Anagrelide Bluefish 0,5 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

28-05-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-08-2021

Aktiva substanser:
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Tillgänglig från:
Bluefish Pharmaceuticals AB
ATC-kod:
L01XX35
INN (International namn):
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Dos:
0,5 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
laktos (vattenfri) Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; anagrelidhydrokloridmonohydrat 0,606 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 42 kapslar; Burk, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56311
Tillstånd datum:
2018-05-25

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hårda kapslar

anagrelid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Anagrelide Bluefish är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide Bluefish

Hur du tar Anagrelide Bluefish

Eventuella biverkningar

Hur Anagrelide Bluefish ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Anagrelide Bluefish är och vad det används för

Anagrelide Bluefish innehåller den aktiva substansen anagrelid. Anagrelide Bluefish är ett läkemedel

som påverkar utvecklingen av trombocyter. Det reducerar antalet trombocyter som produceras av

benmärgen och därmed blir antalet trombocyter i blodet mer normalt. Därför används det till att

behandla patienter med essentiell trombocytemi.

Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av

de blodceller som kallas trombocyter. Ett stort antal trombocyter i blodet kan ge upphov till allvarliga

problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

Anagrelid som finns i Anagrelide Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelide Bluefish

Ta inte Anagrelide Bluefish

om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). En allergisk reaktion kan visa sig som utslag, klåda, svullet ansikte eller svullna

läppar, eller andnöd;

om du har måttliga eller allvarliga leverproblem;

om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Anagrelide Bluefish:

om du har eller tror att du kanske har hjärtproblem;

om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om

det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-

förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller

kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelide Bluefish”);

om du har några problem med lever eller njurar.

Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många

läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

ökar risken för större blödningar (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelide Bluefish”).

Barn och ungdomar

Data beträffande användning av Anagrelide Bluefish hos barn och ungdomar är begränsad och detta

läkemedel ska därför användas med försiktighet.

Andra läkemedel och Anagrelide Bluefish

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

Läkemedel som kan förändra hjärtrytmen, t.ex. sotalol och amiodaron

Fluvoxamin som används för att behandla depression

Vissa typer av antibiotika, till exempel enoxacin som används för att behandla infektioner

Teofyllin som används för att behandla svår astma och andningsproblem

Läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon,

olprinon och cilostazol

Acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin och finns i många läkemedel som

används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

Andra läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar trombocyterna i blodet,

t.ex. klopidogrel

Omeprazol som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken

Orala preventivmedel: Om du får svår diarré under tiden du tar detta läkemedel kan det påverka

hur väl det orala preventivmedlet fungerar och användning av ytterligare en preventivmetod

rekommenderas (t.ex. kondom). Se instruktionerna i bipacksedeln till det p-piller du tar.

Anagrelide Bluefish eller dessa läkemedel verkar eventuellt inte på rätt sätt om de tas tillsammans.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Anagrelide Bluefish bör inte tas av

gravida kvinnor. Kvinnor som löper risk att bli gravida ska se till att de använder effektiva

preventivmedel medan de tar Anagrelide Bluefish. Tala med din läkare om du behöver råd om

preventivmedel.

Tala om för din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn. Anagrelide Bluefish bör

inte tas medan du ammar. Du måste sluta amma om du tar Anagrelide Bluefish.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tar Anagrelide Bluefish. Undvik att köra bil eller använda

maskiner om du känner dig yr.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Anagrelide Bluefish innehåller laktos

Laktos är ett innehållsämne i detta läkemedel. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din

läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Anagrelide Bluefish

Ta alltid Anagrelide Bluefish enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Olika personer kan ta olika mängd Anagrelide Bluefish beroende på sjukdomstillstånd. Din läkare

ordinerar den dos som är bäst för dig.

Den vanliga startdosen av Anagrelide Bluefish är 1 mg. Du tar denna dos som en kapsel med 0,5 mg

två gånger per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar

du tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.

Kapslarna ska sväljas hela och sköljas ner med vatten. De får inte krossas och innehållet får inte lösas

upp i vätska. Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller efter en måltid eller på fastande mage.

Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.

Ta inte

fler kapslar än din läkare har rekommenderat.

Din läkare kommer att ta blodprover med regelbundna mellanrum för att kontrollera att läkemedlet

verkar effektivt och att din lever och dina njurar fungerar bra.

Om du har tagit för stor mängd av Anagrelide Bluefish

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, om någon annan har tagit av ditt läkemedel eller om t.ex.

ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller

Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Visa dem Anagrelide Bluefish-förpackningen.

Om du har glömt att ta Anagrelide Bluefish

Ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för

att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Anagrelide Bluefish orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte

få dem. Tala med din läkare om du är orolig.

Allvarliga biverkningar:

Mindre vanliga: Hjärtsvikt (tecken på detta är andnöd, bröstsmärta och bensvullnad på grund av

vätskeansamling), svåra problem med hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (kammartakykardi,

supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer), inflammation i pankreas som ger svår smärta i mage

och rygg (pankreatit), blodkräkning eller blodig eller svart avföring, kraftig minskning av mängden

blodkroppar som kan orsaka svaghet, blåmärken, blödning eller infektioner (pancytopeni), ökat tryck i

artärerna i lungorna (pulmonell hypertension, tecken som omfattar andnöd, svullna ben eller fotleder

samt att läppar och hud får en blåaktig färgton).

Sällsynta: Njursvikt (liten eller ingen urinering) eller hjärtinfarkt.

Om du märker någon av dessa biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart.

Mycket vanliga biverkningar: kan påverka fler än 1 av 10 personer

Huvudvärk.

Vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 10 personer

Yrsel, trötthet, snabba hjärtslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), illamående,

diarré, magont, gaser, kräkningar, minskning av antalet röda blodkroppar (anemi), vätskeansamling

eller utslag.

Mindre vanliga biverkningar: kan påverka upp till 1 av 100 personer

Svaghetskänsla eller sjukdomskänsla, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, svimning, frossa eller

feber, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, förstoppning, blåmärken, blödning, svullnad (ödem),

viktförlust, muskelvärk, ledsmärta, ryggont, minskad eller förlorad känsel eller domningar, särskilt i

huden, onormal känsla eller krypningar och stickningar, sömnlöshet, depression, förvirring, nervositet,

muntorrhet, minnesförlust, andfåddhet, näsblod, allvarlig lunginfektion med feber, andnöd, hosta,

slembildning, håravfall, kliande hud eller hudmissfärgning, impotens, bröstsmärta, minskat antal

blodplättar som ökar risken för blödningar eller blåmärken (trombocytopeni), vätskeansamling runt

lungorna eller en ökning av enzymer i levern. Din läkare kan komma att göra ett blodprov som kan

visa en ökning av enzymer i din lever.

Sällsynta biverkningar: kan påverka upp till 1 av 1 000 personer

Blödande tandkött, viktökning, svår bröstsmärta (kärlkramp), hjärtmuskelsjukdom (tecken på detta är

trötthet, bröstsmärta och palpitationer), hjärtförstoring, vätskeansamling runt hjärtat, förlust av

koordination, talsvårigheter, torr hud, migrän, synstörningar eller dubbelseende, ringningar i öronen,

yrsel när man reser sig upp från sittande eller liggande, ökat behov av att urinera nattetid, smärta,

influensaliknande symtom, sömnighet, vidgade blodkärl, inflammation i tjocktarmen (tecken på detta

är smärta, illamående och kräkningar), område med onormal täthet i lungan eller förhöjda

kreatininnivåer i blodet som kan vara ett tecken på njurproblem.

Följande biverkningar har rapporterats men det är inte känt exakt hur ofta de inträffar:

potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm (torsade de pointes);

leverinflammation. Tecken på detta är illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av huden och

ögonen och missfärgning av avföring och urin (hepatit);

lunginflammation (tecken på detta är feber, hosta, andningssvårigheter och väsande andning

som ger ärrbildning på lungorna), (allergisk alveolit, inklusive interstitiell lungsjukdom och

pneumonit);

njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Anagrelide Bluefish ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burketiketten efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Om din läkare avbryter din behandling med läkemedlet, så bör du inte behålla några kvarblivna

kapslar om inte din läkare ber dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa

åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är anagrelid. Varje kapsel innehåller 0,5 mg anagrelid (som

anagrelidhydroklorid).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselns innehåll: povidon, krospovidon, vattenfri laktos, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa

och magnesiumstearat.

Kapselns hölje: gelatin, titandioxid, natriumlaurilsulfat och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anagrelide Bluefish levereras som vitt till benvitt granulerat pulver fyllt i vita ogenomskinliga hårda

gelatinkapslar som är 14,3 mm långa och 5,2 mm breda.

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hårda kapslar är förpackade i burkar av högdensitetpolyeten (HDPE) med

barnskyddande förslutning av polypropen som innehåller torkmedel.

Förpackningsstorlekar: 42 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bluefish Pharmaceuticals AB

Box 49013

100 28 Stockholm

Tillverkare

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Anagrelide Bluefish 0.5 mg hårde kapsler.

Norge

Anagrelide Bluefish 0.5 mg harde kapsler

Portugal

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas

Spanien

Anagrelida Bluefish 0.5 mg cápsulas duras.

Storbritannien

Anagrelide 0.5 mg hard capsules

Sverige

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hårda kapslar

Tyskland

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Österrike

Anagrelid Bluefish 0.5 mg Hartkapseln

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-25

Detta läkemedel har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”.

Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom

sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En hård kapsel innehåller 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydroklorid).

Hjälpämnen med känd effekt

En hård kapsel innehåller laktosmonohydrat (53,7 mg) och vattenfri laktos (45,8 mg).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel.

Vitt till benvitt granulerat pulver fyllt i hårda gelatinkapslar med vit ogenomskinlig underdel och vit

ogenomskinlig överdel, som är 14,3 mm långa och 5,2 mm breda.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Anagrelide Bluefish är avsett för att minska förhöjda trombocyttal hos patienter med essentiell

trombocytemi (ET) som har riskfaktorer och som är intoleranta mot sin nuvarande behandling eller

vars förhöjda trombocyttal inte sänks till en godtagbar nivå av nuvarande behandling.

Patienter med riskfaktorer

En patient i riskzon med essentiell trombocytemi definieras av minst ett av följande kännetecken:

> 60 år eller

ett trombocyttal på > 1 000 x 10

/l eller

anamnes med trombos/-blödningshändelser.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Anagrelide Bluefish bör sättas in av en läkare med erfarenhet av att hantera essentiell

trombocytemi.

Dosering

Den rekommenderade startdosen av anagrelid är 1 mg/dag, vilken ska administreras oralt i två delade

doser (0,5 mg/dos).

Startdosen ska behållas i minst en vecka. Efter en vecka kan dosen titreras, på individuell basis, så att

man erhåller den lägsta effektiva dosen som erfordras för att reducera och/eller bevara ett

trombocyttal under 600 x 10

/l och idealt på nivåer mellan 150 x 10

/l och 400 x 10

/l. Den stegvisa

dosökningen får inte överskrida 0,5 mg/dag under en vecka och den rekommenderade maximala

singeldosen bör inte överskrida 2,5 mg (se avsnitt 4.9). Under klinisk utveckling har doser på 10

mg/dag använts.

Effekterna av behandling med anagrelid måste kontrolleras regelbundet (se avsnitt 4.4). Om

startdosen är > 1 mg/dag bör trombocyträkningar utföras varannan dag under den första

behandlingsveckan och därefter minst en gång i veckan tills man nått en stabil underhållsdos.

Vanligtvis observeras en sänkning av trombocyttalet inom 14 till 21 dagar efter det att behandlingen

inletts och hos de flesta patienter observeras och upprätthålls en adekvat terapeutisk respons vid en

dos på 1 till 3 mg/dag (för ytterligare information om de kliniska effekterna, se avsnitt 5.1).

Äldre

De observerade farmakokinetiska skillnaderna mellan äldre och unga patienter med essentiell

trombocytopeni (se avsnitt 5.2) kräver inte någon användning av olika inledningsregimer eller olika

dostitreringssteg för att uppnå en individuell anagrelidregim som är optimerad för patienten.

Under klinisk utveckling var cirka 50 % av patienterna som behandlades med anagrelid över 60 år och

det behövdes inga åldersspecifika dosändringar för dessa patienter. Som förväntat var emellertid

incidensen av allvarliga händelser (främst hjärtsjukdom) dubbelt så hög hos denna åldersgrupp.

Nedsatt njurfunktion

Det finns endast begränsade farmakokinetiska data för denna patientgrupp. De potentiella riskerna och

vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med nedsatt njurfunktion bör bedömas innan

behandlingen inleds (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Det finns endast begränsade farmakokinetiska data för denna patientgrupp. Levermetabolism utgör

dock den huvudsakliga vägen för clearance av anagrelid och leverfunktionen kan därför förväntas

påverka denna process. Därför rekommenderas att man avstår från att behandla patienter med måttligt

eller allvarligt nedsatt leverfunktion med anagrelid. De potentiella riskerna och vinsterna med

anagrelidbehandling för en patient med lindrigt nedsatt leverfunktion bör bedömas innan

behandlingen inleds (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för anagrelid för barn har inte fastställts. Erfarenhet från barn och ungdomar är

mycket begränsad och anagrelid bör användas med försiktighet i denna patientgrupp. Eftersom det

inte finns några särskilda riktlinjer för användning hos barn anses WHO:s diagnoskriterier för ET hos

vuxna vara relevanta för den pediatriska populationen. Diagnostiska riktlinjer för essentiell

trombocytemi bör följas noggrant och diagnosen omvärderas regelbundet i fall av osäkerhet, med

försök att skilja mellan hereditär och sekundär trombocytos, vilket kan inkludera genetisk analys och

benmärgsbiopsi.

Vanligtvis övervägs cytoreduktiv behandling hos pediatriska högriskpatienter.

Behandling med anagrelid bör endast inledas om patienten visar tecken på sjukdomsprogression eller

har trombos. Om behandling inleds ska fördelarna och riskerna med anagrelidbehandling regelbundet

bedömas och behovet av fortsatt behandling utvärderas regelbundet.

Målvärden för trombocyttal bestäms av behandlande läkare för varje individuell patient.

Avbrytande av behandling bör övervägas till pediatriska patienter som inte visar ett tillfredsställande

behandlingssvar efter ungefär 3 månader.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Administreringssätt

För oral användning. Kapslarna ska sväljas hela. De får inte krossas och innehållet får inte lösas upp i

vätska.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion.

Patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 50 m1/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt leverfunktion

De potentiella riskerna och vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med lindrigt nedsatt

leverfunktion bör bedömas innan behandlingen inleds. Den rekommenderas inte till patienter med

förhöjda transaminaser (> 5 gånger det övre referensvärdet) (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Nedsatt njurfunktion

De potentiella riskerna och vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med nedsatt njurfunktion

bör bedömas innan behandlingen inleds (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Övervakning

Behandling erfordrar noggrann klinisk övervakning av patienten, vilket innefattar fullständigt

blodstatus (räkning av hemoglobin och vita blodkroppar och trombocyter), bedömning av

leverfunktion (ALAT och ASAT), njurfunktion (kreatinin och urea i serum) och elektrolyter (kalium,

magnesium och kalcium).

Trombocyter

Trombocyttalet ökar inom 4 dagar efter det att behandlingen med anagrelid stoppats och återgår till

nivåerna före behandlingen inom 10 till 14 dagar, eventuellt till nivåer som överstiger

baslinjevärdena. Trombocyter ska därför övervakas regelbundet.

Kardiovaskulärt

Allvarliga kardiovaskulära biverkningar inklusive fall av torsade de pointes, kammartakykardi,

kardiomyopati, hjärtförstoring och kronisk hjärtinsufficiens har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Försiktighet bör iakttas när anagrelid används till patienter med kända riskfaktorer för förlängning av

QT-intervallet, till exempel kongenitalt långt QT-syndrom, en känd anamnes med förvärvad QTc-

förlängning, läkemedel som kan förlänga QTc-intervallet och hypokalemi.

Försiktighet bör även iakttas i populationer som kan ha en högre maximal plasmakoncentration (C

av anagrelid eller dess aktiva metobolit, 3-hydroxi-anagrelid, till exempel vid nedsatt leverfunktion

eller användning med CYP1A2-hämmare (se avsnitt 4.5).

Noggrann övervakning avseende en effekt på QTc-intervallet rekommenderas.

En kardiovaskulär undersökning före behandlingens start, inklusive ett baslinje-EKG och

ekokardiografi rekommenderas för alla patienter innan behandlingen med anagrelid inleds. Under

behandling bör alla patienter övervakas regelbundet (med t.ex. EKG eller ekokardiografi) med

avseende på tecken på kardiovaskulära effekter som kan kräva ytterligare kardiovaskulär

undersökning och utredning. Hypokalemi eller hypomagnesemi måste korrigeras före administrering

av anagrelid och bör kontrolleras regelbundet under behandling.

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III och p.g.a. dess positivt inotropa och kronotropa

effekter bör anagrelid användas med försiktighet till patienter i alla åldersgrupper med känd eller

misstänkt hjärtsjukdom. Dessutom har allvarliga kardiovaskulära biverkningar uppkommit hos

patienter utan misstänkt hjärtsjukdom och med normala resultat vid undersökningar av hjärta och kärl

före behandling.

Anagrelid bör användas endast när den möjliga nyttan med behandlingen uppväger de möjliga

riskerna.

Pulmonell hypertension

Det har rapporterats fall av pulmonell hypertension hos patienter som behandlats med anagrelid.

Patienterna ska utvärderas för tecken och symtom på underliggande hjärtlungsjukdom före insättande

av och under behandling med anagrelid.

Pediatrisk population

Det finns endast mycket begränsade data om användningen av anagrelid på barn och anagrelid bör

användas med försiktighet i denna patientgrupp (se avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 och 5.2).

Precis som hos vuxna patienter ska fullständigt blodstatus tas och bedömning av hjärt-, lever- och

njurfunktion genomföras innan behandlingen påbörjas och regelbundet under behandlingens gång.

Sjukdomen kan utvecklas till myelofibros eller AML. Även om frekvensen för sådan progression inte

är känd har barn ett längre sjukdomsförlopp och kan därför löpa ökad risk för maligna förändringar i

förhållande till vuxna. Barn ska övervakas regelbundet med avseende på sjukdomsprogression enligt

allmän klinisk praxis, som fysisk undersökning, bedömning av relevanta sjukdomsmarkörer och

benmärgsbiopsi.

Eventuella avvikelser ska utvärderas omgående och lämpliga åtgärder vidtas, vilket även kan innebära

dosreduktion, behandlingsavbrott eller behandlingsavbrytande.

Kliniskt relevanta interaktioner

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III (PDE III). Samtidig användning av anagrelid och

andra PDE III-hämmare som milrinon, amrinon, enoximon, olprinon och cilostazol rekommenderas

inte.

Samtidig användning av anagrelid och acetylsalicylsyra har förknippats med allvarliga hemorragiska

händelser (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Anagrelide Bluefish innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör

inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Endast begränsade farmakokinetiska och/eller farmakodynamiska studier har utförts för att undersöka

möjliga interaktioner mellan anagrelid och andra läkemedel.

Effekter av andra aktiva substanser på anagrelid

Interaktionsstudier

in vivo

på människa har visat att digoxin och warfarin inte påverkar anagrelids

farmakokinetiska egenskaper.

CYP1A2-hämmare

Anagrelid metaboliseras främst av CYP1A2. Det är känt att CYP1A2 hämmas av flera läkemedel,

däribland fluvoxamin och enoxacin, och sådana läkemedel skulle i teorin kunna ha en negativ

påverkan på clearance för anagrelid.

CYP1A2-inducerare

CYP1A2-inducerare (som omeprazol) kan minska exponeringen av anagrelid och öka dess

huvudsakliga aktiva metabolit. Konsekvenserna på säkerhets- och effektprofilen för anagrelid har

inte fastställts. Klinisk och biologisk övervakning rekommenderas därför av patienter som

samtidigt tar CYP1A2-inducerare. Anagreliddosen kan vid behov justeras.

Effekter av anagrelid på andra aktiva substanser

Anagrelid uppvisar en viss begränsad hämmande verkan gentemot CYP1A2 vilket kan innebära

en teoretisk risk för interaktion med andra samadministrerade läkemedel med samma clearance-

mekanism, t.ex. teofyllin.

Anagrelid hämmar PDE III. Effekterna av läkemedel med likartade egenskaper, som inotroperna

milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol kan förstärkas av anagrelid.

Interaktionsstudier

in vivo

på människa har visat att anagrelid inte påverkar de farmakokinetiska

egenskaperna hos digoxin eller warfarin.

Vid de doser som rekommenderas för användning i behandlingen av essentiell trombocytemi, kan

anagrelid förstärka effekterna av andra läkemedel som hämmar eller modifierar

trombocytfunktionen, t.ex. acetylsalicylsyra.

En klinisk interaktionsstudie på friska försökspersoner visade att samadministrering av upprepad

dos anagrelid 1 mg en gång dagligen och acetylsalicylsyra 75 mg en gång dagligen kan förstärka

de trombocytaggregationshämmande effekterna för varje aktiv substans jämfört med om enbart

acetylsalicylsyra administrerades. Hos vissa ET-patienter som samtidigt behandlades med

acetylsalicylsyra och anagrelid inträffade större hemorragi. De potentiella riskerna med samtidig

användning av anagrelid och acetylsalicylsyra ska därför bedömas, särskilt för patienter med hög

riskprofil för blödning, innan behandling inleds.

Anagrelid kan orsaka tarmstörningar hos vissa patienter och försämra absorptionen av hormonella

orala preventivmedel.

Födointeraktioner

Födointag fördröjer absorptionen av anagrelid men förändrar inte signifikant den systemiska

exponeringen.

Effekterna av föda på biotillgängligheten anses inte vara kliniskt relevanta för användningen av

anagrelid.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med anagrelid.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med anagrelid saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd. Därför

rekommenderas inte användning av Anagrelide Bluefish under graviditet.

Om anagrelid används under graviditet, eller om en patient blir gravid medan hon använder

läkemedlet, måste hon informeras om de potentiella riskerna för fostret.

Amning

Det är okänt om anagrelidhydroklorid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga djurdata har

visat att anagrelid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan

inte uteslutas. Amning ska avbrytas under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av anagrelid på fertilitet finns tillgängliga. Hos hanråttor sågs ingen

effekt på fertilitet eller reproduktionsförmåga med anagrelid. Hos honråttor störde anagrelid

implantationen vid användning av doser som översteg det terapeutiska intervallet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid klinisk utveckling var rapporter om yrsel vanliga. Patienter som får yrsel bör inte framföra fordon

eller använda maskiner medan de tar anagrelid.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för anagrelid har undersökts i 4 öppna kliniska studier. I 3 av studierna bedömdes 942

patienter som fick anagrelid i en medeldos på cirka 2 mg/dag beträffande säkerhet. I dessa studier fick

22 patienter anagrelid i upp till 4 år.

I den senare studien bedömdes 3 660 patienter som fick anagrelid i en medeldos på cirka 2 mg/dag

beträffande säkerhet. I denna studie fick 34 patienter anagrelid i upp till 5 år.

De vanligaste rapporterade biverkningarna förknippade med anagrelid var huvudvärk som förekom

hos cirka 14 %, palpitationer som förekom hos cirka 9 %, vätskeretention och illamående som båda

förekom hos cirka 6 %, och diarré som förekom hos cirka 5 %. Dessa läkemedelsbiverkningar är

förväntade baserat på farmakologin för anagrelid (hämning av PDE III). Gradvis dostitrering kan

minska dessa effekter (se avsnitt 4.2).

Lista i tabellform över biverkningar

Biverkningar som härrör från kliniska studier, säkerhetsstudier efter godkännandet för försäljning och

spontana rapporter presenteras i nedanstående tabell. Inom organsystemklasserna anges de under

följande rubriker: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000,

< 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000), mycket sällsynta (< 10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Biverkningsfrekvens

Organsystem

enligt MedDRA

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Pancytopeni

Trombocytopeni

Hemorragi

Ekkymos

Metabolism och

nutrition

Vätskereten-

tion

Ödem

Viktförlust

Viktökning

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvud-

värk

Yrsel

Depression

Amnesi

Konfusion

Insomnia

Parestesi

Hypoestesi

Nervositet

Muntorrhet

Migrän

Dysartri

Somnolens

Koordinations-

rubbning

Ögon

Diplopi

Onormal syn

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Biverkningsfrekvens

Organsystem

enligt MedDRA

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Hjärtat

Takykardi

Palpitationer

Kammartakykardi

Kronisk

hjärtinsufficiens

Förmaksflimmer

Supraventrikulär

takykardi

Arytmi

Hypertoni

Synkope

Hjärtinfarkt

Kardiomyopati

Hjärtförstoring

Hjärtsäcks-

utgjutning

Angina pectoris

Postural

hypotoni

Vasodilatation

Torsade de

pointes

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Pulmonell

hypertension

Pneumoni

Pleurautgjutning

Dyspné

Näsblod

Lunginfiltrat

Interstitiell

lungsjukdom

inklusive

pneumonit och

allergisk alveolit

Magtarm-

kanalen

Diarré

Kräkning

Buksmärta

Illamående

Flatulens

Gastrointestinal

blödning

Pankreatit

Anorexia

Dyspepsi

Förstoppning

Gastrointestinal

sjukdom

Kolit

Gastrit

Blödande

tandkött

Lever och

gallvägar

Ökning av enzymer

i levern

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci

Pruritus

Hudmissfärgning

Torr hud

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Artralgi

Myalgi

Ryggsmärta

Njurar och

urinvägar

Impotens

Njursvikt

Nokturi

Tubulointerstitiell

nefrit

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet

Bröstsmärta

Feber

Frossa

Sjukdomskänsla

Svaghet

Influensa-

liknande

syndrom

Smärta

Asteni

Undersökningar

Höjt

blodkreatinin

Pediatrisk population

48 patienter i åldern 6–17 år (19 barn och 29 ungdomar) har fått anagrelid i upp till 6,5 år, antingen i

kliniska studier eller som en del av sjukdomsregistrering (se avsnitt 5.1). Majoriteten av

biverkningarna som observerades var bland de som anges i produktresumén. Säkerhetsdata är dock

begränsade och möjliggör inte en meningsfull jämförelse mellan vuxna patienter och barn (se avsnitt

4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns rapporter om avsiktlig överdosering av anagrelid som har inkommit efter att produkten

godkänts för försäljning. Rapporterade symptom omfattar sinustakykardi och kräkning. Symptomen

skingrades med konservativ behandling.

I högre doser än rekommenderat har anagrelid visat sig framkalla sänkt blodtryck med tillfälliga

förekomster av hypotoni. En enda 5 mg-dos av anagrelid kan leda till blodtrycksfall som vanligtvis

åtföljs av yrsel.

Någon specifik antidot mot anagrelid har inte identifierats. I fall av överdosering krävs noggrann

klinisk övervakning av patienten. I detta ingår kontroll av trombocyttalet beträffande trombocytopeni.

Dosen ska sänkas eller stoppas, efter behov, tills trombocyttalet återgår till det normala.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antineoplastiska medel, ATC-kod: L01XX35.

Verkningsmekanism

Den exakta mekanismen med vilken anagrelid reducerar trombocyttalet i blodet är inte känd. I studier

av cellodlingar hämmade anagrelid faktorerna för transkriptionsuttryck inklusive GATA-1 och FOG-1

som krävs för megakaryocytopoes, vilket slutligen leder till reducerad trombocytproduktion.

In vitro

-studier av human megakaryocytopoes fastställde att anagrelids hämmande verkan på

trombocytbildningen hos människa förmedlas via hämning av mognaden av megakaryocyter, och

genom att reducera deras storlek och ploidi. Tecken på likvärdiga

in vivo

-verkningar observerades i

benmärgsbiopsiprov från behandlade patienter.

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten och effektiviteten för anagrelid som ett trombocytsänkande medel har utvärderats i fyra

öppna, icke-kontrollerade kliniska prövningar (studier med nummer 700-012, 700-014, 700-999 och

13970-301) som innefattade mer än 4 000 patienter med myeloproliferativa sjukdomar

(myeloproliferative disorders, MPD). Hos patienter med essentiell trombocytemi definierades

fullständig respons som ett sänkt trombocyttal till ≤ 600 x 10

/l eller en ≥ 50 % reduktion från

baseline och bevarad reduktion i minst 4 veckor. I studie 700-012, 700-014, 700-999 och studie

13970-301 varierade tiderna fram till fullständig respons mellan 4 och 12 veckor. Övertygande klinisk

fördel med avseende på trombohemorragiska händelser har inte påvisats.

Effekter på hjärtrytm och QTc-intervall

Effekten av två dosnivåer av anagrelid (engångsdoser om 0,5 mg och 2,5 mg) på hjärtrytmen och

QTc-intervallet utvärderades i en dubbelblind, randomiserad crossover-studie med placebo- och aktiv

kontroll av friska, vuxna män och kvinnor.

En dosrelaterad ökning av hjärtfrekvensen sågs under de första 12 timmarna, där den maximala

ökningen skedde runt tiden för maximala koncentrationer. Den maximala ändringen av genomsnittlig

hjärtfrekvens uppkom 2 timmar efter administrering och var +7,8 slag per minut (beats per minute,

bpm) för 0,5 mg och +29,1 bpm för 2,5 mg.

En övergående ökning av medel-QTc sågs för båda doserna under perioder med ökande hjärtfrekvens

och den maximala ändringen i medel-QTcF (Fridericia-korrigering) var +5,0 msek som uppkom efter

2 timmar för 0,5 mg och +10,0 msek som uppkom efter 1 timme för 2,5 mg.

Pediatrisk population

I en öppen klinisk studie med 8 barn och 10 ungdomar (inklusive patienter som tidigare inte hade

behandlats med anagrelid eller hade behandlats med anagrelid i upp till 5 år innan studien) minskade

medianantalet trombocyter till kontrollerade nivåer efter 12 veckors behandling. Den genomsnittliga

dagliga dosen tenderade att vara högre hos ungdomar.

I en pediatrisk registerstudie minskade det genomsnittliga trombocytantalet från tidpunkten för

diagnos och bibehölls i upp till 18 månader hos 14 pediatriska patienter med essentiell trombocytemi

(4 barn och 10 ungdomar) med anagrelidbehandling. I tidigare öppna studier sågs genomsnittliga

minskningar av trombocytantalet hos 7 barn och 9 ungdomar som behandlats under mellan 3 månader

och 6,5 år.

Den genomsnittliga totala dagliga anagreliddosen i samtliga studier hos pediatriska patienter med

essentiell trombocytemi varierade i hög grad, men överlag tyder uppgifterna på att ungdomar skulle

kunna följa liknande start- och underhållsdoser som vuxna och att en lägre startdos på 0,5 mg/dag

skulle vara mer lämpligt för barn över 6 år (se avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 och 5.2). Hos alla pediatriska

patienter krävs noggrann titrering till en patientspecifik daglig dos.

Referensläkemedlet som innehåller anagrelid har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i

undantagsfall”. Detta innebär att det inte varit möjligt att få fullständig information om detta

läkemedel eftersom sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administration av anagrelid till människa absorberas minst 70 % från mag-tarmkanalen. Hos

fastande patienter inträffar toppnivåerna i plasma cirka 1 timme efter administrering.

Farmakokinetiska data från friska försökspersoner fastslog att födointag minskar C

av anagrelid

med 14 %, men ökar AUC med 20 %. Födointag minskade också C

av den aktiva metaboliten 3-

hydroxyanagrelid med 29 %, men hade inte någon effekt på AUC.

Metabolism

Anagrelid metaboliseras främst av CYP1A2 för att bilda 3-hydroxyanagrelid, som metaboliseras

ytterligare via CYP1A2 till den inaktiva metaboliten 2-amino-5, 6-diklor-3, 4-dihydrokinazolin.

Eliminering

Halveringstiden i plasma för anagrelid är kort, cirka 1,3 timmar, och som man kan förvänta sig med

utgångspunkt från dess halveringstid finns inga tecken på anagrelidansamling i plasman. Mindre än

1 % återfinns i urinen som anagrelid. Medelförekomsten av 2-amino-5, 6-diklor-3, 4-dihydrokinazolin

i urin är cirka 18–35 % av den administrerade dosen.

Dessutom visar dessa resultat inga tecken på autoinduktion av anagrelids clearance.

Linjäritet

Dosproportionalitet förekommer i dosområdet 0,5 mg till 2 mg.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data från exponerade fastande barn och ungdomar (ålder 7–16 år) med essentiell

trombocytemi indikerar att dosnormaliserad exponering, C

och AUC av anagrelid tenderade att

vara högre hos barn/ungdomar jämfört med hos vuxna. Det fanns även en trend till högre

dosnormaliserad exponering för den aktiva metaboliten.

Äldre

Farmakokinetiska data från fastande äldre patienter (ålder 65–75 år) med essentiell trombocytopeni

jämfört med data från fastande vuxna patienter (ålder 22–50 år) indikerar att C

och AUC för

anagrelid var 36 % respektive 61 % högre hos äldre patienter, men att C

och AUC för den aktiva

metaboliten, 3-hydroxyanagrelid, var 42 % respektive 37 % lägre hos äldre patienter. Dessa skillnader

beror sannolikt på lägre presystemisk metabolism av anagrelid till 3-hydroxyanagrelid hos de äldre

patienterna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmäntoxicitet

Efter upprepad oral administrering av anagrelid hos hundar observerades subendokardiell blödning

och fokal myokardnekros vid 1 mg/kg/dag eller högre hos hanar och tikar, där hanar var känsligare.

Nivån för ingen observerad effekt (NOEL) för hanhundar (0,3 mg/kg/dag) motsvarar 0,1, 0,1 och 1,6

gånger AUC hos människa för anagrelid vid 2 mg/dag och metaboliterna BCH24426 respektive

RL603.

Reproduktiv toxikologi

Fertilitet

Hos hanråttor fann man att orala doser upp till 240 mg/kg/dag (>1 000 gånger en dos på 2 mg/dag,

baserat på kroppsyta) inte har någon effekt på fertilitet och reproduktionsförmåga. Hos honråttor

observerades ökningar av pre- och postimplatationsförluster och en minskning av det genomsnittliga

antalet levande embryon vid 30 mg/kg/dag. NOEL (10 mg/kg/dag) för denna effekt var 143, 12 och 11

gånger högre än AUC hos människor som administrerats en dos av anagrelid på 2 mg/dag och

metaboliterna BCH24426 respektive RL603.

Studier av embryofetal utveckling

Maternellt toxiska doser av anagrelid till råttor och kaniner förknippades med ökad fosterresorption

och fostermortalitet.

I en studie av pre- och postnatal utveckling hos honråttor gav anagrelid i orala doser på ≥10 mg/kg en

okomplicerad ökning av dräktighetstiden. AUC för anagrelid och metaboliterna BCH24426 och

RL603 vid NOEL-dosen (3 mg/kg/dag) var 14, 2 respektive 2 gånger högre än AUC hos människor

som administrerats en oral dos av anagrelid på 2 mg/dag.

Anagrelid ≥60 mg/kg ökade förlossningstiden och mortaliteten hos moder respektive foster. AUC för

anagrelid och metaboliterna BCH24426 och RL603 vid NOEL-dosen (30 mg/kg/dag) var 425, 31

respektive 13 gånger högre än AUC hos människor som administrerats en oral dos av anagrelid på 2

mg/dag.

Mutagen och karcinogen potential

Studier av den genotoxiska potentialen för anagrelid identifierade inte några mutagena eller

klastogena effekter.

I en tvåårig undersökning av karcinogen effekt på råtta iakttogs icke-neoplastiska och neoplastiska

förekomster som kunde relateras eller orsaksbeläggas till en överdriven farmakologisk effekt. Bland

dessa ökade förekomsten av adrenal feokromocytom relativt till kontrollgruppen hos hanar vid alla

dosnivåer (≥ 3 mg/kg/dag) och hos honor som fått 10 mg/kg/dag och mer. Den lägsta dosen för hanar

(3 mg/kg/dag) motsvarar 37 gånger den mänskliga AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger

dagligen. Adenokarcinom i livmodern, av epigenetiskt ursprung, kunde relateras till en

enzyminduktion av CYP1-familjen. De observerades hos honor som fick 30 mg/kg/dag, motsvarande

572 gånger den mänskliga AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger dagligen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Laktosmonohydrat

Mikrokristallin cellulosa

Krospovidon

Povidon

Laktos, vattenfri

Magnesiumstearat

Kapselns hölje

Gelatin

Titandioxid (E171)

Natriumlaurilsulfat

Vatten

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

4 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Anagrelide Bluefish 0,5 mg hårda kapslar är förpackade i burkar av högdensitetpolyeten (HDPE) med

barnskyddande förslutning av polypropen som innehåller torkmedel.

Förpackningsstorlekar: 42 eller 100 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bluefish Pharmaceuticals AB

Box 49013

100 28 Stockholm

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

56311

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2018-05-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-08-09

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen