion

100 mikrogram/min.)

under

till

45 timmar.

Behandlingstiden bör inte överstiga 48 timmar. Den totala dosen som ges under en hel behandling

med Atosiban Accord bör helst inte överstiga 330,75 mg atosiban.

Intravenös behandling med den initiala bolusinjektionen av atosiban 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska,

(se produktresumén för detta läkemedel) ska inledas snarast möjligt efter det att för tidiga värkar

diagnostiserats. När bolusdosen väl har injicerats inleds infusionen. Vid ihållande uteruskontraktioner

under behandlingen med atosiban ska alternativ behandling övervägas.

Följande tabell visar hela doseringen av bolusinjektionen följd av infusionen:

Steg

Behandlingsschema

Infusionshastighet

Atosibandos

0,9 ml intravenös bolusinjektion

given under 1 minut

3 timmars intravenös

högdosinfusion

Upp till 45 timmars efterföljande

intravenös infusion

Ej relevant

24 ml/timme (300 μg/min.)

8 ml/timme (100 μg/min.)

6,75 mg

54 mg

Upp till 270 mg

Upprepad behandling:

Om det skulle bli nödvändigt att upprepa behandlingen med atosiban ska även den börja med en

bolusinjektion av atosiban 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning och följas av en infusion av

Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml koncentrat till infusionsvätska.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Atosiban Accord hos gravida kvinnor under 18 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Atosiban får inte användas vid följande tillstånd:

kortare graviditetslängd än 24 eller fler än 33 fullgångna veckor

prematur hinnbristning >30 graviditetsveckor

onormal hjärtfrekvens hos fostret

blödning från uterus i tredje trimestern som kräver omedelbar förlossning

eklampsi och svår preeklampsi som kräver förlossning

intrauterin fosterdöd

misstänkt intrauterin infektion

placenta previa

abruptio placentae

alla andra tillstånd hos modern eller fostret där fortsättningen av graviditeten är riskabel

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

När atosiban används på patienter hos vilka prematur hinnbristning inte kan uteslutas ska fördelarna

med att försena förlossningen vägas mot den potentiella risken för korioamnionit.

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet (se avsnitt 4.2

och 5.2).

finns

endast

begränsad

klinisk

erfarenhet

när

gäller

användningen

atosiban

flerbördsgraviditet eller vid en graviditetslängd på mellan 24 och 27 veckor på grund av det ringa

antal patienter som fått behandling. Fördelarna med atosiban i dessa undergrupper är därför osäkra.

Det är möjligt att ge upprepade behandlingar med Atosiban Accord. Klinisk erfarenhet från flera

upprepade behandlingar (upp till tre upprepade behandlingar) är dock begränsad (se avsnitt 4.2).

Vid intrauterin tillväxthämning beror beslutet att fortsätta eller upprepa administreringen av Atosiban

Accord på bedömningen av fostrets mognad.

Under

administrering

atosiban

ihållande

uteruskontraktioner

kontroll

uteruskontraktioner och hjärtfrekvens hos fostret övervägas.

Atosiban är en oxytocinantagonist och kan teoretiskt bidra till uterusatoni och blödning post partum.

Därför ska blodförlust efter förlossningen övervakas. Under de kliniska prövningarna observerades

emellertid inte otillräcklig uteruskontraktion post partum.

Flerbördsgraviditet

läkemedel

tokolytisk

aktivitet

såsom

kalciumantagonister

betamimetika förknippas med ökad risk för lungödem. Därför ska atosiban användas med försiktighet

vid flerbörd

och/eller

samtidig

administrering

andra

läkemedel

tokolytisk

aktivitet (se

avsnitt 4.8).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

osannolikt

atosiban

skulle

vara

involverat

cytokrom

P450-medierade

läkemedelsinteraktioner, eftersom

in vitro

-undersökningar har visat att atosiban inte är substrat för

cytokrom P450-systemet och inte heller hämmar de läkemedelsmetaboliserande cytokrom P450-

enzymerna.

Interaktionsstudier med labetalol och betametason har utförts på friska, frivilliga

kvinnor. Ingen kliniskt relevant interaktion observerades mellan atosiban och betametason eller

labetalol.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Atosiban ska endast användas när prematura värkar har diagnostiserats mellan 24 och 33 fullgångna

graviditetsveckor.

Amning

Om kvinnan ammar ett tidigare barn under graviditeten ska amningen upphöra under behandlingen

med atosiban, eftersom frisättning av oxytocin under amning kan öka uteruskontraktion och kan

motverka effekten av tokolytisk behandling.

I kliniska prövningar med atosiban observerades ingen inverkan på amning. Små mängder atosiban

har visat sig passera från plasma till ammande kvinnors bröstmjölk.

Fertilitet

Embryofetala toxicitetsstudier har inte visat några toxiska effekter av atosiban. Inga studier som

täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Möjliga biverkningar av atosiban har beskrivits hos modern under användning av atosiban i kliniska

prövningar. Sammanlagt 48 % av de patienter som behandlades med atosiban fick biverkningar under

de kliniska prövningarna. De biverkningar som observerades var i allmänhet lindriga. Den vanligaste

biverkningen som rapporterades hos modern var illamående (14 %).

De kliniska prövningarna visade inte några specifika biverkningar av atosiban hos det nyfödda barnet.

Biverkningar hos spädbarnet var inom ramen för normal variation och var jämförbara med incidensen

både i placebogruppen och i grupper där betamimetika använts.

Frekvensen av de biverkningar som anges nedan definieras enligt följande konvention: mycket

vanliga

(≥1/10),

vanliga

(≥1/100, <1/10),

mindre

vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000).

Biverkningarna

presenteras

inom

varje

frekvensområde

efter

fallande

allvarlighetsgrad.

MedDRA-

klassificering av

organsystem

(SOC)

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Allergisk reaktion

Metabolism och

nutrition

Hyperglykemi

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

yrsel

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Hypotoni,

värmevallningar

Magtarmkanalen

Illamående

Kräkningar

Hud och subkutan

vävnad

Klåda,

hudutslag

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Uterusblödning,

uterusatoni

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Reaktion vid

injektionsstället

Feber

Erfarenheter efter godkännandet för försäljning

Biverkningar

andningsvägarna

dyspné

lungödem,

särskilt

samband

samtidig

administrering

andra

läkemedel

tokolytisk

aktivitet

såsom

kalciumantagonister

betamimetika, och/eller hos kvinnor med flerbördsgraviditet har rapporterats efter godkännandet för

försäljning.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via adress nedan:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Få fall av överdosering med atosiban har rapporterats. De skedde utan några specifika tecken eller

symtom. Det finns ingen känd specifik behandling vid överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel för gynekologiskt bruk, ATC-kod: G02CX01

Atosiban Accord innehåller atosiban (INN), en syntetisk peptid ([Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

, Orn

oxytocin) som är en kompetitiv antagonist till humant oxytocin på receptornivå. Hos råttor och

marsvin bands atosiban till oxytocinreceptorer med minskad frekvens av kontraktionerna och sänkt

muskeltonus i uterus, vilket ledde till en dämpning av livmodersammandragningarna. Atosiban visade

sig även bindas till vasopressinreceptorn och hämmade följaktligen effekten av vasopressin. Hos djur

uppvisade atosiban inte några kardiovaskulära effekter.

Vid humana prematura värkar motverkar atosiban i rekommenderad dosering kontraktioner i uterus

inducerar

inaktivitet

livmodern.

Uterusavslappning

efter

atosiban

inträder

snabbt

livmodersammandragningarna reduceras väsentligt inom 10 minuter så att en stabil inaktivitet i uterus

uppnås (≤4 sammandragningar/timme) under 12 timmar.

Kliniska fas III-prövningar (CAP-001-studierna) omfattar data från 742 kvinnor som diagnostiserades

med prematura värkar mellan 23:e och 33:e graviditetsveckan och randomiserades till antingen

atosiban (enligt denna doseringsanvisning) eller β-agonist (dostitrerad).

Primärt resultatmått: primär effektparameter var andelen kvinnor som fortfarande var oförlösta och

som inte behövde alternativ tokolys inom 7 dagar efter behandlingsstart. Data visar att 59,6 %

(n=201) respektive 47,7 % (n=163) av de kvinnor som behandlats med atosiban respektive β -agonist

(p=0,0004) var oförlösta och behövde ingen alternativ tokolys inom 7 dagar från behandlingsstart.

Flertalet

misslyckade

behandlingar

CAP-001

berodde

dålig

tolerabilitet.

Misslyckade

behandlingar till följd av otillräcklig effekt var signifikant (p=0,0003) mer frekventa hos kvinnor som

behandlades med atosiban (n=48; 14,2 %) än hos kvinnor som behandlades med β -agonist (n=20;

5,8 %).

I CAP-001-studierna var sannolikheten att förbli oförlöst och inte behöva alternativ tokolys inom

7 dagar efter behandlingsstart likartad för atosiban- och betamimetikabehandlade kvinnor med en

graviditetslängd på 24–28 veckor. Dessa fynd baseras emellertid på en mycket liten population

(n=129 patienter).

Sekundära

resultatmått:

sekundära

effektparametrar

inkluderade

andelen

kvinnor

förblev

oförlösta

inom

48 timmar

efter

behandlingsstart.

ingen

skillnad

mellan

atosiban-

betamimetikagrupperna vad beträffar denna parameter.

Medelvärdet (SD) för antalet graviditetsveckor vid förlossningen var detsamma i de båda grupperna:

35,6 (3,9) respektive 35,3 (4,2) veckor för atosiban- och β-agonist-grupperna (p=0,37). Det antal barn

behövde

vårdas

neonatal

intensivvårdsavdelning

liksom

vistelselängd

respiratorbehandling var detsamma i de båda behandlingsgrupperna (ungefär 30 %). Medelvärdet

(SD)

för

födelsevikten

2 491

(813) gram

atosibangruppen

2 461

(831) gram

agonistgruppen (p=0,58).

Behandlingsresultatet hos foster och moder skilde sig inte påtagligt åt mellan atosiban- och β -

agonistgruppen men de kliniska studierna hade inte tillräcklig styrka för att utesluta en möjlig

skillnad.

Av de 361 kvinnor som fick behandling med atosiban i fas III-studierna fick 73 minst en upprepad

behandling,

fick

minst

upprepade

behandlingar

fick

upprepade

behandlingar

avsnitt 4.4).

Behandling med atosiban rekommenderas inte vid graviditetslängd kortare än 24 kompletta veckor,

eftersom säkerhet och effekt för denna patientgrupp inte har kunnat fastställas i kontrollerade

randomiserade studier (se avsnitt 4.3).

I en placebokontrollerad studie var foster-/spädbarnsdödligheten 5 av 295 (1,7 %) i placebogruppen

och 15 av 288 (5,2 %) i atosibangruppen, där 2 av dödsfallen inträffade vid 5 respektive 8 månaders

ålder. Av de 15 dödsfallen i atosibangruppen inträffade 11 hos kvinnor i graviditetsvecka 20 till 24. I

denna

undergrupp

dock

fördelningen

ojämn

(19 patienter

atosibangruppen

placebogruppen). Hos kvinnor med graviditetslängd längre än 24 kompletta veckor fanns ingen

skillnad i foster-/spädbarnsdödlighet (1,7 % i placebogruppen och 1,5 % i atosibangruppen).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Hos friska icke-gravida patienter som erhöll atosibaninfusioner (10 till 300 mikrogram/min. under

12 timmar) ökade steady state-plasmakoncentrationen proportionellt med dosen.

Clearance, distributionsvolym och halveringstid visade sig vara oberoende av dosen.

Hos kvinnor med prematura värkar som erhöll atosiban som infusion (300 mikrogram/min. under 6

till

12 timmar)

uppnåddes

steady

state-koncentrationer

plasma

inom

timme

efter

start

infusionen (medelvärde 442 ± 73 ng/ml, intervall 298 till 533 ng/ml).

Efter avslutad infusion sjönk plasmakoncentrationen snabbt med halveringstid i distributionsfas (t

och halveringstid i elimineringsfas (t

) på 0,21 ± 0,01 respektive 1,7 ± 0,3 timmar. Medelvärdet för

clearance var 41,8 ± 8,2 liter/timme. Medelvärdet för distributionsvolymen var 18,3 ± 6,8 liter.

Atosibans plasmaproteinbindning är 46 till 48 % hos gravida kvinnor. Det är inte känt om den fria

fraktionen hos moder och foster skiljer sig väsentligt. Atosiban distribueras inte till röda blodkroppar.

Atosiban

passerar

placenta.

Efter

infusion

300 mikrogram/min.

till

friska

kvinnor

fullgången graviditet var förhållandet fetal/maternell atosibankoncentration 0,12.

Två metaboliter identifierades i plasma och urin från människa. Förhållandet mellan koncentrationen

av huvudmetaboliten M1 (des-(Orn

, Gly-NH

)-[Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

]-oxytocin) och atosiban i

plasma var 1,4 efter två timmar och 2,8 efter avslutad infusion. Det är inte känt om M1 ackumuleras i

vävnad. Atosiban återfinns endast i små mängder i urin. Dess koncentration i urin är ungefär

50 gånger mindre än koncentrationen av M1. Den andel atosiban som elimineras via feces är inte

känd. Huvudmetaboliten M1 är ungefär 10 gånger mindre potent än atosiban med avseende på

hämning av oxytocininducerade uteruskontraktioner

in vitro

. Metaboliten M1 utsöndras i mjölk (se

avsnitt 4.6).

Erfarenhet saknas med atosibanbehandling hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion. Nedsatt

njurfunktion kräver sannolikt ingen dosjustering eftersom endast en liten mängd atosiban utsöndras i

urinen. Hos patienter med nedsatt leverfunktion ska atosiban användas med försiktighet (se avsnitt 4.2

och 4.4).

inte

troligt

atosiban

hämmar

leverns

cytokrom

P450-isoformer

människa

avsnitt 4.5).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga systemtoxiska effekter observerades under tvåveckorsstudierna avseende intravenös toxicitet

(hos råttor och hundar) vid doser ungefär 10 gånger högre än den terapeutiska dosen för människa

eller under tremånadersstudien avseende toxicitet hos råttor och hundar (upp till 20 mg/kg/dag s.c.).

Den högsta subkutana dos atosiban som inte framkallade några biverkningar var ungefär två gånger

den terapeutiska dosen till människa.

Inga studier som täcker fertilitet och tidig embryonal utveckling har utförts. Reproduktionsstudier

avseende toxicitet, med medicinering från implantation fram till sen graviditetsfas, visade inga

effekter på honor och foster. Råttfostrens exponering var ungefär fyra gånger högre än den som det

humana fostret utsätts för vid intravenösa infusioner till kvinnor. Studier på djur har som förväntat

visat hämning av laktationen på grund av hämningen av oxytocineffekten.

Atosiban var varken onkogent eller mutagent i

in vitro

- och

in vivo

-tester.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol

Saltsyra (koncentrerad)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel, förutom de som

nämns i avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet för det utspädda läkemedlet har visats under 72 timmar vid 23–27 °C.

mikrobiologisk

synvinkel

bör

läkemedlet

användas

omedelbart,

inte

metoden

för

öppning/beredning/spädning utesluter risk för mikrobiologisk kontaminering.

Om det inte används omedelbart är förvaringstiden och övriga förhållanden användarens

ansvar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter öppnande och spädning finns i avsnitt 6.3.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Rörformad injektionsflaska av ofärgat glas med en grå propp av bromobutylgummi och försluten med

aluminiumförsegling med avrivningsflik.

Förpackningsstorlek: 1 x 5 ml injektionsflaska.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Injektionsflaskorna

inspekteras

visuellt

avseende

partiklar

missfärgning

före

administrering.

Beredning av den intravenösa infusionslösningen:

För

intravenös

infusion

efter

bolusdosen

Atosiban

Accord

37,5 mg/ml/5 ml

koncentrat

till

infusionsvätska, lösning spädas i en av följande lösningar:

natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning

Ringerlaktatlösning

glukoslösning 5 % (w/v).

Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse och kassera denna. Ersätt med 10 ml Atosiban

Accord från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml erhålls.

Den beredda lösningen är en klar, färglös lösning utan partiklar.

Högdosinfusionen ges genom infusion av 24 ml/timme (dvs. 18 mg/timme) av ovan beredda lösning

under en 3-timmarsperiod under adekvat medicinsk övervakning på en förlossningsavdelning. Efter

tre timmar reduceras infusionshastigheten till 8 ml/timme.

Förbered nya 100 ml-påsar så som beskrivs ovan så att infusionen kan fortsätta kontinuerligt.

infusionspåse

annan

volym

används

proportionell

beräkning

göras

för

beredningen.

För att erhålla korrekt dosering rekommenderas en anordning för kontrollerad infusion för att justera

flödeshastigheten

droppar/minut.

intravenös

mikrodroppkammare

lämpliga

infusionshastigheter inom de rekommenderade doseringsnivåerna för Atosiban Accord.

Om andra läkemedel måste ges intravenöst samtidigt kan den intravenösa infarten delas eller annat

ställe användas för intravenös administrering. Detta möjliggör kontinuerlig oberoende kontroll av

infusionshastigheten.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

51416

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-12-16/2020-07-22

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-05-15

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen