Allopurinol Accord 100 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

18-06-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-06-2019

Aktiva substanser:
allopurinol
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V. ,
ATC-kod:
M04AA01
INN (International namn):
allopurinol
Dos:
100 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; allopurinol 100 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 25 tabletter; Blister, 28 tabletter; Blister, 30 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 100 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56976
Tillstånd datum:
2019-06-18

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Allopurinol Accord 100 mg tabletter

Allopurinol Accord 300 mg tabletter

allopurinol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Allopurinol Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Accord

Hur du tar Allopurinol Accord

Eventuella biverkningar

Hur Allopurinol Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Allopurinol Accord är och vad det används för

Allopurinol Accord innehåller den aktiva substansen allopurinol. Detta läkemedel tillhör en grupp

läkemedel som kallas enzymhämmare. De verkar genom att reglera hastigheten på vissa kemiska

processer i kroppen.

Allopurinol Accord används för att behandla tillstånd som är förknippade med ett överskott av

urinsyra i kroppen, bland annat gikt, vissa typer av njursjukdom och njursten, cancer och vissa

enzymrubbningar som leder till ansamling av för mycket urinsyra.

Allopurinol som finns i Allopurinol Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Accord

Ta inte Allopurinol Accord:

om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Allopurinol Accord:

om du har eller har haft lever- eller njursjukdom

om du tar läkemedel mot hjärtsjukdom eller högt blodtryck (diuretika och/eller läkemedel som

kallas ACE-hämmare)

om du har ett pågående giktanfall

om du har hankinesiskt, thailändskt eller koreansktursprung

om du har problem med sköldkörteln.

Var särskilt försiktig med Allopurinol Accord:

om du har njursten. Njurstenarna kan bli mindre och kan riskera att komma in i och blockera

urinvägarna, vilket kan orsaka besvär.

allvarliga hudutslag (överkänslighetssyndrom och Stevens-Johnsons syndrom, även kallat toxisk

epidermal nekrolys) har rapporterats vid användning av allopurinol. Ofta kan utslagen innefatta

sår i munnen, halsen, näsan och på könsorganen samt bindhinneinflammation (röda och svullna

ögon). Före dessa allvarliga hudutslag får man ofta influensaliknande symtom som feber,

huvudvärk och ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning och fjällande hud.

Om du får utslag eller dessa hudsymtom, ska du sluta ta allopurinol och omedelbart kontakta

läkare.

om du har cancer eller Lesch-Nyhans syndrom kan mängden urinsyra i urinen öka. För att

undvika detta är det därför viktigt att dricka tillräckligt så att urinen späds ut.

Barn och ungdomar

Användning hos barn är sällan motiverat, förutom vid vissa typer av cancer (särskilt leukemi) och

vissa enzymsjukdomar som Lesch-Nyhans syndrom.

Andra läkemedel och Allopurinol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

läkemedel som används för att hämma immunsystemet (immunsuppressiva medel), t.ex.

6-merkaptopurin, azatioprin och ciklosporin

adeninarabinosid (vidarabin), som används för behandling av herpes eller vattkoppor

andra läkemedel för att behandla gikt, som probenecid

acetylsalicylsyra (eller relaterade läkemedel som kallas salicylater)

klorpropamid, för behandling av diabetes

blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), t.ex. warfarin

läkemedel för behandling av epilepsi, t.ex. fenytoin

teofyllin, som används för andningsproblem

antibiotika (ampicillin eller amoxicillin)

läkemedel som används för behandling av cancer

didanosin, som används för behandling av hiv-infektion

läkemedel mot hjärtproblem eller högt blodtryck, som t.ex. ACE-hämmare eller vätskedrivande

tabletter (diuretika)

aluminiumhydroxid, eftersom det kan minska effekten av allopurinol. Det bör vara ett

mellanrum på minst 3 timmar mellan intag av dessa båda läkemedel.

cytotoxiska läkemedel (t.ex. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin och

alkylhalogenider), eftersom bloddyskrasier (obalans i blodets sammansättning) förekommer

oftare när dessa läkemedel tas samtidigt med allopurinol. Blodcellsräkning bör därför utföras

med regelbundna intervall.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Allopurinol utsöndras i bröstmjölk. Allopurinol rekommenderas inte under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Allopurinol Accord kan göra dig dåsig och påverka koordinationen. Kör inte bil och använd inte

verktyg eller maskiner förrän du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Allopurinol Accord innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en sockerart). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Allopurinol Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Vilken mängd av Allopurinol Accord som är lämplig kan variera mycket från individ till individ. Din

läkare kommer att avgöra vilken dos av Allopurinol Accord som passar dig bäst.

Den vanliga startdosen är 100–300 mg dagligen, som kan tas som en enkeldos. Dosen kan ökas till

900 mg dagligen, beroende på hur allvarligt ditt tillstånd är.

Om den dagliga dosen är högre än 300 mg kan din läkare ordinera läkemedlet i jämnt fördelade doser

under dagen för att undvika eventuella biverkningar från mage och tarm.

Om du är äldre eller om du har nedsatt lever- eller njurfunktion kan läkaren skriva ut en lägre dos eller

bestämma att det ska gå längre tid mellan doserna. Om du får dialys två eller tre gånger i veckan kan

läkaren skriva ut en dos på 300 mg eller 400 mg som ska tas direkt efter dialysen.

Användning för barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 15 år: 10 till 20 mg/kg kroppsvikt/dag upp till högst 400 mg dagligen,

uppdelat på tre doser. Användning hos barn är sällan motiverat, förutom vid elakartade tillstånd

(särskilt leukemi) och vissa enzymsjukdomar, t.ex. Lesch-Nyhans syndrom.

Administreringssätt

Allopurinol Accord ska tas genom munnen.

Tabletterna ska tas tillsammans med ett glas vatten så att det blir lättare att svälja dem.

Du ska ta tabletterna efter en måltid för att minska risken för biverkningar som illamående

och kräkningar.

Om du har tagit för stor mängd av Allopurinol Accord

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Ta med läkemedelsförpackningen. Tecken på överdos kan vara illamående, kräkningar,

diarré och yrsel.

Om du har glömt att ta Allopurinol Accord

Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Hoppa emellertid över den glömda

dosen om det snart är dags att ta nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Allopurinol Accord

Sluta inte att ta Allopurinol Accord om inte din läkare säger att du ska göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Överkänslighet

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Tala

omedelbart

om för din läkare om du får något av följande symtom:

en reaktion med t.ex. fjällande hud, bölder eller sår på läpparna och i munnen

eller mycket sällsynta symtom som plötslig väsande andning, hjärtfladder eller tryck över

bröstet och kollaps.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk (influensaliknande symtom) och allmän

sjukdomskänsla

allvarliga överkänslighetsreaktioner med feber, hudutslag, ledsmärta, onormala blodvärden och

leverfunktionsvärden (dessa kan vara tecken på intolerans som involverar flera organ)

blödningar på läpparna, i ögonen, munnen, näsan eller på könsorganen

hudförändringar, t.ex. sår på munnen, halsen, näsan och könsorganen samt

bindhinneinflammation (röda och svullna ögon), utspridda blåsor eller fjällning.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Allvarlig allergisk reaktion med svullnad av ansikte eller svalg

Allvarlig, möjligen livshotande allergisk reaktion.

Dessa symtom kan innebära att du är allergisk mot Allopurinol Accord. Ta inte fler tabletter såvida

inte läkaren sagt till dig att göra det.

Andra biverkningar

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

hudutslag

förhöjd nivå av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

illamående eller kräkningar

onormala leverfunktionsvärden.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

leverproblem, som t.ex. leverinflammation.

Mycket sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

hög kroppstemperatur

blod i urinen (hematuri)

höga kolesterolhalter i blodet (hyperlipidemi)

allmän sjukdoms- eller svaghetskänsla.

svaghet, domningar, ostadiga ben, känsla av att inte kunna röra musklerna (förlamning) eller

medvetandeförlust

huvudvärk, yrsel, dåsighet eller synrubbningar

bröstsmärta (kärlkramp), högt blodtryck eller långsam puls

ansamling av vätska som leder till svullnad (ödem), särskilt av vristerna

onormal glukosmetabolism (diabetes). Din läkare kan vilja mäta ditt blodsocker för att

kontrollera om detta händer.

Allopurinol Accord kan ibland påverka blodet. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du

märker att du får blåmärken lättare än vanligt eller om du får ont i halsen eller andra tecken på

infektion. Dessa effekter förekommer vanligen hos personer med lever- eller njurproblem.

Allopurinol Accord kan påverka lymfknutorna

infertilitet hos män, impotens

bröstförstoring, både hos män och kvinnor

förändrade tarmrörelser/avföringsvanor

smakförändringar

grå starr

håravfall eller missfärgning av håret

nedstämdhet

störningar i muskelkoordinationen (ataxi)

krypande, kittlande, stickande, brännande känsla i huden (parestesi).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Allopurinol Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn

-

och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är allopurinol.

Allopurinol Accord 100 mg: Varje tablett innehåller 100 mg allopurinol.

Allopurinol Accord 300 mg: Varje tablett innehåller 300 mg allopurinol.

Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat; krospovidon, typ B; majsstärkelse; povidon K30 och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Allopurinol Accord 100 mg är vita till benvita, runda, bikonvexa, odragerade tabletter, märkt med

”AW” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan. Diameter: ca 8 mm.

Allopurinol Accord 300 mg är vita till benvita, runda, bikonvexa, odragerade tabletter med fasad kant,

märkt med ”AX” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan. Diameter: ca 11,2 mm.

PVC/aluminiumblister innehållande 25, 28, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Storbritannien

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

Barcelona, 08040

Spanien

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Taśmowa 7

Warszawa 02-677

Polen

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

ul. Lutomierska 50

Pabianice 95-200

Polen

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-06-18

Läs hela dokumentet

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Allopurinol Accord 100 mg tabletter

Allopurinol Accord 300 mg tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 100 mg allopurinol.

Varje tablett innehåller 300 mg allopurinol.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje 100 mg tablett innehåller 33 mg laktos (som monohydrat).

Varje 300 mg tablett innehåller 99 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett.

100 mg tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa, odragerade tabletter, märkt med ”AW” på ena

sidan och ingen märkning på andra sidan. Diameter: ca 8 mm.

300 mg tabletter:

Vita till benvita, runda, bikonvexa, odragerade tabletter med fasad kant, märkt med

”AX” på ena sidan och ingen märkning på andra sidan. Diameter: ca 11,2 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Allopurinol Accord är avsett för att minska urat-/urinsyrabildning vid tillstånd då

urat-/urinsyrautfällning redan har skett (t.ex. giktartrit, hudtofi och nefrolitiasis) eller är en förutsägbar

klinisk risk (t.ex. behandling av malignitet som potentiellt kan leda till akut urinsyranefropati).

De huvudsakliga kliniska tillstånden då urat-/urinsyrautfällning kan förekomma är:

Idiopatisk gikt

Stensjukdom med urinsyrastenar

Akut urinsyranefropati

Neoplastisk sjukdom och myeloproliferativ sjukdom med hög cellomsättning, där höga

uratnivåer förekommer antingen spontant eller efter cytotoxisk behandling

Vissa enzymrubbningar som leder till överproduktion av urat, som till exempel involverar:

hypoxantinguaninfosforibosyltransferas, däribland Lesch-Nyhans syndrom

Glukos-6-fosfatas, däribland glykogenupplagringssjukdom

fosforibosylpyrofosfatsyntetas

fosforibosylpyrofosfatamidotransferas

adeninfosforibosyltransferas.

Allopurinol Accord är avsett för att behandla njurstenar orsakade av 2,8-dihydroxiadenin (2,8-DHA)

som förknippas med bristande aktivitet av adeninfosforibosyltransferas.

Allopurinol Accord är avsett för hantering av återkommande blandade kalciumoxalatnjurstenar vid

samtidig hyperurikosuri, när åtgärder som rör vätska, kost och liknande har misslyckats.

Barn och ungdomar

Sekundär hyperurikemi av varierande ursprung

Urinsyranefropati under behandling av leukemi

Ärftliga enzymbristsjukdomar, Lesch-Nyhans syndrom (partiell eller total brist på

hypoxantinguaninfosforibosyltransferas) och brist på adeninfosforibosyltransferas.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna

Allopurinol Accord ska sättas in i låg dos, t.ex. 100 mg/dag, för att minska risken för biverkningar,

och dosen ska ökas endast om serumuratsvaret är otillfredsställande. Särskild försiktighet ska iakttas

vid dålig njurfunktion (se avsnitt 4.2,

Nedsatt njurfunktion

). Följande doseringsscheman föreslås:

100 till 200 mg dagligen vid milda besvär

300 till 600 mg dagligen vid måttliga besvär

700 till 900 mg dagligen vid allvarliga besvär

För att minska gastrointestinala biverkningar bör doser som överstiger 300 mg ges i uppdelade doser.

Om dosering baserad på mg/kg kroppsvikt krävs ska 2 till 10 mg/kg kroppsvikt/dag användas.

Råd om övervakning

Dosen ska justeras genom kontroll av uratkoncentrationen i serum och av nivåerna av urat/urinsyra i

urin med lämpliga intervall.

Särskilda populationer

Äldre

I avsaknad av specifika data bör den lägsta dosen med tillfredsställande uratsänkning användas.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas råd i avsnitt 4.2,

Nedsatt njurfunktion,

och avsnitt 4.4.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom allopurinol och dess metaboliter utsöndras via njurarna kan nedsatt njurfunktion leda till

retention av läkemedlet och/eller dess metaboliter med resulterande förlängning av halveringstiden i

plasma. Följande schema kan fungera som vägledning för vuxna:

Kreatininclearance (normalvärde 60 till 120 ml/min)

Dosering vid nedsatt njurfunktion

> 20 ml/min

normal dos

10 till 20 ml/min

100 till 200 mg per dag

< 10 ml/min

100 mg/dag eller längre dosintervall

Om det finns resurser för att övervaka oxipurinolkoncentrationerna i plasma ska dosen justeras så att

oxipurinolnivåerna håller sig under 100 μmol/l (15,2 mg/l).

Allopurinol och dess metaboliter avlägsnas med njurdialys. Om dialys krävs två till tre gånger i

veckan ska ett alternativt doseringsschema övervägas med 300–400 mg allopurinol omedelbart efter

varje dialystillfälle men inget däremellan.

Nedsatt leverfunktion

Minskade doser ska användas till patienter med nedsatt leverfunktion. Regelbundna

leverfunktionstester rekommenderas under det tidiga skedet av behandlingen.

Behandling av tillstånd med hög uratomsättning, t.ex. neoplastiska tillstånd och Lesch-Nyhans

syndrom

Doseringen av allopurinol ska vara i den lägre änden av det rekommenderade doseringsschemat.

Om uratnefropati eller någon annan patologi har påverkat njurfunktionen ska råden i avsnitt 4.2,

Nedsatt njurfunktion

följas.

Dessa åtgärder kan minska risken för utfällning av xantin och/eller oxipurinol som komplikation till

den kliniska situationen. Se även avsnitt 4.5 och 4.8.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar under 15 år: 10 till 20 mg/kg kroppsvikt/dag upp till högst 400 mg dagligen, givet

som tre uppdelade doser. Användning hos barn är sällan indicerad, förutom vid maligna tillstånd

(särskilt leukemi) och vissa enzymsjukdomar såsom Lesch-Nyhans syndrom.

Administreringssätt

Allopurinol Accord är avsett för oral användning.

Tabletterna kan tas peroralt efter måltid för att öka gastrointestinal tolerabilitet.

Om den dagliga dosen överstiger 300 mg kan en uppdelad dosering vara lämplig (se Dosering).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den (de) aktiva substansen (substanserna) eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Överkänslighetssyndrom och Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Överkänslighetsreaktioner mot allopurinol kan ta sig olika uttryck, inklusive makulopapulöst exantem,

överkänslighetssyndrom (även känt som DRESS) och Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toxisk

epidermal nekrolys (TEN). Dessa reaktioner är kliniska diagnoser och deras kliniska uttryck utgör

beslutsunderlaget. Om sådana reaktioner uppträder vid något tillfälle under behandlingen bör

allopurinol omedelbart sättas ut. Återinsättning bör inte göras hos patienter med

överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Kortikosteroider kan vara gynnsamma för att lindra

överkänslighetsreaktioner i huden. (Se avsnitt 4.8,

Biverkningar: Immunsystemet

Hud och

subkutan vävnad).

HLA-B*5801-allelen

HLA-B*5801-allelen har visats vara kopplad till risk för att utveckla allopurinolrelaterat

överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Frekvensen av HLA-B*5801-allelen varierar kraftigt mellan

etniska populationer och är upp till 20 % i den hankinesiska populationen, 8–15 % hos thailändare,

cirka 12 % bland koreaner och 1–2 % hos personer med japanskt eller europeiskt ursprung. Screening

för HLA-B*5801 bör övervägas innan behandling med allopurinol påbörjas hos patientundergrupper

där prevalensen av denna allel är känd för att vara hög. Kronisk njursjukdom kan öka risken hos dessa

patienter ytterligare. Om HLA-B*5801-genotypning inte är tillgänglig för patienter med hankinesisk,

thailändsk eller koreansk härkomst bör fördelarna noga utvärderas och anses överstiga de möjliga

högre riskerna innan behandlingen startas. Användning av genotypning är inte vedertagen för andra

patientgrupper. Om patienten är en känd bärare av HLA-B*5801 (särskilt personer av hankinesisk,

thailändsk eller koreansk härkomst), bör allopurinol inte påbörjas såvida det inte finns några andra

rimliga behandlingsalternativ och nyttan bedöms vara större än risken. Extra vaksamhet på tecken på

överkänslighetssyndrom eller SJS/TEN krävs och patienten bör informeras om att behandlingen kan

behöva avbrytas omedelbart så snart symtom uppträder.

SJS/TEN kan fortfarande inträffa hos patienter som visat sig vara negativa för HLA-B*5801, oavsett

etniskt ursprung.

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Minskade doser ska användas till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Patienter som

behandlas för hypertoni eller hjärtsvikt, exempelvis med diuretika eller ACE-hämmare, kan ha en viss

samtidig nedsättning av njurfunktionen och allopurinol bör användas med försiktighet för denna

grupp.

Det är rekommenderat att korrigera befintlig hyperurikemi och/eller hyperurikosuri med Allopurinol

Accord innan cytotoxisk behandling inleds. Det är viktigt att säkerställa adekvat vätskebalans för att

upprätthålla optimal diures och försöka alkalisera urinen för att öka lösligheten av urat/urinsyra i

urinen.

Kronisk njursvikt och samtidig användning av diuretika, särskilt tiazider, har förknippats med en ökad

risk för allopurinol-inducerat SJS/TEN och andra allvarliga överkänslighetsreaktioner.

Asymtomatisk hyperurikemi

Asymtomatisk hyperurikemi i sig anses generellt inte vara någon indikation för användning av

allopurinol. Tillståndet kan korrigeras med hjälp av modifiering av kost och vätska samt hantering av

den underliggande orsaken.

Akuta giktanfall

Allopurinolbehandling bör inte inledas förrän ett akut giktanfall har gått tillbaka helt, eftersom

ytterligare anfall kan utlösas.

Under det tidiga skedet av behandling med allopurinol kan ett akut giktanfall utlösas. Därför

rekommenderas profylax med ett lämpligt antiinflammatoriskt läkemedel eller kolkicin i minst en

månad. Litteraturen bör konsulteras för närmare uppgifter om lämplig dosering och om varningar och

försiktighet.

Vid akuta anfall hos patienter som får allopurinol ska behandlingen fortsätta med samma dosering

samtidigt som det akuta anfallet behandlas med lämpligt antiinflammatoriskt medel.

Xantinutfällning

Vid tillstånd med kraftigt ökad uratbildningshastighet (t.ex. malign sjukdom och dess behandling och

Lesch-Nyhans syndrom) kan den absoluta koncentrationen av xantin i urinen i sällsynta fall öka

tillräckligt för att utfällning ska ske i urinvägarna. Denna risk kan minimeras med adekvat

vätskebalans som ger optimal utspädning av urinen.

Inverkan av njurstenar av urinsyra

Lämplig behandling med allopurinol leder till upplösning av stora njurbäckenstenar av urinsyra, vilket

indirekt kan leda till impaktion av uretären.

Sköldkörtelsjukdomar

Förhöjda TSH-värden (> 5,5 μIE/ml) har observerats hos patienter på långtidsbehandling med

allopurinol (5,8 %) i en långsiktig, öppen förlängningsstudie. Försiktighet krävs när Allopurinol

Accord används hos patienter med förändrad sköldkörtelfunktion.

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

6-merkaptopurin och azatioprin

Azatioprin metaboliseras till 6-merkaptopurin, som inaktiveras genom xantinoxidas verkan. Vid

samtidig administrering med allopurinol ska endast en fjärdedel av den vanliga dosen av

6-merkaptopurin eller azatioprin ges, eftersom hämning av xantinoxidas förlänger deras aktivitet.

Vidarabin (adeninarabinosid)

Det finns belägg för att halveringstiden i plasma av vidarabin ökar i närvaro av allopurinol. När de

båda läkemedlen används samtidigt krävs extra vaksamhet så att ökade toxiska effekter

uppmärksammas.

Salicylater och läkemedel för utsöndring av urinsyra

Oxipurinol är en metabolit av allopurinol och är i sig terapeutiskt aktiv. Den utsöndras via njurarna på

liknande sätt som urat. Detta innebär att läkemedel med urinsyradrivande verkan, såsom probenecid

eller stora doser av salicylat, kan skynda på utsöndringen av oxipurinol. Detta kan minska den

terapeutiska aktiviteten av allopurinol, men signifikansen av detta måste bedömas från fall till fall.

Klorpropamid

Om allopurinol ges samtidigt med klorpropamid vid dålig njurfunktion kan det finnas risk för förlängd

hypoglykemisk aktivitet, eftersom allopurinol och klorpropamid kan konkurrera om utsöndringen i

njurtubulus.

Kumarinantikoagulantia

Det har förekommit sällsynta rapporter om ökad effekt av warfarin och andra kumarinantikoagulantia

vid samtidig administrering med allopurinol. Därför måste alla patienter som får antikoagulantia

övervakas noga.

Fenytoin

Allopurinol kan hämma oxidationen av fenytoin i levern men ingen klinisk signifikans har visats.

Teofyllin

Hämning av metabolismen av teofyllin har rapporterats. Mekanismen för interaktionen kan förklaras

med att xantinoxidas deltar i biotransformationen av teofyllin hos människa. Teofyllinnivåerna ska

övervakas hos patienter som börjar med eller får ökad dos av allopurinol.

Ampicillin/amoxicillin

En ökad frekvens av hudutslag har rapporterats hos patienter som får ampicillin eller amoxicillin

samtidigt med allopurinol jämfört med patienter som inte får båda läkemedlen. Orsaken till det

rapporterade sambandet har inte fastställts. Det rekommenderas dock att ett alternativ till ampicillin

eller amoxicillin används hos patienter som får allopurinol.

Cytostatika

Vid administrering av allopurinol och cytotoxiska läkemedel (t.ex. cyklofosfamid, doxorubicin,

bleomycin, prokarbazin och alkylhalogenider) förekommer bloddyskrasier oftare än när dessa aktiva

substanser administreras var för sig. Blodcellsräkning bör därför utföras med regelbundna intervall.

Ciklosporin

Rapporter tyder på att plasmakoncentrationen av ciklosporin kan öka under samtidig behandling med

allopurinol. Möjligheten till ökad ciklosporintoxicitet ska övervägas om läkemedlen administreras

samtidigt.

Didanosin

Hos friska frivilliga och patienter med hiv som fick didanosin gav samtidig behandling med

allopurinol (300 mg dagligen) ungefär en fördubbling av C

- och AUC-värdena för didanosin utan

att påverka halveringstiden. Därför kan en minskning av didanosindosen krävas vid samtidig

användning med allopurinol.

Diuretika

En interaktion mellan allopurinol och furosemid som resulterar i ökad koncentration av urat i serum

och oxipurinol i plasma har rapporterats.

En ökad risk för överkänslighet har rapporterats när allopurinol ges med diuretika, särskilt tiazider,

och särskilt vid nedsatt njurfunktion.

Angiotensinkonvertashämmare (ACE-hämmare)

En ökad risk för överkänslighet har rapporterats när allopurinol ges tillsammans med ACE-hämmare,

särskilt vid nedsatt njurfunktion.

Aluminiumhydroxid

Om aluminiumhydroxid tas samtidigt kan effekten av allopurinol minska. Det bör vara ett mellanrum

på minst 3 timmar mellan intag av dessa båda läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns otillräckliga belägg för säkerheten av allopurinol vid graviditet hos människa.

Reproduktionstoxikologiska djurstudier har visat motstridiga resultat (se avsnitt 5.3).

Allopurinol ska endast användas vid graviditet om det inte finns något säkrare alternativ och när

sjukdomen i sig innebär risker för modern eller fostret.

Amning

Allopurinol och dess metabolit oxipurinol utsöndras i bröstmjölk. Allopurinol rekommenderas inte

under amning.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Eftersom biverkningar som somnolens, yrsel och ataxi har rapporterats hos patienter som får

allopurinol ska patienter iaktta försiktighet när det gäller att framföra fordon, använda maskiner eller

delta i farliga aktiviteter tills de är rimligt säkra på att allopurinol inte påverkar deras

prestationsförmåga negativt.

4.8

Biverkningar

Det finns ingen modern klinisk dokumentation för detta läkemedel som kan användas som stöd för att

fastställa frekvensen av biverkningar. Biverkningarna kan variera i incidens beroende på den dos

patienten får och även när allopurinol ges i kombination med andra läkemedel.

Frekvenskategorierna för biverkningarna nedan är uppskattningar: För de flesta reaktionerna finns

inga lämpliga data tillgängliga för att beräkna incidensen. Biverkningar som identifierats genom

övervakning efter godkännandet för försäljning ansågs vara sällsynta eller mycket sällsynta. Följande

frekvensindelning har använts:

Mycket vanliga (≥ 1/10)

Vanliga (≥ 1/100, < 1/10)

Mindre vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100)

Sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1 000)

Mycket sällsynta (< 1/10 000)

Biverkningar i samband med användning av allopurinol är vanliga, mindre vanliga eller sällsynta i den

totala populationen som behandlades och är oftast lindriga. Incidensen av biverkningar är högre i

närvaro av njur- och/eller leversjukdom.

Klassificering av organsystem

Frekvens

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mycket sällsynta

Furunkel

Agranulocytos

Granulocytos

Aplastisk anemi

Trombocytopeni

Leukopeni

Leukocytos

Eosinofili

Blodet och lymfsystemet

Mycket sällsynta

Erytroblastopeni

Mindre vanliga

Överkänslighet

Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom

Immunsystemet

Mycket sällsynta

Anafylaktisk reaktion

Diabetes mellitus

Metabolism och nutrition

Mycket sällsynta

Hyperlipidemi

Psykiska störningar

Mycket sällsynta

Depression

Koma

Paralys

Ataxi

Perifer neuropati

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket sällsynta

Parestesi

Somnolens

Huvudvärk

Dysgeusi

Katarakt

Synnedsättning

Ögon

Mycket sällsynta

Makulopati

Öron och balansorgan

Mycket sällsynta

Yrsel

Angina pectoris

Hjärtat

Mycket sällsynta

Bradykardi

Blodkärl

Mycket sällsynta

Hypertoni

Kräkningar

Illamående

Mindre vanliga

Diarré

Hematemes

Steatorré

Stomatit

Magtarmkanalen

Mycket sällsynta

Förändrad tarmfunktion

Mindre vanliga

Onormala leverfunktionstester

Lever och gallvägar

Sällsynta

Hepatit (inklusive levernekros och

granulomatös hepatit)

Vanliga

Hudutslag

Sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom/toxisk

epidermal nekrolys

Angioödem

Läkemedelsutslag

Alopeci

Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta

Förändrad hårfärg

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Mycket sällsynta

Myalgi

Sällsynta

Urolitiasis

Hematuri

Njurar och urinvägar

Mycket sällsynta

Azotemi

Infertilitet hos män

Erektil dysfunktion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mycket sällsynta

Gynekomasti

Ödem

Sjukdomskänsla

Asteni

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mycket sällsynta

Feber

Undersökningar

Vanliga

Förhöjt sköldkörtelstimulerande hormon i

blodet

1. Mycket sällsynta rapporter om trombocytopeni, agranulocytos och aplastisk anemi har förekommit,

främst hos personer med nedsatt njur- och/eller leverfunktion, vilket understryker behovet av

särskild försiktighet för denna patientgrupp.

2. En fördröjd överkänslighetsreaktion som involverar flera organ (som kallas

överkänslighetssyndrom eller DRESS) med feber, hudutslag, vaskulit, lymfadenopati,

pseudolymfom, artralgi, leukopeni, eosinofili, hepatosplenomegali, onormala leverfunktionsvärden

och VBDS (vanishing bile duct syndrome, dvs. förstöring och bortfall av intrahepatiska gallvägar) i

olika kombinationer. Även andra organ kan påverkas (t.ex. lever, lungor, njurar, bukspottkörtel,

myokardium och kolon). Om sådana reaktioner uppträder vid något tillfälle under behandlingen ska

allopurinol sättas ut omedelbart och permanent. Återinsättning bör inte göras hos patienter med

överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Kortikosteroider kan vara gynnsamma för att lindra

överkänslighetsreaktioner i huden. När generaliserade överkänslighetsreaktioner har uppträtt har

njur- och/eller leversjukdom vanligen förelegat, i synnerhet vid dödligt utfall.

3. Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom har beskrivits i mycket sällsynta fall efter biopsi av en

generaliserad lymfadenopati. Det förefaller vara reversibelt vid utsättning av allopurinol.

4. I tidiga kliniska studier rapporterades illamående och kräkningar. Andra rapporter tyder på att

denna reaktion inte är ett betydande problem och kan undvikas genom att allopurinol tas efter

måltid.

5. Nedsatt leverfunktion har rapporterats utan tydliga tecken på mer generaliserad överkänslighet.

6. Hudreaktioner är de vanligaste reaktionerna och kan uppträda när som helst under behandlingen.

De kan vara kliande, makulopapulösa, ibland fjällande, ibland purpurautslag och i sällsynta fall

exfoliativa, såsom Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys (SJS/TEN). Allopurinol

ska sättas ut OMEDELBART om sådana reaktioner uppträder. Risken för SJS/TEN eller andra

allvarliga hudreaktioner är störst under behandlingens första veckor. De bästa resultaten vid

behandling av sådana reaktioner fås vid tidig diagnos och omedelbar utsättning av misstänkta

läkemedel. Efter återhämtning från lindriga reaktioner kan allopurinol om så önskas återinsättas i

en låg dos (t.ex. 50 mg/dag) som gradvis ökas. HLA-B*5801-allelen har visats vara kopplad till

risk för att utveckla allopurinolrelaterat överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Användningen av

genotypning som screeningverktyg vid beslut om behandling med allopurinol är ännu inte

etablerad. Om hudutslagen återkommer ska allopurinol sättas ut permanent eftersom allvarligare

överkänslighetsreaktioner kan uppträda (se avsnitt 4.8,

Immunsystemet

). Om SJS/TEN eller andra

allvarliga överkänslighetsreaktioner inte kan uteslutas ska allopurinol inte återinsättas på grund av

risken för en svår eller även dödlig reaktion. Den kliniska diagnosen SJS/TEN eller andra allvarliga

överkänslighetsreaktioner utgör beslutsunderlaget.

7. Angioödem har rapporterats uppträda med och utan tecken och symtom på en mer generaliserad

överkänslighetsreaktion.

8. Feber har rapporterats uppträda med och utan tecken och symtom på en mer generaliserad

överkänslighetsreaktion mot allopurinol (se avsnitt 4.8,

Immunsystemet

9. Förekomsten av förhöjda nivåer av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i relevanta studier har

inte rapporterat någon effekt på nivåerna av fritt T4 eller TSH-nivåer som tytt på subklinisk

hypotyroidism.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta–riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via:

Läkemedelsverket,

Box 26,

751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Intag av upp till 22,5 g allopurinol utan biverkningar har rapporterats. Symtom och tecken med bland

annat illamående, kräkningar, diarré och yrsel har rapporterats hos en patient som intagit 20 g

allopurinol. Patienten återhämtade sig efter allmänna stödåtgärder.

Behandling

Massivt upptag av allopurinol kan leda till betydande hämning av xantinoxidasaktiviteten, vilket inte

bör ha några ogynnsamma effekter annat än om läkemedel som tas samtidigt påverkas, särskilt 6-

merkaptopurin och/eller azatioprin. Adekvat vätskebalans för att upprätthålla optimal diures

underlättar utsöndringen av allopurinol och dess metaboliter. Vid behov kan hemodialys användas.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Giktmedel, medel som hämmar produktionen av urinsyra

ATC-kod: M04AA01

Verkningsmekanism

Allopurinol är en xantinoxidashämmare. Allopurinol och dess huvudmetabolit oxipurinol sänker nivån

av urinsyra i plasma och urin genom att hämma xantinoxidas, det enzym som katalyserar oxidationen

av hypoxantin till xantin och xantin till urinsyra.

Farmakodynamisk effekt

Förutom hämningen av purinkatabolismen hos vissa men inte alla patienter med hyperurikemi,

hämmas de novo-biosyntesen av purin genom återkopplingshämning av

hypoxantinguaninfosforibosyltransferas. Andra metaboliter av allopurinol är bland annat

allopurinolribosid och oxipurinol-7-ribosid.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Allopurinol är aktivt när det ges peroralt och absorberas snabbt från övre delen av magtarmkanalen.

Studier har påvisat allopurinol i blodet 30–60 minuter efter dosering. Uppskattningar av

biotillgängligheten varierar mellan 67 % och 90 %. Maximala plasmakoncentrationer av allopurinol

uppträder generellt cirka 1,5 timmar efter peroral administrering av allopurinol, men faller snabbt och

är knappt påvisbara efter 6 timmar. Maximala plasmanivåer av oxipurinol uppträder generellt

3–5 timmar efter peroral administrering av allopurinol och kvarstår mycket längre.

Distribution

Allopurinol binds i försumbar grad till plasmaproteiner och därför anses variationer av

proteinbindning inte förändra clearance signifikant. Den skenbara distributionsvolymen av allopurinol

är cirka 1,6 l/kg, vilket tyder på ett relativt omfattande upptag i vävnaderna.

Vävnadskoncentrationerna av allopurinol har inte rapporterats för människa, men det är troligt att

allopurinol och oxipurinol finns i högst koncentrationer i levern och tarmslemhinnan, där

xantinoxidasaktiviteten är hög.

Metabolism

Huvudmetaboliten av allopurinol är oxipurinol. Andra metaboliter av allopurinol är bland annat

allopurinolribosid och oxipurinol-7-ribosid.

Eliminering

Ungefär 20 % av intaget allopurinol utsöndras via faeces. Eliminering av allopurinol sker främst via

metabolisk konversion till oxipurinol med hjälp av xantinoxidas och aldehydoxidas, och mindre än

10 % av oförändrat allopurinol utsöndras i urinen. Allopurinol har en halveringstid i plasma på cirka

0,5–1,5 timmar.

Oxipurinol är en mindre potent hämmare av xantinoxidas än allopurinol, men halveringstiden för

oxipurinol i plasma är mycket längre. Uppskattningar varierar mellan 13 och 30 timmar för människa.

Därför upprätthålls en effektiv hämning av xantinoxidas under en 24-timmarsperiod med en daglig

enkeldos av allopurinol. Patienter med normal njurfunktion ackumulerar gradvis oxipurinol tills en

steady state-koncentration av oxipurinol nås i plasma. Sådana patienter som tar 300 mg allopurinol

dagligen har generellt plasmakoncentrationer av oxipurinol på 5–10 mg/l.

Oxipurinol elimineras oförändrat i urinen men har en lång halveringstid för eliminering eftersom det

genomgår tubulär reabsorption. Rapporterade elimineringshalveringstider är mellan 13,6 och

29 timmar. De stora skillnaderna mellan dessa värden kan förklaras av variationerna i studiedesign

och/eller kreatininclearance hos patienterna.

Farmakokinetik hos patienter med nedsatt njurfunktion

Clearance av allopurinol och oxipurinol är starkt nedsatt hos patienter med dålig njurfunktion, vilket

leder till högre plasmanivåer vid kronisk behandling. Patienter med kreatininclearancevärden på

mellan 10 och 20 ml/min. visade plasmakoncentrationer av oxipurinol på cirka 30 mg/l efter långvarig

behandling med 300 mg allopurinol per dag. Detta är ungefär den koncentration som skulle uppnås

med doser på 600 mg/dag hos patienter med normal njurfunktion. Därför krävs en minskning av dosen

av allopurinol hos patienter med nedsatt njurfunktion.

Farmakokinetik hos äldre patienter

Läkemedlets kinetik förväntas inte förändras förutom vid försämrad njurfunktion (se avsnitt 5.2,

Farmakokinetik hos patienter med nedsatt njurfunktion

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I djurförsök resulterade långvarig användning av höga doser allopurinol i bildning av

xantinutfällningar (urolitiasis), vilket ledde till morfologiska förändringar av urintransporterande

organ.

Mutagenicitet

Cytogenetiska studier visar att allopurinol inte inducerar kromosomaberrationer i blodkroppar från

människa

in vitro

vid koncentrationer på upp till 100 μg/ml och

in vivo

vid doser på upp till

600 mg/dag för en genomsnittlig period på 40 månader.

Allopurinol bildar inga nitrosoföreningar

in vitro

och påverkar inte lymfocytomvandling

in vitro

Fynd från biokemiska och andra cytologiska undersökningar tyder starkt på att allopurinol inte har

några skadliga effekter på DNA i något stadium av cellcykeln och att det inte är mutagent.

Karcinogenicitet

Inga belägg för karcinogenicitet har påvisats på möss och råtta som behandlades med allopurinol i upp

till 2 år.

Reproduktionstoxicitet

En studie på möss som fick intraperitoneala doser på 50 eller 100 mg/kg på dag 10 eller 13 av

dräktigheten visade fosterabnormiteter. I en likartad studie på råttor med 120 mg/kg på dag 12 av

dräktigheten observerades emellertid inga abnormiteter. Omfattande studier med höga perorala doser

allopurinol hos möss på upp till 100 mg/kg/dag, hos råttor på upp till 200 mg/kg/dag och hos kaniner

på upp till 150 mg/kg/dag under dag 8 till 16 av dräktigheten gav inga teratogena effekter.

I en

in vitro

-studie där man använde odlingar av spottkörtlar från musfoster för att detektera

embryotoxicitet tydde resultaten på att allopurinol inte kan förväntas orsaka embryotoxicitet utan att

även orsaka maternell toxicitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat

Krospovidon, typ B

Majsstärkelse

Povidon K30

Magnesiumstearat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/aluminiumblister innehållande 25, 28, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

100 mg: 56976

300 mg: 56977

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-06-18

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-06-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen