Ammonaps

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

11-11-2020

Aktiva substanser:
Natrium phenylbutyrate
Tillgänglig från:
Immedica Pharma AB
ATC-kod:
A16AX03
INN (International namn):
sodium phenylbutyrate
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Ornithine Carbamoyltransferase Deficiency Disease; Citrullinemia; Carbamoyl-Phosphate Synthase I Deficiency Disease
Terapeutiska indikationer:
Ammonaps är indicerat som tilläggsbehandling vid kronisk hantering av urea-cykeln sjukdomar, där brister i carbamylphosphate synthetase, ornitin transcarbamylase orargininosuccinate synthetase. Det är indicerat för patienter med neonatal debut presentation (komplett enzym brister, presentera inom de första 28 dagarna i livet). Det är också indicerat för patienter med sen debut av sjukdomen(delvis enzym brister, presentera efter den första månaden i livet) som har en historia av hyperammonaemic encefalopati.
Produktsammanfattning:
Revision: 20
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000219
Tillstånd datum:
1999-12-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000219

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - danska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - franska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - polska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - finska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

11-11-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

09-11-2009

Bipacksedel Bipacksedel - norska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

11-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

11-11-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

11-11-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

11-11-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

AMMONAPS 500 mg tabletter

Natriumfenylbutyrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad AMMONAPS är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar AMMONAPS

Hur du tar AMMONAPS

Eventuella biverkningar

Hur AMMONAPS ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad AMMONAPS är och vad det används för

AMMONAPS skrivs ut till patienter med ureaomsättningssjukdomar. Patienter som lider av dessa

ovanliga åkommor saknar vissa leverenzymer och kan därför inte utsöndra kväverester. Kväve är en

byggsten i proteiner och därför samlas kväve i kroppen när man har ätit proteiner. Kväverester i form

av ammoniak är speciellt giftiga för hjärnan och leder i svåra fall till sänkt medvetandegrad och koma.

AMMONAPS hjälper kroppen att utsöndra kväverester och reducerar mängden ammoniak i din kropp.

2.

Vad du behöver veta innan du tar AMMONAPS

Ta inte AMMONAPS:

om du är gravid

om du ammar

om du är allergisk mot natriumfenylbutyrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar AMMONAPS

om du har svårigheter att svälja, eftersom AMMONAPS tabletter kan fastna i matstrupen och

orsaka sår. Om du har svårt att svälja, rekommenderas AMMONAPS granulat istället.

om du lider av hjärtsvikt, en nedsatt njurfunktion eller annan sjukdom då kvarhållandet av de

natriumsalter som finns i detta läkemedel kan försämra ditt tillstånd

om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom AMMONAPS utsöndras från kroppen

genom njurarna och levern

vid behandling av små barn, eftersom de kan ha svårt att svälja tabletterna och kan sätta i

halsen. Användning av AMMONAPS granulat rekommenderas istället.

AMMONAPS ska kombineras med en proteinreducerad kost som anpassas individuellt för dig av

läkaren eller dietisten. Denna diet måste följas noga.

AMMONAPS förhindrar inte helt att ett akut överskott av ammoniak i blodet uppkommer och är inte

lämplig för behandling av ett sådant tillstånd, som räknas som ett akut medicinskt tillstånd.

Om du behöver göra laboratorietester är det viktigt att påminna doktorn om att du tar AMMONAPS,

eftersom natriumfenylbutyrat kan påverka resultaten av vissa laboratorietester.

Andra läkemedel och AMMONAPS

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som innehåller:

valproat (ett läkemedel mot epilepsi),

haloperidol (används vid vissa psykotiska störningar),

kortikosteroider (kortison-liknande läkemedel som används för att lindra inflammerade områden

av kroppen)

probenicid (för behandling av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet förknippat med gikt).

Dessa läkemedel kan påverka effekten av AMMONAPS och du kan behöva göra tätare kontroller av

blodet. Om du är osäker på om dina läkemedel innehåller dessa substanser, ska du fråga din läkare

eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Använd inte AMMONAPS om du är gravid, eftersom detta läkemedel kan skada fostret. Om du är en

kvinna som kan bli gravid, måste du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med

AMMONAPS.

Använd inte AMMONAPS om du ammar, eftersom detta läkemedel kan passera över till bröstmjölken

och skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekterna på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts.

AMMONAPS innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 62 mg natrium per tablett.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver 6 eller fler tabletter dagligen under en längre

period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig kost)

3.

Hur du tar AMMONAPS

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosering

Den dagliga dosen av AMMONAPS beräknas utifrån din förmåga att tåla protein, kost och kroppsvikt

eller kroppsyta. Du kommer att behöva regelbundna blodprovskontroller för att fastställa rätt daglig

dosering. Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du skall ta.

Administreringssätt

AMMONAPS skall intas via munnen, uppdelat på lika stora doser, i samband med varje måltid (till

exempel tre gånger per dag). AMMONAPS skall intas tillsammans med en stor mängd vatten.

AMMONAPS måste tas med en speciell proteinreducerad kost.

AMMONAPS tabletter skall inte ges till barn som har svårigheter att svälja. Istället rekommenderas

användning av AMMONAPS granulat.

Du behöver få behandling och hålla diet hela livet, om du inte genomgår en lyckad

levertransplantation.

Om du har tagit för stor mängd av AMMONAPS

Patienter som har tagit mycket höga doser av AMMONAPS upplevde:

sömnighet, trötthet, yrsel och vid mer sällsynta tillfällen förvirring,

huvudvärk,

förändrad smakuppfattning,

nedsatt hörsel,

desorientering,

försämrat minne,

försämring av befintliga neurologiska tillstånd.

Om du upplever någon av dessa symtom, ska du omedelbart kontakta din läkare eller närmaste

akutmottagning för stödjande behandling.

Om du har glömt att ta AMMONAPS

Ta nästa dos så snart som möjligt vid nästa måltid. Försäkra dig om att det är minst 3 timmar mellan

två doser. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Frekvensen för möjliga biverkningar räknas upp nedan.

Mycket vanliga:

Drabbar fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

Drabbar 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga:

Drabbar 1 till 10 användare av 1000

Sällsynta:

Drabbar 1 till 10 användare av 10 000

Mycket sällsynta:

Drabbar färre än 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens: Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Mycket vanliga biverkningar: oregelbundna menstruationer eller uteblivna menstruationer.

Om du är sexuellt aktiv och menstruationerna upphör helt, ta inte för givet att detta har orsakats av

AMMONAPS. Om detta inträffar, bör du diskutera det med din läkare, eftersom utebliven

menstruation också kan bero på graviditet (se avsnittet om graviditet och amning ovan).

Vanliga biverkningar: förändrat antal blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och

blodplättar), minskad aptit, depression, irritabilitet, huvudvärk, svimning, vätskeansamling (svullnad),

smakförändringar, buksmärtor, kräkningar, illamående, förstoppning, hudlukt, utslag, onormal

njurfunktion, viktökning, förändrade laboratorietestvärden.

Mindre vanliga biverkningar: brist på röda blodkroppar på grund av benmärgsdepression, uppkomst av

blåmärken, förändrad hjärtrytm, ändtarmsblödningar, magirritation, magsår, inflammation i

bukspottkörteln.

Om upprepade kräkningar uppträder, skall du kontakta din läkare omedelbart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur AMMONAPS ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumfenylbutyrat.

Varje AMMONAPS tablett innehåller 500 mg natriumfenylbutyrat.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat och kolloidal vattenfri

kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AMMONAPS tabletter är benvita, ovala och präglade med ”UCY 500”.

Tabletterna är förpackade i plastflaskor med barnsäkra lock. Varje flaska innehåller 250 eller

500 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

Tillverkare

PATHEON France – BOURGOIN JALLIEU

40 boulevard de Champaret

BOURGOIN JALLIEU

38300

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

AMMONAPS 940 mg/g granulat

Natriumfenylbutyrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om

Vad AMMONAPS är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar AMMONAPS

Hur du tar AMMONAPS

Eventuella biverkningar

Hur AMMONAPS ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad AMMONAPS är och vad det används för

AMMONAPS skrivs ut till patienter med ureaomsättningssjukdomar. Patienter som lider av dessa

ovanliga åkommor har brist på vissa leverenzymer och kan därför inte utsöndra kväverester. Kväve är

en byggsten i proteiner och därför samlas kväve i kroppen när man har ätit proteiner. Kväverester i

form av ammoniak är speciellt giftiga för hjärnan och leder i svåra fall till sänkt medvetandegrad och

koma.

AMMONAPS hjälper kroppen att utsöndra kväverester, och reducerar mängden ammoniak i din

kropp.

2.

Vad du behöver veta innan du tar AMMONAPS

Ta inte AMMONAPS

om du är gravid

om du ammar

om du är allergisk mot natriumfenylbutyrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar AMMONAPS

om du lider av hjärtsvikt, en nedsättning av din njurfunktion eller annan sjukdom då

kvarhållandet av de natriumsalter som finns i detta läkemedel kan försämra ditt tillstånd

om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom AMMONAPS utsöndras från kroppen

genom njurarna och levern.

AMMONAPS ska kombineras med en kost, som är proteinreducerad och som anpassas individuellt

för dig av läkaren eller dietisten. Denna diet måste följas noga.

AMMONAPS förhindrar inte helt att ett akut överskott av ammoniak i blodet uppkommer och är inte

lämplig för behandling av ett sådant tillstånd, som räknas som ett akut medicinskt tillstånd.

Om du behöver göra laboratorietester är det viktigt att påminna doktorn om att du tar AMMONAPS,

eftersom natriumfenylbutyrat kan påverka resultaten av vissa laboratorietester.

Andra läkemedel och AMMONAPS

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som innehåller:

valproat (ett läkemedel mot epilepsi),

haloperidol (används vid vissa psykotiska störningar),

kortikosteroider (kortison-liknande läkemedel som används för att lindra inflammerade områden

av kroppen),

probenicid (för behandling av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet förknippat med gikt)

Dessa läkemedel kan påverka effekten av AMMONAPS och du kan behöva göra tätare kontroller av

blodet. Om du är osäker på om dina läkemedel innehåller dessa substanser, ska du fråga din läkare

eller apotekspersonal.

Graviditet och amning

Använd inte AMMONAPS om du är gravid, eftersom detta läkemedel kan skada fostret. Om du är en

kvinna som kan bli gravid, måste du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med

AMMONAPS.

Använd inte AMMONAPS om du ammar, eftersom detta läkemedel kan passera över till bröstmjölken

och skada barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av effekterna på förmågan att köra bil eller använda maskiner har utförts.

AMMONAPS innehåller natrium

En liten vit sked AMMONAPS granulat innehåller 149 mg natrium.

En mellanstor gul sked AMMONAPS granulat innehåller 408 mg natrium.

En stor blå sked AMMONAPS granulat innehåller 1200 mg natrium.

Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du behöver ta 2 eller fler av den lilla vita skeden eller 1

eller fler mellanstor gul eller stor blå sked dagligen under en längre period, särskilt om du har

ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost

3.

Hur du tar AMMONAPS

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Dosering

Den dagliga dosen av AMMONAPS beräknas utifrån din förmåga att tåla protein, kost och kroppsvikt

eller kroppsyta. Du kommer att behöva regelbundna blodprovskontroller för att fastställa rätt daglig

dosering. Din läkare kommer att tala om hur mycket granulat du skall ta.

Administreringssätt

AMMONAPS skall intas uppdelat i lika stora doser via munnen, genom en gastrostomi (magfistel, ett

rör som går genom bukväggen till magsäcken) eller genom en magsond (en slang som går genom

näsan till magsäcken).

AMMONAPS måste tas med en speciell proteinreducerad kost.

Du ska ta AMMONAPS vid varje måltid eller matning. Hos små barn kan detta vara 4 till 6 gånger per

dag.

För att mäta upp dosen:

Skaka flaskan lätt innan den öppnas

Använd rätt sked när du ska mäta upp följande mängd AMMONAPS: 1,2 g = liten vit sked,

3,3 g = mellanstor gul sked och 9,7 g = stor blå sked.

Ta en rågad sked med granulat ur flaskan

Stryk en slät yta, t.ex. en kniv, över granulatet i skeden för att avlägsna överskottet av granulat

Granulatet som finns kvar på skeden räknas som en sked

Ta korrekt antal skedar med granulat ur flaskan

Intag via munnen

Blanda den uppmätta dosen med fast föda (såsom potatismos eller äppelmos) eller flytande föda

(såsom vatten, äppeljuice, apelsinjuice eller proteinfri spädbarnsdryck) som skall intas omedelbart

efter tillblandning.

Patienter med gastrostomi (magfistel) eller magsond

Blanda granulatet med vatten tills det inte finns något torrt granulat kvar (genom att röra om i

lösningen kan granulatet lättare lösas upp). När granulatet har lösts upp i vatten, erhålls en mjölkig vit

lösning. Inta lösningen omedelbart efter tillblandning.

Du behöver få behandling och hålla diet hela livet, om du inte genomgår en lyckad

levertransplantation.

Om du har tagit för stor mängd av AMMONAPS

Patienter som har tagit mycket höga doser av AMMONAPS upplevde:

sömnighet, trötthet, yrsel och vid mer sällsynta tillfällen förvirring,

huvudvärk,

förändrad smakuppfattning,

nedsatt hörsel,

desorientering,

försämrat minne,

försämring av befintliga neurologiska tillstånd.

Om du upplever någon av dessa symtom, ska du omedelbart kontakta din läkare eller närmaste

akutmottagning för stödjande behandling.

Om du har glömt att ta AMMONAPS

Ta nästa dos så snart som möjligt vid nästa måltid. Försäkra dig om att det är minst 3 timmar mellan

två doser. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Frekvensen för möjliga biverkningar räknas upp nedan.

Mycket vanliga:

Drabbar fler än 1 av 10 användare

Vanliga:

Drabbar 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga:

Drabbar 1 till 10 användare av 1000

Sällsynta:

Drabbar 1 till 10 användare av 10 000

Mycket sällsynta:

Drabbar färre än 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens: Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Mycket vanliga biverkningar: oregelbundna menstruationer eller uteblivna menstruationer.

Om du är sexuellt aktiv och menstruationerna upphör helt, ta inte för givet att detta har orsakats av

AMMONAPS. Om detta inträffar, bör du diskutera det med din läkare, eftersom utebliven

menstruation också kan bero på graviditet (se avsnittet om graviditet och amning ovan).

Vanliga biverkningar: förändrat antal blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och

blodplättar), minskad aptit, depression, irritabilitet, huvudvärk, svimning, vätskeansamling (svullnad),

smakförändringar, buksmärtor, kräkningar, illamående, förstoppning, hudlukt, utslag, onormal

njurfunktion, viktökning, förändrade laboratorietestvärden.

Mindre vanliga biverkningar: brist på röda blodkroppar på grund av benmärgsdepression, uppkomst av

blåmärken, förändrad hjärtrytm, ändtarmsblödningar, magirritation, magsår, inflammation i

bukspottkörteln.

Om upprepade kräkningar uppträder, skall du kontakta din läkare omedelbart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur AMMONAPS ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flasketiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumfenylbutyrat.

Ett gram AMMONAPS granulat innehåller 940 mg natriumfenylbutyrat.

Övriga innehållsämnen är kalciumstearat och kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AMMONAPS granulat är benvitt.

Granulatet är förpackat i plastflaskor med barnsäkra lock. Varje flaska innehåller 266 g eller 532 g

granulat. Tre skedar (en liten vit sked, en mellanstor gul sked och en stor blå sked) medföljer för

uppmätning av den dagliga dosen.

Innehavare av godkännande för försäljning

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

Tillverkare

PATHEON France – BOURGOIN JALLIEU

40 boulevard de Champaret

BOURGOIN JALLIEU

38300

Frankrike

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

AMMONAPS 500 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 500 mg natriumfenylbutyrat.

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller 2,7 mmol (62 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

Tabletterna är benvita, ovala och präglade med ”UCY 500”.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

AMMONAPS är indicerat som adjuvant terapi vid långtidsbehandling av rubbningar i

ureaomsättningen, innefattande brist på karbamylfosfatsyntetas, ornitintranskarbamylas eller

argininsuccinatsyntetas.

Det är indicerat hos alla patienter med

neonatal debut

av bristtillstånd (komplett enzymbrist, som

debuterar inom de första 28 levnadsdagarna). Det är också indicerat hos patienter med

sen

sjukdomsdebut

(partiell enzymbrist, som debuterar efter första levnadsmånaden), som uppvisar

hyperammonemisk encefalopati.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med AMMONAPS bör övervakas av läkare med särskild erfarenhet av behandling av

rubbningar i ureaomsättningen.

Användning av AMMONAPS tabletter är indicerat för vuxna och barn som kan svälja tabletter.

För spädbarn och för barn som inte kan svälja tabletter samt för patienter med dysfagi finns

AMMONAPS även som granulat.

Den dagliga dosen bör justeras individuellt efter patientens proteintolerans och behov av dagligt

proteinintag för att främja tillväxt och utveckling.

Den vanliga, totala dygnsdosen av natriumfenylbutyrat vid klinisk användning är:

450–600 mg/kg/dag till barn med en vikt under 20 kg,

9,9–13,0 g/m

/dag till barn med en vikt över 20 kg, ungdomar och vuxna.

Säkerhet och effekt av doser överstigande 20 g per dag (40 tabletter) har inte fastställts.

Behandlingskontroll:

Plasmanivåer av ammoniak, arginin, essentiella aminosyror (speciellt

aminosyror med grenade kedjor), karnitin och serumproteiner bör hållas inom normalgränserna.

Plasmaglutamin bör hållas på nivåer under 1 000 µmol/l.

Nutritionsbehandling:

AMMONAPS ska kombineras med proteinreducerad kost och i vissa fall med

tillägg av essentiella aminosyror och karnitin.

Citrullin- eller arginintillägg behövs för patienter med

neonatal debut

av karbamylfosfatsyntetas- eller

ornitintranskarbamylasbrist med en dos om 0,17 g/kg/dag eller 3,8 g/m

/dag.

Arginintillskott behövs för patienter med diagnostiserad brist på argininsuccinatsyntetas med en dos

om 0,4–0,7 g/kg/dag eller 8,8–15,4 g/m

/dag.

Om kaloritillskott är indicerat rekommenderas en proteinfri produkt.

Den totala dygnsdosen bör delas upp i lika stora delar och ges till varje måltid (t.ex. tre gånger per

dag). AMMONAPS tabletter bör tas tillsammans med en stor mängd vatten.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet

Amning

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

AMMONAPS tabletter bör inte användas av patienter med dysfagi på grund av en potentiell risk för

esofagussår om tabletterna inte snabbt kommer ner i magsäcken.

Detta läkemedel innehåller 62 mg natrium per tablett, motsvarande 3 % av WHOs högsta

rekommenderat dagligt intag av natrium.

Rekommenderad maximal dygnsdos av detta läkemedel innehåller 2,5 g natrium, vilket motsvarar

124 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

Natriumnivån i AMMONAPS räknas som hög. Detta ska särskilt beaktas för de som står på en

saltreducerad kost.

AMMONAPS ska därför användas med försiktighet hos patienter med kronisk hjärtsvikt eller allvarlig

njurinsufficiens och vid kliniska tillstånd med ödem orsakade av natriumretention.

Eftersom metabolism och utsöndring av natriumfenylbutyrat sker via lever och njurar, ska

AMMONAPS användas med försiktighet hos patienter med lever- eller njurinsufficiens.

Serumkalium bör övervakas under behandlingen, eftersom renal utsöndring av fenylacetylglutamin

kan inducera kaliumförlust via urinen.

Trots behandling kan akut hyperammonemisk encefalopati inträffa hos ett antal patienter.

AMMONAPS rekommenderas inte som behandling vid akut hyperammonemi, vilket är ett akut

medicinskt tillstånd.

Om barn inte kan svälja tabletterna, rekommenderas att använda AMMONAPS granulat istället.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig tillförsel av probenecid kan påverka den renala utsöndringen av den konjugerade metaboliten

av natriumfenylbutyrat.

Rapporter om hyperammonemi inducerad av haloperidol och valproat har publicerats.

Kortikosteroider kan orsaka nedbrytning av kroppsprotein och därigenom höja ammoniaknivåerna i

plasma. Tätare kontroller av ammoniaknivåerna i plasma rekommenderas när dessa läkemedel måste

användas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten för detta läkemedel vid användning under graviditet är inte fastställd. Utvärdering av

djurexperimentella studier har visat reproduktionstoxicitet, dvs. effekter på embryo- eller

fosterutvecklingen.

Prenatal exponering av råttfoster för fenylacetat (den aktiva metaboliten av

fenylbutyrat) medförde skador i kortikala pyramidala celler. Dendritutskotten var längre och tunnare

än normalt och färre till antalet. Betydelsen av dessa data för gravida kvinnor är inte känd. Därför är

användning av AMMONAPS under graviditet kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmedel.

Amning

När höga doser av fenylacetat (190–474 mg/kg) gavs subkutant till råttungar observerades minskad

proliferation och ökad neuronförlust, liksom en minskning av myelin i CNS. Cerebral synapsmognad

försenades och antalet fungerande nervterminaler i storhjärnan reducerades, vilket resulterade i

försämrad hjärntillväxt. Det är inte känt om fenylacetat utsöndras i modersmjölk och därför är

användning av AMMONAPS kontraindicerat under amning (se avsnitt 4.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

4.8

Biverkningar

I kliniska studier med AMMONAPS, upplevde 56 % av patienterna minst en biverkning och 78 % av

dessa biverkningar bedömdes inte vara relaterade till AMMONAPS.

Biverkningarna omfattade främst reproduktionsorganen och magtarmkanalen. Biverkningarna är

listade nedan med avseende på organsystem och frekvens. Frekvens definieras som mycket vanliga

(≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1000),

mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Blodet och lymfsystemet

Vanliga: Anemi, trombocytopeni, leukopeni, leukocytos, trombocytos

Mindre vanliga: Aplastisk anemi, ekkymos

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Metabolisk acidos, alkalos, minskad aptit

Psykiska störningar

Vanliga: Depression, irritabilitet

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Synkope, huvudvärk

Hjärtat

Vanliga: Ödem

Mindre vanliga: Arytmi

Magtarmkanalen

Vanliga: Buksmärtor, kräkningar, illamående, förstoppning, dysgeusi

Mindre vanliga: Pankreatit, peptiskt sår, rektalblödning, gastrit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga: Utslag, onormal hudlukt

Njurar och urinvägar

Vanliga: Renal tubulär acidos

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket vanliga: Amenorré, oregelbunden menstruation

Undersökningar

Vanliga:

Sänkta nivåer i blodet av kalium, albumin, totalprotein och fosfat. Förhöjda nivåer i blodet av

alkaliska fosfataser, transaminaser, bilirubin, urinsyra, klorid, fosfat och natrium. Viktökning.

Ett sannolikt fall av toxisk reaktion på AMMONAPS (450 mg/kg/d) rapporterades hos en 18 år

gammal anorektisk kvinnlig patient, som utvecklade en metabolisk encefalopati förknippad med

laktacidos, allvarlig hypokalemi, pancytopeni, perifer neuropati och pankreatit. Hon återhämtade sig

efter dosreduktion med undantag för återkommande episoder av pankreatit, vilket till slut ledde till att

behandlingen avbröts.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Ett fall av överdosering inträffade hos ett fem månader gammalt spädbarn som av misstag fick en

singeldos på 10 g (1 370 mg/kg). Patienten utvecklade diarré, irritabilitet och metabolisk acidos med

hypokalemi. Patienten återhämtade sig inom 48 timmar efter symtomatisk behandling.

Dessa symtom stämmer överens med ackumuleringen av fenylacetat, som visade dosbegränsande

neurotoxicitet vid intravenös administrering av doser upp till 400 mg/kg/dag. Symtomen på

neurotoxicitet var huvudsakligen somnolens, trötthet och yrsel. Mindre vanliga symtom var förvirring,

huvudvärk, dysgeusi, hypakusi, desorientering, försämrat minne och försämring av tidigare neuropati.

I händelse av en överdos skall behandlingen med AMMONAPS avbrytas och stödjande behandling

insättas. Hemodialys eller peritonealdialys kan ha gynnsam effekt.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga medel för matsmältning och ämnesomsättning,

ATC-kod: A16A X03.

Natriumfenylbutyrat är en prodrug som snabbt metaboliseras till fenylacetat.

Fenylacetat är en metaboliskt aktiv förening som konjugeras med glutamin via acetylering och bildar

fenylacetylglutamin som sedan utsöndras via njurarna. Med avseende på molariteten är fenylbutyrat

jämförbart med urea (var och en innehåller två mol kväve). Därigenom utgör fenylacetylglutamin ett

alternativ för utsöndring av restkväve. Baserat på studier av fenylacetylglutaminutsöndring hos

patienter med störningar i ureaomsättningen kan man beräkna att mellan 0,12 och 0,15 g

fenylacetylglutaminkväve produceras för varje gram tillfört natriumfenylbutyrat. Härigenom sänker

natriumfenylbutyrat förhöjda plasmanivåer av ammoniak och glutamin hos patienter med

ureaomsättningsrubbningar. Det är väsentligt att diagnosen ställs tidigt och att behandlingen påbörjas

omedelbart för att förbättra överlevnaden och det kliniska utfallet.

Tidigare har rubbning i ureaomsättningen med

neonatal debut

nästan undantagslöst varit dödlig inom

det första levnadsåret, även vid behandling med peritonealdialys och essentiella aminosyror eller dess

kvävefria analoger. Med hemodialys, användning av alternativa eliminationsvägar för restkväve

(natriumfenylbutyrat, natriumbenzoat och natriumfenylacetat), proteinreducerad kost, och, i vissa fall,

tillskott av essentiella aminosyror, har överlevnaden hos nyfödda som diagnostiserats efter födelsen

(men inom första levnadsmånaden) ökat till nästan 80 %. De flesta dödsfallen förekom under en

episod av akut hyperammonemisk encefalopati. Patienter med neonatal debut av sjukdomen hade en

hög incidens av mental retardation.

Hos patienter som har diagnostiserats under fostertiden och som har behandlats innan någon episod av

hyperammonemisk encefalopati har inträffat var överlevnaden 100 %, men även flertalet av dessa

patienter uppvisade kognitiva brister eller andra neurologiska rubbningar.

Hos patienter med

sen debut

av bristtillståndet, inklusive kvinnliga patienter som är heterozygota för

ornitintranskarbamylasbrist, vilka har återhämtat sig från hyperammonemisk encefalopati och sedan

fått kronisk behandling med natriumfenylbutyrat och proteinreducerad kost var överlevnaden 98 %.

Majoriteten av de patienter som testades hade en intelligenskvot som låg i intervallet medel till under

medel/på gränsen till utvecklingsstörning. Deras kognitiva förmåga var relativt stabil under pågående

fenylbutyratbehandling.

Regress av tidigare neurologiska rubbningar är inte trolig under behandling, och neurologisk

försämring kan fortsätta hos vissa patienter.

AMMONAPS kan behövas som livslång behandling om inte ortotopisk levertransplantation

genomförs.

5.2

Farmakokinetiska uppgifter

Det är känt att fenylbutyrat oxideras till fenylacetat som konjugeras enzymatiskt med glutamin och

bildar fenylacetylglutamin i levern och i njurarna. Fenylacetat hydrolyseras även av esteraser i lever

och i blod.

Plasma- och urinkoncentrationer av fenylbutyrat och dess metaboliter har bestämts hos fastande friska

vuxna försökspersoner efter en engångsdos av 5 g natriumfenylbutyrat och hos patienter med

störningar i ureaomsättningen, hemoglobinopatier och cirros som erhållit orala engångsdoser och

upprepade doser upp till 20 g/dag (okontrollerade studier). Fördelningen av fenylbutyrat och dess

metaboliter har också studerats hos cancerpatienter efter intravenös infusion av natriumfenylbutyrat

(upp till 2 g/m

) eller fenylacetat.

Absorption

Fenylbutyrat absorberas snabbt vid fasta. Efter en oral engångsdos om 5 g natriumfenylbutyrat, i

tablettform, är mätbara nivåer i plasma påvisbara 15 minuter efter intag. Den genomsnittliga tiden till

toppkoncentration är 1,35 timmar och den genomsnittliga toppkoncentrationen är 218 µg/ml.

Halveringstiden för eliminationen beräknas till 0,8 timmar.

Inverkan av föda på absorptionen är okänd.

Distribution

Distributionsvolymen för fenylbutyrat är 0,2 liter/kg.

Metabolism

Efter en engångsdos om 5 g natriumfenylbutyrat i tablettform kan mätbara halter av fenylacetat och

fenylacetylglutamin påvisas i plasma 30 respektive 60 minuter efter intag. Den genomsnittliga tiden

till toppkoncentration är 3,74 respektive 3,43 timmar, och den genomsnittliga toppkoncentrationen är

48,5 respektive 68,5 µg/ml. Halveringstiden för elimination beräknades till 1,2 respektive 2,4 timmar.

Studier med höga doser av intravenöst administrerat fenylacetat visade icke-linjär farmakokinetik

karaktäriserad av mättnadsbar metabolism av fenylacetat till fenylacetylglutamin. Upprepad dosering

med fenylacetat visade tecken på induktion av clearance.

Hos majoriteten av patienter med rubbningar i ureaomsättningen eller med hemoglobinopatier, vilka

fick olika doser av fenylbutyrat (300–650 mg/kg/dag upp till 20 g/dag), kunde inget fenylacetat i

plasma detekteras efter fasta över natten. Omvandlingen av fenylacetat till fenylacetylglutamin kan

vara långsammare hos patienter med nedsatt leverfunktion i jämförelse med patienter med normal

leverfunktion. Tre cirrospatienter (av 6) som erhöll upprepade orala doser av natriumfenylbutyrat

(20 g/dag i tre doser) hade på tredje dagen kvarstående plasmanivåer av fenylacetat, vilka var fem

gånger högre än de som uppnåddes efter första dosen.

Hos friska försökspersoner upptäcktes könsskillnader i farmakokinetiska parametrar för fenylbutyrat

och fenylacetat (AUC och C

omkring 30–50 % högre hos kvinnor), men inte för

fenylacetylglutamin. Detta kan bero på att natriumfenylbutyrat är lipofilt, vilket medför skillnader i

distributionsvolym mellan män och kvinnor.

Eliminering

Omkring 80–100 % av läkemedlet utsöndras inom 24 timmar via njurarna som konjugatet

fenylacetylglutamin.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Natriumfenylbutyrat gav negativa resultat i 2 mutagenicitetstester, dvs. Ames test och

mikronukleustest. Resultaten indikerar att natriumfenylbutyrat inte inducerar några mutagena effekter

i Ames test, med eller utan metabolisk aktivering.

Resultaten från mikronukleustestet indikerar att natriumfenylbutyrat inte ansågs ha resulterat i någon

klastogen effekt hos råttor som behandlades vid toxiska eller atoxiska dosnivåer (prov tagna 24 och

48 timmar efter en oral singeldos på 878 till 2 800 mg/kg). Carcinogenicitets- och fertilitetsstudier har

inte utförts med natriumfenylbutyrat.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mikrokristallin cellulosa

Magnesiumstearat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

HDPE-flaskor (med barnskyddande lock) innehållande 250 eller 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Immedica Pharma AB

SE-113 29 Stockholm

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/99/120/001 (250 tabletter)

EU/1/99/120/002 (500 tabletter)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande: 08/12/1999

Datum för förnyat godkännande: 08/12/2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

AMMONAPS 940 mg/g granulat

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje gram granulat innehåller 940 mg natriumfenylbutyrat.

Hjälpämne(n) med känd effekt

En liten sked med granulat innehåller 6,5 mmol (149 mg) natrium.

En medelstor sked med granulat innehåller 17,7 mmol (408 mg) natrium.

En stor sked med granulat innehåller 52,2 mmol (1200 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Granulat.

Granulatet är benvitt.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

AMMONAPS är indicerat som adjuvant terapi vid långtidsbehandling av rubbningar i

ureaomsättningen, innefattande brist på karbamylfosfatsyntetas, ornitintranskarbamylas eller

argininsuccinatsyntetas.

Det är indicerat hos alla patienter med

neonatal debut

av bristtillstånd (komplett enzymbrist, som

debuterar inom de första 28 levnadsdagarna). Det är också indicerat hos patienter med

sen

sjukdomsdebut

(partiell enzymbrist, som debuterar efter första levnadsmånaden), som uppvisar

hyperammonemisk encefalopati.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med AMMONAPS bör övervakas av läkare med särskild erfarenhet av behandling av

rubbningar i ureaomsättningen.

AMMONAPS granulat ska ges oralt (till spädbarn och barn som inte kan svälja tabletter och till

patienter med dysfagi) eller via gastrostomi eller magsond.

Den dagliga dosen bör justeras individuellt efter patientens proteintolerans och behov av dagligt

proteinintag för att främja tillväxt och utveckling.

Den vanliga totala dygnsdosen av natriumfenylbutyrat vid klinisk användning är:

450–600 mg/kg/dag till nyfödda, spädbarn och barn med en vikt under 20 kg,

9,9–13,0 g/m

/dag till barn med en vikt över 20 kg, ungdomar och vuxna.

Säkerhet och effekt av doser överstigande 20 g per dag har inte fastställts.

Behandlingskontroll:

Plasmanivåer av ammoniak, arginin, essentiella aminosyror (speciellt för

aminosyror med grenade kedjor), karnitin och serumproteiner bör hållas inom normalgränserna.

Plasmaglutamin bör hållas på nivåer under 1 000 µmol/l.

Nutritionsbehandling:

AMMONAPS ska kombineras med proteinreducerad kost och i vissa fall med

tillägg av essentiella aminosyror och karnitin.

Citrullin- eller arginintillägg behövs för patienter med

neonatal debut

av karbamylfosfatsyntetas- eller

ornitintranskarbamylasbrist med en dos om 0,17 g/kg/dag eller 3,8 g/m

/dag.

Arginintillskott behövs för patienter med diagnostiserad brist på argininsuccinatsyntetas med en dos

om 0,4–0,7 g/kg/dag eller 8,8–15,4 g/m

/dag.

Om kaloritillskott är indicerat rekommenderas en proteinfri produkt.

Den totala dygnsdosen bör delas upp i lika stora delar och ges till varje måltid eller amning (t. ex. 4–

6 gånger per dag till små barn). Vid oral tillförsel skall granulatet blandas med fast föda (såsom

potatismos eller äppelmos) eller flytande föda (såsom vatten, äppeljuice, apelsinjuice eller proteinfria

spädbarnsdrycker).

Tre doseringsskedar medföljer vilka ger antingen 1,2 g, 3,3 g eller 9,7 g natriumfenylbutyrat. Flaskan

skakas lätt före användning.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet

Amning

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Detta läkemedel innehåller 124 mg (5,4 mmol) natrium per gram natriumfenylbutyrat, motsvarande

6 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

Högsta rekommenderat dagligt intag av detta läkemedel innehåller 2,5 g natrium, vilket motsvarar

124 % av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

Natriumnivån i AMMONAPS räknas som hög. Detta ska särskilt beaktas för de som står på en

saltreducerad kost. AMMONAPS ska därför användas med försiktighet hos patienter med kronisk

hjärtsvikt eller allvarlig njurinsufficiens och vid kliniska tillstånd med ödem orsakade av

natriumretention.

Eftersom metabolism och utsöndring av natriumfenylbutyrat sker via lever och njurar, ska

AMMONAPS användas med försiktighet hos patienter med lever- eller njurinsufficiens.

Serumkalium bör övervakas under behandlingen, eftersom renal utsöndring av fenylacetylglutamin

kan inducera kaliumförlust via urinen.

Trots behandling kan akut hyperammonemisk encefalopati inträffa hos ett antal patienter.

AMMONAPS rekommenderas inte som behandling vid akut hyperammonemi vilket är ett akut

medicinskt tillstånd.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Samtidig tillförsel av probenecid kan påverka den renala utsöndringen av den konjugerade metaboliten

av natriumfenylbutyrat.

Rapporter om hyperammonemi inducerad av haloperidol och valproat har publicerats.

Kortikosteroider kan orsaka nedbrytning av kroppsprotein och därigenom höja ammoniaknivåerna i

plasma. Tätare kontroller av ammoniaknivåerna i plasma rekommenderas när dessa läkemedel måste

användas.

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok.ref.: EMEA/703031/2009

EMEA/H/C/219

Ammonaps

Natriumfenylbutyrat

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Ammonaps?

Ammonaps är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen natriumfenylbutyrat. Det finns som

vita ovala tabletter (500 mg) och som granulat (940 mg/g).

Vad används Ammonaps för?

Ammonaps används för att behandla patienter med rubbningar i ureaomsättningen. Dessa patienter

kan inte göra sig av med restkväve i kroppen eftersom de saknar vissa enzymer som vanligen finns i

levern. I kroppen förekommer restkvävet i form av ammoniak, som är giftigt i synnerhet för hjärnan.

Ammonaps ges till patienter som saknar ett eller flera av enzymerna karbamylfosfatsyntetas,

ornitintranskarbamylas och argininsuccinatsyntetas. Det kan ges till patienter med följande former av

sjukdomen:

Sjukdom med tidig debut hos spädbarn som har fullständig brist på ett eller flera av dessa enzymer

inom den första levnadsmånaden.

Sjukdom med sen debut hos patienter som har partiell brist på ett enzym från en månads ålder och

som fått hjärnskador orsakade av höga ammoniaknivåer i blodet.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Ammonaps?

Behandling med Ammonaps ska övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla patienter med

rubbningar i ureaomsättningen.

Ammonaps ges som tillägg till andra behandlingar och tillsammans med en speciell, proteinfattig kost

för att öka kväveintaget. Den dagliga dosen Ammonaps anpassas individuellt och beror på patientens

kost, längd och vikt. Patienten måste genomgå regelbundna blodprovskontroller för att fastställa rätt

daglig dosering. Dosen Ammonaps ska delas upp på lika stora deldoser och tas vid varje måltid.

Tabletterna är avsedda för vuxna och barn och granulatet för spädbarn samt för patienter som inte kan

svälja tabletter. Granulatet blandas antingen med mat eller dryck precis före intag eller löses upp i

vatten för att ges via en slang genom magen eller näsan till magsäcken.

Ammonaps är en långtidsbehandling och måste intas tills patienten har genomgått en lyckad

levertransplantation.

Hur verkar Ammonaps?

När man äter protein får kroppen i sig kväve som sedan omvandlas till ammoniak. Eftersom patienter

med rubbningar i ureaomsättningen inte kan göra sig av med ammoniaken i kroppen kan den nå höga

nivåer. Detta kan orsaka allvarliga problem, bland annat invaliditet, hjärnskador och dödsfall. Den

aktiva substansen i Ammonaps, natriumfenylbutyrat, omvandlas till ämnet fenylacetat i kroppen.

Fenylacetat förenas med aminosyran glutamin som innehåller kväve till ett ämne som kroppen kan

göra sig av med genom njurarna. På så sätt sjunker kvävenivåerna i kroppen, vilket minskar mängden

ammoniak som bildas.

Hur har Ammonaps effekt undersökts?

Ammonaps har undersökts på 82 patienter med rubbningar i ureaomsättningen som behandlades med

Ammonaps och inte hade fått andra behandlingar för sin sjukdom tidigare. Ammonaps jämfördes inte

med några andra läkemedel. Det viktigaste effektmåttet var överlevnad, men i studien undersöktes

också förekomsten av hyperammonemi (perioder med mycket höga ammoniaknivåer i blodet),

kognitiv utveckling (utveckling av förmågan att tänka, lära och komma ihåg), tillväxt och nivåer av

ammoniak och glutamin i blodet.

Vilken nytta har Ammonaps visat vid studierna?

Andelen överlevande bland spädbarn som fick Ammonaps var totalt omkring 80 procent. Spädbarn

som inte får behandling dör däremot vanligtvis under sitt första levnadsår. Andelen överlevande var

högre bland patienter som utvecklat sjukdomen senare i livet. Det är viktigt att diagnosen ställs tidigt

och att behandlingen påbörjas omedelbart för att minska risken för invaliditet.

Vilka är riskerna med Ammonaps?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är amenorré (uteblivna

menstruationer) eller oregelbundna menstruationer, men dessa uppträder endast hos kvinnor i fertil

ålder. Andra vanliga biverkningar är onormal njurfunktion och onormalt antal blodkroppar (röda

blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar). Förteckningen över samtliga biverkningar som

rapporterats för Ammonaps finns i bipacksedeln.

Ammonaps ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot natriumfenylbutyrat

eller något annat innehållsämne. Det får heller inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

Varför har Ammonaps godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att rubbningar i ureaomsättningen är en allvarlig

sjukdom med få behandlingsalternativ och att Ammonaps har visat sig förhindra att

ammoniaknivåerna i blodet blir för höga. Trots att endast begränsad information fanns tillgänglig fann

CHMP därför att fördelarna med Ammonap är större än riskerna som tilläggsterapi vid

långtidsbehandling av rubbningar i ureaomsättningen. Kommittén rekommenderade att Ammonaps

skulle godkännas för försäljning.

Ammonaps godkändes enligt förfarandet för undantagsfall eftersom det på grund av att sjukdomen är

sällsynt endast fanns begränsad information tillgänglig vid tiden för godkännandet. Eftersom företaget

har tillhandahållit den kompletterande information som begärdes upphörde villkoret ”i undantagsfall”

att gälla den 6 juli 2004.

Mer information om Ammonaps:

Den 8 december 1999 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Ammonaps som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet för försäljning förlängdes den

8 december 2004 och den 8 december 2009. Innehavaren av godkännandet för försäljning är Swedish

Orphan International AB.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 12-2009.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen