Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/160 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

22-01-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-09-2020

Aktiva substanser:
amlodipinbesilat; valsartan
Tillgänglig från:
STADA Arzneimittel AG
ATC-kod:
C09DB01
INN (International namn):
amlodipine besylate; valsartan
Dos:
10 mg/160 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
valsartan 160 mg Aktiv substans; amlodipinbesilat 13,868 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 10 tabletter; Blister, 14 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 84 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 98 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 7 x 1 tabletter (endos); Blister, 10 x 1 tabletter (endos); Blister, 14 x 1 tabletter (endos); Blister, 28 x 1 tabletter (endos); Blister, 30 x 1 tabletter (endos); Blister, 56 x 1 tabletter (endos); Blister, 60 x 1 tabletter (endos); Blister, 84 x 1 tabletter (endos); Blister, 90 x 1 tabletter (endos); Blister, 98 x 1 tabletter (endos); Blister, 100 x 1 tabletter (endos); Blister, 7 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
52468
Tillstånd datum:
2016-05-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter

amlodipin/valsartan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Amlodipin/Valsartan Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin/Valsartan Stada

Hur du tar Amlodipin/Valsartan Stada

Eventuella biverkningar

Hur Amlodipin/Valsartan Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Amlodipin/Valsartan Stada är och vad det används för

Amlodipin/Valsartan Stada tabletter innehåller två substanser,

amlodipin

valsartan

. Båda dessa

substanser hjälper till att hålla blodtrycket under kontroll.

Amlodipin tillhör en grupp av substanser som kallas för ”kalciumkanalblockerare”. Amlodipin

hindrar kalcium från att komma in i blodkärlsväggen, vilket motverkar att blodkärlen dras

samman.

Valsartan tillhör en grupp av substanser som kallas för ”angiotensin II-receptorantagonister”.

Angiotensin II finns i kroppen och gör så att blodkärlen dras samman. Därmed höjs blodtrycket.

Valsartan verkar genom att blockera effekten av angiotensin II.

Detta betyder att båda dessa substanser hjälper till att förhindra sammandragning av blodkärlen.

Blodkärlen slappnar av och blodtrycket sjunker.

Amlodipin/Valsartan Stada används för att behandla högt blodtryck hos vuxna vars blodtryck inte kan

kontrolleras tillräckligt med endast amlodipin eller valsartan var för sig.

Amlodipin och valsartan som finns i Amlodipin/Valsartan Stada kan också vara godkända för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller

annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin/Valsartan Stada

Ta inte Amlodipin/Valsartan Stada:

om du är allergisk mot amlodipin eller andra kalciumkanalblockerare. Detta kan innebära klåda,

rodnad av huden eller andningssvårigheter.

om du är allergisk mot valsartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

6). Om du tror att du kan vara allergisk, tala med läkare innan du tar Amlodipin/Valsartan Stada.

om du har allvarliga leverproblem eller gallproblem, t ex biliär cirros eller gallstas.

gravida kvinnor ska inte använda Amlodipin/Valsartan Stada under de 6 sista månaderna av

graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Amlodipin/Valsartan Stada,

se Graviditet och amning).

om du har mycket lågt blodtryck (hypotension).

om du har förträngning av aortaklaffen (aortastenos) eller kardiogen chock (ett tillstånd där hjärtat

inte kan leverera tillräckligt med blod till kroppen).

om du lider av hjärtsvikt efter en hjärtattack.

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande

läkemedel som innehåller aliskiren.

Om något av ovanstående gäller för dig, ta inte Amlodipin/Valsartan Stada och tala med din

läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Amlodipin/Valsartan Stada.

om du har varit magsjuk (kräkning eller diarré).

om du har lever- eller njurproblem.

om du har genomgått njurtransplantation eller om du har förträngningar i njurarnas blodkärl.

om du har en sjukdom som påverkar binjurarna, så kallad ”primär hyperaldosteronism”.

om du har haft hjärtsvikt eller har haft en hjärtattack. Följ läkarens instruktioner för din startdos

noggrant. Din läkare kan också eventuellt kontrollera din njurfunktion.

om din läkare har sagt till dig att du har trånga hjärtklaffar (så kallad ”aortastenos eller mitral

stenos”) eller att din hjärtmuskel är onormalt tjock (så kallad ”obstruktiv hypertrofisk

kardiomyopati”).

om du har haft svullnad, särskilt i ansikte och hals, samtidigt som du tar andra läkemedel

(inklusive ACE-hämmare). Om du får dessa symtom, sluta ta Amlodipin/Valsartan Stada och

kontakta din läkare omedelbart. Du ska aldrig ta Amlodipin/Valsartan Stada igen.

om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har

diabetesrelaterade njurproblem.

aliskiren.

Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i

blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Amlodipin/Valsartan Stada”.

Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare innan du tar Amlodipin/Valsartan

Stada.

Barn och ungdomar

Användning av Amlodipin/Valsartan Stada till barn och ungdomar rekommenderas inte (yngre än 18

år).

Andra läkemedel och Amlodipin/Valsartan Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall

kan du behöva sluta ta ett av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel som nämns nedan:

ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte

Amlodipin/Valsartan Stada” och ”Varningar och försiktighet”);

diuretika (en typ av läkemedel som också kallas för vätskedrivande tabletter, vilka ökar

urinmängden);

litium (ett läkemedel som används för att behandla vissa typer av depression);

kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium och andra

substanser som kan öka kaliumnivåerna;

vissa typer av smärtstillande läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

(NSAID) och selektiva cyklooxygenas 2-hämmare (Cox 2-hämmare). Din läkare kan också

kontrollera din njurfunktion;

kramplösande medel (t ex karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon);

johannesört;

nitroglycerin och andra nitrater eller andra substanser, så kallade ”vasodilatorer”;

läkemedel vid hiv/AIDS (t ex ritonavir, indinavir, nelfinavir);

läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (t ex ketokonazol, itrakonazol);

läkemedel som används för att behandla bakteriella infektioner (antibiotika såsom rifampicin,

erytromycin, klaritromycin, talitromycin);

verapamil, diltiazem (hjärtmediciner);

simvastatin (ett läkemedel som används för att kontrollera höga kolesterolvärden);

dantrolen (infusion vid allvarliga störningar i kroppstemperatur);

läkemedel som används för att skydda mot avstötning av transplantat (ciklosporin).

Amlodipin/Valsartan Stada med mat och dryck

Grapefrukt och grapefruktjuice bör inte konsumeras av människor som tar Amlodipin/Valsartan

Stada. Detta beror på att grapefrukt och grapefruktjuice kan leda till en ökning av blodnivåerna av den

aktiva substansen amlodipin, vilket kan orsaka en oförutsägbar ökning i den blodtryckssänkande

effekten av Amlodipin/Valsartan Stada.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis

föreslår din läkare att du ska sluta ta Amlodipin/Valsartan Stada före graviditet eller så snart du vet att

du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig i stället för Amlodipin/Valsartan

Stada. Amlodipin/Valsartan Stada bör inte användas i början av graviditeten (de första 3 månaderna)

och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka

fosterskador.

Amning

Amlodipin/Valsartan Stada rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan

behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

Amlodipin, ett av de två aktiva substanserna in Amlodipin/Valsartan Stada passerar över i bröstmjölk

i små mängder. Om du ammar eller snart ska börja amma måste du tala om det för läkaren innan du

tar Amlodipin/Valsartan Stada.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan göra dig yr. Detta kan påverka din koncentrationsförmåga. Så, om du inte vet hur

detta läkemedel kommer att påverka dig, kör inga fordon, använd inga maskiner eller delta inte i några

aktiviteter som kräver att du är koncentrerad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Amlodipin/Valsartan Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Amlodipin/Valsartan Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Då får du det

bästa resultatet och minskar risken för biverkningar.

Rekommenderad dos av Amlodipin/Valsartan Stada är en tablett dagligen.

Du bör ta ditt läkemedel vid samma tid varje dag.

Svälj tabletterna med ett glas vatten.

Du kan ta Amlodipin/Valsartan Stada tillsammans med eller utan föda. Ta inte

Amlodipin/Valsartan Stada med grapefrukt eller grapefruktjuice.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan din läkare föreslå en högre eller lägre dos.

Överskrid inte den ordinerade dosen.

Amlodipin/Valsartan Stada till äldre (65 år eller äldre)

Din läkare bör iaktta försiktighet vid ökning av din dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin/Valsartan Stada

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Amlodipin/Valsartan Stada

Om du glömmer att ta ditt läkemedel, ta det så snart du kommer ihåg. Ta sedan din nästa dos i vanlig

tid. Om det emellertid snart är dags att ta nästa dos, hoppa över den dos du missat. Ta inte dubbel dos

för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Amlodipin/Valsartan Stada

Om du slutar din behandling med Amlodipin/Valsartan Stada kan din sjukdom förvärras. Sluta inte att

ta din medicin om inte din läkare säger till.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräver omedelbar medicinsk vård:

Ett fåtal patienter har upplevt dessa allvarliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

användare)

. Om något av följande inträffar, tala med din läkare omedelbart:

Allergisk reaktion med symtom som utslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar eller tunga,

andningssvårigheter, lågt blodtryck (svimningskänsla, förvirring).

Andra eventuella biverkningar av Amlodipin/Valsartan Stada:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

influensa

nästäppa, halsont och svårigheter att svälja

huvudvärk

svullna armar, händer, ben, vrister eller fötter

trötthet

asteni (svaghet)

rodnad och värmekänsla i ansiktet och/eller på halsen.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

yrsel

illamående och buksmärta

muntorrhet

dåsighet, stickande känsla eller domning i händer eller fötter

svindel

snabb puls eller hjärtklappning

yrsel när du står upp

hosta

diarré

förstoppning

hudutslag, hudrodnad

svullna leder, ryggsmärta

ledsmärta.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

oroskänsla

öronringningar (tinnitus)

svimning

större urinmängd än vanligt eller ökad vattenkastningsfrekvens

oförmåga att få eller upprätthålla erektion

tyngdkänsla

lågt blodtryck med symtom som yrsel, förvirring

kraftig svettning

hudutslag över hela kroppen; klåda, muskelkramp.

Om något av dessa symtom påverkar dig allvarligt, tala med din läkare.

Biverkningar som rapporterats med endera av amlodipin eller valsartan och antingen inte

observerats med Amlodipin/Valsartan Stada eller observerades med en högre frekvens än med

Amlodipin/Valsartan Stada:

Amlodipin

Gå omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga

biverkningar när du har tagit detta läkemedel:

plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas.

svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar.

svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas.

svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda,

blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom,

toxisk epidermal nekrolys) eller andra allergiska reaktioner.

hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls).

inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig

sjukdomskänsla.

Följande biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar över en

vecka ska du kontakta din läkare.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel, sömnighet

hjärtklappning (du känner av hjärtslagen)

vallningar, svullna anklar (ödem)

buksmärtor, illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet, darrningar, smakförändring, svimning,

oförmåga att känna smärta

syrubbningar, nedsatt syn, öronringningar

lågt blodtryck

nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)

matsmältningsbesvär, kräkningar

håravfall, ökad svettning, kliande hud, hudmissfärgning

urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens

impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män, svaghet, smärtor, sjukdomskänsla,

muskelsmärtor, muskelkramper; viktökning eller viktminskning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

förvirring.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att

man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)

förhöjt blodsocker (hyperglykemi)

svullet tandkött, uppsvullen buk (gastrit)

onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda

leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester

ökad muskeltonus (muskelspänning)

inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag, ljuskänslighet; sjukdomar som kombinerar

rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar.

Valsartan

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

minskning av röda blodkroppar, feber, halsont eller munsår som beror på infektioner

spontana blödningar eller blåmärken

hög nivå av kalium i blodet

onormala levervärden

försämrad njurfunktion och kraftigt försämrad njurfunktion

svullnad främst i ansikte och svalg

muskelsmärta

hudutslag, rödlila fläckar

feber

klåda

allergisk reaktion, blåsbildning på huden (tecken på ett tillstånd som kallas bullös dermatit).

Om något av dessa inträffar, tala med din läkare omedelbart.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Amlodipin/Valsartan Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Amlodipin/Valsartan Stada är amlodipin (som amlodipinbesilat) och

valsartan.

Varje 5 mg/ 80 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg

valsartan.

Varje 5 mg/160 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160

mg valsartan.

Varje 10 mg/160 mg filmdragerad tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160

mg valsartan.

Övriga innehållsämnen är:

Tablett kärna

: mikrokristallin cellulosa, povidon, pregelatiniserad majsstärkelse, kolloidal vattenfri

kiseldioxid, krospovidon, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat.

Filmdragering

5 mg/ 80 mg och 5 mg/ 160 mg

Hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), talk, makrogol, svart järnoxid (E172).

10 mg/ 160 mg

Hypromellos, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), talk, makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipin/Valsartan Stada 5 mg/80 mg filmdragerade tabletter är mörkgula, runda, bikonvexa,

filmdragerade tabletter.

Amlodipin/Valsartan Stada 5 mg/160 mg filmdragerade tabletter är mörkgula, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter.

Amlodipin/Valsartan Stada 10 mg/160 mg filmdragerade tabletter är blekgula, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter.

De filmdragerade tabletterna finns i transparent PVC/ TE/ PVdC-folie och aluminiumfolie blister med

7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

De filmdragerade tabletterna finns i transparent PVC/ TE/ PVdC-folie och aluminiumfolie

endosblister med 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimitel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Österrike

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nederländerna

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Danmark

Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irland

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2020-01-15

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg filmdragerade tabletter

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 80 mg valsartan.

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg amlodipin (som amlodipinbesilat) och 160 mg valsartan.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerade tabletter

5 mg/80 mg tabletter är mörkgula, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en diameter på 8,1 ±

0,2 mm.

5 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter är mörkgula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med

längden 14,6 ± 0,2 mm och bredden 6,8 ± 0,2 mm.

10 mg/ 160 mg filmdragerade tabletter är blekgula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med

längden 14,6 ± 0,2 mm och bredden 6,8 ± 0,2 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av essentiell hypertoni.

Amlodipin/Valsartan Stada är avsett för vuxna vars blodtryck inte är adekvat kontrollerat med

amlodipin eller valsartan i monoterapi.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Rekommenderad dos av Amlodipin/Valsartan Stada är en tablett dagligen.

Amlodipin/Valsartan Stada 5 mg/ 80 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat

kontrollerat med endast amlodipin 5 mg eller valsartan 80 mg.

Amlodipin/Valsartan Stada 5 mg/ 160 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat

kontrollerat med endast amlodipin 5 mg eller valsartan 160 mg.

Amlodipin/Valsartan Stada 10 mg/ 160 mg kan ges till patienter vars blodtryck inte är adekvat

kontrollerat med endast amlodipin 10 mg eller valsartan 160 mg.

Amlodipin/Valsartan Stada kan intas oberoende av måltid.

Individuell dostitrering med komponenterna (dvs. amlodipin och valsartan) rekommenderas före byte

till kombination med fast dos. När det är kliniskt lämpligt, kan direkt byte från monoterapi till en

kombination med fast dos övervägas.

Av bekvämlighetsskäl kan patienter som får valsartan och amlodipin från separata tabletter/kapslar

byta till Amlodipin/Valsartan Stada, som innehåller samma komponenter.

Nedsatt njurfunktion

Det finns inga tillgängliga kliniska data för patienter med gravt nedsatt njurfunktion. Ingen

dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion. Vid måttligt nedsatt

njurfunktion rekommenderas kontroll av kaliumnivåer och kreatinin.

Nedsatt leverfunktion

Amlodipin/valsartan är kontraindicerat hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3).

Försiktighet skall iakttas då amlodipin/valsartan ges till patienter med nedsatt leverfunktion eller

hinder i gallvägarna (se avsnitt 4.4). För patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion utan

gallstas skall dosen valsartan inte överstiga 80 mg. Någon dosregim med amlodipin för patienter med

mild till måttligt nedsatt leverfunktion har inte fastställts. När man växlar hypertonipatienter (se

avsnitt 4.1) med nedsatt leverfunktion till amlodipin eller amlodipin/valsartan, ska den lägsta

tillgängliga dosen av amlodipin i monoterapi respektive i fasta kombinationen användas.

Äldre (≥65 år)

Hos äldre patienter krävs försiktighet vid ökning av dosen. När man växlar äldre hypertonipatienter

(se avsnitt 4.1) till amlodipin eller amlodipin/valsartan, ska den lägsta tillgängliga dosen av amlodipin

i monoterapi respektive i fasta kombinationen användas.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för amlodipin/valsartan för barn under 18 år har inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Oral användning.

Det rekommenderas att Amlodipin/Valsartan Stada tas tillsammans med ett glas vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den de aktiva substanserna, mot dihydropyridinderivat eller mot något

hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Gravt nedsatt leverfunktion, biliär cirros eller gallstas.

Samtidig användning av amlodipin/valsartan och läkemedel som innehåller aliskiren är

kontraindicerad hos patienter med diabetes mellitus eller nedsatt njurfunktion (GFR <60

ml/min/1,73 m

) (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Andra och tredje trimestern av graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6).

Svår hypotoni.

Chock (inklusive kardiogen chock).

Utflödeshinder i vänster kammare (t ex hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati och höggradig

aortastenos).

Hemodynamiskt instabil hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt.

4.4

Varningar och försiktighet

Säkerhet och effekt av amlodipin vid hypertensiv kris har inte fastställts.

Graviditet

Behandling med angiotensin II-antagonister bör inte påbörjas under graviditet. Om inte fortsatt

behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig, bör patienter som planerar graviditet,

erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl dokumenterad för användning under

graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med angiotensin II-antagonister avbrytas direkt

och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas (se avsnitt 4.3 och 4.6).

Patienter med natriumförluster och/eller dehydrerade patienter

Svår hypotoni sågs hos 0,4 % av patienterna med okomplicerad hypertoni som behandlades med

amlodipin/valsartan i placebokontrollerade studier. Hos patienter med aktiverat renin-

angiotensinsystem (t ex dehydrerade patienter och/eller patienter med natriumförlust som får höga

doser diuretika), som får angiotensinreceptorblockerare, kan symtomatisk hypotoni uppträda.

Korrigering av detta tillstånd innan behandling med amlodipin/valsartan påbörjas eller noggrann

medicinsk övervakning vid behandlingsstart rekommenderas.

Om hypotoni inträffar med amlodipin/valsartan skall patienten placeras i ryggläge och om nödvändigt

ges intravenös infusion av vanlig saltlösning. Behandlingen kan fortsätta så snart blodtrycket

stabiliserats.

Hyperkalemi

Samtidig behandling med kaliumtillägg, kaliumsparande diuretika, saltersättningar innehållande

kalium eller andra läkemedel som kan höja kaliumnivåerna (t ex heparin) skall ske med försiktighet

och med frekvent kontroll av kaliumnivåerna.

Njurartärstenos

Amlodipin/valsartan bör användas med försiktighet för att behandla hypertoni på patienter med

ensidig eller bilateral njurartärstenos eller stenos vid en kvarvarande njure eftersom urea i blodet och

serumkreatinin kan öka hos dessa patienter.

Njurtransplantation

Det finns ännu ingen erfarenhet avseende säkerheten hos amlodipin/valsartan hos patienter som

nyligen har genomgått njurtransplantation.

Nedsatt leverfunktion

Valsartan elimineras oftast oförändrat via gallan. Amlodipins halveringstid är förlängd och AUC-

värdena är högre hos patienter med nedsatt leverfunktion. Inga dosrekommendationer har fastställts.

Särskild försiktighet skall iakttas vid administrering av amlodipin/valsartan till patienter med lätt till

måttligt nedsatt leverfunktion eller hinder i gallvägarna.

För patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion utan gallstas skall dosen valsartan inte

överstiga 80 mg.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av amlodipin/valsartan är nödvändig till patienter med mild till måttligt nedsatt

njurfunktion (glomerulär filtreringshastighet >30 ml/min/1,73 m

). Vid måttligt nedsatt njurfunktion

rekommenderas kontroll av kaliumnivåer och kreatinin.

Primär hyperaldosteronism

Patienter med primär hyperaldosteronism bör ej behandlas med angiotensin II-antagonisten valsartan,

eftersom deras renin-angiotensinsystem är påverkat av grundsjukdomen.

Angioödem

Angioödem, inklusive svullnad i struphuvudet och stämbanden, vilket orsakar luftvägsobstruktion

och/eller svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga, har rapporterats hos patienter behandlade

med valsartan. Några av dessa patienter hade tidigare upplevt angioödem med andra läkemedel,

inklusive ACE-hämmare. Behandling med amlodipin/valsartan bör avbrytas omedelbart hos patienter

som utvecklar angioödem och ska inte ges på nytt.

Hjärtsvikt/genomgången hjärtinfarkt

Som en följd av hämningen av renin-angiotensin-aldosteronsystemet kan förändringar i

njurfunktionen förväntas hos känsliga patienter. Hos patienter med svår hjärtsvikt, vars njurfunktion

kan vara beroende av aktiviteten hos renin-angiotensin-aldosteronsystemet, har behandling med ACE-

hämmare och angiotensinreceptorantagonister orsakat oliguri och/eller progressiv azotemi samt

(sällsynt) akut njursvikt och/eller dödsfall. Liknande utfall har rapporterats med valsartan.

Utvärdering av patienter med hjärtsvikt eller efter hjärtinfarkt ska alltid omfatta bedömning av

njurfunktion.

I en placebokontrollerad långtidsstudie (PRAISE-2) av amlodipin på patienter med NYHA (New York

Heart Association Classification) hjärtsvikt klass III och IV av icke-ischemisk etiologi rapporterades

ökad förekomst av lungödem med amlodipin, trots att det inte var någon väsentlig skillnad i

förekomsten av förvärrad hjärtsvikt, jämfört med placebo.

Kalciumantagonister, inklusive amlodipin, ska användas med försiktighet av patienter med kronisk

hjärtinsufficiens eftersom det kan öka risken för framtida kardiovaskulära händelser och mortalitet.

Aorta- och mitralisstenos

Som vid alla andra kärlvidgande medel skall särskild försiktighet iakttas hos patienter som lider av

mitralisstenos eller betydande aortastenos som inte är höggradig.

Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Det har visats att samtidig användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller

aliskiren ökar risken för hypotoni, hyperkalemi och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt).

Dubbel blockad av RAAS genom kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-

receptorblockerare eller aliskiren rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Om det anses vara absolut nödvändigt med dubbel blockad får detta endast utföras under övervakning

av en specialist och patienten ska stå under regelbunden, noggrann övervakning av njurfunktion,

elektrolyter och blodtryck. ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör inte användas

samtidigt hos patienter med diabetesnefropati.

Amlodipin/valsartan har inte studerats på någon annan patientpopulation än hypertoni.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vanliga interaktioner vid kombinationen

Inga läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med amlodipin/valsartan och andra läkemedel.

Att beakta vid samtidig användning

Andra blodtryckssänkande medel

Vanliga blodtryckssänkande medel (t.ex. alfablockerare, diuretika) och andra läkemedel, som kan

orsaka hypotona biverkningar (t.ex. tricykliska antidepressiva och alfablockerare för behandling av

benign prostatahyperplasi) kan öka den blodtryckssänkande effekten av kombinationen.

Interaktioner förknippade med amlodipin

Samtidig användning rekommenderas inte

Grapefrukt eller grapefruktjuice

Administrering av amlodipin med grapefrukt eller grapefruktjuice rekommenderas inte eftersom

biotillgängligheten kan öka hos vissa patienter, vilket resulterar i ökade blodtryckssänkande effekter.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder vid samtidig användning

CYP3A4-hämmare

Samtidig användning av amlodipin med starka eller måttliga CYP3A4-hämmare (proteashämmare,

azolantimykolytika, makrolider så som erytromycin eller klaritromycin, verapamil eller diltiazem) kan

ge upphov till signifikanta ökningar i exponering av amlodipin. De kliniska effekterna av dessa

farmakokinetiska variationer kan vara mer uttalad hos äldre. Klinisk övervakning och dosjusteringar

kan därför vara nödvändigt.

CYP3A4-inducerare (antikonvulsiva, [t ex karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin,

primidon], rifampicin och Hypericum perforatum (Johannesört))

Vid samtidig användning av kända inducerare av CYP3A4 kan plasmakoncentrationen av amlodipin

variera. Därför ska blodtrycket övervakas och dosjustering övervägas både under och efter samtidig

medicinering, särskilt med starka inducerare av CYP3A4 (t.ex. rifampicin, hypericum perforatum).

Simvastatin

Samtidig administrering av multipla doser av 10 mg amlodipin med 80 mg simvastatin resulterade i en

77 % ökning i exponeringen av simvastatin jämfört med simvastatin ensamt. Det rekommenderas att

begränsa dosen av simvastatin till 20 mg dagligen hos patienter som behandlas med amlodipin.

Dantrolen (infusion)

Hos djur har letalt ventrikelflimmer och kardiovaskulär kollaps observerats i samband med

hyperkalemi efter intravenös administrering av verapamil och dantrolen. På grund av risken för

hyperkalemi rekommenderas att undvika samtidig administrering av kalciumantagonister och

amlodipin till patienter som är känsliga för malign hypertermi och vid behandling av malign

hypertermi.

Att beakta vid samtidig användning

Övrigt

I kliniska interaktionsstudier påverkade inte amlodipin farmakokinetiken hos atorvastatin, digoxin,

warfarin eller ciklosporin.

Interaktioner förknippade med valsartan

Samtidig användning rekommenderas inte

Litium

Reversibla ökningar av litiumkoncentrationerna i serum samt toxicitet har rapporterats vid samtidig

användning av litium med ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister, inklusive valsartan. Därför

rekommenderas noggrann kontroll av serumlitiumnivåerna vid samtidig användning. Om ett

diuretikum används också, kan risken för litiumtoxicitet förmodligen ökas ytterligare med

amlodipin/valsartan.

Kaliumsparande diuretika, kaliumtillägg, saltersättningar som innehåller kalium och andra

substanser som kan öka kaliumnivåerna

Om ett läkemedel som påverkar kaliumnivåerna skall förskrivas i kombination med valsartan är

kontroll av kaliumnivåerna i plasma tillrådlig.

Nödvändiga försiktighetsåtgärder vid samtidig användning

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID), inklusive selektiva COX-2-hämmare,

acetylsalicylsyra (>3 g/dag) och icke-selektiva NSAID-medel

När angiotensin II-antagonister ges samtidigt som NSAID-medel kan den blodtryckssänkande effekten

dämpas. Samtidig användning av angiotensin II-antagonister och NSAID-medel kan även leda till en

ökad risk för förvärrad njurfunktion och ökade serumkaliumnivåer. Vid inledningen av sådan

behandling rekommenderas därför kontroll av njurfunktionen, liksom adekvat hydrering av patienten.

Hämmare av transportproteinet för upptag (rifampicin, ciklosporin) eller transportproteinet för

utflöde (ritonavir)

Resultaten av en undersökning

in vitro

med human levervävnad indikerar att valsartan är ett substrat

för transportproteinet OATP1B1 för upptag i levern och för transportproteinet MRP2 för hepatiskt

utflöde. Samtidig administrering av hämmare av transportproteinet för upptag (rifampicin,

ciklosporin) eller transportproteinet för utflöde (ritonavir) kan öka den systemiska exponeringen för

valsartan.

Dubbel blockad av RAAS med angiotensin II-antagonister, ACE-hämmare eller aliskiren

Data från kliniska prövningar har visat att förekomsten av biverkningar som hypotoni, hyperkalemi

och nedsatt njurfunktion (inklusive akut njursvikt) är högre vid dubbel blockad av RAAS genom

kombinerad användning av ACE-hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller aliskiren jämfört

med användning av ett enda läkemedel som påverkar RAAS (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1).

Övrigt

I monoterapi med valsartan har inga interaktioner av klinisk betydelse observerats med följande

substanser: cimetidin, warfarin, furosemid, digoxin, atenolol, indometacin, hydroklortiazid, amlodipin

och glibenklamid.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Amlodipin

Säkerheten vid användning av amlodipin till gravida kvinnor har inte fastställts.

Reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser har observerats i djurstudier (se avsnitt 5.3).

Användning under graviditet rekommenderas endast då det inte finns säkrare alternativ och när

sjukdomen i sig innebär en större risk för modern och fostret.

Valsartan

Angiotensin II-antagonister bör inte användas under graviditetens första trimester (se avsnitt 4.4).

Angiotensin II-antagonister är kontraindicerade under graviditetens andra och tredje trimester (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Epidemiologiska data rörande risk för fosterskada efter användning av ACE-hämmare under

graviditetens första trimester är inte entydiga: en något ökad risk kan inte uteslutas. Kontrollerade

epidemiologiska data saknas för angiotensin II-antagonister men likartade risker kan föreligga för

denna läkemedelsgrupp. Om inte fortsatt behandling med angiotensin II-antagonister anses nödvändig,

bör patienter som planerar graviditet, erhålla alternativ behandling där säkerhetsprofilen är väl

dokumenterad för användning under graviditet. Vid konstaterad graviditet bör behandling med

angiotensin II-antagonister avbrytas direkt och, om lämpligt, bör en alternativ behandling påbörjas.

Det är känt att behandling med angiotensin II-antagonister under andra och tredje trimestern kan

inducera human fostertoxicitet (nedsatt njurfunktion, oligohydramnios, hämning av skallförbening)

och neonatal toxicitet (njursvikt, hypotoni, hyperkalemi). (Se avsnitt 5.3).

Om exponering för angiotensin II-antagonister förekommit under graviditetens andra trimester

rekommenderas ultraljudskontroll av njurfunktion och skalle.

Spädbarn vars mödrar har använt angiotensin II-antagonister bör observeras noggrant med avseende

på hypotoni (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Amning

Valsartan

Ingen information finns angående användning av valsartan under amning. Därför rekommenderas inte

valsartan utan i stället är alternativa behandlingar med bättre dokumenterad säkerhetsprofil att föredra

under amning, speciellt vid amning av nyfödda eller prematura barn.

Amlodipin

Amlodipin utsöndras i bröstmjölk hos människa. Man beräknar att den andel av moderns dos som

överförs till barnet ligger inom kvartilavståndet 3–7 %, med ett maximalt värde på 15 %. Det är inte

känt vilken effekt amlodipin har på spädbarn. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen

eller avbryta/avstå från behandling med amlodipin efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning

för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Inga kliniska studier på fertilitet har utförts med amlodipin/valsartan.

Valsartan

Valsartan hade inga negativa effekter på reproduktionen hos han- eller honråttor vid perorala doser

upp till 200 mg/kg/dag. Denna dos är 6 gånger den maximala rekommenderade humana dosen, baserat

på mg/m

(beräkningarna utgår från en oral dos på 320 mg/dag och en 60-kg patient).

Amlodipin

Reversibla biokemiska förändringar i spermiers huvud har rapporterats hos vissa patienter som

behandlats med kalciumantagonister. Kliniska data om amlodipins eventuella effekt på fertiliteten är

otillräckliga. I en studie på råttor sågs negativa effekter på manlig fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Patienter som tar amlodipin/valsartan och framför fordon eller använder maskiner skall ta hänsyn till

att yrsel eller trötthet kan uppträda emellanåt.

Amlodipin kan ha liten eller måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Om patienter som tar amlodipin får yrsel, huvudvärk, trötthet eller illamående kan reaktionsförmågan

vara nedsatt.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerheten hos amlodipin/valsartan har utvärderats i fem kontrollerade kliniska studier på 5 175

patienter, av vilka 2 613 fick valsartan i kombination med amlodipin. Följande biverkningar visade sig

vara de vanligast förekommande eller mest betydande eller allvarliga: nasofaryngit, influensa,

överkänslighet, huvudvärk, synkope, ortostatisk hypotoni, ödem, pittingödem, ansiktsödem, perifert

ödem, trötthet, rodnad, asteni och blodvallning.

Biverkningar i tabellform

Biverkningsfrekvenserna har angetts enligt följande konvention: mycket vanliga (≥1/10); vanliga

(≥1/100, < 1/10); mindre vanliga (≥1/1 000,l < 1/100); sällsynta (≥1/10 000, < 1/1 000); mycket

sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Frekvens

MedDRA

Organsystem-

klassificering

Biverkningar

Amlodipine/valsartan

Amlodipin

Valsartan

Nasofaryngit

Vanliga

Infektioner och

infestationer

Influensa

Vanliga

Minskat hemoglobin

och hematokrit

Ingen känd

frekvens

Leukopeni

Mycket sällsynta

Neutropeni

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni,

ibland med purpura

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

Överkänslighet

Sällsynta

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Anorexi

Mindre vanliga

Hypokalemi

Mindre vanliga

hyperglykemi

Mycket sällsynta

Hyperlipidemi

Mindre vanliga

Hyperuricemi

Mindre vanliga

Hypokalemi

Vanliga

Metabolism och

nutrition

Hyponatremi

Mindre vanliga

Depression

Mindre vanliga

Sällsynta

Sömnlöshet/

sömnstörningar

Mindre vanliga

Humörförändringar

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Förvirring

Sällsynta

Onormal

koordination

Mindre vanliga

Yrsel

Mindre vanliga

Vanliga

Postural yrsel

Mindre vanliga

Smakförändringar

Mindre vanliga

Extrapyramidala

syndrom

Ingen känd

frekvens

Huvudvärk

Vanliga

Vanliga

hypertoni

Mycket sällsynta

Parestesier

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Perifer neuropati,

neuropati

Mycket sällsynta

Somnolens

Mindre vanliga

Vanliga

Synkope

Mindre vanliga

Tremor

Mindre vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

Hypoestesi

Mindre vanliga

Synstörning

Sällsynta

Mindre vanliga

Ögon

Synnedsättning

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Tinnitus

Sällsynta

Mindre vanliga

Öron och

balansorgan

Vertigo

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Hjärtklappning

Mindre vanliga

Vanliga

Synkope

Sällsynta

Takykardi

Mindre vanliga

Hjärtat

Arytmier (inklusive

bradykardi,

Mycket sällsynta

Frekvens

MedDRA

Organsystem-

klassificering

Biverkningar

Amlodipine/valsartan

Amlodipin

Valsartan

ventrikulär

takykardi, och

förmaksflimmer)

Hjärtinfarkt

Mycket sällsynta

Rodnad

Vanliga

Hypotoni

Sällsynta

Mindre vanliga

Ortostatisk hypotoni

Mindre vanliga

Blodkärl

Vaskulit

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Hosta

Mindre vanliga

Mycket sällsynta

Mindre vanliga

Dyspne

Mindre vanliga

Smärta i svalg

Mindre vanliga

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Mindre vanliga

Magbesvär, övre

buksmärta

Mindre vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Förändrade

tarmvanor

Mindre vanliga

Förstoppning

Mindre vanliga

Diarré

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Muntorrhet

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Dyspepsi

Mindre vanliga

Gastrit

Mycket sällsynta

Gingivalhyperplasi

Mycket sällsynta

Illamående

Mindre vanliga

Vanliga

Pankreatit

Mycket sällsynta

Magtarmkanalen

Kräkning

Mindre vanliga

Onormalt

leverfunktionstest,

inkluderande förhöjt

blodbilirubin

Mycket

sällsynta *

Ingen känd

frekvens

Hepatit

Mycket sällsynta

Lever och gallvägar

Intrahepatisk

kolestas, gulsot

Mycket sällsynta

Alopeci

Mindre vanliga

Angioneurotiskt

ödem

Mycket sällsynta

Ingen känd

frekvens

Bullös dermatit

Ingen känd

frekvens

Erythema

Mindre vanliga

Erythema

multiforme

Mycket sällsynta

Exantem

Sällsynta

Mindre vanliga

Hyperhidros

Sällsynta

Mindre vanliga

Fotosensitivitets-

reaktion

Mindre vanliga

Klåda

Sällsynta

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Purpura

Mindre vanliga

Utslag

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Hud och subkutan

vävnad

Missfärgning av

Mindre vanliga

Frekvens

MedDRA

Organsystem-

klassificering

Biverkningar

Amlodipine/valsartan

Amlodipin

Valsartan

huden

Urtikaria och andra

former av hudutslag

Mycket sällsynta

Exfoliative dermatit

Mycket sällsynta

Stevens-Johnsons

syndrom

Mycket sällsynta

Quincke-ödem

Mycket sällsynta

Toxisk epidermal

nekrolys

Ingen känd

frekvens

Artralgi

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Ryggsmärta

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Svullna leder

Mindre vanliga

Muskelkramp

Sällsynta

Mindre vanliga

Myalgi

Mindre vanliga

Ingen känd

frekvens

Ankelsvullnad

Vanliga

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Tyngdkänsla

Sällsynta

Förhöjt

blodkreatinin

Ingen känd

frekvens

Urineringsstörningar

Mindre vanliga

Nokturi

Mindre vanliga

Pollakisuri

Sällsynta

Mindre vanliga

Polyuri

Sällsynta

Njurar och urinvägar

Njursvikt och

nedsatt njurfunktion

Ingen känd

frekvens

Impotens

Mindre vanliga

Erektil dysfunktion

Sällsynta

Reproduktionsorgan

och bröstkörtel

Gynekomasti

Mindre vanliga

Asteni

Vanliga

Mindre vanliga

Obehag,

sjukdomskänsla

Mindre vanliga

Trötthet

Vanliga

Vanliga

Mindre vanliga

Ansiktsödem

Vanliga

Rodnad,

värmevallningar

Vanliga

Icke kardiell

bröstsmärta

Mindre vanliga

Ödem

Vanliga

Vanliga

Perifert ödem

Vanliga

Smärta

Mindre vanliga

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Pittingödem

Vanliga

Förhöjt blodkalium

Ingen känd

frekvens

Viktökning

Mindre vanliga

Undersökningar

Viktminskning

Mindre vanliga

* oftast i samband med kolestas

Ytterligare information om kombinationen

Perifert ödem, en känd biverkan av amlodipin, förekom generellt med en lägre incidens hos de

patienter som fick kombinationen amlodipin/valsartan än hos de som fick enbart amlodipin. I

dubbelblinda, kontrollerade, kliniska studier, var incidensen för perifert ödem per dos enligt följande:

Valsartan (mg)

% av patienterna som upplevde

perifert ödem

Amlodipin (mg)

10,3

Incidensen av perifert ödem i medeltal med en jämn avvägning för alla doser var 5,1 % för

kombinationen amlodipin/valsartan.

Ytterligare information om de enskilda komponenterna

Biverkningar som tidigare rapporterats med någon av de enskilda komponenterna (amlodipin eller

valsartan) kan vara tänkbara biverkningar med amlodipin/valsartan likaså, även om de inte observerats

i någon klinisk studie eller från erfarenhet efter lansering.

Amlodipin

Vanliga

Sömnighet, yrsel, palpitationer, buksmärtor, illamående, ankelsvullnad.

Mindre vanliga

Sömnlöshet, humörsvängningar (inklusive ångest), depression, tremor,

dysgeusi, synkope, hypoestesi, synstörningar (inklusive dubbelseende), tinnitus,

hypotension, dyspné, rinit, kräkningar, dyspepsi, alopeci, purpura, missfärgning

av huden, hyperhidros, pruritus, exantem , myalgi, muskelkramper, smärta,

urineringsbesvär, ökad urineringsfrekvens, impotens, gynekomasti, bröstsmärta,

sjukdomskänsla, viktökning, viktminskning.

Sällsynta

Förvirring.

Mycket sällsynta

Leukocytopeni, trombocytopeni, allergiska reaktioner, hyperglykemi, hypertoni,

perifer neuropati, hjärtinfarkt, arytmi (inkl. bradykardi, ventrikulär takykardi

och förmaksflimmer), vaskulit, pankreatit, gastrit, gingival hyperplasi, hepatit,

gulsot, förhöjda leverenzymer*, angioödem, erythema multiforme, urtikaria,

exfoliativ dermatit, Stevens-Johnsons syndrom, Quinckes ödem,

fotosensibilitet.

* oftast i samband med kolestas

Exceptionella fall av extrapyramidalt syndrom har rapporterats.

Valsartan

Ingen känd frekvens

Minskning av hemoglobin, minskning av hematokrit, neutropeni,

trombocytopeni, förhöjt serumkalium, förhöjda leverfunktionsvärden

inkluderande ökning av serumbilirubin, njursvikt och nedsatt njurfunktion,

förhöjt serumkreatinin, angioödem, myalgi, vaskulit, överkänslighet

inklusive serumsjuka.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Erfarenhet från överdosering med amlodipin/valsartan saknas. Det främsta symtomet på överdosering

med valsartan kan vara uttalad hypotoni med yrsel. Överdosering med amlodipin kan leda till

omfattande perifer kärlvidgning och, eventuellt, reflextakykardi. Markant och eventuellt förlängd

systemisk hypotoni upp till och inkluderande chock med dödlig utgång har rapporterats.

Behandling

Om intaget nyligen skett kan framkallande av kräkning eller ventrikelsköljning övervägas.

Administrering av aktivt kol till friska frivilliga omedelbart eller upp till två timmar efter intaget av

amlodipin har visat sig minska absorptionen av amlodipin väsentligt. Kliniskt signifikant hypotoni på

grund av överdosering av amlodipin/valsartan kräver aktiv kardiovaskulär support, inkluderande

frekvent kontroll av hjärt- och andningsfunktionen, upphöjande av extremiteterna samt

uppmärksamhet avseende volym av cirkulationsvätska och urinproduktion. Kärlsammandragande

medel kan vara till hjälp vid återställande av vaskulär kondition och blodtryck, förutsatt att detta inte

är kontraindicerat. Intravenöst kalciumglukonat kan vara till nytta för att reversera effekterna av

kalciumkanalblockad.

Varken valsartan eller amlodipin torde kunna avlägsnas genom hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet; angiotensin II-

antagonister, kombinationer; angiotensin II-antagonister och kalciumantagonister, ATC-kod:

C09DB01

Amlodipin/valsartan kombinerar två blodtryckssänkande substanser med kompletterande mekanismer

för att kontrollera blodtrycket hos patienter med essentiell hypertoni: Amlodipin tillhör

kalciumantagonistklassen och valsartan angiotensin II-antagonistklassen av läkemedel. En

kombination av dessa substanser har en extra blodtryckssänkande effekt och minskar blodtrycket i

högre grad än behandling med endast en av komponenterna.

Amlodipin/Valsartan

Kombinationen av amlodipin och valsartan åstadkommer en dosrelaterad, ytterligare sänkning av

blodtrycket tvärsöver det terapeutiska dosområdet. Den blodtryckssänkande effekten av en

engångsdos av kombinationen kvarstår i 24 timmar.

Placebokontrollerade studier

Över 1 400 hypertoniker fick amlodipin/valsartan en gång dagligen i två placebokontrollerade studier.

Vuxna med lätt till måttlig, okomplicerad, essentiell hypertoni (genomsnittligt diastoliskt

blodtrycksvärde i sittande ≥95 och <110 mmHg) enrollerades. Patienter med hög kardiovaskulär risk

– hjärtsvikt, typ I-diabetes och otillräckligt kontrollerad typ II-diabetes och hjärtinfarkt eller stroke i

anamnesen under det senaste året – exkluderades.

Aktivt kontrollerade studier hos patienter som inte svarade på monoterapi

I en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad multicenterstudie med parallella grupper har man

visat en normalisering av blodtrycket (dalvärde för diastoliskt blodtryck i sittande <90 mmHg i slutet

av studien) hos patienter med otillräcklig kontroll av valsartan 160 mg hos 75 % av patienterna som

fick amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg och 62 % av patienterna som fick amlodipin/valsartan 5

mg/160 mg, jämfört med 53 % av patienterna som stod kvar på valsartan 160 mg. Genom tillägget av

amlodipin 10 mg och 5 mg fick man en ytterligare sänkning av det systoliska/diastoliska blodtrycket

om 6,0/4,8 mmHg respektive 3,9/2,9 mmHg, jämfört med patienter som stod kvar på endast valsartan

160 mg.

I en randomiserad, dubbelblind, aktivt kontrollerad multicenterstudie med parallella grupper har man

visat en normalisering av blodtrycket (dalvärde för diastoliskt blodtryck i sittande <90 mmHg i slutet

av studien) hos patienter med otillräcklig kontroll av amlodipin 10 mg hos 78 % av patienterna som

fick amlodipin/valsartan 10 mg/160 mg, jämfört med 67 % av patienterna som stod kvar på amlodipin

10 mg. Genom tillägget av valsartan 160 mg fick man en ytterligare sänkning av det

systoliska/diastoliska blodtrycket om 2,9/2,1 mmHg, jämfört med patienter som stod kvar på endast

amlodipin 10 mg.

Amlodipin/valsartan undersöktes också i en aktivt kontrollerad studie på 130 hypertoniker med ett

genomsnittligt diastoliskt blodtryck i sittande ≥110 mmHg och <120 mmHg. I denna studie

(blodtryckets utgångsvärde 171/113 mmHg) sjönk blodtrycket i sittande med 36/29 mmHg efter en

dos av amlodipin/valsartan 5 mg/160 mg, upptitrerat till 10 mg/160 mg, jämfört med 32/28 mmHg

efter en dos lisinopril/hydroklortiazid 10 mg/12,5 mg, upptitrerat till 20 mg/12,5 mg.

I två uppföljande långtidsstudier bibehölls effekten av amlodipin/valsartan i mer än ett år. Abrupt

utsättning av amlodipin/valsartan har inte orsakat någon snabb höjning av blodtrycket.

Ålder, kön, ras eller kroppsmasseindex, BMI (≥30 kg/m

, <30 kg/m

) påverkade inte svaret på

amlodipin/valsartan.

Amlodipin/valsartan har inte studerats på annan patientgrupp än hypertoniker. Valsartan har studerats

på patienter med genomgången hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Amlodipin har studerats på patienter med

kronisk stabil angina, vasospastisk angina och angiografiskt dokumenterad koronarartärsjukdom.

Amlodipin

Amlodipinkomponenten i amlodipin/valsartan hämmar det transmembrana flödet av kalciumjoner in i

hjärta och glatt muskulatur. Amlodipins blodtryckssänkande verkningsmekanism beror på en direkt

relaxerande effekt på den glatta muskulaturen, vilket minskar det perifera motståndet i blodkärlen och

blodtrycket. Experimentella data tyder på att amlodipin binds till både dihydropyridina och icke-

dihydropyridina bindningsställen. De sammandragande processerna i hjärtmuskeln och kärlens glatta

muskel är beroende av extracellulära kalciumjoners rörelser in i dessa celler genom speciella

jonkanaler.

Efter administrering av terapeutiska doser till patienter med hypertoni vidgar amlodipin kärlen, vilket

leder till en sänkning av blodtrycket i ryggläge och stående. Dessa blodtryckssänkningar åtföljs inte

av någon väsentlig förändring av hjärtfrekvensen eller av katekolaminnivåerna i plasma efter kronisk

dosering.

Plasmakoncentrationerna står i relation till effekten hos både unga och äldre patienter.

Hos hypertoniker med normal njurfunktion ledde terapeutiska doser av amlodipin till minskat renalt

kärlmotstånd samt ökad glomerulär filtrationshastighet och effektivt renalt plasmaflöde, utan

förändring i filtrationsfraktion eller proteinuri.

Liksom vid andra kalciumkanalblockerare har hemodynamiska mätningar av hjärtfunktionen vid vila

och träning (eller gång) hos patienter med normal kammarfunktion som behandlats med amlodipin i

allmänhet visat en liten ökning av hjärtindex, utan väsentlig påverkan på dP/dt eller på

vänsterkammarens diastoliska sluttryck eller volym. I hemodynamiska studier har amlodipin inte visat

någon negativ inotrop effekt vid administrering inom det terapeutiska dosområdet på intakta djur och

människa, inte heller vid samtidig administrering med betablockerare på människa.

Amlodipin förändrar inte sinusknutans funktion eller atrioventrikuläröverledning hos intakta djur eller

människa. I kliniska studier där amlodipin gavs i kombination med betablockerare till patienter med

antingen hypertoni eller angina observerades inga negativa effekter på de elektrokardiografiska

parametrarna.

Användning hos patienter med hypertoni

En randomiserad, dubbelblind morbiditets-mortalitetsstudie kallad Antihypertensive and Lipid-

Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) utfördes för att jämföra några nyare

behandlingar, amlodipin 2,5 - 10 mg/dag (kalciumkanalblockerare) eller lisinopril 10 - 40 mg/dag

(ACE-hämmare) som första linjens behandling med behandling med tiaziddiuretikumet klortalidon

12,5-25 mg/dag vid lätt till måttlig hypertoni.

Totalt randomiserades 33 357 hypertoniker, 55 år eller äldre, och dessa följdes under i genomsnitt 4,9

år. Patienterna hade minst en riskfaktor för kranskärlssjukdom, dvs. tidigare hjärtinfarkt eller stroke

(>6 månader före rekryteringen till studien) eller dokumenterad annan aterosklerotisk kardiovaskulär

sjukdom (totalt 51,5 %), typ 2-diabetes (36,1 %), HDL-C på <35 mg/dl eller <0,906 mmol/l (11,6 %),

vänsterkammarhypertrofi diagnostiserad genom EKG eller ekokardiogram (20,9 %) samt aktiv

cigarettrökning (21,9 %).

Primärt effektmått var en kombination av fatal kranskärlssjukdom och icke-fatal hjärtinfarkt. Man såg

ingen signifikant skillnad i primärt effektmått mellan amlodipinbaserad behandling och

klortalidonbaserad behandling, riskkvot (RR) 0,98, 95 % KI (0,90 - 1,07), p=0,65. Bland de sekundära

effektmåtten var incidensen för hjärtsvikt (en del i ett komponerat effektmått för kardiovaskulär

sjukdom) signifikant högre i amlodipingruppen än i klortalidongruppen (10,2 % respektive 7,7 %, RR

1,38, 95 % KI (1,25 - 1,52) p <0,001). Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan mortalitet av

alla orsaker för amlodipinbaserad behandling och klortalidonbaserad behandling, RR 0,96, 95 % KI

(0,89 - 1,02), p=0,20.

Valsartan

Valsartan är en oralt aktiv, potent och specifik angiotensin II-receptorantagonist. Den verkar selektivt

på receptorsubtypen AT

, som ansvarar för de kända effekterna av angiotensin II. De ökade

plasmanivåerna av angiotensin II efter AT

-receptorblockad med valsartan kan stimulera den

oblockerade receptorsubtypen AT

, som tycks motväga effekten av AT

-receptorn. Valsartan utövar

ingen partiell agonistisk aktivitet på AT

-receptorn och har mycket större (cirka 20 000 gånger)

affinitet till AT

-receptorn än till AT

-receptorn.

Valsartan hämmar inte ACE, även kallat kininas II, som konverterar angiotensin I till angiotensin II

och bryter ner bradykinin. Eftersom det inte är någon effekt på ACE och inte någon potentiering av

bradykinin eller substans P, torde inte angiotensin II-antagonister orsaka hosta. I kliniska studier där

valsartan jämfördes med ACE-hämmare var incidensen av torrhosta väsentligt lägre (p<0,05) hos

patienter som fick valsartan än hos dem som fick ACE-hämmare (2,6 % respektive 7,9 %). I en klinisk

studie på patienter med anamnes på torrhosta vid behandling med ACE-hämmare uppträdde hosta hos

19,5 % av patienterna på valsartan och hos 19 % av patienterna på tiaziddiuretika, jämfört med 68,5

% av dem som behandlades med en ACE-hämmare (p <0,05). Valsartan binds inte till och blockerar

inte andra hormonreceptorer eller jonkanaler av betydelse för regleringen av kardiovaskulärsystemet.

Vid tillförsel av valsartan till patienter med hypertoni reduceras blodtrycket utan att hjärtfrekvensen

påverkas.

Efter peroral administrering av en engångsdos ses hos de flesta patienter en blodtryckssänkande effekt

inom 2 timmar och maximal blodtryckssänkande effekt uppnås inom 4-6 timmar. Den

blodtryckssänkande effekten kvarstår i 24 timmar efter administreringen. Vid upprepad administrering

uppnås maximal blodtryckssänkande effekt oavsett dos generellt inom 2-4 veckor och effekten

bibehålls vid långtidsbehandling. Abrupt utsättning av valsartan har inte orsakat rebound-hypertoni

eller andra negativa kliniska effekter.

Övrigt: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Två stora randomiserade, kontrollerade prövningar (ONTARGET [ONgoing Telmisartan Alone and

in combination with Ramipril Global Endpoint Trial] och VA NEPHRON-D [The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes]) har undersökt den kombinerade användningen av en ACE-hämmare och en

angiotensin II-receptorblockerare.

ONTARGET var en studie som genomfördes på patienter med en anamnes av kardiovaskulär och

cerebrovaskulär sjukdom, eller typ 2-diabetes mellitus åtföljt av evidens för slutorganskada. VA

NEPHRON-D var en studie på patienter med typ 2-diabetes mellitus och diabetesnefropati.

Dessa studier har inte visat någon signifikant nytta på renala och/eller kardiovaskulära resultat och

mortalitet, medan en ökad risk för hyperkalemi, akut njurskada och/eller hypotoni observerades

jämfört med monoterapi. Då deras farmakodynamiska egenskaper liknar varandra är dessa resultat

även relevanta för andra ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare.

ACE-hämmare och angiotensin II-receptorblockerare bör därför inte användas samtidigt hos patienter

med diabetesnefropati (se avsnitt 4.4).

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

var en studie med syfte att testa nyttan av att lägga till aliskiren till en standardbehandling med en

ACE-hämmare eller en angiotensin II-receptorblockerare hos patienter med typ 2-diabetes mellitus

och kronisk njursjukdom, kardiovaskulär sjukdom eller både och. Studien avslutades i förtid eftersom

det fanns en ökad risk för oönskat utfall. Både kardiovaskulär död och stroke var numerärt vanligare i

aliskiren-gruppen än i placebo-gruppen och oönskade händelser och allvarliga oönskade händelser av

intresse (hyperkalemi, hypotoni och njurdysfunktion) rapporterades med högre frekvens i aliskiren-

gruppen än i placebo-gruppen.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Linjäritet

Amlodipin och valsartan uppvisar linjär farmakokinetik.

Amlodipin/Valsartan

Efter peroral administrering av amlodipin/valsartan uppnås maximala plasmakoncentrationer av

valsartan och amlodipin inom 3 respektive 6-8 timmar. amlodipin/valsartan s absorptionshastighet och

omfattning motsvarar valsartans och amlodipins biotillgänglighet vid administrering i form av olika

tabletter.

Amlodipin

Absorption:

Efter peroral administrering av terapeutiska doser av endast amlodipin, uppnås maximala

plasmakoncentrationer av amlodipin inom 6-12 timmar. Absolut biotillgänglighet har beräknats till

mellan 64 % och 80 %. Amlodipins biotillgänglighet påverkas inte av intag av föda.

Distribution:

Distributionsvolymen är cirka 21 l/kg.

In vitro

-studier av amlodipin har visat att cirka

97,5 % av cirkulerande läkemedel binds till plasmaproteiner.

Metabolism:

Amlodipin metaboliseras i stor utsträckning (cirka 90 %) i levern till inaktiva

metaboliter.

Eliminering:

Amlodipins elimination från plasma är bifasisk, med en terminal

elimineringshalveringstid på 30-50 timmar. Plasmanivåerna vid steady-state uppnås efter kontinuerlig

administrering i 7-8 dagar. 10 % av ursprungligt amlodipin och 60 % av amlodipinmetaboliterna

utsöndras i urin.

Valsartan

Absorption:

Efter peroral administrering av endast valsartan, uppnås maximala plasmakoncentrationer

av valsartan inom 2-4 timmar. Genomsnittlig absolut biotillgänglighet är 23 %. Intag av föda minskar

exponeringen (uppmätt med AUC) för valsartan med cirka 40 % och den maximala

plasmakoncentrationen (C

) med cirka 50 %, även om plasmakoncentrationerna av valsartan cirka 8

timmar efter doseringen är likartade för de patientgrupper som intog föda och för dem som var

fastande. Denna minskning av AUC-värdet leder emellertid inte till kliniskt väsentlig minskning av

den terapeutiska effekten och valsartan kan därför ges både med och utan föda.

Distribution:

Valsartans distributionsvolym vid steady-state efter intravenös administrering är cirka

17 liter, vilket tyder på att valsartan inte distribueras i vävnaderna i stor omfattning. Valsartan binds

kraftigt till serumproteiner (94-97 %), huvudsakligen serumalbumin.

Metabolism:

Valsartan omvandlas inte i så stor utsträckning, eftersom endast cirka 20 % av dosen

återvinns som metaboliter. En hydroximetabolit har identifierats i plasma vid låga koncentrationer

(mindre än 10 % av valsartans AUC-värde). Denna metabolit är farmakologiskt inaktiv.

Eliminering:

Valsartan uppvisar multiexponentiell eliminationskinetik (t

½α

<1 timme och t

½ß

cirka 9

timmar). Valsartan elimineras främst i faeces (cirka 83 % av dosen) och urin (cirka 13 % av dosen),

huvudsakligen i oförändrad form. Efter intravenös administrering är valsartans plasmaclearance cirka

2 l/timme och njurclearance 0,62 l/timme (cirka 30 % av totala clearance). Valsartans halveringstid är

6 timmar.

Speciella patientgrupper

Pediatrisk population (yngre än 18 år)

Det finns inga farmakokinetiska data från behandling av barn.

Äldre (≥65 år)

Tiden till maximala plasmakoncentrationer av amlodipin är likartad hos unga och äldre patienter. Hos

äldre patienter tenderar amlodipins clearance att avta, vilket medför ökade värden för ytan under

kurvan (AUC) och elimineringshalveringstiden. Systemiskt AUC i medeltal för valsartan är 70 %

högre hos äldre än hos yngre. Därför krävs försiktighet vid dosökning.

Nedsatt njurfunktion

Amlodipins farmakokinetik påverkas inte väsentligt av nedsatt njurfunktion. Som kan förväntas för en

substans vars njurclearance endast uppgår till 30 % av totala plasmaclearance, har ingen korrelation

observerats mellan njurfunktion och systemisk exponering för valsartan.

Nedsatt leverfunktion

Väldigt begränsad klinisk data finns tillgänglig för administrering av amlodipin hos patienter med

nedsatt leverfunktion. Patienter med nedsatt leverfunktion har minskat clearance av amlodipin, med

åtföljande ökning av AUC med 40-60 %. Hos patienter med lätt till måttlig, kronisk leversjukdom är

exponeringen för valsartan (uppmätt med AUC-värdena) i genomsnitt dubbelt så stor som hos friska

frivilliga (anpassat efter ålder, kön och vikt). Försiktighet skall iakttas hos patienter med leversjukdom

(se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Amlodipin/Valsartan

Följande biverkningar med eventuell klinisk relevans har observerats i djurstudier:

Histopatologiska tecken på inflammation i glandulärmagen sågs hos hanråttor som exponerades för

cirka 1,9 (valsartan) och 2,6 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan

och 10 mg amlodipin. Vid högre exponeringar sågs sår och frätskador i magslemhinnan hos både han

och hondjur. Liknande förändringar sågs också i den grupp som fick endast valsartan (exponering för

8,5 - 11,0 gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan).

Ökad incidens och allvarlighetsgrad av renal tubulär basofili/hyalinisering, dilatation och cylindrar,

liksom interstitiell lymfocytinflammation och arteriolär medial hypertrofi sågs vid exponering för 8-

13 (valsartan) och 7-8 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan och 10

mg amlodipin. Liknande förändringar sågs i den grupp som fick endast valsartan (exponering för 8,5

11,0 gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan).

I en utvecklingsstudie på embryofoster av råtta observerades ökade förekomster av dilaterade

urinledare, missbildade bröstben och icke-förbenade tår på framtassarna vid exponering för cirka 12

(valsartan) och 10 (amlodipin) gånger högre doser än de kliniska doserna 160 mg valsartan och 10 mg

amlodipin. Dilaterade urinledare sågs också i den grupp som fick endast valsartan (exponering för 12

gånger högre doser än den kliniska dosen 160 mg valsartan). Det fanns endast ringa tecken på

maternell toxicitet (måttlig minskning av kroppsvikten) i denna studie. Nivån för icke-observerad

effekt avseende utvecklingseffekter sågs vid 3 (valsartan) och 4 (amlodipin) gånger högre exponering

än den kliniska (baserat på AUC).

För de enskilda substanserna finns inga hållpunkter för mutagenicitet, klastogenicitet eller

karcinogenicitet.

Amlodipin

Reproduktionstoxikologi

Reproduktionsstudier på råtta och mus har visat försenad förlossning, förlängt värkarbete och lägre

överlevnad hos avkomman i doser som är runt 50 gånger större än maximal rekommenderad dos för

människa räknat i mg/kg.

Nedsatt fertilitet

Man fann ingen effekt på fertiliteten hos råtta som behandlades med amlodipin (hanråttor under 64

dagar och honråttor under 14 dagar före parning) i doser upp till 10 mg/kg/dag (8 gånger* den

maximala rekommenderade dosen till människa på 10 mg beräknat som mg/m

). I en annan studie på

råttor, där hanråttor behandlades med amlopidinbesilat i 30 dagar med en dos jämförbart med en

human dos baserad på mg/kg, fann man minskade nivåer av follikelstimulerande hormon i plasma och

testosteron, samt en minskning i spermadensiteten och i antalet mogna spermatider och Sertoliceller.

Carcinogenes, mutagenes

Inga tecken på carcinogenicitet kunde konstateras hos råtta och mus som fick amlodipin i fodret under

två år i en koncentration som beräknades ge dagliga doser på 0,5, 1,25 och 2,5 mg/kg/dag. Den högsta

dosen (för mus densamma som och för råtta två* gånger den maximala rekommenderade kliniska

dosen på 10 mg beräknat som mg/m

) låg nära maximal tolererad dos för mus men inte för råtta.

Mutagenicitetsstudier visade inga läkemedelsrelaterade effekter på gen- eller kromosomnivå.

* Beräknat på en patientvikt på 50 kg

Valsartan

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet,

reproduktionseffekter och effekter på utveckling visade inte några särskilda risker för människa.

Hos råtta ledde toxiska doser (600 mg/kg/dag) till modern under dräktighetens sista dagar och under

digivningen till sämre överlevnad, sämre viktökning och försenad utveckling (lösgörande av ytteröra

och öppnande av hörselgång) hos avkomman (se avsnitt 4.6). Dessa doser hos råtta (600 mg/kg/dag)

är ca 18 gånger den högsta rekommenderade dosen till människa baserat på mg/m

(beräkningarna

baseras på en oral dos på 320 mg/dag och en patient som väger 60 kg).

I icke-kliniska säkerhetsstudier orsakade höga doser valsartan (200–600 mg/kg) en sänkning av röda

blodkroppsparametrar (erytrocyter, hemoglobin, hematokrit) hos råtta, samt tecken på förändringar i

njurhemodynamik (något förhöjd urea i blodet, renal tubulär hyperplasi och basofili hos hanråttor).

Dessa doser hos råtta (200 till 600 mg/kg/dag) är ca 6 och 18 gånger den högsta rekommenderade

dosen till människa baserat på mg/m

(beräkningarna baseras på en oral dos på 320 mg/dag och en

patient som väger 60 kg).

Jämförbara doser gav likartade förändringar hos marmosetter, även om de var allvarligare, särskilt i

njurarna där förändringarna utvecklades till nefropati med förhöjda värden för urea i blodet och

kreatinin.

Hypertrofi i njurarnas juxtaglomerulära celler sågs hos båda arterna. Alla förändringar ansågs vara

orsakade av valsartans farmakologiska effekt, som ger långvarig hypotension, särskilt hos

marmosetter. Vid terapeutiska doser av valsartan hos människa, tycks hypertrofin av renala

juxtaglomerulära celler sakna relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa

Povidon

Stärkelse, pregelatiniserad (majs)

Kolloidal vattenfri kiseloxid

Krospovidon

Natriumstärkelseglykolat

Magnesiumstearat

5 mg/ 80 mg och 5 mg/ 160 mg

Filmdragering:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Talk

Makrogol

Svart järnoxid (E172)

10 mg/ 160 mg

Filmdragering:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Gul järnoxid (E172)

Talk

Makrogol

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister som består av transparent PVC/ PE/ PVdC-folie och aluminiumfolie.

5 mg/80 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

5 mg/160 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

10 mg/160 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

Endosblister som består av transparent PVC/ PE/ PVdC-folie och aluminiumfolie.

5 mg/80 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

5 mg/160 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

10 mg/160 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimitel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg/ 80 mg: 52466

5 mg/ 160 mg: 52467

10 mg/ 160 mg: 52468

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-05-26

Datum för den senaste förnyelsen: 2021-04-11

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2020-09-09

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen