Atacand Plus 8 mg/12,5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-03-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-03-2021

Aktiva substanser:
hydroklortiazid; kandesartancilexetil
Tillgänglig från:
Cheplapharm Arzneimittel GmbH,
ATC-kod:
C09DA06
INN (International namn):
hydrochlorothiazide; candesartan cilexetil
Dos:
8 mg/12,5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
kandesartancilexetil 8 mg Aktiv substans; hydroklortiazid 12,5 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Kandesartan och diuretika
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 7 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 15 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 300 tabletter; Blister, 98 x 1 tabletter (endos); Burk, 100 tabletter; Blister, 15 x 1 tabletter (endos); Blister, 30 x 1 tabletter (endos); Blister, 90 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
14274
Tillstånd datum:
1998-06-26

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

18-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

18-11-2020

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Atacand Plus 8 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter

kandesartancilexetil/hydroklortiazid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Atacand Plus är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Atacand Plus

Hur du tar Atacand Plus

Eventuella biverkningar

Hur Atacand Plus ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Atacand Plus är och vad det används för

Ditt läkemedel heter Atacand Plus. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna

patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. De

samarbetar för att sänka ditt blodtryck.

Kandesartancilexetil tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister.

Det får dina blodkärl att slappna av och vidgas, vilket bidrar till att sänka ditt blodtryck.

Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas diuretika (urindrivande medel). Det

hjälper din kropp att göra sig av med vatten och salter, som natrium, i urinen. Detta bidrar till

att sänka ditt blodtryck.

Din läkare kan skriva ut Atacand Plus om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt med enbart

kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.

Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som finns i Atacand Plus kan också vara godkända för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller

annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Atacand Plus

Ta inte Atacand Plus:

om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot läkemedel som innehåller sulfonamid. Om du känner dig osäker om

detta gäller dig ska du tala med din läkare.

om du är gravid i mer än tredje månaden (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika

Atacand Plus, se Graviditet och amning).

om du har allvarliga njurproblem.

om du har en allvarlig leversjukdom eller gallvägshinder (ett tillstånd då gallan har svårt att

komma ut ur gallblåsan).

om du har ihållande låg mängd av kalium i blodet.

om du har ihållande hög mängd av kalcium i blodet.

om du någonsin har haft gikt.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

Om du känner dig osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig ska du tala med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Atacand Plus.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atacand Plus:

om du har diabetes.

om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.

om du kräks, nyligen haft svåra kräkningar eller har diarré.

om du har en sjukdom i binjuren som heter Conns syndrom (även kallad primär

hyperaldosteronism).

om du någon gång har haft en sjukdom som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE).

om du har lågt blodtryck.

om du någon gång har drabbats av slaganfall.

om du någon gång har haft allergi eller astma.

om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Atacand

Plus rekommenderas inte i början av graviditeten och ska inte användas efter tredje månaden av

graviditeten, eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren.

om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen.

Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka

risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer). Skydda din hud från

exponering för solljus och UV-strålar medan du använder Atacand Plus.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även information under rubriken ”Ta inte Atacand Plus”.

Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa

tillstånd.

Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Atacand Plus om du ska genomgå någon typ av

operation. Anledningen är att Atacand Plus i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel

kan orsaka ett kraftigt blodtrycksfall.

Atacand Plus kan göra att huden blir känsligare för solljus.

Barn

Det finns ingen erfarenhet av att använda Atacand Plus till barn (under 18 års ålder). Därför ska

Atacand Plus inte ges till barn.

Andra läkemedel och Atacand Plus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Atacand Plus kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel

kan påverka Atacand Plus. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover

emellanåt.

Speciellt ska du berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel, eftersom din

läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

Andra läkemedel som hjälper till att sänka blodtrycket, inklusive betablockerare, aliskiren-

innehållande läkemedel, diazoxid och ACE-hämmare som enalapril, kaptopril, lisinopril eller

ramipril.

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID-preparat) som ibuprofen, naproxen,

diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g om dagen) (ett läkemedel som lindrar smärta och

inflammation).

Kaliumtillskott eller saltersättningsmedel som innehåller kalium (läkemedel som ökar mängden

kalium i blodet).

Kalcium- eller D-vitamintillskott.

Läkemedel som sänker kolesterolvärdet, som colestipol eller kolestyramin.

Läkemedel mot diabetes (tabletter eller insulin).

Läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen (antiarytmiska medel) som digoxin och

betablockerare.

Läkemedel som kan påverkas av kaliumhalten i blodet, som vissa antipsykotiska läkemedel.

Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

Vätskedrivande medel (diuretika).

Laxermedel.

Penicillin eller trimetoprim/sulfametoxazol (en kombination av antibiotika).

Amfotericin (mot svampinfektioner).

Litium (ett läkemedel mot psykiska sjukdomar).

Steroider som prednisolon.

Hypofyshormon (ACTH).

Läkemedel mot cancer.

Amantadin (mot Parkinsons sjukdom eller mot allvarliga virusinfektioner).

Barbiturater (en typ av lugnande medel som även används mot epilepsi).

Karbenoxolon (mot sjukdom i matstrupen eller sår i munnen).

Antikolinerga medel som atropin och biperiden.

Cyklosporin, ett läkemedel som används när man transplanterar organ för att förhindra att

organet stöts bort.

Andra läkemedel som kan orsaka en förstärkning av den blodtryckssänkande effekten, som

baklofen (ett läkemedel som lindrar spasticitet (muskelkramper)), amifostin (mot cancer) och

vissa antipsykotiska läkemedel.

Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna ”Ta inte

Atacand Plus” och ”Varningar och försiktighet”).

Atacand Plus med mat och dryck och alkohol

Du kan ta Atacand Plus med eller utan mat.

När du har ordinerats Atacand Plus ska du diskutera med din läkare innan du dricker alkohol.

Alkohol kan göra att du känner dig svag eller yr.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Atacand Plus före graviditet eller så snart du vet att du är gravid

och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Atacand Plus bör inte användas i början av

graviditeten och ska inte användas efter tredje månaden av graviditeten, eftersom det då kan orsaka

fosterskador.

Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Atacand Plus rekommenderas inte till

ammande mödrar, och din läkare kan välja ett annat läkemedel åt dig om du vill amma, speciellt om

ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel när de tar Atacand Plus. Om det händer dig ska du inte

köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Atacand Plus innehåller laktos

Atacand Plus innehåller laktos som är en sorts socker. Om din läkare har sagt till dig att du inte tål

vissa sockerarter, måste du prata med honom/henne innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Atacand Plus

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Det är viktigt att du fortsätter att ta Atacand Plus varje dag.

Rekommenderad dos av Atacand Plus är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg att ta den.

Om du har tagit för stor mängd av Atacand Plus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. (09)-471 977

eller växel (09) 4711) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Atacand Plus

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Ta nästa dos som normalt.

Om du slutar att ta Atacand Plus

Om du slutar att ta Atacand Plus kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Atacand Plus

utan att först tala med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Det är viktigt att du känner till vad det kan vara för biverkningar. Vissa av biverkningarna av

Atacand Plus orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.

Sluta att ta Atacand Plus och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska

reaktioner:

andningssvårigheter, med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg.

svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller svalg, som kan ge svårighet att svälja.

svår hudklåda (med upphöjda utslag).

Atacand Plus kan orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan

försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om det händer ska du kontakta din

läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov emellanåt för att kontrollera om Atacand Plus har haft någon

påverkan på ditt blod (agranulocytos).

Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)

Förändrade resultat av vissa blodprover:

Minskad mängd natrium i blodet. Om minskningen är kraftig kan du känna av svaghet,

energilöshet eller muskelkramper.

Ökad eller minskad mängd kalium i blodet, speciellt om du redan har njurproblem eller

hjärtsvikt. Om förändringen är kraftig kan du känna av trötthet, svaghet, oregelbundna

hjärtslag eller stickningar och domningar i huden.

En ökad mängd kolesterol, socker eller urinsyra i blodet.

Socker i urinen.

Känsla av yrsel eller svaghet.

Huvudvärk.

Luftvägsinfektion.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter)

Lågt blodtryck. Det kan göra att du känner dig svag eller yr.

Aptitlöshet, diarré, förstoppning, irritation i magsäcken.

Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag), utslag som beror på känslighet för solljus.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter)

Gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om du får detta ska du genast kontakta din

läkare.

Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du har njurproblem eller hjärtsvikt.

Sömnsvårigheter, depression, rastlöshet.

Stickningar eller pirrningar i armar eller ben.

Dimsyn under kort tid.

Onormal hjärtrytm.

Andningssvårigheter (inklusive lunginflammation och vätska i lungorna).

Feber.

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit). Detta ger en måttlig till svår smärta i magen.

Muskelkramper.

Skador på blodkärl som ger röda eller lila prickar i huden.

Minskning i antalet röda eller vita blodkroppar eller blodplättar. Du kan då märka trötthet,

infektion, feber eller att du lätt får blåmärken.

Kraftiga utslag som utvecklas snabbt, med blåsor och hudavflagning och eventuellt blåsor i

munnen.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter)

Svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg.

Klåda.

Ont i rygg, leder eller muskler.

Förändrad leverfunktion, inklusive inflammation i levern (hepatit). Du kan märka av trötthet,

gulfärgning av hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

Hosta.

Illamående.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Hud- och läppcancer (icke-melanom hudcancer).

Plötslig närsynthet.

Plötslig ögonsmärta (akut trångvinkelglaukom).

Systemisk och kutan lupus erythematosus (allergiskt tillstånd som orsakar feber, ledsmärta,

hudutslag som kan innefatta rodnad, blåsbildning, fjällning och knölar).

Diarré

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Atacand Plus ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterförpackningen eller burken

efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Atacand Plus är kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Tabletterna

innehåller antingen 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil och antingen 12,5 mg eller 25 mg

hydroklortiazid.

Övriga innehållsämnen är karmelloskalcium, hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat,

magnesiumstearat, majsstärkelse och makrogol. Atacand Plus 16 mg/12,5 mg och Atacand Plus

32 mg/25 mg innehåller också röd järnoxid (E 172). Atacand Plus 16 mg/12,5 mg, Atacand Plus

32 mg/12,5 mg och Atacand Plus 32 mg/25 mg innehåller också gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atacand Plus 8 mg/12,5 mg tabletter är vita, 4,5 mm x 9,5 mm, ovala tabletter med en skåra på båda

sidor och är märkta

CK

A

Atacand

Plus 16 mg/12,5 mg tabletter är persikofärgade, 4,5 mm x 9,5 mm, ovala tabletter med en

skåra på båda sidor och är märkta

CS

A

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter är gula, 6,5 mm x 11 mm, ovala tabletter med en skåra och

märkning

CJ

A

på den ena sidan och en tryckkänslig skåra på den andra sidan. Tabletten kan delas i två

lika stora halvor genom att bryta vid skåran.

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter är rosa, 6,5 mm x 11 mm, ovala tabletter med en skåra och

märkningen

CD

A

på den ena sidan och en tryckkänslig skåra på den andra sidan. Tabletten kan delas i

två lika stora halvor genom att bryta vid skåran.

Atacand Plus 8 mg/12,5 mg tabletter förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller i

blisterförpackningar innehållande 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning), 28,

,

30x1

(endosförpackning), 50, 56, 90, 98, 98x1 (endosförpackning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller i

blisterförpackningar innehållande 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning), 28,

28x1 (endosförpackning),

,

30x1 (endosförpackning), 50, 50x1

(endosförpackning),

56, 56x1 (endosförpackning),

98x1 (endosförpackning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller i

blisterförpackningar innehållande 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning), 28, 28x1 (endosförpackning),

30, 30x1 (endosförpackning), 50, 50x1 (endosförpackning), 56, 56x1 (endosförpackning), 98, 98x1

(endosförpackning), 100 eller 300 tabletter.

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter förpackas i blisterförpackningar innehållande 7, 14, 15, 15x1

(endosförpackning), 28, 28x1 (endosförpackning), 30, 30x1 (endosförpackning), 50, 50x1

(endosförpackning), 56, 56x1 (endosförpackning), 98, 98x1 (endosförpackning), 100 eller

300 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sverige: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige

Finland: AstraZeneca Oy, Självstyrelsegränden 4, 02600 Esbo, Finland

Tillverkare:

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, Sverige

eller

AstraZeneca GmbH, Tinsdaler Weg 183, 22880 Wedel, Tyskland

eller

AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business park, Macclesfield, Chesire, SK10 2 NA,

Storbritannien

eller

Avara Reims Pharmaceutical Services, Parc industriel de la Pompelle, Chemin de Vrilly, 51100

Reims, Frankrike.

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Namn

Medlemsstat

Atacand Plus

Belgien, Cypern, Estland, Grekland, Finland,

Irland, Island, Lettland, Luxemburg, Malta,

Nederländerna, Norge, Rumänien, Slovakien,

Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike

Hytacand

Frankrike, Portugal

Atacand Zid

Danmark

Ratacand Plus

Italien

Denna bipacksedel ändrades senast

2019-03-06

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

http://www.lakemedelsverket.se

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Atacand Plus 8 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 16 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En tablett Atacand Plus 8 mg/12,5 mg innehåller 8 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg

hydroklortiazid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 77 mg laktosmonohydrat

En tablett Atacand

Plus 16 mg/12,5 mg innehåller 16

mg kandesartancilexetil och 12,5 mg

hydroklortiazid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 68 mg laktosmonohydrat.

En tablett Atacand Plus 32 mg/12,5 mg innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg

hydroklortiazid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 148,5 mg laktosmonohydrat.

En tablett Atacand Plus 32 mg/25 mg innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg

hydroklortiazid.

Hjälpämne med känd effekt

Varje tablett innehåller 136 mg laktosmonohydrat.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Atacand Plus 8 mg/12,5 mg är vita, 4,5 mm x 9,5 mm, ovala, bikonvexa tabletter med en skåra på

båda sidor och är märkta med

på ena sidan.

Atacand

Plus 16 mg/12,5 mg är persikofärgade, 4,5 mm x 9,5 mm, ovala, bikonvexa tabletter med en

skåra på båda sidor och är märkta med

på ena sidan.

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg tabletter är gula, 6,5 mm x 11 mm, ovala, bikonvexa tabletter med en

skåra och märkningen

på den ena sidan och en tryckkänslig skåra på den andra sidan.

CK

A

CJ

A

CS

A

Atacand Plus 32 mg/25 mg tabletter är rosa, 6,5 mm x 11 mm, ovala, bikonvexa tabletter med en skåra

och märkningen

på den ena sidan och en tryckkänslig skåra på den andra sidan.

Atacand Plus 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg tabletterna kan delas i två lika stora doser.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Atacand Plus är avsett för:

Behandling av primär hypertoni hos vuxna patienter med otillräcklig blodtryckskontroll med

kandesartancilexetil eller hydroklortiazid i monoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering vid hypertoni

Rekommenderad dos av Atacand Plus är en tablett en gång dagligen.

Dostitrering med de enskilda komponenterna (kandesartancilexetil och hydroklortiazid)

rekommenderas. Då det är kliniskt lämpligt kan en direkt övergång från monoterapi till Atacand Plus

övervägas. Dostitrering av kandesartancilexetil rekommenderas vid byte från monoterapi med

hydroklortiazid. Atacand Plus kan administreras till patienter vars blodtryck inte kontrolleras optimalt

med monoterapi med kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller Atacand Plus i lägre doser.

Huvuddelen av den blodtryckssänkande effekten uppnås vanligtvis inom 4 veckor efter påbörjad

behandling.

Speciella patientgrupper

Äldre

Ingen dosjustering behövs till äldre patienter.

Patienter med reducerad blodvolym

Dostitrering av kandesartancilexetil rekommenderas till patienter med risk för hypotension, såsom

patienter med möjlig volymförlust (en initialdos av kandesartancilexetil på 4 mg kan övervägas till

dessa patienter).

Patienter med nedsatt njurfunktion

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-80 ml/min/1,73 m

kroppsyta) rekommenderas dostitrering.

Atacand Plus är kontraindicerat till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

< 30 ml/min/1,73 m

BSA) (se avsnitt 4.3).

Patienter med nedsatt leverfunktion

Dostitrering av kandesartancilexetil rekommenderas till patienter med lätt till måttligt nedsatt

leverfunktion.

Atacand Plus är kontraindicerat till patienter med svårt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas (se

avsnitt 4.3).

Pediatrisk population

CD

A

Säkerhet och effekt för Atacand Plus för barn från födseln till ungdomar yngre än 18 år har ännu inte

fastställts. Inga data finns tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning.

Atacand Plus kan tas med eller utan föda.

Biotillgängligheten för kandesartan påverkas inte av föda.

Det finns ingen kliniskt signifikant interaktion mellan hydroklortiazid och föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1 eller

mot andra sulfonamider. Hydroklortiazid är en sulfonamid.

Graviditet i andra eller tredje trimestern (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 30 ml/min/1,73 m

BSA).

Svårt nedsatt leverfunktion och/eller kolestas.

Refraktär hypokalemi och hyperkalcemi.

Gikt.

Samtidig användning av Atacand Plus och läkemedel som innehåller aliskiren är kontraindicerad hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.5

och 5.1).

4.4

Varningar och försiktighet

Dubbel blockad av renin

angiotensin

aldosteron-systemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck. ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas

samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

Nedsatt njurfunktion

Liksom med andra medel som hämmar renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan förändringar av

njurfunktionen förväntas hos mottagliga patienter som behandlas med Atacand Plus (se avsnitt 4.3).

Njurtransplantation

Det finns begränsade klinisk data rörande användning av Atacand Plus hos patienter som genomgått

njurtransplantation.

Njurartärstenos

Läkemedel som påverkar renin-angiotensin-aldosteronsystemet, inklusive

angiotensin II-receptorantagonister (AIIRA), kan höja urea i blodet och serumkreatinin hos patienter

med bilateral njurartärstenos eller njurartärstenos hos patienter med en kvarvarande njure.

Intravaskulär volymförlust

Hos patienter med intravaskulär volym- och/eller natriumförlust kan symtomgivande hypotension

uppkomma, såsom är beskrivet för andra substanser som verkar via renin-angiotensin-

aldosteronsystemet. Därför rekommenderas inte användning av Atacand Plus förrän detta tillstånd har

korrigerats.

Anestesi och kirurgi

Hypotension kan uppkomma under anestesi och kirurgi på patienter som behandlas med AIIRA, på

grund av blockad av renin-angiotensinsystemet. I mycket sällsynta fall kan blodtrycksfallet vara så

uttalat att det kan motivera användning av intravenösa vätskor och/eller vasopressorer.

Nedsatt leverfunktion

Tiazider ska användas med försiktighet till patienter med nedsatt leverfunktion eller progressiv

leversjukdom, eftersom även mindre förändringar av vätske- och elektrolytbalansen kan utlösa

leverkoma. Det finns ingen klinisk erfarenhet av Atacand Plus till patienter med nedsatt leverfunktion.

Aorta- och mitralisklaffstenos (obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati)

Liksom med andra kärldilaterare ska särskild försiktighet iakttas vid behandling av patienter med

hemodynamiskt relevant aorta- eller mitralisklaffstenos eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär hyperaldosteronism svarar i allmänhet inte på antihypertensiva medel som

verkar genom hämning av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Därför rekommenderas inte

användning av Atacand Plus till denna population.

Elektrolytrubbningar

Regelbunden bestämning av serumelektrolyter bör utföras med lämpliga intervall. Tiazider, inklusive

hydroklortiazid, kan orsaka vätske- eller elektrolytrubbning (hyperkalcemi, hypokalemi, hyponatremi,

hypomagnesemi och hypokloremisk alkalos).

Tiaziddiuretika kan minska utsöndringen av kalcium via urinen och orsaka återkommande och något

ökad koncentration av serumkalcium. Markant hyperkalcemi kan vara tecken på dold

hyperparatyreoidism. Tiazider ska sättas ut innan man utför tester av bisköldkörtelfunktionen.

Hydroklortiazid ökar dosberoende utsöndringen av kalium i urin, vilket kan leda till hypokalemi.

Denna effekt av hydroklortiazid förefaller vara mindre påtaglig vid kombination med

kandesartancilexetil. Risken för hypokalemi kan vara förhöjd hos patienter med levercirros, hos

patienter med kraftig diures, hos patienter med ett otillräckligt oralt intag av elektrolyter och hos

patienter som samtidigt behandlas med kortikosteroider eller adrenokortikotropt hormon (ACTH).

Behandling med kandesartancilexetil kan orsaka hyperkalemi, speciellt vid hjärtsvikt och/eller nedsatt

njurfunktion. Samtidig användning av Atacand Plus och ACE-hämmare, aliskiren, kaliumsparande

diuretika, kaliumsupplement, saltsubstitut eller andra läkemedel som höjer serumkaliumnivåerna (t.ex.

heparinnatrium och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol) kan leda till höjningar av

serumkalium. Kalium ska monitoreras vid behov.

Tiazider har visat sig öka urinutsöndringen av magnesium, vilket kan leda till hypomagnesemi.

Metabola och endokrina effekter

Behandling med ett tiaziddiuretikum kan försämra glukostoleransen. Dosjustering av antidiabetika,

inklusive insulin, kan vara nödvändig. Latent diabetes mellitus kan bli manifest vid behandling med

tiazider. Höjda kolesterol- och triglyceridnivåer har associerats med behandling med tiaziddiuretika.

Med de doser som Atacand Plus innehåller har endast minimala effekter observerats. Tiaziddiuretika

höjer serumkoncentrationen av urinsyra och kan utlösa gikt hos patienter med benägenhet för detta.

Fotosensitivitet

Fall av fotosensitivitetsreaktioner har rapporterats vid användning av tiaziddiuretika (se avsnitt 4.8).

Om en fotosensitivitetsreaktion uppkommer rekommenderas det att behandlingen sätts ut. Om det är

nödvändigt att sätta in behandlingen igen, rekommenderas att man skyddar de områden som

exponeras för sol eller artificiell UVA-bestrålning.

Icke-melanom hudcancer

En ökad risk för icke-melanom hudcancer (NMSC) [basalcellscancer (BCC) och skivepitelcancer

(SCC)] vid exponering för ökande kumulativ dos av hydroklorotiazid (HCTZ) har setts i två

epidemiologiska studier som baserats på det danska nationella cancerregistret. Fotosensibiliserande

effekter av HCTZ kan fungera som en möjlig mekanism för NMSC.

Patienter som tar HCTZ ska informeras om risken för NMSC och rådas att regelbundet kontrollera om

nya lesioner uppkommit på huden, och genast rapportera alla misstänkta hudlesioner. Patienter bör

rekommenderas möjliga förebyggande åtgärder såsom begränsad exponering för solljus och

UV-strålar och, vid exponering, tillräckligt skydd för att minimera risken för hudcancer. Misstänkta

hudlesioner ska genast undersökas och undersökning ska eventuellt inbegripa histologiska

undersökningar av biopsier. Användningen av HCTZ kan också behöva övervägas på nytt för

patienter som tidigare drabbats av NMSC (se även avsnitt 4.8).

Choroidal effusion, akut myopi och trångvinkelglaukom

Hydroklortiazid, en sulfonamid, kan orsaka en idiosynkratisk reaktion som resulterar i choroidal

effusion med synfältsdefekt, övergående myopi och akut trångvinkelglaukom. Symtomen inkluderar

akut försämrad synskärpa eller okulär smärta och uppstår vanligtvis inom timmar till veckor efter

initiering av behandling. Obehandlat akut trångvinkelglaukom kan leda till permanent synförlust. Den

primära behandlingen är att avbryta läkemedelsbehandlingen så snabbt som möjligt. Snabba

medicinska eller kirurgiska behandlingar kan behöva övervägas om det intraokulära trycket förblir

okontrollerat. Riskfaktorer för att utveckla akut trångvinkelglaukom kan inkludera sulfonamid- eller

penicillinallergi i anamnesen.

Allmänt

Hos patienter vars kärltonus och njurfunktion huvudsakligen beror på renin-angiotensin-

aldosteronsystemets aktivitet (t.ex. patienter med svår hjärtsvikt eller underliggande njursjukdom,

inklusive njurartärstenos) har behandling med läkemedel som påverkar detta system, inklusive AIIRA,

associerats med akut hypotension, azotemi, oliguri eller, i sällsynta fall, akut njursvikt. Liksom med

alla blodtryckssänkande medel kan alltför kraftigt blodtrycksfall hos patienter med ischemisk

hjärtsjukdom eller aterosklerotisk cerebrovaskulär sjukdom leda till hjärtinfarkt eller stroke.

Överkänslighetsreaktioner mot hydroklortiazid kan uppträda hos patienter med eller utan anamnes på

allergi eller bronkialastma, men är mer sannolikt hos patienter med sådan anamnes.

Exacerbation eller aktivering av systemisk lupus erythematosus har rapporterats vid användning av

tiaziddiuretika.

Den blodtryckssänkande effekten av Atacand Plus kan förstärkas av andra blodtryckssänkande medel.

Detta läkemedel innehåller laktos som hjälpämne. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

Graviditet

Behandling med AIIRA bör inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt behandling med AIIRA

anses absolut nödvändig, bör patienter som planerar graviditet byta till alternativa blodtryckssänkande

behandlingar där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under graviditet. Vid

konstaterad graviditet ska behandling med AIIRA avbrytas omedelbart och, om lämpligt, en alternativ

behandling sättas in (se avsnitt 4.3 och 4.6).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Bland substanser som har undersökts i kliniska farmakokinetiska studier ingår warfarin, digoxin, orala

antikonceptionsmedel (d.v.s. etinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid och nifedipin. Inga

farmakokinetiska interaktioner av klinisk betydelse identifierades i dessa studier.

Det kan förväntas att den kaliumminskade effekten av hydroklortiazid potentieras av andra läkemedel

associerade med kaliumförlust och hypokalemi (t.ex. andra kaliuretiska diuretika, laxermedel,

amfotericin, karbenoxolon, penicillin G-natrium, salicylsyraderivat, steroider, ACTH).

Samtidig användning av Atacand Plus och kaliumsparande diuretika, kaliumsupplement eller

saltersättningsmedel eller andra läkemedel som kan höja serumkaliumnivåerna (t.ex. heparinnatrium

och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol) kan leda till ökade halter av serumkalium.

Övervakning av kaliumnivåerna bör ske vid behov (se avsnitt 4.4).

Diuretikainducerad hypokalemi och hypomagnesemi predisponerar för de potentiella kardiotoxiska

effekterna av digitalisglykosider och antiarytmika. Regelbunden kontroll av serumkalium

rekommenderas när Atacand Plus administreras tillsammans med sådana läkemedel och med följande

läkemedel som kan inducera torsades de pointes:

Antiarytmika klass Ia (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid)

Antiarytmika klass III (t.ex. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

Vissa antipsykotika (t.ex. tioridazin, klorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperiodol)

Övriga (t.ex. bepridil, cisaprid, difemanil, i.v. erytromycin, halofantrin, ketanserin, mizolastin,

pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, i.v. vinkamin)

Samtidig administrering av litium och ACE-hämmare eller hydroklortiazid har rapporterats ge

reversibla höjningar av serumkoncentrationen och toxiciteten av litium. En liknande effekt har även

rapporterats med AIIRA. Användning av kandesartan och hydroklortiazid tillsammans med litium

rekommenderas inte. Om kombinationen visar sig nödvändig rekommenderas noggrann övervakning

av serumlitiumnivåerna.

När AIIRA administreras samtidigt med ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (d.v.s.

selektiva COX-2-hämmare, acetylsalicylsyra (> 3 g/dag) och ickeselektiva NSAID), kan en minskning

av den blodtryckssänkande effekten uppstå.

Liksom med ACE-hämmare kan samtidig användning av AIIRA och NSAID leda till en förhöjd risk

för försämrad njurfunktion, inklusive möjlig akut njursvikt, och en ökning av serumkalium, speciellt

hos patienter med en redan tidigare dålig njurfunktion. Kombinationen ska ges med försiktighet,

speciellt till äldre. Patienterna måste vara tillräckligt hydrerade och man bör överväga att övervaka

njurfunktionen efter initiering av kombinationsbehandlingen och regelbundet därefter.

Den diuretiska, natriuretiska och antihypertensiva effekten av hydroklortiazid minskas av NSAID.

Absorptionen av hydroklortiazid reduceras av kolestipol och kolestyramin.

Effekten av icke-depolariserande skelettmuskel-relaxerande medel (t.ex. tubokurarin) kan förstärkas

av hydroklortiazid.

Tiaziddiuretika kan höja serumkalciumnivåerna genom minskad utsöndring. Om kalciumsupplement

eller D-vitamin måste ordineras ska serumkalciumnivåerna övervakas och dosen justeras i enlighet

med detta.

Den hyperglykemiska effekten av betablockerare och diazoxid kan förstärkas av tiazider.

Antikolinerga medel (t.ex. atropin, biperiden) kan öka biotillgängligheten för diuretika av tiazidtyp

genom att minska den gastrointestinala motiliteten och magsäckens tömningshastighet.

Tiazider kan öka risken för biverkningar orsakat av amantadin.

Tiazider kan minska den renala utsöndringen av cytotoxiska läkemedel (t.ex. cyklofosfamid,

metotrexat) och förstärka deras myelosuppressiva effekter.

Postural hypotension kan förvärras vid samtidigt intag av alkohol, barbiturater eller anestetika.

Behandling med ett tiaziddiuretikum kan försämra glukostoleransen. Dosjustering av antidiabetika,

inklusive insulin, kan vara nödvändigt. Metformin ska användas med försiktighet p.g.a. risken för

mjölksyraacidos utlöst av möjlig funktionell njursvikt kopplad till hydroklortiazid.

Hydroklortiazid kan minska det arteriella svaret på pressoraminer (t.ex. adrenalin) men inte tillräckligt

mycket för att upphäva pressoreffekten.

Hydroklortiazid kan öka risken för akut njurinsufficiens, speciellt vid höga doser av kontrastmedel

som innehåller jod.

Samtidig behandling med cyklosporin kan öka risken för hyperurikemi och giktliknande

komplikationer.

Samtidig behandling med baklofen, amifostin, tricykliska antidepressiva eller neuroleptika kan leda

till förstärkning av den blodtrycksänkande effekten och kan framkalla hypotension.

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av renin-angiotensin-

aldosteron-systemet (RAAS) genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin

II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört med användning av ett enda läkemedel som påverkar

RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister (AIIRA):

Angiotensin-II antagonister bör inte användas under graviditetens första trimester (se 4.4 Varningar

och försiktighet). Angiotensin-II antagonister är kontraindicerat under graviditetens andra och tredje

trimester (se 4.3 Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighet).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte uteslutas. Kontrollerade

epidemiologiska data saknas för angiotensin-II antagonister men likartade risker kan föreligga för

denna läkemedelsgrupp. Om inte fortsatt behandling med angiotensin-II antagonister anses nödvändig,

bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med

angiotensin-II antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med angiotensin-II antagonister under andra och tredje trimestern kan

inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening)

och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotension, hyperkalemi). (Se också 5.3 Prekliniska

säkerhetsuppgifter).

Om exponering för angiotensin-II antagonister förekommit under graviditetens andra trimester

rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt angiotensin-II antagonister bör observeras noggrant med avseende

på hypotension (se 4.3 Kontraindikationer och 4.4 Varningar och försiktighet).

Hydroklortiazid:

Erfarenheten av hydroklortiazidanvändande under graviditet är begränsad framför allt under första

trimestern. Data från djurstudier är otillräckliga. Hydroklortiazid passerar placentan. Med tanke på

den farmakologiska verkningsmekanismen för hydroklortiazid kan det vid användandet under andra

och tredje trimestern störa den fetoplacentär perfusionen och orsaka fetala och neonatala effekter

såsom ikterus, elektrolytrubbningar och trombocytopeni.

Hydroklortiazid ska inte användas vid graviditetsödem, graviditetshypertoni eller

havandeskapsförgiftning på grund av risken för minskad plasmavolym och försämrad

placentagenomblödning utan att sjukdomsförloppet påverkas positivt. Hydroklortiazid ska inte

användas vid essentiell hypertoni hos gravida förutom vid sällsynta situationer då ingen annan

behandling finns att tillgå.

Amning

Angiotensin II-receptorantagonister (AIIRA):

Eftersom ingen information angående användning av Atacand Plus under amning finns,

rekommenderas inte Atacand Plus utan i stället är alternativa behandlingar med bättre dokumenterad

säkerhetsprofil att föredra under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Hydroklortiazid:

Hydroklortiazid utsöndras i human bröstmjölk i små mängder. Tiazider i höga doser som orsakar

intensiv diures kan hämma mjölkproduktionen. Användning av Atacand Plus under amning

rekommenderas ej.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier av effekten på förmågan att framföra fordon och användning av maskiner har utförts.

Yrsel eller trötthet kan ibland uppträda under behandling med Atacand Plus vilket man bör ta hänsyn

till vid framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

I kontrollerade kliniska studier med kandesartancilexetil/hydroklortiazid var biverkningarna milda och

övergående.

Andelen patienter som avslutade behandlingen på grund av biverkningar, var lika för

kandesartancilexetil/hydroklortiazid (2,3-3,3 %) och för placebo (2,7 4,3 %).

I kliniska studier på kandesartancilexetil/hydroklortiazid var biverkningarna begränsade till dem som

tidigare rapporterats med kandesartancilexetil och/eller hydroklortiazid.

Nedanstående tabell visar biverkningarna med kandesartancilexetil från kliniska studier och från

erfarenhet efter marknadsgodkännande. I en poolad analys av data från kliniska studier på patienter

med hypertoni baserades definitionen av biverkningarna med kandesartancilexetil på en incidens av

biverkningar med kandesartancilexetil som var minst 1 % högre än den incidens som sågs med

placebo.

De frekvenser som genomgående används i tabellerna i avsnitt 4.8 är: mycket vanliga (≥1/10), vanliga

(≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Vanliga

Luftvägsinfektion

Blodet och lymfsystemet

Mycket

sällsynta

Leukopeni, neutropeni och

agranulocytos

Metabolism och nutrition

Mycket

sällsynta

Hyperkalemi, hyponatremi

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Yrsel/vertigo, huvudvärk

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Mycket

sällsynta

Hosta

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Mycket

sällsynta

Illamående

Magtarmkanalen

Ingen känd

frekvens

Diarré

Lever och gallvägar

Mycket

sällsynta

Förhöjda leverenzymer, onormal

leverfunktion eller hepatit

Hud och subkutan vävnad

Mycket

sällsynta

Angioödem, hudutslag, urtikaria, klåda

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket

sällsynta

Ryggsmärtor, artralgi, myalgi

Njurar och urinvägar

Mycket

sällsynta

Nedsatt njurfunktion, inklusive

njursvikt hos predisponerade patienter

(se avsnitt 4.4)

Tabellen nedan visar biverkningar med hydroklortiazid i monoterapi, vanligen med doser på 25 mg

eller högre

.

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Neoplasier; benigna, maligna och

ospecificerade (inkl. cystor och

polyper)

Ingen känd

frekvens

Icke-melanom hudcancer

(basalcellscancer och skivepitelcancer)

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

Leukopeni, neutropeni/agranulocytos,

trombocytopeni, aplastisk anemi,

benmärgsdepression, hemolytisk anemi

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaktiska reaktioner

Metabolism och nutrition

Vanliga

Hyperglykemi, hyperurikemi,

elektrolytrubbning (inklusive

hyponatremi och hypokalemi)

Psykiska störningar

Sällsynta

Sömnstörningar, depression, rastlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Yrsel, vertigo

Sällsynta

Parestesier

Ögon

Sällsynta

Övergående dimsyn

Ingen känd

frekvens

Akut myopi, akut trångvinkelglaukom,

choroidal effusion

Hjärtat

Sällsynta

Hjärtarytmier

Blodkärl

Mindre

vanliga

Postural hypotension

Sällsynta

Nekrotiserande angit (vaskulit, kutan

vaskulit)

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Sällsynta

Andningssvårigheter (inklusive

pneumonit och lungödem)

Magtarmkanalen

Mindre

vanliga

Anorexi, aptitlöshet, magsäcksirritation,

diarré, förstoppning

Sällsynta

Pankreatit

Lever och gallvägar

Sällsynta

Ikterus (intrahepatisk kolestatisk

ikterus)

Hud och subkutan vävnad

Mindre

vanliga

Hudutslag, urtikaria,

fotosensitivitetsreaktioner

Sällsynta

Toxisk epidermal nekrolys

Ingen känd

frekvens

Systemisk lupus erythematosus,

kutan lupus erythematosus

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Sällsynta

Muskelspasm

Organsystemklass

Frekvens

Biverkning

Njurar och urinvägar

Vanliga

Glukosuri

Sällsynta

Renal dysfunktion och interstitiell nefrit

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administreringsstället

Vanliga

Svaghet

Sällsynta

Feber

Undersökningar

Vanliga

Höjda kolesterol- och triglyceridvärden

Sällsynta

Höjda BUN- och serumkreatininvärden

Beskrivning av utvalda biverkningar

Icke-melanom hudcancer: Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett

kumulativt dosberoende samband setts mellan HCTZ och NMSC (se även avsnitt 4.4 och 5.1).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Med hänvisning till de farmakologiska egenskaperna kan överdosering av kandesartancilexetil

sannolikt huvudsakligen ge symtomgivande hypotension och yrsel. I de enskilda fallrapporterna från

överdoseringar (på upp till 672 mg kandesartancilexetil) återhämtade sig patienten utan

komplikationer.

Den huvudsakliga effekten av överdosering av hydroklortiazid är akut vätske- och elektrolytförlust.

Symtom som yrsel, hypotension, törst, takykardi, kammararytmier, sedering/nedsatt medvetandenivå

och muskelkramper kan också förekomma.

Åtgärder

Det finns ingen specifik information om behandling av överdosering av Atacand Plus. Följande

åtgärder föreslås emellertid i händelse av överdosering.

Vid behov ska kräkning framkallas eller ventrikelsköljning övervägas. Om symtomgivande

hypotension skulle uppträda ska symtomatisk behandling och övervakning av livsviktiga funktioner

inledas. Patienten ska ligga på rygg med benen upphöjda. Om detta inte är tillräckligt ska

plasmavolymen ökas genom infusion av isoton koksaltlösning. Serumelektrolyter och syrabasbalans

ska kontrolleras och vid behov korrigeras. Om de ovannämnda åtgärderna inte är tillräckliga kan

sympatomimetika administreras

Kandesartan kan inte elimineras genom hemodialys. Det är inte känt i vilken utsträckning

hydroklortiazid elimineras genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Angiotensin II-antagonister + diuretika, ATC-kod:

C09DA06

Verkningsmekanism

Angiotensin II är det primära vasoaktiva hormonet i renin-angiotensin-aldosteronsystemet och spelar

en roll i patofysiologin bakom hypertoni och andra hjärtkärlsjukdomar. Det spelar också en roll i

patogenesen bakom organhypertrofi och målorganskada. De huvudsakliga fysiologiska effekterna av

angiotensin II, såsom vasokonstriktion, aldosteronstimulering, reglering av salt och vattenhomeostas

och stimulering av celltillväxt, medieras via typ 1-receptorn (AT

-receptorn).

Farmakodynamisk effekt

Kandesartancilexetil är en prodrug som snabbt omvandlas till det aktiva läkemedlet, kandesartan,

genom esterhydrolys under absorptionen från magtarmkanalen. Kandesartan är en AIIRA och binds

selektivt till AT

-receptorer. Bindningen är stark och dissociationen från receptorn sker långsamt.

Kandesartan har ingen agonistaktivitet.

Kandesartan påverkar inte ACE eller andra enzymsystem som vanligen är associerade med

användning av ACE-hämmare. Eftersom effekt saknas på nedbrytningen av kininer eller på

metabolismen av andra substanser, som substans P, är det osannolikt att AIIRA skulle vara

associerade med hosta. I kontrollerade kliniska studier där kandesartancilexetil jämfördes med ACE-

hämmare var incidensen av hosta lägre hos patienter som fick kandesartancilexetil. Kandesartan

binder inte till och blockerar inte andra hormonreceptorer eller jonkanaler som är kända att vara

betydelsefulla för den kardiovaskulära regleringen. Den antagonistiska effekten på AT

-receptorer

leder till dosrelaterade höjningar av plasmanivåerna av renin, angiotensin I och angiotensin II och en

sänkning av plasmakoncentrationen av aldosteron.

Icke-melanom hudcancer:

Baserat på tillgängliga uppgifter från epidemiologiska studier har ett kumulativt dosberoende

samband setts mellan HCTZ och NMSC. I en studie ingick en population som bestod av 71 533 fall av

BCC och 8 629 fall av SCC matchade mot 1 430 833 respektive 172 462 populationskontroller. Hög

användning av HCTZ (≥ 50 000 mg kumulativt) associerades med en justerad oddskvot på 1,29 (95 %

KI: 1,23-1,35) för BCC och 3,98 (95 % KI: 3,68-4,31) för SCC. Ett tydligt kumulativt

dos-responssamband sågs för både BCC och SCC. En annan studie visade på ett möjligt samband

mellan läppcancer (SCC) och exponering för HCTZ: 633 fall av läppcancer matchades med

63 067 populationskontroller, med hjälp av en riskinställd provtagningsstrategi. Ett kumulativt

dos-responsförhållande påvisades med en justerad oddskvot på 2,1 (95 % KI: 1,7-2,6) som steg till en

oddskvot på 3,9 (3,0-4,9) för hög användning (~25 000 mg) och en oddskvot på 7,7 (5,7-10,5) för den

högsta kumulativa dosen (~100 000 mg) (se även avsnitt 4.4).

Klinisk effekt och säkerhet

Effekterna av kandesartancilexetil 8-16 mg (medeldos 12 mg) en gång dagligen på kardiovaskulär

morbiditet och mortalitet utvärderades i en randomiserad klinisk studie med 4 937 äldre patienter (i

åldern 70-89 år, varav 21 % var minst 80 år) med lätt till måttlig hypertoni som följdes under en

genomsnittstid av 3,7 år (Study on COgnition and Prognosis in the Elderly). Patienterna erhöll

kandesartan eller placebo med tillägg av annan antihypertensiv behandling vid behov. Blodtrycket

reducerades från 166/90 till 145/80 mmHg i kandesartangruppen och från 167/90 till 149/82 mmHg i

kontrollgruppen. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i det primära effektmåttet större

kardiovaskulära händelser (kardiovaskulär mortalitet, icke-fatal stroke och icke-fatal hjärtinfarkt). Det

förekomi 26,7 händelser per 1 000 patientår i kandesartangruppen gentemot 30,0 händelser per

1 000 patientår i kontrollgruppen (relativ risk 0,89; 95 % CI 0,75-1,06; p=0,19).

Hydroklortiazid hämmar den aktiva reabsorptionen av natrium, främst i distala njurtubuli, och

befrämjar utsöndring av natrium, klorid och vatten. Den renala utsöndringen av kalium och

magnesium ökar på ett dosberoende sätt, medan kalcium reabsorberas i större utsträckning.

Hydroklortiazid minskar plasmavolymen och den extracellulära vätskan och sänker

hjärtminutvolymen och blodtrycket. Under långtidsbehandling bidrar ett minskat perifert motstånd till

sänkningen av blodtrycket.

Stora kliniska studier har visat att långtidsbehandling med hydroklortiazid minskar risken för

kardiovaskulär morbiditet och mortalitet.

Kandesartan och hydroklortiazid har additiva antihypertensiva effekter.

Hos hypertensiva patienter ger Atacand Plus en dosberoende och långvarig sänkning av det arteriella

blodtrycket utan någon reflexmässig stegring av hjärtfrekvensen. Inga tecken på allvarlig eller kraftig

hypotension har setts efter den initiala dosen, inte heller reboundeffekt efter utsättande av

behandlingen. Den blodtryckssänkande effekten inträder vanligen inom 2 timmar efter en engångsdos

av kandesartancilexetil. Vid kontinuerlig behandling uppnås merparten av blodtryckssänkningen inom

fyra veckor och bibehålls under långtidsbehandling. Atacand Plus en gång dagligen ger en effektiv

och jämn blodtryckssänkning under 24 timmar, och skillnaden mellan högsta och lägsta effekt under

dosintervallet är liten. I en dubbelblind randomiserad studie sänkte Atacand Plus 16 mg/12,5 mg en

gång dagligen blodtrycket signifikant mer, och kontrollerade blodtrycket för signifikant fler patienter,

än kombinationen losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg en gång dagligen.

I dubbelblinda randomiserade studier var incidensen av biverkningar, speciellt hosta, lägre vid

behandling med Atacand Plus än vid behandling med kombinationer av ACE-hämmare och

hydroklortiazid.

I två kliniska studier (randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade parallellgruppsstudier)

omfattande 275 respektive 1 524 randomiserade patienter gav

kandesartancilexetil/hydroklortiazidkombinationerna 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg

blodtryckssänkningar på 22/15 mmHg respektive 21/14 mmHg och var signifikant mer effektiva än

motsvarande komponenter i monoterapi.

I en randomiserad, dubbelblind klinisk parallellgruppsstudie omfattande 1 975 randomiserade

patienter, som inte kunde kontrolleras optimalt med 32 mg kandesartancilexetil en gång dagligen,

ledde tillägg av 12,5 mg eller 25 mg hydroklortiazid till ytterligare blodtryckssänkningar.

Kandesartancilexetil/hydroklortiazidkombinationen 32 mg/25 mg var signifikant mer effektiv än

kombinationen 32 mg/12,5 mg, och de övergripande medelvärdena för blodtryckssänkningen var

16/10 mmHg respektive 13/9 mmHg.

Kandesartancilexetil/hydroklortiazid är lika effektivt hos patienterna oavsett ålder och kön.

För närvarande finns inga data angående användning av kandesartancilexetil/hydroklortiazid till

patienter med njursjukdom/nefropati, nedsatt vänsterkammarfunktion/hjärtsvikt eller efter hjärtinfarkt.

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial)) och VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en

angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare. ACE-hämmare och

angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter med

diabetesnefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i

aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av

intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-

gruppen än i placebo-gruppen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Samtidig administrering av kandesartancilexetil och hydroklortiazid har ingen kliniskt signifikant

effekt på farmakokinetiken för någon av substanserna.

Absorption och distribution

Kandesartancilexetil

Efter oral administrering omvandlas kandesartancilexetil till den aktiva substansen kandesartan. Den

absoluta biotillgängligheten för kandesartan är cirka 40 % för en oral lösning av kandesartancilexetil.

Den relativa biotillgängligheten för en tablettformulering av kandesartancilexetil jämfört med samma

orala lösning är cirka 34 % med mycket liten variabilitet. Medelvärdet för den maximala

koncentrationen i serum (C

max

) uppnås 3-4 timmar efter intag av tabletten.

Kandesartankoncentrationerna i serum ökar linjärt med ökande doser inom det terapeutiska

dosintervallet. Inga könsrelaterade skillnader i farmakokinetiken för kandesartan har observerats.

Arean under kurvan för serumkoncentration som funktion av tiden (AUC) för kandesartan påverkas ej

signifikant av föda.

Kandesartan binds i hög grad till plasmaproteiner (till mer än 99 %). Den skenbara

distributionsvolymen för kandesartan är 0,1 l/kg.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid absorberas snabbt från magtarmkanalen med en absolut biotillgänglighet på cirka

70 %. Samtidigt intag av föda ökar absorptionen med cirka 15 %. Biotillgängligheten kan sjunka hos

patienter med hjärtsvikt och uttalat ödem.

Plasmaproteinbindningen för hydroklortiazid är cirka 60 %. Den skenbara distributionsvolymen är

cirka 0,8 l/kg.

Metabolism och eliminering

Kandesartancilexetil

Kandesartan elimineras huvudsakligen oförändrat via urin och galla och elimineras endast i mindre

utsträckning genom metabolisering i levern (CYP2C9). Tillgängliga interaktionsstudier tyder inte på

någon effekt på CYP2C9 och CYP3A4. Baserat på

in vitro

-data förväntas ingen interaktion inträffa

in

vivo

med läkemedel vars metabolism är beroende av cytokrom P450-isoenzymerna CYP1A2,

CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 eller CYP3A4. Den terminala halveringstiden (t

för kandesartan är cirka 9 timmar. Det sker ingen ackumulering efter upprepad dosering.

Halveringstiden för kandesartan förblir oförändrad (cirka 9 timmar) efter administrering av

kandesartancilexetil i kombination med hydroklortiazid. Ingen ytterligare ackumulering av

kandesartan sker efter upprepade doser av kombinationen jämfört med monoterapi.

Total plasmaclearance för kandesartan är cirka 0,37 ml/min/kg, med en renal clearance på cirka

0,19 ml/min/kg. Den renala eliminationen av kandesartan sker både genom glomerulär filtration och

aktiv tubulär sekretion. Efter en oral dos av

C-märkt kandesartancilexetil utsöndras cirka 26 % av

dosen i urinen som kandesartan och 7 % som en inaktiv metabolit, medan cirka 56 % av dosen

återfinns i faeces som kandesartan och 10 % som inaktiv metabolit.

Hydroklortiazid

Hydroklortiazid metaboliseras inte och utsöndras nästan fullständigt som den oförändrade substansen

genom glomerulär filtration och aktiv tubulär sekretion. Den terminala halveringstiden för

hydroklortiazid är cirka 8 timmar. Cirka 70 % av en oral dos elimineras i urinen inom 48 timmar.

Halveringstiden för hydroklortiazid förblir oförändrad (cirka 8 timmar) efter administrering av

hydroklortiazid i kombination med kandesartancilexetil. Ingen ytterligare ackumulering av

hydroklortiazid uppträder efter upprepade doser av kombinationen jämfört med monoterapi.

Farmakokinetik för speciella grupper

Kandesartancilexetil

Hos äldre personer (över 65 år) är C

och AUC för kandesartan förhöjda med cirka 50 % respektive

80 % jämfört med unga personer. Blodtryckssvaret och biverkningsincidensen är dock jämförbara hos

unga och äldre patienter efter en given dos av Atacand Plus (se avsnitt 4.2).

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion ökade C

och AUC för kandesartan vid

upprepad dosering, med cirka 50 % respektive 70 %, men den terminala halveringstiden förändrades

inte, jämfört med hos patienter med normal njurfunktion. Motsvarande förändring hos patienter med

svårt nedsatt njurfunktion var cirka 50 % respektive 110 %. Den terminala halveringstiden för

kandesartan var ungefär fördubblad hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion. Farmakokinetiken

hos patienter som behandlades med hemodialys var jämförbar med den för patienter med svårt nedsatt

njurfunktion.

I två studier som båda inkluderade patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion sågs en ökning

av medel-AUC för kandesartan på cirka 20 % i den ena studien och 80 % i den andra studien (se

avsnitt 4.2).

Erfarenhet saknas från patienter med svårt nedsatt leverfunktion.

Hydroklortiazid

Den terminala halveringstiden för hydroklortiazid är förlängd hos patienter med nedsatt njurfunktion.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Det fanns inga kvalitativt nya toxiska fynd med kombinationen jämfört med vad som observerats för

varje enskild komponent. I prekliniska säkerhetsstudier hade kandesartan i sig effekter på njurar och

på erytrocytparametrar i höga doser till möss, råttor, hundar och apor. Kandesartan gav en sänkning av

erytrocytparametrarna (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit). Kandesartan förorsakade påverkan på

njurarna (såsom regeneration, dilatation och basofili i tubuli; förhöjda plasmakoncentrationer av urea

och kreatinin) som skulle kunna vara sekundära till den blodtryckssänkande effekten, vilken leder till

förändringar i njurperfusionen. Tillägg av hydroklortiazid potentierar kandesartans njurtoxiska effekt.

Dessutom framkallade kandesartan hyperplasi/hypertrofi på juxtaglomerulära celler. Dessa

förändringar bedömdes vara orsakade av kandesartans farmakologiska egenskaper och ansågs ha liten

klinisk relevans.

Fostertoxicitet har iakttagits under sen graviditet med kandesartan. Tillägg av hydroklortiazid

påverkade inte signifikant utfallet i studier av fosterutvecklingen hos råttor, möss och kaniner (se

avsnitt 4.6).

Såväl kandesartan som hydroklortiazid visar genotoxisk aktivitet vid mycket höga

koncentrationer/doser. Data från genotoxiska studier

in vitro

in vivo

tyder på att det är osannolikt

att kandesartan och hydroklortiazid har mutagena eller klastogena effekter vid klinisk användning.

Inga data tyder på att någon av substanserna är karcinogena.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Karmelloskalcium

Hydroxipropylcellulosa

Järnoxid röd (E172) (endast 16 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg)

Järnoxid gul (E172) (endast 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 mg och 32 mg/25 mg)

Laktosmonohydrat

Magnesiumstearat

Majsstärkelse

Makrogol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

8 mg/12,5 mg tabletter:

Blisterkartor av PVC-PVDC/Al à 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning),

,

30x1 (endosförpackning),

50, 56, 90, 98, 98x1 (endosförpackning), 100 och 300 tabletter.

16 mg/12,5 mg tabletter

: Blisterkartor av PVC-PVDC/Al à 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning),

28x1 (endosförpackning),

,

30x1 (endosförpackning),

50, 50x1

(endosförpackning),

56, 56x1

(endosförpackning),

98, 98x1 (endosförpackning), 100 och 300 tabletter.

32 mg/12,5 mg tabletter

: Blisterkartor av PVC-PVDC/Al à 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning),

28x1 (endosförpackning), 30, 30x1 (endosförpackning),

50, 50x1 (endosförpackning), 56, 56x1

(endosförpackning), 98, 98x1 (endosförpackning), 100 och 300 tabletter.

32 mg/25 mg tabletter

: Blisterkartor av PVC-PVDC/Al à 7, 14, 15, 15x1 (endosförpackning), 28,

28x1 (endosförpackning), 30, 30x1 (endosförpackning), 50, 50x1 (endosförpackning), 56, 56x1

(endosförpackning), 98, 98x1 (endosförpackning), 100 och 300 tabletter.

8 mg/12,5 mg tabletter

: HDPE burk à 100 tabletter.

16 mg/12,5 mg tabletter

: HDPE burk à 100 tabletter.

32 mg/12,5 mg tabletter:

HDPE burk à 100 tabletter.

Alla förpackningsstorlekar marknadsförs inte.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

8 mg/12,5 mg tabletter

: 14274

16 mg/12,5 mg tabletter

: 15487

32 mg/12,5 mg tabletter

: 27695

32 mg/25 mg tabletter

27696

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

8 mg/12,5 mg tabletter

Datum för det första godkännandet: 26 juni 1998

Datum för den senaste förnyelsen: 28 april 2007

16 mg/12,5 mg tabletter

Datum för det första godkännandet: 24 september 1999

Datum för den senaste förnyelsen: 6 februari 2014

32 mg/12,5 mg tabletter

Datum för det första godkännandet: 17 april 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 6 februari 2014

32 mg/25 mg tabletter:

Datum för det första godkännandet: 17 april 2009

Datum för den senaste förnyelsen: 6 februari 2014

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-03-01

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen