Atorbir 40 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-02-2021

Aktiva substanser:
atorvastatinkalciumtrihydrat
Tillgänglig från:
Ebb Medical AB
ATC-kod:
C10AA05
INN (International namn):
atorvastatin calcium trihydrate
Dos:
40 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
atorvastatinkalciumtrihydrat 43,38 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 250 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
58901
Tillstånd datum:
2019-06-19

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Atorbir 20 mg filmdragerade tabletter

Atorbir 40 mg filmdragerade tabletter

atorvastatin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Atorbir är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atorbir

Hur du tar Atorbir

Eventuella biverkningar

Hur Atorbir ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atorbir är och vad det används för

Atorbir tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar blodfetter (lipider).

Atorbir används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av

förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorbir

också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala. Under

behandlingen med Atorbir ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.

Atorvastatin som finns i Atorbir kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atorbir

Ta inte Atorbir:

om du är allergisk mot atorvastatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har eller har haft sjukdomar som påverkar levern

om du har haft oförklarliga onormala leverfunktionsvärden

om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder tillförlitligt preventivmedel

om du är gravid eller försöker bli gravid

om du ammar

om du använder en kombination av glekaprevir och pibrentasvir för behandling av hepatit C.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atorbir:

om du har allvarliga andningsbesvär

om du tar eller under de senaste 7 dagarna har tagit ett läkemedel som heter fusidinsyra (ett

läkemedel mot bakterieinfektion) via munnen eller som injektion. Kombinationen av fusidinsyra

och Atorbir kan leda till allvarliga muskelbesvär (rabdomyolys)

om du har haft en tidigare stroke med blödning i hjärnan, eller har små fickor med

vätska i hjärnan från en tidigare stroke

om du har njurproblem

om du har bristande sköldkörtelfunktion (hypotyroidism)

om du har haft upprepade eller oförklarliga muskelsmärtor eller muskelproblem personligen

eller i familjen

om du tidigare haft muskelproblem vid behandling med andra lipidsänkande läkemedel (t ex

andra statiner eller fibrater)

om du regelbundet dricker stora mängder alkohol

om du har eller har haft någon leversjukdom

om du är över 70 år.

Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover före och troligtvis under

behandlingen med Atorbir för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att

risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas

tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorbir”).

Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester

och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.

Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har

diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har

höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

Andra läkemedel och Atorbir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorbir, alternativt kan deras effekt påverkas av

Atorbir. Denna typ av interaktion kan innebära att ett av eller båda läkemedlen blir mindre effektiva.

Alternativt kan interaktionen öka risken för eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar

det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, som beskrivs i avsnitt 4:

Läkemedel som påverkar immunförsvaret, t ex ciklosporin

Vissa antibiotika eller medel mot svampinfektioner, t ex erytromycin, klaritromycin,

telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin

Andra blodfettssänkande läkemedel, t ex gemfibrozil, andra fibrater och kolestipol

Vissa kalciumkanalblockerare mot angina eller högt blodtryck, t ex amlodipin, diltiazem och

läkemedel för att reglera hjärtrytmen, t ex digoxin, verapamil, amiodaron

Läkemedel som används vid behandling av HIV, t ex ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir,

darunavir, kombination av tipranavir och ritonavir, letermovir etc.

Vissa läkemedel som används för att behandla hepatit C, t.ex. telaprevir, boceprevir och en

kombination av elbasvir och grazoprevir

Andra läkemedel som påverkar eller påverkas av Atorbir är ezetimib (som sänker

kolesterolvärdet), warfarin (blodförtunnande), p-piller, stiripentol (kramplösande vid epilepsi),

cimetidin (används mot halsbränna och magsår), fenazon (smärtstillande), kolkicin (används

mot gikt) och antacida (läkemedel mot matsmältningsproblem som innehåller aluminium eller

magnesium).

Receptfria läkemedel: johannesört

Om du behöver ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion kommer

du att behöva göra ett tillfälligt uppehåll med detta läkemedel. Läkaren kommer att tala

om för dig när det är säkert att börja ta Atorbir igen. Samtidigt intag av Atorbir och

fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys).

Mer information om rabdomyolys finns i avsnitt 4.

Atorbir med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorbir. Observera följande:

Grapefruktjuice

Drick inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice

kan påverka Atorbirs effekt.

Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och

försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Atorbir under graviditet eller om du försöker bli gravid. Använd inte Atorbir om du är i

fertil ålder och inte använder tillförlitligt preventivmedel.

Använd inte Atorbir om du ammar.

Säkerheten av Atorbir under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock

inte köra bil, om du märker att din körförmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner

om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atorbir innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

20 mg filmdragerade tabletter:

Detta läkemedel innehåller 9,35 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per filmdragerad

tablett. Detta motsvarar 0,47 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

40 mg filmdragerade tabletter:

Detta läkemedel innehåller 18,70 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per filmdragerad

tablett. Detta motsvarar 0,94 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

3.

Hur du tar Atorbir

Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan

ska fortsätta med under behandlingen med Atorbir.

Vanlig startdos av Atorbir är 10 mg en gång dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan

ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av

läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorbir är 80 mg dagligen.

Atorbir tabletter eller tablettdelar ska sväljas med ett glas vatten och kan tas när som helst på dagen

med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.

20 mg filmdragerade tabletter:

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

40 mg filmdragerade tabletter:

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandlingstiden bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorbir är för stark eller för svag.

Om du har tagit för stor mängd av Atorbir

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Atorbir

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Atorbir

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling, kontakta

läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar eller symtom, sluta ta tabletterna och

kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda

till stora svårigheter att andas.

Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och

könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor,

eventuellt med blåsor.

Muskelsvaghet, -ömhet, -smärta eller -bristning eller rödbrun missfärgning av urinen, speciellt

om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal

muskelnedbrytning (rabdomyolys). Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över

trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken, trötthet, aptitlöshet,

magsmärta, illamående eller gulfärgning av hud eller ögon (gulsot) kan detta bero på en

leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.

Lupus-liknande sjukdomsbild (inklusive utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar).

Andra möjliga biverkningar med Atorbir:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Inflammation i nässlemhinnan, smärta i halsen, näsblödning

Allergiska reaktioner

Ökning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant följa dina blodsockervärden),

förhöjt kreatinkinas i blodet

Huvudvärk

Illamående, förstoppning, gaser, matsmältningsbesvär, diarré

Ledvärk, ledsvullnad, muskelvärk, muskelkramper och ryggsmärtor

Blodprovsresultat som visar att din leverfunktion kan bli onormal

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Aptitlöshet, viktökning, minskning av blodsockernivåer (om du har diabetes bör du noggrant

följa dina blodsockervärden)

Mardrömmar, sömnlöshet

Yrsel, domningar eller stickningar i fingrar och tår, minskad känsel för smärta eller beröring,

förändringar i smakupplevelse, minnesförlust

Dimsyn

Ringningar i öronen och/eller huvud

Kräkningar, rapningar, smärta i övre och nedre delen av buken, pankreatit (inflammation i

bukspottkörteln som leder till magsmärta)

Hepatit (leverinflammation)

Utslag, hudutslag och klåda, nässelfeber, håravfall

Nacksmärta, muskeltrötthet

Trötthet, sjukdomskänsla, svaghet, bröstsmärta, svullnad speciellt i vristerna (ödem), förhöjd

temperatur

Vita blodkroppar i urinen

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Synstörningar

Oväntad blödning eller blåmärken

Gallstas (gulfärgning av hud och ögonvitor)

Senskada

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

En allergisk reaktion – symtomen kan omfatta plötsligt väsande andning och bröstsmärtor

eller tryck över bröstet, svullnad av ögonlock, ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg,

andningssvårigheter, kollaps

Hörselnedsättning

Gynekomasti (bröstförstoring hos män)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Muskelsvaghet som är ihållande

Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):

Sexuella svårigheter

Depression

Andningsbesvär inklusive ihållande hosta och/eller andnöd eller feber

Diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig

och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atorbir ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter första öppnande av burken: 6 månader.

Förvaringsförhållanden efter första öppnande: Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atorvastatin.

Varje tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat).

Varje tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat).

Övriga innehållsämnen är natriumkarbonat (vattenfritt), mikrokristallin cellulosa,

natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K25), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat,

hypromellos, makrogol 4000, titandioxid, laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende

20 mg filmdragerade tabletter:

Vit till benvit, punktliknande gula fläckar möjliga, oval, filmdragerad tablett med

brytskåra på båda sidorna, för att dela tabletten i halvor, och märkt ”20” på ena sidan.

40 mg filmdragerade tabletter:

Vit till benvit, punktliknande gula fläckar möjliga, rund, filmdragerad tablett med

brytskåra på ena sidan, för att dela tabletten i fjärdedelar, och märkt ”40” på andra sidan.

HDPE-burk med lock med torkmedel.

Parallellimportör

Ebb Medical AB, Box 114, 371 22 Karlskrona

Ompackare

UAB Actiofarma, Kaunas, Litauen eller UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-19156 Širvintų r. sav.,

Litauen

Tillverkare

Sandoz-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-03

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atorbir 10 mg filmdragerade tabletter

Atorbir 20 mg filmdragerade tabletter

Atorbir 40 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 25,9 mg laktos (som monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 51,8 mg laktos (som monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som kalciumtrihydrat).

Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 103,6 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

10 mg filmdragerade tabletter:

Vit till benvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ”A10” präglat på ena sidan, andra sidan slät.

20 mg filmdragerade tabletter:

Vit till benvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ”A20” präglat på ena sidan och brytskåra på

andra sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

40 mg filmdragerade tabletter:

Vit till benvit, rund, bikonvex filmdragerad tablett med ”A40” präglat på ena sidan och krysskåra på

andra sidan.

Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Hyperkolesterolemi

Atorbir är indicerat som tillägg till diet för sänkning av förhöjt totalkolesterol (total-C), LDL-

kolesterol (LDL-C), apolipoprotein B och triglycerider hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 10 år

eller äldre med primär hyperkolesterolemi inkluderande familjär hyperkolesterolemi (heterozygot)

eller kombinerad hyperlipidemi (motsvarande typ IIa och IIb i Fredricksons klassifikationssystem) när

effekten av diet eller annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig.

Atorbir är även indicerat för sänkning av total-C och LDL-C hos vuxna med homozygot familjär

hyperkolesterolemi som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t ex LDL-aferes) eller om sådan

behandling ej finns tillgänglig.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Prevention av kardiovaskulära händelser hos vuxna som bedöms ha en hög risk för en första

kardiovaskulär händelse (se avsnitt 5.1) som tillägg till korrigering av andra riskfaktorer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Innan behandling med Atorbir inleds, skall patienten erhålla kolesterolsänkande diet, som skall

fortsättas under behandlingen.

Dosen är individuell och skall anpassas efter LDL-C nivåerna vid insättande av behandling, terapimål

och patientens svar på behandlingen.

Vanlig initialdos är 10 mg en gång dagligen. Dosjustering bör göras i intervall om minst fyra veckor.

Maximal dos är 80 mg en gång dagligen.

Primär hyperkolesterolemi och kombinerad hyperlipidemi

De flesta patienter kan kontrolleras med Atorbir 10 mg en gång dagligen. Terapeutisk effekt ses inom

2 veckor och maximal effekt uppnås vanligen inom 4 veckor. Effekten kvarstår vid fortsatt

behandling.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi

Patienter bör starta med Atorbir 10 mg dagligen. Doseringen är individuell och justeras var fjärde

vecka upp till 40 mg dagligen. Därefter kan dosen ökas till maximalt 80 mg dagligen. Alternativt kan

ett gallsyrabindande medel kombineras med 40 mg atorvastatin en gång dagligen.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

Endast begränsade data finns tillgängliga (se avsnitt 5.1).

Dosen atorvastatin till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi är 10-80 mg dagligen (se

avsnitt 5.1). Atorvastatin ges som tillägg till annan lipidsänkande behandling (t ex LDL-aferes) till

dessa patienter eller när sådan behandlingsmöjlighet saknas.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

I primärpreventionsstudierna var dosen 10 mg/dag. Högre doser kan behövas för att nå (LDL-)

kolesterolnivåer enligt gällande rekommendationer.

Administrering samtidigt med andra läkemedel

Till patienter som tar de antivirala läkemedlen elbasvir/grazoprevir mot hepatit C samtidigt med

atorvastatin ska dosen atorvastatin inte överstiga 20 mg/dag (se avsnitt 4.4 och 4.5).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Atorbir bör användas med försiktighet hos patienter med nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Atorbir är kontraindicerat för patienter med aktiv leversjukdom (se avsnitt 4.3).

Äldre

Hos patienter äldre än 70 år, som använder rekommenderade doser, är effekt- och säkerhetsprofilen

densamma som hos den generella populationen.

Pediatrisk population

Hyperkolesterolemi:

Skall endast användas på barn efter beslut av läkare med erfarenhet av hyperlipidemi hos barn, och

patienterna bör utvärderas regelbundet vad gäller effekten.

För patienter över 10 års ålder med heterozygot familjär hyperkolesterolemi är den rekommenderade

startdosen av atorvastatin 10 mg dagligen (se avsnitt 5.1). Dosen kan ökas till 80 mg dagligen i

enlighet med behandlingssvar och tolerabilitet. Dosen ska anpassas individuellt beroende på det

rekommenderade behandlingsmålet. Dosjusteringar ska göras med minst 4 veckors mellanrum.

Dostitreringen till 80 mg dagligen stöds av data från studier på vuxna och av begränsade kliniska data

från studier på barn med heterozygot familjär hyperkolesterolemi (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Det finns begränsade data om säkerhet och effekt tillgängliga för barn mellan 6 och 10 års ålder med

heterozygot familjär hyperkolesterolemi som hämtats från öppna studier. Atorvastatin är inte indicerat

för behandling av barn yngre än 10 år. Tillgänglig information finns i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men

ingen doseringsrekommendation kan fastställas.

Andra beredningsformer/styrkor kan vara lämpliga för denna population.

Administreringssätt

Atorbir är för oralt bruk. Hela dygnsdosen av atorvastatin ges vid samma tillfälle och kan ges vid

valfri tidpunkt på dagen med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Atorbir är kontraindicerat:

vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

vid aktiv leversjukdom eller oförklarade kvarstående förhöjningar av serumtransaminaser till

mer än tre gånger den övre gränsen för normalvärdet.

vid graviditet och amning samt hos kvinnor i fertil ålder som inte använder pålitligt

preventivmedel (se avsnitt 4.6).

till patienter som behandlas med de antivirala läkemedlen glekaprevir/pibrentasvir mot hepatit

4.4

Varningar och försiktighet

Leverpåverkan

Leverfunktionsprover skall tas innan behandling med Atorbir inleds och därefter med regelbundna

intervall. Patienter som utvecklar symtom som tyder på leverskada skall undersökas med avseende på

leverfunktionen. Patienter som utvecklar förhöjda transaminasvärden skall följas noggrant tills

nivåerna återgått till det normala. Om förhöjda transaminas-nivåer över 3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet (ULN) kvarstår, rekommenderas dosminskning eller utsättande av Atorbir (se avsnitt

4.8).

Atorbir bör användas med försiktighet hos patienter med betydande alkoholintag och/eller

leversjukdom i anamnesen.

Stroke-prevention genom aggressiv reduktion av kolesterolnivåer (SPARCL)

Vid en post-hoc-analys av subtyper av stroke hos patienter utan kranskärlssjukdom som nyligen haft

en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), sågs en högre incidens av hemorragisk stroke hos

patienter behandlade med 80 mg atorvastatin jämfört med placebo. Den ökade risken sågs i synnerhet

hos patienter med hemorragisk stroke eller lakunär infarkt i anamnesen vid studiestart. Nytta/risk

balansen för atorvastatin 80 mg är inte fastställd för patienter med hemorragisk stroke eller lakunär

infarkt i anamnesen. Den potentiella risken för hemorragisk stroke ska noga övervägas före

behandlingsstart (se avsnitt 5.1).

Påverkan på skelettmuskulatur

Atorvastatin, liksom andra HMG CoA-reduktashämmare, kan i sällsynta fall påverka

skelettmuskulaturen och orsaka myalgi, myosit och myopati som kan utvecklas till rabdomyolys, ett

potentiellt livshotande tillstånd som kännetecknas av markant förhöjda kreatinkinas (CK)-nivåer (>10

gånger ULN), myoglobinemi och myoglobinuri som kan leda till njursvikt.

Immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) under eller efter behandling med vissa statiner har

rapporterats i mycket sällsynta fall. Kliniskt kännetecknas IMNM av kvarstående proximal

muskelsvaghet och förhöjt kreatinkinas i serum, som kvarstår trots utsatt statinbehandling.

Före behandling

Atorvastatin bör förskrivas med försiktighet till patienter med predisponerande faktorer för

rabdomyolys. En CK-nivå ska i följande situationer mätas innan behandling med statiner påbörjas:

Nedsatt njurfunktion.

Hypotyreoidism.

Vid muskelsjukdom eller ärftlig disposition för sådan.

Anamnes på muskulär toxicitet med statiner eller fibrater.

Anamnes på leversjukdom och/eller vid hög alkoholkonsumtion.

Hos äldre (>70 år) ska behovet av mätningar övervägas beroende på andra förekommande

predisponerande faktorer för rabdomyolys.

Situationer när ökade plasmakoncentrationer kan uppstå, t.ex. interaktioner (se avsnitt 4.5) och

särskilda patientgrupper inklusive genetiska subpopulationer (se avsnitt 5.2).

I dessa situationer ska risken med behandling vägas mot förväntad nytta och klinisk uppföljning

rekommenderas.

Om CK-nivåerna är signifikant förhöjda vid insättande (> 5 gånger ULN), bör behandling ej påbörjas.

Kreatinkinas-mätningar

Kreatinkinas (CK) bör inte mätas efter ansträngande träning, eller då någon annan möjlig orsak till

förhöjt CK föreligger, eftersom utvärderingen av värdet då försvåras. Om CK-nivåerna är signifikant

förhöjda vid insättande (> 5 gånger ULN) bör ny analys ske inom 5–7 dagar för att bekräfta resultaten.

Under behandling

Patienten måste anmodas att omedelbart rapportera muskelsmärta, kramper eller muskelsvaghet,

speciellt vid samtidig sjukdomskänsla eller feber.

Om dessa symtom uppträder under behandling med atorvastatin ska halten av CK mätas. Om

värdet visas vara signifikant förhöjt (> 5 gånger ULN), bör behandlingen avbrytas.

Vid allvarliga muskulära symtom vilka orsakar dagliga besvär bör avbrytande av behandlingen

övervägas, även om CK-förhöjningen är

5 gånger ULN.

Om symtomen försvinner och CK-nivåerna återgår till de normala kan återinsättning av

atorvastatin eller insättning av annan statin övervägas med lägsta dosen och noggrann

övervakning.

Atorvastatinbehandlingen måste avbrytas om kliniskt signifikant ökning av CK-nivåer

(> 10 gånger ULN) uppträder, eller om rabdomyolys diagnostiseras eller misstänks.

Samtidig behandling med andra läkemedel

Risken för rabdomyolys ökar när atorvastatin ges tillsammans med vissa läkemedel som kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin, såsom potenta hämmare av CYP3A4 eller transportproteiner

(t ex ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol,

itrakonazol, posakonazol, letermovir och HIV-proteashämmare inklusive ritonavir, lopinavir,

atazanavir, indinavir, darunavir, tipranavir/ritonavir etc). Risken för myopati kan också öka när

atorvastatin ges tillsammans med gemfibrozil och andra fribrinsyraderivat, antivirala läkemedel för

behandling av hepatit C (HCV) (boceprevir,

telaprevir, elbasvir/grazoprevir), erytromycin, niacin eller

ezetimib. Om möjligt, ska annan (ej interagerande) behandling övervägas istället.

I fall då samtidig behandling med dessa läkemedel och atorvastatin är nödvändig, ska nyttan och

risken med behandlingen noga övervägas. En lägre maximal dos av atorvastatin rekommenderas vid

behandlingsstart, då patienten samtidigt intar läkemedel som höjer plasmakoncentrationen av

atorvastatin. Dessutom bör en lägre startdos av atorvastatin övervägas vid samtidig användning av

potenta CYP3A4-hämmare, och lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas (se

avsnitt 4.5).

Atorvastatin får inte ges samtidigt med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar

efter avslutad behandling med fusidinsyra. Hos patienter för vilka användning av systemisk

fusidinsyra bedöms vara nödvändig, ska statinbehandling sättas ut under hela behandlingstiden med

fusidinsyra. Rabdomyolys (inklusive några dödsfall) har rapporterats hos patienter som fått fusidinsyra

i kombination med statiner (se avsnitt 4.5). Patienterna ska uppmanas att omedelbart uppsöka läkare

om de får symtom på svaghet, smärta eller ömhet i muskler.

Behandlingen med statiner kan återupptas sju dagar efter den sista dosen fusidinsyra.

I undantagsfall, då långvarig behandling med fusidinsyra krävs, t.ex. för behandling av svåra

infektioner, ska behovet av samtidig behandling med Atorbir och fusidinsyra endast övervägas från

fall till fall och under noggrann medicinsk övervakning.

Pediatrisk population

Ingen kliniskt signifikant effekt på tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på

bedömning av den samlade mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning

av längd och vikt (se avsnitt 4.8).

Interstitiell lungsjukdom

Enstaka fall av interstitiell lungsjukdom har rapporterats med vissa statiner, särskilt vid

långtidsbehandling (se avsnitt 4.8). Symtomen kan omfatta dyspné, torrhosta och försämring av

allmäntillståndet (trötthet, viktminskning och feber). Om man misstänker att en patient har utvecklat

interstitiell lungsjukdom, bör statin-behandlingen avbrytas.

Diabetes mellitus

Vissa uppgifter tyder på att statiner som klass höjer blodglukos. Detta kan hos vissa patienter, med

hög risk att drabbas av diabetes, orsaka hyperglykemi som kräver diabetesbehandling. Denna risk

uppvägs emellertid av statiners minskning av vaskulär risk, och är därför inte ett skäl för att avbryta

statinbehandlingen. Patienter i riskzonen (med fasteglukos 5,6–6,9 mmol/l; BMI >30 kg/m

; förhöjda

triglycerider; hypertension) ska övervakas kliniskt och biokemiskt enligt gällande föreskrifter.

Hjälpämnen

Atorbir innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Atorbir innehåller natrium. Det innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett,

d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekt på atorvastatin av samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin metaboliseras av cytokrom P450 3A4 (CYP3A4) och är substrat till de hepatiska

transportproteinerna, organisk anjontransporterande polypeptid 1B1 (OATP1B1 och 1B3 (OATP1B3).

Metaboliter av atorvastatin är substrat till OATP1B1. Atorvastatin är också ett substrat till

multi-drug

resistance protein

1 (MDR1) och bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan begränsa

atorvastatins absorption i tarmen och utsöndring via gallan (se avsnitt 5.2). Samtidig administrering av

läkemedel som hämmar CYP3A4 eller transportproteiner kan leda till ökad plasmakoncentration av

atorvastatin och en ökad risk för myopati. Risken kan också öka vid samtidig administrering av

atorvastatin och andra läkemedel med potential att orsaka myopati, såsom fribrinsyraderivat och

ezetimib (se avsnitt 4.4).

CYP3A4-hämmare

Potenta CYP3A4-hämmare har visat sig leda till markant ökade koncentrationer av atorvastatin (se

tabell 1 och specifik information nedan). Samtidig administrering av potenta CYP3A4-hämmare (t ex

ciklosporin, telitromycin, klaritromycin, delavirdin, stiripentol, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

posakonazol, vissa antivirala läkemedel för behandling av HCV (t.ex. elbasvir/grazoprevir) och HIV-

proteashämmare däribland ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, etc.) bör om möjligt

undvikas. I fall då samtidig administrering av dessa läkemedel och atorvastatin inte kan undvikas, bör

en lägre start- och maximaldos av atorvastatin övervägas och lämplig klinisk uppföljning av patienten

rekommenderas (se tabell 1).

Måttliga CYP3A4-hämmare (t.ex. erytromycin, diltiazem, verapamil och flukonazol) kan öka

plasmakoncentrationen av atorvastatin (se tabell 1). En ökad risk för myopati har observerats vid

användning av erytromycin i kombination med statiner. Interaktionsstudier avseende effekterna av

amiodaron eller verapamil på atorvastatin har inte utförts. Både amiodaron och verapamil är kända för

att hämma CYP3A4-aktivitet och samtidig administrering med atorvastatin kan resultera i ökad

exponering för atorvastatin. Vid samtidig användning av måttliga CYP3A4-hämmare bör därför en

lägre maximaldos av atorvastatin övervägas och lämplig klinisk uppföljning av patienten

rekommenderas. Efter behandlingsstart eller efter dosjusteringar av en hämmare rekommenderas

lämplig klinisk uppföljning.

CYP3A4-inducerare

Samtidig behandling med atorvastatin och inducerare av cytokrom P450 3A (t ex efavirenz,

rifampicin, Johannesört) kan leda till en varierande minskning av plasmakoncentrationerna av

atorvastatin. På grund av den dubbla interaktionsmekanismen hos rifampicin (cytokrom P450 3A-

induktion samt hämning av transportproteinet OATP1B1 i hepatocyterna), rekommenderas att

atorvastatin och rifampicin intas vid ett och samma tillfälle, eftersom intag av atorvastatin efter

administrering av rifampicin har associerats med en signifikant minskning av

plasmakoncentrationerna av atorvastatin. Effekten av rifampicin på atorvastatin-koncentrationer i

hepatocyter är dock okänd och om samtidig administrering inte kan undvikas, bör effekten på

patienten övervakas noggrant.

Transporthämmare

Hämmare av transportproteiner (t ex ciklosporin, letermovir) kan öka den systemiska exponeringen av

atorvastatin (se tabell 1). Effekten på atorvastatin-koncentrationer i hepatocyter, vid hämning av

leverns upptagningstransportörer, är okänd. Om samtidig administrering inte kan undvikas, bör dosen

reduceras och klinisk uppföljning av effekten rekommenderas (se tabell 1).

Användning av atorvastatin rekommenderas inte till patienter som tar letermovir samtidigt som

ciklosporin.

Gemfibrozil/fibrinsyraderivat

Användning av fibrater i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan öka vid samtidig användning av fibrinsyraderivat och

atorvastatin. Om samtidig administrering inte kan undvikas, rekommenderas lägsta möjliga dos av

atorvastatin samt adekvat uppföljning av patienten (se avsnitt 4.4).

Ezetimib

Användning av ezetimib i monoterapi är associerat med muskelrelaterade händelser, inklusive

rabdomyolys. Risken för dessa händelser kan därför öka vid samtidig behandling med ezetimib och

atorvastatin. Lämplig klinisk uppföljning av dessa patienter rekommenderas.

Kolestipol

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter sjönk (koncentrationskvot för

atorvastatin: 0,74) när kolestipol administrerades tillsammans med atorvastatin. Den lipidreglerande

effekten var dock större då atorvastatin och kolestipol gavs tillsammans än då respektive läkemedel

gavs var för sig.

Fusidinsyra

Risken för myopati inklusive rabdomyolys kan öka vid samtidig behandling med systemisk

fusidinsyra och statiner. Mekanismen för denna interaktion (huruvida den är farmakodynamisk eller

farmakokinetisk eller bådadera) är ännu okänd. Rabdomyolys (inklusive några dödsfall) har

rapporterats hos patienter som fått denna kombination.

Om behandling med systemisk fusidinsyra är nödvändig, ska behandlingen med atorvastatin sättas ut

under hela behandlingstiden med fusidinsyra (se avsnitt 4.4).

Kolkicin

Det har inte utförts några interaktionsstudier med atorvastatin och kolkicin, men fall av myopati har

rapporterats när atorvastatin administrerats samtidigt med kolkicin. Försiktighet ska därför iakttas när

atorvastatin förskrivs samtidigt med kolkicin.

Effekter av atorvastatin på samtidigt administrerade läkemedel

Digoxin

Vid samtidig administrering av upprepade doser av digoxin och atorvastatin 10 mg ökade

koncentrationen av digoxin vid steady-state något. Patienter som behandlas med digoxin bör följas

upp.

Orala antikonceptionella medel

Samtidig administrering av atorvastatin och p-piller resulterade i ökade plasmakoncentrationer av

noretisteron och etinylöstradiol.

Warfarin

I en klinisk studie på patienter på kronisk warfarin-behandling, orsakade samtidig administrering av

atorvastatin 80 mg dagligen och warfarin en liten minskning på ca 1,7 sekunder i protrombintid under

de första 4 dagarnas dosering. Protrombintiden återgick till den normala inom 15 dagar med

atorvastatin-behandling. Även om endast mycket sällsynta fall av kliniskt signifikanta interaktioner

med antikoagulantia har rapporterats, bör protrombintiden bestämmas innan atorvastatin ges till

patienter som tar antikoagulantia av kumarintyp, och tillräckligt ofta under tidig behandling för att

säkerställa att ingen signifikant förändring av protrombintiden inträffar. När en stabil protrombintid

har dokumenterats, kan protrombintiden kontrolleras vid de intervall som vanligen rekommenderas för

patienter som står på kumarin-antikoagulantia. Om dosen av atorvastatin ändras eller avbryts, bör

samma förfarande upprepas. Atorvastatin-behandling har inte förknippats med blödning eller med

förändringar i protrombintid hos patienter som inte tar antikoagulantia.

Läkemedelsinteraktioner

Barn

Interaktionsstudier har endast genomförts på vuxna. Omfattningen av interaktioner hos barn är inte

känd. Ovanstående interaktioner hos vuxna samt varningarna i avsnitt 4.4 skall beaktas hos barn.

Tabell 1: Effekt av samtidigt administrerade läkemedel på farmakokinetiken av atorvastatin

Atorvastatin

Samtidigt administrerade

läkemedel och dosering

Dos (mg)

AUC-

kvot

&

Klinisk rekommendation#

Tipranavir 500 BID /

Ritonavir 200 mg BID, 8

dagar (dagar 14 till 21)

40 mg på dag 1,

10 mg på dag 20

Telaprevir 750 mg q8h, 10

dagar

20 mg, SD

Ciklosporin 5,2 mg/kg/dag,

stabil dos

10 mg OD i

28 dagar

I de fall då samtidig

administrering med atorvastatin

är nödvändig, ska dosen

atorvastatin inte överstiga

10 mg dagligen. Klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Glekaprevir 400 mg OD/

pibrentasvir 120 mg OD, 7

dagar

10 mg OD i 7

dagar

Administrering samtidigt med

produkter som innehåller

glekaprevir eller pibrentasvir är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3).

Lopinavir 400 mg

BID / Ritonavir 100 mg BID,

14 dagar

20 mg OD i

4 dagar

Klaritromycin 500 mg

BID, 9 dagar

80 mg OD i

8 dagar

I fall då samtidig administrering

med atorvastatin är nödvändig,

rekommenderas lägre

underhållsdoser av atorvastatin.

Vid atorvastatin-doser som

överstiger 20 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Saquinavir 400 mg

BID / Ritonavir (300 mg BID

från dag 5-7, ökas till 400 mg

BID på dag 8), dag 4-18, 30

minuter efter dosering med

atorvastatin

40 mg OD i

4 dagar

Darunavir 300 mg

BID /

Ritonavir 100 mg

BID, 9 dagar

10 mg OD i

4 dagar

Itrakonazol 200 mg OD,

4 dagar

40 mg SD

Fosamprenavir 700 mg BID /

Ritonavir 100 mg BID,

14 dagar

10 mg OD i

4 dagar

Fosamprenavir 1400 mg

BID, 14 dagar

10 mg OD i

4 dagar

I fall då samtidig administrering

med atorvastatin är nödvändig,

rekommenderas lägre

underhållsdoser av atorvastatin.

Vid atorvastatin-doser som

överstiger 40 mg,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Nelfinavir 1250 mg

BID, 14 dagar

10 mg OD i

28 dagar

1,74

Ingen särskild rekommendation

Grapefruktjuice, 240 ml OD *

40 mg, SD

1,37

Samtidigt intag av stora

mängder grapefruktjuice och

atorvastatin rekommenderas

inte.

Diltiazem 240 mg OD,

28 dagar

40 mg, SD

1,51

Efter behandlingsstart eller efter

dosjusteringar av diltiazem,

rekommenderas klinisk

uppföljning av patienterna.

Erytromycin 500 mg QID,

7 dagar

10 mg, SD

1,33

Lägre maximaldos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Amlodipin 10 mg, singeldos

80 mg, SD

1,18

Ingen särskild rekommendation.

Cimetidin 300 mg QID,

2 veckor

10 mg OD i

2 veckor

1,00

Ingen särskild rekommendation.

Kolestipol 10 g BID,

24 veckor

40 mg OD i

8 veckor

0,74**

Ingen särskild rekommendation.

Antacida-suspension med

magnesium och

aluminiumhydroxid, 30 ml

QID, 17 dagar

10 mg OD i

15 dagar

0,66

Ingen särskild rekommendation.

Efavirenz 600 mg OD,

14 dagar

10 mg i 3 dagar

0,59

Ingen särskild rekommendation.

Rifampicin 600 mg OD, 7

dagar (samtidig

administrering)

40 mg SD

1,12

Om samtidig administrering inte

kan undvikas, rekommenderas

klinisk uppföljning samt att

atorvastatin och rifampicin intas

vid ett och samma tillfälle.

Rifampicin 600 mg OD, 5

dagar (separerade doser)

40 mg SD

0,20

Gemfibrozil 600 mg

BID, 7 dagar

40 mg SD

1,35

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Fenofibrat 160 mg OD,

7 dagar

40 mg SD

1,03

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas.

Boceprevir 800 mg TID,

7 dagar

40 mg SD

Lägre startdos och klinisk

uppföljning av dessa patienter

rekommenderas. Dygnsdosen av

atorvastatin ska inte överstiga

20 mg vid samtidig

administrering av boceprevir.

Elbasvir 50 mg OD/

grazoprevir 200 mg OD, 13

dagar

10 mg SD

1,95

Dosen atorvastatin ska inte

överstiga 20 mg dagligen vid

administrering samtidigt med

produkter som innehåller

elbasvir eller grazoprevir.

Letermovir 480 mg OD,

10 dagar

20 mg SD

3,29

Dosen atorvastatin ska inte

överstiga 20 mg dagligen vid

administrering samtidigt med

produkter som innehåller

letermovir.

& Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin kontra enbart atorvastatin).

# Se avsnitt 4.4 och 4.5 för klinisk betydelse.

* Innehåller en eller flera ämnen som hämmar CYP3A4 och kan öka plasmakoncentrationen av läkemedel som metaboliseras

av CYP3A4. Intag av ett glas 240 ml grapefruktjuice resulterade också i en minskning av AUC på 20,4 % för den

aktiva ortohydroximetaboliten. Stora mängder grapefruktjuice (mer än 1,2 l dagligen i 5 dagar) ökade AUC för

atorvastatin 2,5-faldigt och AUC för aktiva (atorvastatin och metaboliter) HMG-CoA-reduktashämmare 1,3-faldigt.

** Kvot baserad på ett enda prov taget 8–16 timmar efter dos.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID = två gånger dagligen; TID = tre gånger dagligen; QID = fyra gånger

dagligen

Tabell 2: Effekt av atorvastatin på farmakokinetiken hos samtidigt administrerade läkemedel

Samtidigt administrerade läkemedel

Atorvastatin och

dosering

Läkemedel/dos (mg)

AUC-

kvot

&

Klinisk rekommendation

80 mg OD i

10 dagar

Digoxin 0,25 mg OD, 20

dagar

1,15

Patienter som tar digoxin bör

följas upp.

40 mg OD i

22 dagar

Perorala

antikonceptionsmedel OD, 2

månader

- noretindron 1 mg

- etinylestradiol 35 μg

1,28

1,19

Ingen särskild

rekommendation.

80 mg OD i

15 dagar

* Fenazon, 600 mg SD

1,03

Ingen särskild

rekommendation.

10 mg SD

Tipranavir 500 mg

BID/ritonavir 200 mg BID, 7

dagar

1,08

Ingen särskild rekommendation

10 mg OD i 4

dagar

Fosamprenavir 1400 mg BID,

14 dagar

0,73

Ingen särskild rekommendation

10 mg OD i 4

dagar

Fosamprenavir 700 mg

BID/ritonavir 100 mg BID, 14

dagar

0,99

Ingen särskild rekommendation

& Representerar kvoten för behandlingar (samtidigt administrerat läkemedel plus atorvastatin kontra enbart atorvastatin).

* Samtidig administrering av flera doser av atorvastatin och fenazon visade låg eller ingen påvisbar effekt på clearance av

fenazon.

OD = en gång dagligen, SD = engångsdos, BID = två gånger dagligen

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Kvinnor i fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder bör använda preventivmedel under behandlingen (se avsnitt 4.3).

Graviditet

Atorbir är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3). Säkerhet hos gravida kvinnor har inte

fastställts. Inga kontrollerade kliniska studier med atorvastatin har utförts på gravida kvinnor.

Sällsynta rapporter om medfödda missbildningar efter intrauterin exponering för HMG-CoA-

reduktashämmare har erhållits. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt 5.3).

Om modern behandlas med atorvastatin kan fostrets nivåer av mevalonat, en prekursor vid

biosyntesen av kolesterol, minska. Åderförkalkning är en kronisk process, och avbrytande av

lipidsänkande läkemedel under graviditet bör ha liten inverkan på de långsiktiga riskerna med primär

hyperkolesterolemi.

Av dessa skäl bör Atorbir inte användas av kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller

misstänker att de är gravida. Behandling med Atorbir bör avbrytas under graviditeten eller tills det har

fastslagits att kvinnan inte är gravid (se avsnitt 4.3.)

Amning

Det är inte känt om atorvastatin eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Hos råttor är

plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter liknande dem i mjölk (se avsnitt

5.3). På grund av risken för allvarliga biverkningar, bör kvinnor som tar Atorbir inte amma sina barn

(se avsnitt 4.3). Atorvastatin är kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

I djurstudier hade atorvastatin ingen effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Atorbir har försumbar påverkan på förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I databasen för den kliniska placebo-kontrollerade atorvastatin-studien med 16 066 (8 755 atorvastatin

vs 7 311 placebo) patienter som behandlades under i genomsnitt på 53 veckor, avbröt 5,2 % av

patienterna atorvastatin på grund av biverkningar jämfört med 4,0 % av patienterna i placebogruppen.

Nedanstående tabell över biverkningar av atorvastatin baseras på data från kliniska studier och

omfattande klinisk erfarenhet efter marknadsintroduktion.

Beräknade biverkningsfrekvenser rangordnas enligt följande: Vanliga (≥1/100, <1/10);

Mindre vanliga (≥1/1000, <1/100); Sällsynta (≥1/10 000, <1/1000); Mycket sällsynta (<1/10 000);

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Infektioner och infestationer

Vanliga: nasofaryngit.

Blod och lymfsystemet

Sällsynta: trombocytopeni.

Immunsystemet

Vanliga: allergiska reaktioner.

Mycket sällsynta: anafylaktisk reaktion.

Metabolism och nutrition

Vanliga: hyperglykemi.

Mindre vanliga: hypoglykemi, viktökning, anorexi.

Psykiska störningar

Mindre vanliga: mardrömmar, sömnlöshet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: huvudvärk.

Mindre vanliga: yrsel, parestesi, hypoestesi, smakrubbningar, amnesi.

Sällsynta: perifer neuropati.

Ögon

Mindre vanliga: dimsyn.

Sällsynta: synrubbningar.

Öron och balansorgan

Mindre vanliga: tinnitus.

Mycket sällsynta: hörselnedsättning.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: faryngolaryngeal smärta, epistaxis.

Magtarmkanalen

Vanliga: förstoppning, flatulens, dyspepsi, illamående, diarré.

Mindre vanliga: kräkningar, smärta i övre och nedre buken, rapningar, pankreatit.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga: hepatit.

Sällsynta: kolestas.

Mycket sällsynta: leversvikt.

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: nässelutslag, hudutslag, klåda, alopeci.

Sällsynta: angioneurotiskt ödem, vesikulära utslag inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk hudnekrolys.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga: myalgi, ledvärk, smärta i armar och ben, muskelryckningar, ledsvullnad, ryggvärk.

Mindre vanliga: nacksmärta, muskelsvaghet.

Sällsynta: myopati, myosit, rabdomyolys, muskelruptur, tendinopati, ibland med ruptur som

komplikation.

Mycket sällsynta: lupusliknande sjukdomsbild.

Ingen känd frekvens: immunmedierad nekrotiserande myopati (se avsnitt 4.4).

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta: gynekomasti.

Allmänna symtom

Mindre vanliga: olustkänsla, asteni, bröstsmärtor, perifert ödem, trötthet, pyrexi

Undersökningar

Vanliga: Onormala leverfunktionstest, förhöjt kreatinkinas i blodet.

Mindre vanliga: vita blodkroppar i urinen.

Liksom för andra HMG-CoA reduktashämmare har förhöjda serumtransaminasvärden rapporterats hos

patienter som tagit atorvastatin. Dessa förändringar var vanligen lindriga, övergående och krävde inte

att behandlingen avbröts. Kliniskt relevanta förhöjningar (>3 gånger den övre gränsen för

normalvärdet) av serumtransaminaser uppträdde hos 0,8 % av de patienter som tagit atorvastatin.

Dessa förändringar var dosrelaterade och reversibla hos samtliga patienter.

Förhöjda serumnivåer av kreatinkinas (CK), mer än 3 gånger den övre gränsen för normalvärdet,

uppträdde hos 2,5 % av de patienter som behandlades med atorvastatin, vilket motsvarar erfarenheten

från kliniska prövningar med andra HMG-CoA-reduktashämmare. Nivåer över 10 gånger den övre

gränsen för normalvärdet sågs hos 0,4 % av de patienter som behandlats med atorvastatin (se avsnitt

4.4).

Pediatrisk population

Barn i åldern 10 till 17 år behandlade med atorvastatin hade en biverkningsprofil som generellt liknade

den för patienter behandlade med placebo, och den vanligaste biverkning som observerades i båda

grupperna, oberoende av kausalitetsbedömning, var infektioner. Ingen kliniskt signifikant effekt på

tillväxt och könsmognad observerades i en 3-årig studie baserad på bedömning av den samlade

mognaden och utvecklingen, bedömning av Tannerstadium och mätning av längd och vikt. Säkerhets-

och tolerabilitetsprofilen hos pediatriska patienter liknade den kända säkerhetsprofilen för atorvastatin

hos vuxna patienter.

Den kliniska säkerhetsdatabasen omfattar säkerhetsdata för 520 barnpatienter som behandlats med

atorvastatin; 7 av dem var yngre än 6 år, 121 i åldrarna 6

9 år och 392 i åldrarna 10

17 år.

Baserat på tillgängliga data är biverkningarna hos barn lika frekventa och av samma typ och

svårighetsgrad som hos vuxna.

Följande biverkningar har rapporterats med vissa statiner:

Sexuell dysfunktion.

Depression.

Sällsynta fall av interstitiell lungsjukdom, speciellt vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Diabetes Mellitus: Frekvensen är beroende av förekomst eller avsaknad av riskfaktorer

(fasteglukos ≥ 5,6 mmol/l; BMI >30 kg/m

; förhöjda triglycerider; hypertension i anamnesen).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Specifik behandling vid överdosering av Atorbir saknas. I händelse av överdos bör patienten

behandlas symtomatiskt och med stödjande åtgärder efter behov. Leverfunktionsprover bör utföras

och serum CK-nivåer bör övervakas. På grund av den höga proteinbindningsgraden, förväntas inte

hemodialys öka clearance av atorvastatin nämnvärt.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lipidmodifierande medel, HMG-CoA reduktashämmare, ATC-kod:

C10AA05

Atorvastatin är en selektiv, kompetitiv hämmare av HMG-CoA-reduktas, det hastighetsbegränsande

enzym som omvandlar 3-hydroxi-3-metyl-glutaryl-CoA till mevalonat, en prekursor till olika steroler,

däribland kolesterol. Triglycerider och kolesterol i levern inkorporeras i Very Low Density

Lipoprotein

(VLDL), utsöndras i plasma och transporteras till perifer vävnad. Low Density Lipoprotein (LDL)

bildas från VLDL och kataboliseras primärt via receptorer med hög affinitet för LDL.

Atorvastatin sänker plasmanivåerna av kolesterol och lipoprotein via hämning av HMG-CoA reduktas

och kolesterolsyntes i levern. Samtidigt ökar antalet hepatiska LDL-receptorer på cellytan, vilket

resulterar i ökat upptag och nedbrytning av LDL.

Atorvastatin minskar produktionen av LDL och antalet LDL-partiklar. Atorvastatin åstadkommer en

påtaglig och varaktig ökning av LDL-receptoraktiviteten och en gynnsam kvalitetsförändring hos

cirkulerande LDL-partiklar. Atorvastatin minskar effektivt LDL-C hos patienter med homozygot

familjär hyperkolesterolemi, en patientkategori som vanligen inte har svarat på lipidsänkande

farmakologisk behandling.

Atorvastatin har i en dos-responsstudie visats minska totalkolesterol (30 %-46 %), LDL-C (41 %-

61 %), apolipoprotein B (34 %-50 %) och triglycerider (14 %-33 %) och samtidigt i varierande grad

öka HDL-C och apolipoprotein A. Likartad effekt uppnås hos patienter med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi, icke-familjära former av hyperkolesterolemi, kombinerad hyperlipidemi,

inklusive patienter med icke-insulinberoende diabetes mellitus.

Reduktion av total-C, LDL-C och apolipoprotein B har visats reducera risken för kardiovaskulär

sjukdom och kardiovaskulär dödlighet.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi

I en 8 veckors öppen compassionate-use multicenterstudie med en frivillig förlängningsfas av

varierande längd, var 335 patienter inskrivna, varav 89 identifierades som homozygot familjär

hyperkolesterolemi-patienter. Från dessa 89 patienter var minskningen av procentuella medelvärdet av

LDL-C cirka 20 %. Atorvastatin gavs i doser upp till 80 mg/dag.

Ateroskleros

I REVERSAL-studien (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering) utvärderades

effekten av intensiv lipidsänkning med atorvastatin 80 mg och lipidsänkning av standardnivå med

pravastatin 40 mg på koronar ateroskleros med intravaskulärt ultraljud (IVUS) under angiografi, hos

patienter med koronar hjärtsjukdom. I denna randomiserade, dubbel-blinda, jämförande

multicenterstudie, utfördes IVUS vid baseline och efter 18 månader hos 502 patienter. I

atorvastatingruppen (n=253) förekom ingen progress av ateroskleros.

Den procentuella förändringen av medianvärdet från baseline för den totala ateromvolymen (studiens

huvudsyfte) var -0,4 % (p=0,98) i atorvastatingruppen och +2,7 % (p=0,001) i pravastatingruppen

(n=249). Jämfört med pravastatin var effekten av atorvastatin statistiskt signifikant (p=0,02). Effekten

av intensiv lipidsänkning på kardiovaskulära endpoints (t ex revaskulariseringsbehov, icke-fatal

hjärtinfarkt, koronar död) undersöktes inte i denna studie.

I atorvastatingruppen reducerades LDL-C till ett medelvärde av 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30)

från baseline-värdet 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28). I pravastatingruppen reducerades LDL-C till

ett medelvärde av 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26) från baselinevärdet 3,89 mmol/l ± 0,7

(150 mg/dl ± 26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerade även signifikant medelvärdena av TC med

34,1 % (pravastatin: -18,4 %, p<0,0001), TG med 20 % (pravastatin: -6,8 %, p<0,0009) och

apolipoprotein B med 39,1 % (pravastatin:-22,0 %, p<0,0001). Atorvastatin ökade medelvärdet av

HDL-C med 2,9 % (pravastatin: +5,6 %, p=NS). Medelvärdet av CRP reducerades med 36,4 % i

atorvastatingruppen jämfört med en reduktion på 5,2 % i pravastatingruppen (p<0,0001).

Studieresultaten uppnåddes med 80 mg dosering av atorvastatin och kan därför ej extrapoleras till

lägre doser.

Säkerhet och tolerabilitet i de två behandlingsgrupperna var jämförbara.

Effekten av intensiv lipidsänkare på kardiovaskulära endpoints undersöktes inte i denna studie. Därför

är den kliniska betydelsen av dessa resultat med avseende på primär och sekundär prevention av

kardiovaskulära händelser okänd.

Akut koronart syndrom

I studien MIRACL har atorvastatin 80 mg utvärderats hos 3086 patienter (Atorbir n=1538, placebo

n=1548) med akut koronart syndrom (inkluderande hjärtinfarkt utan Q-våg eller instabil angina).

Behandlingen initierades under den akuta fasen efter sjukhusinläggning och varade i 16 veckor.

Behandling med atorvastatin 80 mg/dag förlängde tiden till uppkomst av kombinerad primär endpoint,

definierad som dödsfall oavsett anledning, icke-fatal hjärtinfarkt, återupplivat hjärtstillestånd eller

angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi som krävde sjukhusinläggning, vilket visar på en

riskreduktion med 16 % (P=0,048). Detta berodde i huvudsak på en reduktion av risken för

återinläggning på sjukhus till följd av angina pectoris med tecken på myokardiell ischemi med 26 %

(p=0,018). Övriga sekundära endpoints uppnådde inte statistisk signifikans var för sig (totalt: placebo

22,2 %, atorvastatin 22,4 %).

Säkerhetsprofilen för atorvastatin i MIRACL-studien var överensstämmande med vad som beskrivs i

avsnitt 4.8.

Prevention av kardiovaskulär sjukdom

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kranskärlssjukdom utvärderades i en randomiserad,

dubbel-blind, placebokontrollerad studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Lipid Lowering

Arm Trial (ASCOT-LLA). Patienterna var hypertensiva, 40-79 år, utan tidigare hjärtinfarkt eller

behandling av angina och med TC nivåer ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alla patienter hade åtminstone

3 av de predefinierade kardiovaskulära riskfaktorerna; manligt kön, ≥ 55 års ålder, rökning, diabetes,

kranskärlssjukdom hos en släkting i första ledet, TC:HDL-C > 6, perifer vaskulär sjukdom,

vänsterkammarhypertrofi, tidigare cerebrovaskulär händelse, specifik EKG-abnormalitet,

proteinuri/albuminuri. Inte alla inkluderade patienter ansågs ha en hög risk för en första

kardiovaskulär händelse.

Patienter behandlades med antihypertensiv terapi (antingen amlodipin eller atenololbaserad

behandling) och antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=5168) eller placebo (n=5137).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal händelser

(Atorvastatin

Placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Fatal

kranskärlssjukdom och

icke-fatal hjärtinfarkt

36 %

100 vs 154

1,1 %

0,0005

Totala kardiovaskulära

händelser

revaskulariseringsproc

edurer

20 %

389 vs 483

1,9 %

0,0008

Totala

kranskärlshändelser

29 %

178 vs 247

1,4 %

0,0006

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,3 år (medianvärde).

Total mortalitet och kardiovaskulär mortalitet reducerades inte signifikant (185/212 händelser, p=0,17

och 74/82 händelser, p=0,51). I subgruppsanalys av kön (81% män, 19% kvinnor) sågs en fördelaktig

effekt av atorvastatin hos män men kunde inte bekräftas hos kvinnor, möjligen på grund av det låga

antalet händelser i gruppen kvinnor. Den totala och kardiovaskulära mortaliteten var numeriskt högre

hos kvinnliga patienter (38/30 och 17/12), men det var inte statistiskt signifikant. En signifikant

behandlingsinteraktion sågs med antihypertensiv studiebehandling. Primär endpoint (fatal

kranskärlssjukdom och icke-fatal hjärtinfarkt) reducerades signifikant av atorvastatin hos patienter

som behandlades med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69), p=0,00008), men inte hos patienter som

behandlade med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287).

Effekten av atorvastatin på fatal och icke-fatal kardiovaskulär sjukdom utvärderades även i en

randomiserad, dubbel-blind, placebokontrollerad multicenterstudie, Collaborative Atorvastatin

Diabetes Study (CARDS) hos patienter med typ 2 diabetes i åldern 40-75 år, utan tidigare

kardiovaskulär sjukdom och med LDL-C ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) och TG ≤6,78 mmol/l

(600 mg/dl). Alla patienter hade åtminstone en av följande riskfaktorer: hypertoni, rökning, retinopati,

mikroalbuminuri eller makroalbuminuri.

Patienterna behandlades med antingen atorvastatin 10 mg dagligen (n=1428) eller placebo (n=1410)

under 3,9 år (medianvärde).

Den absoluta och relativa riskreduktionen med atorvastatin var enligt följande:

Händelse

Relativ

riskreduktion

Antal

händelser

(atorvastatin/

placebo)

Absolut

riskreduktion

p-värde

Större kardiovaskulär händelse

(fatal och icke-fatal akut

hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt, död

i akut kranskärlssjukdom, instabil

angina, CABG, PTCA,

revaskularisering, stroke)

37 %

83 vs 127

3,2 %

0,0010

Hjärtinfarkt (fatal och icke-fatal

akut hjärtinfarkt, tyst hjärtinfarkt)

42 %

38 vs 64

1,9 %

0,0070

Stroke (fatal och icke-fatal)

48 %

21 vs 39

1,3 %

0,0163

Baserat på skillnad i totala antalet händelser under en uppföljningsperiod på 3,9 år (medianvärde).

CABG = kranskärlskirurgi.

PTCA = perkutan transluminal kranskärlsangioplastik.

Ingen skillnad sågs i behandlingseffekt avseende patientens kön, ålder eller baselinevärdet av LDL-C.

En fördelaktig trend sågs avseende mortalitetsförekomsten (82 dödsfall i placebogruppen/61 dödsfall i

atorvastatingruppen, p=0,592).

Återkommande stroke

I studien Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels (SPARCL), utvärderades

effekten av atorvastatin 80 mg dagligen jämfört med placebo vid stroke hos 4731 patienter utan

kranskärlssjukdom (CHD) som haft en stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) inom de senaste

6 månaderna. Av patienterna var 60 % manliga, 21-92 år gamla (genomsnitt 63 år), och hade en

genomsnittlig LDL på 3,4 mmol/l (133 mg/dl) vid initiering av behandling. Det genomsnittliga LDL-C

var 1,9 mmol/l (73 mg/dl) vid behandling med atorvastatin och 3,3 mmol/l (129 mg/dl) vid behandling

med placebo. Genomsnittlig uppföljning var 4,9 år.

Atorvastatin 80 mg reducerade risken för primär endpoint fatal eller icke-fatal stroke med 15 % (HR

0,85; 95 % CI, 0,72-1,00; p=0,05 eller 0,84; 95 % CI, 0,71-0,99; p=0,03 efter justering av faktorer vid

behandlingsstart) jämfört med placebo. Total mortalitet (alla orsaker) var 9,1 % (216/2365) för

atorvastatin jämfört med 8,9 % (211/2366) för placebo.

Vid en post-hoc analys reducerade atorvastatin 80 mg incidensen av ischemisk stroke (218/2365,

9,2 % vs 274/2366, 11,6 %, p=0,01) och ökade incidensen av hemorragisk stroke (55/2365, 2,3 % vs

33/2366, 1,4 %, p=0,02) jämfört med placebo.

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

hemorragisk stroke (7/45 för atorvastatin jämfört med 2/48 för placebo; HR 4,06; 95 % CI,

0,84-19,57), och risken för ischemisk stroke var lika mellan grupperna (3/45 för atorvastatin

jämfört med 2/48 för placebo; HR 1,64; 95 % CI, 0,27-9,82).

Risken för hemorragisk stroke var ökad hos patienter som gick in i studien med en tidigare

lakunär infarkt (20/708 för atorvastatin jämfört med 4/701 för placebo; HR 4,99; 95 % CI,

1,71-14,61), men risken för ischemisk stroke minskade också för dessa patienter (79/708 för

atorvastatin jämfört med 102/701 för placebo; HR 0,76; 95 % CI; 0,57-1,02). Det är möjligt

att den sammanlagda risken för stroke är ökad hos patienter med en tidigare lakunär infarkt

som erhåller atorvastatin 80 mg dagligen.

Total mortalitet (alla orsaker) var 15,6 % (7/45) för atorvastatin jämfört med 10,4 % (5/48) för placebo

i subgruppen av patienter med tidigare hemorragisk stroke. Total mortalitet var 10,9 % (77/708) för

atorvastatin jämfört med 9,1 % (64/701) för placebo i subgruppen av patienter med tidigare lakunär

infarkt.

Barn

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldrarna 6

17 år

En öppen 8-veckorsstudie för att utvärdera farmakokinetiken och farmakodynamiken samt säkerheten

och tolerabiliteten för atorvastatin har utförts på barn och ungdomar med genetiskt bekräftad

heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde om

4 mmol/l vid baseline. Totalt

39 barn och ungdomar i åldrarna 6

17 år inkluderades i studien. Kohort A omfattade 15 barn i

åldrarna 6

12 år i Tannerstadium 1. Kohort B omfattade 24 barn i åldrarna 10

17 år i Tannerstadium

I Kohort A gavs initialt 5 mg av atorvastatin dagligen som tuggtablett och i Kohort B gavs 10 mg

dagligen av en tablettberedning. Atorvastatin-dosen fick dubbleras om en patient inte hade uppnått

målvärdet för LDL-C om <3,35 mmol/l efter 4 veckor och om atorvastatin tolererades väl.

Medelvärdena för LDL-C, TC, VLDL-C och Apo B sjönk efter 2 veckor hos alla patienterna. För

patienter vars dos dubblerades observerades ytterligare sänkningar redan vid den första bedömningen

2 veckor efter dosupptrappningen. De genomsnittliga procentuella sänkningarna av lipidparametrarna

var likartade för båda kohorterna, oavsett om huruvida patienterna kvarstod på den initiala dosen eller

om den initiala dosen hade dubblerats. Vid vecka 8, i genomsnitt, var den procentuella förändringen

från baseline för LDL-C och TC cirka 40 % respektive 30 %, över exponeringsområdet.

I en andra öppen, enarmad studie rekryterades 271 pojkar och flickor med HeFH i åldern 6–15 år och

behandlades med atorvastatin i upp till tre år. För att delta i studien krävdes bekräftad HeFH och ett

LDL-C-värde vid baseline om

4 mmol/l (cirka 152 mg/dl). Studien omfattade 139 barn i

Tannerstadium 1 (vanligen mellan 6 och 10 år). Doseringen av atorvastatin (en gång dagligen)

inleddes med 5 mg (tuggtablett) hos barn under 10 år. Barn från 10 år och uppåt började med 10 mg

atorvastatin (en gång dagligen). Alla barn kunde titreras till högre doser för att nå ett mål på

< 3,35 mmol/l LDL-C. Den genomsnittliga, viktade dosen för barn i åldern 6–9 år var 19,6 mg och

den genomsnittliga, viktade dosen för barn från 10 år och uppåt var 23,9 mg.

Genomsnittligt (+/- SD) LDL-C-värde vid baseline var 6,12 (1,26) mmol/l, vilket är cirka

233 (48) mg/dl. Se tabell 3 nedan för slutliga resultat.

Data var förenliga med ingen läkemedelseffekt på någon av parametrarna för tillväxt och utveckling

(dvs. längd, vikt, BMI, Tannerstadium, prövarens bedömning av generell mognad och utveckling) hos

barn och ungdomar med HeFH som behandlades med atorvastatin under 3-årsstudien. Ingen

prövarbedömd läkemedelseffekt noterades för längd, vikt, BMI per ålder eller per kön per besök.

Tabell 3

Lipidsänkande effekter av atorvastatin hos ungdomar (flickor och pojkar) med heterozygot

familjär hyperkolesterolemi (mmol/l)

Tidpunkt

TC (S.D.)

LDL-C (S.D.)

HDL-C (S.D.)

TG (S.D.)

Apo B (S.D.)#

Baseline

7,86 (1,30)

6,12 (1,26)

1,314 (0,2663)

0,93 (0,47)

1,42 (0,28)**

Månad 30

4,95 (0,77)*

3,25 (0,67)

1,327 (0,2796)

0,79 (0,38)*

0,90 (0,17)*

Månad 36/

5,12 (0,86)

3,45 (0,81)

1,308 (0,2739)

0,78 (0,41)

0,93 (0,20)***

TC= totalt kolesterol; LDL-C = low density cholesterol-C; HDL-C = high density cholesterol-C; TG =

triglycerider; Apo B = apolipoprotein B; ”Månad 36/ET” inkluderade data från sista besöket för patienter

som avslutade medverkan före den planerade tidpunkten vid 36 månader liksom fullständiga 36-

månadersdata för patienter som slutförde 36 månaders medverkan; ”*”= Månad 30 N för denna parameter

var 207; ”**”= Baseline N för denna parameter var 270; ”***” = Månad 36/ET N för denna parameter var

243; ”#”=g/l för Apo B.

Heterozygot familjär hyperkolesterolemi hos barn i åldrarna 10

17 år

I en dubbelblind, placebokontrollerad studie, följt av en öppen fas, randomiserades 187 pojkar och

postmenarkeala flickor i åldrarna 10

17 år (medelålder 14,1 år) med heterozygot familjär

hyperkolesterolemi eller svår hyperkolesterolemi till behandling med atorvastatin (n=140) eller

placebo (n=47) i 26 veckor. Därefter fick alla patienterna atorvastatin i 26 veckor. Doseringen av

atorvastatin (en gång dagligen) var 10 mg under de första 4 veckorna, upptitrerat till 20 mg om LDL-

C-nivån var >3,36 mmol/l. Atorvastatin sänkte signifikant plasmanivåerna av total-C, LDL-C,

triglycerider och apolipoprotein B under den dubbelblinda 26-veckorsfasen. Ett medelvärde för LDL-

C om 3,38 mmol/l (spännvidd 1,81

6,26 mmol/l) uppnåddes i atorvastatin-gruppen, jämfört med

5,91 mmol/l (spännvidd 3,93

9,96 mmol/l) i placebogruppen under den dubbelblinda 26-

veckorsfasen.

Ytterligare en jämförande studie mellan atorvastatin och kolestipol på barn i åldrarna 10

18 år med

hyperkolesterolemi visade att atorvastatin (n=25) orsakade en signifikant minskning av LDL-C vid

vecka 26 (p<0,05) jämfört med kolestipol (n=31).

I en barmhärtighetsstudie på patienter med svår hyperkolesterolemi (inklusive homozygot

hyperkolesterolemi) fick 46 barn behandling med atorvastatin som titrerats med hänsyn till

behandlingssvaret (vissa patienter fick 80 mg atorvastatin dagligen). Studien varade i 3 år och LDL-

kolesterolvärdet sjönk med 36 %.

Långtidseffekten av atorvastatin-behandling i barndomen för att minska morbiditet och mortalitet i

vuxen ålder har inte fastställts.

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten har avfärdat skyldigheten att översända resultaten från

atorvastatin-studier på barn yngre än 6 år vid behandling av heterozygot hyperkolesterolemi och på

barn yngre än 18 år vid behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi, kombinerad (blandad)

hyperkolesterolemi, primär hyperkolesterolemi samt för förebyggande av kardiovaskulära händelser

(se avsnitt 4.2 för information om användningen på barn).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Atorvastatin absorberas snabbt efter peroral administrering. Maximal plasmakoncentration uppnås

inom 1-2 timmar. Absorptionsgraden ökar proportionellt med given dos. Den relativa

biotillgängligheten för atorvastatintabletter jämfört med (oral) lösning är 95-99 %. Den absoluta

biotillgängligheten av atorvastatin är ca 12 % medan den systemiska tillgängligheten av HMG-CoA-

reduktashämmande aktivitet är ca 30 %. Den låga systemiska biotillgängligheten beror på

presystemisk clearance i mag-tarmslemhinnan och/eller hepatisk första-passage-metabolism.

Distribution

Distributionsvolymen är ca 381 liter och plasmaproteinbindningsgraden för atorvastatin är ≥98 %.

Metabolism

Atorvastatin metaboliseras via cytokrom P450 3A4 till orto- och parahydroxylerade derivat samt olika

beta-oxiderade produkter. Förutom andra vägar metaboliseras dessa produkter vidare via

glukuronidering.

In vitro

har orto- och parahydroxylerade metaboliter en hämmande effekt på HMG-

CoA-reduktas motsvarande den för atorvastatin. Cirka 70 % av cirkulerande HMG-CoA-

reduktashämmande aktivitet kan tillskrivas aktiva metaboliter.

Eliminering

Atorvastatin elimineras primärt via gallan efter hepatisk och/eller extrahepatisk metabolism.

Enterohepatisk recirkulation tycks inte förekomma i någon större utsträckning. Halveringstiden för

atorvastatin i plasma är ca 14 timmar. Halveringstiden för HMG-CoA-reduktashämning är 20-30

timmar på grund av närvaro av aktiva metaboliter.

Atorvastatin är substrat till de hepatiska transportproteinerna, organisk anjontransporterande

polypeptid 1B1 (OATP1B1 och 1B3 (OATP1B3). Metaboliter av atorvastatin är substrat till

OATP1B1. Atorvastatin är också ett substrat till

multi-drug resistance protein 1

(MDR1) och

bröstcancerresistensprotein (BCRP), vilket kan begränsa atorvastatins absorption i tarmen och

utsöndring via gallan.

Särskilda patientgrupper

Äldre

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter är högre hos friska äldre individer

än hos yngre vuxna, medan den lipidreglerande effekten är jämförbar med den som ses hos yngre

patientgrupper.

Pediatrisk population

I en öppen 8-veckorsstudie på barn i åldrarna 6

17 år, i Tannerstadium 1 (n=15) och Tannerstadium

2 (n=24), med heterozygot familjär hyperkolesterolemi och ett LDL-C-värde vid baseline om

mmol/L, fick patienterna atorvastatin i form av tuggtabletter 5 mg eller 10 mg respektive

filmdragerade tabletter 10 mg eller 20 mg en gång dagligen. Kroppsvikten var den enda signifikanta

kovariaten i PK-modellen för atorvastatingruppen. Apparent oralt clearance av atorvastatin hos barn

tycktes likartad clearance hos vuxna vid allometrisk skalning efter kroppsvikt. Konsekventa

minskningar av LDL-C och TC observerades över exponeringsområdena för atorvastatin och o-

hydroxiatorvastatin.

Kön

Koncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter hos kvinnor skiljer sig från den hos män

(kvinnor: C

ca 20 % högre, AUC ca 10 % lägre). Dessa skillnader saknar klinisk betydelse och

resulterade inte i någon kliniskt signifikant skillnad i den lipidreglerande effekten mellan kvinnor och

män.

Nedsatt njurfunktion

Njursjukdom påverkar varken plasmakoncentrationer eller lipideffekter av atorvastatin och dess aktiva

metaboliter.

Nedsatt leverfunktion

Plasmakoncentrationen av atorvastatin och dess aktiva metaboliter ökar markant (ca 16-faldig ökning

av C

och 11-faldig ökning av AUC) hos patienter med kronisk alkoholinducerad leverskada

(Childs-Pugh B).

SLOC1B1-polymorfism

Leverns upptag av alla HMG-CoA reduktashämmare inklusive atorvastatin, involverar OATP1B1-

transportören. Hos patienter med SLCO1B1-polymorfism finns det en risk för ökad exponering för

atorvastatin, vilket kan leda till en ökad risk för rabdomyolys (se avsnitt 4.4). Polymorfism i genen

som kodar OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) är förenad med en 2,4-faldigt högre atorvastatin-

exponering (AUC) än hos personer utan denna genotyp-variant (c.521TT). För dessa patienter är ett

genetiskt nedsatt upptag i levern av atorvastatin också tänkbart. Möjliga konsekvenser avseende

effekten är okänd.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I fyra

in vitro

-studier samt i en

in vivo

-studie har inga mutagena eller klastogena egenskaper hos

atorvastatin kunnat påvisas.

Atorvastatin är ej karcinogent hos råtta, men höga doser hos mus (vilket resulterade i 6-11-faldig

ökning av AUC 0-24 timmar som nåddes hos människor vid den högsta rekommenderade dosen)

visade hepatocellulära adenom hos hannar och hepatocellulära karcinom hos honor. Det finns belägg

från djurexperimentella studier att HMG-CoA-reduktashämmare kan påverka utvecklingen hos

embryon och foster. Atorvastatin visade ingen effekt på fertiliteten och var inte teratogent hos råtta,

kanin och hund, däremot sågs fetal toxicitet vid maternellt toxiska doser hos råtta och kanin.

Utvecklingen av råttans avkomma försenades och den post-natala överlevnaden minskade då

mödrarna exponerats för höga doser av atorvastatin. Det finns belägg för placentapassage hos råtta.

Hos råtta liknar plasmakoncentrationen av atorvastatin dem i mjölk. Det är inte känt om atorvastatin

eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Kalciumkarbonat

Laktos (som monohydrat)

Kroskarmellosnatrium

Hydroxipropylcellulosa

Polysorbat 80

Magnesiumstearat

Filmdragering:

Hypromellos

Makrogol 6000

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

Blisterförpackning: 2 år.

HDPE-burk: 2 år.

Hållbarhet efter första öppnande av burken: 6 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna är förpackade i aluminium-aluminiumblister eller

PVC/PE/PVDC/aluminiumblister i en kartong, eller i HDPE-burkar med lock med torkmedel.

10 mg och 20 mg:

Förpackningsstorlekar:

Aluminium/aluminiumblister:

7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter

PVC/PE/PVDC/aluminiumblister:

7, 10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 filmdragerade tabletter

Burkar:

100, 250 filmdragerade tabletter

40 mg:

Förpackningsstorlekar:

Aluminium/aluminiumblister:

10, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter

PVC/PE/PVDC/aluminiumblister:

10, 20, 28, 30, 50, 90, 100 filmdragerade tabletter

Burkar:

100, 250 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

10 mg: 43504

20 mg: 43505

40 mg: 43507

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2010-11-04

Datum för den senaste förnyelsen: 2014-06-10

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-02-26

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen