Atomoxetin Actavis 18 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-03-2021

Aktiva substanser:
atomoxetinhydroklorid
Tillgänglig från:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kod:
N06BA09
INN (International namn):
atomoxetinhydroklorid
Dos:
18 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
propylenglykol Hjälpämne; atomoxetinhydroklorid 20,57 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 Kapslar; Blister, 28 Kapslar; Blister, 30 Kapslarr; Blister, 56 Kapslar; Blister, 60 Kapslar; Burk, 28 Kapslar; Burk, 100 Kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52683
Tillstånd datum:
2016-05-12

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Atomoxetin Actavis 10 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 18 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 25 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 40 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 60 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 80 mg hårda kapslar

Atomoxetin Actavis 100 mg hårda kapslar

atomoxetin (som hydroklorid)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Atomoxetin Actavis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetin Actavis

Hur du tar Atomoxetin Actavis

Eventuella biverkningar

Hur Atomoxetin Actavis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atomoxetin Actavis är och vad det används för

Vad används det för

Atomoxetin Actavis innehåller atomoxetin och används för att behandla uppmärksamhetsstörning med

hyperaktivitet (ADHD). Det används

hos barn från 6 års ålder

hos ungdomar

hos vuxna

Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar

behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi.

Läkemedlet används inte för behandling av ADHD hos barn under 6 år eftersom det inte är känt om

behandlingen fungerar eller är säker för dessa personer.

Hos vuxna används Atomoxetin Actavis för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande

och påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du haft symtom av sjukdomen som barn.

Hur fungerar det

Atomoxetin Actavis ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som

finns naturligt och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet

hos patienter med ADHD. Detta läkemedel hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta

läkemedel är inte centralstimulerande och är därför inte beroendeframkallande.

Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt.

Om ADHD

Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är:

svårt att sitta still och

svårt att koncentrera sig

Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker,

men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha

svårigheter med inlärning och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i

skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar.

Vuxna med ADHD har svårigheter med samma saker som barn upplever som svårt men det kan

innebära att de har problem med:

arbete

relationer

låg självkänsla

utbildning

Atomoxetin som finns i Atomoxetin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso-

och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atomoxetin Actavis

Ta inte Atomoxetin Actavis om du

är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen

monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), t ex fenelzin. MAO-hämmare används bland annat

för att behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av Atomoxetin Actavis

och en MAO-hämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Minst 14

dagar måste ha förflutit efter avslutad behandling med Atomoxetin Actavis innan du kan börja

ta en MAO-hämmare

har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat)

har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller

blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Atomoxetin Actavis

har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan - som en stroke, svullnad och försvagning av en

del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl

har en tumör i binjuren (feokromocytom)

Ta inte Atomoxetin Actavis om någon av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med

din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Actavis. Detta eftersom att Atomoxetin

Actavis kan förvärra dessa problem.

Varningar och försiktighet

Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med

läkare eller apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Actavis om du har:

tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv.

hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Atomoxetin Actavis kan öka din

hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel.

högt blodtryck. Atomoxetin Actavis kan orsaka förhöjt blodtryck.

lågt blodtryck. Atomoxetin Actavis kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt

blodtryck.

problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke.

leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos.

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation

aggressiva känslor.

ovänliga och arga (fientliga) känslor.

epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Atomoxetin Actavis kan eventuellt

öka risken för krampanfall.

annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller känner dig väldigt olycklig.

svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och

ord.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om något av ovanstående stämmer in på dig innan du

börjar behandlingen. Detta eftersom att Atomoxetin Actavis kan förvärra dessa problem. Din läkare

kommer att vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig.

Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Atomoxetin Actavis

Dessa undersökningar är för att avgöra om Atomoxetin Actavis är rätt läkemedel för dig.

Din läkare kommer att mäta

ditt blodtryck och hjärtfrekvens (puls) innan och under tiden du tar Atomoxetin Actavis

din längd och vikt om du är ett barn eller tonåring under tiden du tar Atomoxetin Actavis

Din läkare kommer att prata med dig om:

andra läkemedel som du tar

om det finns någon i släkten som dött en plötslig oförklarlig död

andra medicinska problem (så som hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har

Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Detta hjälper din läkare att besluta om

Atomoxetin Actavis är rätt läkemedel för dig. Din läkare kan besluta att andra medicinska kontroller

är nödvändiga innan du börjar ta detta läkemedel.

Viktig information om innehållet i kapslarna

Öppna inte Atomoxetin Actavis kapslarna eftersom innehållet i kapseln kan irritera ögonen. Om

innehållet i en kapsel kommer i kontakt med ögonen, ska det drabbade ögat omedelbart spolas med

vatten, och medicinsk rådgivning kontaktas. Händer och andra delar av kroppen som kan ha kommit i

kontakt med kapselinnehållet ska tvättas av så snart som möjligt.

Andra läkemedel och Atomoxetin Actavis

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, detta inkluderar både receptbelagda och receptfria läkemedel. Din läkare avgör om du kan

ta Atomoxetin Actavis tillsammans med andra läkemedel och i vissa fall kan din läkare behöva justera

din dos eller öka dosen mycket mer långsamt.

Ta inte Atomoxetin Actavis tillsammans med läkemedel som tillhör gruppen MAO-hämmare

(monoaminooxidashämmare) som används vid depression. Se avsnitt 2. ”Ta inte Atomoxetin

Actavis”.

Om du tar andra läkemedel, så kan Atomoxetin Actavis påverka hur bra de fungerar eller orsaka

biverkningar. Om du tar något av följande läkemedel, tala om detta för din läkare eller

apotekspersonal innan du använder Atomoxetin Actavis:

läkemedel som ökar blodtrycket eller används för att kontrollera blodtrycket

läkemedel såsom medel mot depression t ex imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin och

paroxetin

vissa medel mot hosta och förkylning som innehåller läkemedel som kan påverka blodtrycket.

Det är viktigt att kontrollera med apotekspersonal när du får dessa produkter

vissa läkemedel som används för att behandla psykiska åkommor

läkemedel som man vet kan öka risken för kramper

vissa läkemedel kan göra att Atomoxetin Actavis kan stanna kvar i kroppen längre tid än

normalt (så som kinidin och terbinafin)

salbutamol (ett läkemedel mot astma) kan ge en känsla av att hjärtat rusar när man tar det via

munnen eller som en injektion, men detta kommer inte att förvärra din astma.

Läkemedlen nedan kan leda till en ökad risk för onormal hjärtrytm när de tas med Atomoxetin

Actavis:

läkemedel som används för att behandla rytmstörningar i hjärtat,

läkemedel som förändrar koncentrationen av salter i blodet,

läkemedel för att förebygga och behandla malaria,

vissa antibiotika (såsom erytromycin och moxifloxacin).

Om du är osäker på om någon av de läkemedel du tar finns med i listan ovan, rådfråga din läkare eller

apotekspersonal innan du tar Atomoxetin Actavis.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det är inte känt om detta läkemedel påverkar det ofödda barnet eller passerar över i modersmjölken.

Detta läkemedel ska inte tas under graviditet utan att du först rådfrågat din läkare.

Du ska antingen sluta ta detta läkemedel om du ammar eller undvika att amma när du behandlas

med Atomoxetin Actavis.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig trött, sömnig eller yr när du tagit Atomoxetin Actavis. Kör inte bil och använd inte

verktyg eller maskiner förrän du vet hur Atomoxetin Actavis påverkar dig. Om du känner dig trött,

sömnig eller yr bör du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atomoxetin Actavis innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Atomoxetin Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker. Dosen tas vanligtvis en eller två gånger dagligen (på morgonen och

sent på eftermiddagen/tidigt på kvällen)

Barn bör få hjälp av en vuxen att ta detta läkemedel.

Om du tar Atomoxetin Actavis en gång dagligen och blir trött eller illamående kan din läkare

ändra ordinationen till Atomoxetin Actavis två gånger om dagen.

Kapslarna ska sväljas hela, med eller utan mat

Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapseln får inte tas ur och intas på annat sätt

Det är lättare att komma ihåg att ta läkemedlet om man tar det vid samma tid varje dag.

Användning hos barn och ungdomar

Om du är barn eller tonåring (6 år eller äldre):

Din läkare kommer att informera dig om hur mycket Atomoxetin Actavis du ska ta, dosen är beräknad

efter kroppsvikten. Han/hon kommer normalt att be dig starta med en låg dos för att sedan öka

mängden Atomoxetin Actavis du ska ta enligt din kroppsvikt.

Kroppsvikt upp till 70 kg: en inledande total daglig dos på 0,5 mg per kg kroppsvikt i minst 7

dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen

på ungefär 1,2 mg per kg kroppsvikt.

Kroppsvikt över 70 kg: en inledande total dagsdos på 40 mg i minst 7 dagar. Din läkare kan

sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen på 80 mg. Den

maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Vuxna

Behandlingen med Atomoxetin Actavis bör inledas med en total daglig dos på 40 mg i minst 7

dagar. Din läkare kan sedan bestämma att dosen ska ökas upp till den dagliga underhållsdosen

på 80 mg -100 mg. Den maximala dagliga dosen som din läkare kommer att ordinera är 100 mg.

Om du har problem med din lever kan din läkare välja att ordinera en lägre dos.

Åtgärder din läkare kommer att vidta när du behandlas

Din läkare kommer att genomföra vissa kontroller

innan du startar – för att säkerställa att Atomoxetin Actavis är säkert och kommer att hjälpa dig.

när du startat – de kommer att genomföras minst var 6:e månad, troligen oftare.

De kommer också att genomföras vid en förändring av dosen. Dessa kontroller inkluderar:

Mätning av längd och vikt hos barn och ungdomar

Mätning av blodtryck och puls

Uppmärksamma om du har några problem eller biverkningar som förvärrats när du tagit

Atomoxetin Actavis.

Långtidsbehandling

Atomoxetin Actavis behöver man inte ta för all framtid. Om du tar Atomoxetin Actavis i mer än ett år

kommer din läkare att se över din behandling, för att utvärdera om läkemedlet fortfarande behövs.

Om du har tagit för stor mängd av Atomoxetin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Berätta hur många kapslar du har tagit. De vanligaste symtomen vid överdos är symtom

från mage/tarm, sömnighet, yrsel, darrningar och onormalt beteende.

Om du har glömt att ta Atomoxetin Actavis

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg, men överskrid inte den totala dagliga dosen

under en 24-timmarsperiod. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar ta Atomoxetin Actavis

Om du slutar ta Atomoxetin Actavis uppträder det oftast inga biverkningar, men dina ADHD symtom

kan komma tillbaka. Du bör prata med din läkare innan du slutar med din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Även om vissa personer får biverkningar upplever de allra flesta att Atomoxetin Actavis hjälper

dem. Din läkare kommer att prata med dig om biverkningarna.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

Om du får någon av biverkningarna nedan, uppsök genast

läkare.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

en känsla av eller att ha mycket snabb puls, onormal hjärtrytm

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv

känna sig aggressiv

känna sig ovänlig och arg (fientlig)

humörsvängningar eller förändringar i humöret

allvarlig allergisk reaktion med symtom av

svullnad av ansiktet och halsen

svårigheter att andas

nässelutslag (små upphöjda, kliande fläckar i huden).

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam.

Barn och ungdomar under 18 år har en ökad risk

för biverkningar som:

tankar på att ta sitt liv eller att vilja ta sitt liv (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

humörsvängningar eller förändringar i humöret (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Vuxna har en minskad risk

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

för biverkningar

som:

kramper

psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro

på saker som inte är sanna eller vara misstänksam

Sällsynta fall

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare),

leverskada

Du ska sluta ta Atomoxetin Actavis och genast kontakta din läkare om du har något av följande:

mörkfärgad urin

gul hud eller gula ögon

magsmärta och ömhet när du trycker på höger sida strax under revbenen

oförklarligt illamående

trötthet

klåda

influensaliknande symtom.

Andra rapporterade biverkningar inkluderar följande. Om de blir allvarliga, tala med din

läkare eller apotekspersonal.

Barn och ungdomar över 6 års ålder

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

huvudvärk

magont

minskad aptit (inga hungerkänslor)

illamående eller kräkningar

sömnighet

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Dessa biverkningar kan försvinna efter en tid hos de flesta patienter.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

att vara lättirriterad

sömnproblem, tidigt uppvaknande

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

tics

stora pupiller (den mörka delen i ögats centrum)

yrsel

förstoppning

aptitlöshet

matsmältningsstörningar

svullen, röd och kliande hud

utslag

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

bröstsmärta

utmattning

viktminskning

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av100 användare)

att svimma

darrningar

migrän

dimsyn

onormala förnimmelser i huden såsom brännande känsla, stickningar, klåda eller myrkrypningar

stickningar eller domningar i händer eller fötter

kramper (anfall)

en känsla av eller att ha mycket snabba hjärtslag (QT förlängning)

andnöd

ökad svettning

kliande hud

svaghetskänsla

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

dålig blodcirkulation som får tår och fingrar att domna och bli bleka (Raynaud´s fenomen)

problem i samband med toalettbesök så som att man måste kissa ofta eller svårigheter att kissa,

smärta när man kissar

förlängda och smärtsamma erektioner

ljumsksmärta hos pojkar

Vuxna

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående

muntorrhet

huvudvärk

minskad aptit (inga hungerkänslor)

svårt att somna, sova och vaknar tidigt

förhöjt blodtryck

förhöjd hjärtfrekvens (puls)

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

känna sig irriterad

minskat intresse för sex

sömnstörningar

depression

känna sig ledsen eller hopplös

känna sig orolig

yrsel

onormal smak eller smak i munnen som inte vill försvinna

darrningar

stickningar eller domningar i händer eller fötter

sömnighet, dåsighet, trötthet

förstoppning

magont

dålig matsmältning

gaser i magen

kräkningar

värmevallningar eller rodnad

känsla av eller att ha mycket snabb puls

svullen, röd och kliande hud

ökad svettning

utslag

svårighet att kissa, smärta när man kissar

prostatainflammation (prostatit)

ljumsksmärta hos män

oförmåga att få erektion

försenad orgasm

svårigheter att behålla erektion

kramp under menstruation

svaghetskänsla

utmattning

känna sig slö (tillstånd av orkeslöshet)

frossa

känna sig irriterad, skakis

känna sig törstig

viktminskning

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av100 användare)

rastlöshet

tics

att svimma

migrän

dimsyn

onormal hjärtrytm (QT förlängning)

köldkänsla i fingrar och tår

bröstsmärta

andnöd

svullen, röd och kliande hud (utslag)

muskelryckningar

ofta urinträngningar

onormal eller utebliven orgasm

oregelbunden menstruation

oförmåga att få utlösning

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

dålig blodcirkulation som får tår och fingrar att domna och bli bleka (Raynaud´s fenomen)

förlängda och smärtsamma erektioner

Effekt på tillväxt

Vissa barn kan minska i tillväxt (vikt och längd) i början av behandlingen med Atomoxetin Actavis.

Däremot har man sett att vid långtidsbehandling återgår barnet sedan till den normala vikt och längd

för barn i samma ålder. Din läkare kommer att följa ditt barns längd och vikt kontinuerligt. Om ditt

barn inte växer eller ökar i vikt som förväntat, kan läkaren ändra på dosen eller tillfälligt avbryta

behandlingen med Atomoxetin Actavis.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atomoxetin Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Burk: Används inom 6 månader efter att burken öppnats första gången.

Förvaras vid högst 30

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Atomoxetin Actavis innehåller

Den aktiva substansen är atomoxetinhydroklorid. Varje hård kapsel innehåller

atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg

atomoxetin.

Övriga innehållsämnen är:

Kapsel:

processad majsstärkelse (innhållande majsstärkelse och pregelatiniserad stärkelse),

dimetikon 350 cs, Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Kapselhölje:

gelatin, titandioxid (E171), svart bläck (innehållande shellack, propylenglykol,

ammoniak, svart järnoxid (E172) och kaliumhydroxid) och färgämnen*

* Färgämnen:

10 mg: Inga ytterligare färgämnen

18 mg: Gul järnoxid (E172)

25 mg och 40 mg: Indigokarmin (E132) och gul järnoxid (E172)

60 mg: Indigokarmin (E132), svart järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172)

80 mg och 100 mg: Gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

10 mg: Ogenomskinliga vita, hårda kapslar, storlek 4 (14,3 mm x 5,31 mm), märkta ”A910” med svart

bläck.

18 mg: Ogenomskinliga, hårda kapslar med överdel i guld och vit underdel, storlek 3 (15,9 mm x 5,82

mm), märkta ”A918” med svart bläck.

25 mg: Ogenomskinliga, hårda kapslar med blå överdel och vit underdel, storlek 3 (15,9 mm x 5,82

mm), märkta ”A925” med svart bläck.

40 mg: Ogenomskinliga blåa, hårda kapslar, storlek 2 (18 mm x 6,35 mm), märkta ”A940” med svart

bläck.

60 mg: Ogenomskinliga, hårda kapslar med blå överdel och underdel i guld, storlek 2 (18 mm x 6,35

mm), märkta ”A960” med svart bläck.

80 mg: Ogenomskinliga, hårda kapslar med brun överdel och vit underdel, storlek 1 (19,4 mm x 6,91

mm), märkta ”A980” med svart bläck.

100 mg: Ogenomskinliga bruna, hårda kapslar, storlek 0 (21,7 mm x 7,65 mm), märkta ”A900” med

svart bläck.

Atomoxetin Actavis finns som blisterförpackningar med 7 (styrkorna 10 mg, 18 mg, 25 mg och 40

mg), 28, 30, 56 och 60 kapslar.

Atomoxetin Actavis finns också i burkar med 28 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður, Island

Tillverkare

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

2600 Dupnitsa, Bulgarien

Lokal företrädare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast: 2021-03-08

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atomoxetin Actavis 10 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 18 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 25 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 40 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 60 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 80 mg kapslar, hårda

Atomoxetin Actavis 100 mg kapslar, hårda

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 10 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 18 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 25 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 40 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 60 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 80 mg atomoxetin.

En hård kapsel innehåller atomoxetinhydroklorid motsvarande 100 mg atomoxetin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, hård

Atomoxetin Actavis 10 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 4 (14,3 mm x 5,31 mm), ogenomskinliga

vita, märkta ”A910” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 18 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 3 (15,9 mm x 5,82 mm), ogenomskinliga

med överdel i guld och vit underdel, märkta ”A918” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 25 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 3 (15,9 mm x 5,82 mm), ogenomskinliga

med blå överdel och vit underdel, märkta ”A925” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 40 mg kasplar: hårda kapslar, storlek 2 (18 mm x 6,35 mm), ogenomskinliga blåa,

märkta ”A940” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 60 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 2 (18 mm x 6,35 mm), ogenomskinliga med

blå överdel och underdel i guld,märkta ”A960” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 80 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 1 (19,4 mm x 6,91 mm), ogenomskinliga

med brun överdel och vit underdel,märkta ”A980” med svart bläck.

Atomoxetin Actavis 100 mg kapslar: hårda kapslar, storlek 0 (21,7 mm x 7,65 mm), ogenomskinliga

bruna, märkta ”A900” med svart bläck.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atomoxetin Actavis är indicerat vid behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

hos barn (6 år och äldre), ungdomar och vuxna som en del i ett komplett behandlingsprogram.

Behandling skall påbörjas av en läkare som är specialiserad på behandling av ADHD, så som

barnläkare, barn/ungdomspsykiater, eller psykiater. Diagnos skall ställas enligt gällande DSM-

kriterier eller riktlinjerna i ICD.

Hos vuxna bör förekomsten av ADHD symtom ha bekräftats i barndomen. Tredje parts bedömning är

önskvärd och Atomoxetin Actavis bör inte initieras om det är osäkert om ADHD symtom i barndomen

kan bekräftas. Diagnosen kan inte fastställas enbart utifrån att ett eller flera symtom på ADHD

bekräftats. Baserat på klinisk bedömning, bör patienterna ha ADHD av minst moderat

allvarlighetsgrad som kommer till uttryck i minst en moderat funktionsnedsättning inom två eller fler

livsområden (till exempel, social, akademisk, och/eller yrkesmässig förmåga) som påverkar flera

aspekter av livet hos individen.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Ett komplett behandlingsprogram skall innefatta åtgärder av psykologisk och social natur samt

utbildning och ha för avsikt att stabilisera patienter med beteendesyndrom. Detta kännetecknas av

symtom som varat under en längre tid och kan inkludera svårighet att upprätthålla uppmärksamheten,

distraherbarhet, emotionell labilitet, impulsivitet, måttlig till svår hyperaktivitet, smärre neurologiska

fynd och ett onormalt EEG. Syndromet kan förekomma både med och utan inlärningssvårigheter.

Läkemedelsbehandling är inte indicerad för alla patienter med detta syndrom. Beslut att använda

läkemedlet måste grundas på en mycket noggrann bedömning av symtomens och

funktionsnedsättningens svårighetsgrad och varaktighet i förhållande till patientens ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt under 70 kg

Rekommenderad startdos för Atomoxetin Actavis är cirka 0,5 mg/kg/dag. Startdosen bör ges under

minst sju dagar innan eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans.

Rekommenderad underhållsdos är cirka 1,2 mg/kg/dag (beroende på patientens vikt och tillgängliga

styrkor av atomoxetin). Inga ytterligare fördelar har visats med högre doser än 1,2 mg/kg/dag.

Säkerheten av enkeldoser högre än 1,8 mg/kg/dag och dygnsdoser högre än 1,8 mg/kg har inte

utvärderats systematiskt. I vissa fall kan det vara lämpligt att fortsätta behandlingen i vuxen ålder.

Dosering till pediatrisk population med en kroppsvikt över 70 kg

Rekommenderad startdos för Atomoxetin Actavis är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju

dagar innan eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad

underhållsdos är 80 mg. Inga ytterligare fördelar har visats med högre doser än 80 mg. Maximal

rekommenderad dygnsdos är 100 mg. Säkerheten av enkeldoser högre än 120 mg och dygnsdoser

högre än 150 mg har inte utvärderats systematiskt.

Dosering till vuxna:

Rekommenderad startdos för Atomoxetin Actavis är 40 mg/dygn. Startdosen bör ges under minst sju

dagar innan eventuell doshöjning görs, beroende på kliniskt svar och tolerans. Rekommenderad daglig

underhållsdos är 80 mg till 100 mg. Maximal rekommenderad dygnsdos är 100 mg. Säkerheten av

enkeldoser högre än 120 mg och dygnsdoser högre än 150 mg har inte utvärderats systematiskt.

Ytterligare information för säker användning av detta läkemedel

Före behandling

Det är nödvändigt att kontrollera patientens anamnes och göra en utvärdering av patientens

kardiovaskulära status, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens före insättande av behandling (se avsnitt

4.3 och 4.4).

Under behandling

Kardiovaskulär status bör kontrolleras regelbundet där blodtryck och puls dokumenteras efter varje

dosjustering och därefter minst var 6:e månad. För pediatriska patienter rekommenderas användning

av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer gällande hypertension följas (se avsnitt 4.4).

Utsättning av behandling

Under studiernas gång har inga typiska utsättningssymtom beskrivits. Vid allvarliga biverkningar kan

behandling med atomoxetin sättas ut abrupt. I annat fall kan läkemedlet trappas ned gradvis under en

lämplig tidsperiod.

Behandling med Atomoxetin Actavis kan omprövas. En förnyad bedömning av behovet för fortsatt

behandling bör göras efter ett år, speciellt när patienten har uppnått ett stabilt och tillfredställande

behandlingssvar.

Särskilda patientgrupper

Leverinsufficiens

Hos patienter med måttlig leverinsufficiens (Child-Pugh klass B) bör start- och underhållsdos

reduceras till 50 % av vanlig dos. Hos patienter med svår leverinsufficiens (Child-Pugh klass C) bör

start- och underhållsdos reduceras till 25 % av vanlig dos (se avsnitt 5.2).

Njurinsufficiens

Individer med terminal njursvikt uppvisade högre systemisk exponering av atomoxetin än friska

individer (cirka 65 % ökning), men det förelåg ingen skillnad efter att exponeringen korrigerats för

den givna dosen per kilogram. Atomoxetin Actavis kan därför ges i vanlig doseringsregim till ADHD-

patienter med terminal njursvikt eller lägre grad av njurinsufficiens. Atomoxetin kan förvärra

hypertoni hos patienter med terminal njursvikt (se avsnitt 5.2).

Ungefär 7 % av kaukasier är s k långsamma metaboliserare och saknar p g a sin genuppsättning ett

fungerande CYP2D6-enzym. Patienter med denna genotyp exponeras i mycket högre grad för

atomoxetin i jämförelse med patienter med ett fungerande enzym. Långsamma metaboliserare löper

därför en större risk att drabbas av biverkningar (se avsnitten 4.8 och 5.2). Till patienter med denna

genotyp kan en lägre startdos och en långsammare upptitrering av dosen övervägas.

Äldre

Användning av atomoxetin hos patienter över 65 år har inte utvärderats systematiskt.

Pediatrisk population under 6 års ålder

Säkerhet och effekt av Atomoxetin Actavis hos barn yngre än 6 år har inte fastställts. Atomoxetin

Actavis skall därför inte användas till barn yngre än 6 år (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

För oral användning.

Atomoxetin Actavis kan ges som en enkeldos på morgonen, oberoende av måltid. Patienter som inte

svarar kliniskt tillfredsställande (tolerans [t.ex. illamående eller somnolens] eller effekt) när

Atomoxetin Actavis ges som enkeldos kan eventuellt ha nytta av att dela upp dosen i en morgondos

och en dos sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen.

Kapslarna ska inte öppnas och innehållet i kapslarna ska inte tas ut och intas på något annat sätt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6,1.

Atomoxetin skall inte användas samtidig som monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

Atomoxetin får användas tidigast 2 veckor efter avslutad behandling med MAO-hämmare. Behandling

med MAO-hämmare får endast påbörjas om 2 veckor förflutit sedan behandling med atomoxetin

avslutats.

Atomoxetin skall inte användas till patienter med glaukom med trång kammarvinkel, eftersom

atomoxetin i kliniska studier associerats med en ökad incidens mydriasis.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med allvarlig kardiovaskulär eller cerebrovaskulär

sjukdom (se avsnitt 4.4). Allvarliga kardiovaskulära sjukdomar kan inkludera svår hypertoni,

hjärtsvikt, arteriell ocklusiv sjukdom, angina pectoris, hemodynamiskt signifikant kongenital

hjärtsjukdom, kardiomyopati, hjärtinfarkt, potentiellt livshotande arytmier och kanalopatier

(sjukdomar som orsakas av dysfunktion i jonkanaler). Allvarlig cerebrovaskulär sjukdom kan

inkludera cerebral aneurysm eller stroke.

Atomoxetin skall inte användas till patienter som har, eller som tidigare haft, feokromocytom (se

avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Självmordsrelaterat beteende

Självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) har rapporterats hos patienter

som behandlas med atomoxetin. I dubbelblinda kliniska studier förekom självmordsrelaterat beteende

som en mindre vanlig biverkan, men förekom mer frekvent hos barn och ungdomar som behandlades

med atomoxetin jämfört med dem som fick placebo, där det inte rapporterats något fall. I

dubbelblindade kliniska studier på vuxna var det ingen skillnad i frekvensen av självmordsrelaterat

beteende mellan atomoxetin och placebo. Patienter som behandlas för ADHD skall noga övervakas

med avseende på uppkomst eller förvärrat självmordsrelaterat beteende.

Plötslig död och hjärtfel

Det finns rapporter om plötslig död hos patienter med hjärtfel, som har tagit normala doser av

atomoxetin. Allvarligt hjärtfel i sig innebär en ökad risk för plötsligt död, och atomoxetin bör endast

användas med försiktighet och i samråd med hjärtspecialist, till patienter med kända allvarliga

hjärtfel.

Kardiovaskulära effekter

Atomoxetin kan påverka hjärtfrekvens och blodtryck.

De flesta patienter som tar atomoxetin får en liten ökning av hjärtfrekvens (medelvärde <10 slag per

minut) och/eller förhöjt blodtryck (medelvärde <5 mm Hg) (se avsnitt 4.8).

Kombinerade data från kontrollerade och okontrollerade kliniska prövningar för patienter med ADHD

visar dock att cirka 8-12 % av barn och ungdomar samt 6-10 % av vuxna får mer uttalade förändringar

i hjärtfrekvens (20 slag per minut eller mer) och blodtryck (15-20 mm Hg eller högre). Analys av

dessa data från kliniska prövningar visade att cirka 15-26 % av barn och ungdomar samt 27-32 % av

vuxna som får sådana förändringar i blodtryck och hjärtfrekvens under behandling med atomoxetin

hade en kvarstående eller progressiv ökning. Långvariga kvarvarande förändringar i blodtryck skulle

potentiellt kunna bidra till kliniska konsekvenser så som hjärthypertrofi.

Som en följd av dessa fynd, bör patienter som är aktuella för behandling med atomoxetin kontrolleras

noggrant med avseende på patientens medicinska historia samt fysiska status för att bedöma förekomst

av hjärtsjukdom. Patienten bör få ytterligare hjärtundersökning av specialist om initiala

undersökningar visar en sådan anamnes eller sjukdom.

Det rekommenderas att hjärtfrekvens och blodtryck mäts och dokumenteras innan behandling

påbörjas samt under behandling, efter varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad för att

upptäcka eventuellt kliniskt betydelsefulla förhöjningar. För pediatriska patienter rekommenderas

användning av en percentilkurva. För vuxna bör aktuella riktlinjer för hypertoni följas.

Atomoxetin bör inte användas till patienter med svår kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom (se

avsnitt 4.3). Atomoxetin bör användas med försiktighet hos patienter med medicinska tillstånd som

kan förvärras av ökningar i blodtryck och hjärtfrekvens, såsom patienter med hypertension, takykardi,

eller kardiovaskulär eller cerebrovaskulär sjukdom.

Patienter som utvecklar symtom som hjärtklappning, ansträngningsutlöst bröstsmärta, oförklarad

synkope, dyspné eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom under behandling med atomoxetin

bör snarast genomgå en hjärtundersökning av specialist.

I tillägg bör atomoxetin användas med försiktighet hos patienter med kongenitalt eller förvärvat långt

QT-intervall eller hereditär QT-förlängning (se avsnitten 4.5 och 4.8).

Ortostatisk hypotension har också rapporterats, atomoxetin bör användas med försiktighet vid tillstånd

som kan predisponera patienter för hypotension eller tillstånd som förknippas med plötsliga

förändringar i hjärtfrekvens eller blodtryck.

Cerebrovaskulära effekter

Patienter med ytterligare riskfaktorer för cerebrovaskulära tillstånd (exempelvis anamnes på hjärt-

kärlsjukdom, samtidig behandling med läkemedel som höjer blodtrycket) bör bedömas vid varje besök

för neurologiska tecken och symtom efter påbörjad behandling med atomoxetin.

Effekt på levern

Mycket sällsynta spontanarapporter om levertoxicitet, vilket manifesterade sig som förhöjda värden

på leverenzymer och bilirubin med ikterus, har inkommit. Dessutom har det inkommit mycket

sällsynta rapporter om akut leversvikt. Atomoxetin Actavis skall sättas ut hos patienter med ikterus

eller med laboratorievärden som visar tecken på leverskada, och skall inte återinsättas.

Psykotiska eller maniska symtom

Behandling med normala doser av atomoxetin kan orsaka akuta psykotiska eller maniska symtom,

t.ex. hallucinationer, vanföreställningar, mani eller agitation hos patienter, även hos dem som aldrig

tidigare haft psykotisk sjukdom eller mani. Om sådana symtom uppträder kan man misstänka att de

orsakas av atomoxetin, och utsättning av behandlingen bör övervägas. Risken att Atomoxetin Actavis

kan förvärra existerande psykotiska eller maniska symtom kan inte uteslutas.

Aggressivt beteende, fientlighet eller emotionell labilitet

Fientlighet (främst aggression, trots och ilska) observerades oftare i kliniska studier bland barn,

ungdomar och vuxna som behandlades med atomoxetin, jämfört med dem som fick placebo.

Emotionell labilitet observerades oftare i kliniska studier bland barn som behandlades med atomoxetin

jämfört med placebo. Patienter skall övervakas noggrant med avseende på uppkomst eller förvärrat

aggressivt beteende, fientlighet och emotionell labilitet.

Allergiska reaktioner

Eventuella allergiska reaktioner: Allergiska reaktioner, om än mindre vanliga, inkluderande

anafylaktiska reaktioner, hudutslag, angioneurotiskt ödem och urticaria har rapporterats hos patienter

som tar atomoxetin.

Kramper

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas då behandling

med atomoxetin påbörjas hos patienter med känd benägenhet för kramper. Utsättning skall övervägas

om kramper uppträder eller om frekvensen kramper ökar och ingen annan orsak fastställts.

Tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling bör följas hos barn och ungdomar vid behandling med atomoxetin. Patienter

som kräver långtidsbehandling bör följas och dossänkning eller utsättning av behandling bör

övervägas hos barn och ungdomar som inte växer tillfredsställande eller ökar tillräckligt i vikt.

Kliniska data tyder inte på att atomoxetin har några skadliga effekter på kognition eller sexuell

mognad. Mängden av tillgängliga långtidsdata är dock begränsad. Patienter som kräver

långtidsbehandling bör därför följas noggrant.

Nydebuterad eller förvärrad komorbid depression, ångest och tics

En kontrollerad studie på pediatriska patienter med ADHD och komorbida kroniska motoriska tics

eller Tourettes syndrom, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrade tics.

En kontrollerad studie på ungdomar med ADHD och komorbid egentlig depression, visade att

atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i placebogruppen, inte fick förvärrad

depression.

Två kontrollerade studier (en på pediatriska patienter och en på vuxna patienter) med ADHD och

komorbid ångest, visade att atomoxetinbehandlade patienter, i jämförelse med patienterna i

placebogruppen, inte fick förvärrad ångest.

Efter marknadsföringens början har det inkommit sällsynta rapporter om ångest och depression eller

nedstämdhet och mycket sällsynta rapporter om tics hos patienter som tar atomoxetin (se avsnitt 4.8).

Patienter som behandlas med atomoxetin för ADHD bör följas upp när det gäller uppkomst eller

försämring av ångestsymtom, nedstämdhet och depression eller tics.

Pediatrisk population under 6 års ålder

Atomoxetin Actavis skall inte användas till barn yngre än 6 år, eftersom säkerhet och effekt inte har

fastställts för denna åldersgrupp.

Andra terapeutiska användningsområden

Atomoxetin Actavis är inte indicerat för behandling av egentlig depression och/eller ångesttillstånd,

eftersom resultaten från kliniska prövningar med vuxna patienter med dessa tillstånd, utan samtidig

ADHD, inte kunde påvisa effekt jämfört med placebo (se avsnitt 5.1).

Irriterar ögonen

Kapslarna skall inte öppnas. Atomoxetin är irriterande för ögonen. Om innehållet i kapslarna kommer

i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare. Tvätta så snart som möjligt

händerna och eventuella andra ytor som kontaminerats.

Hjälpämnen

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på atomoxetin

MAO-hämmare

Atomoxetin skall inte användas tillsammans med MAO-hämmare (se avsnitt 4.3).

CYP2D6-hämmare (SSRI-läkemedel (t ex fluoxetin, paroxetin), kinidin, terbinafin)

Hos patienter som får dessa läkemedel, kan atomoxetin exponeringen öka 6-8 gånger och Css,

öka

3-4 gånger beroende på att det metaboliseras via CYP2D6. Långsam titrering och lägre slutlig dos av

atomoxetin kan vara nödvändig för patienter som redan samtidigt tar läkemedel som hämmar

CYP2D6. Om behandling med en CYP2D6-hämmare startas eller avslutas efter det att lämplig dos av

atomoxetin ställts in, bör en förnyad bedömning av kliniskt svar och tolerabilitet göras för denna

patient, för att avgöra om justering av dosen är nödvändig.

Försiktighet bör iakttas när atomoxetin ges till långsamma CYP2D6-metaboliserare tillsammans med

andra potenta hämmare av cytokrom P450-enzym än CYP2D6, eftersom risken för en kliniskt

relevant, ökad exponering av atomoxetin

in vivo

är okänd.

Salbutamol (eller andra beta

2

-agonister)

Atomoxetin bör ges med försiktighet till patienter som behandlas med höga doser salbutamol (eller

andra beta

-agonister) givet i sprayform eller systemiskt, eftersom effekten på det kardiovaskulära

systemet kan förstärkas.

Motsägande fynd avseende denna interaktion har påvisats. Salbutamol som administreras systemiskt

(600 mikrogram intravenöst under 2 timmar) i kombination med atomoxetin (60 mg två gånger

dagligen i 5 dagar) ökar hjärtfrekvensen och höjer blodtrycket. Denna effekt var mest markant första

gången salbutamol och atomoxetin administrerades samtidigt men återgick till ursprungsvärdet mot

slutet av en 8 timmars period. I en separat studie ökade dock inte effekterna på blodtryck och

hjärtfrekvens av en inhalerad standarddos salbutamol (200 mikrogram) vid kortvarig samtidig

administrering av atomoxetin (80 mg en gång dagligen i 5 dagar) i en studie på friska, vuxna

försökspersoner från Asien, som var snabba metaboliserare av atomoxetin. Hjärtfrekvensen var

densamma, med eller utan tillförsel av atomoxetin, efter ett flertal inhalationer av salbutamol (800

mikrogram).

Uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka hjärtfrekvens och blodtryck, och dosjustering kan vara

motiverat för både atomoxetin eller salbutamol (eller andra beta

-agonister) i händelse av betydande

höjningar av hjärtfrekvens och blodtryck under samtidig behandling med dessa läkemedel.

Det kan finnas en ökad risk för QT-förlängning när atomoxetin ges tillsammans med andra läkemedel

som förlänger QT-tiden (t ex neuroleptika, antiarytmika klass IA och III, moxifloxacin, erytromycin,

metadon, meflokin, tricykliska antidepressiva, litium och cisaprid), läkemedel som orsakar störningar

i elektrolytbalansen (t ex tiaziddiuretika) och läkemedel som hämmar CYP2D6.

Kramper utgör en möjlig risk vid behandling med atomoxetin. Försiktighet bör iakttas vid samtidig

behandling med andra läkemedel som sänker kramptröskeln (t ex tricykliska antidepressiva eller

SSRI, neuroleptika, fentiaziner eller butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol) (se

avsnitt 4.4). Försiktighet bör även iakttas vid utsättning av samtidig behandling med benzodiazepiner

med avseende på potentiella kramper vid utsättning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Atomoxetin bör användas med försiktighet tillsammans med blodtryckssänkande läkemedel. På grund

av en eventuell ökning av blodtrycket, kan atomoxetin minska effekten av blodtryckssänkande

läkemedel/läkemedel som används för att behandla hypertension. Uppmärksamhet bör ägnas åt

kontroll av blodtryck, och översyn av behandlingen med atomoxetin eller blodtryckssänkande

läkemedel kan vara motiverat i händelse av betydande förändringar av blodtrycket.

Blodtryckshöjande medel eller läkemedel som ökar blodtrycket

På grund av potentiell ökning av effekterna på blodtrycket, bör atomoxetin användas med försiktighet

med blodtryckshöjande medel eller läkemedel som kan öka blodtrycket (t.ex. salbutamol).

Uppmärksamhet bör ägnas åt kontroll av blodtryck och översyn av behandling för antingen

atomoxetin eller blodtryckshöjande medel kan vara motiverat vid betydande förändringar i

blodtrycket.

Läkemedel som påverkar noradrenalin

Läkemedel som påverkar noradrenalin bör användas med försiktighet tillsammans med atomoxetin på

grund av eventuella additiva eller synergistiska farmakologiska effekter. Exempel på detta är

antidepressiva läkemedel, såsom imipramin, venlafaxin och mirtazapin, eller de slemhinneavsvällande

läkemedlen pseudoefedrin eller fenylefrin.

Läkemedel som påverkar magens pH

Läkemedel som ökar magens pH (magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid, omeprazol) hade ingen

effekt på atomoxetins biotillgänglighet.

Läkemedel som är höggradigt plasmaproteinbundna

Studier

in vitro

utfördes i terapeutiska koncentrationer med atomoxetin och andra höggradigt

plasmaproteinbundna läkemedel. Warfarin, acetylsalicylsyra, fenytoin eller diazepam påverkade inte

atomoxetins bindning till humant albumin. På liknande sätt påverkade inte atomoxetin bindningen av

dessa substanser till humant albumin.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Data från behandling av gravida kvinnor är

begränsade. Data är otillräckliga för att indikera ett samband eller avsaknad av samband mellan

atomoxetin och negativa utfall vid graviditet och/eller amning. Atomoxetin skall inte användas under

graviditet såvida inte den eventuella nyttan överväger riskerna för fostret.

Amning

Atomoxetin och/eller dess metaboliter utsöndras i mjölk hos råttor. Det är inte känt huruvida

atomoxetin utsöndras i human modersmjölk. Eftersom data saknas bör användning av atomoxetin

under amning undvikas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Data på förmågan att framföra fordon och använda maskiner är begränsade. Atomoxetin har mindre

effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. En ökad förekomst av utmattning,

somnolens och yrsel har setts med atomoxetin jämfört med placebo hos pediatriska och vuxna

patienter. Patienterna skall rådas att vara försiktiga vid framförande av fordon eller handhavande av

riskfyllda maskiner tills de är tillräckligt säkra på att prestationsförmågan inte påverkas av

atomoxetin.

4.8

Biverkningar

Pediatrisk population:

Summering av säkerhetsprofilen

I placebokontrollerade kliniska prövningar på barn med atomoxetin var huvudvärk, buksmärtor

minskad aptit de vanligaste biverkningarna som förekommit med atomoxetin och rapporterades av

ungefär 19 %, 18 % respektive 16 % av patienterna. Dessa biverkningar ledde dock sällan till att

läkemedlet behövde sättas ut (terapiavbrott på grund av huvudvärk 1%, buksmärtor 0,2 % och

minskad aptit 0,0 %). Buksmärtor och minskad aptit är vanligtvis övergående.

På grund av nedsatt aptit avtog tillväxten för vissa patienter med avseende på vikt och längd tidigt

under behandlingen. Efter den initiala minskningen av vikt och längdtillväxt i en grupp som följdes

vid långtidsbehandling med atomoxetin sågs en återgång till genomsnittlig vikt och längd.

Illamående, kräkningar och somnolens

kan inträffa hos ungefär 10-11 % av patienterna, särskilt under

den första månaden. Emellertid var dessa biverkningar vanligtvis milda till måttliga och övergående

och resulterade inte i något större antal terapiavbrott (≤ 0,5 %).

I placebokontrollerade studier på barn och vuxna hade atomoxetinbehandlade patienter en förhöjd

hjärtfrekvens och förhöjt systoliskt och diastoliskt blodtryck (se avsnitt 4.4).

Ortostatisk hypotension (0,2 %) och synkope (0,8 %) har rapporterats hos atomoxetinbehandlade

patienter på grund av dess effekt på noradrenerg tonus. Atomoxetin bör användas med försiktighet vid

alla tillstånd som kan predisponera patienter för hypotension.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från barn och ungdomar efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100,

1/10), mindre vanliga (

1/1 000,

1/100), sällsynta (

1/10 000,

1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre

vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

1/1 000

Metabolism och

nutrition

Minskad aptit

Anorexi

(aptitlöshet)

Psykiska störningar

Irritabilitet,

humörsvängningar,

sömnlöshet

agitation*, ångest

depression och

nedstämdhet*,

tics*.

Självmords-

relaterade

händelser,

aggression,

fientlighet,

emotionell

labilitet,*

psykos

(inkluderande

hallucina-

tioner)*.

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk,

somnolens

Yrsel

Synkope,

tremor, migrän,

parestesi,*

hypoestesi,*

kramper.**

Ögon

Mydriasis

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

sinustakykardi,

förlängning.**

Blodkärl

Raynauds

fenomen

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Dyspné (se

avsnitt 4.4)

Magtarmkanalen

Buksmärta

kräkning,

illamående

Förstoppning,

dyspepsi

Lever och gallvägar

Förhöjt

bilirubin i

blodet*

Onormala/

förhöjda

lever-

funktions-

värden,

ikterus,

hepatit,

leverskada,

akut

leversvikt*

Hud och subkutan

vävnad

Dermatit, klåda,

utslag.

Hyperhidros,

allergiska

reaktioner

Njurar och

urinvägar

Blåstöm-

nings-

svårigheter,

urinretention

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Priapism,

manlig

genital

smärta

Allmänna symtom

och/eller symtom

vid administrerings-

stället

Utmattning, letargi

Bröstsmärta (se

avsnitt 4.4)

Asteni

Undersökningar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken, besvär från magsäcken, buken och epigastrium.

Inkluderar även sedering.

Inkluderar insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Se avsnitt 4.4

Se avsnitten 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var

statistiskt signifikant mer frekvent hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-

metaboliserare: Minskad aptit (24,1 % långsamma metaboliserare, 17,0 % snabba metaboliserare),

kombinerad insomni (inkluderande insomni, försämrad sömnkvalitet efter insomnande och

insomningssvårigheter, 14,9 % långsamma metaboliserare, 9,7 % snabba metaboliserare); depression

av olika slag (inkluderande depression, egentlig depression, depressiva symtom, nedstämdhet och

dysfori, 6,5 % långsamma metaboliserare, 4,1 % snabba metaboliserare), viktminskning (7,3 %

långsamma metaboliserare, 4,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (6,8 % långsamma

metaboliserare, 4,3 % snabba metaboliserare), tremor (4,5 % långsamma metaboliserare, 0,9 %

snabba metaboliserare), sedering (3,9 % långsamma metaboliserare, 2,1 % snabba metaboliserare),

exkoriation (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,7 % snabba metaboliserare), enures (3,0 %

långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), konjunktivit (2,5 % långsamma

metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), synkope (2,5 % långsamma metaboliserare, 0,7 %

snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (2,3 % långsamma metaboliserare, 0.8 % snabba

metaboliserare), mydriasis (2,0 % långsamma metaboliserare, 0,6 % snabba metaboliserare). Följande

händelser uppfyllde inte ovanstående kriterier, men är värt att notera: Generellt ångestsyndrom (0,8 %

långsamma metaboliserare, 0,1 % snabba metaboliserare). Dessutom sågs i kliniska studier, som

pågick i upp till 10 veckor, en mer uttalad viktminskning hos långsamma metaboliserare (medelvärde

1,1 kg långsamma metaboliserare, medelvärde 0,6 kg snabba metaboliserare).

Vuxna:

Summering av säkerhetsprofilen

I kliniska studier på vuxna med ADHD hade följande organsystem den högsta frekvensen

biverkningar under behandling med atomoxetin: magtarmkanalen, nervsystemet och psykiska

störningar. De vanligast rapporterade biverkningarna (

5 %) var minskad aptit (14,9 %), sömnlöshet

(11,3 %), huvudvärk (16,3 %), muntorrhet (18,4 %) och illamående (26,7 %). Majoriteten av dessa

biverkningar var milda eller måttliga och de allvarliga biverkningar som rapporterades mest frekvent

var illamående, sömnlöshet, utmattning och huvudvärk. Problem med urinretention eller svårighet att

tömma blåsan hos vuxna bör betraktas som potentiellt relaterade till atomoxetin.

Följande biverkningstabell baseras på biverkningsrapportering och laboratoriefynd från kliniska

studier och på spontana biverkningsrapporter från vuxna efter godkännandet.

Biverkningar i tabellform

Biverkningarna i tabellen är indelade i följande frekvensintervall: Mycket vanliga (

1/10), vanliga

1/100,

1/10), mindre vanliga (

1/1 000,

1/100), sällsynta (

1/10 000,

1/1 000) och mycket

sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Mycket

vanliga

1/10

Vanliga

1/100,

1/10

Mindre vanliga

1/1 000,

1/100

Sällsynta

1/10 000,

Metabolism

och nutrition

Minskad

aptit

Psykiska

störningar

Sömnlöshet

Agitation*,

minskad libido,

sömnstörning,

depression och

nedstämdhet,*

ångest.

Självmordsrelaterade

händelser,*

aggression, fientlighet

och emotionell

labilitet,* rastlöshet,

tics.*

Psykos

(inkluderande

hallucinationer)*

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dysgeusi,

parestesi,

somnolens

(inkluderande

sedering),

tremor.

Synkope, migrän,

hypoestesi.*

Kramper**

Ögon

Dimsyn

Hjärtat

Hjärtklappning,

takykardi

QT-förlängning**

Blodkärl

Rodnad,

värmevallning.

Kalla händer och fötter

Raynauds fenomen

Andnings-

vägar, bröst-

korg och

mediastinum

Dyspné (se avsnitt 4.4)

Magtarm-

kanalen

Muntorrhet,

illamående

Buksmärta

förstoppning,

dyspepsi,

flatulens,

kräkningar.

Lever och

gallvägar

Onormala/förhöjda

lever-

funktionsvärden,

ikterus, hepatit,

leverskada, akut

leversvikt, förhöjt

bilirubin i blodet. *

Hud och

subkutan

vävnad

Dermatit,

hyperhidros,

utslag

Allergiska reaktioner

klåda, urtikaria.

Muskuloskele-

tala systemet

och bindväv

Muskelspasm

Njurar och

urinvägar

Dysuri,

pollakiuri,

blåstömnings-

svårigheter,

urinretention

Urinträngningar

Reproduktions

-organ och

bröstkörtel

Dysmenorré,

ejakulationsstör

-ning, erektil

dysfunktion,

prostatit, manlig

genital smärta

Ejakulationsoförmåga,

oregelbunden

menstruation, onormal

orgasm.

Priapism

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrering

s-stället

Asteni,

utmattning,

letargi, frossa,

skakis,

irritation, törst.

Känna sig kall

Bröstsmärta (se avsnitt

4.4)

Undersökning

ar

Förhöjt

blodtryck

förhöjd

hjärtfrekvens

Viktminskning

Inkluderar även smärta i övre delen av buken, besvär från magsäcken, buken och epigastrium.

Inkluderar även insomningssvårigheter, försämrad sömnkvalitet under natten och tidigt

morgonuppvaknande.

Förändringar i hjärtfrekvens och blodtryck baseras på uppmätta vitala funktioner.

Inkluderar anafylaktiska reaktioner och angioneurotiskt ödem.

Se avsnitt 4.4

Se avsnitten 4.4 och 4.5

Långsamma CYP2D6-metaboliserare

Följande biverkningar inträffade hos minst 2 % långsamma CYP2D6-metaboliserare och var

statistiskt signifikant mer frekventa hos långsamma metaboliserare jämfört med snabba CYP2D6-

metaboliserare: dimsyn (3,9 % långsamma metaboliserare, 1,3 % snabba metaboliserare), muntorrhet

(34,5 % långsamma metaboliserare, 17,4 % snabba metaboliserare), förstoppning (11,3 % långsamma

metaboliserare, 6,7 % snabba metaboliserare), skakis (4,9 % långsamma metaboliserare, 1,9 % snabba

metaboliserare), minskad aptit (23,2 % långsamma metaboliserare, 14,7 % snabba metaboliserare),

tremor (5,4 % långsamma metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), sömnlöshet (19,2 %

långsamma metaboliserare, 11,3% snabba metaboliserare), sömnstörning (6,9 % långsamma

metaboliserare, 3,4 % snabba metaboliserare), försämrad sömnkvalitet under natten (5,4 %

långsamma metaboliserare, 2,7 % snabba metaboliserare), tidigt morgonuppvaknande (3 %

långsamma metaboliserare, 0,9 % snabba metaboliserare), urinretention (5,9 % långsamma

metaboliserare, 1,2 % snabba metaboliserare), erektil dysfunktion (20,9 % långsamma metaboliserare,

8,9 % snabba metaboliserare), ejakulationsstörning (6,1 % långsamma metaboliserare, 2,2 % snabba

metaboliserare), hyperhidros (14,8 % långsamma metaboliserare, 6,8 % snabba metaboliserare), kalla

händer och fötter (3 % långsamma metaboliserare, 0,5 % snabba metaboliserare).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Tecken och symtom

Icke-fatala fall av akuta och kroniska överdoseringar har förekommit med enbart atomoxetin efter det

att atomoxetin börjat marknadsföras. De vanligast rapporterade symtomen vid akut och kronisk

överdosering är gastrointestinala symtom, somnolens, yrsel, tremor och onormalt beteende.

Hyperaktivitet och agitation har också rapporterats. Tecken och symtom förenliga med lätt till måttlig

sympatisk nervstimulering (t ex takykardi, förhöjt blodtryck, mydriasis, muntorrhet) har också

observerats och rapporter om klåda och utslag har inkommit. De flesta händelserna var milda till

måttliga. I vissa överdoseringsfall med atomoxetin har kramper och i mycket sällsynta fall QT-

förlängning rapporterats. Dödsfall på grund av akut överdosering har också rapporterats vid samtidigt

intag av atomoxetin och minst ett annat läkemedel.

Den kliniska erfarenheten av överdosering med atomoxetin är begränsad.

Behandling

Fri luftväg bör säkerställas. Aktivt kol kan vara av värde för att reducera absorptionen om patienten

söker behandling inom 1 timme efter intag. Samtidigt med lämplig symtomatisk och understödjande

behandling bör monitorering av hjärtfunktionen och vitala tecken ske. Patienten bör övervakas i minst

6 timmar. Atomoxetin är till stor del proteinbundet, varför dialys sannolikt inte är av värde vid

behandling av överdosering.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Psykoanaleptika, centralt verkande sympatomimetika.

ATC-kod: N06B A09.

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt

Atomoxetin är en mycket selektiv och potent hämmare av presynaptiska noradrenerga transportörer,

vilket är dess troliga verkningsmekanism. Det påverkar inte direkt transportörerna av serotonin och

dopamin. Atomoxetin binds i mycket liten utsträckning till andra noradrenerga receptorer och

transportörer eller receptorer av andra neurotransmittorer. Atomoxetin har två oxidativa

huvudmetaboliter: 4-hydroxiatomoxetin och N-desmetylatomoxetin. 4-hydroxiatomoxetin är

ekvipotent med atomoxetin avseende hämning av noradrenerga transportörer, men till skillnad mot

atomoxetin, har denna metabolit också en något hämmande effekt på serotonintransportörerna.

Emellertid är effekten på dessa transportörer troligtvis minimal, eftersom huvuddelen av 4-

hydroxiatomoxetin metaboliseras vidare och cirkulerar således i mycket lägre koncentration i plasma

(1 % av atomoxetins koncentration hos snabba metaboliserare och 0,1 % av atomoxetins

koncentration hos långsamma metaboliserare). N-desmetylatomoxetin har en betydligt lägre

farmakologisk aktivitet än atomoxetin. Hos snabba metaboliserare cirkulerar det i lägre

koncentrationer i plasma och hos långsamma metaboliserare cirkulerar det vid jämvikt i jämförbara

koncentrationer som modersubstansen.

Atomoxetin är varken ett centralstimulerande läkemedel eller ett amfetaminderivat. I en randomiserad,

dubbelblind, placebokontrollerad studie av beroenderisk hos vuxna jämfördes effekterna av

atomoxetin med placebo. Atomoxetin visade inte några tecken på stimulerande eller euforiska

egenskaper.

Klinisk effekt och säkerhet

Pediatrisk population

Atomoxetin har undersökts i studier på över 5000 barn och ungdomar med ADHD. Den akuta effekten

av atomoxetin vid behandling av ADHD fastställdes först i sex randomiserade, dubbelblinda,

placebokontrollerade studier som pågick i sex till nio veckor. Tecken och symtom på ADHD

utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till studiens slut

hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin statistiskt

signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD.

Dessutom har atomoxetins bestående effekt på symtomen visats i en 1-årig, placebokontrollerad studie

med över 400 barn och ungdomar, huvudsakligen genomförd i Europa (ungefär 3 månader med öppen

akutbehandling, följt av 9 månaders dubbelblind, placebokontrollerad underhållsbehandling). Andelen

patienter som återföll var efter 1 år 18,7 % för atomoxetin och 31,4 % för placebo. Patienter som efter

1 års behandling med atomoxetin fortsatte behandling med atomoxetin i ytterligare 6 månader, var

mindre benägna att recidivera eller att återfå partiella symtom än patienter som avslutade sin aktiva

behandling och erhöll placebo (2 % respektive 12 %). Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar

bör nyttan av pågående behandling utvärderas regelbundet.

Atomoxetin var effektivt när det gavs som enkeldos eller uppdelat i en morgondos och en dos sent på

eftermiddagen/tidigt på kvällen. Atomoxetin givet en gång dagligen visade en statistiskt signifikant

större sänkning av ADHD-symtomens svårighetsgrad jämfört med placebo enligt bedömning av lärare

och föräldrar.

Aktiva jämförande studier

I en randomiserad, dubbelblind, 6 veckors parallellgruppsstudie testades non inferiority av atomoxetin

mot ett metylfenidatpreparat med förlängd frisättning som jämförelse. Jämförelsepreparatet visade sig

vara associerad med en högre andel som svarat på behandlingen jämfört med atomoxetin. Andelen

patienter som anses har svarat på behandlingen var 23,5 % (placebo), 44,6 % (atomoxetin) och 56,4 %

(metylfenidat). Både atomoxetin och jämförelsegruppen var statistiskt överlägset placebo och

metylfenidat var statistiskt överlägset atomoxetin (p = 0,016). Dock var patienter som inte tidigare

svarat på stimulantia, exkluderade från denna studie.

Vuxna

Atomoxetin har studerats i studier med över 4800 vuxna som uppfyllt DSM-IVs diagnoskriterier för

ADHD. Den akuta effekten av atomoxetin vid behandling av vuxna har fastställts i sex randomiserade,

dubbelblinda, placebokontrollerade studier som pågick i 10 till 16 veckor. Tecken och symtom på

ADHD utvärderades genom att jämföra den genomsnittliga förändringen från utgångsvärdet till

studiens slut hos atomoxetin- och placebobehandlade patienter. I alla sex studierna var atomoxetin

statistiskt signifikant överlägset placebo att reducera tecken och symtom på ADHD (tabell X).

Patienter som behandlades med atomoxetin hade statistiskt signifikant större förbättringar uppmätt

med Clinical Global Impression of Severity (CGI-S) vid studiens slut jämfört med placebobehandlade

patienter i alla de sex akuta studierna. Patienter som behandlades med atomoxetin hade även statistiskt

signifikant förbättring i ADHD-relaterad funktion i de tre akuta studierna där detta utvärderades

(tabell X). Långtidseffekt bekräftades i två sexmånaders placebokontrollerade studier, men inte i en

tredje (tabell X).

Tabell X

Genomsnittlig förändring i effekt i placebokontrollerade studier

Förändring hos patienter med minst ett mätvärde efter studiens start (LOCF)

CAARS-Inv:SV eller

AISRS

CGI-S

AAQoL

Studie

Behan

dling

N

Genomsnittli

g förändring

p-värde

Genomsnittlig

förändring

p-

värde

Genomsnittlig

förändring

p-

värde

Akuta studier

LYAA

-9,5

-6,0

0,006

-0,8

-0,4

0,011

LYAO

-10,5

-6,7

0,002

-0,9

-0,5

0,002

LYBY

-13,6

-8,3

0,007

-1,0

-0,7

0,048

LYDQ

-8,7

-5,6

<0,001

-0,8

-0,6

0,022

14,9

11,1

0,030

LYDZ

-10,7

-7,2

<0,001

-1,1

-0,7

<0,001

15,8

11,0

0,005

LYEE

-14,3

-8,8

<0,001

-1,3

-0,8

<0,001

12,83

8,20

<0,001

Långtidsstudier

LYBV

-11,6

-11,5

0,412

-1,0

-0,9

0,173

13,90

11,18

0,045

LYCU

-13,2

-10,2

0,005

-1,2

-0,9

0,001

13,14

8,62

0,004

LYCW ATX

-14,3

-8,3

<0,001

-1,2

-0,7

<0,001

Förkortningar: AAQoL = Adult ADHD Quality of Life totalpoäng; AISRS = Adult ADHD Investigator

Symptom Rating Scale totalpoäng; ATX = atomoxetin; CAARS-Inv:SV = Conners Adult ADHD Rating

Scale, Investigator Rated, screening version Total ADHD Symptom Score; CGI-S = Clinical Global

Impression of Severity; LOCF = last observation carried forward; PBO = placebo.

ADHD symtomskala; resultat som visas för LYBY studien är AISRS; resultat för alla andra är CAARS-Inv:SV.

I sensitivitetsanalyser som använder metoden basline-observation-carried-forward för patienter utan

något mätvärde efter studiens start (dvs. alla patienter som behandlas), överensstämde resultaten med

resultaten som visas i tabell X.

I analyser av kliniskt betydelsefullt behandlingssvar för alla sex studier samt för de båda

framgångsrika långtidsstudierna, med en uppsättning av olika a

priori

- och

post hoc

definitioner, hade

patienter som behandlades med atomoxetin, konsekvent statistiskt signifikant högre svar än

placebobehandlade patienter (tabell Y).

Tabell Y

Antal (n) och procent av patienter som uppnår kriterierna för respons i poolade

placebokontrillerade studier

Respons definerat som förbättring

av minst 1 poäng i CGI-S

Respons definerat som 40 %

förbättring av CAARS-Inv:SVat

Grupp

Behandling

N

n (%)

p-värde

N

n (%)

p-värde

Poolade akuta studier

a

401 (62,7%)

283 (43,4%)

<0,001

347 (41,3%)

215 (25,3%)

<0,001

Poolade långtidsstudier

a

482 (63,6%)

301 (49,3%)

<0,001

292 (44,0%)

175 (31,4%)

<0,001

Inkluderar alla studier i tabell X utom: CGI-S svarsanalys för akuta studier exkluderar 2 studier på

patienter med komorbid sjukdom(LYBY, LYDQ); CAARS svarsanalys för akuta studier exkluderar

en studie där CAARS inte förekom (LYBY).

I två av de akuta studierna, studerades patienter med ADHD och komorbid alkoholism eller social

ångest. I båda dessa studier förbättrades ADHD symtomen. I studien med komorbid alkoholism, var

det ingen skillnad mellan atomoxetin och placebo med avseende på alkoholanvändning. I studien med

komorbid ångest, förvärrades inte det komorbida tillståndet av atomoxetin.

Effekt av atomoxetin vid underhållsbehandling visades i en studie där patienter som uppfyllde

kriterierna för klinisk betydelsefullt behandlingssvar (definierat som förbättring av både CAARS-

Inv:SV och CGI-S) efter en första behandlingsperiod med aktiv substans i 24 veckor, randomiserades

till behandling med antingen atomoxetin eller placebo i ytterligare 6 månader. Högre andel av

patienterna som behandlades med atomoxetin än placebo uppfyllde kriterierna för bibehållet klinisk

betydelsefullt behandlingssvar i slutet av de 6 månaderna (64,3 % respektive 50 %; p = 0,001).

Atomoxetinbehandlade patienter uppvisade statistiskt signifikant bättre bibehållen funktion än

placebobehandlade patienter. Detta visades med lägre genomsnittlig förändring för Adult Quality of

Life (AAQoL) totalpoäng efter 3 månader (p = 0,003) samt efter 6 månader (p = 0,002).

QT/QTc studie

En grundlig QT/QTc-studie, som genomfördes på friska vuxna med långsam CYP2D6 metabolisering

som fick upp till 60 mg atomoxetin två gånger dagligen, visade att vid maximala förväntade

koncentrationer skilde sig inte effekten av atomoxetin på QTc-intervallet signifikant från placebo. En

liten ökning av QTc-intervallet noterades med ökad koncentration av atomoxetin.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Atomoxetins farmakokinetik är likartad hos vuxna och hos barn och ungdomar. Farmakokinetiken har

inte studerats hos barn yngre än 6 år.

Farmakokinetiska studier har visat att atomoxetin kapslar och oral lösning är bioekvivalenta.

Absorption:

Atomoxetin absorberas snabbt och nästan fullständigt efter oral administrering och når den

genomsnittliga maximala plasmakoncentrationen (C

) ungefär 1 till 2 timmar efter dosintag. Absolut

oral biotillgänglighet av atomoxetin varierar från 63 % till 94 % på grund av interindividuella

skillnader i förstapassagemetabolism. Atomoxetin kan tas oberoende av måltider.

Distribution:

Atomoxetin distribueras i stor utsträckning och binder i hög grad (98 %) till plasmaproteiner,

huvudsakligen albumin.

Metabolism:

Atomoxetin metaboliseras huvudsakligen via cytokrom P450 2D6 (CYP2D6). Långsamma CYP2D6-

metaboliserare utgör cirka 7 % av den kaukasiska befolkningen, och de har högre

plasmakoncentrationer av atomoxetin i jämförelse med snabba metaboliserare. AUC för atomoxetin är

ungefär 10 gånger och Css,

ungefär 5 gånger större hos långsamma metaboliserare i jämförelse

med snabba metaboliserare. Den primära oxidativa metaboliten är 4-hydroxiatomoxetin som snabbt

glukuronideras. 4-hydroxiatomoxetin är ekvipotent med atomoxetin, men cirkulerar i betydligt lägre

koncentrationer i plasma. Fastän 4-hydroxiatomoxetin huvudsakligen bildas av CYP2D6 kan det hos

individer som saknar denna aktivitet ändå bildas via flera andra cytokrom P450 enzymer. Detta sker

dock med en lägre hastighet. Atomoxetin inhiberar eller inducerar inte CYP2D6 vid terapeutiska

doser.

Cytokrom P450-enzymer:

Atomoxetin förorsakade ingen kliniskt signifikant hämning eller induktion

av cytokrom P450-enzymer, inklusive CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 och CYP2C9.

Elimination:

Den genomsnittliga halveringstiden för elimination efter oral administrering är 3,6 timmar för snabba

metaboliserare och 21 timmar för långsamma metaboliserare. Atomoxetin utsöndras primärt som 4-

hydroxiatomoxetin-O-glukuronid, huvudsakligen i urinen.

Linjär/icke-linjär farmakokinetik:

Atomoxetin har en linjär farmakokinetik i doseringsintervallet som studerats hos både snabba och

långsamma metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Patienter med nedsatt leverfunktion har lägre atomoxetinclearance, högre exponering av atomoxetin

(AUC ökade 2-faldigt vid måttligt nedsatt leverfunktion och 4-faldigt vid svårt nedsatt leverfunktion)

och en förlängd halveringstid av modersubstansen i jämförelse med friska kontrollgrupper med

samma CYP2D6-genotyp (snabba metaboliserare). Hos patienter med måttligt till svårt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass B och C) bör start- och underhållsdos justeras (se avsnitt 4.2).

Den genomsnittliga plasmakoncentrationen av atomoxetin var generellt högre hos individer med

terminal njursvikt i jämförelse med friska kontrollgrupper, vilket visats genom ökade C

- (7 %

skillnad) och AUC

värden (ungefär 65 % skillnad). Efter justering för kroppsvikt reduceras

skillnaden mellan grupperna. Atomoxetins och dess metaboliters farmakokinetik hos patienter med

terminal njursvikt tyder på att ingen dosjustering är nödvändig (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data tyder inte på någon särskild risk för människa, baserat på gängse studier avseende

säkerhetsfarmakologi, kronisk toxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet eller reproduktion och

utveckling. På grund av dosbegränsning med hänsyn till det kliniska (eller förstärkta farmakologiska)

behandlingssvaret hos djur, i kombination med metaboliska skillnader mellan djurslagen,

observerades liknande, eller något högre, exponering av atomoxetin hos djur efter maximalt tolererade

doser i icke-kliniska studier som vid maximal, rekommenderad daglig dos hos patienter som är

långsamma CYP2D6-metaboliserare.

En studie genomfördes på unga råttor för att utvärdera atomoxetins effekt på tillväxt, beteende och

sexuell utveckling. En liten försening i sexuell utveckling sågs hos både hon- (alla doser) och handjur

(≥ 10 mg/kg/dag) inkluderande en liten sänkning av bitestikelns vikt och spermieantal. Däremot såg

man inga effekter på fertilitet och fortplantningsförmåga. Relevansen av dessa data för människa är

okänd.

Dräktiga kaniner behandlades med upp till 100 mg/kg atomoxetin dagligen under organogenesen. I en

av tre studier observerades vid den här dosen ett minskat antal födslar med levande avkomma, en

ökning av tidig resorption samt en något högre frekvens av arteria carotis med atypiskt ursprung och

frånvaro av arteria subclavia. Detta observerades vid doser som orsakade en lindrig toxicitet hos

modern och är inom historiska kontrollvärden. NOEL (no effect level) var 30 mg/kg/dag. Hos kaniner

var exponeringen (AUC) av obundet atomoxetin vid 100 mg/kg/dag ungefär 3,3 gånger högre hos

CYP2D6 snabba metaboliserare och 0,4 gånger högre hos CYP2D6 långsamma metaboliserare än vid

en maximal daglig dos av 1,4 mg/kg/dag hos människa. Dessa data, i en av tre studier på kanin,

bedöms som osäkra och relevansen för människa är okänd.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselinnehåll

Processad majsstärkelse som innehåller majsstärkelse och pregelatiniserad stärkelse

Dimetikon 350 cs

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Kapselhölje

Gelatin

Titandioxid (E171)

För 18 mg: Gul järnoxid (E172)

För 25 mg och 40 mg: Indigokarmin (E132) och svart järnoxid (E172)

För 60 mg: Indigokarmin (E132), svart järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172)

För 80 mg och 100 mg: Gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172)

Tryckbläck

Shellack

Propylenglykol

Ammoniak

Svart järnoxid (E172)

Kaliumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Burk:

Hållbarhet efter första öppnandet: 6 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Ogenomskinlig PVC/PVdC/PVC/aluminium blister:

Förpackningsstorlekar: 7 (styrkorna 10 mg, 18 mg, 25 mg och 40 mg), 28, 30, 56 och 60 kapslar.

HDPE-burk med ett polypropenlock:

Förpackningsstorlekar: 28 och 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður

Island

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Atomoxetin Actavis kapslar 10 mg: 52682

Atomoxetin Actavis kapslar 18 mg: 52683

Atomoxetin Actavis kapslar 25 mg: 52684

Atomoxetin Actavis kapslar 40 mg: 52685

Atomoxetin Actavis kapslar 60 mg: 52686

Atomoxetin Actavis kapslar 80 mg: 52687

Atomoxetin Actavis kapslar 100 mg: 52688

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-05-12 /2020-09-23

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-03-08

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen