Alkéran 2 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

17-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

18-01-2018

Aktiva substanser:
melfalan
Tillgänglig från:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kod:
L01AA03
INN (International namn):
melphalan
Dos:
2 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
melfalan 2 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 50 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53074
Tillstånd datum:
2016-04-06

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Alkéran

®

2 mg filmdragerade tabletter

melfalan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Alkéran är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Alkéran

Hur du tar Alkéran

Eventuella biverkningar

Hur Alkéran ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Alkéran är och vad det används för

Alkéran innehåller den aktiva substansen melfalan. Alkéran tillhör läkemedelsgruppen cytostatika (kallas

även för kemoterapi) och används för att behandla vissa typer av cancer.

Det fungerar genom att hämma

celltillväxt och sakta ner tumörcellernas fortsatta tillväxt.

Alkéran används vid behandling av:

multipelt myelom

– cancer som påverkar en viss typ av vita blodkroppar, som kallas för

plasmaceller. Plasmaceller hjälper till producera antikroppar som deltar i kroppens

immunförsvar.

framskriden

äggstockscancer

Fråga läkare om du vill ha mer information om dessa sjukdomar.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Alkéran

Ta inte Alkéran

om du är allergisk mot melfalan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Alkéran om:

du får eller nyligen har fått strålbehandling eller kemoterapi

om du har nedsatt njurfunktion

om du ska vaccineras eller nyligen har vaccinerats. Detta då vissa så kallade levande vacciner

kan ge dig en infektion om du får dem samtidigt som du behandlas med Alkéran.

om du tar kombinerade p-piller. Detta beror på den ökade risken för blodpropp . Du bör byta

till ett annan effektiv preventivmetod. Risken för blodpropp (venös tromboemboli) kvarstår i

4–6 veckor efter att användingen av kombinerade p-piller avbrutits.

Alkéran kan öka risken för att utveckla andra typer av cancer. Din läkare kommer att utvärdera fördelarna

och riskerna med behandlingen innan du ordineras Alkéran

Andra läkemedel och Alkéran

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Alkéran:

vissa vacciner (Se Varningar och försiktighet)

nalidixinsyra (ett antibiotikum som används för att behandla infektioner)

cyklosporin (används till exempel för att förhindra avstötning av organ efter en

transplantation eller för att behandla psoriasis eller reumatism)

busulfan (cytostatika)

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Risk finns för fosterskadande effekt. Alkéran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn. Tillförlitligt

preventivmedel måste användas för att undvika graviditet medan du eller din partner tar dessa tabletter.

Om du redan är gravid är det viktigt att tala om det för läkaren innan du får Alkéran.

Amning

Amma inte medan du får Alkéran.

Fertilitet

Alkéran kan skada spermier, ägg och/eller ett ofött barn.

Hos kvinnor kan Alkéran påverka äggstockarna, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn) och

amenorré (utebliven menstruation).

Hos män kan Alkéran påverka bildningen spermier, vilket kan leda till infertilitet (oförmåga att få barn).

Det rekommenderas att män som får behandling med Alkéran inte ska bli far till ett barn under behandling

och i upp till sex månader efter avslutad behandling. Du kanske vill söka råd angående konservering av

sperma före behandlingens början.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som

kräver skärptuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.

Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Alkéran

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att tala om för dig hur många tabletter du ska ta och hur ofta du ska ta dem. När du tar

Alkéran kommer din läkare att ta regelbundna blodprover. Detta sker för att kontrollera antalet

blodkroppar. Detta kan ibland leda till att din läkare ändrar din dos.

Multipelt Myelom

Rekommenderad dos är 0,15 mg/ kg kroppsvikt per dag i fyra dagar. Denna behandling upprepas var sjätte

vecka.

Äggstockscancer

Rekommenderad dos är 0,2 mg/ kg kroppsvikt per dag i 5 dagar. Denna behandling upprepas var fjärde till

åttonde vecka.

Svälj dina tabletter hela med ett glas vatten. Om filmdrageringen på tabletterna är oskadad, finns det ingen

risk för skadliga effekter vid hanteringen. Tabletterna ska inte delas, krossas eller tuggas.

Om du har tagit för stor mängd av Alkéran

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta

läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta

med dig läkemedelsförpackningen.

Om du har glömt att ta Alkéran

Informera din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Om du upplever någon av följande biverkningar, kontakta läkare eller uppsök sjukhus omedelbart:

allergisk reaktion. Tecknen kan inbegripa:

nässelutslag, klåda

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

andnöd och trånghetskänsla i bröstet

Allergisk reaktion har rapporterats i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000

användare).

blodpåverkan så som minskat antal röda och vita blodkroppar, blodplättar eller blodbrist.

Tecknen kan inbegripa:

oväntade blåmärken eller blödningar

onormal trötthet, yrsel eller andfådd

plötslig sjukdomskänsla (även med normal kroppstemperatur).

tecken på infektion så som halsont

Blodpåverkan har rapporterats som en mycket vanlig biverkan (kan förekomma hos

fler än 1 av 10 användare).

blodpropp (djup ventrombos) med symtom som:

smärta, svullnad och ömhet i benen, vanligen i vadmusklerna

varm och röd hud i det drabbade området

blodpropp i lungan (lungemboli) symtomen kan vara ett eller flera av följande:

smärta i bröstet

andfåddhet som kan uppträda plötsligt

hosta

känsla av yrsel

svettning

svimning

Djupventrombos och lungemboli har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal

användare).

Även följande biverkningar kan förekomma med detta läkemedel:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

iIllamående, kräkningar och diarré

inflammation i munnen (stomatit)

håravfall.

utebliven menstruation hos kvinnor (amenorré)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

blodcancer (leukemi)

höga nivåer av urea i blodet – hos personer med njurskada som behandlas för myelom.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

lungsjukdomar som kan vara allvarliga och livshotande med torrhosta, andfåddhet

och feber

(interstitiell pneumonit, pulmonell fibros)

leverpåverkan som till exempel leverinflammation eller gulsot (att ögonvitorna och huden

gulnar)

hudutslag, klåda.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

hos män: frånvaro av spermier i sädesvätskan (azoospermi)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal

eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer

nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Alkéran ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 ºC - 8 ºC).

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är melfalan. Varje tablett innehåller 2 mg melfalan.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid,

magnesiumstearat, hypromellos, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alkéran tabletter är vita till gulvita, runda, bikonvexa och filmdragerade märkta på ena sidan med ett ”A”

och på andra sidan med ”GX EH3”. Tabletterna tillhandahålls i brun glasburk med barnskyddande lock

innehållande 50 tabletter.

Parallellimportör:

Paranova Läkemedel AB, Solna

Ompackare:

Paranova Pack B.V., Lelystad, Nederländerna

Tillverkare:

Excella GmbH & Co. KG, Feucht, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast:

2018-07-17

Läs hela dokumentet

P

RODUKTRESUMÉ

1

LÄKEMEDLETS NAMN

Alkeran 2 mg filmdragerad tablett

2

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje tablett innehåller 2 mg melfalan.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1

3

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Vita till gulvita, runda bikonvexa filmdragerade tabletter som är märkta på ena sidan med ett ”A” och

på andra sidan med ”GX EH3”.

4

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Multipelt myelom, framskriden äggstockscancer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Alkeran är ett cytotoxiskt läkemedel i klassen alkylerare. Behandling med Alkeran bör inledas av eller

ske i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling.

Eftersom Alkeran är ett myelosuppressivt läkemedel är det nödvändigt med frekventa kontroller av

blodstatus under behandlingen och doseringen ska skjutas upp eller justeras om nödvändigt (se

avsnitt 4.4).

Dosering

Multipelt myelom

Normal dos för Alkeran tabletter är 0,15 mg/kg kroppsvikt per dag uppdelat på flera doser under fyra

dagar. Denna behandling upprepas i sex-veckorsintervall. Andra doseringsalternativ har även

föreslagits och för detaljer om dessa hänvisas till facklitteraturen. Administrering av Alkeran tabletter

tillsammans med prednison kan vara mera effektivt än enbart Alkeran. Kombinationen ges vanligen

som intermittent behandling.

Behandling under längre tid än ett år verkar inte ge någon ytterligare förbättring.

Framskriden äggstockscancer

Vanligen ges 0,2 mg/kg kroppsvikt peroralt per dag i 5 dagar. Denna behandling upprepas var 4:e–8:e

vecka eller så snart som perifera blodvärden hunnit återhämta sig.

Nedsatt njurfunktion

Melfalans clearance kan vara reducerat hos patienter med nedsatt njurfunktion. Tillgängliga

farmakokinetiska data medger ingen absolut rekommendation beträffande dosreduktion vid

peroral

administrering till patienter med nedsatt njurfunktion, men en lägre initialdos kan i dessa fall anses

lämplig (se avsnitt 4.4).

Äldre patienter

Fastän Alkeran ofta använts av äldre patienter i konventionella doser finns ingen specifik information

tillgänglig för administrering till denna patientgrupp. Gällande praxis för dosjusteringar baserat på

allmäntillståndet av den geriatriska patienten samt graden av myelosuppression bör avgöra doseringen

(se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

Tabletterna måste sväljas hela.

Absorptionen av Alkeran efter oral administrering varierar. Dosen kan behöva ökas försiktigt tills

myelosuppression uppnås för att säkerställa att potentiella terapeutiska nivåer har erhållits.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Melfalan är ett aktivt cytostatikum som ska användas under ledning av läkare med erfarenhet av

administrering av sådana läkemedel.

Immunisering med levande vaccin kan orsaka infektioner hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Immunisering med levande vaccin rekommenderas därför inte.

Övervakning

Eftersom Alkeran är ett potent myelosuppressivt läkemedel är det nödvändigt med frekventa kontroller

av blodstatus för att undvika risken för svår myelosuppression och risken för irreversibel

benmärgsaplasi.

Antalet blodkroppar kan fortsätta falla efter avslutad behandling. Vid första tecken på ett onormalt

stort fall av leukocyt- eller trombocyttal ska därför behandlingen temporärt avbrytas.

Alkeran ska användas med försiktighet hos patienter som nyligen genomgått strålbehandling eller

kemoterapibehandling med tanke på ökad benmärgstoxicitet.

Nedsatt njurfunktion

Melfalans clearance kan vara reducerat hos patienter med nedsatt njurfunktion och dessa patienter kan

också ha uremisk benmärgssuppression. Dosreduktion kan därför vara nödvändigt och patienterna ska

hållas under noggrann observation (se avsnitt 4.2).

Alkeran kan eventuellt orsaka tillfällig eller permanent sterilitet hos manliga patienter (se avsnitt 4.6).

Mutagenicitet

Kromosomavvikelser har observerats hos patienter som behandlats med Alkeran.

Carcinogenicitet

Användning av alkylerande medel har förknippats med tumörutveckling. Melfalan kan orsaka akut

myeloisk leukemi (AML) och myelodysplastiska syndrom (MDS), särskilt hos äldre patienter och

efter långvarig kombinationsbehandling (särskilt med talidomid eller lenalidomid och prednison) och

strålbehandling. Melfalan i kombinationsbehandling har också förknippats med ökad risk för solida

tumörer hos äldre patienter.

Innan behandlingen påbörjas måste risken för tumörutveckling vägas mot potentiell terapeutisk nytta.

Före, under och efter behandling måste patienten följas för att säkerställa tidig upptäckt av malignitet.

Tromboemboliska händelser

För patienter som genomgår behandling med melfalan i kombination med lenalidomid och prednison

eller talidomid och prednison eller dexametason, ska trombosprofylax administreras under minst de 5

första månaderna av behandlingen, särskilt till patienter med ytterligare riskfaktorer för trombos.

Beslut om att vidta åtgärder för trombosprofylax ska fattas efter noggrann bedömning av den enskilda

patientens bakomliggande riskfaktorer (se avsnitt 4.8).

Om patienten drabbas av en tromboembolisk händelse måste behandlingen sättas ut och

standardbehandling med antikoagulantia inledas. När patienten har stabiliserats på

antikoagulationsbehandlingen och eventuella komplikationer till den tromboemboliska händelsen har

behandlats, kan melfalan i kombination med lenalidomid och prednison eller talidomid och prednison

eller dexametason återinsättas med den ursprungliga dosen efter en bedömning av nytta-risk.

Patienten ska fortsätta med antikoagulationsbehandling under behandlingen med melfalan.

Preventivmedel

Med anledning av den ökade risken för venös tromboembolism hos patienter som genomgår

behandling med melfalan i kombination med lenalidomid och prednison eller talidomid och prednison

eller dexametason, är kombinerade p-piller inte att rekommendera. Om patienten för närvarande

använder kombinerade p-piller, bör hon byta till en annan effektiv metod (dvs. ovulationshämmande

p-piller innehållande progesteron såsom desogestrel, barriärmetod osv.). Risken för venös

tromboemboli kvarstår i 4–6 veckor efter utsättande av kombinerade p-piller.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Vaccination med levande vaccin

Vaccination med levande vaccin rekommenderas inte till patienter med nedsatt immunförsvar (se

avsnitt 4.4).

Nalidixinsyra

Nalidixinsyra tillsammans med högdos intravenös melfalan har orsakat dödsfall hos barn beroende på

hemorragisk enterokolit.

Busulfan

För regimen busulfan-melfalan har det i den pediatriska populationen förekommit rapporter om att

administrering av melfalan inom 24 timmar efter senaste administrering av oralt busulfan kan påverka

utvecklingen av toxicitet.

Ciklosporin

Försämrad njurfunktion har rapporterats hos benmärgstransplanterade patienter som behandlats med

intravenöst melfalan i högdos och som därefter erhållit ciklosporin för att förhindra graft-versus-host-

disease (GVHD).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Den teratogena effekten av melfalan hos människa har inte studerats. I råtta har melfalan visat på

embryoletal och teratogen potential. Melfalan är mutagent och strukturellt lik kända teratogena ämnen,

och kan förmodas orsaka medfödda missbildningar.

Användningen av melfalan bör om möjligt undvikas under graviditet, särskilt under den första

trimestern. I varje enskilt fall bör den potentiella risken för fostret vägas mot den förväntade fördelen

för modern.

Som vid all kemoterapi med cytostatika ska adekvata preventivmedel användas när någon av parterna

behandlas med Alkeran.

Amning

Det är okänt om melfalan/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. Då en risk för det ammande barnet inte

kan uteslutas, ska amning avbrytas under behandling med Alkeran.

Fertilitet

Alkeran orsakar hämning av äggstocksfunktion och amenorré i ett stort antal premenopausala kvinnor.

I vissa fall har reversibilitet av amenorré och äggstocksfunktion observerats.

Vissa djurstudier indikerar att Alkeran kan ha negativ inverkan på spermatogenesen (se avsnitt 5.3).

Därför är det möjligt att melfalan kan orsaka tillfällig eller permanent sterilitet hos manliga patienter.

Det rekommenderas att män som behandlas med Alkeran inte ska bli far till ett barn under

behandlingen samt upp till 6 månader därefter, och att de diskuterar möjligheten att lagra sperma före

behandlingen på grund av risken för irreversibel infertilitet på grund av Alkeran-behandlingen.

I råtta har melfalan visat på embryoletal och teratogen potential.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga data.

4.8

Biverkningar

För denna produkt finns ingen modern klinisk dokumentation som kan användas för att ange

frekvenser för biverkningar. Biverkningarnas incidens kan variera beroende på indikation och dos och

om Alkeran ges i kombination med andra läkemedel.

Följande klassificering har använts för att ange frekvenser:

Mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100,

<1/10); mindre vanliga (

1/1 000, <1/100); sällsynta (

1/10 000, <1/1 000); mycket sällsynta

(<1/10 000) samt ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Neoplasier, benigna, maligna

och ospecificerade (samt

cystor och polyper)

Vanliga

sekundär akut myeloisk leukemi och

myelodysplastiskt syndrom (se avsnitt 4.4)

Mycket vanliga

benmärgsdepression som leder till leukopeni,

trombocytopeni och anemi

Blodet och lymfsystemet

Sällsynta

hemolytisk anemi

Immunsystemet

Sällsynta

överkänslighet

(se Hud och subkutan vävnad)

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Sällsynta

interstitiell lungsjukdom och pulmonell fibros

(inklusive rapporterade dödsfall)

Mycket vanliga

illamående, kräkningar och diarré, stomatit vid hög

Magtarmkanalen

Sällsynta

stomatit vid normal dos

Lever och gallvägar

Sällsynta

leverpåverkan från onormala levervärden till

kliniska manifestationer som hepatit och gulsot

Mycket vanliga

alopeci vid hög dos

Vanliga

alopeci vid normal dos

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

makulopapulöst utslag och klåda (se

Immunsystemet)

Njurar och urinvägar

Vanliga

förhöjt blodurea

mycket vanlig

amenorré

Reproduktionsorgan och

bröstkörtel

Ingen känd

frekvens

azoospermi

Blodkärl

Ingen känd

frekvens

djup ventrombos, lungemboli

Allergiska reaktioner mot melfalan som exempelvis urtikaria, ödem, klåda och anafylaxi har

rapporterats som mindre vanliga reaktioner, både i början och under behandlingen, särskilt efter

intravenös administrering. Hjärtstillestånd har också rapporterats i sällsynta fall i samband med

sådana händelser.

Gastrointestinala effekter som illamående och kräkningar har rapporterats hos upp till 30 % av

patienter som fått normala orala doser av melfalan.

Tillfällig signifikant förhöjning av blodurea har förekommit i tidiga skeden av

melfalanbehandling hos myelompatienter med njurskador.

4. Reversibel och permanent infertilitet har rapporterats med melfalan.

De kliniskt betydelsefulla biverkningar som är associerade med behandling med melfalan i

kombination med talidomid och prednison eller dexametason samt i mindre omfattning melfalan

med lenalidomid och prednison innefattar djup ventrombos och lungemboli (se avsnitt 4.2 och

4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

4.9

Överdosering

Symtom och tecken

Gastrointestinala effekter såsom illamående, kräkningar och diarré är de mest troliga tidiga tecknen

vid akut oral överdosering. Den huvudsakliga toxiska effekten är benmärgshämning som leder till

leukopeni, trombocytopeni och anemi.

Behandling

Allmänt understödjande åtgärder och lämpliga blodtransfusioner ska om nödvändigt sättas in och

sjukhusinläggning övervägas. Behandling med anti-infektionsmedel och hematologiska

tillväxtfaktorer ska övervägas.

Det finns ingen känd antidot. Efter överdosering ska blodbilden följas noggrant i åtminstone fyra

veckor efter överdosering tills dess det finns tecken på återhämtning.

5

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: cytostatiska/cytotoxiska medel, alkylerande medel,

kvävesenapsgasanaloger, ATC-kod: L01AA03.

Verkningsmekanism

Melfalan är ett alkylerande cytostatikum tillhörande gruppen senapsgasanaloger. Bildningen av

reaktiva karboniumjoner från vardera av de två kloretylgrupperna möjliggör alkylering genom

kovalent bindning med guaninbaser i DNA, varvid korsbindning mellan DNA-strängar uppstår och

cellreplikationen upphör.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Den perorala absorptionen av melfalan uppvisar stora variationer både med avseende på tid till första

detekterbara och högsta uppmätta plasmakoncentration.

I studier av melfalans absoluta biotillgängligheten varierade medelvärdet för den absolut

biotillgängligheten mellan 56-85%. Doseringen kan därför ibland behöva justeras tills

benmärgshämning kan iakttas för att säkerställa att potentiellt terapeutiska koncentrationer uppnåtts.

I en mindre studie där melfalan 0,2 till 0,25 mg/kg kroppsvikt administrerades oralt uppnåddes

maximal plasmakoncentration (mellan 87 och 350 ng/ml) inom 0,5 till 2,0 timmar.

Samtidigt födointag ger fördröjd tid till högsta plasmakoncentrationsvärde och reducerar AUC med

mellan 39 och 54%.

I samband med myeloablativ behandling kan intravenöst administrerat melfalan användas för att

undvika variabilitet i absorptionen.

Distribution

Melfalans plasmaproteinbindningsgrad har rapporterats variera från 69-78%. Det finns bevis som

pekar på att proteinbindningen är linjär i de plasmakoncentrationer som vanligtvist erhålls vid

normaldosering, men kan bli koncentrationsberoende vid de koncentrationer som observerats efter

högdosbehandling. Serumalbumin är det huvudsakliga bindningsproteinet, och står för cirka 55-60%

av proteinbindningen medan cirka 20% binds till

-syra glykoprotein.

Melfalan uppvisar en begränsad penetration av blod-hjärnbarriären. I flera studier i vuxna patienter

återfanns ingen mätbar koncentration i cerebrospinalvätska.

Låga koncentrationer (

10% av

plasmakoncentrationen) observerades dock i en högdosstudie på den pediatriska populationen.

Eliminering

I en mindre studie med peroralt administrerat melfalan i doser om 0,6 mg/kg kroppsvikt påvisades en

halveringstid på 90±57 minuter. Elva procent av tillfört läkemedel återfanns i urinen inom 24 timmar.

I den tidigare nämnda studien med peroral administrering i doser mellan 0,2 till 0,25 mg/kg var den

terminal halveringstid 1,12

0,15 timmar.

Biotransformation

Data

in vivo

in vitro

tyder på att melfalan delvis metaboliseras via spontan nedbrytning .

Metaboliterna monohydroxymelfalan och dihydroxymelfalan har detekteras i plasma

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njurfunktion

Melfalans clearance kan minska vid nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Äldre patienter

Ingen korrelation har påvisats mellan ålder och melfalans clearance, inte heller mellan ålder och

melfalans terminala halveringstid (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Mutagenes

Melfalan har visat mutagenicitet i djurstudier.

Fertilitetsstudier

Intraperitoneal administrering av melfalan i dosen 7,5 mg/kg till mus påvisade reproduktionseffekter

som anses bero på cytotoxicitet i specifika stadier av manliga könsceller samt induktion av dominanta

letala mutationer och ärftliga translokationer i postmeiotiska könsceller, särskilt i spermatider i

mellan- till sent stadium.

En studie har utförts för att mäta melfalans totala reproduktionskapacitet hos honmöss. Honor fick en

enskild

intraperitoneal

7,5 mg/kg

melfalan

fick

därefter

tillsammans

obehandlad

hane

under

större

delen

deras

reproduktiva

livslängd

(minst

dagar

efter

behandling). En uttalad minskning i kullstorlek inträffade inom det första intervallet efter behandling,

åtföljt av en i det närmaste fullständig återhämtning. Därefter sågs en gradvis minskning i kullstorlek.

Detta skedde simultant med en minskning i andelen produktiva honor, ett fynd som var associerat med

en inducerad minskning i antalet små folliklar (se avsnitt 4.6).

6

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärnan

Mikrokristallin cellulosa, krospovidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Tablettens filmdragering

Hypromellos, makrogol, titandioxid.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Tabletterna tillhandahålls i brun glasburk med barnskyddande förslutning innehållande 25 eller 50

tabletter.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Vid hantering av Alkeran tabletter ska

gällande föreskrift angående ”Cytostatika och andra läkemedel

med bestående toxisk effekt” följas.

Då tabletternas filmdragering är intakt föreligger ingen risk för skadliga effekter vid hantering.

Alkeran tabletter ska inte delas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24, Irland

8

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

7492

9

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 1965-01-21

Datum för den senaste förnyelsen: 2007-07-01

10

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-01-18

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen