Asacol 1600 mg Tablett med modifierad frisättning

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

02-06-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-11-2019

Aktiva substanser:
mesalazin
Tillgänglig från:
Tillotts Pharma AB
ATC-kod:
A07EC02
INN (International namn):
mesalazine
Dos:
1600 mg
Läkemedelsform:
Tablett med modifierad frisättning
Sammansättning:
mesalazin 1600 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
55999
Tillstånd datum:
2018-02-19

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-11-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

02-06-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-02-2018

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Asacol 1600 mg tabletter med modifierad frisättning

mesalazin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Asacol är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Asacol

Hur du använder Asacol

Eventuella biverkningar

Hur Asacol ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Asacol är och vad det används för

Asacol innehåller den aktiva substansen mesalazin. Det är ett antiinflammatoriskt läkemedel för

behandling av ulcerös kolit. Ulcerös kolit är en sjukdom där slemhinnan i tjocktarmen (kolon) eller

ändtarmen (rektum) blir inflammerad (röd och svullen). Detta kan leda till tätt förekommande och

blodig avföring, ofta med kramper i magen.

Asacol används för att behandla och förebygga inflammation i hela tjocktarmen och ändtarmen (mild

till måttlig akut ulcerös kolit och för att förebygga återfall).

Mesalazin som finns i Asacol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Asacol

Använd inte Asacol:

om du är allergisk mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du är allergisk mot salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra)

om du har svåra leverproblem

om du har svåra njurproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Asacol om du har andra medicinska besvär

eller sjukdomar, speciellt om du har:

lungsjukdom, t.ex. astma

nedsatt njur-, lever- eller lungfunktion, speciellt om du är äldre

tidigare drabbats av allergi mot sulfasalazin

haft en allergisk reaktion i hjärtat såsom inflammation av hjärtmuskeln eller hjärtsäcken. Om du

tidigare har haft allergiska reaktioner i hjärtat som misstänks orsakade av mesalazin får du inte

använda Asacol. Asacol kan användas med försiktighet om du tidigare har haft en allergisk

reaktion i hjärtat som inte orsakats av mesalazin.

om du någonsin har utvecklat allvarliga hudutslag eller hudfjällning, blåsbildning och/eller sår i

munnen efter att du använt mesalazin.

Allvarliga hudreaktioner, som Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, har

rapporterats i samband med mesalazinbehandling. Sluta använda Asacol och uppsök omedelbart

sjukvård om du får något av de symtom på dessa allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Om du har magsår bör du använda Asacol med försiktighet.

Njurstenar kan bildas vid användning av mesalazin. Symtomen kan bland annat vara smärta i sidorna

av buken och blod i urinen. Se till att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen med

mesalazin.

Undersökning av lever, njurar och blod

Innan och under tiden du använder Asacol kan din läkare vilja kontrollera att din lever, njurar, blod

och lungor fungerar som de ska.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år, eftersom Asacol inte har testats för denna

åldersgrupp.

Andra läkemedel och Asacol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel såsom:

Läkemedel som motverkar uppkomsten av blodpropp (antikoagulantia, t.ex. warfarin). Effekten

av dessa läkemedel kan öka eller minska. Vilken effekt detta kan ha på dig är oklart.

Läkemedel som påverkar immunförsvaret (t.ex. azatioprin, 6-mercaptopurin eller tioguanin).

Om dessa läkemedel används tillsammans med Asacol kan de leda till livshotande infektioner

(se avsnitt 4).

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. läkemedel innehållande acetylsalicylsyra,

ibuprofen eller diklofenak)

Asacol med mat och dryck

Se avsnitt 3.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Eftersom mesalazin utsöndras i små

mängder i bröstmjölk ska Asacol användas med försiktighet vid amning. Sluta amma om ditt spädbarn

får diarré.

Körförmåga och användning av maskiner

Asacol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner, men

om du ändå påverkas på något sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

Asacol innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Asacol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Tabletterna måste sväljas hela helst tillsammans med ett glas vatten. Tabletterna får inte tuggas,

krossas eller delas innan de sväljs. Det är viktigt för dessa tabletter med modifierad frisättning,

eftersom de kanske inte fungerar som de ska om de inte sväljs hela.

Asacol kan tas med eller utan mat.

Din läkare bestämmer vilken dos du skall ta.

Rekommenderad dos är:

Vuxna

Akut skov:

Vid försämring av sjukdomen kan dosen ökas upp till 4800 mg (tre tabletter) per dygn som

tas en gång dagligen

eller

som en tablett 2 till 3 gånger om dagen.

Underhållsbehandling:

1600 mg dagligen.

Om du tagit för stor mängd av Asacol

Om du fått i dig för stor mängd Asacol eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om möjligt, ta med dig förpackningen.

Om du har glömt att ta Asacol

Om du glömt att ta en dos vid rätt tillfälle, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att

kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Asacol

Använd Asacol så länge som din läkare ordinerat. Tala med din läkare innan du ändrar eller avbryter

behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Sluta använda Asacol och uppsök omedelbart sjukvård om du får något av följande symtom:

rödaktiga, ej upphöjda, fläckar på bålen som liknar måltavlor eller är runda, ofta med blåsor i

mitten, fjällande hud, sår i munnen, svalget, näsan, på könsorganen och i ögonen. Dessa allvarliga

hudutslag kan föregås av feber och influensaliknande symtom.

oförklarliga blåmärken (utan skada), blödning under huden, lila prickar eller fläckar under huden,

anemi (känner dig trött, svag och är blek framför allt på läppar och naglar), feber (hög

temperatur), akut magsmärta, halsont eller ovanliga blödningar (t.ex. näsblod).

Asacol kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber

med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du

snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar

(agranulocytos). Det är viktigt att du informerar din läkare om all din medicinering.

Övriga biverkningar:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

hudutslag

matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

högt antal av en slags vita blodkroppar som kallas eosinofila granulocyter

känsla av stickningar, krypningar och domningar

hudklåda, nässelutslag

bröstsmärta.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer

huvudvärk

yrsel

inflammation i hjärtat med symtom som bröstsmärta eller hjärtklappning

diarré, magsmärta, gasbildning (flatulens), känsla av oro och obehag i magen med kräkreflexer

och kräkningar

ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

kraftig minskning av antalet blodkroppar vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller öka

infektionsrisken, lågt antal blodkroppar, minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för

blödning

allergiska reaktioner såsom hudutslag

feber som uppstår när man tar läkemedlet och som försvinner när man slutar att ta läkemedlet

(läkemedelsutlöst feber)

sjukdomar i immunsystemet som kan involvera organ och leder

ulcerös kolit i hela tjocktarmen

påverkade eller skadade nerver som kan ge domningar eller stickningar

lungsjukdom (ärrbildning i lungvävnad, allergiska reaktioner) vilket kan ge svårigheter att

andas, hosta eller väsande andning och vätskeansamling i lungorna, lunginflammation

inflammation i bukspottkörtel (förknippas med smärta i övre delen av buken och ryggen samt

illamående)

onormala leverprover, hepatit (inflammation i levern som ger upphov till influensaliknande

symtom och gulsot)

håravfall

muskel- eller ledvärk

njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning i njurarna), njursvikt, som kan vara

övergående om behandlingen avbryts tidigt

övergående minskning av spermieproduktionen.

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal personer

sjukdom i immunsystemet (lupus-liknande syndrom) vilket kan orsaka inflammation i

hjärtsäcken eller hinnorna som omger lungor och hjärta, hudutslag och/eller ledsmärta

inflammation i hinnan som omger lungorna och brösthålan (lungsäcksinflammation)

intolerans mot mesalazin och/eller försämring av sjukdomen

njurstenar och smärta från njurarna (se även avsnitt 2)

viktminskning

onormala laboratorietestresultat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Asacol ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterremsan. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Asacol innehåller

Den aktiva substansen är mesalazin. En tablett innehåller 1600 mg mesalazin.

Övriga innehållsämnen är:

- magnesiumstearat (E470b)

- metakrylsyra - metylmetakrylatsampolymer (1:2)

- trietylcitrat

- gul järnoxid (E 172)

- röd järnoxid (E 172)

- makrogol

- mikrokristallin cellulosa

- glycerolmonostearat 40-55

- hypromellos

- majsstärkelse

- polysorbat 80

- kaliumdivätefosfat

- kolloidal, vattenfri kiseldioxid

- natriumstärkelseglykolat (typ A).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Asacol 1600 mg tablett med modifierad frisättning är rödbrun i färgen. Tabletterna är avlånga och

ungefär 2,3 cm långa, 1,1 cm breda och 0,9 cm tjocka.

Tabletterna finns tillgängliga i blisterremsor. Blisterremsorna är förpackade i en kartong innehållande

antingen 30, 60 eller 90 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Tillotts Pharma AB

Gustavslundsvägen 135

167 51 Bromma

Sverige

Tillverkare

Haupt Pharma Wülfing GmbH

Bethelner Landstrasse 18

D – 31028 Gronau

Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

Mesalazine Tillotts 1600 mg comprimés à libération modifiée

Danmark

Asacol

Estland

Yaldigo

Finland

Asacol 1600 mg säädellysti vapauttavat tabletit

Grekland

Yaldigo

Irland

Asacolon 1600 mg Modified-release tablets

Island

Asacol 1600 mg töflur með breyttan losunarhraða

Italien

Yaldigo

Lettland

Yaldigo 1600 mg modificētās darbības tabletes

Litauen

Yaldigo 1600 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Luxemburg

Mesalazine Tillotts 1600 mg comprimés à libération modifiée

Malta

Asacolon 1600 mg modified- release tablets

Nederländerna

Yaldigo 1600 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

Norge

Asacol 1600 mg tabletter med modifisert frisetting

Storbritannien

Octasa 1600 mg Modified-release tablets

Sverige

Asacol tabletter med modifierad frisättning

Tjeckien

Asacol

Tyskland

Asacol 1600 mg Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Österrike

Yaldigo 1600 mg Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-06-01

Läs hela dokumentet

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Asacol 1600 mg modified-release tablets

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each modified-release tablet contains: 1600 mg mesalazine.

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Modified-release tablet.

Film-coated, red/brown oblong tablets dimension of 23 x 11 x 9 mm.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Ulcerative colitis.

For the treatment of mild to moderate acute disease. For the maintenance of remission.

4.2

Posology and method of administration

Posology

Adults, including the elderly (>65 years)

The dose should be adjusted according to the severity of the disease and tolerance.

Acute disease

: In the event of exacerbation, the dose can be increased to 4800 mg daily, once daily

or in 2-3 divided doses.

Once clinical remission is achieved, the dose should gradually be decreased to maintenance dose.

Continued therapy should be carefully considered in subjects not responding by week 8.

Maintenance treatment

: 1600 mg once daily.

Other oral mesalazine formulations are available if an alternative dose for maintenance treatment is

considered more appropriate.

Elderly population

No studies have been carried out in older people.

Paediatric population

The safety and efficacy of Asacol in children and adolescents aged younger than 18 years of age

has not been established.

Method of administration: oral.

The tablets must be swallowed whole with a glass of water. They must not be chewed, crushed or

broken before swallowing. The tablets can be taken with or without food. If one or more doses

have been missed, the next dose is to be taken as usual.

4.3

Contraindications

Hypersensitivity to salicylates (including mesalazine) or any of the excipients listed in section

6.1.

Severe liver impairment.

Severe renal impairment (GFR < 30 mL/min/1.73 m

4.4

Special warnings and precautions for use

Blood tests (differential blood count; liver function parameters such as ALT or AST; serum

creatinine) and urinary status (dip-sticks) should be determined prior to and during treatment, at the

discretion of the treating physician. As a guideline, follow-up tests are recommended 14 days after

commencement of treatment, then a further two to three tests at intervals of 4 weeks.

If the findings are normal, follow-up tests should be carried out every 3 months. If additional

symptoms occur, these tests should be performed immediately.

Renal impairment

Asacol should not be used in patients with renal impairment. Mesalazine-induced renal toxicity

shall be suspected if the renal function is impaired during the treatment and the treatment should be

stopped immediately.

It is recommended that the renal function is monitored prior to and repeatedly whilst on Asacol

therapy.

Nephrolithiasis

Cases of nephrolithiasis have been reported with the use of mesalazine including stones with a

100% mesalazine content. It is recommended to ensure adequate fluid intake during treatment.

Severe cutaneous adverse reactions

Severe cutaneous adverse reactions (SCARs), including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and

toxic epidermal necrolysis (TEN), have been reported in association with mesalazine treatment.

Mesalazine should be discontinued, at the first appearance of signs and symptoms of severe skin

reactions, such as skin rash, mucosal lesions, or any other sign of hypersensitivity.

Blood dyscrasia

Very rarely have serious blood dyscrasia been reported. Asacol therapy should be stopped

immediately if there is a suspicion or evidence of blood dyscrasia (signs of unexplained bleeding,

bruising, purpura, anemia, persistent fever or sore throat), and the patient should seek immediate

medical advice.

Liver impairment

There have been reports of increased liver enzyme levels in patients taking preparations containing

Asacol. Caution is recommended if Asacol is administered to patients with liver impairment.

Cardiac hypersensitivity reactions

Mesalazine-induced hypersensitivity reactions (myo- and pericarditis) have been reported rarely with

Asacol. In case of a suspected cardiac hypersensitivity, Asacol must not be reintroduced. Caution

should be taken in patients with previous myo- or pericarditis of allergic background regardless of its

origin.

Pulmonary disease

Patients with pulmonary disease, in particular asthma, should be very carefully monitored during

treatment with Asacol.

Hypersensitivity to sulphasalazine

Patients with a history of adverse drug reactions to sulphasalazine, therapy should be kept under close

medical supervision. Treatment must be stopped immediately if acute symptoms of intolerance occur

such as abdominal cramps, acute abdominal pain, fever, severe headache and rash.

Gastric and duodenal ulcers

Caution is recommended when treating patients with active gastric or duodenal ulcer.

Asacol contains sodium

Each tablet contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially ‘sodium-free’.

Elderly patients

Asacol should be administered with caution in elderly patients, it should only be given to patients with

normal renal or hepatic function or mild to moderate renal or hepatic impairment (see section 4.3).

Paediatric population

There is only limited documentation for an effect in children, see section 4.2.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

No interaction studies have been performed.

There is evidence that mesalazine might decrease the anticoagulant effect of warfarin.

Caution is recommended for the concomitant use of mesalazine with known nephrotoxic agents,

including non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and azathioprine, or methothrexate as

these may increase the risk of renal adverse reactions.

A possible increase in the myelosuppressive effects of azathioprine, 6-mercaptopurine or

thioguanine in patients who are concomitantly treated with any of these preparations, should be

taken into account. Life-threatening infection can occur. Patients should be closely observed for

signs of infection and myelosuppression. Haematological parameters, especially the leukocyte,

thrombocyte and lymphocyte cell counts should be monitored regularly (weekly), especially at

initiation of such combination therapy, see section 4.4.

4.6

Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

There are no adequate data on the use of Asacol in pregnant women. However, data on a limited

number of exposed pregnancies indicate no adverse effect of mesalazine on pregnancy or on the

foetus/newborn child. To date, no other relevant epidemiologic data are available.

In one single case after long-term use of a high dose of mesalazine (2-4 g, orally) during

pregnancy, renal failure in a neonate was reported.

Animal studies on oral mesalazine do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to

pregnancy, embryonic/foetal development, parturition or postnatal development. Asacol should

only be used during pregnancy if the potential benefit outweighs the possible risk.

Breastfeeding

N-acetyl-5-aminosalicylic acid and to a lesser degree mesalazine are excreted in breast milk. The

clinical significance of this has not been determined. Only limited experience during lactation in

women is available to date. Hypersensitivity reactions such as diarrhoea in the infant cannot be

excluded. Therefore, Asacol should only be used during breast-feeding if the potential benefit

outweighs the possible risk. If the infant develops diarrhoea, breast-feeding should be

discontinued.

Fertility

No effects on fertility have been observed.

4.7

Effects on ability to drive and use machines

No studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed. Asacol is

considered to have negligible influence on these abilities.

4.8

Undesirable effects

a) Summary of the safety profile

Organ specific adverse drug reactions affecting the heart, lungs, liver, kidneys, pancreas, skin and

subcutaneous tissue have been reported.

Headache (1.7%), haematuria (1.7%), abdominal pain

(1.5%), ulcerative colitis (1.5%) and proteinuria (1.5%) are the most commonly reported drug related

adverse events in the clinical development programme.

Treatment must be stopped immediately if acute symptoms of intolerance occur such as abdominal

cramps, acute abdominal pain, fever, severe headache and rash.

Severe cutaneous adverse reactions (SCARs), including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic

epidermal necrolysis (TEN), have been reported in association with mesalazine treatment (see

section 4.4).

b) Tabulated summary of adverse reactions

Undesirable effects reported from clinical studies and other sources are listed below:

Common (≥ 1/100 to < 1/10), uncommon (≥ 1/1,000 to < 1/100), rare (≥ 1/10,000 to < 1/1,000),

very rare (< 1/10,000), not known (cannot be estimated from the available data).

System Organ Class

Common

1/100 to < 1/10)

Uncommon

1/1,000 to < 1/100)

Rare

1/10,000 to < 1/1,000)

Very Rare

(< 1/10,000)

Not known

(Cannot be estimated from the

available data)

Blood and Lymphatic

System Disorders

Eosinophilia (as part of an

allergic reaction).

Altered blood counts (aplastic

anemia, agranulocytosis,

pancytopenia, neutropenia,

leukopenia, thrombocytopenia),

blood dyscrasia.

Immune System Disorders

Hypersensitivity reactions such as

allergic exanthema, drug fever,

lupus erythematosus syndrome,

pancolitis

Nervous System Disorders

Paresthesia

Headache, dizziness

Peripheral neuropathy

Cardiac Disorders

Myocarditis, pericarditis

Respiratory, thoracic and

mediastinal disorders

Allergic and fibrotic lung reactions

(including dyspnoea, cough,

bronchospasm, alveolitis,

pulmonary eosinophilia, lung

infiltration, pneumonitis),

interstitial pneumonia, eosinophilic

pneumonia, lung disorder.

Pleurisy

Gastrointestinal Disorders

Dyspepsia

Abdominal pain,

diarrhoea, flatulence,

nausea, vomiting

Acute pancreatitis

Hepatobiliary Disorders

Changes in liver function

parameters (increase in

transaminases and cholestasis

parameters), hepatitis, cholestatic

hepatitis

Skin and Subcutaneous

Tissue Disorders

Rash

Urticaria, pruritus

Photosensitivity*

Alopecia

Stevens-Johnson syndrome (SJS),

toxic epidermal necrolysis (TEN)

Musculoskeletal, connective

tissue and bone disorders

Myalgia, arthralgia

Lupus-like syndrome with

pericarditis and pleuropericarditis

as prominent symptoms as well as

rash and arthralgia

Renal and Urinary Disorders

Impairment of renal function

including acute and chronic

interstitial nephritis and renal

insufficiency, nephrotic syndrome,

renal failure which may be

reversible on early withdrawal.

Nephrolithiasis**

Reproductive system and

breast disorders

Oligospermia (reversible)

System Organ Class

Common

1/100 to < 1/10)

Uncommon

1/1,000 to < 1/100)

Rare

1/10,000 to < 1/1,000)

Very Rare

(< 1/10,000)

Not known

(Cannot be estimated from the

available data)

General disorders and

administration site

conditions

Pyrexia, chest pain

Intolerance to mesalazine and/or

exacerbation of disease, C-reactive

protein increased

Investigations

Blood creatinine increased, weight

decreased, creatinine clearance

decreased, amylase increased, red

blood cell sedimentation rate

increased, lipase increased, BUN

increased.

* see section c)

** See section 4.4 for further information

c) Description of selected adverse reactions

An unknown number of the above mentioned undesirable effects are probably associated to the

underlying IBD rather than Asacol medication. This holds true especially for gastrointestinal undesirable

effects, arthralgia, and alopecia.

To avoid blood dyscrasia resulting from developing bone marrow depression patients should be

monitored with care, see section 4.4.

Under co-administration of mesalazine with immunosuppressive drugs such as azathioprine, 6-MP or

thioguanine, life-threatening infection can occur, see section 4.5.

Photosensitivity

More severe reactions are reported in patients with pre-existing skin conditions such as atopic dermatitis

and atopic eczema.

d) Paediatric population

There is no safety experience with the use of Asacol tablets in the paediatric population. It is expected that

the target organs of possible adverse reactions in the paediatric population are the same as for adults

(heart, lungs, liver, kidneys, pancreas, skin and subcutaneous tissue.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows

continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are

asked to report any suspected adverse reactions via the national reporting system listed in Appendix V.

4.9

Overdose

Mesalazine is an aminosalicylate, and signs of salicylate toxicity include tinnitus, vertigo, headache,

confusion, drowsiness, pulmonary oedema, dehydration as a result of sweating, diarrhoea and vomiting,

hypoglycaemia, hyperventilation, disruption of electrolyte balance and blood-pH and hyperthermia.

Conventional therapy for salicylate toxicity may be beneficial in the event of acute overdosage.

Hypoglycaemia, fluid and electrolyte imbalance should be corrected by the administration of appropriate

therapy. Adequate renal function should be maintained

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Intestinal anti-inflammatory agents, ATC code: A07EC02.

Mechanism of action

Asacol contains mesalazine, also known as 5-aminosalicylic acid, which has a topical anti-inflammatory

effect on the colonic mucosal cells through mechanisms that have not yet been fully clarified.

Asacol has been shown to inhibit LTB4-stimulated migration of intestinal macrophages by

restricting migration of macrophages to inflamed areas. The production of pro-inflammatory

leukotrienes (LTB

and 5-HETE) in macrophages of the intestinal wall is thereby inhibited. Asacol has

been shown to activate PPAR-γ receptors which counteract nuclear activation of intestinal inflammatory

responses.

Pharmacodynamic effects

The Asacol tablet contains a core of 1600 mg mesalazine covered by a multi-layer coating system.

This system consists of a layer of methacrylic acid - methyl methacrylate copolymer (Eudragit S)

combined with starch particles on top of a middle alkaline buffer layer (which accelerates drug

release).The coating is designed to delay release of mesalazine until intestinal fluids reach a pH of

7. The starch can be digested by colonic bacteria which also provides a second trigger for release

of mesalazine from the coated tablet. Systemic bioavailability/plasma concentrations of mesalazine

therefore are of no relevance for therapeutic efficacy, but rather a criterion for safety.

The risk of colorectal cancer (CRC) is slightly elevated in ulcerative colitis.

The effects observed by mesalazine in experimental models and from patient biopsies supports that

mesalazine prevents colitis-associated CRC through down regulation of both the inflammation-

dependent and non-dependent inflammatory signalling pathways that are involved in the

development of colitis-associated CRC. Data from meta-analyses with populations both in

remission and relapsing, provide however, an inconsistent clinical information on risk-benefit of

mesalazine in the carcinogenesis of ulcerative colitis.

Clinical efficacy and safety

Mild to moderate acute ulcerative colitis

This indication was investigated in a randomised, active-controlled, double-blind, multi-centre,

non-inferiority induction trial study with 817 patients receiving 3.2g mesalazine daily for 8 weeks.

At week 8, 22.4% of the Per-Protocol patients treated with Asacol 1600mg modified-release tablets

and 24.6% of those treated with mesalazine 400mg tablets achieved clinical and endoscopic

remission. The unadjusted between group difference was 2.2% (95% confidence interval: - 8.1%

up to 3.8%). Taking into account the predefined non-inferiority margin of – 10%, once daily

Asacol 1600mg modified-release tablets were considered to be non-inferior to twice daily

mesalazine 400mg tablets in inducing clinical and endoscopic remission.

A total of 10.3% of patients treated with Asacol 1600mg modified-release tablets and 9.8% of

patients receiving mesalazine 400mg tablets reported treatment related adverse events. The

incidence of serious adverse events (SAEs) in both treatment groups was 2.0% versus 1.7%.

Maintenance

727 patients participated in an open label extension (OLE) of the induction study. A total of 243

patients who showed no response at week 8 entered an extended induction period of 8 weeks on a

daily dose of 4.8g.

The daily dose of Asacol in the maintenance phase was allocated depending on the 8 or 12 week

induction results. Patients in clinical remission (202) received 1.6g/day whereas patients with a

clinical response (274) received 3.2g/day. Initial non-responders at week 8 who responded after a

further 8 weeks on 4.8 g Asacol per day (199), remained on 4.8g for another 22 weeks

At week 38 70.3% (142/202) with 1.6 g/day maintained remission. Additional 33.9% (93/274) and

30.7% (61/199) of patients in the 3.2 g/day and 4.8 g/day dose groups, respectively achieved a later

clinical remission.

The incidence of SAEs in the maintenance OLE was low and independent of daily dose, with 5.0%

(10/202), 4.4% (12/274) and 1.5% (3/199) of patients in the 1.6, 3.2 and 4.8 g/day dose groups

affected.

5.2

Pharmacokinetic properties

Absorption

Asacol tablets have a modified release of mesalazine starting only at pH above 7, i.e. within the terminal

ileum and colon. Approximately 31% of an oral dose (fasted state) is absorbed based on urinary excretion

data for 60 hours.

A single dose of a Asacol 1600 mg modified -release tablets in healthy volunteers in the fasted

state resulted in a 1.5-fold increase of mesalazine C

and a 1.5-fold increase of AUC compared to

fed state.

Distribution

About 43% mesalazine and 78% N-acetyl mesalazine are bound to plasma proteins.

Approximately 75 % of the administered dose remains in the gut lumen and the mucosal tissue.

The mean apparent volume of distribution (Vdw) was 12.1 L/kg. Low concentrations of

mesalazine and N-acetyl mesalazine have been detected in human breast milk. The clinical

significance of this has not been determined.

Biotransformation

Mesalazine is metabolised both by the intestinal mucosa and the liver to the inactive metabolite N-

acetyl mesalazine. Based on urinary excretion data, the absorbed dose is excreted to >95% as

metabolites.

Elimination

The elimination of mesalazine is essentially urinary and faecal in the form of mesalazine and its N-

acetyl metabolite. About 23% of the dose administered was recovered in the urine within 60 h after

fed and 31% under fasted administration (single dose of 1600mg tablet) The median elimination

half-life of mesalazine was 20 hours (range: 5 to 77 hours).

5.3

Preclinical safety data

There are no pre-clinical data of relevance to the prescriber which are additional to those already

included in other sections of this SmPC.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1.

List of excipients

Magnesium stearate E470B

Methacrylic acid methyl methacrylate copolymer (1:2)

Triethylcitrate

Iron oxide yellow (E172)

Iron oxide red (E172)

Macrogol

Microcrystalline cellulose

Glycerol monostearate (40-55)

Hypromellose

Maize starch

Polysorbate 80

Potassium dihydrogen phosphate

Colloidal anhydrous silica

Sodium starch glycolate (type A)

6.2.

Incompatibilities

Not applicable.

6.3.

Shelf Life

24 months.

6.4.

Special precautions for storage

This medicinal product does not require any special storage conditions.

6.5.

Nature and contents of container

PVC/aluminium blister 30 tablets, 60 tablets or 90 tablets.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal

No special requirements for disposal.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

To be completed nationally

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(s)

To be completed nationally

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION / RENEWAL OF THE AUTHORISATION

DD/MM/YYYY

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

2021-05-20

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen