Arixtra

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

29-11-2018

Aktiva substanser:
fondaparinuxnatrium
Tillgänglig från:
Mylan Ireland Limited
ATC-kod:
B01AX05
INN (International namn):
fondaparinux sodium
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Venous Thrombosis; Pulmonary Embolism; Myocardial Infarction; Angina, Unstable
Terapeutiska indikationer:
5-mg / 0. 3 ml och 2. 5-mg / 0. 5-ml solution for injectionPrevention of venous thromboembolic events (VTE) in adults undergoing major orthopaedic surgery of the lower limbs such as hip fracture, major knee surgery or hip-replacement surgery. Förebyggande av VTE hos vuxna som genomgår kirurgi i buken som bedöms ha hög risk för tromboemboliska komplikationer, till exempel patienter som genomgår buk cancer kirurgi. Förebyggande av VTE i vuxen medicinska patienter som bedöms ha hög risk för VTE och som förvaras på grund av akut sjukdom såsom hjärt-insufficiens och / eller akuta sjukdomar i luftvägarna, och / eller akuta infektiösa eller inflammatoriska sjukdomar. Behandling av vuxna med akut symtomatisk spontana ytliga ventrombos i nedre extremiteterna utan samtidig djup ventrombos. 5-mg / 0. 5-ml solution for injectionTreatment of unstable angina or non-ST-segment-elevation myocardial infarction (UA/NSTEMI) in adult patients for whom urgent (< 120 mins) invasive management (PCI) is not indicated. infarkt (STEMI
Produktsammanfattning:
Revision: 31
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000403
Tillstånd datum:
2002-03-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000403

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - danska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - franska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - polska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - finska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

29-11-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

08-10-2010

Bipacksedel Bipacksedel - norska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

29-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

29-11-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

29-11-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

29-11-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning

fondaparinuxnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Arixtra är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Hur du använder Arixtra

Eventuella biverkningar

Hur Arixtra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Arixtra är och vad det används för

Arixtra är ett läkemedel som hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar i blodkärlen

ett

antitrombosmedel

Arixtra innehåller en syntetiskt framställd substans som heter fondaparinuxnatrium. Den förhindrar

koagulationsfaktor Xa ”tio-A” från att verka i blodet och förhindrar på så sätt oönskade blodproppar

(tromboser)

att bildas i blodkärlen.

Arixtra används för att:

förhindra uppkomst av blodproppar i benens eller lungornas vener efter ortopediska operationer

(som höft- och knäledsoperation) eller efter bukoperation

förhindra uppkomst av blodproppar under och kort tid efter en period av nedsatt rörlighet p.g.a.

akut sjukdom

behandla blodproppar i benens ytliga vener (

ytlig ventrombos

2.

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Använd inte Arixtra:

om du är allergisk

mot fondaparinuxnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du blöder kraftigt

om du har en bakteriell infektion i hjärtat

om du har en mycket allvarlig njursjukdom.

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig. Om det gör det ska du

inte

använda

Arixtra.

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Arixtra:

om du tidigare har haft komplikationer under behandling med heparin eller

heparinliknande läkemedel som orsakat minskat antal blodplättar (heparininducerad

trombocytopeni)

om du löper risk att få en okontrollerad blödning

som inkluderar:

magsår

blödningsrubbning

nyligen inträffad

hjärnblödning

(intrakraniell blödning)

nyligen genomgången operation

i hjärna, ryggrad eller ögon

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en njursjukdom

om du är 75 år eller äldre

om du väger mindre än 50 kg.

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Barn och ungdomar

Användningen av Arixtra har inte studerats på barn och ungdomar yngre än 17 år.

Andra läkemedel och Arixtra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar även receptfria läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka Arixtras

effekt eller påverkas av Arixtra.

Graviditet och amning

Arixtra ska inte ordineras till gravida kvinnor om det inte är helt nödvändigt. Amning rekommenderas

inte under behandling med Arixtra. Om du är

gravid

, eller

ammar

, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Arixtra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos och anses därmed vara fritt från natrium.

Sprutan till Arixtra innehåller latex

Sprutans nålskydd innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer känsliga för

latex.

Tala om för din läkare

om du är allergisk mot latex innan du behandlas med Arixtra.

3.

Hur du använder Arixtra

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du har en njursjukdom kan dosen minskas till 1,5 mg en gång per dag.

Hur Arixtra ges

Arixtra ges som en injektion under huden

(subkutant)

i ett hudveck i nedre delen av buken.

Sprutan är förfylld med exakt den dos du behöver. Det är olika sprutor för doserna 2,5 mg och 1,5

En steg-för-steg-instruktion finns på nästa sida

Injicera

inte

Arixtra i en muskel.

Hur länge Arixtra ska användas

Du bör fortsätta behandlingen med Arixtra så länge som läkaren anvisat eftersom Arixtra förhindrar att

allvarliga sjukdomstillstånd utvecklas.

Om du injicerat för stor mängd av Arixtra

Kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd så fort som möjligt eftersom det i så fall föreligger en

ökad blödningsrisk.

Om du har glömt att ta Arixtra

Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg.

Injicera inte dubbla doser för att kompensera

för

de doser du glömt.

Om du är osäker på vad du ska göra

, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Sluta inte att använda Arixtra utan rådgivning

Om du avbryter behandlingen tidigare än din läkare sagt till dig så finns det risk för att en blodpropp

bildas i en ven i ditt ben eller i lungan.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du

avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel används kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tillstånd som du behöver se upp med

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi):

Dessa är väldigt sällsynta hos personer (upp till en av

10 000) som behandlas med Arixtra. Tecken på detta inkluderar:

svullnad, ibland i ansiktet eller munnen

(angioödem),

vilket kan ge svårigheter att

svälja eller andas

svimning.

Kontakta omedelbart läkare

om du får dessa symtom.

Sluta använda Arixtra

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra

blödning

(t ex vid operationsstället, ett befintligt magsår eller näsblod)

anemi

(minskat antal röda blodkroppar).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra

blåmärken eller svullnad

(ödem)

illamående, kräkning

bröstsmärta

andnöd

hudutslag eller klåda

vätskande sår vid operationsstället

feber

minskat eller ökat antal blodplättar (d v s blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

förhöjda leverenzymvärden.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 personer

som behandlas med Arixtra

allergiska reaktioner (inklusive klåda, svullnad och hudutslag)

blödning inne i hjärnan eller buken

ångest eller förvirring

huvudvärk

svimning eller yrsel, lågt blodtryck

dåsighet eller trötthet

rodnad

hosta

bensmärta eller magsmärta

diarré eller förstoppning

matsmältningsbesvär

sårinfektion

förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern)

minskning av kalium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Arixtra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas

Arixtra behöver inte förvaras i kylskåp.

Använd inte detta läkemedel:

efter utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen

om du ser några partiklar i lösningen eller om lösningen är missfärgad

om du ser att sprutan är skadad

om du har öppnat en spruta men inte avser att använda den direkt.

Kassering av sprutor:

Läkemedel och sprutor ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 1,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,3 ml injektionsvätska.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor samt saltsyra och/eller

natriumhydroxid för justering av pH (se avsnitt 2).

Arixtra innehåller inga animaliska produkter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arixtra är en klar och färglös injektionsvätska som levereras i förfyllda engångssprutor försedda med

ett säkerhetssystem som hjälper till att förhindra skador, till följd av nålstick, efter användning. Arixtra

finns i förpackningar om 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor (eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tillverkare:

Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrike.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0032 24009864

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0035 227861279

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България

Aspen Pharma Trading Limited

Teл.: 00359 24917582

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 003 618480681

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00420 228880774

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00356 21497982

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0045 78772887

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0031 207095007

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland

Aspen Germany GmbH

Tel.: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0047 21984376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0043 19284015

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα

Aspen Pharma Trading Limited.

Τηλ: 0030 2111768477

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 0048 221253376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España

Aspen Pharmacare España S.L.

Avenida Diagonal, 512

Planta Interior 1, Oficina 4

08006 Barcelona

Tel: 0034 952010137

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00351 300501243

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France

Aspen France

Tél.: + 33 (0)1 39177000

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România

Aspen Pharma Trading Limited.

Tel: 0040 316301169

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00385 17776395

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003861 18888201

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland

Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 00421 233329930

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ísland

Aspen Pharma Trading Limited.

Sími: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Suomi/Finland

Aspen Pharma Trading Limited

Puh/Tel: 00358 974 790 156

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Italia

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0039 0687502429

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Sverige

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0046 856642572

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Κύπρος

Aspen Pharma Trading Limited

Τηλ: 00357 25030922

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

United Kingdom

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: +44 (0)1748 828 391

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Latvija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00371 66163124

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Liechtenstein

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Lietuva

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00370 5 214 0291

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Typer av säkerhetssprutor

Det finns två typer av säkerhetssprutor som används för Arixtra, dessa är utformade för att skydda dig

från nålstickskador i samband med injektion. Den ena sprutan har ett

automatiskt

säkerhetsssystem

och den andra har ett

manuellt

säkerhetssystem.

Delar på sprutan:

Nålskydd

Kolvstång

Fingergrepp

Skyddshölje

Bild 1.

Spruta med

automatiskt

säkerhetssystem

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 2.

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 3.

Spruta

manuellt

säkerhetssystem,

här visas hur man drar skyddshöljet över nålen

EFTER ANVÄNDNING.

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV ARIXTRA

Användaranvisning

Dessa instruktioner gäller för båda typerna av sprutor (automatiskt och manuellt säkerhetssystem).

Där instruktionerna för en spruta skiljer sig är detta tydligt angett.

1.

Tvätta händerna noga

med tvål och vatten. Handdukstorka.

2.

Ta sprutan ur kartongen och kontrollera att:

utgångsdatumet inte har passerats

lösningen är klar och färglös och inte innehåller några partiklar

att sprutan inte är skadad eller har varit öppnad

3. Sitt eller ligg ner i en bekväm ställning.

Välj ut ett ställe

på nedre delen av buken (magen), minst 5 cm från naveln

(bild

A

Injicera växelvis

i nedre bukområdets

högra och vänstra

sida

vid injektionstillfällena. Detta hjälper till att minska

obehag vid injektionsstället.

Om det inte är möjligt att injicera i nedre bukområdet,

rådfråga din sköterska eller läkare för att få anvisningar.

Bild A

4. Rengör injektionsstället med en spritsvabb.

5. Avlägsna nålskyddet

genom att först vrida det (bild

B1

och sedan dra av det, i en linje rakt ut från sprutan (bild

B2

Kassera nålskyddet.

Viktigt att observera

Vidrör inte nålen

och undvik att den kommer i kontakt

med någon annan yta innan injektionen.

Det är normalt att se en liten luftbubbla i sprutan.

Försök

inte att avlägsna denna luftbubbla innan injektionen

ges

- du kan förlora lite av läkemedlet om du gör det.

Bild B1

Bild B2

6.

Nyp försiktigt tag i den rengjorda huden så att ett

hudveck bildas.

Håll kvar hudvecket mellan tummen och

pekfingret under hela injektionen (bild

C

Bild C

7. Håll sprutan stadigt i fingergreppet.

För in hela nålen

vinkelrätt i hudvecket (bild

D

Bild D

8.

Injicera HELA innehållet i sprutan genom att trycka

ned kolvstången så långt det går

(bild

E

Bild E

Spruta med automatiskt system

9.

Släpp kolvstången.

Nålen kommer då automatiskt att dras

ut ur huden och tillbaka in i ett skyddshölje. Den är därefter

permanent låst (bild

F

Bild F

Spruta med manuellt system

9.

Efter injektionen, håll sprutan i ena handen genom att greppa runt skyddshöljet, använd den andra

handen för att hålla fingergreppet och dra det bestämt bakåt. Detta låser upp höljet. Dra höljet över

sprutan tills det låser sig i läget över nålen. Det här visas på bild

3

i början av dessa instruktioner.

Släng inte den använda sprutan bland hushållsavfall.

Kassera den enligt instruktioner från din

läkare eller apotekspersonal.

Bipacksedel: Information till användaren

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning

fondaparinuxnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.

Vad Arixtra är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Hur du använder Arixtra

Eventuella biverkningar

Hur Arixtra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Arixtra är och vad det används för

Arixtra är ett läkemedel som hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar i blodkärlen

ett

antitrombosmedel

Arixtra innehåller en syntetiskt framställd substans som heter fondaparinuxnatrium. Den förhindrar

koagulationsfaktor Xa ”tio-A” från att verka i blodet och förhindrar på så sätt oönskade blodproppar

(tromboser)

att bildas i blodkärlen.

Arixtra används för att:

förhindra uppkomst av blodproppar i benens eller lungornas vener efter ortopediska operationer

som höft- och knäledsoperation eller efter bukoperation

förhindra uppkomst av blodproppar under och kort tid efter en period av nedsatt rörlighet p g a

akut sjukdom

behandla vissa typer av hjärtattacker och svår kärlkramp (bröstsmärta som orsakas av

förträngning av artärerna i hjärtat)

behandla blodproppar i benens ytliga vener (

ytlig ventrombos

2.

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Använd inte Arixtra:

om du är allergisk

mot fondaparinuxnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du blöder kraftigt

om du har en bakteriell infektion i hjärtat

om du har en mycket allvarlig njursjukdom.

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig. Om det gör det ska du

inte

använda

Arixtra.

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Arixtra:

om du tidigare har haft komplikationer under behandling med heparin eller

heparinliknande läkemedel som orsakat minskat antal blodplättar (heparininducerad

trombocytopeni)

om du löper risk att få en okontrollerad blödning

som inkluderar:

magsår

blödningsrubbning

nyligen inträffad

hjärnblödning (intrakraniell blödning)

nyligen genomgången

operation

i hjärna, ryggrad eller ögon

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har en njursjukdom

om du är 75 år eller äldre

om du väger mindre än 50 kg.

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Barn och ungdomar

Användning av Arixtra har inte studerats på barn och ungdomar yngre än 17 år.

Andra läkemedel och Arixtra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar även receptfria läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka Arixtras

effekt eller påverkas av Arixtra.

Graviditet och amning

Arixtra ska inte ordineras till gravida kvinnor om det inte är helt nödvändigt. Amning rekommenderas

inte under behandling med Arixtra. Om du är

gravid

eller

ammar

, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Arixtra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos och anses därmed vara fritt från natrium.

Sprutan till Arixtra kan innehålla latex

Sprutans nålskydd kan innehålla latex som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer känsliga för

latex.

Tala om för din läkare

om du är allergisk mot latex innan du behandlas med Arixtra.

3.

Hur du använder Arixtra

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är 2,5 mg en gång per dag

som injiceras vid ungefär samma tidpunkt varje

dag.

Om du har en njursjukdom kan dosen minskas till 1,5 mg en gång per dag.

Hur Arixtra ges

Arixtra ges som en injektion under huden

(subkutant)

i ett hudveck i nedre delen av buken.

Sprutan är förfylld med exakt den dos du behöver. Det är olika sprutor för doserna 2,5 mg och 1,5

En steg för steg-instruktion finns på nästa sida.

Vid behandling av vissa typer av

hjärtattacker kan sjukvårdspersonalen ge den första dosen direkt in i en ven (

intravenöst

Injicera

inte

Arixtra i en muskel.

Hur länge Arixtra ska användas

Du bör fortsätta behandlingen med Arixtra så länge som läkaren anvisat eftersom Arixtra förhindrar att

allvarliga sjukdomstillstånd utvecklas.

Om du injicerat för stor mängd av Arixtra

Kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd så fort som möjligt eftersom det i så fall föreligger en

ökad blödningsrisk.

Om du har glömt att ta Arixtra

Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Injicera inte dubbla doser för att

kompensera för de doser du glömt.

Om du är osäker på vad du ska göra

, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Sluta inte att använda Arixtra utan rådgivning

Om du avbryter behandlingen tidigare än din läkare sagt till dig så finns det risk för att en blodpropp

bildas i en ven i ditt ben eller i lungan.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du

avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel används kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tillsånd som du behöver se upp med

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi):

Dessa är väldigt sällsynta hos personer (upp till en av

10 000) som behandlas med Arixtra. Tecken på detta inkluderar:

svullnad, ibland i ansiktet eller munnen

(angioödem),

vilket kan ge svårigheter att

svälja eller andas

svimning.

Kontakta omedelbart läkare

om du får dessa symtom.

Sluta använda Arixtra

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra.

blödning

(t ex vid operationsstället, tandköttet, ett befintligt magsår, näsblod)

anemi

(minskat antal röda blodkroppar).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra.

blåmärken eller svullnad

(ödem)

illamående, kräkning

bröstsmärta

andnöd

hudutslag eller klåda

vätskande sår vid operationsstället

feber

minskat eller ökat antal blodplättar (blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

förhöjda leverenzymvärden.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000 personer

som behandlas med Arixtra.

allergiska reaktioner (inklusive klåda, svullnad, hudutslag)

blödning inne i hjärnan eller buken

ångest eller förvirring

huvudvärk

svimning eller yrsel, lågt blodtryck

dåsighet eller trötthet

rodnad

hosta

bensmärta eller magsmärta

diarré eller förstoppning

matsmältningsbesvär

sårinfektion

förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern)

minskning av kalium i blodet.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Arixtra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas

Arixtra behöver inte förvaras i kylskåp.

Använd inte detta läkemedel:

efter utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen

om du ser några partiklar i lösningen eller om lösningen är missfärgad

om du ser att sprutan är skadad

om du har öppnat en spruta men inte använder den direkt.

Kassering av sprutor:

Läkemedel och sprutor ska

inte

kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är 2,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,5 ml injektionsvätska.

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor samt saltsyra och/eller

natriumhydroxid för justering av pH (se avsnitt 2).

Arixtra innehåller inga animaliska produkter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arixtra är en klar och färglös injektionsvätska som levereras i förfyllda engångssprutor försedda med

ett säkerhetssystem som hjälper till att förhindra skador, till följd av nålstick, efter användning. Arixtra

finns i förpackningar om 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor (eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tillverkare:

Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrike.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0032 24009864

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0035 227861279

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България

Aspen Pharma Trading Limited

Teл.: 00359 24917582

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 003 618480681

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00420 228880774

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00356 21497982

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0045 78772887

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0031 207095007

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland

Aspen Germay GmbH

Tel.: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0047 21984376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0043 19284015

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα

Aspen Pharma Trading Limited.

Τηλ: 0030 2111768477

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 0048 221253376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España

Aspen Pharmacare España S.L.

Avenida Diagonal, 512

Planta Interior 1, Oficina 4

08006 Barcelona

Tel: 0034 952010137

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00351 300501243

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France

Aspen France

Tél.: + 33 (0)1 39177000

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România

Aspen Pharma Trading Limited.

Tel: 0040 316301169

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00385 17776395

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003861 18888201

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland

Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 00421 233329930

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ísland

Aspen Pharma Trading Limited.

Sími: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Suomi/Finland

Aspen Pharma Trading Limited

Puh/Tel: 00358 974 790 156

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Italia

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0039 0687502429

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Sverige

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0046 856642572

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Κύπρος

Aspen Pharma Trading Limited

Τηλ: 00357 25030922

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

United Kingdom

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: +44 (0)1748 828 391

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Latvija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00371 66163124

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Liechtenstein

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Lietuva

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00370 5 214 0291

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Denna bipacksedel godkändes senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Typer av säkerhetssprutor

Det finns två typer av säkerhetssprutor som används för Arixtra, dessa är utformade för att skydda dig

från nålsticksskador i samband med injektion. Den ena sprutan har ett

automatiskt

säkerhetssystem

och den andra har ett

manuellt

säkerhetssystem.

Delar på sprutan:

Nålskydd

Kolvstång

Fingergrepp

Skyddshölje

Bild 1.

Spruta med

automatisk

t säkerhetssystem

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 2.

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 3.

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem, här

visas

drar

skyddshöljet

över

nålen

EFTER ANVÄNDNING.

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV ARIXTRA

Användaranvisning

Dessa instruktioner gäller för båda typerna av sprutor (automatiskt och manuellt säkerhetssystem).

Där instruktionerna för en spruta skiljer sig är detta tydligt angett.

1.

Tvätta händerna noga

med tvål och vatten. Handdukstorka.

2.

Ta sprutan ur kartongen och kontrollera att:

utgångsdatumet inte har passerats

lösningen är klar och färglös och inte innehåller några partiklar

att sprutan inte är skadad eller har varit öppnad

3. Sitt eller ligg ner i en bekväm ställning.

Välj ut ett ställe på nedre delen av buken (magen), minst 5 cm

från naveln (bild

A

Injicera växelvis

i nedre bukområdets

högra och vänstra

sida

vid injektionstillfällena. Detta hjälper till att minska

obehag vid injektionsstället.

Om det inte är möjligt att injicera i nedre bukområdet,

rådfråga din sköterska eller läkare för att få anvisningar.

Bild A

4. Rengör injektionsstället med en spritsvabb.

5.

Avlägsna nålskyddet

genom att först vrida det (bild

B1

och sedan dra av det, i en linje rakt ut från sprutan (bild

B2

Kassera nålskyddet.

Viktigt att observera

Vidrör inte nålen

och undvik att den kommer i kontakt

med någon annan yta innan injektionen.

Det är normalt att se en liten luftbubbla i sprutan.

Försök

inte att avlägsna denna luftbubbla innan injektionen

ges

- du kan förlora lite av läkemedlet om du gör det.

Bild B1

Bild B2

6.

Nyp försiktigt tag i den rengjorda huden så att ett

hudveck bildas.

Håll kvar hudvecket mellan tummen och

pekfingret under hela injektionen (bild

C

Bild C

7.

Håll sprutan stadigt i fingergreppet.

För in hela nålen

vinkelrätt i hudvecket (bild

D

Bild D

8.

Injicera HELA innehållet i sprutan genom att trycka

ned kolvstången så långt det går

(bild

E

Bild E

Spruta med automatiskt system

9.

Släpp kolvstången.

Nålen kommer då automatiskt att dras

ut ur huden och tillbaka in i ett skyddshölje. Den är därefter

permanent låst (bild

F

Bild F

Spruta med manuellt system

9.

Efter injektionen, håll sprutan i ena handen genom att greppa runt skyddshöljet, använd den andra

handen för att hålla fingergreppet och dra det bestämt bakåt. Detta låser upp höljet. Dra höljet över

sprutan tills det låser sig i läget över nålen. Det här visas på bild

3

i början av dessa instruktioner.

Släng inte den använda sprutan bland hushållsavfall.

Kassera den enligt instruktioner från din

läkare eller apotekspersonal.

Bipacksedel: Information till användaren

Arixtra 5 mg/0,4 ml injektionsvätska, lösning

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injektionsvätska, lösning

Arixtra 10 mg/0,8 ml injektionsvätska, lösning

fondaparinuxnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

1.

Vad Arixtra är och vad används det för

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Hur du använder Arixtra

Eventuella biverkningar

Hur Arixtra ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Arixtra är och vad det används för

Arixtra är ett läkemedel som behandlar eller hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar

i blodkärlen

ett

antitrombosmedel

Arixtra innehåller en syntetiskt framställd substans som heter fondaparinuxnatrium. Den förhindrar

koagulationsfaktor Xa ”tio-A” från att verka i blodet och förhindrar på så sätt oönskade blodproppar

(tromboser)

att bildas i blodkärlen.

Arixtra används för att behandla vuxna med en blodpropp i blodkärlen i benen

djup

ventrombos

och/eller lungorna

lungemboli

2.

Vad du behöver veta innan du använder Arixtra

Använd inte Arixtra:

om du är allergisk

mot fondaparinuxnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du blöder kraftigt

om du har en bakteriell infektion i hjärtat

om du har en allvarlig njursjukdom

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig. Om det gör det ska du

inte

använda

Arixtra.

Varningar och försiktighet:

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Arixtra:

om du tidigare har haft komplikationer under behandling med heparin eller

heparinliknande läkemedel som orsakat minskat antal blodplättar (heparininducerad

trombocytopeni)

om du löper risk att få en okontrollerad blödning

som inkluderar:

magsår

blödningsrubbning

nyligen

inträffad hjärnblödning (intrakraniell blödning)

nyligen genomgången operation

i hjärna, ryggrad eller ögon

om du har en allvarlig leversjukdom

om du har nedsatt njurfunktion

om du är 75 år eller äldre

Tala om för din läkare

om något av detta stämmer in på dig.

Barn och ungdomar

Användning av Arixtra har inte studerats på barn och ungdomar yngre än 17 år.

Andra läkemedel och Arixtra

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Detta inkluderar även receptfria läkemedel. Vissa andra läkemedel kan påverka Arixtras

effekt eller påverkas av Arixtra.

Graviditet och amning

Arixtra ska inte ordineras till gravida kvinnor om det inte är helt nödvändigt. Amning rekommenderas

inte under behandling med Arixtra. Om du är

gravid

, eller

ammar

, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Arixtra innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos och anses därmed vara fritt från natrium.

Sprutan till Arixtra innehåller latex

Sprutans nålskydd innehåller latex som kan orsaka allergiska reaktioner hos personer känsliga för

latex.

Tala om för din läkare

om du är allergisk mot latex innan du behandlas med Arixtra.

3.

Hur du använder Arixtra

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

Din vikt

Vanlig dos

Under 50 kg

5 mg en gång per dag

Mellan 50 kg och 100 kg

7,5 mg en gång per dag

Över 100 kg

10 mg en gång per dag. Denna dos kan sänkas till

7,5 mg en gång per dag om du har måttligt

nedsatt njurfunktion.

Du bör injicera vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Hur Arixtra ges:

Arixtra ges som en injektion under huden

(subkutant)

i ett hudveck i nedre delen av buken. Sprutan

är förfylld med exakt den dos du behöver. Det är olika sprutor för doserna 5 mg, 7,5 mg och 10 mg.

En steg-för-steg-instruktion finns på nästa sida.

Injicera

inte

Arixtra i en muskel.

Hur länge Arixtra ska användas:

Du bör fortsätta behandlingen med Arixtra så länge som läkaren anvisat eftersom Arixtra förhindrar att

allvarliga sjukdomstillstånd utvecklas.

Om du injicerat för stor mängd av Arixtra

Kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd så fort som möjligt eftersom det i så fall föreligger en

ökad blödningsrisk.

Om du har glömt att ta Arixtra

Ta den glömda dosen så fort du kommer ihåg. Injicera inte dubbla doser för att kompensera

för de doser du glömt.

Om du är osäker på vad du ska göra

, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Sluta inte att använda Arixtra utan rådgivning

Om du avbryter behandlingen tidigare än din läkare sagt till dig så finns det risk för att din blodpropp

inte blir fullständigt behandlad eller att en ny blodpropp bildas i en ven i ditt ben eller i lungan.

Kontakta din läkare eller apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om hur detta läkemedel används kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Tillsånd som du behöver se upp med

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi):

Dessa är väldigt sällsynta hos personer (upp till en av

10 000) som behandlas med Arixtra. Tecken på detta inkluderar:

svullnad, ibland i ansiktet eller munnen

(angioödem),

vilket kan ge svårigheter att

svälja eller andas

svimning.

Kontakta omedelbart läkare

om du får dessa symtom.

Sluta använda Arixtra

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

fler än 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra

blödning

(t.ex. vid operationsstället, ett befintligt magsår, näsblod eller blåmärken).

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

färre än 1 av 100 personer

som behandlas med Arixtra

svullnad

(ödem)

huvudvärk

smärta

illamående, kräkning

minskat antal röda blodkroppar (

anemi

minskat antal blodplättar (d.v.s. blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

förhöjda leverenzymvärden.

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

färre än 1 av 1 000 personer

som behandlas med Arixtra

allergiska reaktioner (inklusive klåda, svullnad, hudutslag)

blödning inne i hjärnan, levern eller buken

hudutslag

yrsel

smärta eller svullnad vid injektionsstället

ökat antal blodplättar (d.v.s. blodkroppar som behövs för att blodet ska levra sig)

ökning av kväve som inte är bundet till protein.

magsmärta

klåda

matsmältningsbesvär

diarré eller förstoppning

förhöjda bilirubinvärden i blodet (ett ämne som produceras i levern).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Arixtra ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

Arixtra behöver inte förvaras i kylskåp.

Använd inte detta läkemedel:

efter utgångsdatumet som anges på etiketten och kartongen

om du ser några partiklar i lösningen eller om lösningen är missfärgad

om du ser att sprutan är skadad

om du har öppnat en spruta men inte avser att använda den direkt.

Kassering av sprutor:

Läkemedel och sprutor ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

5 mg fondaparinuxnatrium i 0,4 ml injektionsvätska

7,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,6 ml injektionsvätska

10 mg fondaparinuxnatrium i 0,8 ml injektionsvätska

Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor samt saltsyra och/eller

natriumhydroxid för justering av pH (se avsnitt 2).

Arixtra innehåller inga animaliska produkter.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Arixtra är en klar och färglös till svagt gulfärgad injektionsvätska som tillhandahålls i förfyllda sprutor

försedda med ett säkerhetssystem som hjälper till att förhindra skador, till följd av nålstick, efter

användning.

Arixtra finns i förpackningar om 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor (eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland

Tillverkare:

Aspen Notre Dame de Bondeville, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Frankrike.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mera om detta

läkemedel.

België/Belgique/Belgien

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0032 24009864

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Luxembourg/Luxemburg

Aspen Pharma Trading Limited

Tél/Tel: 0035 227861279

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

България

Aspen Pharma Trading Limited

Teл.: 00359 24917582

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Magyarország

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 003 618480681

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Česká republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00420 228880774

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Malta

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00356 21497982

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Danmark

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0045 78772887

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Nederland

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0031 207095007

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Deutschland

Aspen Germany GmbH

Tel.: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Norge

Aspen Pharma Trading Limited

Tlf: 0047 21984376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Eesti

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Österreich

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0043 19284015

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ελλάδα

Aspen Pharma Trading Limited.

Τηλ: 0030 2111768477

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Polska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel.: 0048 221253376

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

España

Aspen Pharmacare España S.L.

Avenida Diagonal, 512

Planta Interior 1, Oficina 4

08006 Barcelona

Tel: 0034 952010137

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Portugal

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00351 300501243

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

France

Aspen France

Tél.: + 33 (0)1 39177000

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

România

Aspen Pharma Trading Limited.

Tel: 0040 316301169

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Hrvatska

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00385 17776395

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Slovenija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003861 18888201

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ireland

Aspen Pharma Trading Limited

Slovenská republika

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Tel: 00421 233329930

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Ísland

Aspen Pharma Trading Limited.

Sími: 003531 6308400

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Suomi/Finland

Aspen Pharma Trading Limited

Puh/Tel: 00358 974 790 156

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Italia

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0039 0687502429

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Sverige

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0046 856642572

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Κύπρος

Aspen Pharma Trading Limited

Τηλ: 00357 25030922

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

United Kingdom

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: +44 (0)1748 828 391

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Latvija

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00371 66163124

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Liechtenstein

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 0049 3056796862

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Lietuva

Aspen Pharma Trading Limited

Tel: 00370 5 214 0291

aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk

Denna bipacksedel godkändes senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Typer av säkerhetssprutor

Det finns två typer av säkerhetssprutor som används för Arixtra, dessa är utformade för att skydda dig

från nålsticksskador i samband med injektion. Den ena sprutan har ett

automatiskt

säkerhetssystem

och den andra har ett

manuellt

säkerhetssystem.

Delar på sprutan:

Nålskydd

Kolvstång

Fingergrepp

Skyddshölje

Bild 1.

Spruta med

automatiskt

säkerhetssystem

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 2.

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem

Bild 3.

Spruta med

manuellt

säkerhetssystem, här

visas

drar

skyddshöljet

över

nålen

EFTER ANVÄNDNING.

STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV ARIXTRA

Användaranvisning

Dessa instruktioner gäller för båda typerna av sprutor (automatiskt och manuellt säkerhetssystem).

Där instruktionerna för en spruta skiljer sig är detta tydligt angett.

1.

Tvätta händerna noga

med tvål och vatten. Handdukstorka.

2.

Ta sprutan ur kartongen och kontrollera att:

utgångsdatumet inte har passerats

lösningen är klar och färglös till svagt gul och inte innehåller några partiklar

att sprutan inte är skadad eller har varit öppnad

3.

Sitt eller ligg ner i en bekväm ställning.

Välj ut ett ställe

på nedre delen av buken (magen), minst 5 cm från naveln

(bild

A

Injicera växelvis

i nedre bukområdets

högra och

vänstra sida

vid injektionstillfällena. Detta hjälper till att

minska obehag vid injektionsstället.

Om det inte är möjligt att injicera i nedre bukområdet,

rådfråga din sköterska eller läkare för att få anvisningar.

Bild A

4.

Rengör injektionsstället med en spritsvabb.

5.

Avlägsna nålskyddet

genom att först vrida det (bild

B1

och sedan dra av det, i en linje rakt ut från sprutan. (bild

B2

Kassera nålskyddet.

Viktigt att observera

Vidrör inte nålen

och undvik att den kommer i kontakt

med någon annan yta innan injektionen.

Det är normalt att se en liten luftbubbla i sprutan

. Försök

inte att avlägsna denna luftbubbla innan injektionen

ges

,- du kan förlora lite av läkemedlet om du gör det.

Bild B1

Bild

6.

Nyp försiktigt tag i den rengjorda huden så att ett

hudveck bildas.

Håll kvar hudvecket mellan tummen och

pekfingret under hela injektionen (bild

C

Bild C

7.

Håll sprutan stadigt i fingergreppet.

För in hela nålen

vinkelrätt i hudvecket (bild

D

Bild D

8.

Injicera HELA innehållet i sprutan genom att trycka

ned kolvstången så långt det går

(bild

E

Bild E

Spruta med automatiskt system

9.

Släpp kolvstången.

Nålen kommer då automatiskt att dras

ut ur huden och tillbaka in i ett skyddshölje. Den är därefter

permanent låst (bild

F

Bild F

Spruta med manuellt system

9.

Efter injektionen håll sprutan i ena handen genom att greppa runt skyddshöljet, använd den andra

handen för att hålla fingergreppet och dra det bestämt bakåt. Detta låser upp höljet. Dra höljet över

sprutan tills det låser sig i läget över nålen. Det här visas på bild

3

i början av dessa instruktioner.

Släng inte den använda sprutan i hushållsavfall.

Kassera den enligt instruktioner från din läkare

eller apotekspersonal.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Arixtra 1,5 mg/0,3 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta (0,3 ml) innehåller 1,5 mg fondaparinuxnatrium.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och anses

därmed vara fritt från natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi

i de nedre extremiteterna såsom höftfrakturkirurgi samt knä- och höftledsplastik.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos vuxna som genomgår bukkirurgi och som

bedöms ha hög risk för tromboemboliska komplikationer, t ex patienter som genomgår

bukcancerkirurgi (se avsnitt 5.1).

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos vuxna som bedöms ha hög risk för VTE och

som är immobiliserade p.g.a. akut sjukdom såsom hjärtinsufficiens och/eller akut sjukdom i

andningsvägarna och/eller akut infektiös eller inflammatorisk sjukdom.

Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna

utan samtidig djup ventrombos. (se avsnitt 4.2 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi eller bukkirurgi

Den rekommenderade dosen fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen, givet postoperativt som

subkutan injektion.

Den första dosen ska ges 6 timmar efter avslutad operation under förutsättning att hemostas har

etablerats.

Behandlingen bör pågå till dess att risken för venös tromboembolism har minskat, vanligtvis tills

patienten är rörlig och i åtminstone 5 till 9 dagar efter operation. Erfarenhet visar att patienter som

genomgår höftfrakturkirurgi löper risk för VTE under längre tid än 9 dagar efter operation. Hos dessa

patienter bör förlängd profylax med fondaparinux i upp till ytterligare 24 dagar övervägas (se avsnitt

5.1).

Medicinska patienter som har hög risk för tromboemboliska komplikationer baserat på en individuell

riskbedömning

Den rekommenderade dosen fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen, givet som subkutan injektion.

En behandlingstid på 6-14 dagar har förelegat i studier på medicinska patienter (se avsnitt 5.1).

Behandling av ytlig ventrombos

Den rekommenderade dosen av fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen, givet som subkutan

injektion. Patienter lämpliga för behandling med fondaparinux 2,5 mg bör ha akut, symtomgivande,

isolerad spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna, minst 5 cm lång och dokumenterad med

ultraljudsundersökning eller andra objektiva metoder. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt

efter diagnos och efter uteslutande av samtidig DVT eller ytlig ventrombos inom 3 cm från den

safenofemorala junktionen. Behandlingen bör fortsätta minst 30 dagar och som mest upp till 45 dagar

hos patienter med hög risk för tromboemboliska komplikationer (se avsnitt 4.4 och 5.1). Patienter bör

rekommenderas att själva injicera läkemedlet när de bedöms som villiga och kapabla att göra det.

Läkaren ska tillhandahålla klara instruktioner för självinjektion.

Patienter som ska genomgå kirurgi eller annan invasiv procedur

Till patienter med ytlig ventrombos som ska genomgå kirurgi eller annan invasiv procedur ska, om

möjligt, fondaparinux inte ges under 24 timmar före operation. Behandling med fondaparinux kan

påbörjas igen minst 6 timmar postoperativt under förutsättning att hemostas har uppnåtts.

Särskilda patientgrupper

Hos patienter som genomgår kirurgi bör den rekommenderade tidpunkten för den första injektionen

fondaparinux strikt följas hos patienter

75 år och/eller med en kroppsvikt <50 kg och/eller med

nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min.

Den första dosen fondaparinux ska ges tidigast 6 timmar efter avslutad operation. Injektionen ska

endast ges om hemostas har etablerats (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Profylax av VTE

-Fondaparinux ska inte användas hos patienter med kreatininclearance

<20 ml/min (se avsnitt 4.3). Hos patienter med kreatininclearance i intervallet 20 till 50

ml/min ska dosen reduceras till 1,5 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen

dosreduktion krävs för patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

>50 ml/min).

Behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska inte användas hos patienter

medkreatininclearance <20 ml/min (se avsnitt 4.3). Dosen ska minskas till 1,5 mg en gång

dagligen till patienter med kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min (se avsnitt 4.4 och

5.2). Ingen dosreduktion krävs för patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance >

50 ml/min). Säkerheten och effekten av 1,5 mg har inte studerats (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion –

Profylax av VTE

-Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt

leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska fondaparinux ges med

försiktighet eftersom denna patientgrupp inte har studerats (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Säkerheten och effekten av fondaparinux till patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion har inte studerats, därför rekommenderas inte fondaparinux till

dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Barn -

Fondaparinux rekommenderas inte till barn under 17 år på grund av avsaknad av säkerhets- och

effektsdata.

Låg kroppsvikt

Profylax av VTE-

Patienter med kroppsvikt <50 kg har större risk för blödning. Eliminationen

av fondaparinux minskar med minskande vikt. Fondaparinux ska användas med försiktighet

till dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Behandling av ytlig ventrombos-

Säkerheten och effekten av fondaparinux till patienter med

kroppsvikt <50 kg har inte studerats, därför rekommenderas inte fondaparinux till dessa

patienter (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Fondaparinux ges som en djup subkutan injektion när patienten ligger ner. Injektionsstället ska

varieras mellan vänster och höger anterolateral respektive vänster och höger posterolateral bukvägg.

För att undvika spill av läkemedlet när den förfyllda sprutan används, ska luftbubblan i sprutan inte

avlägsnas före injektion. Hela nålen ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls mellan tummen och

pekfingret; greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.

För ytterligare anvisningar för hantering samt destruktion se avsnitt 6.6 .

4.3

Kontraindikationer

­

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

­

pågående kliniskt signifikant blödning

­

akut bakteriell endokardit

­

kraftigt nedsatt njurfunktion definierad som kreatininclearance < 20 ml/min.

4.4

Varningar och försiktighet

Fondaparinux är endast avsett för subkutan injektion. Administrera ej intramuskulärt.

Blödning

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, till

exempel de med medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar (t.ex. trombocyttal <50.000/mm

aktiv ulcerös gastrointestinal sjukdom, nyligen inträffad intrakraniell blödning, eller inom kort tid efter

hjärn-, spinal- eller ögonkirurgi samt hos särskilda patientgrupper som sammanfattats nedan.

Profylax av VTE -

Läkemedel som kan öka risken för blödning ska inte administreras samtidigt

med fondaparinux. Dessa läkemedel inkluderar desirudin, fibrinolytiska läkemedel, GP

IIb/IIIa-receptorantagonister, heparin, heparinoida läkemedel eller lågmolekylärt heparin

(LMWH). Vid behov bör samtidig behandling med vitamin K-antagonist ske i enlighet med

information under avsnitt 4.5. Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra,

dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin eller klopidogrel) och NSAID ska användas med

försiktighet. Om samtidig administrering är indicerad är noggrann övervakning nödvändig.

För behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter

som samtidigt behandlas med andra läkemedel som ökar risken för blödning.

Patienter med ytlig ventrombos

Förekomsten av ytlig ventrombos mer än 3 cm från den safenofemorala junktionen ska bekräftas och

samtidig DVT uteslutas med kompressionsultraljud eller annan objektiv metod innan behandlingen

med fondaparinux påbörjas. Det finns inga data gällande användningen av fondaparinux 2,5 mg till

patienter med ytlig ventrombos med samtidig DVT eller med ytlig ventrombos inom 3 cm från den

safenofemorala junktionen (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Säkerheten och effekten av fondaparinux 2,5 mg har inte studerats hos följande grupper: patienter med

ytlig ventrombos efter skleroterapi eller som komplikation av en intravenös infart, patienter med en

historik med ytlig ventrombos inom de 3 senaste månaderna, patienter med en historik med venös

tromboembolisk sjukdom inom de senaste 6 månaderna eller patienter med cancer i aktiv fas (se

avsnitt 4.2 och 5.1).

Spinal/epiduralanestesi

Epidurala eller spinala hematom, som kan ge upphov till långvarig eller livslång förlamning, kan inte

uteslutas om fondaparinux ges i samband med spinal-/epiduralanestesi eller lumbalpunktion hos

patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi. Risken för dessa sällsynta biverkningar kan vara

förhöjd om epidurala katetrar sitter kvar efter operation eller vid samtidigt bruk av andra läkemedel

som påverkar hemostasen.

Äldre patienter

Denna grupp har en ökad risk för blödning. Eftersom njurfunktionen generellt försämras med åldern,

kan äldre patienter uppvisa minskad elimination och ökad exponering av fondaparinux (se avsnitt 5.2).

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos äldre patienter (se avsnitt 4.2).

Låg kroppsvikt

Profylax av VTE -

Patienter med kroppsvikt <50 kg har en ökad risk för blödning. Elimination

av fondaparinux minskar med minskande vikt. Fondaparinux ska användas med försiktighet

hos dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Det finns inga kliniska data tillgängligt för användning av

fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos hos patienter med kroppsvikt <50 kg. Därför

rekommenderas inte fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos till dessa patienter (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Profylax av VTE -

Fondaparinux utsöndras främst via njurarna. Patienter med kreatininclearance

<50 ml/min har en ökad risk för blödning och VTE och ska behandlas med försiktighet (se

avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2). Det finns endast begränsade kliniska data tillgängliga för patienter

med kreatininclearance under 30 ml/min.

Behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska inte användas hos patienter med

kreatininclearance <20 ml/min (se avsnitt 4.3). Dosen ska minskas till 1,5 mg en gång

dagligen till patienter med kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min (se avsnitt 4.2 och

5.2). Säkerheten och effekten av 1,5 mg har inte suderats.

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Profylax av VTE -

Dosjustering av fondaparinux krävs inte. Dock ska försiktighet iakttas om

användning av fondaparinux övervägs på grund av ökad risk för blödning orsakad av brist på

koagulationsfaktorer hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Det finns inga kliniska data tillgängligt för användning av

fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos hos patienter med kraftigt nedsatt

leverfunktion. Därför rekommenderas inte fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos

till dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Patienter med heparininducerad trombocytopeni

Fondaparinux ska användas med försiktighet till patienter med HIT i anamnesen. Effekt och säkerhet

av fondaparinux har inte studerats specifikt hos patienter med HIT typ II. Fondaparinux binder inte till

trombocytfaktor 4 och korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT) typ II. Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter

som behandlats med fondaparinux.

Latexallergi

Nålskyddet till den förfyllda sprutan innehåller latex (torrt naturgummi) som kan orsaka allergiska

reaktioner hos personer som är överkänsliga för latex.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Blödningsrisken ökar vid samtidig användning av fondaparinux och läkemedel som ökar

blödningsbenägenheten (se avsnitt 4.4).

Orala antikoagulantia (warfarin), trombocythämmare (acetylsalicylsyra), NSAID (piroxikam) och

digoxin påverkade inte farmakokinetiken av fondaparinux. Dosen av fondaparinux (10 mg) i

interaktionsstudierna var högre än den rekommenderade dosen för nuvarande indikationer.

Fondaparinux påverkade varken INR-aktiviteten för warfarin, blödningstiden vid behandling med

acetylsalicylsyra eller piroxikam eller farmakokinetiken för digoxin vid steady state.

Efterbehandling med andra antikoagulantia

Om uppföljande behandling ska påbörjas med heparin eller LMWH bör, som en allmän regel, den

första injektionen ges ett dygn efter den sista injektionen av fondaparinux.

Om efterbehandling med vitamin K-antagonist krävs, ska behandling med fondaparinux fortsätta tills

målvärdet för INR har uppnåtts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med fondaparinux saknas. På grund av begränsad

exponering är djurstudier otillräckliga vad gäller påverkan på graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel. Fondaparinux ska användas under graviditet endast då det är

absolut nödvändigt.

Amning

Fondaparinux utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är okänt om fondaparinux utsöndras i

bröstmjölk hos människa. Amning rekommenderas ej under behandling med fondaparinux. Oral

absorption hos barnet är dock osannolik.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekterna av fondaparinux på fertiliteten hos människor.

Djurstudier visar inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade, allvarliga biverkningarna med fondaparinux är blödningskomplikationer

(olika blödningsställen inklusive sällsynta fall av intrakraniell/intracerebral och retroperitoneal

blödning) och anemi. Fondaparinux ska änvändas med försiktighet hos patienter med ökad

blödningsbenägenhet (se avsnitt 4.4).

Säkerheten hos fondaparinux 2,5 mg har studerats hos 3 595 patienter som genomgått större

ortopediska ingrepp i de nedre extremiteterna och behandlats i upp till 9 dagar, hos 327 patienter som

genomgått höftfrakturkirurgi och behandlats i 3 veckor efter 1 veckas initial profylax, hos 1 407

patienter som genomgått bukkirurgi och behandlats i upp till 9 dagar och hos 425 medicinska patienter

med risk för tromboemboliska komplikationer och som har behandlats i upp till 14 dagar.

Biverkningar som rapporterats av prövaren som åtminstone möjligen är relaterade till fondaparinux

presenteras nedan per frekvensgrupp (mycket vanlig:

1/10; vanlig:

1/100 till < 1/10; mindre

vanlig:

1/1000 till < 1/100; sällsynt:

1/10 000 till < 1/1000; mycket sällsynt: < 1/10 000) och

organsystem, i fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad. Dessa biverkningar bör tolkas mot

bakgrund av det kirurgiska och medicinska sammanhanget.

Organsystem

MedDRA

Biverkningar hos patienter som

genomgår större ortopedisk

kirurgi i de nedre

extremiteterna och/eller

bukkirurgi

Biverkningar hos

medicinska patienter

Infektioner och

infestationer

Sällsynt:

postoperativ sårinfektion

Blodet och lymfsystemet

Vanlig:

postoperativ blödning,

anemi

Mindre vanlig:

blödning

(epistaxis, gastrointestinal,

hemoptys, hematuri, hematom),

trombocytopeni, purpura,

trombocytemi,

trombocytförändring,

koagulationsstörning

Vanlig:

blödning (hematom,

hematuri, hemoptys, gingival

blödning)

Mindre vanlig:

anemi

Immunsystemet

Sällsynt:

allergisk reaktion

(inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem,

anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Sällsynt:

allergisk reaktion

(inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem,

anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Metabolism och nutrition

Sällsynt:

hypokalemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynt:

ångest, somnolens,

svindel, yrsel, huvudvärk,

förvirring

Blodkärl

Sällsynt:

hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Sällsynt:

dyspné, hosta

Mindre vanlig:

dyspné

Magtarmkanalen

Mindre vanlig:

illamående,

kräkning

Sällsynt:

buksmärta, dyspepsi,

gastrit, förstoppning, diarré

Lever och gallvägar

Mindre vanlig:

förhöjda

leverenzymer, nedsatt

leverfunktion

Sällsynt:

bilirubinemi

Hud och subkutan

vävnad

Mindre vanlig:

hudutslag, pruritus

Mindre vanlig:

hudutslag,

pruritus

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Mindre vanlig:

ödem, perifert

ödem, feber, sårsekretion

Sällsynt:

bröstsmärta, trötthet,

blodvallning, bensmärta, genitalt

ödem, rodnad, synkope

Mindre vanlig:

bröstsmärta

I andra studier eller vid klinisk användning har sällsynta fall av intrakraniella/intracerebrala och

retroperitoneala blödningar rapporterats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Fondaparinux i högre doser än de rekommenderade kan ge upphov till ökad risk för blödning. Det

finns ingen känd antidot till fondaparinux.

Överdosering associerat med blödningskomplikationer ska leda till avbrytande av behandlingen och

sökande efter primär orsak. Initiering av adekvat terapi som kirurgisk hemostas, blodersättning,

transfusion med färsk plasma, plasmaferes ska övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antitrombotiska läkemedel.

ATC-kod: B01AX05.

Farmakodynamiska effekter

Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa). Den antitrombotiska

effekten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (ATIII)-medierad selektiv hämning av

faktor Xa. Genom selektiv bindning till ATIII potentierar fondaparinux den endogena neutraliseringen

(ca 300 gånger) som ATIII utövar på faktor Xa. Neutralisering av faktor Xa avbryter

blodkoagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombosutveckling. Fondaparinux

inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.

Vid dosering med fondaparinux 2,5 mg påverkas inte rutinkoagulationstester som aktiverad partiell

tromboplastintid (aPTT), activated clotting time (ACT) eller protrombintid (PT) / International

Normalised Ratio (INR) i plasma eller blödningstiden eller den fibrinolytiska aktiviteten. Dock har

sällsynta spontana rapporter inkommit gällande förlängning av aPTT.

Fondaparinux korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT). Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter som

behandlats med fondaparinux.

Kliniska studier

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår större

ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna och som behandlas i upp till 9 dagar:

Det kliniska

prövningsprogrammet för fondaparinux var utformat för att visa effekten hos fondaparinux som

profylax mot venös tromboembolisk sjukdom (VTE), dvs proximal och distal djup ventrombos (DVT)

och lungemboli (LE) hos patienter som genomgick omfattande ortopedisk kirurgi i de nedre

extremiteterna såsom operation av höftfrakturer samt omfattande knä- och höftledsplastikoperationer.

Fler än 8 000 patienter (höftfrakturkirurgi – 1 711, höftledsplastik – 5 829, större knäoperationer – 1

367) har studerats i kontrollerade fas II- och fas III-studier. Behandling med fondaparinux 2,5 mg en

gång dagligen, påbörjad 6-8 timmar postoperativt, jämfördes med behandling med enoxaparin 40 mg

en gång dagligen, påbörjad 12 timmar före kirurgi, eller 30 mg två gånger dagligen, påbörjad 12-24

timmar efter kirurgi.

Vid en sammanslagen analys av dessa studier sågs en signifikant minskning (54% [ 95% CI, 44%;

63%]) i frekvensen VTE bedömt upp till 11 dagar efter operation vid behandling med fondaparinux i

rekommenderad dos jämfört med enoxaparin, oavsett vilken typ av operation som utförts. Majoriteten

av händelser diagnostiserades genom en förbestämd flebografi och bestod huvudsakligen av distal

DVT, men incidensen proximal DVT reducerades också signifikant. Beträffande incidensen

symptomatisk VTE, inkluderande LE, sågs ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna.

I jämförande studier med enoxaparin 40 mg en gång dagligen där behandlingen påbörjades 12 timmar

före operation observerades större blödningar hos 2,8% av de patienter som behandlades med

rekommenderad dos fondaparinux jämfört med 2,6% av dem som behandlades med enoxaparin.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår

höftfrakturkirurgi och som behandlas i upp till 24 dagar efter 1 veckas initial profylax:

I en

randomiserad dubbelblind klinisk studie behandlades 737 patienter med fondaparinux 2,5 mg, en gång

dagligen i 7 +/- 1 dagar efter höftfrakturkirurgi. Vid slutet av denna period randomiserades 656

patienter till fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare 21 +/- 2 dagar.

En signifikant minskning av den sammantagna frekvensen VTE erhölls med fondaparinux jämfört med

placebo [3 patienter (1,4%) respektive 77 patienter (35%)]. Majoriteten (70/80) av de registrerade

fallen av VTE var venografiskt detekterade asymptomatiska fall av DVT. En signifikant reduktion av

frekvensen symptomatisk VTE (DVT/LE) erhölls också med fondaparinux [1 (0,3%) respektive

9 (2,7%) patienter] inklusive 2 fall av fatal LE rapporterade i placebogruppen. Större blödningar, i

samtliga fall på operationsstället och icke fatala, observerades hos 8 patienter (2,4%) som behandlades

med fondaparinux jämfört med 2 (0,6%) för placebo.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår bukkirurgi och

som bedöms ha hög risk för tromboemboliska komplikationer, t ex patienter som genomgår

bukcancerkirurgi:

I en dubbelblind klinisk studie randomiserades 2 927 patienter till behandling med

fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller dalteparin 5 000 IE en gång dagligen, givet som en

injektion preoperativt om 2 500 IE och en första injektion postoperativt om 2 500 IE, under 7+2 dagar.

De främsta lokalisationerna för kirurgi var kolon/rektum, magsäck, lever, kolecystektomi eller annan

gallvägskirurgi. 69% av patienterna genomgick cancerkirurgi. Patienter som genomgick urologisk

kirurgi (utom njurkirurgi), gynekologisk, laparoskopisk eller kärlkirurgi inkluderades inte i studien.

I denna studie var incidensen av all VTE 4,6% (47/1 027) i gruppen som fick fondaparinux och 6,1%

(62/1 021) i gruppen som fick dalteparin, oddskvotminskning [95% CI]= -25,8% [-49,7%, 9,5%].

Skillnad i förekomst av all VTE mellan behandlingsgrupperna, vilken inte var statistiskt signifikant,

beror främst på en minskning av asymtomatisk distal DVT. Förekomsten av symtomatisk DVT var

jämförbar mellan behandlingsgrupperna: 6 patienter (0,4%) i gruppen som fick fondaparinux och 5

patienter (0,3%) i gruppen som fick dalteparin. I den stora subgrupp av patienter som genomgick

cancerkirurgi (69% av patientpopulationen) var förekomsten av VTE 4,7% i gruppen som fick

fondaparinux jämfört med 7,7% i gruppen som fick dalteparin.

Större blödningar observerades hos 3,4% av patienterna i gruppen som fick fondaparinux och hos

2,4% i gruppen som fick dalteparin.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos medicinska patienter som har hög risk

för tromboemboliska komplikationer p.g.a. nedsatt mobilitet under akut sjukdom:

I en

randomiserad dubbelblind klinisk studie behandlades 839 patienter med fondaparinux 2,5 mg en gång

dagligen eller placebo i 6 till 14 dagar. Denna studie inkluderade akut sjuka patienter, ≥60 år gamla,

sängliggande med förväntat behov av vila i minst 4 dagar och som hospitaliserats p.g.a. kronisk

hjärtsvikt (NYHA klass III/IV) och/eller akut sjukdom i andningsvägarna och/eller akut infektiös eller

inflammatorisk sjukdom. Fondaparinux gav en signifikant minskning av den sammantagna frekvensen

VTE jämfört med placebo [18 patienter (5,6%) respektive 34 patienter (10,5%)]. Majoriteten av fallen

var asymtomatisk distal DVT. Fondaparinux gav också en signifikant minskning av frekvensen

verifierad fatal LE [0 patienter (0,0%) respektive 5 patienter (1,2%)]. Större blödningar observerades

hos 1 patient (0,2%) i respektive grupp.

Behandling av patienter med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos utan samtidig djup

ventrombos (DVT).

En randomiserad dubbelblind klinisk studie (CALISTO) inkluderade 3002 patienter med akut

symtomgivande, isolerad, spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna, minst 5 cm lång,

bekräftad med kompressionsultradjud. Patienter var inte inkluderade om de hade samtidig DVT eller

ytlig ventrombos inom 3 cm från den den safenofemorala junktionen. Patienter var exkluderade om de

hade kraftigt nedsatt leverfunktion, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min), låg

kroppsvikt (<50 kg), cancer i aktiv fas, symtomgivande PE eller en i tid närliggande historia av

DVT/PE (<6 månader) eller ytlig ventrombos (<90 dagar), eller ytlig ventrombos förknippad med

skleroterapi eller som komplikation efter intravenös infart eller att de hade hög risk för blödningar.

Patienter randomiserades för att få fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller placebo i 45 dagar

utöver stödstrumpor, smärtstillande och/eller lokala NSAID-antiinflammatoriska medel. Uppföljning

fortsatte till och med dag 77. Sudiepopulationen bestod av 64% kvinnor med en medelålder på 58 år,

4,4% hade kreatininclearance <50 ml/min.

Det primära effektivitetsmåttet, en blandning av symtomgivanden PE, symtomgivande DVT,

förlängning av symtomgivande ytlig ventrombos återkommande symtomgivande ytlig ventrombos

eller död till och med dag 47, minskade avsevärt från 5,9% hos patienter som fick placebo till 0,9%

hos de som fick fondaparinux 2,5 mg (relativ riskminskning: 85,2%; 95% CIs, 73,7% till 91,7%

[p<0,001]. Förekomsten av varje tromboembolisk händelse i det primära effektivitetsmåttet minskade

också avsevärt hos fondaparinux patienterna enligt följande: symtomgivande PE [0 (0%) jämfört med

5 (0,3%) (p=0,031)], symtomgivande DVT [3 (0,2%) jämfört med 18 (1,2%); relativ riskminskning

83,4% (p<0,001)], förlängning av symtomgivande ytlig ventrombos [4 (0,3%) jämfört med 51 (3,4%);

relativ riskminskning 92,2%_ (p<0,001)], återkommande symtomgivande ventrombos [5 (0,3%)

jämfört med 24 (1,6%); relativ riskminsking 79,2% (p<0,001)].

Dödligheten var låg och likvärdig mellan de båda behandlingsgrupperna med 2 (0,1%) dödsfall i

fondaparinuxgruppen jämfört med 1 (0,1%) dödsfall i placebogruppen.

Effekten kvarstod i upp till dag 77 och överensstämde mellan samtliga förbestämda undergrupper

inklusive patienter med åderbråck och patienter med ytliga ventromboser lokaliserade under knät.

Större blödningar under behandlingen förekom hos 1 (0,1%) fondaparinuxpatient och 1 (0,1%)

placebopatient. Kiniskt relevanta, ej större blödningar, förekom hos 5 (0,3%) fondaparinuxpatienter

och 8 (0,5%) placebopatienter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter subkutan administrering absorberas fondaparinux fullständigt och snabbt (den absoluta

biotillgängligheten är 100 %). Efter subkutan injektion av 2,5 mg fondaparinux som engångsdos till

unga friska individer erhålls en maximal plasmakoncentration (genomsnittligt C

= 0,34 mg/l) efter

2 timmar. Plasmakoncentrationer som är hälften av de genomsnittliga C

–värdena uppnås 25

minuter efter dosering.

Hos äldre friska individer är fondaparinux farmakokinetik linjär för subkutan administrering inom

intervallet 2 till 8 mg. Efter upprepad dosering en gång om dagen uppnås steady state efter 3-4 dagar

med en 1,3-faldig ökning av C

och AUC.

Medelvärdet (variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för

fondaparinux hos patienter som genomgått höftledsplastik och erhållit fondaparinux 2,5 mg om dagen

är: C

(mg/l) - 0,39 (31 %), T

(h) – 2,8 (18 %) och C

(mg/l) – 0,14 (56 %). Hos patienter med

höftfraktur är plasmakoncentrationen för fondaparinux vid steady state: C

(mg/l) - 0,50 (32 %),

(mg/l) – 0,19 (58 %), beroende på deras höga ålder.

Distribution

Distributionsvolymen för fondaparinux är begränsad (7-11 liter). Fondaparinux uppvisar

in vitro

stark och specifik bindning till antitrombin med dosberoende plasmakoncentrationsbindning (98,6%

till 97,0% i koncentrationer mellan 0,5 och 2 mg/l). Fondaparinux binds inte i signifikant grad till

andra plasmaproteiner, inklusive trombocytfaktor fyra (PF4).

Eftersom fondaparinux inte uppvisar någon signifikant bindning till andra plasmaproteiner än ATIII,

förväntas inte heller några interaktioner med andra läkemedel på grund av konkurrens om

proteinbindningsstället.

Biotransformation

Även om det inte har utvärderats till fullo finns det inga tecken på att fondaparinux

metaboliseras och i synnerhet inget som tyder på att någon aktiv metabolit bildas.

Fondaparinux hämmar inte CYP450-isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4)

in vitro

. Därmed förväntas inte fondaparinux interagera med andra läkemedel

in vivo

genom hämning av CYP-medierad metabolism.

Eliminering

Halveringstiden i eliminationsfasen (T

) är omkring 17 timmar hos unga friska individer och omkring

21 timmar hos äldre friska individer. Fondaparinux utsöndras till

64 – 77 % via njurarna i oförändrad form.

Särskilda grupper

Barn -

Fondaparinux har inte studerats hos denna grupp gällande profylax av VTE eller behandling av

ytlig ventrombos.

Äldre patienter -

Njurfunktionen kan försämras med stigande ålder och därigenom kan

elimineringskapaciteten för fondaparinux hos äldre patienter reduceras. Hos patienter som är äldre än

75 år och som genomgått ortopedisk kirurgi, var beräknat plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre än

hos patienter yngre än 65 år.

Nedsatt njurfunktion -

I jämförelse med patienter som har normal njurfunktion (kreatininclearance >80

ml/minut), är plasmaclearance 1,2-1,4 gånger lägre hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 50-80 ml/minut) och i genomsnitt 2 gånger lägre hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/minut). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<30 ml/minut) är plasmaclearance ungefär 5 gånger lägre än vid normal njurfunktion. Associerad

slutlig halveringstid var 29 timmar vid måttligt nedsatt njurfunktion och 72 timmar hos patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion.

Kön -

Inga könsskillnader sågs efter justering för kroppsvikt.

Ras -

Skillnader i farmakokinetik på grund av ras har inte studerats prospektivt. Studier på friska

asiater (japaner) visade emellertid inte på någon skillnad i farmakokinetisk profil jämfört med friska

kaukasiska individer. Inga skillnader i plasmaclearance sågs heller mellan svarta och kaukasiska

patienter som genomgick ortopedisk kirurgi.

Kroppsvikt -

Plasmaclearance av fondaparinux ökar med kroppsvikten (9% ökning per 10 kg).

Nedsatt leverfunktion

Efter en subkutan singeldos av fondaparinux, hos patienter med måttligt nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh Category B), sänktes det totala (dvs. bundet och obundet) C

och AUC

med 22% respective 39%, jämfört med patienter med normal leverfunktion. De lägre

plasmakoncentrationerna av fondaparinux hänfördes till minskad bindning till ATIII, indirekt till de

lägre ATIII plasmakoncentrationerna hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket resulterar i ökat

renalt clearance för fondaparinux. Följaktligen förväntas koncentrationen av obundet fondaparinux

vara oförändrad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, således behövs ingen

dosjustering baserat på farmakokinetiken.

Fondaparinux farmakokinetik har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmän toxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. På grund av begränsad exponering är djurexperimentella data otillräckliga för att påvisa

reproduktionstoxikologiska effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I glas (1 ml) försedda med en 12,7 mm lång nål av storlek 27 med en kolvpropp av brombutyl-

eller klorbutylelastomer.

Arixtra finns i förpackningsstorlekar på 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor. Det finns två typer av

sprutor:

spruta med en gul kolvstång och ett automatiskt säkerhetssystem

spruta med gul kolvstång och ett manuellt säkerhetssystem.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den subkutana injektionen ska ges på samma sätt som en vanlig spruta.

Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de

administreras.

Instruktion för självadministrering finns i bipacksedeln.

Skyddssystemet för Arixtra förfyllda sprutor har utformats med ett säkerhetssystem för att förhindra

nålsticksskador i samband med injektion.

Ej använt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande lokala anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/206/005-008

EU/1/02/206/024

EU/1/02/206/025

EU/1/02/206/026

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21 mars 2002

Datum för förnyat godkännande: 21 mars 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Arixtra 2,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta (0,5 ml) innehåller 2,5 mg fondaparinuxnatrium.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och anses

därmed vara fritt från natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos vuxna som genomgår större ortopedisk kirurgi

i de nedre extremiteterna såsom höftfrakturkirurgi samt knä- och höftledsplastik.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos vuxna som genomgår bukkirurgi och som

bedöms ha hög risk för tromboemboliska komplikationer, t ex patienter som genomgår

bukcancerkirurgi (se avsnitt 5.1).

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos vuxna som bedöms ha hög risk för VTE och som är

immobiliserade p.g.a. akut sjukdom såsom hjärtinsufficiens och/eller akut sjukdom i andningsvägarna

och/eller akut infektiös eller inflammatorisk sjukdom.

Behandling av instabil angina eller icke ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) hos vuxna för vilka akut

(< 120 min) invasiv behandling (PCI) inte är indicerad (

se avsnitt 4.4 och 5.1

Behandling av ST-höjningsinfarkt (STEMI) hos vuxna som behandlas med trombolytika eller som

initialt inte avses erhålla någon annan form av reperfusionsbehandling.

Behandling av vuxna med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna

utan samtidig djup ventrombos. (se avsnitt 4.2 och 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi eller bukkirurgi

Den rekommenderade dosen fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen, givet postoperativt som

subkutan injektion.

Den första dosen ska ges 6 timmar efter avslutad operation under förutsättning att hemostas har

etablerats.

Behandlingen bör pågå till dess att risken för venös tromboembolism har minskat, vanligtvis tills

patienten är rörlig och i åtminstone 5 till 9 dagar efter operation. Erfarenhet visar att patienter som

genomgår höftfrakturkirurgi löper risk för VTE under längre tid än 9 dagar efter operation. Hos dessa

patienter bör förlängd profylax med fondaparinux i upp till ytterligare 24 dagar övervägas (se avsnitt

5.1).

Medicinska patienter som har hög risk för tromboemboliska komplikationer baserat på en individuell

riskbedömning

Den rekommenderade dosen fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen givet som subkutan injektion.

En behandlingstid på 6-14 dagar har förelegat i studier på medicinska patienter (se avsnitt 5.1).

Behandling av instabil angina/icke ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI)

Den rekommenderade dosen av fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen givet som en subkutan

injektion. Behandlingen bör initieras så snart som möjligt efter diagnos och fortgå upp till högst 8

dagar eller tills utskrivning från sjukhus om detta sker tidigare.

Om en patient ska genomgå perkutan koronarintervention (PCI) ska ofraktionerat heparin (UFH) ges

under PCI enligt gällande praxis med hänsyn tagen till patientens potentiella blödningsrisk inklusive

tidpunkten för senast intagna fondaparinuxdos (se avsnitt 4.4.). Val av tidpunkten för omstart av

subkutan behandling med fondaparinux efter borttagande av introduktionskatetern ska baseras på

klinisk bedömning. I den pivotala kliniska UA/NSTEMI-prövningen återupptogs inte behandling med

fondaparinux tidigare än 2 timmar efter borttagande av introduktionskatetern.

Behandling av ST-höjningsinfarkt (STEMI)

Den rekommenderade dosen av fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen. Den första dosen ska ges

intravenöst och efterföljande doser ska ges som subkutana injektioner. Behandlingen bör initieras så

snart som möjligt efter diagnos och fortgå upp till maximalt 8 dagar eller tills utskrivning från sjukhus

om detta sker tidigare.

Om en patient ska genomgå icke-primär PCI ska ofraktionerat heparin (UFH) ges under PCI enligt

gällande praxis med hänsyn tagen till patientens potentiella blödningsrisk inklusive tidpunkten för

senast intagna fondaparinuxdos (se avsnitt 4.4.). Val av tidpunkten för omstart av subkutan behandling

med fondaparinux efter borttagande av introduktionskatetern ska baseras på klinisk bedömning. I den

pivotala kliniska STEMI-prövningen återupptogs inte behandling med fondaparinux tidigare än 3

timmar efter borttagande av introduktionskatetern.

Patienter som ska genomgå koronar bypass-operation (CABG)

Hos STEMI- eller UA/NSTEMI-patienter som genomgår en koronar bypass-operation (CABG)

bör fondaparinux, om möjligt, inte ges 24 timmar före operation. Behandling med fondaparinux

kan påbörjas igen 48 timmar postoperativt.

Behandling av ytlig ventrombos

Den rekommenderade dosen av fondaparinux är 2,5 mg en gång dagligen, givet som subkutan

injektion. Patienter lämpliga för behandling med fondaparinux 2,5 mg bör ha akut, symtomgivande,

isolerad spontan SVT i de nedre extremiteterna, minst 5 cm lång och dokumentared med

ultraljudsundersökning eller andra objektiva metoder. Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt

efter diagnos och efter uteslutande av samtidig DVT eller ytlig ventrombos inom 3 cm från den

safenofemorala junktionen. Behandlingen bör fortsätta minst 30 dgar och som mest upp till 45 dagar

hos patienter med hög risk för tromboemboliska komplikationer (se avsnitt 4.4 och 5.1). Patienter bör

rekommenderas att själva injicera läkemedlet när de bedöms som villiga och kapabla att göra det.

Läkaren ska tillhandahålla klara instruktioner för självinjektion.

Patienter som ska genomgå kirurgi eller annan invasiv procedur

Till patienter med ytlig ventrombos som ska genomgå kirurgi eller annan invasiv procedur ska, om

möjligt, fondaparinux inte ges under 24 timmar före operation. Behandling med fondaparinux kan

påbörjas igen minst 6 timmar postoperativt under förutsättning att hemostas har uppnåtts.

Särskilda patientgrupper

Profylax av VTE efter kirurgi

Hos patienter som genomgår kirurgi bör den rekommenderade tidpunkten för den första injektionen

fondaparinux strikt följas hos patienter

75 år och/eller med en kroppsvikt <50 kg och/eller med

nedsatt njurfunktion med kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min.

Den första dosen fondaparinux ska ges tidigast 6 timmar efter avslutad operation. Injektionen ska

endast ges om hemostas har etablerats (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

Profylax av VTE

- Fondaparinux ska inte användas hos patienter med kreatininclearance

<20 ml/min (se avsnitt 4.3). Hos patienter med kreatininclearance i intervallet 20 till 50 ml/min ska

dosen reduceras till 1,5 mg en gång dagligen (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen dosreduktion krävs för

patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance >50 ml/min).

Behandling av UA/NSTEMI och STEMI

- fondaparinux ska inte ges till patienter med

kreatininclearance < 20 ml/min (se avsnitt 4.3). Ingen dosreduktion krävs för patienter med

kreatininclearance > 20 ml/min.

Behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska inte användas hos patienter med kreatininclearance

<20 ml/min (se avsnitt 4.3). Dosen ska minskas till 1,5 mg en gång dagligen till patienter med

kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min (se avsnitt 4.4 och 5.2). Ingen dosreduktion krävs för

patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance > 50 ml/min). Säkerheten och effekten

av 1,5 mg har inte studerats (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion –

Profylax av VTE

Behandling av UA/NSTEMI och STEMI

- Ingen dosjustering krävs hos

patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt

leverfunktion ska fondaparinux ges med försiktighet eftersom denna patientgrupp inte har studerats

(se avsnitt 4.4 och 5.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Säkerheten och effekten av fondaparinux till patienter med

kraftigt nedsatt leverfunktion har inte studerats, därför rekommenderas inte fondaparinux till dessa

patienter (se avsnitt 4.4).

Barn -

Fondaparinux rekommenderas inte till barn under 17 år på grund av avsaknad av säkerhets- och

effektsdata.

Låg kroppsvikt

Profylax av VTE

Behandling av UA/NSTEMI och STEMI-

Patienter med kroppsvikt <50 kg har

större risk för blödning. Eliminationen av fondaparinux minskar med minskande vikt.

Fondaparinux ska användas med försiktighet till dessa patienter (se avsnitt 4.4).

Behandling av ytlig ventrombos-

Säkerheten och effekten av fondaparinux till patienter med

kroppsvikt <50 kg har inte studerats, därför rekommenderas inte fondaparinux till dessa patienter

(se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Subkutan administrering

Fondaparinux ges som en djup subkutan injektion när patienten ligger ner. Injektionsstället ska

varieras mellan vänster och höger anterolateral respektive vänster och höger posterolateral

bukvägg. För att undvika spill av läkemedlet när den förfyllda sprutan används, ska luftbubblan i

sprutan inte avlägsnas före injektion. Hela nålen ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls

mellan tummen och pekfingret; greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.

Intravenös administrering (endast första dosen till patienter med STEMI)

Intravenös administrering bör ske genom en redan existerande intravenös kanal, antigen direkt

eller genom användning av en liten volym (25 eller 50 ml) 0,9%-ig koksaltlösning i minibag. För

att undvika förlust av läkemedel vid användning av den förfyllda sprutan ska luftbubblan inte

avlägsnas från sprutan innan injektionen ges. Den intravenösa slangen ska spolas rent ordentligt

med koksaltlösning efter injektion för att säkerställa att allt läkemedel administrerats. Om

läkemedlet administreras via en minibag bör infusionen ges under 1-2 minuter.

För ytterligare anvisningar för hantering samt destruktion se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

­

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

­

pågående kliniskt signifikant blödning

­

akut bakteriell endokardit

­

kraftigt nedsatt njurfunktion definierad som kreatininclearance < 20 ml/min.

4.4

Varningar och försiktighet

Fondaparinux får inte administreras intramuskulärt.

Blödning

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, till

exempel de med medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar (t.ex. trombocyttal <50.000/mm

aktiv ulcerös gastrointestinal sjukdom, nyligen inträffad intrakraniell blödning, eller inom kort tid efter

hjärn-, spinal- eller ögonkirurgi samt hos särskilda patientgrupper som sammanfattats nedan.

För profylax av VTE, ska läkemedel som kan öka risken för blödning ska inte administreras samtidigt

med fondaparinux. Dessa läkemedel inkluderar desirudin, fibrinolytiska läkemedel, GP IIb/IIIa-

receptorantagonister, heparin, heparinoida läkemedel eller lågmolekylärt heparin (LMWH). Vid behov

bör samtidig behandling med vitamin K-antagonist ske i enlighet med information under avsnitt 4.5.

Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin eller

klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet. Om samtidig administrering är indicerad är

noggrann övervakning nödvändig.

För behandling av UA/NSTEMI och STEMI

ska fondaparinux användas med försiktighet hos patienter

som samtidigt behandlas med andra läkemedel som ökar risken för blödning (såsom GP IIb/IIIa-

hämmare eller trombolytika).

För behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter som

samtidigt behandlas med andra läkemedel som ökar risken för blödning.

PCI och risk för katetertrombos

Hos STEMI-patienter som genomgår primär PCI rekommenderas inte användning av fondaparinux

inför eller under PCI. Användning av fondaparinux rekommenderas inte heller inför eller under PCI

hos UA/NSTEMI-patienter med livshotande tillstånd som kräver akut revaskularisering. Det vill säga

patienter med refraktär eller återkommande angina associerad med dynamiska ST-förändringar,

hjärtsvikt, livshotande arytmier eller hemodynamisk instabilitet.

Hos UA/NSTEMI- och STEMI-patienter som genomgår icke-primär PCI rekommenderas inte

användningen av fondaparinux som enda antikoagulantia på grund av en ökad risk för katetertrombos

(se kliniska studier avsnitt 5.1). Därför ska tilläggsbehandling med UFH användas vid icke-primär PCI

i enlighet med gällande praxis (se dosering i avsnitt 4.2).

Patienter med ytlig ventrombos

Förekomsten av ytlig ventrombos mer än 3 cm från den safenofemorala junktionen ska bekräftas och

samtidig DVT uteslutas med kompressionsultraljud eller annan objektiv metod innan behandlingen

med fondaparinux påbörjas. Det finns inga data gällande användningen av fondaparinux 2,5 mg till

patienter med ytlig ventrombos med samtidig DVT eller med ytlig ventrombos inom 3 cm från den

safenofemorala junktionen (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Säkerheten och effekten av fondaparinux 2,5 mg har inte studerats hos följande grupper: patienter med

ytlig ventrombos efter skleroterapi eller som komplikation av en intravenös infart, patienter med en

historik med ytlig ventrombos inom de 3 senaste månaderna, patienter med en historik med venös

tromboembolisk sjukdom inom de senaste 6 månaderna eller patienter med cancer i aktiv fas (se

avsnitt 4.2 och 5.1).

Spinal-/ epiduralanestesi

Epidurala eller spinala hematom, som kan ge upphov till långvarig eller livslång förlamning, kan inte

uteslutas om fondaparinux ges i samband med spinal-/epiduralanestesi eller lumbalpunktion hos

patienter som genomgår större ortopedisk kirurgi. Risken för dessa sällsynta biverkningar kan vara

förhöjd om epidurala katetrar sitter kvar efter operation eller vid samtidigt bruk av andra läkemedel

som påverkar hemostasen.

Äldre patienter

Denna grupp har en ökad risk för blödning. Eftersom njurfunktionen generellt försämras med åldern,

kan äldre patienter uppvisa minskad elimination och ökad exponering av fondaparinux (se avsnitt 5.2).

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos äldre patienter (se avsnitt 4.2).

Låg kroppsvikt

Profylax av VTE och Behandling av UA/NSTEMI och STEMI -

Patienter med kroppsvikt <50 kg

har en ökad risk för blödning. Elimination av fondaparinux minskar med minskande vikt.

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos dessa patienter (se avsnitt 4.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Det finns inga kliniska data tillgängligt för användning av

fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos hos patienter med kroppsvikt <50 kg. Därför

rekommenderas inte fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos till dessa patienter (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt njurfunktion

Fondaparinux utsöndras främst via njurarna.

Profylax av VTE -

Patienter med kreatininclearance <50 ml/min har en ökad risk för blödning

och VTE och ska behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2). Det finns endast

begränsade kliniska data tillgängliga för patienter med kreatininclearance under 30 ml/min.

Behandling av UA/NSTEMI och STEMI -

Det finns endast begränsade kliniska data tillgängligt

avseende behandling av UA/NSTEMI och STEMI med fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen

hos patienter med kreatininclearance mellan 20 och 30 ml/min. Därför ska läkaren avgöra om

nyttan av behandling överväger riskerna (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Behandling av ytlig ventrombos- F

ondaparinux ska inte användas hos patienter med kreatininclearance

<20 ml/min (se avsnitt 4.3). Dosen ska minskas till 1,5 mg en gång dagligen till patienter med

kreatininclearance mellan 20 och 50 ml/min (se avsnitt 4.2 och 5.2). Säkerheten och effekten av 1,5

mg har inte suderats.

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Profylax av VTE och Behandling av UA/NSTEMI och STEMI -

Dosjustering av fondaparinux

krävs inte. Dock ska försiktighet iakttas om användning av fondaparinux övervägs på grund av

ökad risk för blödning orsakad av brist på koagulationsfaktorer hos patienter med kraftigt nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Behandling av ytlig ventrombos-

Det finns inga kliniska data tillgängligt för användning av

fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion.

Därför rekommenderas inte fondaparinux för behandling av ytlig ventrombos till dessa patienter

(se avsnitt 4.2).

Patienter med heparininducerad trombocytopeni

Fondaparinux ska användas med försiktighet till patienter med HIT i anamnesen. Effekt och säkerhet

av fondaparinux har inte studerats specifikt hos patienter med HIT typ II. Fondaparinux binder inte till

trombocytfaktor 4 och korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT) typ II.

Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter

som behandlats med fondaparinux.

Latexallergi

Nålskyddet till den förfyllda sprutan kan innehålla latex (torrt naturgummi) som kan orsaka allergiska

reaktioner hos personer som är överkänsliga för latex.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Blödningsrisken ökar vid samtidig användning av fondaparinux och läkemedel som ökar

blödningsbenägenheten (se avsnitt 4.4).

Orala antikoagulantia (warfarin), trombocythämmare (acetylsalicylsyra), NSAID (piroxikam) och

digoxin påverkade inte farmakokinetiken av fondaparinux. Dosen av fondaparinux (10 mg) i

interaktionsstudierna var högre än den rekommenderade dosen för nuvarande indikationer.

Fondaparinux påverkade varken INR-aktiviteten för warfarin, blödningstiden vid behandling med

acetylsalicylsyra eller piroxikam eller farmakokinetiken för digoxin vid steady state.

Efterbehandling med andra antikoagulantia

Om uppföljande behandling ska påbörjas med heparin eller LMWH bör, som en allmän regel, den

första injektionen ges ett dygn efter den sista injektionen av fondaparinux.

Om efterbehandling med vitamin K-antagonist krävs, ska behandling med fondaparinux fortsätta tills

målvärdet för INR har uppnåtts.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med fondaparinux saknas. På grund av begränsad

exponering är djurstudier otillräckliga vad gäller påverkan på graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel. Fondaparinux ska användas under graviditet endast då det är

absolut nödvändigt.

Amning

Fondaparinux utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är okänt om fondaparinux utsöndras i

bröstmjölk hos människa. Amning rekommenderas ej under behandling med fondaparinux. Oral

absorption hos barnet är dock osannolik.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekterna av fondaparinux på fertiliteten hos människor.

Djurstudier visar inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade, allvarliga biverkningarna med fondaparinux är blödningskomplikationer

(olika blödningsställen inklusive sällsynta fall av intrakraniell/intracerebral och retroperitoneal

blödning) och anemi. Fondaparinux ska änvändas med försiktighet hos patienter med ökad

blödningsbenägenhet (se avsnitt 4.4).

Säkerheten hos fondaparinux 2,5 mg har studerats hos:

3 595 patienter som genomgår större ortopediska ingrepp i de nedre extremiteterna och behandlas i

upp till 9 dagar

327 patienter som genomgår höftfrakturkirurgi och behandlas i 3 veckor efter 1 veckas initial

profylax

1 407 patienter som genomgår bukkirurgi och behandlas i upp till 9 dagar

425 medicinska patienter med risk för tromboemboliska komplikationer som behandlas i upp till

14 dagar

10 057 patienter som genomgår behandling för UA eller NSTEMI akut koronart syndrom (ACS)

6 036 patienter som genomgår behandling för STEMI ACS.

Vid profylax av VTE, biverkningar som rapporterats av prövaren som åtminstone möjligen är

relaterade till fondaparinux presenteras nedan per frekvensgrupp (mycket vanlig:

1/10; vanlig:

1/100 till

<

1/10; mindre vanlig:

1/1000 till < 1/100; sällsynt:

1/10 000 till <1/1000; mycket

sällsynt: < 1/10 000) och organsystem, i fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad. Dessa

biverkningar bör tolkas mot bakgrund av det kirurgiska och medicinska sammanhanget.

Organsystem

MedDRA

Biverkningar hos patienter som

genomgår större ortopedisk

kirurgi i de nedre

extremiteterna och/eller

bukkirurgi

Biverkningar hos

medicinska patienter

Infektioner och

infestationer

Sällsynt:

postoperativ sårinfektion

Blodet och lymfsystemet

Vanlig:

postoperativ blödning,

anemi

Mindre vanlig:

blödning

(epistaxis, gastrointestinal,

hemoptys, hematuri, hematom),

trombocytopeni, purpura,

trombocytemi,

trombocytförändring,

koagulationsstörning

Vanlig:

blödning (hematom,

hematuri, hemoptys, gingival

blödning)

Mindre vanlig:

anemi

Immunsystemet

Sällsynt:

allergisk reaktion

(inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem,

anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Sällsynt:

allergisk reaktion

(inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem,

anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Metabolism och nutrition

Sällsynt:

hypokalemi

Centrala och perifera

nervsystemet

Sällsynt:

ångest, somnolens,

svindel, yrsel, huvudvärk,

förvirring

Blodkärl

Sällsynt:

hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Sällsynt:

dyspné, hosta

Mindre vanlig:

dyspné

Magtarmkanalen

Mindre vanlig:

illamående,

kräkning

Sällsynt:

buksmärta, dyspepsi,

gastrit, förstoppning, diarré

Lever och gallvägar

Mindre vanlig:

förhöjda

leverenzymer, nedsatt

leverfunktion

Sällsynt:

bilirubinemi

Hud och subkutan

vävnad

Mindre vanlig:

hudutslag, pruritus

Mindre vanlig:

hudutslag,

pruritus

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Mindre vanlig:

ödem, perifert

ödem, feber, sårsekretion

Sällsynt:

bröstsmärta, trötthet,

blodvallning, bensmärta, genitalt

ödem, rodnad, synkope

Mindre vanlig:

bröstsmärta

I andra studier eller vid klinisk användning har sällsynta fall av intrakraniella / intracerebrala och

retroperitoneala blödningar rapporterats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

Biverkningsprofilen i ACS-studierna överenstämmer med biverkningar som identifierats vid VTE

profylax.

Blödning var en vanlig rapporterad händelse hos patienter med UA/NSTEMI och STEMI. Incidensen

av bekräftade större blödningar till och med dag 9 i fas III UA/NSTEMI-studien var 2,1%

(fondaparinux) respektive 4,1 % (enoxaparin). Incidensen av allvarlig blödning bedömnd enligt TIMI-

kriterier till och med dag 9 i fas III STEMI-studien var 1,1% (fondaparinux) respektive 1,4%

(kontroll[UFH/placebo]).

I fas III UA/NSTEMI-studien var de vanligaste inrapporterade icke blödningsbiverkningarna

(rapporterade hos minst 1 % av försökspersonerna som erhöll fondaparinux) huvudvärk, bröstsmärta

och förmaksflimmer.

I fas III STEMI-studien var de vanligaste inrapporterade icke blödningsbiverkningarna (rapporterade

hos minst 1% av försökspersonerna som erhöll fondaparinux) förmaksflimmer, feber, bröstsmärta,

huvudvärk, ventrikulär takykardi, kräkningar och hypotension.

4.9

Överdosering

Fondaparinux i högre doser än de rekommenderade kan ge upphov till ökad risk för blödning. Det

finns ingen känd antidot mot fondaparinux.

Överdosering associerat med blödningskomplikationer ska leda till avbrytande av behandlingen och

sökande efter primär orsak. Initiering av adekvat terapi som kirurgisk hemostas, blodersättning,

transfusion med färsk plasma, plasmaferes ska övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antitrombotiska läkemedel.

ATC-kod: B01AX05.

Farmakodynamiska effekter

Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa). Den antitrombotiska

effekten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (ATIII)-medierad selektiv hämning av

faktor Xa. Genom selektiv bindning till ATIII potentierar fondaparinux den endogena neutraliseringen

(ca 300 gånger) som ATIII utövar på faktor Xa. Neutralisering av faktor Xa avbryter

blodkoagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombosutveckling. Fondaparinux

inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.

Vid dosering med fondaparinux 2,5 mg påverkas inte rutinkoagulationstester som aktiverad partiell

tromboplastintid (aPTT), activated clotting time (ACT) eller protrombintid (PT) / International

Normalised Ratio (INR) i plasma eller blödningstiden eller den fibrinolytiska aktiviteten. Dock har

sällsynta spontana rapporter inkommit gällande förlängning av aPTT.

Fondaparinux korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT). Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter som

behandlats med fondaparinux.

Kliniska studier

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår större

ortopedisk kirurgi i de nedre extremiteterna och som behandlas i upp till 9 dagar:

Det kliniska

prövningsprogrammet för fondaparinux var utformat för att visa effekten hos fondaparinux som

profylax mot venös tromboembolisk sjukdom (VTE), dvs proximal och distal djup ventrombos (DVT)

och lungemboli (LE) hos patienter som genomgick omfattande ortopedisk kirurgi i de nedre

extremiteterna såsom operation av höftfrakturer samt omfattande knä- och höftledsplastikoperationer.

Fler än 8 000 patienter (höftfrakturkirurgi – 1 711, höftledsplastik – 5 829, större knäoperationer – 1

367) har studerats i kontrollerade fas II- och fas III-studier. Behandling med fondaparinux 2,5 mg en

gång dagligen, påbörjad 6-8 timmar postoperativt, jämfördes med behandling med enoxaparin 40 mg

en gång dagligen, påbörjad 12 timmar före kirurgi, eller 30 mg två gånger dagligen, påbörjad 12-24

timmar efter kirurgi.

Vid en sammanslagen analys av dessa studier sågs en signifikant minskning (54% [95% CI, 44%;

63%]) i frekvensen VTE bedömt upp till 11 dagar efter operation vid behandling med fondaparinux i

rekommenderad dos jämfört med enoxaparin, oavsett vilken typ av operation som utförts. Majoriteten

av händelser diagnostiserades genom en förbestämd flebografi och bestod huvudsakligen av distal

DVT, men incidensen proximal DVT reducerades också signifikant. Beträffande incidensen

symptomatisk VTE, inkluderande LE, sågs ingen signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna.

I jämförande studier med enoxaparin 40 mg en gång dagligen där behandlingen påbörjades 12 timmar

före operation observerades större blödningar hos 2,8% av de patienter som behandlades med

rekommenderad dos fondaparinux jämfört med 2,6% av dem som behandlades med enoxaparin.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår

höftfrakturkirurgi och som behandlas i upp till 24 dagar efter 1 veckas initial profylax:

I en

randomiserad dubbelblind klinisk studie behandlades 737 patienter med fondaparinux 2,5 mg, en gång

dagligen i 7 +/- 1 dagar efter höftfrakturkirurgi. Vid slutet av denna period randomiserades 656

patienter till fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller placebo i ytterligare 21 +/- 2 dagar.

En signifikant minskning av den sammantagna frekvensen VTE erhölls med fondaparinux jämfört med

placebo [3 patienter (1,4%) respektive 77 patienter (35%)]. Majoriteten (70/80) av de registrerade

fallen av VTE var venografiskt detekterade asymptomatiska fall av DVT. En signifikant reduktion av

frekvensen symptomatisk VTE (DVT/LE) erhölls också med fondaparinux [1 (0,3%) respektive

9 (2,7%) patienter] inklusive 2 fall av fatal LE rapporterade i placebogruppen. Större blödningar, i

samtliga fall på operationsstället och icke fatala, observerades hos 8 patienter (2,4%) som behandlades

med fondaparinux jämfört med 2 (0,6%) för placebo.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgår bukkirurgi och

som bedöms ha hög risk för tromboemboliska komplikationer, t ex patienter som genomgår

bukcancerkirurgi:

I en dubbelblind klinisk studie randomiserades 2 927 patienter till behandling med

fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller dalteparin 5 000 IE en gång dagligen, givet som en

injektion preoperativt om 2 500 IE och en första injektion postoperativt om 2 500 IE, under 7+2 dagar.

De främsta lokalisationerna för kirurgi var kolon/rektum, magsäck, lever, kolecystektomi eller annan

gallvägskirurgi. 69% av patienterna genomgick cancerkirurgi. Patienter som genomgick urologisk

kirurgi (utom njurkirurgi), gynekologisk, laparoskopisk eller kärlkirurgi inkluderades inte i studien.

I denna studie var incidensen av all VTE 4,6% (47/1 027) i gruppen som fick fondaparinux och 6,1%

(62/1 021) i gruppen som fick dalteparin, oddskvotminskning [95% CI]= -25,8% [-49,7%, 9,5%].

Skillnad i förekomst av all VTE mellan behandlingsgrupperna, vilken inte var statistiskt signifikant,

beror främst på en minskning av asymtomatisk distal DVT. Förekomsten av symtomatisk DVT var

jämförbar mellan behandlingsgrupperna: 6 patienter (0,4%) i gruppen som fick fondaparinux och 5

patienter (0,3%) i gruppen som fick dalteparin. I den stora subgrupp av patienter som genomgick

cancerkirurgi (69% av patientpopulationen) var förekomsten av VTE 4,7% i gruppen som fick

fondaparinux jämfört med 7,7% i gruppen som fick dalteparin.

Större blödningar observerades hos 3,4% av patienterna i gruppen som fick fondaparinux och hos

2,4% i gruppen som fick dalteparin.

Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos medicinska patienter som har hög risk

för tromboemboliska komplikationer p.g.a. nedsatt mobilitet under akut sjukdom:

I en

randomiserad dubbelblind klinisk studie behandlades 839 patienter med fondaparinux 2,5 mg en gång

dagligen eller placebo i 6 till 14 dagar. Denna studie inkluderade akut sjuka patienter, ≥60 år gamla,

sängliggande med förväntat behov av vila i minst 4 dagar och som hospitaliserats p.g.a. kronisk

hjärtsvikt (NYHA klass III/IV) och/eller akut sjukdom i andningsvägarna och/eller akut infektiös eller

inflammatorisk sjukdom. Fondaparinux gav en signifikant minskning av den sammantagna frekvensen

VTE jämfört med placebo [18 patienter (5,6%) respektive 34 patienter (10,5%)]. Majoriteten av fallen

var asymtomatisk distal DVT. Fondaparinux gav också en signifikant minskning av frekvensen

verifierad fatal LE [0 patienter (0,0%) respektive 5 patienter (1,2%)]. Större blödningar observerades

hos 1 patient (0,2%) i respektive grupp.

Behandling av instabil angina eller icke ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI)

OASIS 5 var en dubbelblind, randomiserad, non-inferiority-studie av cirka 20 000 patienter med

UA/NSTEMI där behandling med 2,5 mg fondaparinux givet subkutant en gång dagligen jämfördes

med behandling med subkutant enoxaparin 1 mg/kg givet två gånger dagligen. Alla patienter erhöll

standardbehandling av UA/NSTEMI varav 34% av patienterna genomgick PCI och 9% CABG.

Genomsnittlig behandlingstid var 5,5 dagar i fondaparinuxgruppen och 5,2 dagar i enoxaparingruppen.

Om PCI utfördes fick patienterna antingen intravenöst fondaparinux (fondaparinux-patienter) eller

viktjusterat intravenöst UFH (enoxaparin-patienter) som adjuvant behandling, beroende av tidpunkt

för senast intagna subkutana dos och planerad användning av GP IIb/IIIa-hämmare. Patienternas

medelålder var 67 år och cirka 60% av patienterna var 65 år och äldre. Ungefär 40% av patienterna

hade lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

50 till

<

80) och cirka 17% av patienterna hade

måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

30 till

<

50 ml/min).

Primär verifierad endpoint var kombinationen av död, hjärtinfarkt (MI) och refraktär ischemi (RI)

inom 9 dagar efter randomisering. Av patienterna i fondaparinuxgruppen hade 5,8% nått primär

endpoint vid dag 9 jämfört med 5,7% av de enoxaparinbehandlade patienterna (hazard ratio 1,01; 95%

CI; 0,90;1,13, ensidigt non-inferiority p-värde = 0,003).

Vid dag 30 sågs en signifikant reduktion av incidensen av total mortalitet från 3,5% för enoxaparin till

2,9% för fondaparinux (hazard ratio 0,83; 95% CI; 0,71;0,97; p = 0,02). Ingen statistisk skillnad

mellan fondaparinuxs och enoxaparins effekt på incidensen av MI och RI påvisades.

Incidensen av större blödningar vid dag 9 var för fondaparinux och enoxaparin 2,1% respektive 4,1%

(hazard ratio 0,52; 95% CI; 0,44;0,61; p

<

0,001).

Effektfynden och incidensen av större blödning var likvärdiga mellan de prespecificerade

subgrupperna såsom äldre, patienter med nedsatt njurfunktion och typ av samtidigt administrerat

trombocytaggregationshämmande medel (acetylsalicylsyra, tienopyridiner eller GP IIb/IIIa-hämmare).

I subgruppen av patienter som behandlats med fondaparinux eller enoxaparin och som genomgick PCI

hade 8,8% respektive 8,2% nått primär endpoint (död/MI/RI) inom 9 dagar efter randomisering

(hazard ratio 1,08; 95% CI; 0,92;1,27). Dag 9 var incidensen för större blödningar i denna subgrupp

2,2% och 5,0% för fondandaparinux respektive enoxaparin (hazard ratio 0,43; 95% CI; 0,33;0,57).

Hos patienter som genomgick PCI var förekomsten av verifierade katetertromboser 1,0% respektive

0,3% hos de som fick fondaparinux jämfört med enoxaparin.

Behandling av instabil angina (UA) eller icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) hos patienter som

genomgick efterföljande PCI med tilläggsbehandling av UFH.

I en studie av 3235 högrisk-UA/STEMI patienter inplanerade för angiografi och som behandlades med

open-label fondaparinux (OASIS 8/FUTURA), var 2026 patienter lämpliga för PCI randomiserade till

att få en av två dubbelblinda dosregimer av UFH som tilläggsbehandling. Alla inskrivna patienter fick

fondaparinux 2,5 mg subkutant, en gång dagligen i upp till 8 dagar, eller tills utskrivning från sjukhus.

Randomiserade patienter fick antingen "lågdos" UFH regim (50IE/kg oberoende av

planerad

GPIIb/IIIa-användning, icke ACT styrd) eller "standarddos" UFH regim (ingen GPIIb/IIIa-

användning: 85IE/kg, ACT styrd; planerad GPIIb/IIIa-användning: 60IE/kg, ACT styrd) omedelbart

före starten av PCI.

Karakteristika samt varaktigheten i fondaparinuxbehandlingen vid baslinjen var jämförbara i båda

grupperna UFH. Hos patienter randomiserade till ”standarddos” UFH eller ”lågdos” UFH regim var

mediandosen UFH 85IE/kg respektive 50IE/kg.

Det primära effektmåttet var en kombination av peri-PCI (definierad som tiden för randomisering upp

till 48 timmar efter PCI) bekräftad större eller mindre blödning, eller större vaskulära komplikationer

vid infartsstället.

Resultat

Incidens

Odds Ratio

(95%CI)

värde

Lågdos

N = 1024

Standarddos

N = 1002

Primär

Peri-PCI störrer eller mindre

blödning, eller större vaskulära

komplikationer vid infartsstället

4,7%

5,8%

0,80 (0,54, 1,19)

0,267

Sekundär

Peri-PCI större blödning

1,4%

1,2%

1,14 (0,53, 2,49)

0,734

Peri-PCI mindre blödning

0,7%

1,7%

0,40 (0,16, 0,97)

0,042

Större vaskulära komplikationer vid

infartsstället

3,2%

4,3%

0,74 (0,47, 1,18)

0,207

Peri-PCI större blödning eller död,

MI eller TVR vid Dag 30

5,8%

3,9%

1,51 (1,0, 2,28)

0,051

Död, MI eller TVR vid Dag 30

4,5%

2,9%

1,58 (0,98, 2,53)

0,059

: Odds ratio: Lågdos/Standarddos

Notera: MI - hjärtinfarkt. TVR – “target vessel revascularization”

Förekomsten av verifierade katetertromboser var 0,1% (1/1002) respektive 0,5% (5/1024) hos

patienter randomiserade till "standarddos" respektive "lågdos" av UFH under PCI.

Fyra (0,3%) icke randomiserade patienter fick tromboser i diagnoskatetern under koronar angiografi.

Tolv (0,37%) inskrivna patienter fick tromboser i artärkatetern, av dessa rapporterades 7 under

angiografi och 5 under PCI.

Behandling av ST-höjningsinfarkt (STEMI)

OASIS 6 var en dubbelblind, randomiserad studie som utvärderade säkerhet och effekt av

fondaparinux 2,5 mg givet en gång dagligen jämfört med sedvanlig vård (placebo (47%) eller UFH

(53%) hos cirka 12 000 patienter med STEMI. Alla patienter erhöll standardbehandling för STEMI,

inkluderande primär PCI (31%), trombolytika (45%) eller ingen reperfusion (24%). Av patienterna

som behandlats med trombolytika var 84% behandlade med ett icke-fibrinspecifikt läkemedel, främst

streptokinas. Genomsnittlig behandlingstid med fondaparinux var 6,2 dagar. Patienternas medelålder

var 61 år och cirka 40% av patienterna var 65 år och äldre. Ungefär 40% av patienterna hade lätt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

50 till

<

80) och cirka 14% av patienterna hade måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

30 till

<

50 ml/min).

Primär verifierad endpoint var kombinationen av död och reinfarkt inom 30 dagar efter randomisering.

Fondaparinux gav en signifikant reducerad incidens av död/reinfarkt vid dag 30, från 11,1% för

kontrollgruppen till 9,7% för fondaparinux (hazard ration 0,86; 95% CI; 0,77;0,96; p = 0,008). I

predefinierade stratum där fondaparinux jämfördes med placebo (d v s patienter behandlade med icke

fibrinspecifika fibrinolytika (77,3%), ingen reperfusion (22%), fibrinspecifik fibrinolytika (0,3%) och

primär PCI (0,4%) var incidensen av död/reinfarkt vid dag 30 signifikant reducerad, från 14,0% för

placebo till 11,3% för fondaparinux (hazard ratio 0,80; 95% CI, 0,69;0,93; p = 0,003). I predefinierade

stratum där fondaparinux jämfördes med UFH (patienter behandlade med primär PCI (58,5%),

fibrinspecifikt fibrinolytika (13%), icke fibrinspecifik fibrinolytika (2,6%) och ingen reperfusion

(25,9%) påvisades ingen signifikant skillnad gällande effekten av fondaparinux och UFH på

incidensen av död/reinfarkt vid dag 30, incidensen var 8,3% respektive 8,7% (hazard ratio 0,94; 95%

CI; 0,79;1,11; p = 0,460). Dock var, i detta stratum, i subgruppen av patienter som genomgick

trombolys eller ingen reperfusion (d v s patienter som inte genomgick primär PCI) incidensen av

död/reinfarkt vid dag 30 signifikant reducerad från 14,3% för UFH till 11,5% med fondaparinux

(hazard ratio 0,79; 95% CI; 0,64;0,98; p = 0,03).

Incidensen av total mortalitet vid dag 30 var också signifikant reducerad, från 8,9% för

kontrollgruppen till 7,8% i fondaparinuxgruppen (hazard ratio 0,87; 95% CI; 0,77;0,98; p = 0,02).

Skillnaden i mortalitet var statistisk signifikant i stratum 1 (placebo som komparator) men inte i

stratum 2 (UFH som komparator). Mortalitetsvinsterna som sågs för fondaparinux kvarstod till slutet

av uppföljningen vid dag 180.

Hos patienter som revaskulariserades med trombolytika reducerade fondaparinux signifikant

incidensen av död/reinfarkt vid dag 30 från 13,6% för kontrollgruppen till 10,9% (hazard ratio 0,79;

95% CI; 0,68;0,93; p = 0,003). Hos patienter som initialt inte reperfunderades reducerade

fondaparinux incidensen av död/reinfarkt signifikant vid dag 30 från 15% hos kontrollgruppen till

12,1% för fondaparinux (hazard ratio 0,79; 95% CI; 0,65;0,97; p = 0,023). Hos patienter som

behandlats med primär PCI var skillnaden i effekt för fondaparinux och kontroll gällande incidensen

av död/reinfarkt vid dag 30 inte signifikant mellan de två grupperna [6,0% i fondaparinuxgruppen

respektive 4,8% i kontrollgruppen; hazard ratio 1,26; 95% CI; 0,96;1,66].

Vid dag 9 hade 1,1% av patienterna som behandlades med fondaparinux och 1,4% av patienterna i

kontrollgruppen fått en allvarlig blödning. Hos patienter som fått trombolytika förekom en allvarlig

blödning hos 1,3% av de fondaparinuxbehandlade patienterna och hos 2,0% av kontrollerna. Hos

patienterna som initialt inte genomgick reperfusion var incidensen för allvarlig blödning 1,2% för

fondaparinux respektive 1,5% för kontrollerna. För patienterna som genomgick primär PCI var

incidensen för allvarlig blödning 1,0% för fondaparinuxsgruppen respektive 0,4% för kontrollerna.

Hos patienter som genomgick primär PCI var förekomsten av verifierade katetertromboser 1,2%

respektive 0% hos de som fick fondaparinux jämfört med en kontrollgrupp.

Effektfynden och incidensen av allvarlig blödning var likvärdiga mellan de förspecificerade

subgrupperna såsom äldre, patienter med nedsatt njurfunktion och typ av samtidig administrerat

trombocytaggregationshämmande medel (acetylsalicylsyra, tienopyridiner).

Behandling av patienter med akut symtomgivande spontan ytlig ventrombos utan samtidig djup

ventrombos (DVT).

En randomiserad dubbelblind klinisk studie (CALISTO) inkluderade 3002 patienter med akut

symtomgivande, isolerad, spontan ytlig ventrombos i de nedre extremiteterna, minst 5 cm lång,

bekräftad med kompressionsultradjud. Patienter var inte inkluderade om de hade samtidig DVT eller

ytlig ventrombos inom 3 cm från den den safenofemorala junktionen. Patienter var exkluderade om de

hade kraftigt nedsatt leverfunktion, kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min), låg

kroppsvikt (<50 kg), cancer i aktiv fas, symtomgivande PE eller en i tid närliggande historia av

DVT/PE (<6 månader) eller ytlig ventrombos (<90 dagar), eller ytlig ventrombos förknippad med

skleroterapi eller som komplikation efter intravenös infart eller att de hade hög risk för blödningar.

Patienter randomiserades för att få fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen eller placebo i 45 dagar

utöver stödstrumpor, smärtstillande och/eller lokala NSAID-antiinflammatoriska medel. Uppföljning

fortsatte till och med dag 77. Sudiepopulationen bestod av 64% kvinnor med en medelålder på 58 år,

4,4% hade kreatininclearance <50 ml/min.

Det primära effektivitetsmåttet, en blandning av symtomgivanden PE, symtomgivande DVT,

förlängning av symtomgivande ytlig ventrombos, återkommande symtomgivande ytlig ventrombos

eller död till och med dag 47, minskade avsevärt från 5,9% hos patienter som fick placebo till 0,9%

hos de som fick fondaparinux 2,5 mg (relativ riskminskning: 85,2%; 95% CIs, 73,7% till 91,7%

[p<0,001]. Förekomsten av varje tromboembolisk händelse i det primära effektivitetsmåttet minskade

också avsevärt hos fondaparinux patienterna enligt följande: symtomgivande PE [0 (0%) jämfört med

5 (0,3%) (p=0,031)], symtomgivande DVT [3 (0,2%) jämfört med 18 (1,2%); relativ riskminskning

83,4% (p<0,001)], förlängning av symtomgivande ytlig ventrombos [4 (0,3%) jämfört med 51 (3,4%);

relativ riskminskning 92,2%_ (p<0,001)], återkommande symtomgivande ventrombos [5 (0,3%)

jämfört med 24 (1,6%); relativ riskminsking 79,2% (p<0,001)].

Dödligheten var låg och likvärdig mellan de båda behandlingsgrupperna med 2 (0,1%) dödsfall i

fondaparinuxgruppen jämfört med 1 (0,1%) dödsfall i placebogruppen.

Effekten kvarstod i upp till dag 77 och överensstämde mellan samtliga förbestämda undergrupper

inklusive patienter med åderbråck och patienter med ytliga ventromboser lokaliserade under knät.

Större blödningar under behandlingen förekom hos 1 (0,1%) fondaparinuxpatient och 1 (0,1%)

placebopatient. Kiniskt relevanta, ej större blödningar, förekom hos 5 (0,3%) fondaparinuxpatienter

och 8 (0,5%) placebopatienter.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter subkutan administrering absorberas fondaparinux fullständigt och snabbt (den absoluta

biotillgängligheten är 100 %). Efter subkutan injektion av 2,5 mg fondaparinux som engångsdos till

unga friska individer erhålls en maximal plasmakoncentration (genomsnittligt C

= 0,34 mg/l) efter

2 timmar. Plasmakoncentrationer som är hälften av de genomsnittliga C

–värdena uppnås 25

minuter efter dosering.

Hos äldre friska individer är fondaparinux farmakokinetik linjär för subkutan administrering inom

intervallet 2 till 8 mg. Efter upprepad subkutan dosering en gång om dagen uppnås steady state efter 3-

4 dagar med en 1,3-faldig ökning av C

och AUC.

Medelvärdet (variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för

fondaparinux hos patienter som genomgått höftledsplastik och erhållit fondaparinux 2,5 mg om dagen

är: C

(mg/l) - 0,39 (31 %), T

(h) – 2,8 (18 %) och C

(mg/l) – 0,14 (56 %). Hos patienter med

höftfraktur är plasmakoncentrationen för fondaparinux vid steady state: C

(mg/l) - 0,50 (32 %),

(mg/l) – 0,19 (58 %), beroende på deras höga ålder.

Distribution

Distributionsvolymen för fondaparinux är begränsad (7-11 liter). Fondaparinux uppvisar

in vitro

stark och specifik bindning till antitrombin med dosberoende plasmakoncentrationsbindning (98,6%

till 97,0% i koncentrationer mellan 0,5 och 2 mg/l). Fondaparinux binds inte i signifikant grad till

andra plasmaproteiner, inklusive trombocytfaktor fyra (PF4).

Eftersom fondaparinux inte uppvisar någon signifikant bindning till andra plasmaproteiner än ATIII,

förväntas inte heller några interaktioner med andra läkemedel på grund av konkurrens om

proteinbindningsstället.

Biotransformation

Även om det inte har utvärderats till fullo finns det inga tecken på att fondaparinux

metaboliseras och i synnerhet inget som tyder på att någon aktiv metabolit bildas.

Fondaparinux hämmar inte CYP450-isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4)

in vitro

. Därmed förväntas inte fondaparinux interagera med andra läkemedel

in vivo

genom hämning av CYP-medierad metabolism.

Eliminering

Halveringstiden i eliminationsfasen (T

) är omkring 17 timmar hos unga friska individer och omkring

21 timmar hos äldre friska individer. Fondaparinux utsöndras till

64 – 77 % via njurarna i oförändrad form.

Särskilda grupper

Barn -

Fondaparinux har inte studerats hos denna grupp gällande profylax av VTE eller behandling av

ytlig ventrombos eller akut koronart syndrom (AKS).

Äldre patienter -

Njurfunktionen kan försämras med stigande ålder och därigenom kan

elimineringskapaciteten för fondaparinux hos äldre patienter reduceras. Hos patienter som är äldre än

75 år och som genomgått ortopedisk kirurgi, var beräknat plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre än

hos patienter yngre än 65 år.

Nedsatt njurfunktion -

I jämförelse med patienter som har normal njurfunktion (kreatininclearance >80

ml/minut), är plasmaclearance 1,2-1,4 gånger lägre hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 50-80 ml/minut) och i genomsnitt 2 gånger lägre hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/minut). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<30 ml/minut) är plasmaclearance ungefär 5 gånger lägre än vid normal njurfunktion. Associerad

slutlig halveringstid var 29 timmar vid måttligt nedsatt njurfunktion och 72 timmar hos patienter med

kraftigt nedsatt njurfunktion.

Kön -

Inga könsskillnader sågs efter justering för kroppsvikt.

Ras -

Skillnader i farmakokinetik på grund av ras har inte studerats prospektivt. Studier på friska

asiater (japaner) visade emellertid inte på någon skillnad i farmakokinetisk profil jämfört med friska

kaukasiska individer. Inga skillnader i plasmaclearance sågs heller mellan svarta och kaukasiska

patienter som genomgick ortopedisk kirurgi.

Kroppsvikt -

Plasmaclearance av fondaparinux ökar med kroppsvikten (9% ökning per 10 kg).

Nedsatt leverfunktion -

Efter en subkutan singeldos av fondaparinux, hos patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh Category B), sänktes det totala (dvs. bundet och obundet) C

AUC med 22% respective 39%, jämfört med patienter med normal leverfunktion. De lägre

plasmakoncentrationerna av fondaparinux hänfördes till minskad bindning till ATIII, indirekt till de

lägre ATIII plasmakoncentrationerna hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket resulterar i ökat

renalt clearance för fondaparinux. Följaktligen förväntas koncentrationen av obundet fondaparinux

vara oförändrad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, således behövs ingen

dosjustering baserat på farmakokinetiken.

Fondaparinux farmakokinetik har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmän toxicitet och gentoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. På grund av begränsad exponering är djurexperimentella data otillräckliga för att påvisa

reproduktionstoxikologiska effekter.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

Om fondaparinuxnatrium tillsätts till en minibag innehållande 0,9%-ig koksaltlösning bör den helst

ges omedelbart, men kan förvaras i rumstemperatur i upp till 24 timmar.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I glas (1 ml) försedda med en 12,7 mm lång nål av storlek 27 med en kolvpropp av brombutyl-

eller klorbutylelastomer.

Arixtra finns i förpackningsstorlekar på 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor. Det finns två typer av

sprutor:

spruta med en blå kolvstång och ett automatiskt säkerhetssystem

spruta med blå kolvstång och ett manuellt säkerhetssystem.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den subkutana injektionen ska ges på samma sätt som en vanlig spruta. Intravenös administrering bör

ske genom en redan existerande intravenös kanal antingen direkt eller genom användning av en liten

volym (25 eller 50 ml) 0,9%-ig koksaltlösning i minibag.

Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de

administreras.

Instruktion för självadministrering genom subkutan injektion finns i bipacksedeln.

Skyddssystemet för Arixtra förfyllda sprutor har utformats med ett säkerhetssystem för att förhindra

nålsticksskador i samband med injektion.

Ej använt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande lokala anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/206/001-004

EU/1/02/206/021

EU/1/02/206/022

EU/1/02/206/023

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21 mars 2002

Datum för förnyat godkännande: 21 mars 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Arixtra 5 mg/0,4 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta innehåller 5 mg fondaparinuxnatrium i 0,4 ml injektionsvätska, lösning.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och anses

därmed vara fritt från natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös till svagt gul vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vuxna med akut djup ventrombos (DVT) och behandling av akut lungemboli (LE), med

undantag för hemodynamiskt instabila patienter eller patienter i behov av trombolys eller

embolektomi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen för fondaparinux är 7,5 mg (patienter med kroppsvikt

50 kg,

100 kg)

en gång dagligen, givet som subkutan injektion. För patienter med kroppsvikt < 50 kg är den

rekommenderade dosen 5 mg. För patienter med kroppsvikt > 100 kg är den rekommenderade dosen

10 mg.

Behandlingen bör pågå i minst 5 dagar och till dess att patienten är adekvat inställd på oral

antikoagulationsbehandling (International Normalised Ratio 2 till 3). Samtidig behandling med orala

antikoagulantia bör initieras så snart som möjligt och vanligtvis inom 72 timmar. Den genomsnittliga

behandlingslängden i kliniska studier var 7 dagar och den kliniska erfarenheten av behandling i mer än

10 dagar är begränsad.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter

- Ingen dosjustering krävs. Hos patienter

75 år bör fondaparinux användas med

försiktighet, eftersom njurfunktionen försämras med åldern (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

- Fondaparinux bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min). I denna subgrupp kan, efter en initial dos på

10 mg dagligen, en reducering av den dagliga dosen till 7,5 mg övervägas. Detta baseras på

farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.4).

Fondaparinux bör inte användas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion -

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt

leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska fondaparinux ges med försiktighet

eftersom denna patientgrupp inte har studerats (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Barn -

Fondaparinux rekommenderas inte till barn under 17 år på grund av avsaknad av säkerhets- och

effektsdata (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Administreringssätt

Fondaparinux ges som en djup subkutan injektion när patienten ligger ner. Injektionsstället ska

varieras mellan vänster och höger anterolateral respektive vänster och höger posterolateral bukvägg.

För att undvika spill av läkemedlet när den förfyllda sprutan används, ska luftbubblan i sprutan inte

avlägsnas före injektion. Hela nålen ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls mellan tummen och

pekfingret. Greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.

För ytterligare anvisningar för hantering samt destruktion se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

­

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

­

pågående kliniskt signifikant blödning

­

akut bakteriell endokardit

­

kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Fondaparinux är endast avsett för subkutan injektion. Administrera ej intramuskulärt.

Erfarenheten av behandling med fondaparinux hos hemodynamiskt instabila patienter är begränsad

och ingen erfarenhet finns för patienter i behov av trombolys, embolektomi eller vena cava-filter.

Blödning

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, till

exempel de med medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar (t.ex. trombocyttal <50.000/mm

aktiv ulcerös gastrointestinal sjukdom, nyligen inträffad intrakraniell blödning, eller kort tid efter

hjärn-, spinal- eller ögonkirurgi samt hos särskilda patientgrupper som sammanfattats nedan.

Som för övriga antikoagulanter bör fondaparinux användas med försiktighet hos patienter som nyligen

har genomgått kirurgi (<3 dagar) och endast då kirurgisk hemostas är fastställd.

Läkemedel som kan öka risken för blödning ska inte administreras samtidigt med fondaparinux.

Dessa läkemedel inkluderar desirudin, fibrinolytiska läkemedel, GP IIb/IIIa-receptorantagonister,

heparin, heparinoider eller lågmolekylärt heparin (LMWH). Vid behandling av venös tromboembolism

(VTE) bör samtidig behandling med vitamin K-antagonist ske i enlighet med information under avsnitt

4.5. Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin

eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet. Om samtidig administrering är indicerad

är noggrann övervakning nödvändig.

Spinal- eller epiduralanestesi

Hos patienter som erhåller fondaparinux för behandling av VTE, till skillnad från profylaktisk

användning, bör spinal- eller epiduralanestesi inte användas vid kirurgiska ingrepp.

Äldre patienter

Denna grupp har en ökad risk för blödning. Eftersom njurfunktionen generellt försämras med åldern,

kan äldre patienter uppvisa minskad elimination och ökad exponering av fondaparinux (se avsnitt 5.2).

Hos patienter i åldern <65 år, 65-75 och >75 år som erhållit den rekommenderade dosen för

behandling av DVT eller LE inträffade blödningar hos 3,0%, 4,5% respektive 6,5%. Hos patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av enoxaparin för behandling av DVT var motsvarande frekvens

av blödningar 2,5%, 3,6% respektive 8,3%, medan frekvensen av blödningar för de patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 5,5%, 6,6%

respektive 7,4%. Fondaparinux ska användas med försiktighet hos äldre patienter (se avsnitt 4.2).

Låg kroppsvikt

Den kliniska erfarenheten hos patienter med kroppsvikt <50 kg är begränsad. Fondaparinux bör

användas med försiktighet hos denna grupp med en daglig dos på 5 mg (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Blödningsrisken ökar med tilltagande njurfunktionsnedsättning. Fondaparinux utsöndras främst via

njurarna. Hos patienter med normal njurfunktion, lätt nedsatt njurfunktion, måttligt nedsatt

njurfunktion och svårt nedsatt njurfunktion, som erhållit den rekommenderade dosen för behandling av

DVT eller LE, inträffade blödningar hos 3,0% (34/1 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) respektive

14,5% (8/55). Hos patienter som erhållit den rekommenderade dosen av enoxaparin för behandling av

DVT, var motsvarande frekvens av blödningar 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145)

respektive 11,1% (2/18) medan frekvensen av blödningar för de patienter som erhållit den

rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 6,9% (36/523), 3,1%

(11/352), 11,1% (18/162) respektive 10,7% (3/28).

Fondaparinux är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) och

bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-

50 ml/min). Behandlingstiden bör ej överstiga den som studerats vid klinisk prövning (i genomsnitt 7

dagar) (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min).

Fondaparinux bör användas med försiktighet hos dessa patienter. Efter en initial dos på 10 mg

dagligen kan en reducering av den dagliga dosen till 7,5 mg övervägas. Detta baseras på

farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.2).

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Användning av fondaparinux bör övervägas med försiktighet på grund av ökad risk för blödning

orsakad av brist på koagulationsfaktorer hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.2).

Patienter med heparininducerad trombocytopeni

Fondaparinux ska användas med försiktighet till patienter med HIT i anamnesen. Effekten och

säkerheten av fondaparinux har inte blivit formellt studerad hos patienter med HIT typ II.

Fondaparinux binder inte till trombocytfaktor 4 och korsreagerar vanligtvis inte med serum från

patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) typ II. Det har dock inkommit sällsynta

spontana rapporter av HIT hos patienter som behandlats med fondaparinux.

Latexallergi

Nålskyddet till den förfyllda sprutan innehåller latex (torrt naturgummi) som kan orsaka allergiska

reaktioner hos personer som är överkänsliga för latex.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Blödningsrisken ökar vid samtidig användning av fondaparinux och läkemedel som ökar

blödningsbenägenheten (se avsnitt 4.4).

I kliniska studier som gjorts med fondaparinux interagerade inte orala antikoagulantia (warfarin) med

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin.

Trombocythämmare (acetylsalicylsyra), NSAID (piroxikam) och digoxin påverkade inte

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux blödningstiden vid behandling med acetylsalicylsyra eller piroxikam eller

farmakokinetiken för digoxin vid steady state.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor saknas. På grund av begränsad exponering är djurstudier

otillräckliga vad gäller påverkan på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel. Fondaparinux ska användas under graviditet endast då det är absolut

nödvändigt.

Amning

Fondaparinux utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är okänt om fondaparinux utsöndras i

bröstmjölk hos människa. Amning rekommenderas ej under behandling med fondaparinux. Oral

absorption hos barnet är dock osannolik.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekterna av fondaparinux på fertiliteten hos människor.

Djurstudier visar inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade, allvarliga biverkningarna med fondaparinux är blödningskomplikationer

(olika blödningsställen inklusive sällsynta fall av intrakraniell/intracerebral och retroperitoneal

blödning). Fondaparinux ska änvändas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet

(se avsnitt 4.4).

Säkerheten hos fondaparinux har studerats hos 2 517 patienter som behandlats mot VTE och som

behandlats med fondaparinux i 7 dagar i genomsnitt. De vanligaste biverkningarna var

blödningskomplikationer (se avsnitt 4.4).

Biverkningarna som rapporterats av prövaren som åtminstone möjligen är relaterade till fondaparinux

presenteras nedan per frekvensgrupp (mycket vanlig:

1/10; vanlig:

1/100 till < 1/10; mindre vanlig:

1/1000 till < 1/100; sällsynt:

1/10 000 till < 1/1000; mycket sällsynt: <10 000) och organsystem, i

fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad.

Organsystem

MedDRA

Biverkningar hos patienter behandlade för VTE

1

Blodet och lymfsystemet

Vanlig:

blödning (gastrointestinal, hematuri, hematom,

epistaxis, hemoptys, uterovaginal blödning, hemartros, okulär,

purpura, blåmärke)

Mindre vanlig:

anemi, trombocytopeni

Sällsynt:

annan blödning (hepatisk, retroperitoneal,

intrakranial/intracerebral), trombocytemi

Immunsystemet

Sällsynt:

allergisk reaktion (inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem, anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Metabolism och nutrition

Sällsynt:

ökning av icke proteinbundet kväve (Npn)

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig:

huvudvärk

Sällsynt:

yrsel

Mag-tarmkanalen

Mindre vanlig:

illamående, kräkning

Sällsynt:

buksmärta

Lever och gallvägar

Mindre vanlig:

onormal leverfunktion, förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt:

erytematöst utslag, klåda

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mindre vanlig: smärta, ödem

Sällsynt: reaktioner vid injektionsstället

(1) Enstaka reaktioner har inte beaktats om de inte var medicinskt relevanta.

(2) Npn står för "non-protein-nitrogen" som t.ex. urea, urinsyra, aminosyra etc.

Sällsynta fall av gastrit, förstoppning, diarré och bilirubinemi har rapporterats efter att produkten har

introducerats på marknaden.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Fondaparinux i högre doser än de rekommenderade kan ge upphov till ökad risk för blödning. Det

finns ingen känd antidot mot fondaparinux.

Överdosering associerat med blödningskomplikationer bör leda till avbrytande av behandlingen och

sökande efter primär orsak. Initiering av adekvat terapi som kirurgisk hemostas, blodersättning,

transfusion med färsk plasma, plasmaferes ska övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antitrombotiska läkemedel.

ATC-kod: B01AX05.

Farmakodynamiska effekter

Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa). Den antitrombotiska

aktiviteten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (antitrombin)-medierad selektiv hämning

av faktor Xa. Genom selektiv bindning till antitrombin potentierar fondaparinux den endogena

neutraliseringen (ca 300 gånger) som antitrombin utövar på faktor Xa. Neutralisering av faktor Xa

avbryter blodkoagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombosutveckling.

Fondaparinux inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.

Vid de doser av fondaparinux som används för behandling påverkas inte rutinkoagulationstester som

aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT), activated clotting time (ACT) eller protrombintid (PT) /

International Normalised Ratio (INR) i plasma eller blödningstiden eller den fibrinolytiska aktiviteten.

Dock har sällsynta spontana rapporter inkommit gällande förlängning av aPTT. Vid högre doser kan

måttliga förändringar av aPTT inträffa. Vid dosen 10 mg, som använts i interaktionsstudier, påverkade

inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin signifikant.

Fondaparinux korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT). Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter som

behandlats med fondaparinux.

Kliniska studier

Det kliniska prövningsprogrammet för fondaparinux vid behandling av venös tromboembolism var

utformat för att visa effekten hos fondaparinux vid behandling av djup ventrombos (DVT) och

lungemboli (LE). Fler än 4 874 patienter studerades i kontrollerade fas II- och fas III-studier.

Behandling av djup ventrombos

I en randomiserad dubbelblind klinisk studie hos patienter med en bekräftad diagnos på akut

symptomatisk DVT, jämfördes fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen med enoxaparinnatrium

1 mg/kg subkutant två gånger dagligen. Totalt 2 192 patienter behandlades; i båda grupperna

behandlades patienterna i minst 5 dagar och upp till 26 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda

behandlingsgrupperna erhöll behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom

72 timmar efter den första administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

dagar, med regelbunden dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av

objektivt verifierade symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och

som rapporterats till och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med

enoxaparin (VTE-frekvens 3,9 % respektive 4,1 %).

Större blödningar under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,1 % av patienterna

som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,2 % för enoxaparin.

Behandling av lungemboli

En randomiserad öppen klinisk studie utfördes med patienter med akut symptomatisk LE. Diagnosen

bekräftades med objektiva tester (lungskintigrafi, lungangiografi eller spiral CT skintigrafi). Patienter

med behov av trombolys eller embolektomi eller vena cava-filter exkluderades. Randomiserade

patienter kunde ha förbehandlats med ofraktionerat heparin under screeningfasen, men patienter som

behandlats i mer än 24 timmar med terapeutisk dos antikoagulant eller patienter med okontrollerad

hypertension exkluderades. Fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen jämfördes med ofraktionerat

heparin i.v bolus (5 000 IE) följt av kontinuerlig i.v. infusion justerad för att bibehålla 1,5 - 2,5 gånger

kontrollvärdet för aPTT. Totalt 2 184 patienter behandlades; i båda grupperna behandlades patienterna

i minst 5 dagar och upp till 22 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda behandlingsgrupperna erhöll

behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom 72 timmar efter den första

administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

7 dagar, med regelbunden

dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av objektivt verifierade

symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och som rapporterats till

och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med ofraktionerat heparin

(VTE-frekvens 3,8 % respektive 5,0 %).

Större blödningar under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,3 % av patienterna

som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,1 % för ofraktionerat heparin.

En dosfinnande och farmakokinetisk pilotstudie av fondaparinux hos barn med djup

ventrombos

I en öppen studie på 24

barn

(n = 10, ålder 1 till ≤ 5 år vikt 8-20 kg, n = 7, ålder 6 till ≤ 12 år vikt 17-47

kg och n = 7 ålder 13 till ≤ 18 år vikt 47-130 kg) med diagnosen ventrombos vid inträdet i studien gavs

fondaparinux. Majoriteten av patienterna var av latinamerikanskt/spanskt ursprung (67 %) och 58 %

var pojkar. Fondaparinux gavs i en startdos på 0,1 mg/kg subkutant en gång dagligen

dosen

justerades för att nå maximala koncentrationer av fondaparinuxnatrium på 0,5 till 1 mg/L efter 4

timmar. Mediantiden för behandling i studien var 3,5 dagar. Majoriteten av patienterna (88 %) nådde

målkoncentrationen av fondaparinux 4 timmar efter den första dosen fondaparinux.

Två patienter rapporterade blödning under studien. En patient fick hypertensiv encefalopati åtföljd av

intrakraniell blödning på dag 5 av behandlingen, vilket ledde till att fondaparinux behandlingen

avbröts. Mindre gastrointestinal blödning rapporterades hos en annan patient på dag 5 av behandlingen

vilket resulterade i ett tillfälligt avbrott i fondaparinuxbehandlingen.

Ingen slutsats om klinisk effektivitet kan dras från denna orandomiserade studie.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Fondaparinuxnatriums farmakokinetik härleds från fondaparinux plasmakoncentrationer kvantifierad

via antifaktor Xa-aktivitet. Endast fondaparinux kan användas för att kalibrera anti-Xa-provet

(internationell standard för heparin eller LMWH är inte lämpliga för detta ändamål). Som ett resultat

av detta är koncentrationen av fondaparinux uttryckt i milligram (mg).

Absorption

Efter subkutan administrering absorberas fondaparinux fullständigt och snabbt (den absoluta

biotillgängligheten är 100 %). Efter subkutan injektion av 2,5 mg fondaparinux som engångsdos till

unga friska individer erhålls en maximal plasmakoncentration (genomsnittligt C

= 0,34 mg/l) efter

2 timmar. Plasmakoncentrationer som är hälften av de genomsnittliga C

–värdena uppnås 25

minuter efter dosering.

Hos äldre friska individer är fondaparinux farmakokinetik linjär för subkutan administrering inom

intervallet 2 till 8 mg. Efter upprepad dosering en gång om dagen uppnås steady state efter 3-4 dagar

med en 1,3-faldig ökning av C

och AUC.

Medelvärdet (variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för

fondaparinux hos patienter som genomgått höftledsplastik och erhållit fondaparinux 2,5 mg om dagen

är: C

(mg/l) - 0,39 (31 %), T

(h) – 2,8 (18 %) och C

(mg/l) – 0,14 (56 %). Hos patienter med

höftfraktur är plasmakoncentrationen för fondaparinux vid steady state: C

(mg/l) - 0,50 (32 %),

(mg/l) – 0,19 (58 %), beroende på deras höga ålder.

Hos patienter som erhåller fondaparinux 5 mg (kroppsvikt <50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) en gång dagligen vid behandling av DVT och LE, ger den

för kroppsvikt justerade dosen en likvärdig exponering hos alla viktklasser. Medelvärdet

(variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för fondaparinux hos

patienter med VTE och som erhållit föreslagen dos av fondaparinux en gång dagligen är: C

(mg/l) -

1,41 (23 %), T

(h) – 2,4 (8 %) och C

(mg/l) – 0,52 (45 %). De motsvarade 5: e och 95:e

percentilerna är 0,97 och 1,92 för C

(mg/l) respektive 0,24 och 0,95 för C

(mg/l).

Distribution

Distributionsvolymen för fondaparinux är begränsad (7-11 liter). Fondaparinux uppvisar

in vitro

stark och specifik bindning till antitrombin med dosberoende plasmakoncentrationsbindning (98,6%

till 97,0% i koncentrationer mellan 0,5 och 2 mg/l). Fondaparinux binds inte i signifikant grad till

andra plasmaproteiner, inklusive trombocytfaktor fyra (PF4).

Eftersom fondaparinux inte uppvisar någon signifikant bindning till andra plasmaproteiner än

antitrombin, förväntas inte heller några interaktioner med andra läkemedel på grund av konkurrens om

proteinbindningsstället.

Biotransformation

Även om det inte har utvärderats till fullo finns det inga tecken på att fondaparinux metaboliseras och i

synnerhet inget som tyder på att någon aktiv metabolit bildas.

Fondaparinux hämmar inte CYP450-isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4)

in vitro

. Därmed förväntas inte fondaparinux interagera med andra läkemedel

in vivo

genom hämning av CYP-medierad metabolism.

Eliminering

Halveringstiden i eliminationsfasen (T

) är omkring 17 timmar hos unga friska individer och omkring

21 timmar hos äldre friska individer. Fondaparinux utsöndras till 64 – 77 % via njurarna i oförändrad

form.

Särskilda patientgrupper

Barn -

Begränsade data finns tillgängliga på barn (se avsnitt 5.1).

Äldre patienter -

Njurfunktionen kan försämras med stigande ålder och därigenom kan

elimineringskapaciteten för fondaparinux hos äldre patienter reduceras. Hos patienter >75 år som

genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen var beräknat

plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre än hos patienter <65 år. Ett liknande mönster har observerats

hos patienter som behandlats mot DVT och LE.

Nedsatt njurfunktion -

I jämförelse med patienter som har normal njurfunktion (kreatininclearance >

80 ml/minut) som genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen, är

plasmaclearance 1,2-1,4 gånger lägre hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

50-80 ml/minut) och i genomsnitt 2 gånger lägre hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 30-50 ml/minut). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30

ml/minut) är plasmaclearance ungefär 5 gånger lägre än vid normal njurfunktion. Terminal

halveringstid var 29 timmar vid måttligt nedsatt njurfunktion och 72 timmar hos patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion. Ett liknande mönster har observerats hos patienter som behandlats mot DVT och

Kroppsvikt -

Plasmaclearance av fondaparinux ökar med kroppsvikten (9% ökning per 10 kg).

Kön -

Inga könsskillnader sågs efter justering för kroppsvikt.

Ras -

Skillnader i farmakokinetik på grund av ras har inte studerats prospektivt. Studier på friska

asiater (japaner) visade emellertid inte på någon skillnad i farmakokinetisk profil jämfört med friska

kaukasiska individer. Inga skillnader i plasmaclearance sågs heller mellan svarta och kaukasiska

patienter som genomgick ortopedisk kirurgi.

Nedsatt leverfunktion -

Efter en subkutan singeldos av fondaparinux, hos patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh Category B), sänktes det totala (dvs. bundet och obundet) C

AUC med 22% respektive 39%, jämfört med patienter med normal leverfunktion. De lägre

plasmakoncentrationerna av fondaparinux hänfördes till minskad bindning till ATIII, indirekt till de

lägre ATIII plasmakoncentrationerna hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket resulterar i ökat

renalt clearance för fondaparinux. Följaktligen förväntas koncentrationen av obundet fondaparinux

vara oförändrad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, således behövs ingen

dosjustering baserat på farmakokinetiken.

Fondaparinux farmakokinetik har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. Reproduktionstoxicitetsstudierna gav inte adekvat dokumentation om säkerhetsmarginaler

på grund av begränsad exponering hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I glas (1 ml) försedda med en 12,7 mm lång nål av storlek 27 med en kolvpropp

klorbutylelastomer.

Arixtra 5 mg/0,4 ml finns i förpackningsstorlekar på 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor. Det finns två

typer av sprutor:

spruta med en orange kolvstång och ett automatiskt säkerhetssystem

spruta med orange kolvstång och ett manuellt säkerhetssystem.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den subkutana injektionen ska ges på samma sätt som en vanlig spruta.

Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de

administreras.

Instruktion för självadministrering finns i bipacksedeln.

Arixtra förfyllda sprutor har försetts med ett säkerhetssystem för att förhindra nålsticksskador i

samband med injektion.

Ej använt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande lokala anvisningar.

Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/206/009-011, 018

EU/1/02/206/027

EU/1/02/206/028

EU/1/02/206/033

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21 mars 2002

Datum för förnyat godkännande: 21 mars 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta innehåller 7,5 mg fondaparinuxnatrium i 0,6 ml injektionsvätska, lösning.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och anses

därmed vara fritt från natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös till svagt gul vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vuxna med akut djup ventrombos (DVT) och behandling av akut lungemboli (LE), med

undantag för hemodynamiskt instabila patienter eller patienter i behov av trombolys eller

embolektomi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen för fondaparinux är 7,5 mg (patienter med kroppsvikt

50 kg,

100 kg)

en gång dagligen, givet som subkutan injektion. För patienter med kroppsvikt < 50 kg är den

rekommenderade dosen 5 mg. För patienter med kroppsvikt > 100 kg är den rekommenderade dosen

10 mg.

Behandlingen bör pågå i minst 5 dagar och till dess att patienten är adekvat inställd på oral

antikoagulationsbehandling (International Normalised Ratio 2 till 3). Samtidig behandling med orala

antikoagulantia bör initieras så snart som möjligt och vanligtvis inom 72 timmar. Den genomsnittliga

behandlingslängden i kliniska studier var 7 dagar och den kliniska erfarenheten av behandling i mer än

10 dagar är begränsad.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter

- Ingen dosjustering krävs. Hos patienter

75 år bör fondaparinux användas med

försiktighet, eftersom njurfunktionen försämras med åldern (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

- Fondaparinux bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min). I denna subgrupp kan, efter en initial dos på

10 mg dagligen, en reducering av den dagliga dosen till 7,5 mg övervägas. Detta baseras på

farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.4).

Fondaparinux bör inte användas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion -

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt

leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska fondaparinux ges med försiktighet

eftersom denna patientgrupp inte har studerats (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Barn -

Fondaparinux rekommenderas inte till barn under 17 år på grund av avsaknad av säkerhets- och

effektsdata (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Administreringssätt

Fondaparinux ges som en djup subkutan injektion när patienten ligger ner. Injektionsstället ska

varieras mellan vänster och höger anterolateral respektive vänster och höger posterolateral bukvägg.

För att undvika spill av läkemedlet när den förfyllda sprutan används, ska luftbubblan i sprutan inte

avlägsnas före injektion. Hela nålen ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls mellan tummen och

pekfingret. Greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.

För ytterligare anvisningar för hantering samt destruktion se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

­

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

­

pågående kliniskt signifikant blödning

­

akut bakteriell endokardit

­

kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Fondaparinux är endast avsett för subkutan injektion. Administrera ej intramuskulärt.

Erfarenheten av behandling med fondaparinux hos hemodynamiskt instabila patienter är begränsad

och ingen erfarenhet finns för patienter i behov av trombolys, embolektomi eller vena cava-filter.

Blödning

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, till

exempel de med medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar (t.ex. trombocyttal <50.000/mm

aktiv ulcerös gastrointestinal sjukdom, nyligen inträffad intrakraniell blödning, eller kort tid efter

hjärn-, spinal- eller ögonkirurgi samt hos särskilda patientgrupper som sammanfattats nedan.

Som för övriga antikoagulanter bör fondaparinux användas med försiktighet hos patienter som nyligen

har genomgått kirurgi (<3 dagar) och endast då kirurgisk hemostas är fastställd.

Läkemedel som kan öka risken för blödning ska inte administreras samtidigt med fondaparinux.

Dessa läkemedel inkluderar desirudin, fibrinolytiska läkemedel, GP IIb/IIIa-receptorantagonister,

heparin, heparinoider eller lågmolekylärt heparin (LMWH). Vid behandling av venös tromboembolism

(VTE) bör samtidig behandling med vitamin K-antagonist ske i enlighet med information under avsnitt

4.5. Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol, sulfinpyrazon, tiklopidin

eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet. Om samtidig administrering är indicerad

är noggrann övervakning nödvändig.

Spinal- eller epiduralanestesi

Hos patienter som erhåller fondaparinux för behandling av VTE, till skillnad från profylaktisk

användning, bör spinal- eller epiduralanestesi inte användas vid kirurgiska ingrepp.

Äldre patienter

Denna grupp har en ökad risk för blödning. Eftersom njurfunktionen generellt försämras med åldern,

kan äldre patienter uppvisa minskad elimination och ökad exponering av fondaparinux (se avsnitt 5.2).

Hos patienter i åldern <65 år, 65-75 och >75 år som erhållit den rekommenderade dosen för

behandling av DVT eller LE inträffade blödningar hos 3,0%, 4,5% respektive 6,5%. Hos patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av enoxaparin för behandling av DVT var motsvarande frekvens

av blödningar 2,5%, 3,6% respektive 8,3%, medan frekvensen av blödningar för de patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 5,5%, 6,6%

respektive 7,4%. Fondaparinux ska användas med försiktighet hos äldre patienter (se avsnitt 4.2).

Låg kroppsvikt

Den kliniska erfarenheten hos patienter med kroppsvikt <50 kg är begränsad. Fondaparinux bör

användas med försiktighet hos denna grupp med en daglig dos på 5 mg (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Blödningsrisken ökar med tilltagande njurfunktionsnedsättning. Fondaparinux utsöndras främst via

njurarna. Hos patienter med normal njurfunktion, lätt nedsatt njurfunktion, måttligt nedsatt

njurfunktion och svårt nedsatt njurfunktion, som erhållit den rekommenderade dosen för behandling av

DVT eller LE, inträffade blödningar hos 3,0% (34/1 132), 4,4% (32/733), 6,6% (21/318) respektive

14,5% (8/55). Hos patienter som erhållit den rekommenderade dosen av enoxaparin för behandling av

DVT, var motsvarande frekvens av blödningar 2,3% (13/559), 4,6% (17/368), 9,7% (14/145)

respektive 11,1% (2/18) medan frekvensen av blödningar för de patienter som erhållit den

rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 6,9% (36/523), 3,1%

(11/352), 11,1% (18/162) respektive 10,7% (3/28).

Fondaparinux är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) och

bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-

50 ml/min). Behandlingstiden bör ej överstiga den som studerats vid klinisk prövning (i genomsnitt 7

dagar) (se avsnitt 4.2, 4.3 och 5.2).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min). Fondaparinux bör användas med försiktighet

hos dessa patienter. Efter en initial dos på 10 mg dagligen kan en reducering av den dagliga dosen till

7,5 mg övervägas. Detta baseras på farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.2).

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Användning av fondaparinux bör övervägas med försiktighet på grund av ökad risk för blödning

orsakad av brist på koagulationsfaktorer hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.2).

Patienter med heparininducerad trombocytopeni

Fondaparinux ska användas med försiktighet till patienter med HIT i anamnesen. Effekten och

säkerheten av fondaparinux har inte blivit formellt studerad hos patienter med HIT typ II.

Fondaparinux binder inte till trombocytfaktor 4 och korsreagerar vanligtvis inte med serum från

patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) typ II. Det har dock inkommit sällsynta

spontana rapporter av HIT hos patienter som behandlats med fondaparinux.

Latexallergi

Nålskyddet till den förfyllda sprutan innehåller latex (torrt naturgummi) som kan orsaka allergiska

reaktioner hos personer som är överkänsliga för latex.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Blödningsrisken ökar vid samtidig användning av fondaparinux och läkemedel som ökar

blödningsbenägenheten (se avsnitt 4.4).

I kliniska studier som gjorts med fondaparinux interagerade inte orala antikoagulantia (warfarin) med

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin.

Trombocythämmare (acetylsalicylsyra), NSAID (piroxikam) och digoxin påverkade inte

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux blödningstiden vid behandling med acetylsalicylsyra eller piroxikam eller

farmakokinetiken för digoxin vid steady state.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor saknas. På grund av begränsad exponering är djurstudier

otillräckliga vad gäller påverkan på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel. Fondaparinux ska användas under graviditet endast då det är absolut

nödvändigt.

Amning

Fondaparinux utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är okänt om fondaparinux utsöndras i

bröstmjölk hos människa. Amning rekommenderas ej under behandling med fondaparinux. Oral

absorption hos barnet är dock osannolik.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekterna av fondaparinux på fertiliteten hos människor.

Djurstudier visar inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade, allvarliga biverkningarna med fondaparinux är blödningskomplikationer

(olika blödningsställen inklusive sällsynta fall av intrakraniell/intracerebral och retroperitoneal

blödning). Fondaparinux ska änvändas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet

(se avsnitt 4.4).

Säkerheten hos fondaparinux har studerats hos 2 517 patienter som behandlats mot VTE och som

behandlats med fondaparinux i 7 dagar i genomsnitt. De vanligaste biverkningarna var

blödningskomplikationer (se avsnitt 4.4).

Biverkningarna som rapporterats av prövaren som åtminstone möjligen är relaterade till fondaparinux

presenteras nedan per frekvensgrupp (mycket vanlig:

1/10; vanlig:

1/100 till < 1/10; mindre vanlig:

1/1000 till < 1/100; sällsynt:

1/10 000 till < 1/1000; mycket sällsynt: < 10 000) och organsystem, i

fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad.

Organsystem

MedDRA

Biverkningar hos patienter behandlade för VTE

1

Blodet och lymfsystemet

Vanlig:

blödning (gastrointestinal, hematuri, hematom,

epistaxis, hemoptys, uterovaginal blödning, hemartros, okulär,

purpura, blåmärke)

Mindre vanlig:

anemi, trombocytopeni

Sällsynt:

annan blödning (hepatisk, retroperitoneal,

intrakranial/intracerebral), trombocytemi

Immunsystemet

Sällsynt:

allergisk reaktion (inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem, anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Metabolism och nutrition

Sällsynt:

ökning av icke proteinbundet kväve (Npn)

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig:

huvudvärk

Sällsynt:

yrsel

Mag-tarmkanalen

Mindre vanlig:

illamående, kräkning

Sällsynt:

buksmärta

Lever och gallvägar

Mindre vanlig:

onormal leverfunktion, förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt:

erytematöst utslag, klåda

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mindre vanlig: smärta, ödem

Sällsynt: reaktioner vid injektionsstället

(1) Enstaka reaktioner har inte beaktats om de inte var medicinskt relevanta.

(2) Npn står för "non-protein-nitrogen" som t.ex. urea, urinsyra, aminosyra etc.

Sällsynta fall av gastrit, förstoppning, diarré och bilirubinemi har rapporterats efter att produkten har

introducerats på marknaden.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Fondaparinux i högre doser än de rekommenderade kan ge upphov till ökad risk för blödning. Det

finns ingen känd antidot mot fondaparinux.

Överdosering associerat med blödningskomplikationer bör leda till avbrytande av behandlingen och

sökande efter primär orsak. Initiering av adekvat terapi som kirurgisk hemostas, blodersättning,

transfusion med färsk plasma, plasmaferes ska övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antitrombotiska läkemedel.

ATC-kod: B01AX05.

Farmakodynamiska effekter

Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa). Den antitrombotiska

aktiviteten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (antitrombin)-medierad selektiv hämning

av faktor Xa. Genom selektiv bindning till antitrombin potentierar fondaparinux den endogena

neutraliseringen (ca 300 gånger) som antitrombin utövar på faktor Xa. Neutralisering av faktor Xa

avbryter blodkoagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombosutveckling.

Fondaparinux inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.

Vid de doser av fondaparinux som används för behandling påverkas inte rutinkoagulationstester som

aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT), activated clotting time (ACT) eller protrombintid (PT) /

International Normalised Ratio (INR) i plasma eller blödningstiden eller den fibrinolytiska aktiviteten.

Dock har sällsynta spontana rapporter inkommit gällande förlängning av aPTT. Vid högre doser kan

måttliga förändringar av aPTT inträffa.Vid dosen 10 mg, som använts i interaktionsstudier, påverkade

inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin signifikant.

Fondaparinux korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT). Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter som

behandlats med fondaparinux.

Kliniska studier

Det kliniska prövningsprogrammet för fondaparinux vid behandling av venös tromboembolism var

utformat för att visa effekten hos fondaparinux vid behandling av djup ventrombos (DVT) och

lungemboli (LE). Fler än 4 874 patienter studerades i kontrollerade fas II- och fas III-studier.

Behandling av djup ventrombos

I en randomiserad dubbelblind klinisk studie hos patienter med en bekräftad diagnos på akut

symptomatisk DVT, jämfördes fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen med enoxaparinnatrium

1 mg/kg subkutant två gånger dagligen. Totalt 2 192 patienter behandlades; i båda grupperna

behandlades patienterna i minst 5 dagar och upp till 26 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda

behandlingsgrupperna erhöll behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom

72 timmar efter den första administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

dagar, med regelbunden dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av

objektivt verifierade symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och

som rapporterats till och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med

enoxaparin (VTE-frekvens 3,9 % respektive 4,1 %).

Större blödningar initialt under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,1 % av

patienterna som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,2 % för enoxaparin.

Behandling av lungemboli

En randomiserad öppen klinisk studie utfördes med patienter med akut symptomatisk LE. Diagnosen

bekräftades med objektiva tester (lungskintigrafi, lungangiografi eller spiral CT skintigrafi). Patienter

med behov av trombolys eller embolektomi eller vena cava-filter exkluderades. Randomiserade

patienter kunde ha förbehandlats med ofraktionerat heparin under screeningfasen, men patienter som

behandlats i mer än 24 timmar med terapeutisk dos antikoagulant eller patienter med okontrollerad

hypertension exkluderades. Fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen jämfördes med ofraktionerat

heparin i.v bolus (5 000 IE) följt av kontinuerlig i.v. infusion justerad för att bibehålla 1,5 - 2,5 gånger

kontrollvärdet för aPTT. Totalt 2 184 patienter behandlades; i båda grupperna behandlades patienterna

i minst 5 dagar och upp till 22 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda behandlingsgrupperna erhöll

behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom 72 timmar efter den första

administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

7 dagar, med regelbunden

dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av objektivt verifierade

symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och som rapporterats till

och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med ofraktionerat heparin

(VTE-frekvens 3,8 % respektive 5,0 %).

Större blödningar under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,3 % av patienterna

som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,1 % för ofraktionerat heparin.

En dosfinnande och farmakokinetisk pilotstudie av fondaparinux hos barn med djup

ventrombos

I en öppen studie på 24

barn

(n = 10, ålder 1 till ≤ 5 år vikt 8-20 kg, n = 7, ålder 6 till ≤ 12 år vikt 17-47

kg och n = 7 ålder 13 till ≤ 18 år vikt 47-130 kg) med diagnosen ventrombos vid inträdet i studien gavs

fondaparinux. Majoriteten av patienterna var av latinamerikanskt/spanskt ursprung (67 %) och 58 %

var pojkar. Fondaparinux gavs i en startdos på 0,1 mg/kg subkutant en gång dagligen

dosen

justerades för att nå maximala koncentrationer av fondaparinuxnatrium på 0,5 till 1 mg/L efter 4

timmar. Mediantiden för behandling i studien var 3,5 dagar. Majoriteten av patienterna (88 %) nådde

målkoncentrationen av fondaparinux 4 timmar efter den första dosen fondaparinux.

Två patienter rapporterade blödning under studien. En patient fick hypertensiv encefalopati åtföljd av

intrakraniell blödning på dag 5 av behandlingen, vilket ledde till att fondaparinux behandlingen

avbröts. Mindre gastrointestinal blödning rapporterades hos en annan patient på dag 5 av behandlingen

vilket resulterade i ett tillfälligt avbrott i fondaparinuxbehandlingen.

Ingen slutsats om klinisk effektivitet kan dras från denna orandomiserade studie.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Fondaparinuxnatriums farmakokinetik härleds från fondaparinux plasmakoncentrationer kvantifierad

via antifaktor Xa-aktivitet. Endast fondaparinux kan användas för att kalibrera anti-Xa-provet

(internationell standard för heparin eller LMWH är inte lämpliga för detta ändamål). Som ett resultat

av detta är koncentrationen av fondaparinux uttryckt i milligram (mg).

Absorption

Efter subkutan administrering absorberas fondaparinux fullständigt och snabbt (den absoluta

biotillgängligheten är 100 %). Efter subkutan injektion av 2,5 mg fondaparinux som engångsdos till

unga friska individer erhålls en maximal plasmakoncentration (genomsnittligt C

= 0,34 mg/l) efter

2 timmar. Plasmakoncentrationer som är hälften av de genomsnittliga C

–värdena uppnås 25

minuter efter dosering.

Hos äldre friska individer är fondaparinux farmakokinetik linjär för subkutan administrering inom

intervallet 2 till 8 mg. Efter upprepad dosering en gång om dagen uppnås steady state efter 3-4 dagar

med en 1,3-faldig ökning av C

och AUC.

Medelvärdet (variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för

fondaparinux hos patienter som genomgått höftledsplastik och erhållit fondaparinux 2,5 mg om dagen

är: C

(mg/l) - 0,39 (31 %), T

(h) – 2,8 (18 %) och C

(mg/l) – 0,14 (56 %). Hos patienter med

höftfraktur är steady state plasmakoncentrationen för fondaparinux: C

(mg/l) - 0,50 (32 %),

(mg/l) – 0,19 (58 %), beroende på deras höga ålder.

Hos patienter som erhåller fondaparinux 5 mg (kroppsvikt <50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) en gång dagligen vid behandling av DVT och LE, ger den

för kroppsvikt justerade dosen en likvärdig exponering hos alla viktklasser. Medelvärdet

(variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för fondaparinux hos

patienter med VTE och som erhållit föreslagen dos av fondaparinux en gång dagligen är: C

(mg/l) -

1,41 (23 %), T

(h) – 2,4 (8 %) och C

(mg/l) – 0,52 (45 %). De motsvarade 5:e och 95:e

percentilerna är 0,97 och 1,92 för C

(mg/l) respektive 0,24 och 0,95 för C

(mg/l).

Distribution

Distributionsvolymen för fondaparinux är begränsad (7-11 liter). Fondaparinux uppvisar

in vitro

stark och specifik bindning till antitrombin med dosberoende plasmakoncentrationsbindning (98,6%

till 97,0% i koncentrationer mellan 0,5 och 2 mg/l). Fondaparinux binds inte i signifikant grad till

andra plasmaproteiner, inklusive trombocytfaktor fyra (PF4).

Eftersom fondaparinux inte uppvisar någon signifikant bindning till andra plasmaproteiner än

antitrombin, förväntas inte heller några interaktioner med andra läkemedel på grund av konkurrens om

proteinbindningsstället.

Biotransformation

Även om det inte har utvärderats till fullo finns det inga tecken på att fondaparinux metaboliseras och i

synnerhet inget som tyder på att någon aktiv metabolit bildas.

Fondaparinux hämmar inte CYP450-isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4)

in vitro

. Därmed förväntas inte fondaparinux interagera med andra läkemedel

in vivo

genom hämning av CYP-medierad metabolism.

Eliminering

Halveringstiden i eliminationsfasen (T

) är omkring 17 timmar hos unga friska individer och omkring

21 timmar hos äldre friska individer. Fondaparinux utsöndras till

64 – 77 % via njurarna i oförändrad form.

Särskilda patientgrupper

Barn -

Begränsade data finns tillgängliga på barn (se avsnitt 5.1).

Äldre patienter -

Njurfunktionen kan försämras med stigande ålder och därigenom kan

elimineringskapaciteten för fondaparinux hos äldre patienter reduceras. Hos patienter >75 år som

genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen var beräknat

plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre än hos patienter <65 år. Ett liknande mönster har observerats

hos patienter som behandlats mot DVT och LE.

Nedsatt njurfunktion -

I jämförelse med patienter som har normal njurfunktion (kreatininclearance >80

ml/minut) som genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen, är

plasmaclearance 1,2-1,4 gånger lägre hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

50-80 ml/minut) och i genomsnitt 2 gånger lägre hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 30-50 ml/minut). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30

ml/minut) är plasmaclearance ungefär 5 gånger lägre än vid normal njurfunktion. Terminal

halveringstid var 29 timmar vid måttligt nedsatt njurfunktion och 72 timmar hos patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion. Ett liknande mönster har observerats hos patienter som behandlats mot DVT och

Kroppsvikt -

Plasmaclearance av fondaparinux ökar med kroppsvikten (9% ökning per 10 kg).

Kön -

Inga könsskillnader sågs efter justering för kroppsvikt.

Ras -

Skillnader i farmakokinetik på grund av ras har inte studerats prospektivt. Studier på friska

asiater (japaner) visade emellertid inte på någon skillnad i farmakokinetisk profil jämfört med friska

kaukasiska individer. Inga skillnader i plasmaclearance sågs heller mellan svarta och kaukasiska

patienter som genomgick ortopedisk kirurgi.

Nedsatt leverfunktion -

Efter en subkutan singeldos av fondaparinux, hos patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh Category B), sänktes det totala (dvs. bundet och obundet) C

AUC med 22% respektive 39%, jämfört med patienter med normal leverfunktion. De lägre

plasmakoncentrationerna av fondaparinux hänfördes till minskad bindning till ATIII, indirekt till de

lägre ATIII plasmakoncentrationerna hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket resulterar i ökat

renalt clearance för fondaparinux. Följaktligen förväntas koncentrationen av obundet fondaparinux

vara oförändrad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, således behövs ingen

dosjustering baserat på farmakokinetiken.

Fondaparinux farmakokinetik har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. Reproduktionstoxicitetsstudierna gav inte adekvat dokumentation om säkerhetsmarginaler

på grund av begränsad exponering hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I glas (1 ml) försedda med en 12,7 mm lång nål av storlek 27 med en kolvpropp

klorbutylelastomer.

Arixtra 7,5 mg/0,6 ml finns i förpackningsstorlekar på 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor. Det finns två

typer av sprutor:

spruta med en purpurröd kolvstång och ett automatiskt säkerhetssystem

spruta med purpurröd kolvstång och ett manuellt säkerhetssystem

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den subkutana injektionen ska ges på samma sätt som en vanlig spruta.

Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de

administreras.

Instruktion för självadministrering finns i bipacksedeln.

Arixtra förfyllda sprutor har försetts med ett säkerhetssystem för att förhindra nålsticksskador i

samband med injektion.

Ej använt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande lokala anvisningar.

Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/206/012-014, 019

EU/1/02/206/029

EU/1/02/206/030

EU/1/02/206/034

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21 mars 2002

Datum för förnyat godkännande: 21 mars 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Arixtra 10 mg/0,8 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta innehåller 10 mg fondaparinuxnatrium i 0,8 ml injektionsvätska, lösning.

Hjälpämne(n) med känd effekt: Innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och anses

därmed vara fritt från natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Lösningen är en klar och färglös till svagt gul vätska.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vuxna med akut djup ventrombos (DVT) och behandling av akut lungemboli (LE), med

undantag för hemodynamiskt instabila patienter eller patienter i behov av trombolys eller

embolektomi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen för fondaparinux är 7,5 mg (patienter med kroppsvikt

50 kg,

100 kg)

en gång dagligen, givet som subkutan injektion. För patienter med kroppsvikt < 50 kg är den

rekommenderade dosen 5 mg. För patienter med kroppsvikt > 100 kg är den rekommenderade dosen

10 mg.

Behandlingen bör pågå i minst 5 dagar och till dess att patienten är adekvat inställd på oral

antikoagulationsbehandling (International Normalised Ratio 2 till 3). Samtidig behandling med orala

antikoagulantia bör initieras så snart som möjligt och vanligtvis inom 72 timmar. Den genomsnittliga

behandlingslängden i kliniska studier var 7 dagar och den kliniska erfarenheten av behandling i mer än

10 dagar är begränsad.

Särskilda patientgrupper

Äldre patienter

- Ingen dosjustering krävs. Hos patienter

75 år bör fondaparinux användas med

försiktighet, eftersom njurfunktionen försämras med åldern (se avsnitt 4.4).

Nedsatt njurfunktion

- Fondaparinux bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt

njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min). I denna subgrupp kan, efter en initial dos på

10 mg dagligen, en reducering av den dagliga dosen till 7,5 mg övervägas. Detta baseras på

farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.4).

Fondaparinux bör inte användas hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

<30 ml/min) (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion:

Ingen dosjustering krävs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt

leverfunktion. Hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion ska fondaparinux ges med försiktighet

eftersom denna patientgrupp inte har studerats (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Barn -

Fondaparinux rekommenderas inte till barn under 17 år på grund av avsaknad av säkerhets- och

effektsdata (se avsnitt 5.1 och 5.2).

Administreringssätt

Fondaparinux ges som en djup subkutan injektion när patienten ligger ner. Injektionsstället ska

varieras mellan vänster och höger anterolateral respektive vänster och höger posterolateral bukvägg.

För att undvika spill av läkemedlet när den förfyllda sprutan används, ska luftbubblan i sprutan inte

avlägsnas före injektion. Hela nålen ska föras in vinkelrätt i ett hudveck som hålls mellan tummen och

pekfingret. Greppet om hudvecket ska hållas kvar under hela injektionen.

För ytterligare anvisningar för hantering samt destruktion se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

­

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

­

pågående kliniskt signifikant blödning

­

akut bakteriell endokardit

­

kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Fondaparinux är endast avsett för subkutan injektion. Administrera ej intramuskulärt.

Erfarenheten av behandling med fondaparinux hos hemodynamiskt instabila patienter är begränsad

och ingen erfarenhet finns för patienter i behov av trombolys, embolektomi eller vena cava-filter.

Blödning

Fondaparinux ska användas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet, till

exempel de med medfödda eller förvärvade blödningsrubbningar (t.ex. trombocyttal <50.000/mm

aktiv ulcerös gastrointestinal sjukdom, nyligen inträffad intrakraniell blödning, eller kort tid efter

hjärn-, spinal- eller ögonkirurgi samt hos särskilda patientgrupper som sammanfattats nedan.

Som för övriga antikoagulanter bör fondaparinux användas med försiktighet hos patienter som nyligen

har genomgått kirurgi (<3 dagar) och endast då kirurgisk hemostas är fastställd.

Läkemedel som kan öka risken för blödning ska inte administreras samtidigt med fondaparinux. Dessa

läkemedel inkluderar desirudin, fibrinolytiska läkemedel, GP IIb/IIIa-receptorantagonister, heparin,

heparinoider läkemedel eller lågmolekylärt heparin (LMWH). Vid behandling av venös

tromboembolism (VTE) bör samtidig behandling med vitamin K-antagonist ske i enlighet med

information under avsnitt 4.5. Övriga trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, dipyridamol,

sulfinpyrazon, tiklopidin eller klopidogrel) och NSAID ska användas med försiktighet. Om samtidig

administrering är indicerad är noggrann övervakning nödvändig.

Spinal- eller epiduralanestesi

Hos patienter som erhåller fondaparinux för behandling av VTE, till skillnad från profylaktisk

användning, bör spinal-eller epiduralanestesi inte användas vid kirurgiska ingrepp.

Äldre patienter

Denna grupp har en ökad risk för blödning. Eftersom njurfunktionen generellt försämras med åldern,

kan äldre patienter uppvisa minskad elimination och ökad exponering av fondaparinux (se avsnitt 5.2).

Hos patienter i åldern <65 år, 65-75 och >75 år som erhållit den rekommenderade dosen för

behandling av DVT eller LE inträffade blödningar hos 3,0%, 4,5% respektive 6,5%. Hos patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av enoxaparin för behandling av DVT var motsvarande frekvens

av blödningar 2,5%, 3,6% respektive 8,3%, medan frekvensen av blödningar för de patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 5,5%, 6,6%

respektive 7,4%. Fondaparinux ska användas med försiktighet hos äldre patienter (se avsnitt 4.2)

Låg kroppsvikt

Den kliniska erfarenheten hos patienter med kroppsvikt <50 kg är begränsad. Fondaparinux bör

användas med försiktighet hos denna grupp med en daglig dos på 5 mg (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Blödningsrisken ökar med njurinsufficienstilltagande njurfunktionsnedsättning. Fondaparinux

utsöndras främst via njurarna. Hos patienter med normal njurfunktion, lätt nedsatt njurfunktion,

måttligt nedsatt njurfunktion och svårt nedsatt njurfunktion, som erhållit den rekommenderade dosen

för behandling av DVT eller LE, inträffade blödningar hos 3,0% (34/1 132), 4,4% (32/733), 6,6%

(21/318) respektive 14,5% (8/55). Hos patienter som erhållit den rekommenderade dosen av

enoxaparin för behandling av DVT, var motsvarande frekvens av blödningar 2,3% (13/559), 4,6%

(17/368), 9,7% (14/145) respektive 11,1% (2/18) medan frekvensen av blödningar för de patienter som

erhållit den rekommenderade dosen av ofraktionerat heparin för behandling av LE var 6,9% (36/523),

3,1% (11/352), 11,1% (18/162) respektive 10,7% (3/28).

Fondaparinux är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) och

bör användas med försiktighet hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-

50 ml/min). Behandlingstiden bör ej överstiga den som studerats vid klinisk prövning (i genomsnitt 7

dagar) (se avsnitt 4.2 , 4.3 och 5.2).

Ingen erfarenhet finns för subgruppen av patienter med både hög kroppsvikt (>100 kg) och måttligt

nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30-50 ml/min). Fondaparinux bör användas med försiktighet

hos dessa patienter. Efter en initial dos på 10 mg dagligen kan en reducering av den dagliga dosen till

7,5 mg övervägas. Detta baseras på farmakokinetiska beräkningar (se avsnitt 4.2).

Kraftigt nedsatt leverfunktion

Användning av fondaparinux bör övervägas med försiktighet på grund av ökad risk för blödning

orsakad av brist på koagulationsfaktorer hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se avsnitt

4.2).

Patienter med heparininducerad trombocytopeni

Fondaparinux ska användas med försiktighet till patienter med HIT i anamnesen. Effekten och

säkerheten av fondaparinux har inte blivit formellt studerad hos patienter med HIT typ II.

Fondaparinux binder inte till trombocytfaktor 4 och korsreagerar vanligtvis inte med serum från

patienter med heparininducerad trombocytopeni (HIT) typ II. Det har dock inkommit sällsynta

spontana rapporter av HIT hos patienter som behandlats med fondaparinux.

Latexallergi

Nålskyddet till den förfyllda sprutan innehåller latex (torrt naturgummi) som kan orsaka allergiska

reaktioner hos personer som är överkänsliga för latex.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Blödningsrisken ökar vid samtidig användning av fondaparinux och läkemedel som ökar

blödningsbenägenheten (se avsnitt 4.4).

I kliniska studier som gjorts med fondaparinux interagerade inte orala antikoagulantia (warfarin) med

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin.

Trombocythämmare (acetylsalicylsyra), NSAID (piroxikam) och digoxin påverkade inte

farmakokinetiken för fondaparinux. Vid dosen 10 mg, som användes i interaktionsstudierna,

påverkade inte fondaparinux blödningstiden vid behandling med acetylsalicylsyra eller piroxikam eller

farmakokinetiken för digoxin vid steady state.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor saknas. På grund av begränsad exponering är djurstudier

otillräckliga vad gäller påverkan på graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning eller

utveckling efter födsel. Fondaparinux ska användas under graviditet endast då det är absolut

nödvändigt.

Amning

Fondaparinux utsöndras i bröstmjölk hos råtta men det är okänt om fondaparinux utsöndras i

bröstmjölk hos människa. Amning rekommenderas ej under behandling med fondaparinux. Oral

absorption hos barnet är dock osannolik.

Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på effekterna av fondaparinux på fertiliteten hos människor.

Djurstudier visar inte på några effekter på fertiliteten.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

4.8

Biverkningar

De vanligaste rapporterade, allvarliga biverkningarna med fondaparinux är blödningskomplikationer

(olika blödningsställen inklusive sällsynta fall av intrakraniell/intracerebral och retroperitoneal

blödning). Fondaparinux ska änvändas med försiktighet hos patienter med ökad blödningsbenägenhet

(se avsnitt 4.4).

Säkerheten hos fondaparinux har studerats hos 2 517 patienter som behandlats mot VTE och som

behandlats med fondaparinux i 7 dagar i genomsnitt. De vanligaste biverkningarna var

blödningskomplikationer (se avsnitt 4.4).

Biverkningarna som rapporterats av prövaren som åtminstone möjligen är relaterade till fondaparinux

presenteras nedan per frekvensgrupp (mycket vanlig:

1/10; vanlig:

1/100 till < 1/10; mindre vanlig:

1/1000 till < 1/100; sällsynt:

1/10 000 till < 1/1000; mycket sällsynt: < 10 000) och organsystem, i

fallande ordning med avseende på allvarlighetsgrad.

Organsystem

MedDRA

Biverkningar hos patienter behandlade för VTE

1

Blodet och lymfsystemet

Vanlig:

blödning (gastrointestinal, hematuri, hematom,

epistaxis, hemoptys, uterovaginal blödning, hemartros, okulär,

purpura, blåmärke)

Mindre vanlig:

anemi, trombocytopeni

Sällsynt:

annan blödning (hepatisk, retroperitoneal,

intrakranial/intracerebral), trombocytemi

Immunsystemet

Sällsynt:

allergisk reaktion (inklusive mycket sällsynta

rapporter om angioödem, anafylaktoida/anafylaktiska

reaktioner)

Metabolism och nutrition

Sällsynt:

ökning av icke proteinbundet kväve (Npn)

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig:

huvudvärk

Sällsynt:

yrsel

Mag-tarmkanalen

Mindre vanlig:

illamående, kräkning

Sällsynt:

buksmärta

Lever och gallvägar

Mindre vanlig:

onormal leverfunktion, förhöjda leverenzymer

Hud och subkutan vävnad

Sällsynt:

erytematöst utslag, klåda

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mindre vanlig: smärta, ödem

Sällsynt: reaktioner vid injektionsstället

(1) Enstaka reaktioner har inte beaktats om de inte var medicinskt relevanta.

(2) Npn står för "non-protein-nitrogen" som t.ex. urea, urinsyra, aminosyra etc.

Sällsynta fall av gastrit, förstoppning, diarré och bilirubinemi har rapporterats efter att produkten har

introducerats på marknaden.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Fondaparinux i högre doser än de rekommenderade kan ge upphov till ökad risk för blödning. Det

finns ingen känd antidot mot fondaparinux.

Överdosering associerat med blödningskomplikationer bör leda till avbrytande av behandlingen och

sökande efter primär orsak. Initiering av adekvat terapi som kirurgisk hemostas, blodersättning,

transfusion med färsk plasma, plasmaferes ska övervägas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: antitrombotiska läkemedel.

ATC-kod: B01AX05.

Farmakodynamiska effekter

Fondaparinux är en syntetisk och selektiv hämmare av aktiverad faktor X (Xa). Den antitrombotiska

aktiviteten hos fondaparinux är resultatet av antitrombin III (antitrombin)-medierad selektiv hämning

av faktor Xa. Genom selektiv bindning till antitrombin potentierar fondaparinux den endogena

neutraliseringen (ca 300 gånger) som antitrombin utövar på faktor Xa. Neutralisering av faktor Xa

avbryter blodkoagulationskaskaden och hämmar både trombinbildning och trombosutveckling.

Fondaparinux inaktiverar inte trombin (aktiverad faktor II) och har ingen effekt på trombocyter.

Vid de doser av fondaparinux som används för behandling påverkas inte rutinkoagulationstester som

aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT), activated clotting time (ACT) eller protrombintid (PT) /

International Normalised Ratio (INR) i plasma eller blödningstiden eller den fibrinolytiska aktiviteten.

Dock har sällsynta spontana rapporter inkommit gällande förlängning av aPTT. Vid högre doser kan

måttliga förändringar av aPTT inträffa. Vid dosen 10 mg, som använts i interaktionsstudier, påverkade

inte fondaparinux den antikoagulerande effekten (INR) hos warfarin signifikant.

Fondaparinux korsreagerar vanligtvis inte med serum från patienter med heparininducerad

trombocytopeni (HIT). Det har dock inkommit sällsynta spontana rapporter av HIT hos patienter som

behandlats med fondaparinux.

Kliniska studier

Det kliniska prövningsprogrammet för fondaparinux vid behandling av venös tromboembolism var

utformat för att visa effekten hos fondaparinux vid behandling av djup ventrombos (DVT) och

lungemboli (LE). Fler än 4 874 patienter studerades i kontrollerade fas II- och fas III-studier.

Behandling av djup ventrombos

I en randomiserad dubbel-blind klinisk studie hos patienter med en bekräftad diagnos på akut

symptomatisk DVT, jämfördes fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen med

enoxaparinnatrium1 mg/kg subkutant två gånger dagligen. Totalt 2 192 patienter behandlades; i båda

grupperna behandlades patienterna i minst 5 dagar och upp till 26 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda

behandlingsgrupperna erhöll behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom

72 timmar efter den första administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

dagar, med regelbunden dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av

objektivt verifierade symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och

som rapporterats till och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med

enoxaparin (VTE-frekvens 3,9 % respektive 4,1 %).

Större blödningar under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,1 % av patienterna

som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,2 % för enoxaparin.

Behandling av lungemboli

En randomiserad öppen klinisk studie utfördes med patienter med akut symptomatisk LE. Diagnosen

bekräftades med objektiva tester (lungskintigrafi, lungangiografi eller spiral CT skintigrafi). Patienter

med behov av trombolys eller embolektomi eller vena cava-filter exkluderades. Randomiserade

patienter kunde ha förbehandlats med ofraktionerat heparin under screeningfasen, men patienter som

behandlats i mer än 24 timmar med terapeutisk dos antikoagulant eller patienter med okontrollerad

hypertension exkluderades. Fondaparinux 5 mg (kroppsvikt < 50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) subkutant en gång dagligen jämfördes med ofraktionerat

heparin i.v bolus (5 000 IE) följt av kontinuerlig i.v. infusion justerad för att bibehålla 1,5 - 2,5 gånger

kontrollvärdet för aPTT. Totalt 2 184 patienter behandlades; i båda grupperna behandlades patienterna

i minst 5 dagar och upp till 22 dagar (i medeltal 7 dagar). Båda behandlingsgrupperna erhöll

behandling med vitamin K-antagonist, vanligtvis initierad inom 72 timmar efter den första

administreringen av prövningsläkemedlet, och fortsättningsvis i 90

7 dagar, med regelbunden

dosjustering för att erhålla ett INR på 2-3. Primär effektvariabel utgjordes av objektivt verifierade

symptomatiska återinsjuknanden av icke fatala och fatala VTE sammanslaget och som rapporterats till

och med dag 97. Behandling med fondaparinux visade sig vara likvärdig med ofraktionerat heparin

(VTE-frekvens 3,8 % respektive 5,0 %).

Större blödningar under den initiala akuta behandlingsperioden observerades hos 1,3 % av patienterna

som behandlades med fondaparinux jämfört med 1,1 % för ofraktionerat heparin.

En dosfinnande och farmakokinetisk pilotstudie av fondaparinux hos barn med djup

ventrombos

I en öppen studie på 24

barn

(n = 10, ålder 1 till ≤ 5 år vikt 8-20 kg, n = 7, ålder 6 till ≤ 12 år vikt 17-47

kg och n = 7 ålder 13 till ≤ 18 år vikt 47-130 kg) med diagnosen ventrombos vid inträdet i studien gavs

fondaparinux. Majoriteten av patienterna var av latinamerikanskt/spanskt ursprung (67 %) och 58 %

var pojkar. Fondaparinux gavs i en startdos på 0,1 mg/kg subkutant en gång dagligen

dosen

justerades för att nå maximala koncentrationer av fondaparinuxnatrium på 0,5 till 1 mg/L efter 4

timmar. Mediantiden för behandling i studien var 3,5 dagar. Majoriteten av patienterna (88 %) nådde

målkoncentrationen av fondaparinux 4 timmar efter den första dosen fondaparinux.

Två patienter rapporterade blödning under studien. En patient fick hypertensiv encefalopati åtföljd av

intrakraniell blödning på dag 5 av behandlingen, vilket ledde till att fondaparinux behandlingen

avbröts. Mindre gastrointestinal blödning rapporterades hos en annan patient på dag 5 av behandlingen

vilket resulterade i ett tillfälligt avbrott i fondaparinuxbehandlingen.

Ingen slutsats om klinisk effektivitet kan dras från denna orandomiserade studie.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Fondaparinuxnatriums farmakokinetik härleds från fondaparinux plasmakoncentrationer kvantifierad

via antifaktor Xa-aktivitet. Endast fondaparinux kan användas för att kalibrera anti-Xa-provet

(internationell standard för heparin eller LMWH är inte lämpliga för detta ändamål). Som ett resultat

av detta är koncentrationen av fondaparinux uttryckt i milligram (mg).

Absorption

Efter subkutan administrering absorberas fondaparinux fullständigt och snabbt (den absoluta

biotillgängligheten är 100 %). Efter subkutan injektion av 2,5 mg fondaparinux som engångsdos till

unga friska individer erhålls en maximal plasmakoncentration (genomsnittligt C

= 0,34 mg/l) efter

2 timmar. Plasmakoncentrationer som är hälften av de genomsnittliga C

–värdena uppnås 25

minuter efter dosering.

Hos äldre friska individer är fondaparinux farmakokinetik linjär för subkutan administrering inom

intervallet 2 till 8 mg. Efter upprepad dosering en gång om dagen uppnås steady state efter 3-4 dagar

med en 1,3-faldig ökning av C

och AUC.

Medelvärdet (variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för

fondaparinux hos patienter som genomgått höftledsplastik och erhållit fondaparinux 2,5 mg om dagen

är: C

(mg/l) - 0,39 (31 %), T

(h) – 2,8 (18 %) och C

(mg/l) – 0,14 (56 %). Hos patienter med

höftfraktur är plasmakoncentrationen för fondaparinux vid steady state: C

(mg/l) - 0,50 (32 %),

(mg/l) – 0,19 (58 %), beroende på deras höga ålder.

Hos patienter som erhåller fondaparinux 5 mg (kroppsvikt <50 kg), 7,5 mg (kroppsvikt

50 kg,

100 kg) eller 10 mg (kroppsvikt > 100 kg) en gång dagligen vid behandling av DVT och LE, ger den

för kroppsvikt justerade dosen en likvärdig exponering hos alla viktklasser. Medelvärdet

(variationskoefficient i %) för steady state av farmakokinetiska parametrar för fondaparinux hos

patienter med VTE och som erhållit föreslagen dos av fondaparinux en gång dagligen är: C

(mg/l) -

1,41 (23 %), T

(h) – 2,4 (8 %) och C

(mg/l) – 0,52 (45 %). De motsvarade 5:e och 95:e

percentilerna är 0,97 och 1,92 för C

(mg/l) respektive 0,24 och 0,95 för C

(mg/l).

Distribution

Distributionsvolymen för fondaparinux är begränsad (7-11 liter). Fondaparinux uppvisar

in vitro

stark och specifik bindning till antitrombin med dosberoende plasmakoncentrationsbindning (98,6%

till 97,0% i koncentrationer mellan 0,5 och 2 mg/l). Fondaparinux binds inte i signifikant grad till

andra plasmaproteiner, inklusive trombocytfaktor fyra (PF4).

Eftersom fondaparinux inte uppvisar någon signifikant bindning till andra plasmaproteiner än

antitrombin, förväntas inte heller några interaktioner med andra läkemedel på grund av konkurrens om

proteinbindningsstället.

Biotransformation

Även om det inte har utvärderats till fullo finns det inga tecken på att fondaparinux metaboliseras och i

synnerhet inget som tyder på att någon aktiv metabolit bildas.

Fondaparinux hämmar inte CYP450-isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 eller CYP3A4)

in vitro

. Därmed förväntas inte fondaparinux interagera med andra läkemedel

in vivo

genom hämning av CYP-medierad metabolism.

Eliminering

Halveringstiden i eliminationsfasen (T

) är omkring 17 timmar hos unga friska individer och omkring

21 timmar hos äldre friska individer. Fondaparinux utsöndras till

64 – 77 % via njurarna i oförändrad form.

Särskilda patientgrupper

Barn

- Begränsade data finns tillgängliga på barn (se avsnitt 5.1).

Äldre patienter -

Njurfunktionen kan försämras med stigande ålder och därigenom kan

elimineringskapaciteten för fondaparinux hos äldre patienter reduceras. Hos patienter >75 år som

genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen var beräknat

plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre än hos patienter yngre än <65 år. Ett liknande mönster har

observerats hos patienter som behandlats mot DVT och LE.

Nedsatt njurfunktion -

I jämförelse med patienter som har normal njurfunktion (kreatininclearance >

80 ml/minut) som genomgått ortopedisk kirurgi och erhållit fondaparinux 2,5 mg en gång dagligen, är

plasmaclearance 1,2-1,4 gånger lägre hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance

50-80 ml/minut) och i genomsnitt 2 gånger lägre hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

(kreatininclearance 30-50 ml/minut). Vid kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30

ml/minut) är plasmaclearance ungefär 5 gånger lägre än vid normal njurfunktion. Terminal

halveringstid var 29 timmar vid måttligt nedsatt njurfunktion och 72 timmar hos patienter med kraftigt

nedsatt njurfunktion. Ett liknande mönster har observerats hos patienter som behandlats mot DVT och

Kroppsvikt

- Plasmaclearance av fondaparinux ökar med kroppsvikten (9% ökning per 10 kg).

Kön -

Inga könsskillnader sågs efter justering för kroppsvikt.

Ras -

Skillnader i farmakokinetik på grund av ras har inte studerats prospektivt. Studier på friska

asiater (japaner) visade emellertid inte på någon skillnad i farmakokinetisk profil jämfört med friska

kaukasiska individer. Inga skillnader i plasmaclearance sågs heller mellan svarta och kaukasiska

patienter som genomgick ortopedisk kirurgi.

Nedsatt leverfunktion -

Efter en subkutan singeldos av fondaparinux, hos patienter med måttligt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh Category B), sänktes det totala (dvs. bundet och obundet) C

AUC med 22% respektive 39%, jämfört med patienter med normal leverfunktion. De lägre

plasmakoncentrationerna av fondaparinux hänfördes till minskad bindning till ATIII, indirekt till de

lägre ATIII plasmakoncentrationerna hos patienter med nedsatt leverfunktion vilket resulterar i ökat

renalt clearance för fondaparinux. Följaktligen förväntas koncentrationen av obundet fondaparinux

vara oförändrad hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion, således behövs ingen

dosjustering baserat på farmakokinetiken.

Fondaparinux farmakokinetik har inte studerats hos patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 4.2 och 4.4).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet och genotoxicitet visade inte några särskilda risker för

människa. Reproduktionstoxicitetsstudierna gav inte adekvat dokumentation om säkerhetsmarginaler

på grund av begränsad exponering hos djur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Vatten för injektionsvätskor

Saltsyra

Natriumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras under 25

°C.

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Typ I glas (1 ml) försedda med en 12,7 mm lång nål av storlek 27 med en kolvpropp

klorbutylelastomer.

Arixtra 10 mg/0,8 ml finns i förpackningsstorlekar på 2, 7, 10 och 20 förfyllda sprutor. Det finns två

typer av sprutor:

spruta meden lilafärgad kolvstång och ett automatiskt säkerhetssystem

spruta med lilafärgad kolvstång och ett manuellt säkerhetssystem

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Den subkutana injektionen ska ges på samma sätt som en vanlig spruta.

Parenterala lösningar ska inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning innan de

administreras.

Instruktion för självadministrering finns i bipacksedeln.

Arixtra förfyllda sprutor har försetts med ett automatiskt säkerhetssystem för att förhindra

nålsticksskador i samband med injektion.

Ej använt läkemedel och avfall ska destrueras enligt gällande lokala anvisningar.

Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/02/206/015-017, 020

EU/1/02/206/031

EU/1/02/206/032

EU/1/02/206/035

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 21 mars 2002

Datum för förnyat godkännande: 21 mars 2007

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/496403/2010

EMEA/H/C/000403

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Arixtra

fondaparinuxnatrium

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Arixtra. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet

ska användas.

Vad är Arixtra?

Arixtra är en injektionsvätska, lösning, i förfylld spruta. Arixtra innehåller den aktiva substansen

fondaparinuxnatrium (1,5, 2,5, 5, 7,5 eller 10 mg per spruta).

Vad används Arixtra för?

Arixtra (i styrkorna 1,5 och 2,5 mg) ges till vuxna (18 år eller äldre) som genomgår större

benoperationer, t.ex. höft- eller knäoperationer, för att förebygga venösa tromboemboliska händelser

(problem som orsakas av blodproppar i venerna). Det kan också ges till vuxna högriskpatienter (på

grund av deras ålder eller sjukdom) när de genomgår bukoperationer eller tvingas stanna i sängen på

grund av en akut sjukdom.

Arixtra (i styrkorna 1,5 och 2,5 mg) ges också för att behandla vuxna som har blodproppar i de ytliga

venerna i benen (ytlig ventrombos), men inte i de djupa venerna (djup ventrombos).

Högre styrkor av Arixtra (5, 7,5 och 10 mg) används för att behandla djup ventrombos eller

lungembolism (blodpropp i lungan).

Arixtra 2,5 mg används även för behandling av vuxna med instabil angina (en typ av bröstsmärta som

varierar i allvarlighetsgrad beroende på minskad blodtillförsel till hjärtat) eller som har haft en

myokardinfarkt (hjärtattack) med eller utan ST-höjning (onormala värden vid EKG).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Arixtra?

Vid förebyggande av tromboemboliska händelser är den rekommenderade dosen Arixtra 2,5 mg en

gång dagligen som subkutan injektion (under huden). Till patienter som genomgår kirurgi ska den

första dosen ges sex timmar efter operationens slut. Behandlingen ska fortsätta tills risken för venösa

tromboemboliska händelser har minskat, vanligen minst fem till nio dagar efter ingreppet. För

patienter med njurproblem kan Arixtra eventuellt vara olämpligt eller de kan behöva få den lägre

dosen på 1,5 mg.

Vid behandling av ytlig ventrombos är den rekommenderade dosen 2,5 mg en gång dagligen som

subkutan injektion. Behandlingen ska inledas snarast möjligt efter det att djup ventrombos har

uteslutits och ska fortsätta i mellan 30 och 45 dagar.

Vid behandling av djup ventrombos eller lungembolism är den rekommenderade dosen 7,5 mg en gång

dagligen som subkutan injektion, vanligen i sju dagar. Dosen kan justeras beroende på patientens

kroppsvikt.

För patienter med instabil angina eller myokardinfarkt är den rekommenderade dosen 2,5 mg en gång

dagligen som subkutan injektion, men den första dosen ges intravenöst (i en ven) genom en befintlig

intravenös kanal eller som infusion (dropp) till patienter med ST-höjning. Behandlingen bör inledas

snarast möjligt efter diagnos och fortsätta i upp till åtta dagar eller tills patienten skrivs ut från

sjukhuset. Arixtra rekommenderas inte till patienter som ska genomgå vissa typer av operationer för

att vidga förträngda blodkärl som går till hjärtat.

Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Hur verkar Arixtra?

Blodproppar kan vara ett problem om blodflödet störs på något sätt. Arixtra är ett antikoagulerande

medel, dvs. det hindrar blodet från att koagulera (bilda proppar). Den aktiva substansen i Arixtra,

fondaparinuxnatrium, blockerar en av de substanser (faktorer) som medverkar vid

blodproppsbildningen, faktor Xa. När den är blockerad kan inget trombin (en annan faktor) produceras

och inga proppar bildas. Använder man Arixtra efter operationer minskar risken för blodpropp

avsevärt. Genom att reducera blodpropparna kan Arixtra även bidra till att upprätthålla blodflödet till

hjärtat hos patienter med angina eller som har haft en hjärtattack.

Hur har Arixtras effekt undersökts?

Arixtra har studerats när det gäller att förebygga och behandla venös tromboembolism. I

preventionsstudierna jämfördes Arixtra med andra koagulationshämmande medel: enoxaparin (vid

höft- eller knäkirurgi, över 8 000 patienter) eller dalteparin (vid bukkirurgi, 2 927 patienter). Det

jämfördes också med placebo (overksam behandling) när man undersökte patienter med akut sjukdom

(839 patienter) och patienter som behandlades i ytterligare 24 dagar efter en höftledsoperation

(656 patienter). Vid behandlingen av venös tromboembolism, som t.ex. djup ventrombos och

lungembolism, jämfördes Arixtra med enoxaparin (djup ventrombos: 2 192 patienter) eller med

ofraktionerat heparin (lungembolism: 2 184 patienter). I samtliga studier var det viktigaste

effektmåttet det totala antalet trombotiska händelser (problem orsakade av blodproppar).

Vid behandlingen av ytlig ventrombos jämfördes Arixtra med placebo i en studie på 3 000 patienter

med ytlig ventrombos i benen, djup ventrombos utesluten. Det viktigaste effektmåttet i denna studie

var den totala förekomsten av venösa tromboemboliska händelser eller dödsfall.

Arixtra

EMA/494080/2010

Sida 2/4

Arixtras effekt har också undersökts i två huvudstudier på patienter med instabil angina eller

myokardinfarkt. I den första studien jämfördes effekten av Arixtra med effekten av enoxaparin på över

20 000 patienter med instabil angina eller myokardinfarkt utan ST-höjning, och i den andra studien

jämfördes effekten av Arixtra med standardbehandling (ofraktionerat heparin hos lämpliga patienter,

eller placebo) på över 12 000 patienter med myokardinfarkt med ST-höjning. Det viktigaste

effektmåttet var andelen patienter som avled eller fick ischemiska komplikationer (begränsning av

blodtillförseln till ett organ, däribland hjärtat).

Vilken nytta har Arixtra visat vid studierna?

Arixtra var minst lika effektivt som jämförelseläkemedlen i samtliga studier där man undersökte

förebyggande av venös tromboembolism och behandling av djup ventrombos och lungembolism. Det

totala antalet trombotiska händelser hos patienter som behandlades med Arixtra var avsevärt lägre än

hos patienter som fick placebo eller enoxaparin (för patienter som genomgår benoperation) och

motsvarade det antal som sågs med enoxaparin (behandling mot djup ventrombos), dalteparin eller

ofraktionerat heparin.

Arixtra var effektivare än placebo när det gällde att minska den totala förekomsten av venös

tromboembolism eller dödsfall hos patienter med ytlig ventrombos. Ett fall av venös tromboembolism

eller ett dödsfall inträffade hos en patient av 100 bland dem som fick Arixtra, jämfört med sex

patienter av 100 bland dem som fick placebo.

Arixtra var minst lika effektivt som enoxaparin när det gällde att förebygga dödsfall eller ischemiska

komplikationer hos patienter med instabil angina eller myokardinfarkt utan ST-höjning; cirka 5 procent

av patienterna i respektive grupp hade avlidit eller fick ischemiska komplikationer efter nio dagar. I

studien av patienter med myokardinfarkt med ST-höjning minskade Arixtra risken för dödsfall eller

ytterligare hjärtattack med 14 procent efter 30 dagar jämfört med standardbehandling. Dessa resultat

var dock inte tillräckliga för att visa om Arixtra var effektivare än ofraktionerat heparin eller ej.

Vilka är riskerna med Arixtra?

Liksom för övriga antikoagulerande läkemedel är blödning den vanligaste biverkningen. Förteckningen

över samtliga biverkningar som rapporterats för Arixtra finns i bipacksedeln.

Arixtra ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot fondaparinuxnatrium eller

något annat innehållsämne, som eventuellt redan blöder, har akut bakteriell endokardit (en infektion i

hjärtat) eller allvarliga njurproblem. Förteckningen över samtliga restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Arixtra godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Arixtra är större än riskerna och rekommenderade att Arixtra skulle

godkännas för försäljning.

Mer information om Arixtra:

Den 21 mars 2002 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Arixtra som

gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning gäller utan tidsbegränsning. Innehavare

av godkännande för försäljning är Glaxo Group Ltd.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

. Mer information om

behandling med Arixtra finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare

eller ditt apotek.

Arixtra

EMA/494080/2010

Sida 3/4

Arixtra

EMA/494080/2010

Sida 4/4

Denna sammanfattning aktualiserades senast 08-2010.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen