Aripiprazole Medical Valley 5 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

14-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

14-09-2021

Aktiva substanser:
aripiprazol (vattenfri)
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
N05AX12
INN (International namn):
aripiprazole (anhydrous)
Dos:
5 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; aripiprazol (vattenfri) 5 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 49 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 98 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
51417
Tillstånd datum:
2015-10-29

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till anv

ä

ndaren

Aripiprazole Medical Valley 5 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 10 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 15 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 30 mg tabletter

aripiprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Aripiprazole Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Medical Valley

Hur du använder Aripiprazole Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Aripiprazole Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Aripiprazole Medical Valley är och vad det används för

Aripiprazole Medical Valley innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp

läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel.

Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av

en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns

där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt visar brist på

känslor. Personer i detta tillstånd kan också känna sig deprimerade, skyldiga, ängsliga eller

spända.

Aripiprazole Medical Valley

används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 13

år och uppåt som lider av ett tillstånd som tar sig uttryck i att personen t ex känner sig "hög",

har överskottsenergi, behöver mycket mindre sömn än vanligt, talar väldigt snabbt och med

snabbt flöde av idéer och ibland är starkt irriterad. Hos vuxna patienter som har fått effekt av

Aripiprazole Medical Valley

motverkar läkemedlet även att tillståndet uppträder igen.

Aripiprazol som är den aktiva substansen i Aripiprazole Medical Valley kan också vara

godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipackssedel. Fråga din

läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor

och följ alltid deras instruktioner.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Aripiprazole Medical Valley

Använd inte Aripiprazole Medical Valley

om du är allergisk mot aripiprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges

i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Aripiprazol Medical Valley.

Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid behandling med

aripiprazol. Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av

att vilja skada dig själv.

Innan du använderAripiprazole Medical Valley ska du tala om för din läkare om du har

Högt blodsocker (vilket kan ge symtom som överdriven törst, ökad urinmängd, ökad aptit

och svaghetskänsla) eller diabetes inom familjen

Kramper (krampanfall) eftersom din läkare eventuellt vill följa upp dig noggrannare.

Ofrivilliga, oregelbundna muskelrörelser, särskilt i ansiktet

Hjärtkärlsjukdomar, hjärt-kärlsjukdom i släkten, stroke eller ”mini-stroke”,onormalt

blodtryck

Blodproppar eller blodproppar inom familjen, eftersom antipsykotika har förknippats

med bildning av blodproppar

Tidigare historik av olämpligt spelbeteende

Tala om för läkaren om du märker att du går upp i vikt, utvecklar ett onormalt rörelsemönster,

upplever en trötthet som påverkar normala dagliga aktiviteter, upplever svårigheter att svälja

eller får allergiska symtom.

Om du är äldre och lider av demens (har minnesförlust eller lider av några andra mentala

störningar) bör du eller en anhörig/vårdnadshavare berätta för din läkare om du någon gång

har haft ett slaganfall eller övergående, lätt slaganfall.

Tala omedelbart om för din läkare om du har tankar på eller en känsla av att vilja skada dig

själv. Självmordstankar och självmordsbeteenden har rapporterats vid aripiprazolbehandling.

Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av muskelstelhet eller orörlighet med hög feber,

svettningar, förändrat sinnestillstånd eller mycket snabb eller oregelbunden puls.

Tala om för läkare om du eller din familj/vårdgivare uppmärksammar att du utvecklar

drifter eller begär att uppträda på ett för dig ovanligt sätt och att du inte kan motstå

impulsen, driften eller lockelsen att utföra aktiviteter som kan skada dig själv eller andra.

Detta kallas störd impulskontroll. Det kan omfatta beteende som spelberoende, överdrivet

ätande eller köpbeteende, onormalt hög sexualdrift eller ökad upptagenhet av ständiga

tankar på sex eller sexuella känslor. Din läkare kan behöva justera dosen eller avsluta

medicineringen.

Aripiprazol kan orsaka dåsighet, blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, yrsel och

förändringar av rörelseförmågan samt förmågan att hålla balansen, vilket kan leda till

fallolyckor. Försiktighet bör iakttas, i synnerhet om du är en äldre eller försvagad patient.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 13 år ska inte använda detta läkemedel. Det är inte känt om det är

säkert och effektivt för dessa patienter.

Andra läkemedel och Aripiprazole Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Blodtryckssänkande läkemedel: Aripiprazole Medical Valley kan öka effekten av läkemedel

som används för att sänka blodtrycket. Tala därför om för din läkare om du använder något

läkemedel for att hålla ditt blodtryck under kontroll.

När Aripiprazole Medical Valley tas tillsammans med vissa andra läkemedel kan det

innebära att läkaren behöver ändra dosen av Aripiprazol Medical Valley eller av de andra

läkemedlen. Det är särskilt viktigt att nämna följande för din läkare:

Läkemedel för att korrigera hjärtrytmen (såsom kinidin, amiodaron, flekainid)

Antidepressiva läkemedel eller naturläkemedel för behandling av depression eller ångest

(såsom fluoxetin, paroxetin, venlafaxin, johannesört)

Läkemedel mot svampinfektioner (såsom ketokonazol, itrakonazol). Vissa läkemedel för

behandling av HIV infektion (som efavirenz, nevirapin och proteashämmare t.ex.

indinavir, ritonavir)

Kramplösande läkemedel som används för att behandla epilepsi (såsom karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital)

Vissa antibiotika som används för att behandla tuberkulos (rifabutin, rifampicin)

Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar eller minska effekten av Aripiprazol

Medical Valley. Om du får några ovanliga symtom medan du tar något av dessa läkemedel

tillsammans med Aripiprazol Medical Valley måste du uppsöka läkare.

Läkemedel som ökar serotoninhalten används huvudsakligen vid sjukdomar som

depression, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt

migrän och smärta:

triptaner, tramadol och tryptofan som används vid sjukdomar som depression,

generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom (OCD) och social fobi samt migrän och

smärta

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (såsom paroxetin och fluoxetin) som

används vid depression, OCD, paniksyndrom och ångest

andra antidepressiva läkemedel (såsom venlafaxin och tryptofan) som används vid

egentlig depression

tricykliska antidepressiva (såsom klomipramin och amitriptylin) som används vid

depressionssjukdom

johannesört (Hypericum perforatum) som används som (traditionellt) växtbaserat

läkemedel vid lätt nedstämdhet

smärtstillande läkemedel (såsom tramadol och petidin) som används för att lindra

smärta

triptaner (såsom sumatriptan och zolmitriptan) som används för behandling av migrän

Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar. Om du får några ovanliga symtom medan

du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Aripiprazol Medical Valley måste du

uppsöka läkare.

Aripiprazole Medical Valley

med mat, dryck och alkohol

Detta läkemedel kan tas med eller utan mat.

Alkohol bör undvikas.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du

r gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

ga l

kare innan du anv

nder detta l

kemedel.

Hos nyf

dda barn vars mammor har tagit Aripiprazole Medical Valley

under den sista

trimestern (de sista tre m

naderna av graviditeten), kan f

ljande symtom f

rekomma:

skakningar, stela och/eller svaga muskler, s

mnighet, uppr

rdhet, andningsproblem och

righeter att

ta. Om ditt barn f

gra av dessa symtom kan du beh

va kontakta din

kare

Om du tar Aripiprazol Medical Valley kommer din läkare och du att diskutera om du ska amma

eller inte. Ni ska då överväga vilken nytta behandlingen har för dig jämfört med vilken nytta

barnet har av amningen. Du får inte både amma och ta läkemedlet samtidigt. Tala med din

läkare om det bästa sättet att ge ditt barn mat om du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och synproblem kan uppkomma vid behandling med detta läkemedel (se avsnitt 4).

Detta ska beaktas i fall där fullständig uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller

hantering av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal

om du är osäker.

Aripiprazole Medical Valley innehåller laktos

Om du har fått veta att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du

tar detta läkemedel.

3.

Hur du använder Aripiprazole Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 15 mg en gång dagligen

. Din läkare kan dock behöva

minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång dagligen).

Användning för barn och ungdomar

Man bör starta med en låg dos av den orala lösningen (i vätskeform) av aripiprazol. Dosen

kan sedan ökas gradvis upp till

den rekommenderade dosen på 10 mg en gång dagligen

för ungdomar

. Din läkare kan dock behöva minska eller öka dosen (till högst 30 mg en gång

dagligen).

Om du upplever att effekten av Aripiprazole Medical Valley är för stark eller för svag, vänd

dig till din läkare eller apotekspersonal.

Försök ta Aripiprazole Medical Valley tabletten vid samma tidpunkt varje dag

. Det har

ingen betydelse om du tar den tillsammans med eller utan mat. Svälj alltid tabletten hel

tillsammans med vatten.

Även om du känner dig bättre

ska du inte ändra eller låta bli att ta din dagliga dos av

Aripiprazole Medical Valley utan att först ha talat med din läkare.

Aripiprazole Medical Valley 15 mg tabletten: Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

Om du har tagit för stor mängd av Aripiprazole Medical Valley

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning. Om du inte får kontakt med vården, ta dig till närmaste sjukhus och ta

med dig förpackningen

.

Patienter som har tagit för mycket aripiprazol har fått följande symtom:

snabba hjärtslag, oro/aggressivitet, talsvårigheter.

ovanliga rörelser (speciellt i ansiktet eller tungan) och sänkt medvetandegrad.

Andra symtom kan vara:

akut förvirring, krampanfall (epilepsi), koma, en kombination av feber, snabbare andning,

svettningar.

muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsammare andning, kvävning, högt eller

lågt blodtryck, onormal hjärtrytm.

Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om du får något av symtomen som beskrivs ovan.

Om du har glömt att ta Aripiprazole Medical Valley

Om du glömmer en dos, ta den så fort du kommer på det, men ta inte dubbla doser under

samma dag.

Om du slutar att ta Aripiprazol Medical Valley

Avbryt inte behandlingen bara för att du mår bättre. Det är viktigt att du fortsätter att ta

Aripiprazol Medical Valley så länge som din läkare har sagt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

diabetes mellitus,

sömnsvårigheter,

oroskänsla,

känsla av rastlöshet och oförmåga vara stilla, svårighet att sitta stilla,

akatisi (en obehaglig känsla av inre rastlöshet och ett starkt behov av att ständigt

röra på sig),okontrollerbara ryckande, knyckiga eller vridande rörelser,

skakningar,

huvudvärk,

trötthet,

sömnighet,

svimningskänsla

skakningar och dimsyn,

minskad avföringsfrekvens eller svårighet vid avföring,

matsmältningsbesvär,

illamående,

onormalt mycket saliv i munnen,

kräkningar,

trötthetskänsla.

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

ökade nivåer av hormonet prolaktin i blodet,

för mycket socker i blodet,

depression,

förändrat eller ökat sexuellt intresse,

okontrollerbara rörelser i mun, tunga, armar och ben (tardiv dyskinesi),

muskelsjukdom som medför vridande rörelser (dystoni),

rastlöshet i benen (restless legs),

dubbelseende,

ljuskänsliga ögon,

hög puls,

blodtrycksfall som uppstår när man reser sig upp, vilket medför yrsel,

svimningskänsla eller svimning,

hicka.

Följande biverkningar har rapporterats sedan aripiprazole introducerades på marknaden, men

frekvensen av dem är inte känd:

låga nivåer av vita blodkroppar,

låga nivåer av blodplättar,

allergiska reaktioner (t.ex. svullnad i mun, tunga, ansikte och hals, klåda, utslag),

uppkomst eller försämring av diabetes, ketoacidos (ketoner i blod och urin) eller

koma,

högt blodsocker,

otillräcklig halt av natrium i blodet,

aptitförlust (anorexi),

viktminskning,

viktökning,

självmordstankar, självmordsförsök och självmord,

aggressivitet,

agitation,

oro,

en kombination av feber, muskelstelhet, snabbare andhämtning, svettningar, minskad

medvetenhet och plötsliga förändringar av blodtryck och hjärtfrekvens, svimning

(malignt neuroleptikasyndrom),

krampanfall,

serotonergt syndrom (en reaktion som kan ge lyckokänsla, dåsighet, klumpighet,

rastlöshet, berusningskänsla, feber, svettningar eller stela muskler),

talförändringar,

att ögongloberna är fixerade i ett läge,

plötslig oförklarlig död,

livshotande oregelbunden hjärtrytm,

hjärtattack,

långsammare puls,

blodproppar i venerna, speciellt i benen (symtom inkluderar svullnad, smärta och

rodnad av benet), vilka kan transporteras genom blodkärlen till lungorna och orsaka

bröstsmärta och svårigheter att andas (om du noterar några av dessa symtom måste

du omedelbart söka medicinsk hjälp),

högt blodtryck,

svimning,

oavsiktlig inandning av mat med risk för lunginflammation,

spasm i musklerna runt struphuvudet,

inflammation i bukspottkörteln,

svårigheter att svälja,

diarré,

obehagskänsla i buken,

magbesvär,

leversvikt,

inflammation i levern,

gulfärgning av hud och ögonvitor,

rapporter om onormala levervärden,

hudutslag,

ljuskänslig hud,

håravfall,

stark svettning,

allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och

systemiska symtom (DRESS). DRESS visar sig inledningsvis som influensaliknande

symtom med utslag i ansiktet och därefter utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur,

förstorade lymfkörtlar, förhöjda halter av leverenzym konstaterade genom blodprover

samt ett förhöjt antal av ett visst slags vita blodkroppar (eosinofili),

onormal muskelnedbrytning vilket kan medföra njurproblem,

muskelsmärta,

stelhet,

ofrivillig urinavgång (inkontinens),

svårighet att urinera,

abstinenssymtom hos nyfödda barn efter exponering under graviditeten,

ihållande och/eller smärtsam erektion,

störningar i kroppens temperaturreglering (t.ex. feber),

bröstsmärtor,

svullnad av händer, vrister eller fötter,

vid blodprover: stigande och sjunkande blodsocker, ökning av glykosylerat

hemoglobin,

oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret att utföra en handling som kan

vara skadlig för dig själv och andra, vilket kan inkludera:

en stark impuls att spela överdrivet mycket trots allvarliga personliga

konsekvenser eller konsekvenser för familjen,

förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende, av betydande besvär för

dig eller andra, till exempel ökad sexualdrift,

okontrollerbart överdrivet köpbeteende eller slösande med pengar,

hetsätning (ätande av stora mängder mat under kort tid) eller tvångsmässigt

ätande (ätande av större mängder mat än normalt och mer än vad som behövs

för att stilla hungern),

en tendens att vandra iväg.

Berätta för din läkare om du upplever något av ovanstående beteenden. Han eller hon

kommer att diskutera hur man kan hantera eller minska symtomen.

Hos äldre patienter med demens har fler dödsfall rapporterats bland dem som använt

aripiprazol. Vidare har slaganfall eller övergående, lätt slaganfall rapporterats.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Ungdomar från 13 år och uppåt upplevde biverkningar som liknade dem hos vuxna i frekvens

och typ med undantag av att sömnighet, okontrollerbara ryckningar eller ryckiga rörelser,

rastlöshet och trötthet var mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare) och

buksmärtor i övre regionen, muntorrhet, ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit,

muskelryckningar, okontrollerade rörelser och yrselkänsla, särskilt då man reser sig från

liggande eller sittande ställning, var vanliga ((kan förekomma hos upp till 1 av 10

användare).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också

rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Aripiprazole Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aripiprazol.

Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin

cellulosa, hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

5 mg:

Rund platt blekrosa tablett

10 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett

15 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett, med en skåra på ena sidan

30 mg:

Rund bikonvex blekrosa tablett

Produkten är förpackad i aluminium-aluminiumblister i förpackningar med 14, 28, 49, 56 eller

98 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 HÖLLVIKEN

Tillverkare

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-09-13

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Aripiprazole Medical Valley 5 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 10 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 15 mg tabletter

Aripiprazole Medical Valley 30 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 5 mg aripiprazol.

Hjälpämne med känd effekt: 53 mg laktos per tablett.

Varje tablett innehåller 10 mg aripiprazol.

Hjälpämne med känd effekt: 107 mg laktos per tablett.

Varje tablett innehåller 15 mg aripiprazol.

Hjälpämne med känd effekt: 160 mg laktos per tablet.

Varje tablett innehåller 30 mg aripiprazol.

Hjälpämne med känd effekt: 321 mg laktos per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

5 mg tabletter: Rund platt blekrosa tablett (diameter på 5,3 mm)

10 mg tabletter: Rund bikonvex blekrosa tablett (diameter på 7 mm)

15 mg tabletter: Rund bikonvex blekrosa tablett, med en skåra på ena sidan

Skåran är inte avsedd för delning av tabletten (diameter på 8 mm).

30 mg tabletter: Rund bikonvex blekrosa tablett (diameter på 9,5 mm)

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

Aripiprazole Medical Valley är avsett för behandling av schizofreni hos vuxna och hos ungdomar från 15

år och uppåt.

Aripiprazole Medical Valley är avsett för behandling av måttlig till svår manisk episod vid bipolär

sjukdom typ I och för profylaktisk behandling av återfall i nya maniska skov hos vuxna som haft

huvudsakligen maniska episoder och vars maniska episoder svarat på aripiprazolbehandling (se avsnitt

5.1).

Aripiprazole Medical Valley är avsett för behandling i upp till 12 veckor av måttlig till svår manisk episod

vid bipolär sjukdom typ I hos ungdomar från 13 år och uppåt (se avsnitt 5.1).

4.2 Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Schizofreni:

den rekommenderade startdosen för Aripiprazole Medical Valley är 10 mg/dag eller 15

mg/dag med en underhållsdos på 15 mg/dag. Dosen tas som engångsdos utan hänsyn till måltider.

Aripiprazole Medical Valley är effektivt inom dosintervallet 10 mg/dag till 30 mg/dag. Ökad effektivitet

vid doser över 15 mg/dag har inte visats men en högre dos kan dock vara av nytta för enskilda patienter.

Den maximala dagliga dosen bör inte överskrida 30 mg.

Maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I:

den rekommenderade startdosen för Aripiprazole Medical

Valley är 15 mg givet som en daglig engångsdos, med eller utan föda, som monoterapi eller

kombinationsterapi (se avsnitt 5.1). Enskilda patienter kan ha nytta av en högre dos. Den maximala

dagliga dosen bör inte överskrida 30 mg.

Profylax av återfall i maniska skov vid bipolär sjukdom typ I:

för att förebygga nya maniska skov hos

patienter som behandlats med aripiprazol, som monoterapi eller kombinationsterapi, fortsätts

behandlingen med samma dos. Dosjustering, inklusive dosreduktion, bör övervägas mot bakgrund av

kliniskt status.

Pediatrisk population

Schizofreni hos ungdomar från 15 år och uppåt:

den rekommenderade dosen av Aripiprazole Medical

Valley är 10 mg/dag givet som en daglig engångsdos med eller utan föda. Behandlingen bör inledas med 2

mg (använd aripiprazole oral lösning 1 mg/ml som är tillgänglig från andra licensinnehavare) i 2 dagar,

och därefter titreras upp till 5 mg i 2 dagar för att sedan nå den rekommenderade dagliga dosen på 10 mg.

När det är lämpligt ska efterföljande dosökningar göras med 5 mg åt gången utan att överskrida den

maximala dagliga dosen på 30 mg (se avsnitt 5.1).

Aripiprazole Medical Valley är effektivt i dosintervallet 10 mg/dag till 30 mg/dag. Ökad effekt vid högre

doser än en daglig dos på 10 mg har inte visats, även om enskilda patienter kan ha nytta av en högre dos.

Aripiprazole Medical Valley rekommenderas inte till patienter under 15 år med schizofreni beroende på

otillräckliga data avseende säkerhet och effekt (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I hos ungdomar från 13 år och uppåt

: den rekommenderade

dosen av Aripiprazole Medical Valley är 10 mg/dag givet som en daglig engångsdos med eller utan föda.

Behandlingen bör inledas med 2 mg (använd aripiprazole oral lösning 1 mg/ml) i 2 dagar, och därefter

titreras upp till 5 mg i 2 dagar för att sedan nå den rekommenderade dagliga dosen på 10 mg.

Behandlingslängden bör vara kortast möjliga för att uppnå symtomkontroll och får inte överskrida 12

veckor. Ökad effekt vid högre doser än 10 mg/dag har inte visats och doser på 30 mg/dag är förknippade

med avsevärd högre risk för väsentliga biverkningar såsom EPS-relaterade biverkningar, somnolens,

trötthet och viktökning (se avsnitt 4.8). Högre doser än 10 mg/dag ska därför endast användas i

undantagsfall och under noggrann övervakning (se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1). Yngre patienter har en ökad

risk att få biverkningar som förknippas med aripiprazol. Därför rekommenteras inte Aripiprazole Medical

Valley till barn under 13 år (se även avsnitt 4.8 och 5.1).

Irritabilitet förknippat med autism:

säkerhet och effekt för aripiprazol för barn och ungdomar under 18 år

har inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Tics associerade med Tourettes syndrom:

säkerhet och effekt för aripiprazol för barn och ungdomar i

åldern 6 till 18 år har ännu inte fastställts. Tillgänglig information finns i avsnitt 5.1 men ingen

doseringsrekommendation kan fastställas.

Speciella patientgrupper

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion. Inga

rekommendationer har fastställts för patienter med svårt nedsatt leverfunktion eftersom adekvata data

saknas. För dessa patienter ska doseringen fastläggas med försiktighet. Den maximala dagliga dosen 30

mg bör dock användas med försiktighet hos patienter med svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Äldre patienter

Säkerhet och effekt hos Aripiprazole Medical Valley vid behandling av schizofreni eller maniska episoder

vid bipolär sjukdom typ I hos patienter som är 65 år eller äldre har inte fastställts. På grund av den allmänt

större känsligheten hos denna patientgrupp ska en lägre startdos övervägas när detta är motiverat av

befintlig somatisk status (se avsnitt 4.4).

Kön

Ingen dosjustering behövs hos kvinnliga patienter jämfört med manliga patienter (se avsnitt 5.2).

Rökare/Icke-rökare

Med tanke på metabolismen för aripiprazol behövs ingen dosjustering hos rökare (se avsnitt 4.5).

Dosjustering på grund av interaktioner

När starka CYP3A4- eller CYP2D6-hämmare administreras samtidigt med aripiprazol ska

aripiprazoldosen minskas. När CYP3A4- eller CYP2D6-hämmaren utesluts ur kombinationsbehandlingen

ska aripiprazoldosen ökas (se avsnitt 4.5).

När starka CYP3A4-inducerare administreras samtidigt med aripiprazol ska aripiprazoldosen ökas. När

CYP3A4-induceraren utesluts ur kombinationsbehandlingen ska aripiprazoldosen minskas till den

rekommenderade (se avsnitt 4.5).

Administreringssätt

Aripiprazole Medical Valley tabletter är avsedda för oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Vid antipsykotisk behandling kan det ta flera dagar upp till några veckor innan någon förbättring av

patientens kliniska tillstånd inträder. Patienter ska följas noggrant under hela denna period.

Suicidalitet

Förekomsten av suicidalt beteende kan tillhöra sjukdomsbilden vid psykotisk sjukdom och

förstämningssyndrom och har i vissa fall rapporterats kort efter initiering eller byte av antipsykotisk

behandling, inklusive behandling med aripiprazol (se avsnitt 4.8). Högriskpatienter bör övervakas

noggrant vid antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulära sjukdomstillstånd

Aripiprazol bör användas med försiktighet hos patienter med känd hjärtkärlsjukdom (anamnes på

hjärtinfarkt eller ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller retledningsrubbningar), cerebrovaskulär

sjukdom, tillstånd som kan predisponera patienter för hypotoni (dehydrering, hypovolemi och behandling

med läkemedel mot högt blodtryck) eller hypertoni, inklusive accelererad eller malign sådan.

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats med antipsykotiska läkemedel. Eftersom patienter

behandlade med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE, ska alla möjliga riskfaktorer för

VTE identifieras före och under behandlingen med Aripiprazole Medical Valley och preventiva åtgärder

ska vidtas.

QT-förlängning

I kliniska studier med aripiprazol var incidensen av QT-förlängning jämförbar med placebo. Aripiprazol

ska användas med försiktighet hos patienter med anamnes på QT-förlängning inom familjen (se avsnitt

4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniska studier på upp till ett år rapporterades mindre vanliga fall av dyskinesi som uppstod vid

behandlingen med aripiprazol. Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder hos en patient som

behandlas med Aripiprazole Medical Valley ska reduktion av dosen eller utsättning av läkemedlet därför

övervägas (se avsnitt 4.8). Dessa symtom kan tillfälligt försämras eller t.o.m. uppträda efter utsättande av

behandling.

Andra extrapyramidala symtom

I pediatriska kliniska studier med aripiprazol, observerades akatisi och parkinsonism. Om tecken och

symtom på andra EPS uppträder hos en patient som tar Aripiprazole Medical Valley, ska dosreduktion och

noggrann klinisk övervakning övervägas.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS är ett potentiellt livshotande symtomkomplex, som förknippas med antipsykotika. I kliniska studier

har sällsynta fall av NMS under behandlingen med aripiprazol rapporterats. Kliniska manifestationer av

NMS är hyperpyrexi, muskelstelhet, förändrad mental status och tecken på autonom instabilitet

(oregelbunden puls eller oregelbundet blodtryck, takykardi, diafores och hjärt-rytm-störningar).

Ytterligare tecken kan inkludera förhöjt kreatinfosfokinas i serum, myoglobinuri (rabdomyolys) och akut

njursvikt. Förhöjt kreatinfosfokinas och rabdomyolys, inte nödvändigtvis förknippad med NMS, har

emellertid också rapporterats. Om en patient utvecklar tecken eller symtom som tyder på NMS, eller får

oförklarligt hög feber utan andra kliniska manifestationer av NMS, måste alla antipsykotiska läkemedel

inklusive Aripiprazole Medical Valley sättas ut.

Cerebrala krampanfall

I kliniska studier observerades mindre vanliga fall av krampanfall under behandlingen med aripiprazol.

Således bör aripiprazol användas med försiktighet hos patienter med krampanfallssjukdomar i anamnesen

eller med andra tillstånd som kan sänka krampanfallströskeln (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter med demens-relaterad psykos

Ökad mortalitet

I tre placebokontrollerade kliniska studier (n = 938, medelålder: 82,4 år, spridning: 56-99 år) sågs en ökad

risk för död vid behandling med aripiprazol jämfört med placebo hos äldre patienter med psykos relaterad

till Alzheimers sjukdom. Andelen dödsfall hos aripiprazolbehandlade patienter var 3,5 % jämfört med 1,7

% hos placebogruppen. Även om dödsorsakerna varierande, verkade de flesta dödsfallen vara av antingen

kardiovaskulär (t.ex. hjärtsvikt, plötslig död) eller infektiös (t.ex. pneumoni) art (se avsnitt 4.8).

Cerebrovaskulära biverkningar

I samma studier rapporterades cerebrovaskulära biverkningar (t.ex. stroke, TIA), inklusive dödsfall, hos

patienterna (medelålder 84 år; spridning 78 till 88 år). Totalt rapporterades cerebrovaskulära biverkningar

hos 1,3 % av patienterna som behandlades med aripiprazol jämfört med 0,6 % hos de som behandlades

med placebo. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant. I en av dessa studier, med fast dosering, sågs

dock ett signifikant dos-effekt samband avseende cerebrovaskulära biverkningar hos patienter behandlade

med aripiprazol (se avsnitt 4.8).

Aripiprazol är inte indicerat för behandling av demens-relaterad psykos.

Hyperglykemi och diabetes mellitus

Hyperglykemi, i vissa fall uttalad och relaterad till ketoacidos eller hyperosmolär koma eller död, har

rapporterats hos patienter behandlade med atypiska antipsykotiska läkemedel, inklusive Aripiprazole

Medical Valley. Riskfaktorer som kan predisponera patienter för svåra komplikationer är obesitas och

anamnes på diabetes inom familjen. I kliniska prövningar med aripiprazol sågs inga signifikanta skillnader

i incidens av hyperglykemi-relaterade biverkningar (inklusive diabetes) eller i avvikande glykemiska

laboratorievärden, jämfört med placebo. Exakta riskbedömningar för hyperglykemi-relaterade

biverkningar hos patienter behandlade med Aripiprazole Medical Valley med andra atypiska

antipsykotiska läkemedel är inte tillgängliga för att möjliggöra direkta jämförelser. Patienter som

behandlas med något antipsykotiskt läkemedel, inklusive Aripiprazole Medical Valley, bör vara

observanta på tecken och symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och kraftlöshet).

Patienter med diabetes mellitus, eller med riskfaktorer för diabetes mellitus, bör regelbundet monitoreras

med avseende på försämrad glukoskontroll (se avsnitt 4.8).

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner, i form av allergiska symtom, kan uppträda vid behandling med aripiprazol (se

avsnitt 4.8).

Viktökning

Viktökning ses ofta hos patienter med schizofreni och bipolär mani, vilket kan bero på komorbiditet,

användning av antipsykotika kända för att kunna orsaka viktökning eller dålig livsföring, vilket kan leda

till svåra komplikationer. Efter marknadsintroduktionen har viktökning rapporterats hos patienter som fått

Aripiprazole Medical Valley förskrivet. När det ses är det vanligtvis hos de patienter som har uttalade

riskfaktorer, såsom anamnes på diabetes, sköldkörtelrubbningar eller hypofysadenom. I kliniska studier

har aripiprazol inte visat sig framkalla kliniskt relevant viktökning hos vuxna (se avsnitt 5.1). I kliniska

studier på ungdomar med bipolär mani har aripiprazol förknippats med viktökning efter 4 veckors

behandling. Viktökning ska övervakas hos ungdomar med bipolär mani. Om viktökningen är kliniskt

signifikant, ska dosreduktion övervägas (se avsnitt 4.8).

Dysfagi

Esofageal dysmotilitet och aspiration har förknippats med användning avantipsykotika inklusive

Aripiprazole Medical Valley. Aripiprazol ska användas med försiktighet hos patienter med risk för

aspirationspneumoni.

Tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar

Patienter kan uppleva tilltagande drifter, särskilt vad gäller spelande, och oförmåga att kontrollera dessa

drifter medan de tar aripiprazol. Övriga rapporterade drifter innefattar: ökad sexualdrift, tvångsmässig

shopping, hetsätning eller tvångsmässigt ätande, samt andra impulsiva eller tvångsmässiga beteenden. Det

är viktigt att förskrivare specifikt frågar patienterna eller deras vårdare om utveckling av nytillkommet

eller ökat spelbegär, sexualdrift, tvångsmässig shopping, hetsätning eller tvångsmässigt ätande, eller andra

begär under aripiprazolbehandlingen. Observera att symtom som rör impulskontrollen kan ha samband

med den underliggande störningen, även om begären i vissa fall rapporteras ha upphört sedan dosen

minskats eller läkemedlet satts ut. Impulskontrollstörningar kan, om de inte upptäcks, leda till skada för

patienten eller andra personer. Överväg dosminskning eller utsättande av läkemedlet, om patienten

utvecklar dylika begär under behandlingen med aripiprazol (se avsnitt 4.8).

Laktos

Aripiprazole Medical Valley tabletter innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktos-

malabsorption.

Patienter med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) komorbiditet

Trots den höga komorbiditesfrekvensen mellan psykiatriska sjukdomar och ADHD, finns mycket

begränsade data tillgängliga på samtidig användning av aripiprazol och centralstimulantia. Därför ska stor

försiktighet vidas när dessa läkemedel ges samtidigt.

Fallolyckor

Aripiprazol kan orsaka dåsighet, ortostatisk hypotoni samt motorisk och sensorisk instabilitet, vilket kan

medföra fallolyckor. Försiktighet bör iakttas vid behandling av högriskpatienter, där en lägre startdos bör

övervägas (t.ex. för äldre eller försvagade patienter, se avsnitt 4.2).

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av sin α1-adrenerga receptorantagonism är det möjligt att aripiprazol kan förstärka effekten hos

vissa blodtryckssänkande läkemedel.

Med tanke på de primära CNS-effekterna av aripiprazol bör försiktighet iakttas när aripiprazol tas i

kombination med alkohol eller andra centralt verksamma läkemedel med överlappande biverkningar som

sedation (se avsnitt 4.8).

Om aripiprazol ges samtidigt med läkemedel som är kända att orsaka QT-förlängning eller obalans av

elektrolyter ska försiktighet iakttas.

Interaktionsmöjligheter för andra läkemedel att påverka den kliniska effekten av Aripiprazole Medical

Valley

-antagonisten famotidin, en magsyrablockerare, minskar absorptionen av aripiprazol men denna effekt

anses inte vara kliniskt relevant. Aripiprazol metaboliseras via flera vägar som involverar enzymerna

CYP2D6 och CYP3A4 men inte CYP1A enzymerna. Dosen behöver därför inte justeras för rökare.

Kinidin och andra CYP2D6-hämmare

I en klinisk studie med friska försökspersoner ökade en stark hämmare av CYP2D6 (kinidin) AUC för

aripiprazol med 107 % medan C

var oförändrat. AUC och C

för dehydro-aripiprazol, den aktiva

metaboliten, minskade med 32 % respektive 47 %. Dosen Aripiprazole Medical Valley bör reduceras till

ungefär den halva förskrivna dosen när Aripiprazole Medical Valley administreras samtidigt med kinidin.

Andra starka hämmare av CYP2D6, som fluoxetin och paroxetin, kan förväntas ha liknande effekter och

liknande dosreduceringar bör därför tillämpas.

Ketokonazol och andra CYP3A4-hämmare

I en klinisk studie med friska försökspersoner ökade en stark hämmare av CYP3A4 (ketokonazol) AUC

och Cmax för aripiprazol med 63 % respektive 37 %. AUC och C

för dehydro-aripiprazol ökade med

77 % respektive 43 %. Hos patienter med långsam CYP2D6 metabolisering kan samtidig användning av

7

starka hämmare av CYP3A4 leda till högre koncentrationer av aripiprazol i plasma jämfört med snabba

CYP2D6 metaboliserare. När man överväger samtidig administrering av ketokonazol eller andra starka

CYP3A4-hämmare och Aripiprazole Medical Valley, måste de potentiella fördelarna för patienten

uppväga riskerna. I de fall då ketokonazol tillförs samtidigt med Aripiprazole Medical Valley bör dosen

Aripiprazole Medical Valley minskas till ungefär halva den förskrivna dosen. Andra starka hämmare av

CYP3A4, som itrakonazol och HIV-proteashämmare, kan förväntas ha liknande effekter och liknande

dosreduceringar bör därför tillämpas (se avsnitt 4.2). Vid utsättande av CYP2D6- eller CYP3A4-

hämmaren ska dosen Aripiprazole Medical Valley ökas till den nivå som tillfördes innan

kombinationsbehandlingen inleddes. När svaga hämmare av CYP3A4 (t.ex. diltiazem) eller CYP2D6

(t.ex. escitalopram) används samtidigt med Aripiprazole Medical Valley, kan måttliga ökningar av

aripiprazolkoncentrationer förväntas.

Karbamazepin och andra CYP3A4-inducerare

Efter samtidig administrering av karbamazepin, en stark inducerare av CYP3A4, och oralt aripiprazol till

patienter med schizofreni eller schizoaffektivt syndrom, var det geometriska medelvärdet av C

AUC för aripiprazol 68 % respektive 73 % lägre än när enbart aripiprazol (30 mg) administrerades. För

dehydro-aripiprazol var likaledes det geometriska medelvärdet av C

och AUC efter samtidig

behandling med karbamazepin 69 % respektive 71 % lägre än när enbart aripiprazol administrerades.

Aripiprazole Medical Valley doseringen ska fördubblas vid samtidig behandling med karbamazepin.

Samtidig administrering av aripiprazol och andra inducerare av CYP3A4 (som rifampicin, rifabutin,

fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevirapin och johannesört) kan förväntas ha liknande effekter

och liknande dosökningar bör således tillämpas. Vid utsättande av starka CYP3A4-inducerare ska dosen

Aripiprazole Medical Valley minskas till den allmänt rekommenderade.

Valproat och litium

Samtidig administrering av valproat eller litium och aripiprazol gav ingen kliniskt signifikant förändring i

koncentrationen av aripiprazol. Därför behövs ingen dosjustering vid samtidig administrering av antingen

valproat eller litium tillsammans med aripiprazol.

Potential för aripiprazole att påverka andra läkemedel

I kliniska studier hade doser på 10 mg/dag till 30 mg/dag av aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen av substrat för CYP2D6 (förhållandet dextrometorfan/3-metoximorfinan), CYP2C9

(warfarin), CYP2C19 (omeprazol) och CYP3A4 (dextrometorfan). Dessutom visade aripiprazol och

dehydro-aripiprazol ingen benägenhet att ändra CYP1A2-medierad metabolism

in vitro

. Således är det

osannolikt att aripiprazol orsakar kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner medierade av dessa

enzymer.

Samtidig administrering av aripiprazol med valproat, litium eller lamotrigin gav ingen kliniskt

betydelsefull förändring av valproat-, litium- eller lamotriginkoncentrationen.

Serotonergt syndrom

Fall av serotonergt syndrom har rapporterats hos patienter som tar aripiprazol. Möjliga tecken och symtom

på detta tillstånd kan inträffa speciellt i fall vid samtidig användning av andra serotoninaktiva läkemedel

selektiva serotoninåterupptagshämmare/selektiva serotonin- och

noradrenalinåterupptagshämmare

(SSRI/SNRI-preparat) eller med andra läkemedel som kan öka

aripiprazolkoncentrationerna (se avsnitt 4.8).

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med aripiprazol saknas. Medfödda missbildningar har

rapporterats. Orsakssamband med aripiprazol har emellertid inte kunnat fastställas. Djurstudier pekar på

potentiella toxiska effekter på fosterutvecklingen (se avsnitt 5.3). Patienter måste uppmanas att informera

sin läkare om de blir gravida eller om graviditet planeras under behandling med aripiprazol. På grund av

otillräcklig säkerhetsinformation angående människor och problem som påträffades under

reproduktivitetsstudier hos djur, bör denna läkemedelsprodukt endast användas under graviditet om

förväntade fördelar med behandlingen uppväger de potentiella riskerna för fostret.

Nyfödda som har exponerats för antipsykotika (inklusive aripiprazol) under graviditetens tredje trimester,

löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala symtom och/eller utsättningssymtom efter födseln

vilka varierar i allvarlighetsgrad och varaktighet. Det finns rapporter på agitation, hypertension,

hypotension, tremor, somnolence, andnöd eller ätproblem. Därför ska nyfödda följas noggrant (se avsnitt

4.8).

Amning

Aripiprazol /metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta

amningen eller avbryta/avstå från behandling med aripiprazol efter att man tagit hänsyn till

fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Aripiprazol försämrade inte fertiliteten baserat på data från reproduktionstoxikologiska studier.

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Aripiprazol har en mindre eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner till

följd av eventuell påverkan på nervsystemet och synen, såsom sedering, somnolens, synkope, dimsyn,

diplopi (se avsnitt 4.8).

4.8 Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna i placebokontrollerade studier är akatisi och illamående vilka

inträffade hos fler än 3 % av patienterna behandlade med oralt aripiprazol.

Tabell över biverkningar

Förekomsten av biverkningar associerade med aripiprazolbehandling är sammanställd i tabellform nedan.

Tabellen är baserad på biverkningar som rapporterats i kliniska studier och/eller vid användning efter

marknadsintroduktion.

Alla biverkningar är listade enligt organsystemklass och frekvens: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥

1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (<

1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras i respektive frekvenskategori efter fallande allvarlighetsgrad.

Frekvensen av biverkningar som rapporterats vid användning efter marknadsintroduktion kan inte

fastställas eftersom de baseras på spontana rapporter. Följaktligen klassificeras frekvensen av dessa

biverkningar som ”ingen känd frekvens”.

Blodet och lymfsystemet

Ingen känd frekvens:

Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni

Immunsystemet

Ingen känd frekvens:

Allergiska reaktioner (t.ex. anafylaktisk reaktion, angioödem inklusive

svullen tunga, tungödem, ansiktsödem, klåda eller urtikaria)

Endokrina systemet

Mindre vanliga: Hyperprolaktinemi

Ingen känd frekvens:

Diabetes med hyperosmolär koma, Diabetesketoacidos

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Diabetes mellitus

Mindre vanliga:

Hyperglykemi

Ingen känd frekvens:

Hyponatremi, anorexi

Psykiska störningar

Vanliga:

rastlöshet, insomnia, ångest

Mindre vanliga:

depression, hypersexualitet.

Ingen känd frekvens:

Självmordsförsök, självmordstankar och fullbordat självmord (se avsnitt

4.4), tvångsmässigt spelberoende, impulskontrollstörning, hetsätning, tvångsmässig shopping,

poriomani, aggressivitet, agitation, nervositet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

extrapyramidala symtom, akatisi, tremor, yrsel, somnolens, sedation, huvudvärk

Mindre vanliga:

Tardiv dyskinesi, dystoni, restless legs syndrom

Ingen känd frekvens:

Malignt neuroleptikasyndrom, grand mal-anfall, serotonergt syndrom,

talstörningar

Ögon

Vanliga:

dimsyn

Mindre vanliga:

diplopi, fotofobi

Ingen känd frekvens:

Okulogyr kris

Hjärtat

Mindre vanliga:

takykardi

Ingen känd frekvens:

Plötslig oförklarlig död, torsades de pointes, ventrikulära arytmier,

hjärtstillestånd, bradykardi

Blodkärl

Mindre vanliga:

ortostatisk hypotension

Ingen känd frekvens:

Venös tromboembolism (inklusive lungemboli och djup ventrombos),

hypertoni, synkope

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanliga:

Hicka

Ingen känd frekvens:

Aspirationspneumoni, laryngospasm, orofaryngeal spasm

Magtarmkanalen

Vanliga:

dyspepsi, kräkningar, illamående, förstoppning, hypersalivation

Ingen känd frekvens:

Pankreatit, dysfagi, diarré, obehagskänsla i buken, magbesvär

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens:

Leversvikt, hepatit, gulsot

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens:

Utslag, ljuskänslighetsreaktion, alopeci, hyperhidros, läkemedelsreaktion

med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens:

Rabdomyolys, myalgi, stelhet

Njurar och urinvägar

Ingen känd frekvens:

Urininkontinens, urinretention

Graviditet, puerperium och perinatalperiod

Ingen känd frekvens:

Neonatalt utsättningssyndrom (se avsnitt 4.6)

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens:

Priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

trötthet

Ingen känd frekvens:

Störd temperaturreglering (t.ex.hypotermi, pyrexi), bröstsmärta

perifert ödem

Undersökningar

Ingen känd frekvens:

viktminskning, viktökning,

ökat alaninaminotransferas (ALAT), ökat

aspartataminotransferas (ASAT), ökat gammaglutamyltransferas (gamma-GT), ökat alkaliskt

fosfatas,

QT-förlängning,

förhöjt blodglukos, förhöjt glykosylerat hemoglobin (HbA1c),

blodglukosfluktuationer, ökat kreatinfosfokinas

Beskrivning av utvalda biverkningar

Vuxna

Extrapyramidala symtom (EPS)

Schizofreni

- i en 52-veckors kontrollerad långtidsstudie hade aripiprazol-behandlade patienter en totalt

lägre incidens (25,8 %) EPS, inklusive parkinsonism, akatisi, dystoni och dyskinesi jämfört med patienter

behandlade med haloperidol (57,3 %). I en 26-veckors placebokontrollerad långtidsstudie var incidensen

EPS 19 % för aripiprazolbehandlade patienter och 13,1 % för placebobehandlade patienter. I en annan 26-

veckors kontrollerad långtidsstudie var incidensen EPS 14,8 % för aripiprazolbehandlade patienter och

15,1 % för olanzapinbehandlade patienter.

Maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I:

i en 12-veckors kontrollerad studie var incidensen EPS 23,5

% för aripiprazolbehandlade patienter och 53,3 % för haloperidolbehandlade patienter. I en annan 12-

veckors studie var incidensen EPS 26,6 % för patienter behandlade med aripiprazol och 17,6 % för dem

som behandlades med litium. I en 26-veckors placebokontrollerad långtidsstudie var incidensen EPS 18,2

% för aripiprazolbehandlade patienter och 15,7 % för placebobehandlade patienter.

Akatisi

I placebokontrollerade studier var incidensen akatisi hos bipolära patienter 12,1 % med aripiprazol och 3,2

% med placebo. Hos patienter med schizofreni var incidensen akatisi 6,2 % med aripiprazol och 3,0 %

med placebo.

Dystoni

Klasseffekt:

symtom på dystoni, det vill säga förlängd onormal kontraktion av muskelgrupper, kan inträffa

hos känsliga individer under de första dagarna av behandling. Symtom på dystoni inkluderar spasm av

nackmusklerna vilket i vissa fall utvecklas till trånghetskänsla i halsen, svårigheter att svälja och andas

och/eller utbuktning av tungan. Dessa symtom kan inträffa vid låga doser, men förekommer mer frekvent

och i svårare form med högpotenta antipsykotika, och vid högre doser med första generationens

antipsykotika. En ökad risk för akut dystoni har setts hos manliga individer och i yngre åldersgrupper.

Prolaktin

I kliniska tester för godkända indikationerna och efter marknadsföring, observerades både förhöjda och

sänkta nivåer för serumprolaktin jämfört med baslinjen vid behandling med aripiprazol (avsnitt 5.1).

Laboratorieparametrar

Jämförelser mellan aripiprazol och placebo hos den del av patienterna som fick potentiellt kliniskt

signifikanta förändringar i rutinmässiga laboratorie- och lipidparametrar visade inga medicinskt viktiga

skillnader (se avsnitt 5.1). Förhöjt CPK (kreatinfosfokinas) i serum, vanligen av övergående och

asymtomatisk natur, observerades hos 3,5 % av aripiprazolbehandlade patienter jämfört med 2,0 % av

patienter behandlade med placebo.

Pediatrisk population

Schizofreni hos ungdomar från 15 år och uppåt

I en placebokontrollerad korttidsstudie med 302 ungdomar (13 till 17 år) med schizofreni, var frekvensen

och typen av biverkningar liknande dem hos vuxna med undantag av följande biverkningar som

rapporterades mer frekvent hos ungdomar som fick aripiprazol jämfört med vuxna som fick aripiprazol

(och mer frekvent än placebo): Somnolens/sedation och extrapyramidala symtom rapporterades som

mycket vanliga (≥ 1/10) och muntorrhet, ökad aptit och ortostatisk hypotension rapporterades som vanliga

(≥ 1/100, < 1/10). Säkerhetsprofilen i en 26-veckors öppen förlängningsstudie liknade den som

observerades i den placebokontrollerade korttidsstudien.

Säkerhetsprofilen för en långsiktig, dubbelblind, placebokontrollerad prövning var också liknande med

undantag för följande reaktioner, som rapporterades oftare än för pediatriska patienter som fick placebo:

viktminskning, ökat insulin i blodet, arytmi och leukopeni rapporterades ofta (≥ 1/100, < 1/10).

I den sammanslagna populationen ungdomar med schizofreni (13 till 17 år), som exponerats upp till 2 år,

var incidensen av låga serumprolaktinnivåer 29,5 % (< 3 ng/ml) hos flickor och 48,3 % (< 2 ng/ml) hos

pojkar. Hos den schizofrenipopulation som bestod av ungdomar (13 till 17 år) med en

aripiprazolexponering på 5-30 mg under upp till 72 månader var incidensen av låga serumprolaktinnivåer

hos kvinnor (< 3 ng/ml) och män (< 2 ng/ml) 25,6 % respektive 45,0 %.

I två långsiktiga studier med ungdomar (13 till 17 år) med schizofreni och bipolär sjukdom, som

behandlats med aripiprazol, var förekomsten av låga prolaktinnivåer i serum hos flickor (< 3 ng/ml) och

pojkar (< 2 ng/ml) 37,0 % respektive 59,4 %.

Maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I hos ungdomar från 13 år och uppåt

Frekvensen och typen av biverkningar hos ungdomar med andra psykiatriska sjukdomar var liknande den

hos vuxna med följande undantag: mycket vanliga (≥ 1/10) somnolens (23,0 %), extrapyramidala symtom

(18,4 %) akatisi (16,0 %) och trötthet (11,8 %); och vanliga (≥ 1/100, < 1/10) buksmärtor i övre regionen,

ökad hjärtfrekvens, viktökning, ökad aptit, muskelryckningar och dyskinesi.

Följande biverkningar hade ett möjligt dos-effekt samband: extrapyramidala symtom (incidensen var 9,1

% för 10 mg, 28,8 % för 30 mg och 1,7 % för placebo); och akatisi (incidensen var 12,1 % för 10 mg, 20,3

% för 30 mg och 1,7 % för placebo).

Medelvärden för förändringen i kroppsvikt hos ungdomar med andra psykiatriska sjukdomar vid 12 och

30 veckor var 2,4 kg och 5,8 kg för aripiprazol respektive 0,2 kg och 2,3 kg för placebo.

Hos den pediatriska populationen sågs somnolens och trötthet mer frekvent hos patienter med andra

psykiatriska sjukdomar jämfört med patienter mer schizofreni.

Hos den pediatriska populationen (10 till 17 år) med andra psykiatriska sjukdomar som behandlas i upp

till 30 veckor, var incidensen av låga serumprolaktinnivåer 28,0 % hos flickor (< 3 ng/ml) respektive 53,3

% hos pojkar (< 2 ng/ml).

Tvångsmässigt spelberoende och övriga impulskontrollstörningar

Tvångsmässigt spelberoende, hypersexuellt tillstånd, tvångsmässig shopping samt hetsätning eller

tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter som behandlas med aripiprazol (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att

kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att

rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket,

Box 26, 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9 Överdosering

Tecken och symtom

I kliniska studier och efter marknadsintroduktionen har oavsiktlig eller avsiktlig överdosering med enbart

aripiprazol konstaterats hos vuxna patienter i rapporterade uppskattade doser upp till 1260 mg utan några

dödsfall. De potentiellt medicinskt viktiga symtom som observerats är letargi, ökat blodtryck, somnolens,

takykardi, illamående, kräkningar och diarré. Därutöver har oavsiktliga överdoser med enbart aripiprazol

(upp till 195 mg) hos barn rapporterats utan dödlig utgång. De potentiellt medicinskt allvarliga symtom

som rapporterades var somnolens, övergående medvetslöshet och extrapyramidala symtom.

Behandling vid överdosering

Behandling vid överdosering bör koncentreras på symtomatisk terapi, upprätthållande av fria luftvägar,

syresättning och ventilering. Möjligheten att flera läkemedel är involverade bör beaktas. Kardiovaskulär

övervakning bör därför genast inledas och bör omfatta oavbruten EKG-kontroll för att eventuella arytmier

ska upptäckas. Efter en bekräftad eller misstänkt överdosering med aripiprazol bör noggrann medicinsk

övervakning och kontroll fortsätta tills patientens psykiska tillstånd är återställt.

Aktivt kol (50 g), givet en timme efter aripiprazol, minskade C

för aripiprazol med ca 41 % och AUC

med ca 51 % vilket antyder att aktivt kol kan vara effektivt vid behandling av överdosering.

Hemodialys

Även om det inte finns någon information om effekten av hemodialys vid behandling av en överdos av

aripiprazol är det osannolikt att hemodialys är användbart vid behandling av överdosering då aripiprazol

har hög bindning till plasmaproteiner.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga neuroleptika, ATC-kod: N05AX12

Verkningsmekanism

Det har föreslagits att effekten av aripiprazol vid schizofreni och bipolär sjukdom typ I medieras genom

en kombination av partiell agonism vid dopamin D2- och serotonin 5HT

-receptorer och antagonism vid

serotonin 5HT

-receptorer. Aripiprazol visade egenskaper som antagonist i djurmodeller av dopaminerg

hyperaktivitet och egenskaper som agonist i djurmodeller av dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol visar

hög bindningsaffinitet för dopamin D

- och D

-, serotonin 5HT

-, och 5HT

-receptorer och moderat

affinitet till dopamin D

-, serotonin 5HT

- och 5HT

-, alpha-1 adrenerga- och histamin H

-receptorer.

Aripiprazol visade också moderat affinitet till återupptagsreceptorer för serotonin samt ingen påvisbar

affinitet till muskarinreceptorer. Interaktion med andra receptorer än dopaminreceptorer och subtyper av

serotoninreceptorer kan förklara några av de andra kliniska effekterna av aripiprazol.

Aripiprazol i doser från 0,5 mg till 30 mg administrerade en gång dagligen till friska frivilliga under två

veckor gav en dosberoende reduktion i bindningen av

C-rakloprid, en D

-receptorligand, till caudatus

och putamen, detekterat genom positronemissionstomografi.

Klinisk effekt och säkerhet

Vuxna

1 2

Schizofreni

I tre placebokontrollerade korttidsstudier (4 till 6 veckor) med 1 228 vuxna patienter med schizofreni, med

positiva och negativa symtom, visade aripiprazol statistiskt signifikant större förbättringar av psykotiska

symtom än placebo.

Aripiprazole Medical Valley är effektivt vid upprätthållande av klinisk förbättring vid

uppföljningsbehandling av vuxna patienter som har uppvisat ett initialt behandlingssvar. I en

haloperidolkontrollerad studie var andelen patienter som upprätthöll behandlingssvaret efter 52 veckor

ungefär densamma i båda grupperna (aripiprazol 77 % och haloperidol 73 %). Den allmänna

slutförandefrekvensen var väsentligt högre för patienter på aripiprazol (43 %) än för haloperidol (30 %).

Aktuella värden på skattningsskalor inklusive PANSS och Montgomery-Åsbergs skattningsskala för

depression (MADRS), vilka användes som sekundära slutpunkter, visar en signifikant förbättring för

aripiprazol jämfört med haloperidol.

I en 26-veckors placebokontrollerad studie på stabiliserade vuxna patienter med kronisk schizofreni gav

aripiprazol en signifikant större reduktion av återfallsfrekvensen, 34 % i aripiprazolgruppen och 57 % i

placebogruppen.

Viktökning

I kliniska studier har aripiprazol inte visat sig inducera kliniskt relevant viktökning. I en 26-veckors,

olanzapinkontrollerad, dubbelblind, multinationell studie av schizofreni, som inkluderade 314 vuxna

patienter med schizofreni och vars primära slutpunkt var viktökning, hade signifikant färre patienter på

aripiprazol en viktökning på minst 7 % över baslinjen (dvs. en ökning på minst 5,6 kg för en medelvikt om

~80,5 kg vid baseline) (n = 18 eller 13 % av utvärderingsbara patienter) jämfört med olanzapin (n = 45

eller 33 % av utvärderingsbara patienter)

Lipidparametrar

I en sammanslagen analys av lipidparametrar från placebokontrollerade kliniska prövningar hos vuxna,

visade sig aripiprazol inte inducera några kliniskt relevanta nivåförändringar av totalkolesterol,

triglycerider, high-density lipoprotein (HDL) och low-density lipoprotein (LDL).

Prolaktin

Prolaktinnivåerna utvärderades i samtliga prövningar och vid samtliga doser av aripiprazol (n = 28 242).

Incidensen av hyperprolaktinemi eller höjning av serumprolaktin hos patienter behandlade med aripiprazol

(0,3 %) var dylik den för placebo (0,2 %). För de patienter som fick aripiprazol, var mediantiden för

uppkomst 42 dagar och mediandurationen 34 dagar.

Incidensen av hypoprolaktinemi eller sänkning av serumprolaktin hos patienter behandlade med

aripiprazol var 0,4 %, jämfört med 0,02 % för patienter behandlade med placebo. För de patienter som

fick aripiprazol, var mediantiden för uppkomst 30 dagar och mediandurationen 194 dagar.

Maniska episoder vid bipolär sjukdom typ I

I två 3-veckors, placebokontrollerade monoterapistudier med flexibel dosering, där patienter med bipolär

sjukdom typ I i manisk eller blandad episod ingick, visade aripiprazol signifikant bättre effekt jämfört med

placebo vad gäller reduktion av maniska symtom över 3 veckor. Dessa studier omfattade patienter med

eller utan psykotiska inslag och med eller utan snabba fassvängningar.

I en 3-veckors, placebokontrollerad monoterapistudie med fast dosering, där patienter med bipolär

sjukdom typ I i manisk eller blandad episod ingick, visade aripiprazol ingen signifikant bättre effekt

jämfört med placebo.

I två 12-veckors monoterapistudier med placebo och aktiv kontroll, där patienter med bipolär sjukdom typ

I i manisk eller blandad episod och med eller utan psykotiska inslag ingick, visade aripiprazol signifikant

bättre effekt jämfört med placebo vecka 3 och en bibehållen effekt jämförbar med litium eller haloperidol

vecka 12. Aripiprazol visade också att andelen patienter i symtomatisk remission från mani vecka 12 var

jämförbar med litium eller haloperidol.

I en 6-veckors, placebokontrollerad studie på patienter med bipolär sjukdom typ 1 i manisk eller blandad

episod, med eller utan psykotiska inslag och som efter 2 veckor med terapeutisk serumnivå inte svarat

tillfredsställande på litium eller valproat i monoterapi, gav tilläggsbehandling med aripiprazol signifikant

bättre effekt på reduktion av maniska symtom jämfört med valproat och litium i monoterapi.

I en 26-veckors placebokontrollerad studie, med en 74 veckors förlängningsfas, på maniska patienter som

uppnådde remission på aripiprazol under stabiliseringsfasen före randomisering, visade aripiprazol

signifikant bättre effekt än placebo vad gäller prevention av bipolära återfall, huvudsakligen förebyggande

av återfall i mani, men inte återfall i depression.

I en 52-veckors, placebokontrollerad studie, på patienter med bipolär sjukdom typ I i manisk eller blandad

episod som uppnådde kvarstående remission (totalsumman av Young Mania Rating Scale [YMRS] och

MADRS ≤ 12) med aripiprazol (10 mg/dag till 30 mg/dag) i tillägg till litium eller valproat under 12

sammanhängande veckor, visade tillägg av aripiprazol signifikant bättre effekt än placebo med en

minskad risk på 46 % (riskkvot 0,54) vad gäller prevention av återfall i bipolär sjukdom och en minskad

risk på 65 % (riskkvot 0,35) vad gäller prevention av återfall i mani, men visade inte signifikant bättre

effekt än placebo vad gäller prevention av återfall i depression. Tillägg av aripiprazol visade signifikant

bättre effekt än placebo på det sekundära effektmåttet, sjukdomens svårighetsgrad (SOI) med

skattningsskalan CGI-BP (Clinical Global Impression - Bipolar Version) (mani). I denna studie fick

patienterna öppen monoterapi av litium eller valproat för att bestämma partiell icke-respons. Patienterna

stabiliserades under minst 12 sammanhängande veckor med en kombination av aripiprazol och

stämningsstabiliserare. Stabiliserade patienter randomiserades sedan till att fortsätta med samma

stämningsstabiliserare tillsammans med dubbelblindat aripiprazol eller placebo. Fyra subgrupper av

stämningsstabiliserare utvärderades i den randomiserade fasen: aripiprazol + litium; aripiprazol +

valproat; placebo + litium; placebo + valproat. Kaplan-Meier-frekvensen för återfall i någon

stämningsepisod för armen med tilläggsbehandling var

16 % för aripiprazol + litium och 18 % för aripiprazol + valproat jämfört med 45 % för placebo + litium

och 19 % för placebo + valproat.

Pediatrisk population

Schizofreni hos ungdomar

I en 6-veckors placebokontrollerad studie med 302 ungdomar med schizofreni (13 till 17 år), med positiva

eller negativa symtom, visade aripiprazol statistiskt signifikant större förbättringar av psykotiska symtom

än placebo.

I en subanalys av ungdomarna mellan 15 till 17 år, vilka utgjorde 74 % av det totala antalet inkluderade

patienter, sågs en bibehållen effekt i den 26 veckor långa öppna förlängningsstudien.

I en 60- till 89-veckors, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie av ungdomar (n = 146;

åldrarna 13 till 17 år) med schizofreni förekom en statistiskt signifikant skillnad i andelen återfall av

psykotiska symptom mellan aripiprazol- (19,39 %) och placebo- (37,50 %) grupperna. Punktestimatet av

riskkvoten (HR) var 0,461 (95 % konfidensintervall, 0,242 till 0,879) i hela populationen. I

subgruppsanalyserna var punktestimatet av HR 0,495 för patienter mellan 13 till 14 år, jämfört med 0,454

för patienter mellan 15 till 17 år. Estimatet av HR för den yngre gruppen (13 till 14 år) var dock inte exakt,

vilket återspeglar det mindre antalet patienter i denna grupp (aripiprazol, n = 29; placebo, n = 12), och

konfidensintervallet för denna estimation (från 0,151 till 1,628) tillät inte slutsatser om förekomsten av en

behandlingseffekt. Däremot var 95 % konfidensintervall för HR i den äldre subgruppen (aripiprazol, n =

69; placebo, n = 36) 0,242 till 0,879, och därför kunde man sluta sig till en behandlingseffekt hos de äldre

patienterna.

Maniska episoder hos bipolär sjukdom typ I hos barn och ungdomar

Aripiprazol studerades i en 30-veckors placebokontrollerad studie med 296 barn och ungdomar (10 till 17

år), som uppfyllde DSM-IV kriterier (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) för bipolär

sjukdom typ I, med maniska eller blandade episoder med eller utan psykotiska inslag, och som hade ett

YMRS på ≥ 20 vid baseline. Av patienterna som var med i den primära effektanalysen, hade 139 patienter

en nuvarande ADHD komorbidtetsdiagnos.

Aripiprazol var bättre än placebo avseende förändring på YMRS totalsumma mellan baseline vid vecka 4

och vid vecka 12. I en post-hoc analys, var förbättringen jämfört med placebo mer uttalad hos patienterna

med förknippad ADHD komorbiditet jämfört med gruppen utan ADHD, där det inte var någon skillnad

mot placebo. Återfallsprevention var inte fastställd.

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna bland patienter som fick 30 mg var extrapyramidala

symtom (28,3 %), somnolens (27,3 %), huvudvärk (23,2) och illamående (14,1 %). Medelviktökningen i

behandlingsintervallet 30 veckor var 2,9

kg jämfört med 0,98 kg hos patienter behandlade med

placebo.

Irritabilitet förknippat med autism hos pediatriska patienter (se avsnitt 4.2)

Aripiprazol studerades hos patienter mellan 6 till 17 år i två placebokontrollerade 8-veckors studier [en

flexibel dos (2 mg/dag till 15 mg/dag) och en fast dos (5 mg/dag, 10 mg/dag eller 15 mg/dag)] och en 52-

veckors öppen studie. Doseringen i dessa studier började på 2 mg/dag, ökade till 5 mg/dag efter en vecka

och ökade med 5 mg/dag veckovis till måldosen. Över 75 % av patienterna var yngre än 13 år. Aripiprazol

visade statistiskt bättre effekt jämfört med placebo på "Abberant Behaviour Checklist" subskala för

irritabilitet. Den kliniska relevansen av dessa fynd har emellertid inte fastställts. Säkerhetsprofilen

inkluderade viktökning och förändrade prolaktinnivåer. Långtidsstudier för att studera säkerheten

begränsades till 52 veckor. I en sammanslagning av studierna, var incidensenen av låga

serumprolaktinnivåer hos flickor (< 3 ng/ml) 27/46 (58,7 %) och hos pojkar (< 2 ng/ml) 258/298 (86,6 %).

I de placebokontrollerade studierna var medelviktökningen 0,4 kg för placebo och 1,6 kg för aripiprazol.

Aripiprazol studerades också i en långsiktig placebokontrollerad underhållssstudie. Efter 13 till 26 veckors

stabilisering med aripiprazol (2 mg/dag till 15 mg/dag) fick patienter med stabil respons antingen stå kvar

på behandling med aripiprazol eller bli substituerade till placebo i ytterligare 16 veckor. Kaplan-Meier

återfall vid vecka 16 var 35 % för aripiprazol och 52 % för placebo, hazard ratio för återfall inom 16

veckor (aripiprazol/placebo) var 0,57 % (icke-statistisk signifikant skillnad). Den genomsnittliga

viktökningen under stabiliseringsfasen (upp till 26 veckor) för aripiprazol var 3,2 kg och en fortsatt

genomsnittlig ökning på 2,2 kg för aripiprazol jämfört med 0,6 kg för placebo observerades i den andra

fasen (16 veckor) av studien. Extrapyramidala symtom har främst rapporterats under stabiliseringsfasen

hos 17 % av patienterna där tremor står för 6,5 %.

Tics associerade med Tourettes syndrom hos pediatriska patienter (se avsnitt 4.2)

Effekten av aripiprazol studerades hos pediatriska patienter med Tourettes syndrom (aripiprazol: n = 99,

placebo: n = 44) i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad 8-veckorsstudie vars design var en

behandlingsgrupp med fast dos baserad på vikt, inom doseringsintervallet 5 mg/dag till 20 mg/dag och en

startdos på 2 mg. Patienterna var 7 till 17 år och hade vid baseline en genomsnittlig poäng på 30 för Total

Tic Score i Yale Global Tic Severity Scale (TTS-YGTSS). Aripiprazol uppvisade en förbättring av TTS-

YGTSS från baseline till vecka 8 på 13,35 för lågdosgruppen (5 mg eller 10 mg) och 16,94 för

högdosgruppen (10 mg eller 20 mg), jämfört med en förbättring på 7,09 i placebogruppen.

Effekten av aripiprazol på pediatriska patienter med Tourettes syndrom (aripiprazol: n = 32, placebo: n =

29) utvärderades också inom ett flexibelt dosintervall på 2 mg/dag till 20 mg/dag och en startdos på 2 mg i

en 10 veckor lång, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som genomfördes i Sydkorea.

Patienterna var 6 - 18 år och hade vid baseline en genomsnittlig poäng på 29 på TTS-YGTSS.

Aripiprazolgruppen uppvisade en förbättring på 14,97 på TTS-YGTSS från baseline till vecka 10, jämfört

med en förbättring på 9,62 i placebogruppen.

För båda dessa korttidsstudier gäller att den kliniska relevansen av effektresultaten inte har fastställts med

hänsyn till storleksordningen för behandlingseffekten jämfört med den stora placeboeffekten och de oklara

effekterna på psykosocial funktion. Det finns inga långsiktiga data tillgängliga med avseende på effekt och

säkerhet för aripiprazol vid denna fluktuerande sjukdom.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

aripiprazole, för en eller flera grupper av den pediatriska populationen, för behandling av schizofreni och

för behandling av bipolära affektiva sjukdomar (information om pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Aripiprazol absorberas väl och maximala plasmakoncentrationer nås inom 3 till 5 timmar efter dosering.

Aripiprazol undergår minimal presystemisk metabolism. Den absoluta orala biotillgängligheten för

tablettformuleringen är 87 %. En fettrik måltid har ingen effekt på aripiprazols farmakokinetik.

Distribution

Aripiprazol distribueras i stor utsträckning i kroppen med en skenbar distributionsvolym på 4,9 l/kg vilket

tyder på omfattande extravaskulär distribution. Vid terapeutiska koncentrationer är aripiprazol och

dehydro-aripiprazol till mer än 99 % bundna till serumproteiner, huvudsakligen till albumin.

Metabolism

Aripiprazol metaboliseras i stor utsträckning i levern primärt genom tre metaboliseringsvägar:

dehydrogenering, hydroxylering och N-dealkylering. Baserat på

in vitro

-studier är enzymerna CYP3A4

och CYP2D6 ansvariga för dehydrogenering och hydroxylering av aripiprazol och N-dealkylering

katalyseras av CYP3A4. Aripiprazol är den dominerande läkemedelsdelen i systemcirkulationen. Vid

steady state representerar dehydro-aripiprazol, den aktiva metaboliten, ca 40 % av AUC för aripiprazol i

plasma.

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden för aripiprazol är cirka 75 timmar hos patienter med snabb

metabolisering av CYP2D6 och cirka 146 timmar hos patienter med långsam metabolisering av CYP2D6.

Total clearance av aripiprazol i kroppen är 0,7 ml/min/kg och den är huvudsakligen hepatisk.

Efter en oral engångsdos av [

C]-märkt aripiprazol återfanns ungefär 27 % av administrerad radioaktivitet

i urin och ungefär 60 % i faeces. Mindre än 1 % av oförändrad aripiprazol utsöndrades i urinen och

ungefär 18 % återfanns oförändrad i faeces.

Pediatrisk population

Farmakokinetiken av aripiprazol och dehydro-aripiprazol hos pediatriska patienter mellan 10 och 17 år var

liknande den hos vuxna efter att ha korrigerat för skillnader i kroppsvikt.

Farmakokinetik hos särskilda patientgrupper

Äldre

Det är inga skillnader i farmakokinetiken av aripiprazol mellan friska äldre och yngre vuxna

försökspersoner, inte heller har ålder någon inverkan vid populations-farmakokinetiska analyser på

patienter med schizofreni kunnat påvisas.

Kön

Det är inga skillnader i farmakokinetiken av aripiprazol mellan manliga och kvinnliga friska

försökspersoner, inte heller har kön någon relevant inverkan vid populations-farmakokinetiska analyser på

patienter med schizofreni.

Rökning

Populationsfarmakokinetiska analyser har inte visat några tecken på kliniskt signifikanta effekter av

rökning på farmakokinetiken av aripiprazol.

Etnisk bakgrund

Populationsfarmakokinetiska analyser har inte visat några tecken på etniskt relaterade skillnader hos

farmakokinetiken för aripiprazol.

Nedsatt njurfunktion

De farmakokinetiska egenskaperna hos aripiprazol och dehydro-aripiprazol befanns vara desamma hos

patienter med svår njursjukdom som hos unga friska försökspersoner.

Nedsatt leverfunktion

Vid en studie på patienter med olika grader av levercirros (Child-Pugh klass A, B och C), som

behandlades med en engångsdos, uppvisades ingen signifikant effekt av den nedsatta leverfunktionen på

farmakokinetiken av aripiprazol och dehydro-aripiprazol. Studien omfattade emellertid endast 3 patienter

med levercirros i klass C och detta antal är för litet som grund för slutsatser om läkemedlens metaboliska

kapacitet.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, genotoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

I toxicitetsstudier sågs effekter endast vid exponeringar avsevärt högre än klinisk exponering. Dessa

effekter bedöms därför vara av begränsad eller sakna klinisk relevans. I toxicitetsstudier på råtta

inkluderade dessa effekter dosberoende toxicitet i binjurebark (ackumulering av lipofuscinpigment

och/eller förlust av parenkymala celler) efter 104 veckor med 20 mg/kg/dag till 60 mg/kg/dag (3 till

10 gånger högre systemexponering [genomsnittlig AUC

] vid rekommenderad maximal klinisk dos)

och en ökad förekomst av binjurebarkskarcinom och kombinerade adenom/karcinom i binjurebarken

hos honråttor med 60 mg/kg/dag (10 gånger högre systemexponering [genomsnittlig AUC

] vid

rekommenderad maximal klinisk dos). Den högsta icke tumörframkallande exponeringen på honråtta var 7

gånger högre än den humana exponering vid rekommenderad dos.

I studier på apa sågs gallsten till följd av utfällning av sulfatkonjugat av aripiprazols hydroxylerade

metaboliter efter upprepad oral dosering under 39 veckor med 25 mg/kg/dag till 125 mg/kg/dag

aripiprazol (motsvarande 1-3 ggr högre systemexponering än vid rekommenderad maximal klinisk

dosering (AUC vid steady-state) eller 16-81 ggr den maximala rekommenderade dosen till människa

uttryckt som mg/m

). Koncentrationen av sulfatkonjugat av hydroxiaripiprazol i galla från människa vid

den högsta rekommenderade dosen, 30 mg dagligen, var dock endast 6 % av gallkoncentrationen i

apstudien, vid vilken koncentration konjugaten är lösliga

in vitro

I studier på juvenil råtta och hund med upprepad dosering, var toxicitetsprofilen av aripiprazol jämförbar

med den som sågs hos vuxna djur, och det fanns inga tecken på neurotoxicitet eller skadliga effekter på

utvecklingen.

1 7

Aripiprazol var inte genotoxiskt i gängse studier. Aripiprazol hade inga negativa effekter på fertiliteten i

djurstudier. Toxiska effekter på fosterutvecklingen, såsom dosberoende försenad förbening hos

avkomman och eventuellt teratogena effekter sågs i studier på dräktiga råttor vid doser resulterande i

subterapeutisk systemexponering (AUC) och i studier på dräktiga kaniner vid doser motsvarande 3

respektive 11 ggr klinisk systemexponering vid maximal rekommenderad dosering (AUC vid steady

state). Vid doseringar som orsakade toxiska effekter på fosterutvecklingen sågs också maternell toxicitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Mikrokristallin cellulosa

Hydroxypropylcellulosa

Magnesiumstearat

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Produkten är förpackad i aluminium-aluminiumblister i förpackningar med 14, 28, 49, 56 eller 98

tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 HÖLLVIKEN

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 51417

10 mg: 51418

15 mg: 51419

30 mg: 51420

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2015-10-29/2020-06-23

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-09-13

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen