Allopurinol Mylan 100 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-05-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

17-05-2019

Aktiva substanser:
allopurinol
Tillgänglig från:
Mylan AB
ATC-kod:
M04AA01
INN (International namn):
allopurinol
Dos:
100 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; allopurinol 100 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 20 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
54500
Tillstånd datum:
2018-01-12

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

16-05-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

16-05-2019

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-01-2018

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Allopurinol Mylan 100 mg tabletter

Allopurinol Mylan 300 mg tabletter

allopurinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Allopurinol Mylan är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Mylan

Hur du tar Allopurinol Mylan

Eventuella biverkningar

Hur Allopurinol Mylan ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Allopurinol Mylan är och vad det används för

Allopurinol Mylan innehåller den aktiva substansen allopurinol. Den verkar genom att sänka hastigheten på

olika kemiska reaktioner i kroppen för att sänka nivån av urinsyra i blod och urin och förhindrar bildningen

av urinsyrakristaller.

Allopurinol Mylan används vid tillstånd som är förknippade med ett överskott av urinsyra i kroppen, såsom

gikt, njurstenar och vissa andra njursjukdomar. Det används också i samband med cancerbehandling. Vid

gikt samlas urinsyra i lederna och senorna som kristaller som kan orsaka inflammation, svullnad och smärta.

Allopurinol som finns i Allopurinol Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Mylan

Ta inte Allopurinol Mylan:

om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Allopurinol Mylan:

om du har lever- eller njurbesvär

om du har ett pågående giktanfall

om du har hankinesiskt, thailändskt eller koreanskt ursprung

om du har problem med sköldkörteln.

Vid behandling med Allopurinol Mylan:

Allvarliga hudutslag (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal

nekrolys) har rapporterats vid användning av allopurinol. Ofta kan utslagen innefatta sår i munnen,

halsen, näsan, könsorganen och bindhinneinflammation (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga

hudutslag föregås ofta av influensaliknande symtom som feber, huvudvärk och värk i kroppen.

Utslagen kan utvecklas till omfattande blåsbildning och fjällning av huden. Dessa allvarliga

hudreaktioner kan vara vanligare hos personer av han-kinesisk, thailändsk eller koreansk härkomst.

Kronisk njursjukdom kan öka risken hos dessa patienter ytterligare. Om du utvecklar utslag eller dessa

hudsymtom ska du sluta ta allopurinol och omedelbart kontakta läkare.

Om du har cancer eller Lesch-Nyhans syndrom kan mängden urinsyra i urinen bli förhöjd. För att

undvika detta är det viktigt att du dricker tillräckligt för att späda urinen.

Om du har njurstenar kan njurstenarna bli mindre och komma in i urinvägarna vilket kan orsaka

besvär.

Barn

Allopurinol Mylan ska inte ges till barn under 6 år eftersom dess säkerhet inte har fastställts.

300 mg tabletter rekommenderas inte för barn eftersom de innehåller färgämne (para-orange aluminiumlack

(E110)) som kan orsaka allergiska reaktioner.

Andra läkemedel och Allopurinol Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar något av läkemedlen som listas nedan. Läkaren

kan behöva ordinera en lägre dos av läkemedlet och/eller du kan behöva noggrannare uppföljning eftersom

risken för biverkningar ökar när Allopurinol Mylan tas samtidigt som:

merkaptopurin (används för att behandla blodcancer)

azatioprin, ciklosporin (används för att dämpa immunsystemet)

vidarabin (används för att behandla herpes)

salicylater (används för att minska smärta, feber eller inflammation, t.ex. acetylsalicylsyra)

probenecid (används för att behandla gikt)

klorpropramid (används för att behandla diabetes)

warfarin, fenprokumon, acenokumarin (används för att göra blodet tunnare)

fenytoin (används för att behandla epilepsi)

teofyllin (används för att behandla astma och andra andningssjukdomar)

ampicillin eller amoxicillin (används för att behandla bakterieinfektioner)

cytostatika (cellgifter, för behandling av aggressiva tumörer):

när allopurinol och cytostatika används samtidigt (t.ex. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin,

prokarbazin, alkylhalogenider) förekommer bloddyskrasier oftare än när dessa aktiva substanser

används var för sig. Blodvärdena bör därför kontrolleras regelbundet.

didanosin (används för att behandla HIV-infektion)

diuretika (urindrivande tabletter) och ACE-hämmare (läkemedel mot högt blodtryck).

Om aluminiumhydroxid (används för att neutralisera magsyra) tas samtidigt kan effekten av allopurinol

minska. Det bör vara ett mellanrum på minst 3 timmar mellan intag av dessa båda läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan

du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta detta läkemedel om du är gravid annat än på ordination av läkare.

Allopurinol utsöndras i bröstmjölk. Allopurinol rekommenderas inte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Allopurinol Mylan

kan orsaka yrsel, sömnighet och påverka din koordination. Om du påverkas,

kör inte

använd inte

maskiner och

delta inte

i riskfyllda aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som

kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Allopurinol Mylan innehåller laktos och natrium.

Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna

medicin. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, det vill säga är näst intill

”natriumfritt”.

Allopurinol Mylan 300 mg tabletter innehåller även

färgämnet

para-orange aluminiumlack (E110)

Kan orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Allopurinol Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Skåran är inte avsedd för delning av tabletten. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten. Du bör ta

tabletterna efter måltid för att minska risken för biverkningar, såsom illamående och kräkningar.

Om den dagliga dosen överstiger 300 mg och du har biverkningar som berör magtarmkanalen, såsom

illamående och kräkningar (se avsnitt 4) kan läkare ordinera doser som delas upp över dagen för att

minska dessa biverkningar.

Läkaren kan justera dosen om du har nedsatt njur- eller leverfunktion.

När du påbörjar behandlingen, kan din läkare även förskriva ett antiinflammatoriskt läkemedel eller

kolkicin under en månad eller längre, för att förhindra attacker av giktartrit.

De rekommenderade doserna är:

Vuxna och ungdomar i åldern 15–18 år

Startdos: 100 mg dagligen

Din dos av allopurinol kan justeras beroende på hur allvarligt tillståndet är.

milda förhållanden: 100–200 mg dagligen.

måttligt svåra förhållanden: 300–600 mg dagligen.

svåra förhållanden: 700–900 mg dagligen.

Om du har problem med njurarna:

kan du bli ombedd att ta 100 mg med längre intervall än en dag.

om du får dialys två eller tre gånger i veckan, kan din läkare ordinera en dos på 300 eller 400 mg som

ska tas direkt efter dialys (eftersom allopurinol avlägsnas vid dialys).

Endast Allopurinol Mylan 100 mg tabletter

Barn och ungdomar i åldern 6–15 år som väger minst 15 kg

Den rekommenderade dosen är 10–20 mg per kg kroppsvikt dagligen uppdelat i 3 doser.

Den maximala dosen är 400 mg dagligen.

Ge inte detta läkemedel till barn under 6 år eftersom dess säkerhet inte har fastställts.

Allopurinol Mylan används sällan till barn, förutom vid vissa typer av cancer (t.ex. leukemi) och vissa andra

tillstånd.

Om du har tagit för stor mängd av Allopurinol Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

En överdos kan orsaka symtom som illamående, kräkningar, diarré eller yrsel.

Ta denna bipacksedel, eventuella återstående tabletter och förpackningen med dig till sjukhuset eller läkaren

så att de vet vilka tabletter som tagits.

Om du har glömt att ta

Allopurinol Mylan

Om du glömmer att ta en tablett, ta en så fort du kommer på det. Hoppa emellertid över den glömda dosen

om det snart är dags att ta nästa tablett.

Ta inte

dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta resterande

doserna vid normal tidpunkt.

Om du slutar att ta Allopurinol Mylan

Du ska fortsätta att ta tabletterna så länge som din läkare säger att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Allopurinol Mylan och kontakta genast läkare om du upplever:

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

hudförändringar t.ex. sår i mun, hals, näsa och könsorgan, ögoninflammation (röda och svullna ögon),

spridd blåsbildning eller hudfjällning som ofta föregås av feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk

(influensaliknande symtom) och allmän sjukdomskänsla

allvarliga överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, ledvärk, onormala blodvärden och

leverfunktionsvärden (dessa kan vara tecken på ett tillstånd som heter DRESS).

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

tecken på allvarlig allergisk reaktion, vilken kan bli livshotande såsom svullnad i ansiktet, läpparna,

tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas, flagnande eller kliande hud,

bölder eller såriga läppar och mun, plötsliga rosslingar, darrningar, tryck över bröstet och kollaps. Ta

inte fler tabletter om inte din läkare säger att du ska göra det.

kräkningar som innehåller blod.

Kontakta läkare snarast möjligt om du får följande biverkningar:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

leverinflammation (hepatit), symtomen kan vara gulfärgad hud och ögonvitor, dålig aptit, kräkningar,

buksmärta, diarré.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

minskat antal av vissa typer av vita blodkroppar som leder till täta infektioner, såsom halsont och feber

eller sår i munnen och halsen

minskat antal av röda blodkroppar eller blodplättar (ses i blodprov) som leder till tecken som blekhet,

trötthet och att man får blödningar och blåmärken lättare än normalt. Dessa effekter förekommer

vanligen hos personer med lever- eller njurproblem.

Eventuella biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

hudutslag

förhöjd nivå av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet (som kan ses vid blodprov).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

illamående, kräkningar, och diarré

symtom på allergiska reaktioner inklusive kliande hudutslag

förhöjda värden vid leverfunktionstester

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

påverkad lever- eller njurfunktion

bildning av stenar i urinvägarna, symtom som inkluderar blod i urinen och smärta i buken, sidorna

eller ljumskarna.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

ledsmärta eller smärtsam svullnad i ljumskarna, armhålorna eller nacken

feber

blod i urinen

förändrad avföringsvana eller ovanlig illaluktande avföring

extra fett i avföringen som orsakar diarré

höga fettnivåer i blodet

en allmän sjukdomskänsla

svaghet, domningar, ostadighet, oförmåga att röra musklerna (paralys) eller medvetslöshet, stickningar

krampanfall eller depression

huvudvärk, yrsel, sömnighet eller synstörningar

bröstsmärta, högt blodtryck eller låg puls

ansamling av vätska som leder till svullnad (ödem) särskilt i anklarna

manlig infertilitet, oförmåga att få eller bibehålla erektion, förstorade bröst hos män

smakförändringar, ömhet i munnen, sår i munnen och munsår

grå starr (grumliga ögonlinser) och andra synproblem

bölder (små ömma, röda knölar på huden)

håravfall eller missfärgning av håret

törst, trötthet och viktförlust (detta kan vara symtom på diabetes); din läkare kan vilja mäta din

blodsockernivå om detta inträffar

muskelsmärta, ledsmärta

svullna körtlar, försvinner oftast när allopurinolbehandlingen avslutas

förekomst av urea i blodet (uremi) som ses i blodprov.

Du kan ibland känna dig illamående, men detta kan vanligtvis undvikas genom att ta allopurinol efter en

måltid. Tala om för din läkare om problemet kvarstår.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Allopurinol Mylan ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är allopurinol.

En tablett innehåller 100 mg allopurinol.

En tablett innehåller 300 mg allopurinol.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ”Allopurinol Mylan innehåller laktos”),

majsstärkelse, povidon, natriumstärkelseglykolat, para-orange aluminiumlack (E110) (se avsnitt 2

”Allopurinol Mylan 300 mg tabletter innehåller även färgämnet para-orange (E110)”) och stearinsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allopurinol Mylan 100 mg tabletter är vita till benvita, runda, bikonvexa, odragerade tabletter präglade med

"AL" och "100" åtskilda av en skåra på ena sidan och släta på den andra sidan.

Allopurinol Mylan 300 mg tabletter är persikofärgade, runda, bikonvexa, odragerade tabletter präglade med

"AL" och "300" åtskilda av en skåra på ena sidan och släta på den andra sidan.

Allopurinol Mylan 100 mg tabletter finns i blisterförpackningar med 20, 50, 60 och 100 tabletter.

Allopurinol Mylan 300 mg tabletter finns i blisterförpackningar med 30, 60 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB, Box 23033, 104 35 Stockholm, Sverige

Tillverkare

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irland

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan útca.1, Ungern

Denna bipacksedel ändrades senast:

2019-05-17

Läs hela dokumentet

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Allopurinol Mylan 100 mg tablets

Allopurinol Mylan 300 mg tablets

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each tablet contains 100 mg allopurinol.

Each tablet contains 300 mg allopurinol.

Excipients with known effects

Each tablet of Allopurinol Mylan 100 mg contains 48.2 mg of lactose.

Each tablet of Allopurinol Mylan 300 mg contains 145.9 mg of lactose and 2.6 mg of sunset yellow FCF

(E110).

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Tablet

Each 100 mg tablet is white to off-white coloured, approximately 7.5 mm, round, biconvex uncoated with

‘AL’ and ‘100’ separated by a score line on one side and plain on the other side.

Each 300 mg tablet is peach coloured, approximately 11 mm, round, biconvex uncoated with ‘AL’ and ‘300’

separated by a score line on one side and plain on the other side.

The score line is not intended for breaking the tablet.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Allopurinol Mylan is indicted in adults in:

all forms of hyperuricaemia not controllable by diet including secondary hyperuricaemia of differing

origin and in clinical complications of hyperuricaemic states, particularly manifest gout, urate

nephropathy and for the dissolution and prevention of uric acid stones.

the management of recurrent mixed calcium oxalate stones in concurrent hyperuricaemia, when fluid,

dietary and similar measures have failed.

Allopurinol Mylan is indicted in children and adolescents in:

Secondary hyperuricaemia of differing origin

Uric acid nephropathy during treatment of leaukaemia

Hereditary enzyme deficiency disorders, Lesch-Nyhan syndrome (partial or total hypoxanthin-guanin

phosphoribosyl transferase deficiency) and adenine phosphoribosyl transferase deficiency.

4.2

Posology and method of administration

Posology

Adults and adolescents aged 15-18 years old

Allopurinol Mylan should be introduced at low dosage e.g. 100 mg/day to reduce the risk of adverse

reactions and increased only if the serum urate response is unsatisfactory. Extra caution should be exercised

if renal function is poor (see Renal impairment).

100 to 200 mg daily in mild conditions, 300 to 600 mg daily in moderately severe conditions or 700 to

900 mg daily in severe conditions.

Up to 300 mg Allopurinol Mylan can be given in a single dose. Doses exceeding 300 mg should be divided

over the day.

If dosage based on mg/kg body weight is required, 2 to 10 mg/kg body weight/day should be used.

Paediatric population

Allopurinol Mylan 100 mg tablets:

paediatric population ≥15 kg body weight

Allopurinol Mylan 300 mg tablets:

contain sunset yellow FCF and should not be given to children

Children and adolescents 6 to 15 years: 10 to 20 mg/kg body weight/day up to a maximum of 400 mg daily

given in three divided doses.

The safety and efficacy of allopurinol in children aged below 6 years has not been established. No data are

available.

Use in children is rarely indicated except in malignant condition, especially in leukaemia and certain enzyme

disorders, for example Lesch-Nyhan syndrome.

Elderly

No specific dosage recommendation, the lowest dosage which produces satisfactory urate reduction should

be used. Refer to dosage advice in ’Renal impairment’ and ‘Special warnings and precautions for use’ and

section 4.4.

Acute gouty attacks

When treatment with allopurinol is started, mobilisation of urate precipitation can result in a worsening of

acute gouty attacks. Treatment with Allopurinol Mylan must therefore not be started in conjunction with an

acute gouty attack, but only after the attack has subsided. When treatment is to be started after an acute gouty

attack, an initial low dose (100 mg) is recommended, with incremental increases in order to avoid worsening.

An effective anti-inflammatory medicinal product can also be given for one month. If the patient being

treated with Allopurinol Mylan suffers an acute gouty attack, the treatment should continue while

maintaining the same posology at the same time as the attack is treated with a suitable anti-inflammatory

medicinal product.

As allopurinol is used to replace uricosuric agents, worsening of gouty attacks can be avoided if the

uricosuric preparation used is discontinued gradually over a period of approximately one month after

treatment with Allopurinol Mylan at a normal dose has begun.

Renal impairment

Since allopurinol and its metabolites are excreted by the kidney, impaired renal function may therefore lead

to retention of the allopurinol and/or its metabolites with consequent prolongation of plasma half-lives. The

following schedule may serve as guidance for adults:

Creatinine clearance (normal value 60 to 120 ml/min)

Dosage at reduced renal function

>20 ml/min

normal dose

10 to 20 ml/min

100 to 200 mg per day

<10 ml/min

100 mg/day or longer dose intervals

If facilities are available to monitor plasma oxipurinol concentrations, the dose should be adjusted to

maintain plasma oxipurinol levels below 100 micromol/litre (15.2 mg/litre).

Renal dialysis

Allopurinol and its metabolites are removed by renal dialysis. If dialysis is required two to three times a

week consideration should be given to an alternative dosage schedule of 300 to 400 mg Allopurinol Mylan

immediately after each dialysis with none in the interim.

Hepatic impairment

Reduced doses should be used in patients with hepatic impairment.

Treatment of high urate turnover conditions, e.g. neoplasia, Lesch-Nyhan syndrome

It is advisable to correct existing hyperuricaemia and/or hyperuricosuria with Allopurinol Mylan before

starting cytotoxic therapy. It is important to ensure adequate hydration to maintain optimum diuresis and to

attempt alkalinisation of urine to increase solubility of urinary urate/uric acid. Dosage of allopurinol should

be in the lower range.

If urate nephropathy or other pathology has compromised renal function, the advice given in ‘Renal

impairment’ should be followed. These steps may reduce the risk of xanthine and/or oxipurinol deposition

complicating the clinical situation (see sections 4.5 and 4.8).

Monitoring advice

The dosage should be adjusted by monitoring serum urate concentrations and urinary urate/uric acid levels at

appropriate intervals.

Method of administration

For oral use.

Allopurinol Mylan should be taken orally after a meal to reduce possible gastrointestinal disorders.

4.3

Contraindications

Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients listed in section 6.1.

4.4

Special warnings and precautions for use

Hypersensitivity syndrome, Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN)

Allopurinol should be withdrawn immediately when a skin rash or other evidence of sensitivity occurs due to

the risk of severe hypersensitivity reactions (including SJS and TEN (also known as drug reaction with

eosinophilia and systemic symptoms, DRESS) (see section 4.8 - Immune system disorders and Skin and

subcutaneous tissue disorders).

If the skin reaction was mild, treatment with allopurinol may be resumed at a smaller dose and gradually

increased. If the skin reaction returns, Allopurinol Mylan should be discontinued permanently.

Allopurinol hypersensitivity reactions can manifest in many different ways, including maculopapular

exanthema, hypersensitivity syndrome (also known as DRESS) and SJS/TEN, amongst others. These

reactions are clinical diagnoses and their clinical presentations remain the basis for decision making. If such

reactions occur at any time during treatment, allopurinol should be withdrawn immediately. Re-

administration should not be undertaken in patients with hypersensitivity syndrome and SJS/TEN.

Corticosteroids may be beneficial in overcoming hypersensitivity skin reactions.

HLA-B*5801 allele

The HLA-B*5801 allele has been shown to be associated with the risk of developing allopurinol-related

hypersensitivity syndrome and SJS/TEN. The frequency of the HLA-B*5801 allele varies widely between

ethnic populations: up to 20% in Han Chinese population, 8-15% in the Thai, about 12% in the Korean

population and 1-2% in individuals of Japanese or European origin.

Screening for HLA-B*5801 should be considered before starting treatment with allopurinol in patient

subgroups where the prevalence of this allele is known to be high. Chronic kidney disease may increase the

risk in these patients additionally. In case that no HLA-B*5801 genotyping is available for patients with Han

Chinese, Thai or Korean descent the benefits should be thoroughly assessed and considered outweigh the

possible higher risks before starting therapy. The use of genotyping has not been established in other patient

populations.

If the patient is a known carrier of HLAB*5801 (especially in those who are from Han Chinese, Thai or

Korean descent), allopurinol should not be started unless there are no other reasonable therapeutic options

and the benefits are thought to exceed risks. Extra vigilance for signs of hypersensitivity syndrome or

SJS/TEN is required and the patient should be informed of the need to stop treatment

immediately

at the first

appearance of symptoms.

SJS/TEN can still occur in patients who are found to be negative for HLA-B*5801 irrespective of their

ethnic origin.

Renal and hepatic impairment

Reduced doses must be used in patients with hepatic or renal impairment.

There is cumulative risk in patients with impaired renal function (see section 4.2). Patients under treatment

for hypertension or cardiac insufficiency, for example with diuretics or ACE inhibitors, may have some

concomitant impairment of renal function and allopurinol should be used with caution in this group.

Chronic renal impairment and concomitant use of diuretics, especially thiazides, have been associated with

an increased risk of developing allopurinol-induced SJS/TEN and other serious hypersensitivity reactions.

Asymptomatic hyperuricaemia per se is generally not considered an indication for use of allopurinol. Fluid

and dietary modification with management of the underlying cause may correct the condition.

Very rare cases of aplastic anaemia with fatal outcome have been reported from treatment with allopurinol.

Impaired renal function can be a risk factor and the posology should be adapted for this (see section 4.2). If

there are signs/symptoms of blood damage discontinuation of allopurinol must be considered.

Acute gouty attacks

When treatment with allopurinol is started, mobilisation of urate precipitation can result in a worsening of

acute gouty attacks. Treatment with Allopurinol Mylan must therefore not be started in conjunction with an

acute gouty attack, but only after the attack has subsided.

In the early stages of treatment with allopurinol, as with uricosuric agents, an acute attack of gouty arthritis

may be expected. Therefore, it is advisable to give prophylaxis with a suitable anti-inflammatory agent or

colchicine for several months. The literature should be consulted for details of appropriate dosage and

precautions and warnings.

If acute attacks develop in patients receiving allopurinol, treatment should continue at the same dosage while

the acute attack is treated with a suitable anti-inflammatory agent.

Xanthine precipitation

For conditions where the body’s total urate quantity is considerably increased (e.g. during treatment of

malignant diseases; with Lesch-Nyhan syndrome), the reduced urate formation during allopurinol treatment

is accompanied by a relative increase of xanthine and hypoxanthine fractions. Under such conditions, the

absolute xanthine concentration can also, in rare cases, increase and create xanthine deposits in the urinary

tract. This risk can be reduced through adequate fluid intake. Alkalisation of the urine is of utmost

importance when treating urate stones but is of less importance with xanthine stones. Xanthine crystals have

been found in muscle tissue in patients undergoing allopurinol treatment, but the clinical significance of this

is thought to be minimal.

Thyroid disorders

Increased TSH values (>5.5 µIU/mL) were observed in patients on long-term treatment with allopurinol

(5.8%) in a long term open label extension study. Caution is required when allopurinol is used in patients

with alteration of thyroid function.

Uric acid renal stones

Adequate therapy with allopurinol will lead to dissolution of large uric acid renal pelvic stones, with the

remote possibility of impaction in the ureter.

Allopurinol Mylan contains lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the total

lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine.

This medicine also contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per tablet, that is to say essentially ‘sodium-

free’.

Allopurinol Mylan 300 mg tablet also contains sunset yellow FCF (azo colouring agent). This may cause

allergic reactions.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Ampicillin/Amoxicillin

An increase in frequency of skin rash has been reported among patients receiving ampicillin or amoxicillin

concurrently with allopurinol compared to patients who are not receiving both drugs. The cause of the

reported association has not been established. However, it is recommended that in patients receiving

allopurinol an alternative to ampicillin or amoxicillin is used where available.

Azathioprine

Allopurinol can likely increase the effect of azathioprine by inhibiting its metabolism. If these medicinal

products must be administered simultaneously, then the cytostatic dose must be reduced to approx. 25% of

the normal.

Mercaptopurine

Allopurinol can increase the effect of mercaptopurine by inhibiting its metabolism via xanthine oxidase. If

this medicinal product has to be given concomitantly, the cytostatic dose should be reduced to around 25%

of the usual dose.

Vidarabine (adenine arabinoside)

There are reports that suggest that concomitant use of allopurinol and vidarabine can increase the risk of

toxic effects of vidarabine.

Chlorpropamide

If allopurinol is given concomitantly with chlorpropamide when renal function is impaired, there may be an

increased risk of prolonged hypoglycaemic activity because allopurinol and chlorpropamide may compete

for excretion in the renal tubule.

Ciclosporin

Reports suggest that the plasma concentration of ciclosporin may be increased during concomitant treatment

with allopurinol. The possibility of enhanced ciclosporin toxicity should be considered if the drugs are co-

administered.

Cytostatics

With administration of allopurinol and cytostatics (e.g. cyclophosphamide, doxorubicin, bleomycin,

procarbazine, alkyl halogenides), blood dyscrasias occur more frequently than when these active substances

are administered alone.

Blood count monitoring should therefore be performed at regular intervals.

Theophylline

High daily doses of allopurinol (e.g. 600 mg) reduces theophylline clearance and therefore control of

theophylline levels is advisable.

Salicylates and uricosuric agents

Substances that increase the secretion of uric acid, e.g. probenecid and high doses of salicylates, can cause

increased secretion of allopurinol’s active metabolite, oxipurinol, which in turn can lead to a reduced

therapeutic effect of allopurinol. This must be evaluated from case to.

Phenytoin

Allopurinol may inhibit the hepatic metabolism of phenytoin.

Coumarin anticoagulants

There have been rare reports of increased effect of warfarin and other coumarin anticoagulants when co-

administered with allopurinol. Patients receiving coumarin anticoagulants should therefore be carefully

monitored.

Didanosine

In healthy volunteers and HIV patients receiving didanosine, plasma didanosine C

and AUC values were

approximately doubled with concomitant allopurinol treatment (300 mg daily) without affecting terminal

half-life. Dose reduction of didanosine should be considered when co-administered with allopurinol.

Diuretics

An interaction between allopurinol and furosemide that results in increased serum urate and plasma

oxipurinol concentrations has been reported. An increased risk of hypersensitivity has been reported when

allopurinol is given with diuretics, in particular thiazides, especially in the event of reduced kidney function.

Angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitors

An increased risk of hypersensitivity has been reported when allopurinol is given with ACE inhibitors,

especially in the event of reduced kidney function.

Aluminium hydroxide

If aluminium hydroxide is taken concomitantly, allopurinol may have an attenuated effect. There should be

an interval of at least 3 hours between taking both medicines.

4.6

Fertility, pregnancy and lactation

Fertility

There are no data from the use of allopurinol on fertilty.

Pregnancy

There are no or limited amount of data from the use of allopurinol in pregnant women. Animal studies are

insufficient with respect to reproductive toxicity.

Allopurinol should be used in pregnancy only when there is no safer alternative or when benefit outweighs

the risks.

Breast-feeding

Allopurinol and it metabolite oxipurinol is excreted in the human breast milk. There are no data concerning

the effects of allopurinol or its metabolites on the breast-fed baby.

Allopurinol during breastfeeding is not recommended. A decision must be made whether to discontinue

breast-feeding or to discontinue/abstain from allopurinol therapy taking into account the benefit of breast-

feeding for the child and the benefit of therapy for the woman.

4.7

Effects on ability to drive and use machines

Drowsiness, dizziness and ataxia can occur during treatment with allopurinol. This should be taken into

consideration in situations where a high degree of alertness is required, e.g. when driving or using machines.

4.8

Undesirable effects

For this product there is no modern clinical documentation which can be used as support for determining the

frequency of adverse reactions. The incidence of adverse reactions is largely dose dependent and the risk is

higher in the presence of renal and/or hepatic disorder.

The frequency categories assigned to the adverse drug reactions below are estimates. Adverse drug reactions

are classified according to System Organ Class and frequency. The following convention has been used for

the classification of frequency: very common (≥1/10), common (≥1/100 to <1/10), uncommon (≥1/1,000 to

<1/100), rare (≥1/10,000 to <1/1,000), very rare (<1/10,000),

not known (cannot be estimated from the available data).

Table 1. Tabulated summary of adverse reactions

System Organ Class

Frequency

Adverse reaction

Infections and infestations

Very rare

Furuncle

Blood and lymphatic system disorders

Very rare

Agranulocytosis

Aplastic anaemia

Thrombocytopenia

Leucopenia

Leucocytosis

Eosinophilia

Uncommon

Hypersensitivity

Rare

General hypersensitivity syndrome

Immune system disorders

Very rare

Angioimmunoblastic T-cell lymphoma

Anaphylactic shock

Anaphylactic reaction

Metabolism and nutrition disorders

Very rare

Diabetes mellitus

Hyperlipidaemia

Psychiatric disorders

Very rare

Depression

Nervous system disorders

Very rare

Coma

Paralysis

Ataxia

Neuropathy peripheral

Paraesthesia

Neuritis peripheral

Somnolence

Headache

Dysgeusia

Seizures

Eye disorders

Very rare

Cataract

Visual impairment

Maculopathy

Ear and labyrinth disorders

Very rare

Vertigo

Cardiac disorders

Very rare

Angina pectoris

Bradycardia

Vascular disorders

Very rare

Hypertension

Vasculitis

Uncommon

Vomiting

Nausea

Diarrhoea

Gastrointestinal disorders

Very rare

Haematemesis

Steatorrhoea

Stomatitis

Change of bowel habit

Hepatobiliary disorders

Uncommon

Liver function test abnormal

System Organ Class

Frequency

Adverse reaction

Rare

Hepatitis (including hepatic necrosis and

granulomatous hepatitis)

Common

Rash

Rare

Granulomatous or maculopapular changes,

itching, redness, skin exfoliation,

Stevens-Johnson syndrome/toxic

Epidermal necrolysis

Lyell's syndrome

Erythema multiforme

Skin and subcutaneous tissue disorders

Very rare

Angioedema

Drug eruption

Alopecia

Hair colour changes

Musculoskeletal and connective tissue

disorders

Very rare

Myalgia

Arthralgia

Renal and urinary disorders

Very rare

Haematuria

Azotaemia

Interstitial nephritis

Xanthine stones

Renal failure

Reproductive system and breast disorders

Very rare

Infertility male

Erectile dysfunction

Gynaecomastia

General disorders and administration site

conditions

Very rare

Oedema

Malaise

Asthenia

Pyrexia

Investigations

Common

Blood thyroid stimulating hormone increased

Very rare reports have been received of agranulocytosis, aplastic anaemia and thrombocytopenia,

particularly in individuals with impaired renal and/or hepatic function, reinforcing the need for particular

care in this group of patients.

Serious hypersensitivity reactions, including skin reactions associated with fever, rash, vasculitis,

lymphadenopathy, pseudolymphoma, arthralgia, leucopenia, and/or eosinophilia (DRESS), Stevens-

Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) occur in rare cases (see

Skin and

subcutaneous tissue disorders

). Related vasculitis and tissue response can manifest in different ways,

including hepatosplenomegaly, hepatitis, abnormal liver function tests and loss of bile ducts (vanishing

bile duct syndrome) (enlargement and loss of intrahepatic bile ducts) and kidney failure, and, in very rare

cases, seizures. Other organs can also be affected (e.g. liver, lungs, kidneys, pancreas, myocardium and

colon). Very rare cases of acute anaphylactic shock have been reported. If such reactions occur, which

can happen at any time during treatment, then allopurinol treatment must be immediately and

permanently discontinued. Reintroduction should not be undertaken in patients with hypersensitivity

syndrome and SJS/TEN. Corticosteroids may be beneficial in overcoming hypersensitivity skin reactions.

A delayed multi-organ hypersensitivity disorder (known as hypersensitivity syndrome or DRESS) with

fever, rashes, vasculitis, lymphadenopathy, pseudo lymphoma, arthralgia, leucopenia, eosinophilia,

hepatosplenomegaly, abnormal liver function tests and vanishing bile duct syndrome (destruction and

disappearance of the intrahepatic bile ducts) occurring in various combinations; other organs may also be

affected (e.g. liver, lungs, kidneys, pancreas, myocardium, and colon); if such reactions do occur at any

time during treatment, allopurinol should be withdrawn immediately and permanently; when generalised

hypersensitivity reactions have occurred, kidney and/or liver disorder have usually been present,

particularly when the outcome has been fatal.

General hypersensitivity syndrome including fever, angioedema, lymphadenopathy, vasculitis, arthralgia,

eosinophilia, skin changes such as SJS, TEN, and kidney and liver function impairment.

4. Angioimmunoblastic T-cell lymphoma has been described very rarely following biopsy of a generalised

lymphadenopathy. It appears to be reversible on withdrawal of allopurinol.

5. Hepatic dysfunction has been reported without clear evidence of more generalised hypersensitivity.

6. Angioedema has been reported to occur with and without signs and symptoms of a more generalised

hypersensitivity reaction.

7. Fever has been reported to occur with and without signs and symptoms of a more generalised allopurinol

hypersensitivity reaction (see ‘Immune system disorders’).

8. The occurrence of increased thyroid stimulating hormone (TSH) in the relevant studies did not report any

impact on free T4 levels or had TSH levels indicative of subclinical hypothyroidism.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It allows

continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Healthcare professionals are asked

to report any suspected adverse reactions via [To be completed nationally].

4.9

Overdose

Toxicity

10 g in adults produced moderate intoxication, while 22.5 g in a 15­year old after early ventricle emptying

did not cause any symptoms.

Symptoms and signs

Symptoms and signs including nausea, vomiting, diarrhoea and dizziness have been reported in a patient who

ingested 20 g allopurinol. Recovery followed general supportive measures. For other conceivable symptoms,

see section 4.8 Undesirable effects. Crystal precipitation in the urinary tract is possible

Treatment

Gastric lavage with carbon, if required. Ensure that there is good diuresis. Possible alkalinisation of the urine

to pH 7. Symptomatic treatment.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Preparations inhibiting uric acid production, ATC code: M04AA01

Mechanism of action

The enzyme xanthine oxidase catalyses the conversion of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.

Allopurinol inhibits xanthine oxidase and lowers the urate level via reduced new formation. Allopurinol

therefore lowers the uric acid level in serum, promotes the mobilisation of urate precipitation in the tissues,

reduces the degree of urate secretion in urine and prevents the formation of urate stones and gravel in urine.

Pharmacodynamic effects

In addition to the inhibition of purine catabolism in some but not all hyperuricaemic patients,

de novo

purine

biosynthesis is depressed via feedback inhibition of hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase.

5.2

Pharmacokinetic properties

Absorption

Allopurinol is active when given orally and is rapidly absorbed. Estimates of bioavailability vary from 67%

to 90%.

Peak plasma levels of allopurinol generally occur approximately 1.5 hours after oral administration of

allopurinol. Peak levels of oxipurinol generally occur after 3 to 5 hours after oral administration of

allopurinol.

Distribution

Allopurinol is negligibly bound by plasma proteins and therefore variations in protein binding are not

expected to significantly alter clearance. The volume of distribution of allopurinol is approximately

1.6 litre/kg.

Biotransformation

The main metabolite of allopurinol is oxipurinol, which is also an inhibitor of xanthine oxidase. Other

metabolites of allopurinol are allopurinol riboside and oxipurinol-7-riboside.

Elimination

Approximately 20% of the ingested allopurinol is excreted in faeces. Elimination of allopurinol is mainly by

metabolic conversion to oxipurinol by xanthine oxidase and aldehyde oxidase, with approximately 10%

excreted in the urine in unchanged form.

Allopurinol has a plasma half-life of about 1 to 2 hours

Oxipurinol is a less potent inhibitor of xanthine oxidase than allopurinol, but the plasma half-life of

oxipurinol is much longer. The estimate is between 13 and 30 hours in man. Therefore effective inhibition of

xanthine oxidase is maintained over a 24-hour period with a single daily dose of allopurinol. Patients with

normal renal function taking 300 mg of allopurinol per day will generally have plasma oxipurinol

concentrations of 5 to 10 mg/litre.

Special population

Renal impairment

Allopurinol and oxipurinol clearance is greatly reduced in patients with impaired renal function resulting in

higher plasma levels in long-term treatment. Patients with renal impairment, creatinine clearance values

between 10 and 20 ml/min had plasma oxipurinol concentrations of approximately 30 mg/litre after

prolonged treatment with 300 mg allopurinol per day. This is approximately the concentration which would

be achieved by doses of 600 mg/day in those with normal renal function. A reduction in the dose of

allopurinol is therefore required in patients with renal impairment.

Elderly

The kinetics of the medicinal product are not expected to change except in cases with impaired renal function

(see ‘Renal impairment’).

5.3

Preclinical safety data

Genotoxicity

Cytogenetic studies show that allopurinol does not induce chromosome abnormalities in human blood cells

in vitro

at concentrations up to 100 micrograms/ml and

in vivo

at doses up to 600 mg/day for an average

period of 40 months.

Allopurinol does not form nitroso compounds

in vitro

and does not affect lymphocyte conversion

in vitro

Teratogenicity

A study in mice receiving intraperitoneal doses of 50 or 100 mg/kg on days 10 or 13 of gestation resulted in

foetal abnormalities.

in vitro

study using foetal mouse salivary glands in culture to detect embryotoxicity indicated that

allopurinol would not be expected to cause embryotoxicity without also causing maternal toxicity.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Allopurinol 100 mg Tablets

Lactose monohydrate

Maize starch

Povidone

Sodium starch glycolate

Stearic acid

Allopurinol 300 mg Tablets

Lactose monohydrate

Maize starch

Povidone

Sodium starch glycolate

Sunset yellow FCF aluminium lake (E110)

Stearic acid

6.2

Incompatibilities

Not applicable.

6.3

Shelf life

3 years.

6.4

Special precautions for storage

This medicinal product does not require any special storage conditions.

6.5

Nature and contents of container

Allopurinol Mylan 100 mg Tablets are packed in PVDC/PVC-Aluminium foil blister packs in cardboard

cartons of 20, 50, 60 and 100 tablets

Allopurinol Mylan 300 mg Tablets are packed in PVDC/PVC-Aluminium foil blister packs in cardboard

cartons of 30, 60 and 100 tablets.

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal

No special requirements.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

[To be completed nationally]

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

[To be completed nationally]

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE AUTHORISATION

[To be completed nationally]

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

2019-05-16

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen