Atomoxetin Mylan 80 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

03-12-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

03-12-2020

Aktiva substanser:
atomoxetinhydroklorid
Tillgänglig från:
Mylan AB
ATC-kod:
N06BA09
INN (International namn):
atomoxetinhydroklorid
Dos:
80 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; atomoxetinhydroklorid 91,44 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 kapslar; Blister, 28 kapslar; Blister, 56 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55284
Tillstånd datum:
2018-01-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Atomoxetin Mylan 10 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 18 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 25 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 40 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 60 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 80 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 100 mg hårda kapslar

atomoxetin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atomoxetin Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetin Mylan

Hur du tar Atomoxetin Mylan

Eventuella biverkningar

Hur Atomoxetin Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atomoxetin Mylan är och vad det används för

Atomoxetin Mylan hårda kapslar innehåller den aktiva substansen atomoxetin som används för att

behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD). Det används:

hos barn från 6 års ålder

hos ungdomar

hos vuxna

Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar

behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi.

Läkemedlet är inte för behandling av ADHD hos barn under 6 år eftersom det inte är känt om

behandlingen fungerar eller är säkert för dessa personer.

Hos vuxna används Atomoxetin Mylan för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande

och påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du haft symtom av sjukdomen som barn.

Hur fungerar det

Atomoxetin ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns

naturligt och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos

patienter med ADHD. Atomoxetin Mylan hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta

läkemedel är inte centralstimulerande och är därför inte beroendeframkallande.

Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt.

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är:

svårt att sitta still och

svårt att koncentrera sig.

Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker,

men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha

svårigheter med inlärning och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i

skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.

Vuxna med ADHD har svårigheter med samma saker som barn upplever som svårt men det kan

innebära att de har problem med:

arbete

relationer

låg självkänsla

utbildning.

Atomoxetin som finns i Atomoxetin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetin Mylan

Ta inte Atomoxetin Mylan om du:

är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t.ex. fenelzin. MAO-hämmare används bland

annat för att behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av atomoxetin

och en MAO-hämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Minst 14 dagar

måste ha förflutit efter avslutad behandling med Atomoxetin Mylan innan du kan börja ta en

MAO-hämmare.

har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat)

har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller

blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Atomoxetin Mylan

har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan – som en stroke, svullnad och försvagning av

en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl

har eller har haft en tumör i binjuren (feokromocytom).

Ta inte detta läkemedel om någon av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din

läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Mylan. Detta eftersom att atomoxetin kan

förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Mylan om du har:

hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Atomoxetin kan öka din hjärtfrekvens

(puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

högt blodtryck. Atomoxetin kan orsaka förhöjt blodtryck.

lågt blodtryck. Atomoxetin kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck.

problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Atomoxetin kan eventuellt öka risken

för krampanfall.

depression, ångest eller ”tics” (okontrollerade rörelser eller ryckningar eller okontrollerat tal) –

se även ”Förändrat beteende” nedan.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av ovanstående stämmer in på dig innan du

börjar behandlingen. Detta eftersom att atomoxetin kan förvärra dessa problem. Din läkare kommer att

vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig.

Förändrat beteende

Atomoxetin kan orsaka förändringar i beteende under behandlingen, eller förvärra vissa tillstånd. Om

du har något av följande och märker att det förvärras, eller om du märker något av följande för första

gången under behandlingen, tala omedelbart om det för läkaren:

tankar om att ta ditt liv eller skada dig själv, eller försöker ta ditt liv

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

mani (känna sig upprymd eller exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en

känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad)

aggressiva känslor

ovänliga och arga (fientliga) känslor

annat humör än vanligt (humörsvängningar) eller känner dig väldigt olycklig (depression) eller

orolig (ångest).

Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Atomoxetin Mylan

Dessa undersökningar är för att avgöra om atomoxetin är rätt läkemedel för dig.

Din läkare kommer att mäta:

ditt blodtryck och hjärtfrekvens (puls) innan och under tiden du tar Atomoxetin Mylan

din längd och vikt om du är ett barn eller tonåring under tiden du tar Atomoxetin Mylan.

Din läkare kommer att prata med dig om:

andra läkemedel som du tar

om det finns någon i släkten som dött en plötslig oförklarlig död

andra medicinska problem (så som hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har.

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Detta hjälper din läkare att besluta om

atomoxetin är rätt läkemedel för dig. Din läkare kan besluta att andra medicinska kontroller är

nödvändiga innan du börjar ta detta läkemedel.

Barn under 6 år

Atomoxetin ska inte användas till barn under 6 år eftersom det inte är känt om läkemedlet är effektivt

eller säkert i denna åldersgrupp.

Viktig information om innehållet i kapslarna

Öppna inte Atomoxetin Mylan kapslarna eftersom innehållet i kapseln kan irritera ögonen. Om

innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögonen, bör det drabbade ögat omedelbart spolas med

vatten, och medicinsk rådgivning kontaktas. Händer och andra delar av kroppen som kan ha kommit i

kontakt med kapselinnehållet bör spolas av så snart som möjligt.

Andra läkemedel och Atomoxetin Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, inklusive receptfria läkemedel. Din läkare avgör om du kan ta Atomoxetin Mylan

tillsammans med andra läkemedel och i vissa fall kan din läkare behöva justera din dos eller öka dosen

mycket mer långsamt.

Ta inte Atomoxetin Mylan tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare

(monoaminooxidashämmare) som används vid depression. Se avsnitt 2. ”Ta inte Atomoxetin Mylan”.

Om du tar andra läkemedel, så kan Atomoxetin Mylan påverka hur bra de fungerar eller orsaka

biverkningar. Om du tar något av följande läkemedel, tala om detta för din läkare eller apotekspersonal

innan du använder Atomoxetin Mylan:

läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket

läkemedel mot depression t.ex. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin och paroxetin

läkemedel som används för att behandla andra psykiska åkommor

vissa medel mot hosta och förkylning som innehåller läkemedel som kan påverka blodtrycket.

Det är viktigt att kontrollera med apotekspersonal när du får dessa produkter.

kinidin (ett läkemedel som används för att behandla onormal hjärtrytm)

terbinafin (ett läkemedel mot svampinfektion)

salbutamol (ett läkemedel mot astma) kan ge en känsla av att hjärtat rusar när man tar det via

munnen eller som en injektion, men detta kommer inte att förvärra din astma

läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat

läkemedel som förändrar koncentrationen av salter i blodet

meflokin eller klorokin (läkemedel för att behandla och förebygga malaria)

metadon (ett läkemedel som används för att behandla beroende av vissa substanser)

vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin)

cisaprid (ett läkemedel för att behandla matsmältningsproblem)

tramadol (ett starkt smärtstillande läkemedel).

Om du är osäker på om något av de läkemedel du tar finns med på listan ovan, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Mylan.

Graviditet och amning

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar det ofödda barnet eller passerar över i modersmjölken.

Detta läkemedel ska inte tas under graviditet utan att du först rådfrågat din läkare.

Du ska antingen sluta ta detta läkemedel eller undvika att amma när du behandlas med

Atomoxetin Mylan.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött, sömnig eller yr när du tagit Atomoxetin Mylan. Kör inte bil och använd inte

verktyg eller maskiner förrän du vet hur atomoxetin påverkar dig. Om du känner dig trött, sömnig eller

yr bör du inte köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atomoxetin Mylan innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23mg) per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natrium-

fritt”.

3.

Hur du tar Atomoxetin Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Dosen tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på morgonen och

sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen).

Barn bör få hjälp av en vuxen att ta detta läkemedel.

Om du tar Atomoxetin Mylan en gång dagligen och blir trött eller illamående kan din läkare

ändra ordinationen till två gånger om dagen.

Kapslarna ska sväljas hela, med eller utan mat.

Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapseln får inte tas ur och intas på annat sätt (se

avsnitt 2 ”Viktig information om innehållet i kapslarna”).

Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag.

Barn och ungdomar (6 år eller äldre)

Din läkare kommer att informera dig om hur mycket läkemedel du ska ta, dosen är beräknad efter

kroppsvikten. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att sedan öka mängden

atomoxetin du ska ta enligt din kroppsvikt.

Kroppsvikt upp till 70 kg

En inledande total daglig dos på 0,5 mg per kg kroppsvikt i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan

bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på ungefär 1,2 mg per kg

kroppsvikt.

Kroppsvikt över 70 kg

En inledande total daglig dos på 40 mg i minst 7 dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska

ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare

kommer att ordinera är 100 mg.

Vuxna

Behandlingen med Atomoxetin Mylan bör inledas med en total daglig dos på 40 mg i minst 7 dagar.

Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80–100 mg.

Den maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Om du har problem med din lever kan din läkare välja att ordinera en lägre dos.

Åtgärder din läkare kommer att vidta när du tar detta läkemedel

Din läkare kommer att genomföra vissa kontroller

innan du startar – för att säkerställa att atomoxetin är säkert och kommer att hjälpa dig.

när du startat – de kommer att genomföras minst var 6:e månad, troligen oftare.

Vissa kontroller kommer också att genomföras när din dos ändras. Dessa kontroller inkluderar:

mätning av längd och vikt hos barn och ungdomar

mätning av blodtryck och puls

att kontrollera om du har några problem eller om biverkningar har förvärrats när du tagit

atomoxetin.

Långtidsbehandling

Atomoxetin Mylan behöver man inte ta för all framtid. Om du tar detta läkemedel i mer än ett år

kommer din läkare att se över din behandling, för att utvärdera om läkemedlet fortfarande behövs.

Om du har tagit för stor mängd av Atomoxetin Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Berätta hur många kapslar du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom

från mage/tarm, sömnighet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

Om du har glömt att ta Atomoxetin Mylan

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen

under en 24-timmars period. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Atomoxetin Mylan

Om du slutar ta atomoxetin uppträder det oftast inga biverkningar, men dina ADHD symtom kan

komma tillbaka.

Du bör prata med din läkare innan du slutar med din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Även om vissa personer får biverkningar upplever de allra flesta att atomoxetin hjälper dem. Din

läkare kommer att prata med dig om biverkningarna.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du får någon av biverkningarna nedan, uppsök

genast läkare.

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 användare)

en känsla av eller att ha mycket snabb puls, onormal hjärtrytm

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv

känna sig aggressiv

känna sig ovänlig och arg (fientlig)

humörsvängningar eller förändringar i humöret

allvarlig allergisk reaktion med symtom av svullnad av ansiktet och halsen, svårigheter att

andas, nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden)

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

Sällsynta

(kan påverka upp till 1 av 1 000 användare)

leverskada som ger upphov till gulnande hud och ögon, feber med buksmärta, mörkfärgad urin

eller blek avföring

förlängd och smärtsam erektion som räcker längre än 4 timmar

Barn och ungdomar under 18 år har en ökad risk för biverkningar som:

humörsvängningar eller förändringar i humöret (kan påverka upp till 1 av 10 användare)

Vuxna har en minskad risk (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) för biverkningar som:

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

Du ska sluta ta Atomoxetin Mylan och genast kontakta din läkare om du har något av följande:

mörkfärgad urin

gul hud eller gula ögon

magsmärta och ömhet när du trycker på höger sida strax under revbenen

oförklarligt illamående

trötthet

klåda

influensaliknande symtom

Andra rapporterade biverkningar inkluderar följande. Om de blir allvarliga, tala med läkare

eller apotekspersonal.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Vuxna

minskad aptit (inga hungerkänslor)

huvudvärk

sömnighet

magont

illamående eller kräkningar

förhöjt blodtryck

minskad aptit (inga hungerkänslor)

svårt att somna, sova och vaknar tidigt

huvudvärk

muntorrhet

illamående

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid hos

de flesta patienter.

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Vuxna

att vara lättirriterad eller upprörd

sömnproblem, inkluderande tidigt

uppvaknande

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

ofrivilliga muskelryckningar (tics)

stora pupiller (den mörka delen i ögats

centrum)

yrsel

förstoppning

aptitlöshet

orolig mage, matsmältningsstörningar

svullen, röd och kliande hud

utslag

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

bröstsmärta

utmattning

viktminskning

känna sig irriterad

minskat intresse för sex

sömnstörningar

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

yrsel

onormal smak eller förändrad smak i

munnen som inte vill försvinna

onormal känsla i huden såsom brännande

känsla, stickningar, klåda eller

myrkrypningar

sömnighet, dåsighet, trötthet

darrningar

förstoppning

magont

dålig matsmältning

gaser i magen

kräkningar

värmevallningar eller rodnad

svullen, röd och kliande hud

ökad svettning

utslag

problem i samband med toalettbesök,

såsom svårighet att kissa, att man kissar

ofta, svårighet att tömma blåsan, smärta när

man kissar

prostatainflammation (prostatit)

ljumsksmärta hos män

oförmåga att få erektion

försenad utlösning

svårigheter att få eller behålla erektion

kramp under menstruation

svaghetskänsla eller utmattning

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

frossa

känna sig irriterad, skakis

känna sig törstig

viktminskning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Vuxna

att svimma

darrningar

migrän

dimsyn

onormala förnimmelser i huden såsom

brännande känsla, stickningar, klåda eller

myrkrypningar

stickningar eller domningar i händer eller

rastlöshet

ofrivilliga muskelryckningar (tics)

att svimma

migrän

nedsatt känsel eller domningar i huden

dimsyn

köldkänsla i fingrar och tår

allmän köldkänsla

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Vuxna

fötter

andnöd

ökad svettning

kliande hud

svaghetskänsla eller utmattning

bröstsmärta

andnöd

svullen, röd och kliande hud (nässelutslag)

muskelryckningar

urinträngning

onormal eller utebliven orgasm

oregelbunden menstruation

oförmåga att få utlösning

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Vuxna

dålig blodcirkulation som får tår och

fingrar att domna och bli bleka (Raynauds

fenomen)

problem i samband med toalettbesök,

såsom att man måste kissa ofta eller

svårighet att tömma blåsan, smärta när

man kissar

ljumsksmärta hos pojkar

dålig blodcirkulation som får tår och

fingrar att domna och bli bleka (Raynauds

fenomen)

Effekt på tillväxt

Vissa barn kan minska i tillväxt (vikt och längd) i början av behandlingen med atomoxetin. Däremot

har man sett att vid långtidsbehandling återgår barnet sedan till den normala vikt och längd för barn i

samma ålder. Din läkare kommer att följa ditt barns längd och vikt kontinuerligt. Om ditt barn inte

växer eller ökar i vikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen

med Atomoxetin Mylan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atomoxetin Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blistret eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är atomoxetin. En kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande

10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll: majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, dimetikon och

natriumstärkelseglykolat

Kapselhölje: gelatin, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172) (endast 18 mg, 60 mg, 80 mg,

100 mg kapslar), svart järnoxid (E 172) (endast 25 mg, 40 mg, 60 mg kapslar), röd järnoxid

(E 172) (endast 80 mg, 100 mg kapslar), indigokarmin (E 132) (endast 25 mg, 40 mg, 60 mg

kapslar)

Tryckfärg: shellack, propylenglykol, svart järnoxid (E 172), kaliumhydroxid

Se avsnitt 2, ‘Atomoxetin Mylan innehåller natrium’.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atomoxetin Mylan 10 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med vit över- och underdel, märkta

”A910” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 18 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med guldfärgad överdel och vit

underdel, märkta ”A918” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 25 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med blå överdel och vit underdel,

märkta ”A925” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 40 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med blå över- och underdel, märkta

”A940” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 60 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med blå överdel och guldfärgad

underdel, märkta ”A960” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 80 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med brun överdel och vit underdel,

märkta ”A980” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 100 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med brun över- och underdel, märkta

”A900” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Detta läkemedel tillhandahålls i blister innehållande 7, 28 eller 56 kapslar. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tillverkare

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard

Laboratories trading as Mylan Dublin

35/36 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Dublin 13

Irland

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komárom, Mylan utca 1

Ungern

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaria

Actavis UK Limited

Whiddon Valley,

Barnstable, North Devon,

EX32 8NS

United Kingdom

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-12-03

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atomoxetin Mylan 10 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 18 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 25 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 40 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 60 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 80 mg hårda kapslar

Atomoxetin Mylan 100 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 18 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 25 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 40 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 60 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 80 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 100 mg atomoxetin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Atomoxetin Mylan 10 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig vit över- och

underdel, cirka 14 mm långa, märkta ”A910” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 18 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig guldfärgad

överdel och ogenomskinlig vit underdel, cirka 16 mm långa, märkta ”A918” på över- och underdelen

med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 25 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig blå överdel och

ogenomskinlig vit underdel, cirka 16 mm långa, märkta ”A925” på över- och underdelen med svart

tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 40 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig blå över- och

underdel, cirka 18 mm långa, märkta ”A940” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 60 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig blå överdel och

ogenomskinlig guldfärgad underdel, cirka 18 mm långa, märkta ”A960” på över- och underdelen med

svart tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 80 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig brun överdel och

ogenomskinlig vit underdel, cirka 19 mm långa, märkta ”A980” på över- och underdelen med svart

tryckfärg.

Atomoxetin Mylan 100 mg hårda kapslar är hårda gelatinkapslar med ogenomskinlig brun över- och

underdel, cirka 22 mm långa, märkta ”A900” på över- och underdelen med svart tryckfärg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn (6 år och äldre), ungdomar

och vuxna som en del i ett komplett behandlingsprogram. Behandling skall påbörjas av en läkare som

är specialiserad på behandling av ADHD, så som barnläkare, barn/ungdomspsykiater, eller psykiater.

Diagnos skall ställas enligt gällande DSM-kriterier eller riktlinjerna i ICD.

Hos vuxna bör förekomsten av ADHD symtom ha bekräftats i barndomen. Tredje parts bedömning är

önskvärd och atomoxetin bör inte initieras om det är osäkert om ADHD symtom i barndomen kan

bekräftas. Diagnosen kan inte fastställas enbart utifrån att ett eller flera symtom på ADHD bekräftats.

Baserat på klinisk bedömning, bör patienterna ha ADHD av minst moderat allvarlighetsgrad som

kommer till uttryck i minst en moderat funktionsnedsättning inom två eller fler livsområden (till

exempel social, akademisk och/eller yrkesmässig förmåga) som påverkar flera aspekter av livet hos

individen.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Ett komplett behandlingsprogram skall innefatta åtgärder av psykologisk och social natur samt

utbildning och ha för avsikt att stabilisera patienter med beteendesyndrom. Detta kännetecknas av

symtom som varat under en längre tid och kan inkludera svårighet att upprätthålla uppmärksamheten,

distraherbarhet, emotionell labilitet, impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet, smärre neurologiska

fynd och ett onormalt EEG. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling är inte indicerad för alla patienter med detta syndrom. Beslut att använda

atomoxetin måste grundas på en mycket noggrann bedömning av symtomens och

funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varaktighet i förhållande till patientens ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Atomoxetin kan ges som en enkeldos på morgonen. Patienter som inte svarar kliniskt tillfredsställande

(tolerans [t.ex. illamående eller somnolens] eller effekt) när atomoxetin ges som enkeldos kan

eventuellt ha nytta av att dela upp dosen i en morgondos och en dos sent på eftermiddagen eller tidigt

på kvällen.

Pediatrisk population

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt under 70 kg

Rekommenderad startdos är cirka 0,5 mg/kg/dag. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan

eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är

cirka 1,2 mg/kg/dag (beroende på patientens vikt och tillgängliga styrkor av atomoxetin). Inga

ytterligare fördelar har visats med högre doser än 1,2 mg/kg/dag. Säkerheten av enkeldoser högre än

1,8 mg/kg/dag och dygnsdoser högre än 1,8 mg/kg har inte utvärderats systematiskt. I vissa fall kan

det vara lämpligt att fortsätta behandlingen i vuxen ålder.

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt över 70 kg

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad underhållsdos är 80 mg.

Inga ytterligare fördelar har visats med högre doser än 80 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är

100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än 120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte

utvärderats systematiskt.

Vuxna

Rekommenderad startdos är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju dagar innan eventuell

doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad daglig underhållsdos är

80 mg till 100 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är 100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än

120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte utvärderats systematiskt.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Före behandling

Det är nödvändigt att kontrollera patientens somatiska anamnes och göra en utvärdering av patientens

kardiovaskulära status, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens före insättande av behandling (se avsnitt

4.3 och 4.4).

Under behandling

Kardiovaskulär status bör kontrolleras regelbundet där blodtryck och puls dokumenteras efter varje

dosjustering och därefter minst var 6:e månad. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer gällande hypertension följas (se avsnitt 4.4).

Utsättning av behandling

Under studiernas gång har inga typiska utsättningssymtom beskrivits. Vid allvarliga biverkningar kan

behandling med atomoxetin sättas ut abrupt. I annat fall kan dosen trappas ned gradvis under en

lämplig tidsperiod.

Behandling med atomoxetin kan omprövas. En förnyad bedömning av behovet för fortsatt behandling

bör göras efter ett år, speciellt när patienten har uppnått ett stabilt och tillfredställande

behandlingssvar.

Särskilda patientgrupper

Leverinsufficiens

Hos patienter med måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass B) bör start- och underhållsdos

reduceras till 50 % av vanlig dos. Hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C) bör

start- och underhållsdos reduceras till 25 % av vanlig dos (se avsnitt 5.2).

Njurinsufficiens

Individer med terminal njursvikt uppvisade högre systemisk exponering av atomoxetin än friska

individer (cirka 65 % ökning), men det förelåg ingen skillnad efter att exponeringen korrigerats för

den givna dosen per kilogram. Atomoxetin kan därför ges i vanlig doseringsregim till ADHD-patienter

med terminal njursvikt eller lägre grad av njurinsufficiens. Atomoxetin kan förvärra hypertoni hos

patienter med terminal njursvikt (se avsnitt 5.2).

Ungefär 7 % av kaukasier är s.k. långsamma metaboliserare och saknar p g a sin genuppsättning ett

fungerande CYP2D6-enzym. Patienter med denna genotyp exponeras i mycket högre grad för

atomoxetin i jämförelse med patienter med ett fungerande enzym. Långsamma metaboliserare löper

därför en större risk att drabbas av biverkningar (se avsnitten 4.8 och 5.2). Till patienter med denna

genotyp kan en lägre startdos och en långsammare upptitrering av dosen övervägas.

Äldre

Användning av atomoxetin hos patienter över 65 år har inte utvärderats systematiskt.

Pediatrisk population under 6 års ålder

Säkerhet och effekt av atomoxetin hos barn yngre än 6 år har inte fastställts. Atomoxetin skall därför

inte användas till barn yngre än 6 år (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

För oral användning. Atomoxetin kan intas oberoende av måltid. För patienter som inte kan svälja

hårda kapslar skall tillgängligheten av oral lösning innehållande atomoxetin kontrolleras. Kapslarna

ska inte öppnas och innehållet ska inte avlägsnas och tas på något annat sätt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig behandling med atomoxetin och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) är

kontraindicerad. Atomoxetin får användas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-

hämmare. Behandling med MAO-hämmare får endast påbörjas om 2 veckor förflutit sedan behandling

med atomoxetin avslutats.

Atomoxetin skall inte användas till patienter med glaukom med trång kammarvinkel, eftersom

atomoxetin i kliniska studier associerats med en ökad incidens mydriasis.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med allvarlig kardiovaskulär eller cerebrovaskulär

sjukdom (se avsnitt 4.4 - Kardiovaskulära effekter). Allvarliga kardiovaskulära sjukdomar kan

inkludera svår hypertoni, hjärtsvikt, arteriell ocklusiv sjukdom, angina, hemodynamiskt signifikant

kongenital hjärtsjukdom, kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopatier

(sjukdomar som orsakas av dysfunktion i jonkanaler). Allvarlig cerebrovaskulär sjukdom kan

inkludera cerebral aneurysm eller stroke.

Atomoxetin skall inte användas till patienter som har, eller som tidigare haft feokromocytom (se

avsnitt 4.4 - Kardiovaskulära effekter).

4.4

Varningar och försiktighet

Självmordsrelaterat beteende

Självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) har rapporterats hos patienter

som behandlas med atomoxetin. I dubbelblinda kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende

som en mindre vanlig biverkan, men förekom mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades

med atomoxetin jämfört med dem som fick placebo, där det inte rapporterats något fall. I

dubbelblindade kliniska studier på vuxna var det ingen skillnad i frekvensen av självmordsrelaterat

beteende mellan atomoxetin och placebo. Patienter som behandlas för ADHD skall noga övervakas

med avseende på uppkomst av eller förvärrat självmordsrelaterat beteende.

Plötslig död och hjärtfel

Det finns rapporter om plötslig död hos patienter med hjärtfel, som har tagit normala doser av

atomoxetin. Allvarligt hjärtfel i sig innebär en ökad risk för plötsligt död, och atomoxetin bör endast

användas med försiktighet och i samråd med hjärtspecialist, till patienter med kända allvarliga hjärtfel.

Kardiovaskulära effekter

Atomoxetin kan påverka hjärtfrekvens och blodtryck. De flesta patienter som tar atomoxetin får en

liten ökning av hjärtfrekvens (medelvärde < 10 slag per minut) och/eller förhöjt blodtryck (medelvärde

< 5 mm Hg) (se avsnitt 4.8).

Kombinerade data från kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar för patienter med ADHD

visar dock att cirka 8–12 % av barn och ungdomar samt 6–10 % av vuxna får mer uttalade

förändringar i hjärtfrekvens (20 slag per minut eller mer) och blodtryck (15–20 mm Hg eller högre).

Analys av dessa data från kliniska prövningar visade att cirka 15–26 % av barn och ungdomar samt

27–32 % av vuxna som får sådana förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens under behandling med

atomoxetin hade en kvarstående eller progressiv ökning. Långvariga kvarvarande förändringar i

blodtryck skulle potentiellt kunna bidra till kliniska konsekvenser så som hjärthypertrofi.

Som en följd av dessa fynd, bör patienter som är aktuella för behandling med atomoxetin kontrolleras

noggrant med avseende på patientens medicinska historia samt fysiska status för att bedöma förekomst

av hjärtsjukdom. Patienten bör få ytterligare hjärtundersökning av specialist om initiala

undersökningar visar en sådan anamnes eller sjukdom.

Det rekommenderas att hjärtfrekvens och blodtryck mäts och dokumenteras innan behandling påbörjas

samt under behandling, efter varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad för att upptäcka

eventuellt kliniskt betydelsefulla förhöjningar. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer för hypertoni följas.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med svår kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom (se

avsnitt 4.3). Atomoxetin bör användas med försiktighet hos patienter med medicinska tillstånd som

kan förvärras av ökningar i blodtryck och hjärtfrekvens, såsom patienter med hypertension, takykardi

eller kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom.

Patienter som utvecklar symtom som hjärtklappning, ansträngningsutlöst bröstsmärta, oförklarad

synkope, dyspné eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom under behandling med atomoxetin

bör snarast genomgå en hjärtundersökning av specialist.

I tillägg bör atomoxetin användas med försiktighet hos patienter med kongenitalt eller förvärvat långt

QT-intervall eller hereditär QT-förlängning (se avsnitten 4.5 och 4.8).

Ortostatisk hypotension har också rapporterats, atomoxetin bör användas med försiktighet vid tillstånd

som kan predisponera patienter för hypotension eller tillstånd som förknippas med plötsliga

förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck.

Cerebrovaskulära effekter

Patienter med ytterligare riskfaktorer för cerebrovaskulära tillstånd (exempelvis anamnes på hjärt-

kärlsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som höjer blodtrycket) bör bedömas vid varje besök

för neurologiska tecken och symtom efter påbörjad behandling med atomoxetin.

Effekt på levern

Mycket sällsynta spontanrapporter om levertoxicitet, vilket manifesterade sig som förhöjda värden på

leverenzymer och bilirubin med ikterus, har inkommit. Dessutom har det inkommit mycket sällsynta

rapporter om akut leversvikt. Atomoxetin skall sättas ut hos patienter med ikterus eller med

laboratorievärden som visar tecken på leverskada, och skall inte återinsättas.

Psykotiska eller maniska symtom

Behandling med normala doser av atomoxetin kan orsaka akuta psykotiska eller maniska symtom,

t.ex. hallucinationer, vanföreställningar, mani eller agitation hos patienter, även hos dem som aldrig

tidigare haft psykotisk sjukdom eller mani. Om sådana symtom uppträder kan man misstänka att de

orsakas av atomoxetin, och utsättning av behandlingen bör övervägas. Risken att atomoxetin kan

förvärra existerande psykotiska eller maniska symtom kan inte uteslutas.

Aggressivt beteende, fientlighet eller emotionell labilitet

Fientlighet (främst aggression, trots och ilska) observerades oftare i kliniska studier bland barn,

ungdomar och vuxna som behandlades med atomoxetin, jämfört med dem som fick placebo.

Emotionell labilitet observerades oftare i kliniska studier bland barn som behandlades med atomoxetin

jämfört med placebo. Patienter skall övervakas noggrant med avseende på uppkomst av eller förvärrat

aggressivt beteende, fientlighet och emotionell labilitet.

Eventuella allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner, om än mindre vanliga, inkluderande anafylaktiska reaktioner, hudutslag,

angioödem och urtikaria har rapporterats hos patienter som tar atomoxetin.

Kramper

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas då behandling

med atomoxetin påbörjas hos patienter med känd benägenhet för kramper. Utsättning skall övervägas

om kramper uppträder eller om frekvensen kramper ökar och ingen annan orsak fastställts.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling bör följas hos barn och ungdomar vid behandling med atomoxetin. Patienter

som kräver långtidsbehandling bör följas och dossänkning eller utsättning av behandling bör

övervägas hos barn och ungdomar som inte växer tillfredsställande eller ökar tillräckligt i vikt.

Kliniska data tyder inte på att atomoxetin har några skadliga effekter på kognition eller sexuell

mognad. Mängden av tillgängliga långtidsdata är dock begränsad. Patienter som kräver

långtidsbehandling bör därför följas noggrant.

Nydebuterad eller förvärrad komorbid depression, ångest och tics

En kontrollerad studie på pediatriska patienter med ADHD och komorbida kroniska motoriska tics

eller Tourettes syndrom, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrade tics. En kontrollerad studie på ungdomar med ADHD och

komorbid egentlig depression, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna

i placebogruppen, inte fick förvärrad depression. Två kontrollerade studier (en på pediatriska patienter

och en på vuxna patienter) med ADHD och komorbid ångest, visade att atomoxetinbehandlade

patienter, i jämförelse med patienterna i placebogruppen, inte fick förvärrad ångest.

Efter marknadsföringens början har det inkommit sällsynta rapporter om ångest och depression eller

nedstämdhet och mycket sällsynta rapporter om tics hos patienter som tar atomoxetin (se avsnitt 4.8).

Patienter som behandlas med atomoxetin för ADHD bör följas upp när det gäller uppkomst eller

försämring av ångestsymtom, nedstämdhet och depression eller tics.

Pediatrisk population under 6 års ålder

Atomoxetin skall inte användas till barn yngre än 6 år, eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts

för denna åldersgrupp.

Andra terapeutiska användningsområden

Atomoxetin är inte indicerat för behandling av egentlig depression och/eller ångesttillstånd, eftersom

resultaten från kliniska prövningar med vuxna patienter med dessa tillstånd, utan samtidig ADHD, inte

kunde påvisa effekt jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

Okulär irritation

Kapslarna ska inte öppnas. Atomoxetin är irriterande för ögonen. Om innehållet i kapslarna kommer i

kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare. Tvätta så snart som möjligt

händerna och eventuellt andra kroppsytor som drabbats.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, d.v.s. är näst intill

”natrium-fritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på atomoxetin

MAO-hämmare

Atomoxetin skall inte användas tillsammans med MAO-hämmare (se avsnitt 4.3).

CYP2D6-hämmare (SSRI-läkemedel [t.ex. fluoxetin, paroxetin], kinidin, terbinafin)

Hos patienter som får dessa läkemedel, kan atomoxetinexponeringen öka 6–8 gånger och C

SS max

öka

3–4 gånger beroende på att det metaboliseras via CYP2D6. Långsam titrering och lägre slutlig dos av

atomoxetin kan vara nödvändig för patienter som redan samtidigt tar läkemedel som hämmar

CYP2D6. Om behandling med en CYP2D6-hämmare startas eller avslutas efter det att lämplig dos av

atomoxetin ställts in, bör en förnyad bedömning av kliniskt svar och tolerabilitet göras för denna

patient, för att avgöra om justering av dosen är nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när atomoxetin ges till långsamma CYP2D6-metaboliserare tillsammans med

andra potenta hämmare av cytokrom P450-enzym än CYP2D6, eftersom risken för en kliniskt

relevant, ökad exponering av atomoxetin

in vivo

är okänd.

Salbutamol (eller andra beta

2

-agonister)

Atomoxetin bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med höga doser salbutamol (eller

andra beta

-agonister) givet i sprayform eller systemiskt (oralt eller intravenöst), eftersom salbutamols

effekt på det kardiovaskulära systemet kan förstärkas.

Motsägande fynd avseende denna interaktion har påvisats. Salbutamol som administreras systemiskt

(600 mikrogram intravenöst under 2 timmar) i kombination med atomoxetin (60 mg två gånger

dagligen i 5 dagar) ökar hjärtfrekvensen och höjer blodtrycket. Denna effekt var mest markant första

gången salbutamol och atomoxetin administrerades samtidigt men återgick till ursprungsvärdet mot

slutet av en 8 timmars period. I en separat studie ökade inte effekterna på blodtryck och hjärtfrekvens

av en inhalerad standarddos salbutamol (200 mikrogram) vid kortvarig samtidig administrering av

atomoxetin (80 mg en gång dagligen i 5 dagar) i en studie på friska, vuxna försökspersoner från Asien,

som var snabba metaboliserare av atomoxetin. Hjärtfrekvensen var densamma, med eller utan tillförsel

av atomoxetin, efter ett flertal inhalationer av salbutamol (800 mikrogram).

Uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka hjärtfrekvens och blodtryck, dosjustering kan vara

motiverat för både atomoxetin eller salbutamol (eller andra beta

-agonister) i händelse av betydande

höjningar av hjärtfrekvens och blodtryck under samtidig behandling med dessa läkemedel.

Det kan finnas en ökad risk för QT-förlängning när atomoxetin ges tillsammans med andra läkemedel

som förlänger QT-tiden (t.ex. neuroleptika, antiarytmika klass IA och III, moxifloxacin, erytromycin,

metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium och cisaprid), läkemedel som orsakar störningar i

elektrolytbalansen (t.ex. tiaziddiuretika) och läkemedel som hämmar CYP2D6.

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

behandling med andra läkemedel som sänker kramptröskeln (t.ex. tricykliska antidepressiva eller

SSRI, neuroleptika, fentiaziner eller butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol) (se

avsnitt 4.4). Försiktighet bör även iakttas vid utsättning av samtidig behandling med bensodiazepiner

med avseende på potentiella kramper vid utsättning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Atomoxetin bör användas med försiktighet tillsammans med blodtryckssänkande läkemedel. På grund

av en eventuell ökning av blodtrycket, kan atomoxetin minska effekten av blodtryckssänkande

läkemedel/läkemedel som används för att behandla hypertension. Uppmärksamhet bör ägnas åt

kontroll av blodtryck, och översyn av behandlingen med atomoxetin eller blodtryckssänkande

läkemedel kan vara motiverat i händelse av betydande förändringar av blodtrycket.

Blodtryckshöjande medel eller läkemedel som ökar blodtrycket

På grund av potentiell ökning av effekterna på blodtrycket, bör atomoxetin användas med försiktighet

med blodtryckshöjande medel eller läkemedel som kan öka blodtrycket (t.ex. salbutamol).

Uppmärksamhet bör ägnas åt kontroll av blodtryck och översyn av behandling för antingen

atomoxetin eller blodtryckshöjande medel kan vara motiverat vid betydande förändringar i

blodtrycket.

Läkemedel som påverkar noradrenalin

Läkemedel som påverkar noradrenalin bör användas med försiktighet tillsammans med atomoxetin på

grund av eventuella additiva eller synergistiska farmakologiska effekter. Exempel på detta är

antidepressiva läkemedel, såsom imipramin, venlafaxin och mirtazapin, eller de slemhinneavsvällande

läkemedlen pseudoefedrin eller fenylefrin.

Läkemedel som påverkar magens pH

Läkemedel som ökar magens pH (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid, omeprazol) hade ingen

effekt på atomoxetins biotillgänglighet.

Läkemedel som är höggradigt plasmaproteinbundna

Studier

in vitro

utfördes i terapeutiska koncentrationer med atomoxetin och andra höggradigt

plasmaproteinbundna läkemedel. Warfarin, acetylsalicylsyra, fenytoin eller diazepam påverkade inte

atomoxetins bindning till humant albumin. På liknande sätt påverkade inte atomoxetin bindningen av

dessa substanser till humant albumin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Data från behandling av gravida kvinnor är

begränsade. Data är otillräckliga för att indikera ett samband eller avsaknad av samband mellan

atomoxetin och negativa utfall vid graviditet och/eller amning. Atomoxetin skall inte användas under

graviditet såvida inte den eventuella nyttan överväger riskerna för fostret.

Amning

Atomoxetin och/eller dess metaboliter utsöndras i mjölk hos digivande råttor. Det är inte känt

huruvida atomoxetin utsöndras i human modersmjölk. Eftersom data saknas bör användning av

atomoxetin under amning undvikas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Data på förmågan att framföra fordon och handha maskiner är begränsade. Atomoxetin har mindre

effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En ökad förekomst av utmattning,

somnolens och yrsel har setts med atomoxetin jämfört med placebo hos pediatriska och vuxna

patienter. Patienterna skall rådas att vara försiktiga vid framförande av fordon eller handhavande av

riskfyllda maskiner tills de är tillräckligt säkra på att prestationsförmågan inte påverkas av atomoxetin.

4.8

Biverkningar

Pediatrisk population

Summering av säkerhetsprofilen

I placebokontrollerade kliniska prövningar på barn med atomoxetin var huvudvärk, buksmärtor

minskad aptit de vanligaste biverkningarna som förekommit med atomoxetin och rapporterades av

ungefär 19 %, 18 % respektive 16 % av patienterna. Dessa biverkningar ledde dock sällan till att

läkemedlet behövde sättas ut (terapiavbrott på grund av huvudvärk 0,1 %, buksmärtor 0,2 % och

minskad aptit 0,0 %). Buksmärtor och minskad aptit är vanligtvis övergående.

På grund av nedsatt aptit avtog tillväxten för vissa patienter med avseende på vikt och längd tidigt

under behandlingen. Efter den initiala minskningen av vikt och längdtillväxt i en grupp som följdes

vid långtidsbehandling med atomoxetin sågs en återgång till genomsnittlig vikt och längd.

Illamående, kräkningar och somnolens

kan inträffa hos ungefär 10–11 % av patienterna, särskilt

under den första månaden. Emellertid var dessa biverkningar vanligtvis milda till måttliga och

övergående och resulterade inte i något större antal terapiavbrott (≤ 0,5 %).

I placebokontrollerade studier på barn och vuxna hade atomoxetinbehandlade patienter en förhöjd

hjärtfrekvens och förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck (se avsnitt 4.4).

Ortostatisk hypotension (0,2 %) och synkope (0,8 %) har rapporterats hos atomoxetinbehandlade

patienter på grund av dess effekt på noradrenerg tonus. Atomoxetin bör användas med försiktighet vid

alla tillstånd som kan predisponera patienter för hypotension.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från barn och ungdomar efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Anorexi

(aptitlöshet)

Psykiska störningar

Irritabilitet,

humörsvängningar,

sömnlöshet

agitation*, ångest,

depression och

nedstämdhet*,

tics*

Sjävmordsrelaterade

händelser,

aggression,

fientlighet,

emotionell

labilitet*, psykos

(inkluderande

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

somnolens

Yrsel

Synkope, tremor,

migrän, parestesi*,

hypoestesi*,

kramper**

Ögon

Mydriasis

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

sinustakykardi, QT-

förlängning**

Blodkärl

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se avsnitt

4.4)

Magtarmkanalen

Buksmärta

kräkning,

illamående

Förstoppning,

dyspepsi

Lever och gallvägar

Förhöjt bilirubin i

blodet*

Onormala/

förhöjda lever-

funktions-

värden,

ikterus,

hepatit,

leverskada,

akut

leversvikt*

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit, klåda,

utslag

Hyperhidros,

allergiska reaktioner

Njurar och

urinvägar

Blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Priapism,

manlig genital

smärta

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administrerings-

stället

Utmattning,

letargi, bröstsmärta

(se avsnitt 4.4)

Asteni

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och epigastrium.

Inkluderar även sedering.

Inkluderar

insomningssvårigheter,

försämrad

sömnkvalitet

under

natten

tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Se avsnitt 4.4.

Se avsnitten 4.4 och 4.5.

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var statistiskt

signifikant mer frekvent hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-metaboliserare:

minskad aptit (24,1 % långsamma metaboliserare, 17,0 % snabba metaboliserare), kombinerad

insomni (inkluderande insomni, försämrad sömnkvalitet efter insomnande och insomningssvårigheter

14,9 % långsamma metaboliserare, 9,7 % snabba metaboliserare), depression av olika slag

(inkluderande depression, egentlig depression, depressiva symtom, nedstämdhet och dysfori, 6,5 %

långsamma metaboliserare, 4,1 % snabba metaboliserare), viktminskning (7,3 % långsamma

metaboliserare, 4,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (6,8 % långsamma metaboliserare, 4,3 %

snabba metaboliserare), tremor (4,5 % långsamma metaboliserare, 0,9 % snabba metaboliserare),

sedering (3,9 % långsamma metaboliserare, 2,1 % snabba metaboliserare), exkoriation (3,9 %

långsamma metaboliserare, 1,7 % snabba metaboliserare), enures (3,0 % långsamma metaboliserare,

1,2 % snabba metaboliserare), konjunktivit (2,5 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba

metaboliserare), synkope (2,5 % långsamma metaboliserare, 0,7 % snabba metaboliserare), tidigt

morgonuppvaknande (2,3 % långsamma metaboliserare, 0.8 % snabba metaboliserare), mydriasis

(2,0 % långsamma metaboliserare, 0,6 % snabba metaboliserare). Följande händelser uppfyllde inte

ovanstående kriterier, men är värt att notera: generellt ångestsyndrom (0,8 % långsamma

metaboliserare, 0,1 % snabba metaboliserare). Dessutom sågs i studier, som pågick i upp till

10 veckor, en mer uttalad viktminskning hos långsamma metaboliserare (medelvärde 1,1 kg

långsamma metaboliserare, medelvärde 0,6 kg snabba metaboliserare).

Vuxna

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på vuxna med ADHD hade följande organsystem den högsta frekvensen

biverkningar under behandling med atomoxetin: magtarmkanalen, nervsystemet och psykiska

störningar. De vanligast rapporterade biverkningarna (≥ 5 %) var minskad aptit (14,9 %), sömnlöshet

(11,3 %), huvudvärk (16,3 %), muntorrhet (18,4 %) och illamående (26,7 %). Majoriteten av dessa

biverkningar var milda eller måttliga och de allvarliga biverkningar som rapporterades mest frekvent

var illamående, sömnlöshet, utmattning och huvudvärk. Problem med urinretention eller svårighet att

tömma blåsan hos vuxna bör betraktas som potentiellt relaterade till atomoxetin.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från vuxna efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Psykiska störningar

Sömnlöshet

Agitation*,

minskad libido,

sömnstörning,

depression och

nedstämdhet*,

ångest

Självmords-

relaterade

händelser*,

aggression,

fientlighet och

emotionell

labilitet*, rastlöshet,

tics*

Psykos

(inkluderande

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dysgeusi,

parestesi,

somnolens

(inkluderande

sedering), tremor

Synkope, migrän,

hypoestesi*

Kramper**

Ögon

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

takykardi

QT-förlängning**

Blodkärl

Rodnad,

värmevallning

Kalla händer och

fötter

Raynauds fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se avsnitt

4.4)

Magtarmkanalen

Muntorrhet,

illamående

Buksmärta

förstoppning,

dyspepsi, flatulens,

kräkningar

Lever och gallvägar

Onormala/förhöjda

lever-

funktionsvärden,

ikterus, hepatit,

leverskada, akut

leversvikt, förhöjt

bilrubin i blodet*

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit,

hyperhidros, utslag

Allergiska

reaktioner

, klåda,

urtikaria

Muskuloskeletala

systemet och

bindväv

Muskelspasm

Njurar och

urinvägar

Dysuri, pollakiuri,

blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Urinträngningar

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Dysmenorré,

ejakulationsstörnin

g, erektil

dysfunktion,

prostatit, manlig

genital smärta

Ejakulationsoförmå

ga, oregelbunden

menstruation,

onormal orgasm

Priapism

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid

administrerings-

stället

Asteni, utmattning,

letargi, frossa,

skakis, irritation,

törst

Känna sig kall,

bröstsmärta (se

avsnitt 4.4)

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken och besvär från magsäcken, buken och

epigastrium.

Inkluderar även insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Inkluderar anafylaktiska reaktioner och angioödem.

Se avsnitt 4.4.

Se avsnitten 4.4 och 4.5.

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var statistiskt

signifikant mer frekventa hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-

metaboliserare: dimsyn (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,3 % snabba metaboliserare), muntorrhet

(34,5 % långsamma metaboliserare, 17,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (11,3 % långsamma

metaboliserare, 6,7 % snabba metaboliserare), skakis (4,9 % långsamma metaboliserare, 1,9 % snabba

metaboliserare), minskad aptit (23,2 % långsamma metaboliserare, 14,7 % snabba metaboliserare),

tremor (5,4 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), sömnlöshet (19,2 %

långsamma metaboliserare, 11,3 % snabba metaboliserare), sömnstörning (6,9 % långsamma

metaboliserare, 3,4 % snabba metaboliserare), försämrad sömnkvalitet under natten (5,4 % långsamma

metaboliserare, 2,7 % snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (3 % långsamma

metaboliserare, 0,9 % snabba metaboliserare), urinretention (5,9 % långsamma metaboliserare, 1,2 %

snabba metaboliserare), erektil dysfunktion (20,9 % långsamma metaboliserare, 8,9 % snabba

metaboliserare), ejakulationsstörning (6,1 % långsamma metaboliserare, 2,2 % snabba

metaboliserare), hyperhidros (14,8 % långsamma metaboliserare, 6,8 % snabba metaboliserare), kalla

händer och fötter (3 % långsamma metaboliserare, 0,5 % snabba metaboliserare).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan):

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Tecken och symtom

Icke-fatala fall av akuta och kroniska överdoseringar har förekommit med enbart atomoxetin efter det

att atomoxetin börjat marknadsföras. De vanligast rapporterade symtomen vid akut och kronisk

överdosering är gastrointestinala symtom, somnolens, yrsel, tremor och onormalt beteende.

Hyperaktivitet och agitation har också rapporterats. Tecken och symtom förenliga med lätt till måttlig

sympatisk nervstimulering (t.ex. takykardi, förhöjt blodtryck, mydriasis, muntorrhet) har också

observerats och rapporter om klåda och utslag har inkommit. De flesta händelserna var milda till

måttliga. I vissa överdoseringsfall med atomoxetin har kramper och i mycket sällsynta fall QT-

förlängning rapporterats. Dödsfall på grund av akut överdosering har också rapporterats vid samtidigt

intag av atomoxetin och minst ett annat läkemedel.

Den kliniska erfarenheten av överdosering med atomoxetin är begränsad.

Behandling

Fri luftväg bör säkerställas. Aktivt kol kan vara av värde för att reducera absorptionen om patienten

söker behandling inom 1 timme efter intag. Samtidigt med lämplig symtomatisk och understödjande

behandling bör monitorering av hjärtfunktionen och vitala tecken ske. Patienten bör övervakas i minst

6 timmar. Atomoxetin är till stor del proteinbundet, varför dialys sannolikt inte är av värde vid

behandling av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, centralt verkande sympatomimetika. ATC-kod: N06B

A09.

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Atomoxetin är en mycket selektiv och potent hämmare av presynaptiska noradrenerga transportörer,

vilket är dess troliga verkningsmekanism. Det påverkar inte direkt transportörerna av serotonin och

dopamin. Atomoxetin binds i mycket liten utsträckning till andra noradrenerga receptorer och

transportörer eller receptorer av andra neurotransmittorer. Atomoxetin har två oxidativa

huvudmetaboliter: 4-hydroxiatomoxetin och N-desmetylatomoxetin. 4-hydroxiatomoxetin är

ekvipotent med atomoxetin avseende hämning av noradrenerga transportörer, men till skillnad från

atomoxetin, har denna metabolit också en något hämmande effekt på serotonintransportörerna.

Emellertid är effekten på dessa transportörer troligtvis minimal, eftersom huvuddelen av 4-

hydroxiatomoxetin metaboliseras vidare och cirkulerar således i mycket lägre koncentration i plasma

(1 % av atomoxetins koncentration hos snabba metaboliserare och 0,1 % av atomoxetins koncentration

hos långsamma metaboliserare). N-desmetylatomoxetin har en betydligt lägre farmakologisk aktivitet

än atomoxetin. Hos snabba metaboliserare cirkulerar det i lägre koncentrationer i plasma och hos

långsamma metaboliserare cirkulerar det vid jämvikt i jämförbara koncentrationer som

modersubstansen.

Atomoxetin är varken ett centralstimulerande läkemedel eller ett amfetaminderivat. I en randomiserad,

dubbelblind, placebokontrollerad studie av beroenderisk hos vuxna jämfördes effekterna av

atomoxetin med placebo. Atomoxetin visade inte några tecken på stimulerande eller euforiska

egenskaper.

Klinisk effekt och säkerhet

Pediatrisk population

Atomoxetin har undersökts i studier på över 5 000 barn och ungdomar med ADHD. Den akuta

effekten av atomoxetin vid behandling av ADHD fastställdes först i sex randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade studier som pågick i sex till nio veckor. Tecken och symtom på ADHD

utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till studiens slut

hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin statistiskt

signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD.

Dessutom har atomoxetins bestående effekt på symtomen visats i en 1-årig, placebokontrollerad studie

med över 400 barn och ungdomar, huvudsakligen genomförd i Europa (ungefär 3 månader med öppen

akutbehandling, följt av 9 månaders dubbelblind, placebokontrollerad underhållsbehandling). Andelen

patienter som återföll var efter 1 år 18,7 % för atomoxetin och 31,4 % för placebo. Patienter som efter

1 års behandling med atomoxetin fortsatte behandling med atomoxetin i ytterligare 6 månader, var

mindre benägna att recidivera eller att återfå partiella symtom än patienter som avslutade sin aktiva

behandling och erhöll placebo (2 % respektive 12 %). Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar

bör nyttan av pågående behandling utvärderas regelbundet.

Atomoxetin var effektivt när det gavs som enkeldos eller uppdelat i en morgondos och en dos sent på

eftermiddagen/tidigt på kvällen. Atomoxetin givet en gång dagligen visade en statistiskt signifikant

större sänkning av ADHD-symtomens svårighetsgrad jämfört med placebo enligt bedömning av lärare

och föräldrar.

Aktiva jämförande studier

I en randomiserad, dubbelblind, 6 veckors pediatrisk parallellgruppsstudie testades non inferiority av

atomoxetin mot ett metylfenidatpreparat med förlängd frisättning som jämförelse.

Jämförelsepreparatet visade sig vara associerad med en högre andel som svarat på behandlingen

jämfört med atomoxetin. Andelen patienter som anses har svarat på behandlingen var 23,5 %

(placebo), 44,6 % (atomoxetin) och 56,4 % (metylfenidat). Både atomoxetin och jämförelsegruppen

var statistiskt överlägset placebo och metylfenidat var statistiskt överlägset atomoxetin (p = 0,016).

Dock var patienter som inte tidigare svarat på stimulantia, exkluderade från denna studie.

Vuxna

Atomoxetin har studerats i studier med över 4 800 vuxna som uppfyllt DSM-IVs diagnoskriterier för

ADHD. Den akuta effekten av atomoxetin vid behandling av vuxna har fastställts i sex randomiserade,

dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågick i 10 till 16 veckor. Tecken och symtom på

ADHD utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till

studiens slut hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin

statistiskt signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD (tabell X).

Patienter som behandlades med atomoxetin hade statistiskt signifikant större förbättringar uppmätt

med Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) vid studiens slut jämfört med placebobehandlade

patienter i alla de sex akuta studierna. Patienter som behandlades med atomoxetin hade även statistiskt

signifikant förbättring i ADHD-relaterad funktion i de tre akuta studierna där detta utvärderades (tabell

X). Långtidseffekt bekräftades i två sexmånaders placebokontrollerade studier, men inte i en tredje

(tabell X).

Tabell X – Genomsnittlig förändring i effekt i placebokontrollerade studier

Förändring hos patienter med minst ett mätvärde efter studiens start (LOCF)

CAARS-Inv:SV

eller AISRS

a

CGI-S

AAQoL

Studie

Behand-

ling

N

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

Akuta studier

LYAA

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

LYAO

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

LYBY

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

LYDQ

-8,7

-5,6

< 0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

< 0,001

-1,1

-0,7

< 0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE

-14,3

< 0,001

-1,3

< 0,001

12,83

< 0,001

Förändring hos patienter med minst ett mätvärde efter studiens start (LOCF)

CAARS-Inv:SV

eller AISRS

a

CGI-S

AAQoL

Studie

Behand-

ling

N

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

Genom-

snittlig

förändri-

ng

p-värde

-8,8

-0,8

8,20

Långtidsstudier

LYBV

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW

-14,3

-8,3

< 0,001

-1,2

-0,7

< 0,001

Förkortningar: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life totalpoäng; AISRS = Adult ADHD

Investigator Symptom Rating Scale totalpoäng; ATX = atomoxetin; CAARS Inv:SV = Conners Adult

ADHD Rating Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S =

Clinical Global Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

a) ADHD symtomskala; resultat som visas för LYBY studien är AISRS; resultat för alla andra är

CAARS-Inv:SV.

I sensitivitetsanalyser som använder metoden baseline-observation-carried-forward för patienter utan

något mätvärde efter studiens start (dvs. alla patienter som behandlas), överensstämde resultaten med

resultaten som visas i tabell X.

I analyser av kliniskt betydelsefullt behandlingssvar för alla sex akuta studier samt för de båda

framgångsrika långtidsstudierna, med en uppsättning av olika

a priori

- och

post hoc

definitioner, hade

patienter som behandlades med atomoxetin konsekvent statistiskt signifikant högre svar än

placebobehandlade patienter (tabell Y).

Tabell Y – Antal (n) och procent av patienter som uppnår kriterierna för respons i poolade

placebokontrollerade studier

Respons definierat som förbättring av

minst 1 poäng i CGI-S

Respons definierat som 40 %

förbättring av CAARS-INV:SV vid

studiens slut

Grupp

behandling

N

n (%)

p-värde

N

n (%)

p-värde

Poolade akuta studier

a

401 (62,7 %)

283 (43,4 %)

< 0,001

347 (41,3 %)

215 (25,3 %)

< 0,001

Poolade långtidsstudier

a

482 (63,6 %)

301 (49,3 %)

< 0,001

292 (44,0 %)

175 (31,4 %)

< 0,001

a) Inkluderar alla studier i tabell X utom: CGI-S svarsanalys för akuta studier exkluderar 2 studier på

patienter med komorbid sjukdom (LYBY, LYDQ); CAARS svarsanalys för akuta studier exkluderar

en studie där CAARS inte förekom (LYBY).

I två av de akuta studierna, studerades patienter med ADHD och komorbid alkoholism eller social

ångest. I båda dessa studier förbättrades ADHD symtomen. I studien med komorbid alkoholism, var

det ingen skillnad mellan atomoxetin och placebo med avseende på alkoholanvändning. I studien med

komorbid ångest, förvärrades inte det komorbida tillståndet av atomoxetin.

Effekt av atomoxetin vid underhållsbehandling visades i en studie där patienter som uppfyllde

kriterierna för klinisk betydelsefullt behandlingssvar (definierat som förbättring av både CAARS-

Inv:SV och CGI-S) efter en första behandlingsperiod med aktiv substans i 24 veckor, randomiserades

till dubbelblind behandling med antingen atomoxetin eller placebo i ytterligare 6 månader. Högre

andel av patienterna som behandlades med atomoxetin än placebo uppfyllde kriterierna för bibehållet

klinisk betydelsefullt behandlingssvar i slutet av de 6 månaderna (64,3 % respektive 50 %; p = 0,001).

Atomoxetinbehandlade patienter uppvisade statistiskt signifikant bättre bibehållen funktion än

placebobehandlade patienter. Detta visades med lägre genomsnittlig förändring för Adult Quality of

Life (AAQoL) totalpoäng efter 3 månader (p = 0,003) samt efter 6 månader (p = 0,002).

QT/QTc studie

En grundlig QT/QTc-studie, som genomfördes på friska vuxna med långsam CYP2D6 metabolisering

som fick upp till 60 mg atomoxetin två gånger dagligen, visade att vid maximala förväntade

koncentrationer skilde sig inte effekten av atomoxetin på QTc-intervallet signifikant från placebo. En

liten ökning av QTc-intervallet noterades med ökad koncentration av atomoxetin.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Atomoxetins farmakokinetik är likartad hos vuxna och hos barn och ungdomar. Farmakokinetiken har

inte studerats hos barn yngre än 6 år.

Farmakokinetiska studier har visat att atomoxetin kapslar och oral lösning är bioekvivalenta.

Absorption

Atomoxetin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering och når den

genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) ungefär 1 till 2 timmar efter dosintag. Absolut

oral biotillgänglighet av atomoxetin varierar från 63 % till 94 % på grund av interindividuella

skillnader i förstapassagemetabolism. Atomoxetin kan tas oberoende av måltider.

Distribution

Atomoxetin distribueras i stor utsträckning och binder i hög grad (98 %) till plasmaproteiner,

huvudsakligen albumin.

Metabolism

Atomoxetin metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6). Långsamma CYP2D6-

metaboliserare utgör cirka 7 % av den kaukasiska befolkningen, och de har högre

plasmakoncentrationer av atomoxetin i jämförelse med snabba metaboliserare. AUC för atomoxetin är

ungefär 10 gånger och C

SS max

ungefär 5 gånger större hos långsamma metaboliserare i jämförelse med

snabba metaboliserare. Den primära oxidativa metaboliten är 4-hydroxiatomoxetin som snabbt

glukuronideras. 4 hydroxiatomoxetin är ekvipotent med atomoxetin, men cirkulerar i betydligt lägre

koncentrationer i plasma. Fastän 4-hydroxiatomoxetin huvudsakligen bildas av CYP2D6 kan det hos

individer som saknar denna aktivitet ändå bildas via flera andra cytokrom P450 enzymer. Detta sker

dock med en lägre hastighet. Atomoxetin inhiberar eller inducerar inte CYP2D6 vid terapeutiska

doser.

Cytokrom P450-enzymer: Atomoxetin förorsakade ingen kliniskt signifikant hämning eller induktion

av cytokrom P450-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 och CYP2C9.

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden för elimination efter oral administrering är 3,6 timmar för snabba

metaboliserare och 21 timmar för långsamma metaboliserare. Atomoxetin utsöndras primärt som 4-

hydroxiatomoxetin-O-glukuronid, huvudsakligen i urinen.

Linjäritet/icke-linjäritet

Atomoxetin har en linjär farmakokinetik i doseringsintervallet som studerats hos både snabba och

långsamma metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt leverfunktion har lägre atomoxetinclearance, högre exponering av atomoxetin

(AUC ökade 2-faldigt vid måttligt nedsatt leverfunktion och 4-faldigt vid svårt nedsatt leverfunktion)

och en förlängd halveringstid av modersubstansen i jämförelse med friska kontrollgrupper med samma

CYP2D6-genotyp (snabba metaboliserare). Hos patienter med måttligt till svårt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh klass B och C) bör start- och underhållsdos justeras (se avsnitt 4.2).

Den genomsnittliga plasmakoncentrationen av atomoxetin var generellt högre hos individer med

terminal njursvikt i jämförelse med friska kontrollgrupper, vilket visats genom ökade C

- (7 %

skillnad) och AUC

0- ∞

-värden (ungefär 65 % skillnad). Efter justering för kroppsvikt reduceras

skillnaden mellan grupperna. Atomoxetins och dess metaboliters farmakokinetik hos patienter med

terminal njursvikt tyder på att ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet eller reproduktion och

utveckling. På grund av dosbegränsning med hänsyn till det kliniska (eller förstärkta farmakologiska)

behandlingssvaret hos djur, i kombination med metaboliska skillnader mellan djurslagen, observerades

liknande, eller något högre, exponering av atomoxetin hos djur efter maximalt tolererade doser i icke-

kliniska studier som vid maximal, rekommenderad daglig dos hos patienter som är långsamma

CYP2D6-metaboliserare.

En studie genomfördes på unga råttor för att utvärdera atomoxetins effekt på tillväxt, beteende och

sexuell utveckling. En liten försening i sexuell utveckling sågs hos både hon- (alla doser) och handjur

(≥ 10 mg/kg/dag) inkluderande en liten sänkning av bitestikelns vikt och spermieantal

(≥ 10 mg/kg/dag). Däremot såg man inga effekter på fertilitet och fortplantningsförmåga. Relevansen

av dessa data för människa är okänd.

Dräktiga kaniner behandlades med upp till 100 mg/kg atomoxetin dagligen under organogenesen. I en

av tre studier observerades vid den här dosen ett minskat antal födslar med levande avkomma, en

ökning av tidig resorption samt en något högre frekvens av arteria carotis med atypiskt ursprung och

frånvaro av arteria subclavia. Detta observerades vid doser som orsakade en lindrig toxicitet hos

modern och är inom historiska kontrollvärden. NOEL (no effect level) var 30 mg/kg/dag. Hos kaniner

var exponeringen (AUC) av obundet atomoxetin vid 100 mg/kg/dag ungefär 3,3 gånger högre hos

CYP2D6 snabba metaboliserare och 0,4 gånger högre hos CYP2D6 långsamma metaboliserare än vid

en maximal daglig dos av 1,4 mg/kg/dag hos människa. Dessa data, i en av tre studier på kanin,

bedöms som osäkra och relevansen för människa är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Majsstärkelse

Pregelatiniserad majsstärkelse

Dimetikon

Natriumstärkelseglykolat

Kapselhölje

Gelatin

Titandioxid (E 171)

Gul järnoxid (E 172)

endast 18 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg kapslar

Indigokarmin (E 132)

endast 25 mg, 40 mg, 60 mg kapslar

Svart järnoxid (E 172)

endast 25 mg, 40 mg, 60 mg kapslar

Röd järnoxid (E 172)

endast 80 mg, 100 mg kapslar

Tryckfärg

Shellack

Propylenglykol

Svart järnoxid (E 172)

Kaliumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister av PVC/PVdC/PVC-aluminium innehållande 7, 28 eller 56 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Kapslarna skall inte öppnas. Atomoxetin är irriterande för ögonen. Om innehållet i kapslarna kommer

i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare. Tvätta så snart som möjligt

händerna och eventuellt andra kroppsytor som drabbats.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Atomoxetin Mylan 10 mg: 55279

Atomoxetin Mylan 18 mg: 55280

Atomoxetin Mylan 25 mg: 55281

Atomoxetin Mylan 40 mg: 55282

Atomoxetin Mylan 60 mg: 55283

Atomoxetin Mylan 80 mg: 55284

Atomoxetin Mylan 100 mg: 55285

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2018-01-12

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-12-03

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen