Anagrelid Orion 0,5 mg Kapsel, hård

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-04-2021

Aktiva substanser:
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Tillgänglig från:
Orion Corporation
ATC-kod:
L01XX35
INN (International namn):
anagrelidhydrokloridmonohydrat
Dos:
0,5 mg
Läkemedelsform:
Kapsel, hård
Sammansättning:
laktos (vattenfri) Hjälpämne; laktosmonohydrat Hjälpämne; anagrelidhydrokloridmonohydrat 0,61 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 100 kapslar
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57633
Tillstånd datum:
2019-02-07

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Anagrelid Orion 0,5 mg hårda kapslar

anagrelid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Anagrelid Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelid Orion

Hur du tar Anagrelid Orion

Eventuella biverkningar

Hur Anagrelid Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Anagrelid Orion är och vad det används för

Anagrelid Orion innehåller den aktiva substansen anagrelid. Anagrelid Orion är ett läkemedel som

påverkar utvecklingen av blodplättar. Det reducerar antalet blodplättar som produceras av benmärgen

och därmed blir antalet blodplättar i blodet mer normalt. Av denna anledning används det för att

behandla patienter med essentiell trombocytemi.

Essentiell trombocytemi är ett tillstånd som uppkommer när benmärgen producerar alltför många av

de blodceller som kallas blodplättar. Ett stort antal blodplättar i blodet kan ge upphov till allvarliga

problem med blodcirkulation och blodproppsbildning.

Anagrelid som finns i Anagrelid Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Anagrelid Orion

Ta inte Anagrelid Orion

om du är allergisk mot anagrelid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). En allergisk reaktion kan visa sig som utslag, klåda, svullet ansikte eller svullna

läppar, eller andnöd.

om du har måttliga eller allvarliga leverproblem

om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Anagrelid Orion:

om du har eller tror att du kanske har hjärtproblem

om du föddes med förlängt QT-intervall (ses på EKG, elektrisk registrering av hjärtat) eller om

det finns i din familj, eller om du tar andra läkemedel som leder till onormala EKG-

förändringar, eller om du har låga nivåer av elektrolyter, till exempel kalium, magnesium eller

kalcium (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelid Orion”),

om du har några problem med lever eller njurar.

Vid samtidig användning av acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin/ASA och finns i

många läkemedel som används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra

blodproppar) ökar risken för större blödningar (se avsnittet ”Andra läkemedel och Anagrelid Orion”).

Barn och ungdomar

Det finns begränsad information om användning av Anagrelid Orion hos barn och ungdomar, detta

läkemedel ska därför användas med försiktighet.

Andra läkemedel och Anagrelid Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

läkemedel som kan förändra hjärtrytmen, t.ex. sotalol och amiodaron

fluvoxamin som används för att behandla depression

vissa typer av antibiotika, till exempel enoxacin som används för att behandla infektioner

teofyllin som används för att behandla svår astma och andningsproblem

läkemedel som används för att behandla hjärtsjukdomar, t.ex. milrinon, enoximon, amrinon,

olprinon och cilostazol

acetylsalicylsyra (en substans som även kallas aspirin/ASA och finns i många läkemedel som

används för att lindra smärta och sänka feber och även för att förhindra blodproppar)

andra läkemedel som används för att behandla tillstånd som påverkar blodplättarna i blodet,

t.ex. klopidogrel

omeprazol som används för att minska mängden syra som produceras i magsäcken

orala preventivmedel: om du får svår diarré under tiden du tar detta läkemedel kan det påverka

hur väl det orala preventivmedlet fungerar och användning av ytterligare en preventivmetod

rekommenderas (t.ex. kondom). Se instruktionerna i bipacksedeln till det p-piller du tar.

Anagrelid Orion eller dessa läkemedel verkar eventuellt inte på rätt sätt om de tas tillsammans.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Anagrelid Orion bör inte tas av

gravida kvinnor. Kvinnor som löper risk att bli gravida ska se till att de använder effektiva

preventivmedel medan de tar Anagrelid Orion. Tala med din läkare om du behöver råd om

preventivmedel.

Tala om för din läkare om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn. Anagrelid Orion bör inte

tas medan du ammar. Du måste sluta amma om du tar Anagrelid Orion.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats av vissa patienter som tar anagrelid. Undvik att köra bil eller använda maskiner

om du känner dig yr.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Anagrelid Orion innehåller laktos

Anagrelid Orion innehåller 59,5 mg laktos per kapsel. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du

kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Övriga innehållsämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Anagrelid Orion

Ta alltid Anagrelid Orion enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Olika personer kan ta olika mängd Anagrelid Orion beroende på sjukdomstillstånd. Din läkare

ordinerar den dos som är bäst för dig.

Den vanliga startdosen av Anagrelid Orion är 1 mg. Du tar denna dos som en kapsel med 0,5 mg två

gånger per dag i minst en vecka. Därefter kan din läkare antingen öka eller minska antalet kapslar du

tar för att hitta den dos som är bäst lämpad för dig och som behandlar ditt tillstånd mest effektivt.

Kapslarna ska sväljas hela och sköljas ner med ett glas vatten. De får inte krossas och innehållet får

inte lösas upp i vätska. Du kan ta kapslarna i samband med måltid eller efter en måltid eller på

fastande mage. Du bör helst ta kapslarna vid samma tid varje dag.

Ta inte

fler kapslar än din läkare har rekommenderat.

Din läkare kommer att ta blodprover med regelbundna mellanrum för att kontrollera att läkemedlet

verkar effektivt och att din lever och dina njurar fungerar bra.

Om du har tagit för stor mängd av Anagrelid Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning. Medta denna förpackning om du söker dig till läkare eller sjukhus.

Om du har glömt att ta Anagrelid Orion

Ta dina kapslar så snart du kommer ihåg det. Ta nästa dos på den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för

att kompensera för glömd dos.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Tala med din läkare om du är orolig.

Om du märker någon av dessa allvarliga biverkningar ska du kontakta läkare omedelbart.

Mindre vanliga (

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

): hjärtsvikt (tecken på detta är

andnöd, bröstsmärta och bensvullnad på grund av vätskeansamling), svåra problem med

hjärtfrekvensen eller hjärtrytmen (kammartakykardi, supraventrikulär takykardi eller förmaksflimmer),

inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i mage och rygg (pankreatit), blodig kräkning

eller blodig eller svart avföring, kraftig minskning av mängden blodkroppar som kan orsaka svaghet,

blåmärken, blödning eller infektioner (pancytopeni), ökat tryck i lungornas artärer (pulmonell

hypertension; tecken på detta är andnöd, svullna ben eller fotleder samt att läppar och hud kan få en

blåaktig färgton).

Sällsynta (

kan förekomma hos upp till1 av 1 000 användare

njursvikt (liten eller ingen urinering) eller hjärtinfarkt.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

huvudvärk.

Vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

yrsel, trötthet, snabba hjärtslag, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), illamående,

diarré, magont, gaser, kräkningar, minskning av antalet röda blodkroppar (anemi), vätskeansamling

eller utslag.

Mindre vanliga

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

svaghetskänsla eller sjukdomskänsla, högt blodtryck, oregelbundna hjärtslag, svimning, frossa eller

feber, matsmältningsbesvär, aptitlöshet, förstoppning, blåmärken, blödning, svullnad (ödem),

viktförlust, muskelvärk, ledsmärta, ryggont, minskad eller förlorad känsel eller domningar, särskilt i

huden, onormal känsla eller krypningar och stickningar, sömnlöshet, depression, förvirring, nervositet,

muntorrhet, minnesförlust, andfåddhet, näsblod, allvarlig lunginfektion med feber, andnöd, hosta,

slembildning; håravfall, kliande hud eller hudmissfärgning, impotens, bröstsmärta, minskat antal

blodplättar som ökar risken för blödningar eller blåmärken (trombocytopeni), vätskeansamling runt

lungorna eller en ökning av enzymer i levern. Din läkare kan komma att ta ett blodprov som kan visa

en ökning av enzymer i din lever.

Sällsynta

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

blödande tandkött, viktökning, svår bröstsmärta (kärlkramp), hjärtmuskelsjukdom (tecken på detta är

trötthet, bröstsmärta och hjärtklappning), hjärtförstoring, vätskeansamling runt hjärtat, smärtsam

kramp i hjärtats blodkärl (vid vila, vanligtvis under natten eller tidig morgon) (Prinzmetals angina),

förlust av koordination, talsvårigheter, torr hud, migrän, synrubbningar eller dubbelseende, ringningar

i öronen, yrsel när man reser sig upp (speciellt från sittande eller liggande position), ökat behov av att

urinera nattetid, smärta, influensaliknande symtom, sömnighet, vidgade blodkärl, inflammation i

tjocktarmen (tecken på detta är diarré, ofta med blod och slem, magsmärtor och feber), inflammation i

magen (tecken på detta är smärta, illamående och kräkningar), område med onormal täthet i lungan,

förhöjda nivåer av kreatinin i blodprover som kan vara ett tecken på njurproblem.

Har rapporterats (

förekommer hos ett okänt antal användare

potentiellt livshotande, oregelbunden hjärtrytm (torsade de pointes)

leverinflammation, tecken på detta är illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av huden och

ögonen och missfärgning av avföring och urin (hepatit)

lunginflammation (tecken på detta är feber, hosta, andningssvårigheter och väsande andning

som ger ärrbildning på lungorna), (allergisk alveolit, inklusive interstitiell lungsjukdom och

pneumonit)

njurinflammation (tubulointerstitiell nefrit).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Anagrelid Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Om din läkare avbryter din behandling med läkemedlet bör du inte behålla några överblivna kapslar

om inte din läkare ber dig att göra det. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för

att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration för Anagrelid Orion

Den aktiva substansen är anagrelid. Varje kapsel innehåller 0,5 mg anagrelid (som

anagrelidhydrokloridmonohydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Kapseln innehåller: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, povidon (E1201), laktos,

mikrokristallin cellulosa (E460) och magnesiumstearat.

Kapselns hölje: gelatin och titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Anagrelid Orion är ogenomskinliga, vita, hårda 14 mm långa kapslar. Kapslarna är fyllda med ett vitt

till benvitt pulver. Kapslarna tillhandahålls i burkar med 100 hårda kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland

Synthon Hispania S.L.

C/ Castelló, n

Pol. Las Salinas

Sant Boi de Llobregat,

Barcelona, 08830

Spanien

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederländerna

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-15

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Anagrelid Orion 0,5 mg hårda kapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje hård kapsel innehåller anagrelidhydrokloridmonohydrat

motsvarande

0,5 mg anagrelid.

Hjälpämnen med känd effekt

En hård kapsel innehåller 26,6 mg laktos (som monohydrat) och 32,9 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård kapsel

Kapsel storlek 4 (14,3 mm x 5,3 mm) med ogenomskinlig vit underdel och överdel. Kapseln är fylld

med vitt till benvitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Anagrelid Orion är avsett för att minska förhöjda trombocyttal hos patienter med essentiell

trombocytemi (ET) som har riskfaktorer och som är intoleranta mot sin nuvarande behandling eller

vars förhöjda trombocyttal inte sänks till en godtagbar nivå av nuvarande behandling.

Patienter med riskfaktorer

En patient i riskzon med essentiell trombocytemi definieras av minst ett av följande kännetecken:

> 60 år eller

ett trombocyttal på > 1 000 x 10

/l eller

anamnes med trombos/-blödningshändelser.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Anagrelid Orion bör sättas in av en läkare med erfarenhet av att hantera essentiell

trombocytemi.

Dosering

Den rekommenderade startdosen av anagrelid är 1 mg/dag, vilken ska administreras oralt i två delade

doser (0,5 mg/dos).

Startdosen ska behållas i minst en vecka. Efter en vecka kan dosen titreras, på individuell basis, så att

man erhåller den lägsta effektiva dosen som erfordras för att reducera och/eller bevara ett trombocyttal

under 600 x 10

/l och idealt på nivåer mellan 150 x 10

/l och 400 x 10

/l. Den stegvisa dosökningen

får inte överskrida 0,5 mg/dag under en vecka och den rekommenderade maximala singeldosen bör

inte överskrida 2,5 mg (se avsnitt 4.9). Under klinisk utveckling har doser på 10 mg/dag använts.

Effekterna av behandling med anagrelid måste kontrolleras regelbundet (se avsnitt 4.4). Om startdosen

är > 1 mg/dag bör trombocyträkningar utföras varannan dag under den första behandlingsveckan och

därefter minst en gång i veckan tills man nått en stabil underhållsdos. Vanligtvis observeras en

sänkning av trombocyttalet inom 14 till 21 dagar efter det att behandlingen inletts och hos de flesta

patienter observeras och upprätthålls en adekvat terapeutisk respons vid en dos på 1 till 3 mg/dag (för

ytterligare information om de kliniska effekterna, se avsnitt 5.1).

Äldre

De observerade farmakokinetiska skillnaderna mellan äldre och unga patienter med ET (se avsnitt 5.2)

kräver inte någon användning av olika inledningsregimer eller olika dostitreringssteg för att uppnå en

individuell anagrelidregim som är optimerad för patienten.

Under klinisk utveckling var cirka 50 % av patienterna som behandlades med anagrelid över 60 år och

det behövdes inga åldersspecifika dosändringar för dessa patienter. Som förväntat var emellertid

incidensen av allvarliga händelser (främst hjärtsjukdom) dubbelt så hög hos denna åldersgrupp.

Nedsatt njurfunktion

Det finns endast begränsade farmakokinetiska data för denna patientgrupp. De potentiella riskerna och

vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med nedsatt njurfunktion bör bedömas innan

behandlingen inleds (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Det finns endast begränsade farmakokinetiska data för denna patientgrupp. Levermetabolism utgör

dock den huvudsakliga vägen för clearance av anagrelid och leverfunktionen kan därför förväntas

påverka denna process. Därför rekommenderas att man avstår från att behandla patienter med måttligt

eller allvarligt nedsatt leverfunktion med anagrelid. De potentiella riskerna och vinsterna med

anagrelidbehandling för en patient med lindrigt nedsatt leverfunktion bör bedömas innan behandlingen

inleds (se avsnitt 4.3 och 4.4)

.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för anagrelid för barn har inte fastställts. Erfarenhet från barn och ungdomar är

mycket begränsad och anagrelid bör användas med försiktighet i denna patientgrupp. Eftersom det inte

finns några särskilda riktlinjer för användning hos barn anses WHO:s diagnoskriterier för ET hos

vuxna vara relevanta för den pediatriska populationen. Diagnostiska riktlinjer för essentiell

trombocytemi bör följas noggrant och diagnosen omvärderas regelbundet i fall av osäkerhet, med

försök att skilja mellan hereditär och sekundär trombocytos, vilket kan inkludera genetisk analys och

benmärgsbiopsi.

Vanligtvis övervägs cytoreduktiv behandling hos pediatriska högriskpatienter.

Behandling med anagrelid bör endast inledas om patienten visar tecken på sjukdomsprogression eller

har trombos. Om behandling inleds ska fördelarna och riskerna med anagrelidbehandling bedömas

regelbundet och behovet av fortsatt behandling utvärderas regelbundet.

Målvärden för trombocyttal bestäms av behandlande läkare för varje individuell patient.

Avbrytande av behandling bör övervägas till pediatriska patienter som inte visar ett tillfredsställande

behandlingssvar efter ungefär 3 månader.

Tillgänglig information finns i avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2, men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Administreringssätt

För oral användning. Kapslarna ska sväljas hela. De får inte krossas och innehållet får inte lösas upp i

vätska.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot anagrelid eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt leverfunktion.

Patienter med måttligt eller allvarligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 50 m1/min).

4.4

Varningar och försiktighet

Nedsatt leverfunktion

De potentiella riskerna och vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med lindrigt nedsatt

leverfunktion bör bedömas innan behandlingen inleds. Den rekommenderas inte till patienter med

förhöjda transaminaser (> 5 gånger det övre referensvärdet) (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Nedsatt njurfunktion

De potentiella riskerna och vinsterna med anagrelidbehandling för en patient med nedsatt njurfunktion

bör bedömas innan behandlingen inleds (se avsnitt 4.2 och 4.3).

Övervakning

Behandling erfordrar noggrann klinisk övervakning av patienten, vilket innefattar fullständigt

blodstatus (räkning av hemoglobin och vita blodkroppar och trombocyter), bedömning av

leverfunktion (ALAT och ASAT), njurfunktion (kreatinin och urea i serum) och elektrolyter (kalium,

magnesium och kalcium).

Trombocyter

Trombocyttalet ökar inom 4 dagar efter det att behandlingen med anagrelid stoppats och återgår till

nivåerna före behandlingen inom 10 till 14 dagar, eventuellt till nivåer som överstiger baslinjevärdena.

Trombocyter ska därför övervakas regelbundet.

Kardiovaskulärt

Allvarliga kardiovaskulära biverkningar inklusive fall av torsade de pointes, kammartakykardi,

kardiomyopati, hjärtförstoring och kronisk hjärtinsufficiens har rapporterats (se avsnitt 4.8).

Försiktighet bör iakttas när anagrelid används till patienter med kända riskfaktorer för förlängning av

QT-intervallet, till exempel kongenitalt långt QT-syndrom, en känd anamnes med förvärvad QTc-

förlängning, läkemedel som kan förlänga QTc-intervallet och hypokalemi.

Försiktighet bör även iakttas i populationer som kan ha en högre maximal plasmakoncentration (C

av anagrelid eller dess aktiva metobolit, 3-hydroxi-anagrelid, till exempel vid nedsatt leverfunktion

eller användning med CYP1A2-hämmare (se avsnitt 4.5).

Noggrann övervakning avseende en effekt på QTc-intervallet rekommenderas.

En kardiovaskulär undersökning, inklusive ett baslinje-EKG och ekokardiografi rekommenderas för

alla patienter innan behandling med anagrelid inleds. Under behandling bör alla patienter övervakas

regelbundet (med t.ex. EKG eller ekokardiografi) med avseende på tecken på kardiovaskulära effekter

som kan kräva ytterligare kardiovaskulär undersökning och utredning. Hypokalemi eller

hypomagnesemi måste korrigeras före administrering av anagrelid och bör kontrolleras regelbundet

under behandling.

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III och p.g.a. dess positivt inotropa och kronotropa

effekter bör anagrelid användas med försiktighet till patienter i alla åldersgrupper med känd eller

misstänkt hjärtsjukdom. Dessutom har allvarliga kardiovaskulära biverkningar uppkommit hos

patienter utan misstänkt hjärtsjukdom och med normala resultat vid kardiovaskulär undersökning före

behandling.

Anagrelid bör användas endast när den möjliga nyttan med behandlingen uppväger de möjliga riskerna.

Pulmonell hypertension

Det har rapporterats fall av pulmonell hypertension hos patienter som behandlats med anagrelid.

Patienterna ska utvärderas för tecken och symtom på underliggande hjärtlungsjukdom före insättande

av och under behandling med anagrelid.

Pediatrisk population

Det finns endast mycket begränsade data om användningen av anagrelid på barn och anagrelid bör

användas med försiktighet i denna patientgrupp (se avsnitt 4.2, 4.8, 5.1 och 5.2).

Precis som hos vuxna patienter ska fullständigt blodstatus tas och bedömning av hjärt-, lever- och

njurfunktion genomföras innan behandlingen påbörjas och regelbundet under behandlingens gång.

Sjukdomen kan utvecklas till myelofibros eller AML. Även om frekvensen för sådan progression inte

är känd har barn ett längre sjukdomsförlopp och kan därför löpa ökad risk för maligna förändringar i

förhållande till vuxna. Barn ska övervakas regelbundet med avseende på sjukdomsprogression enligt

allmän klinisk praxis, som fysisk undersökning, bedömning av relevanta sjukdomsmarkörer och

benmärgsbiopsi.

Eventuella avvikelser ska utvärderas omgående och lämpliga åtgärder vidtas, vilket även kan innebära

dosreduktion, behandlingsavbrott eller behandlingsavbrytande.

Kliniskt relevanta interaktioner

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III (PDE III). Samtidig användning av anagrelid och

andra PDE III-hämmare som milrinon, amrinon, enoximon, olprinon och cilostazol rekommenderas

inte.

Samtidig användning av anagrelid och acetylsalicylsyra har förknippats med allvarliga hemorragiska

händelser (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är nästintill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Endast begränsade farmakokinetiska och/eller farmakodynamiska studier har utförts för att undersöka

möjliga interaktioner mellan anagrelid och andra läkemedel.

Effekter av andra aktiva substanser på anagrelid

Interaktionsstudier

in vivo

på människa har visat att digoxin och warfarin inte påverkar

anagrelids farmakokinetiska egenskaper.

CYP1A2-hämmare

Anagrelid metaboliseras främst av CYP1A2. Det är känt att CYP1A2 hämmas av flera

läkemedel, däribland fluvoxamin och enoxacin, och sådana läkemedel skulle i teorin kunna ha

en negativ påverkan på clearance för anagrelid.

CYP1A2-inducerare

CYP1A2-inducerare (som omeprazol) kan minska exponeringen av anagrelid (se avsnitt 5.2).

Konsekvenserna på säkerhets- och effektprofilen för anagrelid har inte fastställts. Klinisk och

biologisk övervakning rekommenderas därför av patienter som samtidigt tar CYP1A2-

inducerare. Anagreliddosen kan vid behov justeras.

Effekter av anagrelid på andra aktiva substanser

Anagrelid uppvisar en viss begränsad hämmande verkan gentemot CYP1A2 vilket kan innebära

en teoretisk risk för interaktion med andra samadministrerade läkemedel med samma

clearancemekanism, t.ex. teofyllin.

Anagrelid hämmar PDE III. Effekterna av läkemedel med likartade egenskaper, som

inotroperna milrinon, enoximon, amrinon, olprinon och cilostazol kan förstärkas av anagrelid.

Interaktionsstudier in vivo på människa har visat att anagrelid inte påverkar de farmakokinetiska

egenskaperna hos digoxin eller warfarin.

Vid de doser som rekommenderas för användning i behandlingen av essentiell trombocytemi,

kan anagrelid förstärka effekterna av andra läkemedel som hämmar eller modifierar

trombocytfunktionen, t.ex. acetylsalicylsyra.

En klinisk interaktionsstudie på friska försökspersoner visade att samadministrering av

upprepad dos anagrelid 1 mg en gång dagligen och acetylsalicylsyra 75 mg en gång dagligen

kan förstärka de trombocytaggregationshämmande effekterna för varje aktiv substans jämfört

med om enbart acetylsalicylsyra administrerades. Hos vissa patienter med ET som samtidigt

behandlades med acetylsalicylsyra och anagrelid inträffade större hemorragi. De potentiella

riskerna med samtidig användning av anagrelid och acetylsalicylsyra ska därför bedömas,

särskilt för patienter med hög riskprofil för blödning, innan behandling inleds.

Anagrelid kan orsaka tarmstörningar hos vissa patienter och försämra absorptionen av

hormonella orala preventivmedel.

Födointeraktioner

Födointag fördröjer absorptionen av anagrelid men förändrar inte signifikant den systemiska

exponeringen.

Effekterna av föda på biotillgängligheten anses inte vara kliniskt relevanta för användningen av

anagrelid.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertila kvinnor

Fertila kvinnor ska använda effektiv preventivmetod under behandling med anagrelid.

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med anagrelid saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för människa är okänd.

Därför rekommenderas inte användning av Anagrelid Orion under graviditet.

Om anagrelid används under graviditet, eller om en patient blir gravid medan hon använder

läkemedlet, måste hon informeras om de potentiella riskerna för fostret.

Amning

Det är okänt om anagrelid/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Tillgängliga djurdata har visat att

anagrelid/metaboliter utsöndras i mjölk. En risk för det nyfödda barnet/spädbarnet kan inte uteslutas.

Amning ska avbrytas under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Inga humandata om effekten av anagrelid på fertilitet finns tillgängliga. Hos hanråttor sågs ingen

effekt på fertilitet eller reproduktionsförmåga med anagrelid. Hos honråttor störde anagrelid

implantationen vid användning av doser som översteg det terapeutiska intervallet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Vid klinisk utveckling var rapporter om yrsel vanliga. Patienter som får yrsel bör inte framföra fordon

eller använda maskiner medan de tar anagrelid.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten för anagrelid har undersökts i 4 öppna kliniska studier. I 3 av studierna bedömdes

942 patienter som fick anagrelid i en medeldos på cirka 2 mg/dag beträffande säkerhet. I dessa studier

fick 22 patienter anagrelid i upp till 4 år.

I den senare studien bedömdes 3 660 patienter som fick anagrelid i en medeldos på cirka 2 mg/dag

beträffande säkerhet. I denna studie fick 34 patienter anagrelid i upp till 5 år.

De vanligaste rapporterade biverkningarna förknippade med anagrelid var huvudvärk som förekom

hos cirka 14 %, palpitationer som förekom hos cirka 9 %, vätskeretention och illamående som båda

förekom hos cirka 6 %, och diarré som förekom hos cirka 5 %. Dessa läkemedelsbiverkningar är

förväntade baserat på farmakologin för anagrelid (hämning av PDE III). Gradvis dostitrering kan

minska dessa effekter (se avsnitt 4.2).

Lista i tabellform över biverkningar

Biverkningar som härrör från kliniska studier, säkerhetsstudier efter godkännandet för försäljning och

spontana rapporter presenteras i nedanstående tabell. Inom organsystemklasserna anges de under

följande rubriker: mycket vanliga

(≥

1/10), vanliga

(≥

1/100, <1/10), mindre vanliga

(≥

1/1 000,

<1/100), sällsynta

(≥

1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande

allvarlighetsgrad.

Biverkningsfrekvens

Organsystem

enligt MedDRA

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Anemi

Pancytopeni

Trombocytopeni

Hemorragi

Ekkymos

Metabolism och

nutrition

Vätske-

retention

Ödem

Viktminskning

Viktökning

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvud-

värk

Yrsel

Depression

Amnesi

Konfusion

Insomnia

Parestesi

Hypoestesi

Nervositet

Muntorrhet

Migrän

Dysartri

Somnolens

Koordinations-

rubbning

Ögon

Diplopi

Onormal syn

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Hjärtat

Takykardi

Palpitationer

Kammartakykardi

Kronisk

hjärtinsufficiens

Förmaksflimmer

Supraventrikulär

takykardi

Arytmi

Hypertoni

Synkope

Hjärtinfarkt

Kardiomyopati

Hjärtförstoring

Hjärtsäcks-

utgjutning

Angina pectoris

Postural

hypotoni

Vasodilatation

Prinzmetals

angina

Torsade de

pointes

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Pulmonell

hypertension

Pneumoni

Pleurautgjutning

Dyspné

Näsblod

Lunginfiltrat

Interstitiell

lungsjukdom

inklusive

pneumonit och

allergisk alveolit

Magtarm-

kanalen

Diarré

Kräkning

Buksmärta

Illamående

Flatulens

Gastrointestinal

blödning

Pankreatit

Anorexia

Dyspepsi

Förstoppning

Gastrointestinal

sjukdom

Kolit

Gastrit

Blödande

tandkött

Lever och

gallvägar

Ökning av enzymer

i levern

Hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Utslag

Alopeci

Pruritus

Hudmissfärgning

Torr hud

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Artralgi

Myalgi

Ryggsmärta

Njurar och

urinvägar

Impotens

Njursvikt

Nokturi

Tubulointerstitiell

nefrit

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Trötthet

Bröstsmärta

Feber

Frossa

Sjukdomskänsla

Svaghet

Influensa-

liknande

syndrom

Smärta

Asteni

Undersökningar

Höjt

blodkreatinin

Pediatrisk population

48 patienter i åldern 6–17 år (19 barn och 29 ungdomar) har fått anagrelid i upp till 6,5 år, antingen i

kliniska studier eller som en del av sjukdomsregistrering (se avsnitt 5.1). Majoriteten av

biverkningarna som observerades var bland de som anges i produktresumén. Säkerhetsdata är dock

begränsade och möjliggör inte en meningsfull jämförelse mellan vuxna patienter och barn (se

avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Det finns rapporter om avsiktlig överdosering av anagrelid som har inkommit efter att produkten

godkänts för försäljning. Rapporterade symtom omfattar sinustakykardi och kräkning. Symtomen

skingrades med konservativ behandling.

I högre doser än rekommenderat har anagrelid visat sig framkalla sänkt blodtryck med tillfälliga

förekomster av hypotoni. En enda 5 mg-dos av anagrelid kan leda till blodtrycksfall som vanligtvis

åtföljs av yrsel.

Någon specifik antidot mot anagrelid har inte identifierats. I fall av överdosering krävs noggrann

klinisk övervakning av patienten. I detta ingår kontroll av trombocyttalet beträffande trombocytopeni.

Dosen ska sänkas eller stoppas, efter behov, tills trombocyttalet återgår till det normala.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, övriga antineoplastiska medel, ATC-kod:

L01XX35.

Verkningsmekanism

Den exakta mekanismen med vilken anagrelid reducerar trombocyttalet i blodet är inte känd. I studier

av cellodlingar hämmade anagrelid faktorerna för transkriptionsuttryck inklusive GATA-1 och FOG-1

som krävs för megakaryocytopoes, vilket slutligen leder till reducerad trombocytproduktion.

In vitro

-studier av human megakaryocytopoes fastställde att anagrelids hämmande verkan på

trombocytbildningen hos människa förmedlas via hämning av mognaden av megakaryocyter, och

genom att reducera deras storlek och ploidi. Tecken på likvärdiga

in vivo

-verkningar observerades i

benmärgsbiopsiprov från behandlade patienter.

Anagrelid hämmar cykliskt AMP-fosfodiesteras III.

Klinisk effekt och säkerhet

Säkerheten och effektiviteten för anagrelid som ett trombocytsänkande medel har utvärderats i fyra

öppna, icke-kontrollerade kliniska prövningar (studier med nummer 700-012, 700-014, 700-999 och

13970-301) som innefattade fler än 4 000 patienter med myeloproliferativa neoplasmer

(myeloproliferative neoplasms, MPNs). Hos patienter med essentiell trombocytemi definierades

fullständig respons som ett sänkt trombocyttal till

600 x 10

/l eller en

50 % reduktion från

baseline och bevarad reduktion i minst 4 veckor. I studierna 700-012, 700-014, 700-999 och studie

13970-301 varierade tiderna fram till fullständig respons mellan 4 och 12 veckor. Övertygande klinisk

fördel med avseende på trombohemorragiska händelser har inte påvisats.

Effekter på hjärtrytm och QTc-intervall

Effekten av två dosnivåer av anagrelid (engångsdoser om 0,5 mg och 2,5 mg) på hjärtrytmen och QTc-

intervallet utvärderades i en dubbelblind, randomiserad crossover-studie med placebo- och aktiv

kontroll av friska, vuxna män och kvinnor.

En dosrelaterad ökning av hjärtfrekvensen sågs under de första 12 timmarna, där den maximala

ökningen skedde runt tiden för maximala koncentrationer. Den maximala ändringen av genomsnittlig

hjärtfrekvens uppkom 2 timmar efter administrering och var +7,8 slag per minut (beats per minute,

bpm) för 0,5 mg och +29,1 bpm för 2,5 mg.

En övergående ökning av medel-QTc observerades för båda doserna under perioder med ökande

hjärtfrekvens och den maximala ändringen i medel-QTcF (Fridericia-korrigering) var +5,0 msek som

uppkom efter 2 timmar för 0,5 mg och +10,0 msek som uppkom efter 1 timme för 2,5 mg.

Pediatrisk population

I en öppen klinisk studie med 8 barn och 10 ungdomar (inklusive patienter som tidigare inte hade

behandlats med anagrelid eller hade behandlats med anagrelid i upp till 5 år innan studien) minskade

medianantalet trombocyter till kontrollerade nivåer efter 12 veckors behandling. Den genomsnittliga

dagliga dosen tenderade att vara högre hos ungdomar.

I en pediatrisk registerstudie minskade det genomsnittliga trombocytantalet från tidpunkten för

diagnos och bibehölls i upp till 18 månader hos 14 pediatriska patienter med essentiell trombocytemi

(4 barn och 10 ungdomar) med anagrelidbehandling. I tidigare öppna studier observerades

genomsnittliga minskningar av trombocytantalet hos 7 barn och 9 ungdomar som behandlats mellan

3 månader och 6,5 år.

Den genomsnittliga totala dagliga anagreliddosen i samtliga studier hos pediatriska patienter med

essentiell trombocytemi varierade i hög grad, men överlag tyder uppgifterna på att ungdomar skulle

kunna följa liknande start- och underhållsdoser som vuxna och att en lägre startdos på 0,5 mg/dag

skulle vara mer lämpligt för barn över 6 år (se avsnitt 4.2, 4.4, 4.8 och 5.2). Hos alla pediatriska

patienter krävs noggrann titrering till en patientspecifik daglig dos.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administration av anagrelid i människa absorberades minst 70 % från mag-tarmkanalen. Hos

fastande försökspersoner inträffar toppnivåerna i plasma cirka 1 timme efter administrering.

Farmakokinetiska data från friska försökspersoner fastslog att födointag minskar C

av anagrelid

med 14 %, men ökar AUC med 20 %. Födointag minskade också C

av den aktiva metaboliten

3-hydroxyanagrelid med 29 %, men hade inte någon effekt på AUC.

Metabolism

Anagrelid metaboliseras främst av CYP1A2 för att bilda 3-hydroxyanagrelid, som metaboliseras

ytterligare via CYP1A2 till den inaktiva metaboliten 2-amino-5, 6-diklor-3, 4-dihydrokinazolin.

Effekten av omeprazol, en CYP1A2-inducerare, på farmakokinetiken för anagrelid undersöktes hos

20 friska vuxna försökspersoner efter flera doser på 40 mg en gång dagligen. Resultaten visade att vid

förekomst av omeprazol minskade AUC

(0-∞)

, AUC

(0-t)

, och C

av anagrelid med 27 %, 26 %

respektive 36 % och motsvarande värden för 3-hydroxyanagrelid, en metabolit av anagrelid, minskade

med 13 %, 14 % respektive 18 %.

Eliminering

Halveringstiden i plasma för anagrelid är kort, cirka 1,3 timmar, och som förväntat med utgångspunkt

från dess halveringstid finns inga tecken på ackumulering av anagrelid i plasman. Mindre än 1 %

återfinns i urinen som anagrelid. Medelförekomsten av 2-amino-5, 6-diklor-3, 4-dihydrokinazolin i

urin är cirka 18–35 % av den administrerade dosen.

Dessutom visar dessa resultat inga tecken på autoinduktion av anagrelids clearance.

Linjäritet

Dosproportionalitet förekommer i dosområdet 0,5 mg till 2 mg.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data från exponerade fastande barn och ungdomar (ålder 7–16 år) med essentiell

trombocytemi indikerar att dosnormaliserad exponering, C

och AUC av anagrelid tenderade att vara

högre hos barn/ungdomar jämfört med hos vuxna. Det fanns även en trend till högre dosnormaliserad

exponering för den aktiva metaboliten.

Äldre

Farmakokinetiska data från fastande äldre patienter (ålder 65–75 år) med essentiell trombocytopeni

jämfört med data från fastande vuxna patienter (ålder 22–50 år) indikerar att C

och AUC för

anagrelid var 36 % respektive 61 % högre hos äldre patienter, men att C

och AUC för den aktiva

metaboliten, 3-hydroxyanagrelid, var 42 % respektive 37 % lägre hos äldre patienter. Dessa skillnader

beror sannolikt på lägre presystemisk metabolism av anagrelid till 3-hydroxyanagrelid hos de äldre

patienterna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Allmäntoxicitet

Efter upprepad oral administrering av anagrelid hos hundar observerades subendokardiell blödning

och fokal myokardnekros vid 1 mg/kg/dag eller högre hos hanar och tikar, där hanar var känsligare.

Nivån för ingen observerad effekt (NOEL) för hanhundar (0,3 mg/kg/dag) motsvarar 0,1, 0,1 och

1,6 gånger AUC hos människa för anagrelid vid 2 mg/dag och metaboliterna BCH24426 respektive

RL603.

Reproduktiv toxikologi

Fertilitet

Hos hanråttor fann man att orala doser av anagrelid upp till 240 mg/kg/dag (> 1 000 gånger en dos på

2 mg/dag, baserat på kroppsyta) inte har någon effekt på fertilitet och reproduktionsförmåga. Hos

honråttor observerades ökningar av pre- och postimplatationsförluster och en minskning av det

genomsnittliga antalet levande embryon vid 30 mg/kg/dag. NOEL (10 mg/kg/dag) för denna effekt var

143, 12 och 11 gånger högre än AUC hos människor som administrerats en dos av anagrelid på

2 mg/dag och metaboliterna BCH24426 respektive RL603.

Studier av embryofetal utveckling

Maternellt toxiska doser av anagrelid i råttor och kaniner förknippades med ökad fosterresorption och

fostermortalitet.

I en pre- och postnatal utvecklingsstudie hos honråttor gav anagrelid i orala doser på ≥ 10 mg/kg en

okomplicerad ökning av dräktighetstiden. Vid NOEL-dosen (3 mg/kg/dag) var AUC för anagrelid och

metaboliterna BCH24426 och RL603 14, 2 respektive 2 gånger högre än AUC hos människor som

administrerats en oral dos av anagrelid på 2 mg/dag.

Anagrelid ≥ 60 mg/kg ökade förlossningstiden och mortaliteten hos moder respektive foster. Vid

NOEL-dosen (30 mg/kg/dag) var AUC för anagrelid och metaboliterna BCH24426 och RL603 425,

31 respektive 13 gånger högre än AUC hos människor som administrerats en oral dos av anagrelid på

2 mg/dag.

Mutagen och karcinogen potential

Studier av den genotoxiska potentialen för anagrelid identifierade inte några mutagena eller klastogena

effekter.

I en tvåårig studie av karcinogen effekt på råtta oberverades icke-neoplastiska och neoplastiska

förekomster som kunde relateras eller tillskrivas en överdriven farmakologisk effekt. Bland dessa

ökade förekomsten av adrenal feokromocytom relativt till kontrollgruppen hos hanar vid alla

dosnivåer

(≥

3 mg/kg/dag) och hos honor som fått 10 mg/kg/dag och mer. Den lägsta dosen i hanar

(3 mg/kg/dag) motsvarar 37 gånger den mänskliga AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger

dagligen. Adenokarcinom i livmodern, av epigenetiskt ursprung, kunde relateras till en

enzyminduktion av CYP1-familjen. De observerades hos honor som fick 30 mg/kg/dag, motsvarande

572 gånger den mänskliga AUC-exponeringen efter en dos på 1 mg två gånger dagligen.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Laktosmonohydrat

Kroskarmellosnatrium

Povidon (E1201)

Laktos

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Magnesiumstearat

Kapselns hölje

Gelatin

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Burkar av högdensitetpolyeten (HDPE) med torkmedel och barnskyddande förslutning av polypropen

(PP), innehållande 100 kapslar.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

57633

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2019-02-07

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-15

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen