Atorvastatin Xiromed 20 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-07-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-07-2021

Aktiva substanser:
atorvastatinkalciumtrihydrat
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
C10AA05
INN (International namn):
atorvastatin calcium trihydrate
Dos:
20 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
natriumlaurilsulfat Hjälpämne; atorvastatinkalciumtrihydrat 21,7 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 105 tabletter; Burk, 112 tabletter; Blister, 4 tabletter (plast/Al); Blister, 100 tabletter (plast/Al); Blister, 98 tabletter (plast/Al); Blister, 90 tabletter (plast/Al); Blister, 84 tabletter (plast/Al); Blister, 56 tabletter (plast/Al); Blister, 50 tabletter (plast/Al); Blister, 30 tabletter (plast/Al); Blister, 28 tabletter (plast/Al); Blister, 20 tabletter (plast/Al); Blister, 14 tabletter (plast/Al); Blister, 10 tabletter (plast/Al); Blister, 7 tabletter (plast/Al); Blister, 4 tabletter (Al); Blister, 100 tabletter (Al); Blister, 98 tabletter (Al); Blister, 90 tabletter (Al); Blister, 84 tabletter (Al); Blister, 56 tabletter (Al); Blister, 50 tabletter (Al); Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 28 tabletter (Al); Blister, 20 tabletter (Al); Blister, 14 tabletter (Al); Blister, 10 tabletter (Al); Blister, 7 tabletter (Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55799
Tillstånd datum:
2017-03-30

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Atorvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 80 mg filmdragerade tabletter

atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare, frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atorvastatin Xiromed är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Xiromed

Hur du använder Atorvastatin Xiromed

Eventuella biverkningar

Hur Atorvastatin Xiromed ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atorvastatin Xiromed är och vad det används för

Atorvastatin Xiromed tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).

Atorvastatin Xiromed används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider,

när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom

kan Atorvastatin Xiromed också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är

normala.

Under behandlingen med Atorvastatin Xiromed ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

Atorvastatin som finns i Atorvastatin Xiromed kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Xiromed

Använd inte Atorvastatin Xiromed

om du använder kombinationen glecaprevir/pibrentasvir för behandling av hepatit C

om du är allergisk mot atorvastatin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder preventivmedel

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atorvastatin Xiromed:

om du har allvarliga andningsbesvär

om du tar eller inom de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett

läkemedel mot bakteriella infektioner) via munnen eller via injektioner. Kombinationen av

fusidinsyra och Atorvastatin Xiromed kan leda till allvarliga muskelproblem (rabdomyolys)

om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor av vätska i

hjärnan från tidigare stroke

om du har njurproblem

om du har bristande sköldkörtelfunktion (hypotyroidism)

om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen

eller i familjen

om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex

andra statiner eller fibrater)

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har eller har haft någon leversjukdom

om du är över 70 år.

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under

behandling med Atorvastatin Xiromed för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är

känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas

tillsammans (se avsnitt 2 ˮAndra läkemedel och Atorvastatin Xiromedˮ).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester

och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta. Under behandlingen med detta

läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få

diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga

blodfettsnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Atorvastatin Xiromed

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Xiromed, alternativt kan deras effekt påverkas

av Atorvastatin Xiromed. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir

mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för eller allvarlighetsgraden av biverkningar,

vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i

avsnitt 4:

Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin,

telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin och

fusidinsyra

Andra blodfettssänkande läkemedel, t ex gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

Vissa kalciumflödeshämmare mot angina eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och

läkemedel för att reglera hjärtrytmen t ex digoxin, verapamil, amiodaron

Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, kombinationen tipranavir/ritonavir etc.

Vissa läkemedel som används för behandling av hepatit C, t ex telaprevir, boceprevir och

kombinationen elbasvir/grazoprevir

Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorvastatin Xiromed inklusive ezetimib (som

sänker kolesterolet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid

epilepsi), cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin

(används mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller

aluminium eller magnesium)

Receptfria läkemedel: Johannesört

Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion kommer du att

behöva göra ett tillfälligt uppehåll med detta läkemedel. Din läkare kommer att säga till när det

är säkert att börja ta Atorvastatin Xiromed igen. Samtidigt intag av Atorvastatin Xiromed och

fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Mer

information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

Atorvastatin Xiromed med mat och dryck

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Xiromed. Observera följande:

Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan

påverka Atorvastatin Xiromeds effekt.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ˮVarningar och

försiktighetˮ för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Atorvastatin Xiromed under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Atorvastatin Xiromed om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin Xiromed om du ammar.

Säkerhet för Atorvastatin Xiromed under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock

inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om

din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atorvastatin Xiromed innehåller laktos

Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, tala då med din läkare innan du

använder detta läkemedel.

3.

Hur du använder Atorvastatin Xiromed

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan

ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Xiromed.

Vanlig startdos av Atorvastatin Xiromed är 10 mg dagligen till vuxna och barn 10 år och äldre. Dosen

kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras

av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Xiromed är 80 mg dagligen.

Atorvastatin Xiromed tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med

eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingstiden bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Xiromed är för stark eller för svag.

Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin Xiromed

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Atorvastatin Xiromed

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Atorvastatin Xiromed

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling, kontakta läkare

eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symptom, sluta ta tabletterna

och kontakta

läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till

stora svårigheter att andas.

Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och

könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor,

som kan brista.

Muskelsvaghet, ömhet, smärta eller bristning, rödbrun missfärgning av urin, speciellt om du

samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning

(rabdomyolys). Denna onormala muskelnedbrytning försvinner inte alltid även om du slutar att

ta atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos 1 av 10 000 användare):

Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en

leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

lupus-liknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Xiromed:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

allergiska reaktioner

ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden),

förhöjt kreatinkinas i blodet

huvudvärk

illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

ledvärk, muskelvärk och ryggsmärtor

blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

anorexi (aptitförlust), viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du

noggrant följa dina blodsockervärden)

mardrömmar, sömnlöshet

yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring,

förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

dimsyn

ringningar i öronen och/eller huvud

kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i

bukspottkörteln som leder till magsmärta)

hepatit (leverinflammation)

utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

nacksmärta, muskeltrötthet

trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd

temperatur

vita blodkroppar i urinen

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

synstörningar

oväntad blödning eller blåmärken

gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

senskada

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

en allergisk reaktion - symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor eller

andnöd, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, andningssvårigheter,

kollaps

hörselnedsättning

gynekomasti (bröstförstoring hos män).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Muskelsvaghet som är ihållande.

Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

Sexuella svårigheter

Depression

Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

Diabetes. Detta är mer troligt om du har högt blodsocker och höga blodfetter, är överviktig och

har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atorvastatin Xiromed ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Aluminium (PVC/PE/PVDC) blister - Förvaras vid högst 25 °C

Orienterad polyamid-aluminium-polyvinylklorid (PVC)/blister av aluminiumfolie - Förvaras vid högst

30 °C. HDPE burkar – kräver inga speciella förvaringsbetingelser.

Används före utgångsdatum som anges på etikett och ytterkartong efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atorvastatin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa E460, kalciumkarbonat E170, kopovidon, krospovidon,

kroskarmellosnatrium, natriumlaurilsulfat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk och magnesiumstearat

E470b.

Filmdrageringen innehåller: hypromellos E464, titandioxid E171 och makrogol 400.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg: Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter med en

brytskåra på ena sidan. Varje tablett är cirka 7,0 mm i diameter.

20 mg: Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter med en

brytskåra på ena sidan. Varje tablett är cirka 9,0 mm i diameter.

40 mg: Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter med en

brytskåra på ena sidan. Varje tablett är cirka 11,0 mm i diameter.

80 mg: Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter är vita, ovala, bikonvexa tabletter med en

brytskåra på ena sidan. Varje tablett är cirka 18,5 mm i diameter.

Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter finns tillgängliga i PVC-PE-PVDC / aluminiumblister

orienterad

polyamid-aluminium-polyvinylklorid

(PVC)

aluminiumfolieblister.

Förpackningsstorlekar4, 7, 10,14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Atorvastatin Xiromed filmdragerade tabletter finns tillgängliga i HDPE burkar. Förpackningsstorlekar

om 105 och 112 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley med bifirma Xiromed

Brädgårdsvägen 28, 236 32 Höllviken, Sverige

Tillverkare

Laboratorios Liconsa, S.A

Avda. Miralcampo 7

Polígono Industrial Miralcampo, 19200 – Azuqueca de Henares, Guadalajara - Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07-14

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atorvastatin Xiromed 10 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 20 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 40 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Xiromed 80 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatinkalciumtrihydrat).

Hjälpämne(n) med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehåller 48.23 mg laktosmonohydrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 96,45 mg laktosmonohydrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 192,9 mg laktosmonohydrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 385,8 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en brytskåra på den ena sidan och präglade med ”10”

på den andra sidan.

Diameter 7 mm ± 0,2 mm

Runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en brytskåra på den ena sidan och präglade med ”20”

på den andra sidan.

Diameter 9 mm ± 0,2 mm

Runda, bikonvexa filmdragerade tabletter med en brytskåra på den ena sidan och präglade med ”40”

på den andra sidan.

Diameter 11,0 mm ± 0,3 mm

Ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med en brytskåra på den ena sidan och präglade med ”80” på

den andra sidan.

Diameter 18,5 mm ± 0,3 mm

Brytskåran är endast till för att underlätta delning för enkel sväljning och inte för att dela tabletten i

lika doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hyperkolesterolemi

Atorvastatin Xiromed är indicerat som tillägg till diet för sänkning av förhöjt totalkolesterol (total-C),

LDL-kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B och triglycerider hos vuxna, ungdomar och barn 10 år och

äldre med primär hyperkolesterolemi inklusive familjär hyperkolesterolemi (heterozygot) eller

kombinerad hyperlipidemi (motsvarande typ IIa och Ilb enligt Fredricksons klassifikationssystem) när

effekten av diet eller annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig.

Atorvastatin Xiromed är även indicerat för sänkning av total-C och LDL-C hos vuxna med homozygot

familjär hyperkolesterolemi som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) eller

om sådan behandling ej finns tillgänglig.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Prevention av kardiovaskulära händelser hos vuxna patienter som bedöms ha en hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1) som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Innan behandling med Atorvastatin Xiromed inleds, skall patienten sättas in på kolesterolsänkande

diet, som skall fortsättas under behandlingen med Atorvastatin Xiromed.

Dosen är individuell och skall anpassas efter LDL-C-nivåerna vid insättande av behandling, terapimål

och patientens svar på behandlingen.

Vanlig initialdos är 10 mg en gång dagligen. Dosjustering bör göras i intervall om minst fyra veckor.

Maximal dos är 80 mg en gång dagligen.

Samtidig administrering med andra läkemedel

Hos patienter som tar de antivirala medlen elbasvir/grazoprevir mot hepatit C samtidigt med

atorvastatin får dosen av atorvastatin inte överskrida 20 mg/dag (se avsnitten 4.4 och 4.5).

Primär hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi

De flesta patienter kan kontrolleras med Atorvastatin Xiromed 10 mg en gång dagligen. Terapeutisk

effekt ses inom 2 veckor och maximal effekt uppnås vanligen inom 4 veckor. Effekten kvarstår vid

fortsatt behandling.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

Patienter bör starta med Atorvastatin Xiromed 10 mg dagligen. Doseringen är individuell och justeras

var fjärde vecka upp till 40 mg dagligen. Därefter kan dosen ökas till maximalt 80 mg dagligen.

Alternativt kan ett gallsyrabindande medel kombineras med 40 mg atorvastatin en gång dagligen.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

Endast begränsade data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Dosen atorvastatin till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi är 10–80 mg dagligen (se

avsnitt 5.1). Atorvastatin ges som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t.ex. LDL-aferes) till

dessa patienter eller när sådan behandlingsmöjlighet saknas.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

I primärpreventionsstudierna var dosen 10 mg/dag. Högre doser kan behövas för att nå (LDL-)

kolesterolnivåer enligt gällande rekommendationer.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Atorvastatin Xiromed bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.4 och 5.2). Atorvastatin Xiromed är kontraindicerat för patienter med aktiv leversjukdom (se

avsnitt 4.3).

Äldre

Hos patienter äldre än 70 år, som använder rekommenderade doser, är effekt- och säkerhetsprofilen

densamma som hos den generella populationen.

Pediatrisk population

Hyperkolesterolemi

Barn bör endast behandlas av läkare med erfarenhet av behandling av hyperlipidemi hos barn och

patienter ska utvärderas regelbundet vad gäller effekten.

För patienter över 10 års ålder med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

startdosen av atorvastatin 10 mg dagligen (se avsnitt 5.1). Dosen kan ökas till 80 mg dagligen i

enlighet med behandlingssvar och tolerabilitet. Dosen ska anpassas individuellt beroende på det

rekommenderade behandlingsmålet. Dosjusteringar ska göras med minst 4 veckors mellanrum.

Dostitreringen till 80 mg dagligen stöds av data från studier på vuxna och av begränsade kliniska data

från studier på barn med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Det finns begränsade data om säkerhet och effekt tillgängliga för barn mellan 6 och 10 års ålder med

heterozygot familjär hyperkolesterolemi som hämtats från öppna studier. Atorvastatin är inte indicerat

för behandling av barn yngre än 10 år. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men

ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Andra beredningsformer/styrkor kan vara lämpliga för denna patientgrupp.

Administreringssätt

Atorvastatin Xiromed är avsett för peroralt bruk. Hela dygnsdosen av atorvastatin ges vid samma

tillfälle och kan ges vid valfri tidpunkt på dagen med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Atorvastatin Xiromed är kontraindicerat:

vid behandling med de antivirala medlen glecaprevir/pibrentasvir mot hepatit C.

vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

vid aktiv leversjukdom eller oförklarade kvarstående förhöjningar av serumtransaminaser som

överstiger den övre gränsen för normalvärdet med mer än 3 gånger.

vid graviditet och amning samt hos fertila kvinnor som inte använder effektiv preventivmetod

(se avsnitt 4.6).

4.4

Varningar och försiktighet

Leverpåverkan

Leverfunktionsprover skall tas innan behandling med Atorvastatin Xiromed inleds och därefter med

regelbundna intervall. Patienter som utvecklar symtom som tyder på leverskada skall undersökas med

avseende på leverfunktionen. Patienter som utvecklar förhöjda transaminasvärden skall följas noggrant

tills nivåerna återgått till det normala. Om förhöjda transaminasnivåer över 3 gånger den övre gränsen

för normalvärdet (ULN) kvarstår, rekommenderas dosminskning eller utsättande av Atorvastatin

Xiromed (se avsnitt 4.8).

Atorvastatin Xiromed bör användas med försiktighet hos patienter med betydande alkoholintag

och/eller leversjukdom i anamnesen.

Stroke-prevention genom aggressiv reduktion av kolesterolnivåer (SPARCL)

Vid en post-hoc-analys av subtyper av stroke hos patienter utan kranskärlssjukdom som nyligen haft

en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), sågs en högre incidens av hemorragisk stroke hos

patienter behandlade med 80 mg atorvastatin jämfört med placebo. Den ökade risken sågs i synnerhet

hos patienter med tidigare hemorragisk stroke eller lakunär infarkt i anamnesen vid studiestart.

Nytta/risk-balansen för atorvastatin 80 mg är inte fastställd för patienter med hemorragisk stroke eller

lakunär infarkt i anamnesen. Den potentiella risken för hemorragisk stroke ska noga övervägas före

behandlingsstart (se avsnitt 5.1).

Påverkan på skelettmuskulatur

Atorvastatin, liksom andra HMG CoA-reduktashämmare, kan i sällsynta fall påverka

skelettmuskulaturen och orsaka myalgi, myosit och myopati som kan utvecklas till rabdomyolys, ett

potentiellt livshotande tillstånd som kännetecknas av markant förhöjda kreatinkinas (CK)-nivåer (>10

gånger ULN), myoglobinemi och myoglobinuri som kan leda till njursvikt.

Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har

rapporterats i mycket sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal

muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

Före behandling

Atorvastatin bör förskrivas med försiktighet till patienter med predisponerande faktorer för

rabdomyolys. En CK-nivå ska i följande situationer mätas innan behandling med statiner påbörjas:

nedsatt njurfunktion

hypotyreos

vid muskelsjukdom eller ärftlig disposition för sådan

anamnes med muskulär toxicitet med statiner eller fibrater

anamnes med leversjukdom och/eller vid hög alkoholkonsumtion

hos äldre (>70 år) ska behovet av mätningar övervägas beroende på andra förekommande

predisponerande faktorer för rabdomyolys

situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå, t.ex. interaktioner (se avsnitt 4.5) och

särskilda patientgrupper inklusive genetiska subpopulationer (se avsnitt 5.2).

I dessa situationer ska risken med behandling vägas mot förväntad nytta och klinisk uppföljning

rekommenderas.

Om CK-nivåerna är signifikant förhöjda vid insättande (> 5 gånger ULN), bör behandling ej påbörjas.

Kreatinkinas-mätningar

Kreatinkinas (CK) bör inte mätas efter ansträngande träning eller då någon annan möjlig orsak till

förhöjt CK föreligger, eftersom utvärderingen av värdet då försvåras. Om CK-nivåerna är signifikant

förhöjda vid insättande (> 5 gånger ULN) bör ny analys ske inom 5–7 dagar för att bekräfta resultaten.

Under behandling

Patienten måste anmodas att omedelbart rapportera muskelsmärta, kramper eller muskelsvaghet,

speciellt vid samtidig sjukdomskänsla eller feber.

Om dessa symtom uppträder under behandling med atorvastatin ska halten av CK mätas. Om

värdet visas vara signifikant förhöjt (> 5 gånger ULN), bör behandlingen avbrytas.

Vid allvarliga muskulära symtom vilka orsakar dagliga besvär bör avbrytande av behandlingen

övervägas, även om CK-förhöjningen är ≤ 5 gånger ULN.

Om symtomen försvinner och CK-nivåerna återgår till de normala kan återinsättning av

atorvastatin eller insättning av annan statin övervägas med lägsta dosen och noggrann

övervakning.

Atorvastatinbehandlingen måste avbrytas om kliniskt signifikant ökning av CK-nivåer

(> 10 gånger ULN) uppträder, eller om rabdomyolys diagnostiseras eller misstänks.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Risken för rabdomyolys ökar när atorvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin, såsom potenta hämmare av CYP3A4 eller transportproteiner

(t.ex. ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol,

itrakonazol, posakonazol och HIV-proteashämmare inklusive ritonavir, lopinavir, atazanavir,

indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir osv.). Risken för myopati kan också öka när atorvastatin ges

tillsammans med gemfibrozil och andra fribrinsyraderivat, antivirala medel för behandling av

hepatit C (boceprevir, telaprevir, elbasvir/grazoprevir),

erytromycin, niacin eller ezetimib. Om möjligt,

ska annan (ej interagerande) behandling övervägas istället.

I fall då samtidig behandling med dessa läkemedel och atorvastatin är nödvändig, ska nyttan och

risken med behandlingen noga övervägas. En lägre maximal dos av atorvastatin rekommenderas då

patienten samtidigt intar läkemedel som höjer plasmakoncentrationen av atorvastatin. Dessutom bör en

lägre startdos av atorvastatin övervägas vid samtidig användning av potenta CYP3A4- hämmare, och

lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas (se avsnitt 4.5).

Atorvastatin får inte ges samtidigt med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar

efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter för vilka användning av systemisk

fusidinsyra bedöms vara nödvändig, ska statinbehandling sättas ut under hela behandlingstiden med

fusidinsyra. Rabdomyolys (inklusive några dödsfall) har rapporterats hos patienter som fått fusidinsyra

i kombination med statiner (se avsnitt 4.5). Patienterna ska uppmanas att omedelbart uppsöka läkare

om de får symtom på svaghet, smärta eller ömhet i muskler.

Behandlingen med statiner kan återupptas sju dagar efter den sista dosen fusidinsyra.

I undantagsfall, då långvarig behandling med fusidinsyra krävs, t.ex. för behandling av svåra

infektioner, ska behovet av samtidig behandling med Atorvastatin Xiromed och fusidinsyra endast

övervägas från fall till fall och under noggrann medicinsk övervakning.

Pediatrisk population

Ingen kliniskt signifikant effekt på tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på

bedömning av den samlade mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning

av längd och vikt (se avsnitt 4.8).

Interstitiell lungsjukdom

Enstaka fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats med vissa statiner, särskilt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Symtomen kan omfatta dyspné, torrhosta och försämring av

allmäntillståndet (trötthet, viktminskning och feber). Om man misstänker att en patient har utvecklat

interstitiell lungsjukdom, bör statin-behandlingen avbrytas.

Diabetes Mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter, med hög

risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk uppvägs

emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte ett skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6–6,9 mmol/l; BMI > 30 kg/m

; förhöjda

triglycerider; hypertoni) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande nationella föreskrifter.

Hjälpämnen

Atorvastatin Xiromed innehåller laktos. Patienter med sällsynta ärftliga tillstånd som

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör ej använda detta läkemedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt på atorvastatin av samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin metaboliseras via cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) och är ett substrat för

levertransportörerna organisk anjontransporterande polypeptid 1B1 (OATP1B1) och 1B3 (OATP1B3).

Metaboliter av atorvastatin för substrat av OATP1B1. Atorvastatin identifieras också som ett substrat

för multiläkemedelsresistensprotein 1 (MDR1) och bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan

begränsa det initiala upptaget och biliär clearance av atorvastatin (se avsnitt 5.2). Samtidig

administrering av läkemedel som hämmar CYP3A4 eller transportproteiner kan leda till ökad

plasmakoncentration av atorvastatin och en ökad risk för myopati. Risken kan också öka vid samtidig

administrering av atorvastatin och andra läkemedel med potential att orsaka myopati, såsom

fribrinsyraderivat och ezetimib (se avsnitt 4.4).

CYP3A4-hämmare

Potenta CYP3A4-hämmare har visat sig leda till markant ökade koncentrationer av atorvastatin (se

tabell 1 och specifik information nedan). Samtidig administrering av potenta CYP3A4-hämmare (t ex

ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol, vissa antivirala medel som används för behandling av hepatit C-virus (t.ex.

elbasvir/grazoprevir) och HIV-proteashämmare däribland ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, etc.) bör om möjligt undvikas. I fall då samtidig administrering av dessa läkemedel och

atorvastatin inte kan undvikas, bör en lägre start- och maximaldos av atorvastatin övervägas och

lämplig klinisk uppföljning av patienten rekommenderas (se tabell 1).

Måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin, diltiazem, verapamil och flukonazol) kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin (se tabell 1). En ökad risk för myopati har observerats vid

användning av erytromycin i kombination med statiner. Interaktionsstudier avseende effekterna av

amiodaron eller verapamil på atorvastatin har inte utförts. Både amiodaron och verapamil är kända för

att hämma CYP3A4-aktivitet och samtidig administrering med atorvastatin kan resultera i ökad

exponering för atorvastatin. Vid samtidig användning av måttliga CYP3A4-hämmare bör därför en

lägre maximaldos av atorvastatin övervägas och lämplig klinisk uppföljning av patienten

rekommenderas. Efter behandlingsstart eller efter dosjusteringar av en hämmare rekommenderas

lämplig klinisk uppföljning.

CYP3A4-inducerare

Samtidig behandling med atorvastatin och inducerare av cytokrom P450 3A (t.ex. efavirenz,

rifampicin, Johannesört) kan leda till en varierande minskning av plasmakoncentrationerna av

atorvastatin. På grund av den dubbla interaktionsmekanismen hos rifampicin (cytokrom P450 3A-

induktion samt hämning av transportproteinet OATP1B1 i hepatocyterna), rekommenderas att

atorvastatin och rifampicin intas vid ett och samma tillfälle, eftersom intag av atorvastatin efter

administrering av rifampicin har associerats med en signifikant minskning av plasmakoncentrationerna

av atorvastatin. Effekten av rifampicin på atorvastatinkoncentrationer i hepatocyter är dock okänd och

om samtidig administrering inte kan undvikas, bör effekten på patienten övervakas noggrant.

Transporthämmare

Gemfibrozil/fibrinsyraderivat

Användning av fibrater i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan öka vid samtidig användning av fibrinsyraderivat och

atorvastatin. Om samtidig administrering inte kan undvikas, rekommenderas lägsta möjliga dos av

atorvastatin samt adekvat uppföljning av patienten (se avsnitt 4.4).

Ezetimib

Användning av ezetimib i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan därför öka vid samtidig behandling med ezetimib och

atorvastatin. Lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas.

Kolestipol

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter sjönk (koncentrationskvot för

atorvastatin: 0,74) när kolestipol administrerades tillsammans med atorvastatin. Den lipidreglerande

effekten var dock större då atorvastatin och kolestipol gavs tillsammans än då respektive läkemedel

gavs var för sig.

Fusidinsyra

Risken för myopati inklusive rabdomyolys kan öka vid samtidig behandling med systemisk

fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (huruvida den är farmakodynamisk eller

farmakokinetisk eller bådadera) är ännu okänd. Rabdomyolys (inklusive några dödsfall) har

rapporterats hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandlingen med atorvastatin sättas ut

under hela behandlingstiden med fusidinsyra (se avsnitt 4.4).

Kolkicin

Även om inga interaktionsstudier med atorvastatin och kolkicin har utförts har fall av myopati

rapporterats vid samtidig administrering av atorvastatin och kolkicin och försiktighet ska iakttas vid

samtidig förskrivning av atorvastatin och kolkicin.

Effekter av atorvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Digoxin

Vid samtidig administrering av upprepade doser av digoxin och atorvastatin 10 mg ökade

koncentrationen av digoxin vid steady-state något. Patienter som behandlas med digoxin bör följas

upp.

Orala antikonceptionella medel

Samtidig administrering av atorvastatin och p-piller resulterade i ökade plasmakoncentrationer av

noretisteron och etinylöstradiol.

Warfarin

I en klinisk studie på patienter på kronisk warfarinbehandling, orsakade samtidig administrering av

atorvastatin 80 mg dagligen och warfarin en liten minskning på ca 1,7 sekunder i protrombintid under

de första 4 dagarnas dosering. Protrombintiden återgick till den normala inom 15 dagar med

atorvastatinbehandling. Även om endast mycket sällsynta fall av kliniskt signifikanta interaktioner

med antikoagulantia har rapporterats, bör protrombintiden bestämmas innan atorvastatin ges till

patienter som tar antikoagulantia av kumarintyp, och tillräckligt ofta under tidig behandling för att

säkerställa att ingen signifikant förändring av protrombintiden inträffar. När en stabil protrombintid

har dokumenterats, kan protrombintiden kontrolleras vid de intervall som vanligen rekommenderas för

patienter som står på kumarin-antikoagulantia. Om dosen av atorvastatin ändras eller avbryts, bör

samma förfarande upprepas. Atorvastatinbehandling har inte förknippats med blödning eller med

förändringar i protrombintid hos patienter som inte tar antikoagulantia.

Pediatrisk population

Läkemedelsinteraktionsstudier har endast genomförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner hos

barn är inte känd. Ovanstående interaktioner för vuxna samt varningarna i avsnitt 4.4 ska beaktas hos

barn.

Läkemedelsinteraktioner

Tabell 1: Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på farmakokinetiken av atorvastatin

Atorvastatin

Samtidigt administrerade

läkemedel och dosering

Dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

#

Tipranavir 500 BID / Ritonavir

200 mg BID, 8 dagar (dagar 14

till 21)

40 mg på dag 1,

10 mg på dag 20

Telaprevir 750 mg q8h, 10 dagar

20 mg, SD

Ciklosporin 5,2 mg/kg/dag, stabil

10 mg OD i 28

dagar

I de fall då samtidig

administrering med atorvastatin

är nödvändig, ska dosen

atorvastatin inte överstiga

10 mg dagligen. Klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Lopinavir 400 mg BID /

Ritonavir 100 mg BID, 14 dagar

20 mg OD i 4 dagar 5,9

Klaritromycin 500 mg BID, 9

dagar

80 mg OD i 8 dagar 4,5

I fall då samtidig

administrering med atorvastatin

är nödvändig, rekommenderas

lägre underhållsdoser av

atorvastatin. Vid

atorvastatindoser som

överstiger 20 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Sakvinavir 400 mg

BID/Ritonavir (300 mg BID

från dag 5-7, ökas till 400 mg

BID på dag 8), dag 4-18, 30

minuter efter dosering med

atorvastatin

40 mg OD i 4 dagar 3,9

I fall då samtidig

administrering med atorvastatin

är nödvändig, rekommenderas

lägre underhållsdoser av

atorvastatin. Vid

atorvastatindoser som

Atorvastatin

Samtidigt administrerade

läkemedel och dosering

Dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

#

Darunavir 300 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 9 dagar

10 mg OD i 4 dagar 3,4

Itrakonazol 200 mg OD, 4 dagar

40 mg SD

Fosamprenavir 700 mg BID/

Ritonavir 100 mg BID, 14 dagar

10 mg OD i 4 dagar 2,5

Fosamprenavir 1 400 mg BID, 14

dagar

10 mg OD i 4 dagar 2,3

överstiger 40 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Nelfinavir 1 250 mg BID, 14

dagar

10 mg OD i 28

dagar

1,74

Ingen särskild rekommendation

Grapefruktjuice, 240 ml OD *

40 mg, SD

1,37

Samtidigt intag av stora

mängder grapefruktjuice och

atorvastatin rekommenderas

inte.

Diltiazem 240 mg OD, 28 dagar

40 mg, SD

1,51

Efter behandlingsstart eller

efter dosjusteringar av

diltiazem, rekommenderas

klinisk uppföljning av

patienterna.

Erytromycin 500 mg QID, 7

dagar

10 mg, SD

1,33

Lägre maximaldos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Amlodipin 10 mg, singeldos

80 mg, SD

1,18

Ingen särskild

rekommendation.

Cimetidin 300 mg QID, 2 veckor 10 mg OD i

2 veckor

1,00

Ingen särskild

rekommendation.

Kolestipol 10 g BID, 24 veckor

40 mg OD i

8 veckor

0,74**

Ingen särskild

rekommendation.

Antacida-suspension med

magnesium och

aluminiumhydroxid, 30 ml QID,

17 dagar

10 mg OD i 15

dagar

0,66

Ingen särskild

rekommendation.

Efavirenz 600 mg OD, 14 dagar

10 mg i 3 dagar

0,59

Ingen särskild

rekommendation.

Atorvastatin

Samtidigt administrerade

läkemedel och dosering

Dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

#

Rifampicin 600 mg OD, 7 dagar

(samtidig administrering)

40 mg SD

1,12

Rifampicin 600 mg OD, 5 dagar

(separerade doser)

40 mg SD

0,20

Om samtidig administrering

inte kan undvikas,

rekommenderas klinisk

uppföljning samt att

atorvastatin och rifampicin

intas vid ett och samma

tillfälle.

Gemfibrozil 600 mg BID, 7

dagar

40 mg SD

1,35

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Fenofibrat 160 mg OD, 7 dagar

40 mg SD

1,03

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Boceprevir 800 mg TID, 7 dagar 40 mg SD

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas. Dygnsdosen

atorvastatin ska inte överstiga

20 mg vid samtidig

administrering av boceprevir.

Glecaprevir 400 mg OD/

Pibrentasvir 120 mg OD, 7 dagar

10 mg OD i 7 dagar 8,3

Samtidig administrering med

läkemedel som innehåller

glecaprevir eller pibrentasvir är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Elbasvir 50 mg OD/ Grazoprevir

200 mg OD, 13 dagar

10 mg SD

1,95

Dosen av atorvastatin får inte

överskrida en daglig dos på

20 mg under samtidig

administrering med läkemedel

som innehåller elbasvir eller

grazoprevir.

&

Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin

kontra enbart atorvastatin).

Se avsnitt 4.4 och 4.5 för klinisk betydelse.

Innehåller en eller flera ämnen som hämmar CYP3A4 och kan öka plasmakoncentrationen av

läkemedel som metaboliseras av CYP3A4. Intag av ett glas 240 ml grapefruktjuice resulterade

också i en minskning av AUC på 20,4 % för den aktiva ortohydroximetaboliten. Stora mängder

grapefruktjuice (mer än 1,2 l dagligen i 5 dagar) ökade AUC för atorvastatin 2,5-faldigt och

AUC för aktiva (atorvastatin och metaboliter) HMG-CoA reduktashämmare 1,3-faldigt.

Kvot baserad på ett enda prov taget 8-16 timmar efter dos.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen,

QID = fyra gånger dagligen

Tabell 2: Effekt av atorvastatin på farmakokinetiken hos samtidigt administrerade läkemedel

Samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin och

dosregim

Läkemedel/dos (mg)

AUC-kvot

&

Klinisk rekommendation

80 mg OD i 10

dagar

Digoxin 0,25 mg OD, 20 dagar

1,15

Patienter som tar digoxin bör

följas upp.

40 mg OD i 22

dagar

Perorala antikonceptionsmedel OD,

2 månader

noretindron 1 mg

etinylestradiol 35 μg

1,28

1,19

Ingen särskild rekommendation.

80 mg OD i 15

dagar

* Fenazon, 600 mg SD

1,03

Ingen särskild rekommendation.

10 mg, SD

Tipranavir 500 mg BID/ritonavir

200 mg BID, 7 dagar

1,08

Ingen särskild rekommendation.

10 mg, OD i

4 dagar

Fosamprenavir 1 400 mg BID,

14 dagar

0,73

Ingen särskild rekommendation.

10 mg, OD i

4 dagar

Fosamprenavir 700 mg

BID/ritonavir 100 mg BID,

14 dagar

0,99

Ingen särskild rekommendation.

&

Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin

kontra enbart atorvastatin).

Samtidig administrering av flera doser av atorvastatin och fenazon visade låg eller ingen

påvisbar effekt på clearance av fenazon.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID = två gånger dagligen

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor skall använda effektiv preventivmetod under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Atorvastatin Xiromed är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3). Säkerhet hos gravida kvinnor

har inte fastställts. Inga kontrollerade kliniska studier med atorvastatin har utförts på gravida kvinnor.

Sällsynta rapporter om medfödda missbildningar efter intrauterin exponering för HMG-CoA-

reduktashämmare har erhållits. Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt

5.3).

Om modern behandlas med atorvastatin kan fostrets nivåer av mevalonat, en prekursor vid biosyntesen

av kolesterol, minska. Åderförkalkning är en kronisk process och avbrytande av lipidsänkande

läkemedel under graviditet bör ha liten inverkan på de långsiktiga riskerna med primär

hyperkolesterolemi.

Av dessa skäl bör Atorvastatin Xiromed inte användas av kvinnor som är gravida, försöker att bli

gravida eller misstänker att de är gravida. Behandling med Atorvastatin Xiromed bör avbrytas under

graviditeten eller tills det har fastslagits att kvinnan inte är gravid (se avsnitt 4.3).

Amning

Det är inte känt om atorvastatin eller dess metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Hos råttor är

plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter liknande dem i mjölk (se avsnitt

5.3). På grund av risken för allvarliga biverkningar, ska kvinnor som tar Atorvastatin Xiromed inte

amma sina barn (se avsnitt 4.3). Atorvastatin är kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

I djurstudier hade atorvastatin ingen effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Atorvastatin Xiromed har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I databasen för den kliniska placebo-kontrollerade atorvastatin-studien med 16 066 (8 755 atorvastatin

jämfört med 7 311 placebo) patienter som behandlades under i genomsnitt 53 veckor, avbröt 5,2 % av

patienterna som behandlades med atorvastatin på grund av biverkningar jämfört med 4,0 % av

patienterna i placebogruppen.

Nedanstående tabell över biverkningar av atorvastatin baseras på data från kliniska studier och

omfattande klinisk erfarenhet efter marknadsintroduktion.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: vanliga (

1/100, <1/10), mindre vanliga

1/1 000, <1/100), sällsynta (

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (

1/10 000), ingen känd

frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Vanliga: nasofaryngit.

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta: trombocytopeni.

Immunsystemet

Vanliga: allergiska reaktioner.

Mycket sällsynta: anafylaktisk reaktion.

Metabolism och nutrition

Vanliga: hyperglykemi.

Mindre vanliga: hypoglykemi, viktökning, anorexi.

Psykiska störningar

Mindre vanliga: mardrömmar, sömnlöshet.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk.

Mindre vanliga: yrsel, parestesi, hypoestesi, smakrubbningar, amnesi.

Sällsynta: perifer neuropati.

Ögon

Mindre vanliga: dimsyn.

Sällsynta: synrubbningar.

Öron och balansorgan

Mindre vanliga: tinnitus.

Mycket sällsynta: hörselnedsättning.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: faryngolaryngeal smärta, epitaxis.

Magtarmkanalen

Vanliga: förstoppning, flatulens, dyspepsi, illamående, diarré.

Mindre vanliga: kräkningar, smärta i övre och nedre buken, rapningar, pankreatit.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga: hepatit.

Sällsynta: kolestas.

Mycket sällsynta: leversvikt.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: nässelutslag, hudutslag, klåda, alopeci.

Sällsynta: angioneurotiskt ödem, vesikulära utslag inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk hudnekrolys.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: myalgi, ledvärk, smärta i armar och ben, muskelryckningar, ledsvullnad, ryggvärk.

Mindre vanliga: nacksmärta, muskelsvaghet.

Sällsynta: myopati, myosit, rabdomyolys, muskelruptur, tendonopati, ibland med ruptur som

komplikation.

Mycket sällsynta: lupusliknande sjukdomsbild

Ingen känd frekvens: immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt 4.4).

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta: gynekomasti.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga: olustkänsla, asteni, bröstsmärtor, perifert ödem, trötthet, pyrexi.

Undersökningar

Vanliga: Onormala leverfunktionstest, förhöjt kreatinkinas i blodet.

Mindre vanliga: vita blodkroppar i urinen.

Liksom för andra HMG-CoA-reduktashämmare har förhöjda serumtransaminasvärden rapporterats hos

patienter som tagit atorvastatin. Dessa förändringar var vanligen lindriga, övergående och krävde inte

att behandlingen avbröts. Kliniskt relevanta förhöjningar (>3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet) av serumtransaminaser uppträdde hos 0,8 % av de patienter som tagit atorvastatin.

Dessa förändringar var dosrelaterade och reversibla hos samtliga patienter.

Förhöjda serumnivåer av kreatinkinas (CK), mer än 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet,

uppträdde hos 2,5 % av de patienter som behandlades med atorvastatin, vilket motsvarar erfarenheten

från kliniska prövningar med andra HMG-CoA-reduktashämmare. Nivåer över 10 gånger den övre

gränsen för normalvärdet sågs hos 0,4 % av de patienter som behandlats med atorvastatin (se avsnitt

4.4).

Pediatrisk population

Barn i åldern 10 till 17 år behandlade med atorvastatin hade en biverkningsprofil som generellt liknade

den för patienter behandlade med placebo, och den vanligaste biverkning som observerades i båda

grupperna, oberoende av kausalitetsbedömning, var infektioner. Ingen kliniskt signifikant effekt på

tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på bedömning av den samlade

mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning av längd och vikt. Säkerhets-

och tolerabilitetsprofilen hos pediatriska patienter liknade den kända säkerhetsprofilen för atorvastatin

hos vuxna patienter.

Den kliniska säkerhetsdatabasen omfattar säkerhetsdata för 520 pediatriska patienter som fick

atorvastatin av vilka 7 patienter var yngre än 6 år, 121 patienter var i åldern 6–9 år och 392 patienter

var i åldern 10–17 år.

Baserat på tillgängliga data är biverkningarna hos barn lika frekventa och av samma typ och

svårighetsgrad som hos vuxna.

Följande biverkningar har rapporterats med vissa statiner:

Sexuell dysfunktion.

Depression.

Sällsynta fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Diabetes mellitus: Frekvensen beror på närvaron eller frånvaron av riskfaktorer (fastande

blodsocker ≥ 5,6 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, förhöjda triglycerider, hypertoni i anamnesen).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via;

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Specifik behandling vid överdosering av Atorvastatin Xiromed saknas. I händelse av överdos bör

patienten behandlas symtomatiskt och med stödjande åtgärder efter behov. Leverfunktionsprover bör

utföras och serumnivåer av CK bör övervakas. På grund av den höga proteinbindningsgraden,

förväntas inte hemodialys öka clearance av atorvastatin nämnvärt.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar serumlipidnivåerna, HMG CoA-reduktashämmare,

ATC-kod: C10AA05

Atorvastatin är en selektiv, kompetitiv hämmare av HMG-CoA reduktas, det hastighetsbegränsande

enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metyl-glutaryl-CoA till mevalonat, en prekursor till olika steroler,

däribland kolesterol. Triglycerider och kolesterol i levern inkorporeras i Very Low Density

Lipoprotein

(VLDL), utsöndras i plasma och transporteras till perifer vävnad. Low Density Lipoprotein (LDL)

bildas från VLDL och kataboliseras primärt via receptorer med hög affinitet för LDL.

Atorvastatin sänker plasmanivåerna av kolesterol och serumkoncentrationen av lipoprotein via

hämning av HMG-CoA reduktas och kolesterolsyntes i levern. Samtidigt ökar antalet hepatiska LDL-

receptorer på cellytan, vilket resulterar i ökat upptag och nedbrytning av LDL.

Atorvastatin minskar produktionen av LDL och antalet LDL-partiklar. Atorvastatin åstadkommer en

påtaglig och varaktig ökning av LDL-receptoraktiviteten och en gynnsam kvalitetsförändring hos

cirkulerande LDL-partiklar. Atorvastatin minskar effektivt LDL-C hos patienter med homozygot

familjär hyperkolesterolemi, en patientkategori som vanligen inte har svarat på lipidsänkande

farmakologisk behandling.

Atorvastatin har i en dos-responsstudie visats minska totalkolesterol (30–46 %), LDL-C (41–61 %),

apolipoprotein B (34–50 %) och triglycerider (14–33 %) och samtidigt i varierande grad öka HDL-C

och apolipoprotein A1. Likartad effekt uppnås hos patienter med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi, icke-familjära former av hyperkolesterolemi, kombinerad hyperlipidemi,

inklusive patienter med icke-insulinberoende diabetes mellitus.

Reduktion av total-C, LDL-C och apolipoprotein B har visats reducera risken för kardiovaskulär

sjukdom och kardiovaskulär dödlighet.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

I en 8 veckors öppen compassionate-use multicenterstudie med en frivillig förlängningsfas av

varierande längd, var 335 patienter inskrivna, varav 89 identifierades som homozygot familjär

hyperkolesterolemi- patienter. Från dessa 89 patienter var minskningen av procentuella medelvärdet

av LDL-C cirka 20 %. Atorvastatin gavs i doser upp till 80 mg/dag.

Ateroskleros

I REVERSAL-studien (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering) utvärderades

effekten av intensiv lipidsänkning med atorvastatin 80 mg och lipidsänkning av standardnivå med

pravastatin 40 mg på koronar ateroskleros med intravaskulärt ultraljud (IVUS) under angiografi, hos

patienter med koronar hjärtsjukdom. I denna randomiserade, dubbel-blinda, jämförande

multicenterstudie, utfördes IVUS vid baseline och efter 18 månader hos 502 patienter. I

atorvastatingruppen (n=253) förekom ingen progress av ateroskleros.

Den procentuella förändringen av medianvärdet från baseline för den totala ateromvolymen (studiens

huvudsyfte) var -0,4 % (p=0,98) i atorvastatingruppen och +2,7 % (p=0,001) i pravastatingruppen

(n=249). Jämfört med pravastatin var effekten av atorvastatin statistiskt signifikant (p=0,02). Effekten

av intensiv lipidsänkning på kardiovaskulära endpoints (t ex revaskulariseringsbehov, icke-fatal

hjärtinfarkt, koronar död) undersöktes inte i denna studie.

I atorvastatingruppen reducerades LDL-C till ett medelvärde av 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30)

från baseline-värdet 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28). I pravastatingruppen reducerades LDL-C till

ett medelvärde av 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26) från baselinevärdet 3,89 mmol/l ± 0,7

(150 mg/dl ± 26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerade även signifikant medelvärdena av TC med

34,1 % (pravastatin: -18,4 %, p<0,0001), TG med 20 % (pravastatin: -6,8 %, p<0,0009) och

apolipoprotein B med 39,1% (pravastatin: -22,0 %, p<0,0001).

Atorvastatin ökade medelvärdet av HDL-C med 2,9 % (pravastatin: +5,6 %, p=NS). Medelvärdet av

CRP reducerades med 36,4 % i atorvastatingruppen jämfört med en reduktion på 5,2 % i

pravastatingruppen (p<0,0001).

Studieresultaten uppnåddes med 80 mg dosering av atorvastatin och kan därför ej extrapoleras till

lägre doser.

Säkerhet och tolerabilitet i de två behandlingsgrupperna var jämförbara.

Effekten av intensiv lipidsänkare på kardiovaskulära endpoints undersöktes inte i denna studie. Därför

är den kliniska betydelsen av dessa resultat med avseende på primär och sekundär prevention av

kardiovaskulära händelser okänd.

Akut koronart syndrom

I studien MIRACL har atorvastatin 80 mg utvärderats hos 3 086 patienter (atorvastatin n=1 538,

placebo n=1 548) med akut koronart syndrom (inkluderande hjärtinfarkt utan Q-våg eller instabil

angina). Behandlingen initierades under den akuta fasen efter sjukhusinläggning och varade i 16

veckor. Behandling med atorvastatin 80 mg/dag förlängde tiden till uppkomst av kombinerad primär

endpoint, definierad som dödsfall oavsett anledning, icke-fatal hjärtinfarkt, återupplivat hjärtstillestånd

eller angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi som krävde sjukhusinläggning, vilket visar på

en riskreduktion med 16 % (p=0,048). Detta berodde i huvudsak på en reduktion av risken för

återinläggning på sjukhus till följd av angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi med 26 %

(p=0,018). Övriga sekundära endpoints uppnådde inte statistisk signifikans var för sig (totalt: placebo

22,2 %, atorvastatin 22,4 %).

Säkerhetsprofilen för atorvastatin i MIRACL-studien var överensstämmande med vad som beskrivs i

avsnitt 4.8.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kranskärlssjukdom utvärderades i en randomiserad,

dubbel- blind, placebokontrollerad studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Lipid Lowering

Arm Trial (ASCOT-LLA). Patienterna var hypertensiva, 40-79 år, utan tidigare hjärtinfarkt eller

behandling av angina och med TC-nivåer ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alla patienter hade åtminstone 3

av de predefinierade kardiovaskulära riskfaktorerna: manligt kön, ≥ 55 års ålder, rökning, diabetes,

kranskärlssjukdom hos en släkting i första ledet, TC:HDL-C > 6, perifer vaskulär sjukdom,

vänsterkammarhypertrofi, tidigare cerebrovaskulär händelse, specifik EKG-abnormalitet,

proteinuri/albuminuri. Inte alla inkluderade patienter ansågs ha en hög risk för en första kardiovaskulär

händelse.

Patienter behandlades med antihypertensiv terapi (antingen amlodipin eller atenololbaserad

behandling) och antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=5 168) eller placebo (n=5 137).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal händelser

(atorvastatin /

placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Fatal kranskärlssjukdom och icke-fatal

hjärtinfarkt

36 %

100/154

1,1 %

0,0005

Totala kardiovaskulära händelser och

revaskulariseringsprocedurer

20 %

389/483

1,9 %

0,0008

Totala kranskärlshändelser

29 %

178/247

1,4 %

0,0006

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,3 år (medianvärde).

Total mortalitet och kardiovaskulär mortalitet reducerades inte signifikant (185/212 händelser, p=0,17

och 74/82 händelser, p=0,51). I subgruppsanalys av kön (81 % män, 19 % kvinnor) sågs en fördelaktig

effekt av atorvastatin hos män men kunde inte bekräftas hos kvinnor, möjligen på grund av det låga

antalet händelser i gruppen kvinnor. Den totala och kardiovaskulära mortaliteten var numeriskt högre

hos kvinnliga patienter (38/30 och 17/12), men det var inte statistiskt signifikant. En signifikant

behandlingsinteraktion sågs med antihypertensiv studiebehandling. Primär endpoint (fatal

kranskärlssjukdom och icke-fatal hjärtinfarkt) reducerades signifikant av atorvastatin hos patienter

som behandlades med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69), p=0,00008), men inte hos patienter som

behandlades med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287).

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kardiovaskulär sjukdom utvärderades även i en

randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad multicenterstudie, Collaborative Atorvastatin

Diabetes Study (CARDS) hos patienter med typ 2 diabetes i åldern 40-75 år, utan tidigare

kardiovaskulär sjukdom och med LDL-C ≤ 4,14 mmol/l (160 mg/dl) och TG ≤ 6,78 mmol/l

(600 mg/dl). Alla patienter hade åtminstone en av följande riskfaktorer: hypertoni, rökning, retinopati,

mikroalbuminuri eller makroalbuminuri.

Patienterna behandlades med antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=1 428) eller placebo (n=1 410)

under 3,9 år (medianvärde).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal

händelser

(atorvastatin/

placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Större kardiovaskulär händelse

(fatal och icke-fatal akut

hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt, död i

akut kranskärlssjukdom, instabil

angina, CABG, PTCA,

revaskularisering, stroke)

37 %

83/127

3,2 %

0,0010

Hjärtinfarkt (fatal och icke-fatal

akut hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt)

42 %

38/64

1,9 %

0,0070

Stroke (Fatal och icke-fatal)

48 %

21/39

1,3 %

0,0163

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,9 år (medianvärde).

CABG = kranskärlskirurgi.

PTCA = perkutan transluminal kranskärlsangioplastik.

Ingen skillnad sågs i behandlingseffekt avseende patientens kön, ålder eller baselinevärdet av LDL-C.

En fördelaktig trend sågs avseende mortalitetsförekomsten (82 dödsfall i placebogruppen/61 dödsfall i

atorvastatingruppen, p=0,0592).

Återkommande stroke

I studien Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL), utvärderades

effekten av atorvastatin 80 mg dagligen jämfört med placebo vid stroke hos 4 731 patienter utan

kranskärlssjukdom (CHD) som haft en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) inom de senaste

6 månaderna. Av patienterna var 60 % manliga, 21-92 år gamla (genomsnitt 63 år) och hade en

genomsnittlig LDL på 3,4 mmol/l (133 mg/dl) vid initiering av behandling. Det genomsnittliga LDL-C

var 1,9 mmol/l (73 mg/dl) vid behandling med atorvastatin och 3,3 mmol/l (129 mg/dl) vid behandling

med placebo. Genomsnittlig uppföljning var 4,9 år.

Atorvastatin 80 mg reducerade risken för primär endpoint fatal eller icke-fatal stroke med 15 % (HR

0,85; 95 % CI, 0,72-1,00; p=0,05 eller 0,84; 95 % CI, 0,71-0,99; p=0,03 efter justering av faktorer vid

behandlingsstart) jämfört med placebo. Total mortalitet (alla orsaker) var 9,1 % (216/2 365) för

atorvastatin jämfört med 8,9 % (211/2 366) för placebo.

Vid en post-hoc analys reducerade atorvastatin 80 mg incidensen av ischemisk stroke (218/2 365,

9,2 % vs 274/ 2366, 11,6 %, p=0,01) och ökade incidensen av hemorragisk stroke (55/2 365, 2,3 % vs

33/2 366, 1,4 %, p=0,02) jämfört med placebo.

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

hemorragisk stroke (7/45 för atorvastatin jämfört med 2/48 för placebo; HR 4,06; 95 % CI,

0,84-19,57), och risken för ischemisk stroke var lika mellan grupperna (3/45 för atorvastatin

jämfört med 2/48 för placebo; HR 1,64; 95 % CI, 0,27-9,82).

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

lakunär infarkt (20/708 för atorvastatin jämfört med 4/701 för placebo; HR 4,99; 95 % CI,

1,71-14,61), men risken för ischemisk stroke minskade också för dessa patienter (79/708 för

atorvastatin jämfört med 102/701 för placebo; HR 0,76; 95 % CI; 0,57-1,02). Det är möjligt att

den sammanlagda risken för stroke är ökad hos patienter med en tidigare lakunär infarkt som

erhåller atorvastatin 80 mg dagligen.

Total mortalitet (alla orsaker) var 15,6 % (7/45) för atorvastatin jämfört med 10,4 % (5/48) för placebo

i subgruppen av patienter med tidigare hemorragisk stroke. Total mortalitet var 10,9 % (77/708) för

atorvastatin jämfört med 9,1 % (64/701) för placebo i subgruppen av patienter med tidigare lakunär

infarkt.

Pediatrisk population

Heterozygot familiär hyperkolesterolemi hos barn i åldern 6-17 år

En öppen 8-veckorsstudie för att utvärdera farmakokinetiken och farmakodynamiken samt säkerheten

och tolerabiliteten för atorvastatin har utförts på barn och ungdomar med genetiskt bekräftad

heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde om

4 mmol/l vid baseline. Totalt

39 barn och ungdomar i åldern 6-17 år inkluderades i studien. Kohort A omfattade 15 barn i åldern

6-12 år i Tannerstadium 1. Kohort B omfattade 24 barn i åldern 10–17 år i Tannerstadium ≥ 2.

I Kohort A gavs initialt 5 mg av atorvastatin dagligen som tuggtablett och i Kohort B gavs 10 mg

dagligen av en tablettberedning. Atorvastatindosen fick dubbleras om en patient inte hade uppnått

målvärdet för LDL-C om <3,35 mmol/l efter 4 veckor och om atorvastatin tolererades väl.

Medelvärdena för LDL-C, TC, VLDL-C och Apo B sjönk efter 2 veckor hos alla patienterna. För

patienter vars dos dubblerades observerades ytterligare sänkningar redan vid den första bedömningen

2 veckor efter dosupptrappningen. De genomsnittliga procentuella sänkningarna av lipidparametrarna

var likartade för båda kohorterna, oavsett om huruvida patienterna kvarstod på den initiala dosen eller

om den initiala dosen hade dubblerats. Vid vecka 8, i genomsnitt, var den procentuella förändringen

från baseline för LDL-C och TC cirka 40 % respektive 30 %, över exponeringsområdet.

I en andra öppen, enarmad studie rekryterades 271 pojkar och flickor med HeFH i åldern 6-15 år och

behandlades med atorvastatin i upp till tre år. För att delta i studien krävdes bekräftad HeFH och ett

LDL-C-värde vid baseline om

4 mmol/l (cirka 152 mg/dl). Studien omfattade 139 barn i

Tannerstadium 1(vanligen mellan 6 och 10 år). Doseringen av atorvastatin (en gång dagligen) inleddes

med 5 mg (tuggtablett) hos barn under 10 år. Barn från 10 år och uppåt började med 10 mg

atorvastatin (en gång dagligen). Alla barn kunde titreras till högre doser för att nå ett mål på

< 3,35 mmol/l LDL-C. Den genomsnittliga, viktade dosen för barn i åldern 6-9 år var 19,6 mg och den

genomsnittliga, viktade dosen för barn från 10 år och uppåt var 23,9 mg.

Genomsnittligt (+/- SD) LDL-C-värde vid baseline var 6,12 (1,26) mmol/l, vilket är cirka

233 (48) mg/dl. Se tabell 3 nedan för slutliga resultat.

Data var förenliga med ingen läkemedelseffekt på någon av parametrarna för tillväxt och utveckling

(dvs. längd, vikt, BMI, Tannerstadium, prövarens bedömning av generell mognad och utveckling) hos

barn och ungdomar med HeFH som behandlades med atorvastatin under 3-årsstudien. Ingen

prövarbedömd läkemedelseffekt noterades för längd, vikt, BMI per ålder eller per kön per besök.

Tabell 3

Lipidsänkande effekter av atorvastatin hos ungdomar (flickor och pojkar) med heterozygot

familjär hyperkolesterolemi (mmol/l)

Tidpunkt

TC (S.D.)

LDL-C (S.D.)

HDL-C (S.D.)

TG (S.D.)

Apo B (S.D.)

Baseline

7,86(1,30)

6,12(1,26)

1,314(0,2663)

0,93(0,47)

1,42(0,28)**

Månad 30

4,95(0,77)*

3,25(0,67)

1,327(0,2796)

0,79(0,38)*

0,90(0,17)*

Månad 36/E

5,12(0,86)

3,45(0,81)

1,308(0,2739)

0,78(0,41)

0,93(0,20)***

TC= totalt kolesterol; LDL-C = low density lipoprotein cholesterol-C; HDL-C = high density lipoprotein cholesterol-

C; TG = triglycerider; Apo B = apolipoprotein B; ”Månad 36/ET” inkluderade data från sista besöket för patienter

som avslutade medverkan före den planerade tidpunkten vid 36 månader liksom fullständiga 36-månadersdata för

patienter som slutförde 36 månaders medverkan; ”*”= Månad 30 N för denna parameter var 207; ”**”= Baseline N

för denna parameter var 270; ”***” = Månad 36/ET N för denna parameter var 243; ”#”=g/l för Apo B.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldern 10

17 år

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie, följt av en öppen fas, randomiserades 187 pojkar och

postmenarkeala flickor i åldern 10-17 år (genomsnittlig ålder 14,1 år) med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi (FH) eller svår hyperkolesterolemi till atorvastatin (n=140) eller placebo (n=47) i

26 veckor, varpå samtliga behandlades med atorvastatin i 26 veckor. Doseringen av atorvastatin (en

gång dagligen) var 10 mg under de första 4 veckorna, upptitrerat till 20 mg om LDL-C-nivån var

>3,36 mmol/l. Atorvastatin minskade plasmanivåerna av total-C, LDL-C, triglycerider och

apolipoprotein B signifikant under den 26 veckor långa dubbelblindade fasen. Uppnått medelvärde för

LDL-C var 3,38 mmol/l (intervall 1,81-6,26 mmol/l) i atorvastatingruppen, jämfört med 5,91 mmol/l

(intervall: 3,93-9,96 mmol/l) i placebogruppen under den dubbelblinda 26-veckorsfasen.

Ytterligare en pediatrisk studie på atorvastatin jämfört med kolestipol hos patienter i åldern 10-18 år

med hyperkolesterolemi påvisade att atorvastatin (n=25) orsakade en signifikant minskning av LDL-C

vid vecka 26 (p<0,05) jämfört med kolestipol (n=31).

I en compassionate use-studie av patienter med svår hyperkolesterolemi (inklusive homozygot

hyperkolestrolemi) ingick 46 pediatriska patienter som behandlades med atorvastatin som titrerades

enligt respons (vissa patienter fick 80 mg atorvastatin dagligen). Studien varade i 3 år: LDL-

kolesterolet sänktes med 36 %.

Långtidseffekten av atorvastatinbehandling i barndomen för att minska morbiditet och mortalitet i

vuxen ålder har inte fastställts.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

atorvastatin för barn under 6 år för behandling av heterozygot hyperkolesterolemi och för barn under

18 år för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi, kombinerad (blandad)

hyperkolesterolemi, primär hyperkolesterolemi samt för förebyggande av kardiovaskulära händelser

(information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Absorption

Atorvastatin absorberas snabbt efter peroral administrering. Maximal plasmakoncentration (C

uppnås inom 1-2 timmar. Absorptionsgraden ökar proportionellt med given dos. Den relativa

biotillgängligheten för atorvastatin filmdragerade tabletter jämfört med oral lösning är 95-99 %. Den

absoluta biotillgängligheten av atorvastatin är ca 12 % medan den systemiska tillgängligheten av

HMG CoA-reduktashämmande aktivitet är ca 30 %. Den låga systemiska biotillgängligheten beror på

presystemisk clearance i mag–tarmslemhinnan och/eller hepatisk första-passage-metabolism.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen är ca 381 liter och plasmaproteinbindningsgraden för

atorvastatin är ≥ 98 %.

Metabolism

Atorvastatin metaboliseras via cytokrom P450 3A4 till orto- och parahydroxylerade derivat samt olika

beta-oxiderade produkter. Förutom andra vägar metaboliseras dessa produkter vidare via

glukuronidering.

In vitro

har orto- och parahydroxylerade metaboliter en hämmande effekt på HMG-

CoA-reduktas motsvarande den för atorvastatin. Cirka 70 % av cirkulerande HMG-CoA-

reduktashämmande aktivitet kan tillskrivas aktiva metaboliter.

Eliminering

Atorvastatin elimineras primärt via gallan efter hepatisk och/eller extrahepatisk metabolism.

Enterohepatisk recirkulation tycks inte förekomma i någon större utsträckning. Halveringstiden för

atorvastatin i plasma är ca 14 timmar. Halveringstiden för HMG-CoA-reduktashämning är 20-30

timmar på grund av närvaro av aktiva metaboliter.

Atorvastatin är ett substrat för levertransportörerna organisk anjontransporterande polypeptid 1B1

(OATP1B1) och 1B3 (OATP1B3). Metaboliter av atorvastatin för substrat av OATP1B1. Atorvastatin

identifieras också som ett substrat för effluxtransportörerna multiläkemedelsresistensprotein 1

(MDR1) och bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan begränsa det initiala upptaget och biliär

clearance av atorvastatin.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter är högre hos friska äldre individer

än hos yngre vuxna, medan den lipidreglerande effekten är jämförbar med den som ses hos yngre

patientgrupper.

Pediatrisk population

I en öppen 8-veckorsstudie på barn (6

17 år) i Tannerstadium 1 (n=15) och Tannerstadium

2 (n=24),

med heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde vid baseline om

4 mmol/l, fick

patienterna atorvastatin i form av tuggtabletter 5 mg eller 10 mg respektive filmdragerade tabletter

10 mg eller 20 mg en gång dagligen. Kroppsvikten var den enda signifikanta kovariaten i PK-

modellen för atorvastatingruppen. Apparent oralt clearance av atorvastatin hos barn tycktes likartad

clearance hos vuxna vid allometrisk skalning efter kroppsvikt. Konsekventa minskningar av LDL-C

och TC observerades över exponeringsområdena för atorvastatin och o-hydroxiatorvastatin.

Kön

Koncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter hos kvinnor skiljer sig från den hos män

(kvinnor: C

ca 20 % högre, AUC ca 10 % lägre). Dessa skillnader saknar klinisk betydelse och

resulterade inte i någon kliniskt signifikant skillnad i den lipidreglerande effekten mellan kvinnor och

män.

Nedsatt njurfunktion

Njursjukdom påverkar varken plasmakoncentrationer eller lipideffekter av atorvastatin och dess aktiva

metaboliter.

Nedsatt leverfunktion

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter ökar markant (ca 16-faldig ökning

av C

och 11-faldig ökning av AUC) hos patienter med kronisk alkoholinducerad leverskada

(Childs-Pugh B).

SLOC1B1-polymorfism

Leverns upptag av alla HMG-CoA-reduktashämmare inklusive atorvastatin, involverar OATP1B1-

transportören. Hos patienter med SLCO1B1-polymorfism finns det en risk för ökad exponering för

atorvastatin, vilket kan leda till en ökad risk för rabdomyolys (se avsnitt 4.4). Polymorfism i genen

som kodar OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) är förenad med en 2,4-faldigt högre

atorvastatinexponering (AUC) än hos personer utan denna genotypvariant (c.521TT). För dessa

patienter är ett genetiskt nedsatt upptag i levern av atorvastatin också tänkbart. Möjliga konsekvenser

avseende effekten är okänd.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I fyra

in

vitro

-studier samt i en

in

vivo

-analys har inga mutagena eller klastogena egenskaper hos

atorvastatin kunnat påvisas. Atorvastatin är ej karcinogent hos råtta, men höga doser hos mus (vilket

resulterade i 6–11-faldig ökning av AUC 0–24 timmar som nåddes hos människor vid den högsta

rekommenderade dosen) visade hepatocellulära adenom hos hannar och hepatocellulära carcinom hos

honor.

Det finns belägg från djurexperimentella studier att HMG-CoA-reduktashämmare kan påverka

utvecklingen hos embryon och foster. Atorvastatin visade ingen effekt på fertiliteten och var inte

teratogent hos råtta, kanin och hund, däremot sågs fetal toxicitet vid maternellt toxiska doser hos råtta

och kanin. Utvecklingen av råttans avkomma försenades och den postnatala överlevnaden minskade då

mödrarna exponerats för höga doser av atorvastatin. Det finns belägg för placentapassage hos råtta.

Hos råtta liknar plasmakoncentrationen av atorvastatin dem i mjölk. Det är inte känt om atorvastatin

eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kalciumkarbonat, E170

Mikrokristallin cellulosa, E460

Laktosmonohydrat

Kroskarmellosnatrium

Kopovidon

Krospovidon

Magnesiumstearat, E470b

Natriumlaurilsulfat

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Talk

Filmdragering:

Hypromellos E464

Makrogol 400

Titandioxid, E171

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Aluminium (PVC/PE/PVDC) blister

Orienterad polyamid-aluminium-polyvinylklorid (PVC)/blister av aluminiumfolie

3 år.

HPDE burkar

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Aluminium (PVC/PE/PVDC) blister - Förvaras vid högst 25 °C

Orienterad polyamid-aluminium-polyvinylklorid (PVC)/blister av aluminiumfolie - Förvaras vid högst

30 °C.

HDPE burkar – Inga speciella förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Transparent aluminium (PVC/PE/PVDC) blister.

Förpackningar med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

Orienterad polyamid-aluminium-polyvinylklorid (PVC)/blister av aluminiumfolie.

Förpackningar med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

HDPE-burk med kiselgel-torkmedel som finns i polypropylenlocket.

Förpackningsstorlekar 105 och 112 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley med bifirma Xiromed

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 mg: 55798

20 mg: 55799

40 mg: 55800

80 mg: 55801

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-03-30

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-14

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen