Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

26-02-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

26-02-2019

Aktiva substanser:
kolekalciferol; natriumalendronattrihydrat
Tillgänglig från:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kod:
M05BB03
INN (International namn):
cholecalciferol; sodium
Dos:
70 mg/2800 IE
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
natriumalendronattrihydrat 91,36 mg Aktiv substans; laktos (vattenfri) Hjälpämne; sackaros Hjälpämne; butylhydroxitoluen Hjälpämne; kolekalciferol 2800 IE Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 4 tabletter; Blister, 12 tabletter
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
56755
Tillstånd datum:
2019-02-26

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter

alendronsyra/kolekalciferol (vitamin D

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Det är särskilt viktigt att förstå informationen i avsnitt 3 innan du tar detta läkemedel.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Alendronate/Cholecalciferol Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Eventuella biverkningar

Hur Alendronate/Cholecalciferol Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Alendronate/Cholecalciferol Accord är och vad det används för

Vad är Alendronate/Cholecalciferol Accord?

Alendronate/Cholecalciferol Accord är en tablett som innehåller de två aktiva substanserna

alendronsyra (brukar kallas alendronat) och kolekalciferol, även kallat vitamin D

Vad är alendronat?

Alendronat tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater. Alendronat

förhindrar den minskning av benmassa som uppträder hos kvinnor i samband med klimakteriet och

hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för att få ryggkots- och höftfrakturer.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett livsnödvändigt näringsämne som behövs för kalciumupptag och för ett friskt skelett.

Kroppen kan bara ta upp kalcium ordentligt från maten om den har tillräckligt mycket D-vitamin.

Ytterst få livsmedel innehåller D-vitamin. Den främsta källan är genom solljusexponering under

sommaren då D-vitamin bildas i vår hud. Då vi åldras minskar bildningen av D-vitamin i huden.

D-vitaminbrist

leda

till

minskning

benmassan

osteoporos

(benskörhet).

Allvarlig

D-vitaminbrist kan orsaka muskelsvaghet som kan leda till fall och öka risken för benbrott (frakturer).

Vad används Alendronate/Cholecalciferol Accord för?

Din läkare har ordinerat Alendronate/Cholecalciferol Accord för att behandla din osteoporos

(benskörhet) och för att du löper risk att få D-vitaminbrist. Alendronate/Cholecalciferol Accord

minskar risken för frakturer (benbrott) i ryggkotor och höfter hos kvinnor efter klimakteriet.

Vad är osteoporos?

Osteoporos leder till förtunning och försvagning av skelettet. Det är vanligt hos kvinnor efter

klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen,

som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Följden blir att benmassan minskar och att skelettet

blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för att få osteoporos.

I ett tidigt skede är osteoporos en sjukdom som vanligen saknar symtom. Utan behandling kan

osteoporos dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i

ryggkotor passera obemärkta tills de ger upphov till längdminskning. Frakturer kan uppstå under

vardagliga sysslor, som t.ex. lyft eller i samband med mindre skador som i vanliga fall inte leder till

frakturer. Benbrott uppträder vanligtvis i höften, ryggkotor eller handleder och kan förutom smärta

leda till större problem som böjd kroppshållning (tilltagande kyfos, kutryggighet) och minskad

rörlighet.

Hur osteoporos kan behandlas?

Utöver din behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord, kan din läkare föreslå förändringar

av din livsstil för att förbättra ditt tillstånd, som exempelvis att:

Sluta röka

Rökning tycks öka hastigheten med vilken du förlorar benmassa och kan

därför öka risken för benbrott.

Motionera

På samma sätt som musklerna, behöver skelettet motion för att förbli starkt

och friskt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.

Äta balanserad kost

Din läkare kan ge dig råd beträffande din kosthållning och behovet av

eventuella kosttillskott.

Alendronsyra och kolekalciferol som finns i Alendronate/Cholecalciferol Accord kan också vara

godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare,

apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Ta inte Alendronate/Cholecalciferol Accord

om du är allergisk mot alendronatnatriumtrihydrat, kolekalciferol eller något annat

innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har vissa problem med din matstrupe, som förträngning eller sväljsvårigheter

om du har svårt att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter

om din läkare sagt att du har lågt kalciumvärde i blodet.

Om du tycker att något av ovanstående stämmer på dig, så låt bli att ta tabletterna. Tala först med din

läkare och följ sedan de råd du får.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord om:

du lider av njurproblem

du har eller nyligen har haft svälj- eller matsmältningsproblem

din läkare har talat om för dig att du har Barretts esofagus (ett tillstånd förenat med

cellförändringar i nedre delen av matstrupen)

du har fått veta att du har problem att ta upp mineraler från magen eller tarmarna

(malabsorptionssyndrom)

du har dålig tandhälsa, tandköttsbesvär, en planerad tandutdragning eller inte får regelbunden

tandvård

du har cancer

du behandlas med cellgifter eller strålning

du tar t.ex. bevacizumab eller talidomid (så kallade angiogeneshämmare) som används för att

behandla cancer

du tar kortikosteroider (t.ex. prednisolon eller dexametason) som används för att behandla

sjukdomar såsom astma, reumatoid artrit och svåra allergier

du är eller har varit rökare (då detta kan öka risken för tandbesvär).

Du kan få rådet att genomgå en tandkontroll innan behandling med Alendronate/Cholecalciferol

Accord inleds.

Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med Alendronate/Cholecalciferol

Accord. Du bör genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din

läkare eller tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder,

smärta eller svullnad.

Irritation, inflammation eller sår på matstrupen ofta med symtom som smärta lokaliserad bakom

bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja kan uppträda särskilt om du inte dricker ett

helt glas vatten och/eller inte väntar minst 30 minuter med att lägga dig efter att

Alendronate/Cholecalciferol Accord tagits. Dessa biverkningar kan förvärras om du fortsätter ta

Alendronate/Cholecalciferol Accord efter att ha fått dessa symtom.

Barn och ungdomar

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Alendronate/Cholecalciferol Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är troligt att kalciumtillskott, antacida och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka

upptaget av Alendronate/Cholecalciferol Accord om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer

råden i avsnitt 3 Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord och väntar minst 30 minuter före intag

av något annat läkemedel eller kosttillskott.

Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta, som kallas NSAID (t.ex. acetylsalicylsyra eller

ibuprofen), kan orsaka matsmältningsproblem. Försiktighet bör därför iakttas när dessa läkemedel tas

samtidigt som Alendronate/Cholecalciferol Accord.

Det är troligt att vissa läkemedel eller livsmedelstillsatser kan förhindra D-vitaminet i

Alendronate/Cholecalciferol Accord från att tas upp i din kropp, detta gäller även för konstgjord

fettersättning, mineraloljor, viktminskningsläkemedlet orlistat och de kolesterolsänkande läkemedlen

kolestyramin och kolestipol. Läkemedel mot krampanfall (som fenytoin eller fenobarbital) kan minska

effekten av D-vitamin.

Ytterligare tillskott av D-vitamin kan behövas för vissa individer.

Alendronate/Cholecalciferol Accord med mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (även mineralvatten) kan göra att Alendronate/Cholecalciferol Accord

blir mindre effektivt om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3 Hur du tar

Alendronate/Cholecalciferol Accord. Du måste vänta minst 30 minuter innan du äter eller dricker

något, förutom vatten.

Graviditet och amning

Alendronate/Cholecalciferol Accord är endast avsett för kvinnor efter klimakteriet. Ta inte

Alendronate/Cholecalciferol Accord om du är eller misstänker att du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (t.ex. dimsyn, yrsel eller svår ben-, muskel- eller ledvärk) har rapporterats med

Alendronate/Cholecalciferol Accord som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda

maskiner (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar). Om du upplever någon av dessa biverkningar bör du

inte framföra fordon innan du mår bättre.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alendronate/Cholecalciferol Accord innehåller laktos och sackaros

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Alendronate/Cholecalciferol Accord innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ta en Alendronate/Cholecalciferol Accord tablett en gång per vecka.

Följ dessa instruktioner noga.

Välj den veckodag som passar dig bäst. Ta en tablett Alendronate/Cholecalciferol Accord den

dag du valt, varje vecka.

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2), 3), 4) och 5) för att Alendronate/Cholecalciferol

Accord tabletten ska nå din mage snabbt och för att minska risken för irritation i matstrupen.

Efter att du stigit upp för dagen och innan du ätit eller druckit något eller tagit annan medicin,

svälj din Alendronate/Cholecalciferol Accord tablett hel med ett helt glas med enbart vatten

(inte mineralvatten) (inte mindre än 200 ml) för att Alendronate/Cholecalciferol Accord ska tas

upp ordentligt.

Ta inte tabletten tillsammans med mineralvatten (varken med eller utan kolsyra).

Ta inte tabletten tillsammans med kaffe eller te.

Ta inte tabletten tillsammans med juice eller mjölk.

Krossa eller tugga inte tabletten och låt den inte heller lösas upp i munnen p.g.a. risken för sår i

munnen.

Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sitt, stå eller gå) – under minst 30 minuter efter att du svalt

tabletten. Ligg inte ner förrän efter du ätit dagens första mål.

Ta inte Alendronate/Cholecalciferol Accord vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.

Om du får svårt och/eller det är smärtsamt att svälja, smärta lokaliserad bakom bröstbenet eller

nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta Alendronate/Cholecalciferol Accord och

kontakta din läkare.

Vänta minst 30 minuter efter att du svalt Alendronate/Cholecalciferol Accord innan du tar

dagens första mål mat, dryck eller andra läkemedel, gäller även antacida, kalciumtillskott och

vitaminer. Alendronate/Cholecalciferol Accord har bara effekt om du tar tabletten när din mage

är tom.

Om du har tagit för stor mängd av Alendronate/Cholecalciferol Accord

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare.

Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord

Om du glömmer ta en dos, ta bara en tablett morgonen efter att du kommit på det.

Ta inte två

tabletter samma dag.

Återgå sedan till att ta en tablett en gång per vecka, på den veckodag du

tidigare valt.

Om du slutar att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord

Det är viktigt att du tar Alendronate/Cholecalciferol Accord så länge som din läkare ordinerat

läkemedlet. Eftersom det inte är känt hur länge du kommer att ta Alendronate/Cholecalciferol Accord

bör du regelbundet diskutera behovet av att fortsätta behandlingen med detta läkemedel med läkaren,

för att avgöra om Alendronate/Cholecalciferol Accord fortfarande är rätt för dig.

I kartongen för Alendronate/Cholecalciferol Accord finns ett instruktionskort. Det innehåller viktig

information som påminner dig om hur du ska ta Alendronate/Cholecalciferol Accord på rätt sätt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Uppsök omgående läkare om du märker några av följande biverkningar, som kan vara

allvarliga och för vilka du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

halsbränna, smärta/svårigheter att svälja; sår i matstrupen som kan ge smärta bakom bröstbenet,

halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

allergiska reaktioner såsom nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg vilket

kan orsaka andnings- och sväljsvårigheter, samt allvarliga hudreaktioner

smärta i munnen och/eller i käken, svullnad eller sår i munnen, domningar eller tyngdkänsla i

käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros), vanligtvis

förenade med fördröjd läkning och infektioner, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare

och tandläkare om du upplever sådana symtom

ovanliga lårbensbrott, särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet, kan

förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i

lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott

svår smärta i skelett, muskler och/eller leder.

Andra biverkningar utgörs av

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

ledsvullnad

buksmärta, obehagskänsla i magen eller rapningar efter att ha ätit, förstoppning, fyllnadskänsla

eller gaser i magen, diarré, väderspänningar

håravfall, klåda

huvudvärk, yrsel

trötthet, svullnad av händer eller ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

illamående, kräkningar

irritation eller inflammation i matstrupen eller magen

svart eller tjärliknande avföring

dimsyn, smärta eller rodnad i ögat

utslag, hudrodnad

övergående influensaliknande symtom såsom värkande muskler, allmän sjukdomskänsla och

ibland med feber vanligtvis i början av behandlingen

smakförändringar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

symtom på lågt kalcium i blodet såsom muskelkramper eller spasmer och/eller stickningar i

fingrarna eller runt munnen

sår i magsäck eller tolvfingertarm (ibland allvarliga eller med blödning)

trängre passage i matstrupen

utslag som förvärras av solljus

sår i munnen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Alendronate/Cholecalciferol Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är alendronsyra och kolekalciferol (vitamin D

Varje Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tablett innehåller 70 mg alendronsyra

som alendronatnatriumtrihydrat och 70 mikrogram (2800 IE) kolekalciferol (vitamin D

Varje Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tablett innehåller 70 mg alendronsyra

som alendronatenatriumtrihydrat) och 140 mikrogram (5600 IE) kolekalciferol (vitamin D

Övriga innehållsämnen är laktos, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium,

magnesiumstearat, raffinerad solrosolja, butylhydroxytoluen (BHT)-E321, gelatin, sackaros,

majsstärkelse, och aluminiummagnesiumsilikat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter är avlånga, vita till vitaktiga, bikonvexa

tabletter präglade med 2800 på ena sidan och med en längd på 12,3±0,2 mm och en bredd på

6,5±0,2 mm.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter är modifierade rektangulärformade, vita

till vitaktiga tabletter graverade med 5600 på ena sidan och med en längd på 11,4±0,2 mm och en

bredd på 7,2±0,2 mm.

Tabletterna levereras i Aluminium/Aluminium (PA/AL/PVC – Aluminium) folieblister i kartong

innehållande 4 eller 12 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

Tillverkare

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grekland

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351,

Grekland

Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-26

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter

Varje tablett innehåller 70 mg alendronsyra som alendronatnatriumtrihydrat och

70 mikrogram (2800 IE) kolekalciferol (vitamin D

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller upp till 90 mg laktos och 13,7 mg sackaros.

Varje tablett innehåller 0,073 mmol (1,67 mg) natrium.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter

Varje tablett innehåller 70 mg alendronsyra som alendronatnatriumtrihydrat och

140 mikrogram (5600 IE) kolekalciferol (vitamin D

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller upp till 64 mg laktos och 27,5 mg sackaros.

Varje tablett innehåller 0,073 mmol (1,67 mg) natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter

Avlånga, vita till vitaktiga, bikonvexa tabletter, präglade med 2800 på ena sidan, 12,3±0,2 mm långa

och 6,5±0,2 mm breda.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter

Modifierade rektangulärformade, vita till vitaktiga tabletter, präglade med 5600 på ena sidan,

11,4±0,2 mm långa och 7,2±0,2 mm breda.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Alendronate/Cholecalciferol Accord är avsett för behandling av postmenopausal osteoporos hos

kvinnor med risk för D-vitaminbrist. Det minskar risken för kot- och höftfrakturer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen är en tablett en gång per vecka.

Patienterna bör instrueras att om de glömmer en dos Alendronate/Cholecalciferol Accord ska de ta en

tablett på morgonen efter att de kommit ihåg. De ska inte ta två tabletter samma dag, utan bör återgå

till att ta en tablett per vecka, på den veckodag som de ursprungligen valt.

På grund av sjukdomsförloppet vid osteoporos är Alendronate/Cholecalciferol Accord avsett för

långtidsbehandling. Den optimala behandlingstiden med bisfosfonater mot osteoporos är inte

fastställd. Behovet av fortsatt behandling bör utvärderas kontinuerligt baserat på en individuell nytta-

risk bedömning för varje patient, i synnerhet efter en behandlingstid på 5 år eller mer.

Patienterna bör få kalciumtillägg, om kostintaget är otillräckligt (se avsnitt 4.4). Behovet av

D-vitamintillskott bör bedömas individuellt med hänsyn tagen till D-vitamin som tillförs i form av

vitaminer eller kosttillskott.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/2800 IE tabletter

Ekvivalensen mellan intag av 2800 IE vitamin D

per vecka som Alendronate/Cholecalciferol Accord

och daglig dosering av D-vitamin 400 IE har inte studerats.

Alendronate/Cholecalciferol Accord 70 mg/5600 IE tabletter

Ekvivalensen mellan intag av 5600 IE vitamin D

per vecka som Alendronate/Cholecalciferol Accord

och daglig dosering av D-vitamin 800 IE har inte studerats.

Äldre

I kliniska studier fanns ingen åldersrelaterad skillnad med avseende på effekt- eller

säkerhetsprofilerna för alendronat. Dosanpassning för äldre är därför inte nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

Alendronate/Cholecalciferol Accord rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion där

kreatininclearance är under 35 ml/min, eftersom erfarenhet saknas. Ingen dosanpassning är nödvändig

till patienter med en kreatininclearance över 35 ml/min.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Alendronate/Cholecalciferol Accord för barn under 18 år har inte fastställts.

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska inte användas hos barn under 18 år eftersom inga data finns

tillgängliga för kombinationen alendronsyra/kolekalciferol. Tillgänglig information för alendronsyra i

den pediatriska populationen finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

Oral användning.

För att uppnå tillfredsställande absorption av alendronat:

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska endast tas med vatten (inte mineralvatten) minst 30 minuter

före dagens första mål, dryck eller andra läkemedel (inklusive antacida, kalciumtillskott och

vitaminer). Andra drycker (inklusive mineralvatten), mat och vissa läkemedel minskar troligen

absorptionen av alendronat (se avsnitt 4.5 och avsnitt 4.8).

Följande anvisningar ska följas exakt för att minska risken för esofagusirritation och relaterade

biverkningar (se avsnitt 4.4):

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska sväljas med ett helt glas vatten (inte mindre än 200 ml)

efter att man gått upp för dagen.

Alendronate/Cholecalciferol Accord ska endast sväljas hela. Patienterna ska inte krossa eller

tugga tabletten eller låta tabletten lösas upp i munnen på grund av risken för sår i

munhåla/svalg.

Patienterna ska inte ligga ner de närmaste minst 30 minuterna efter att de tagit

Alendronate/Cholecalciferol Accord och inte förrän efter dagens första måltid.

Alendronate/ Cholecalciferol Accord ska inte tas vid sänggående eller före uppstigande för

dagen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Esofagusförändringar och andra faktorer som fördröjer esofagustömning, såsom striktur eller

akalasi.

Oförmåga att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter.

Hypokalcemi.

4.4

Varningar och försiktighet

Alendronat

Övre gastrointestinala biverkningar

Alendronat kan orsaka lokal irritation i slemhinnan i övre delen av den gastrointestinala kanalen.

Eftersom det finns en risk för försämring av den underliggande sjukdomen, ska försiktighet iakttas när

alendronat ges till patienter med aktiva problem i övre gastrointestinala kanalen, såsom dysfagi,

esofagussjukdom, gastrit, duodenit, sår eller vid nyligen genomgången (under det senaste året)

allvarlig gastrointestinal sjukdom såsom magsår, aktiv gastrointestinal blödning eller kirurgiska

ingrepp i övre gastrointestinala kanalen andra än pyloroplastik (se avsnitt 4.3). Hos patienter med

känd Barretts esofagus bör förskrivare väga risk/nytta-balansen med alendronat för varje enskild

patient.

Esofagusreaktioner (i vissa fall allvarliga och där sjukhusvård har krävts) såsom esofagit, esofagussår

och esofaguserosion, i sällsynta fall följt av esofagusstriktur, har rapporterats hos patienter under

behandling med alendronat. Läkare bör därför vara uppmärksamma på varje tecken eller symtom på

eventuell esofagusreaktion. Patienterna bör instrueras att sätta ut alendronat och söka läkarvård om de

utvecklar symtom på esofagusirritation såsom dysfagi, sväljningssmärta, retrosternal smärta eller

nytillkommen eller förvärrad halsbränna (se avsnitt 4.8).

Risken för svåra esofagusbiverkningar tycks vara större hos patienter som inte tar alendronat på rätt

sätt och/eller fortsätter ta alendronat efter det att de fått symtom som tyder på esofagusirritation. Det

är mycket viktigt att fullständiga doseringsanvisningar ges till och förstås av patienten (se avsnitt 4.2).

Patienter bör informeras om att risken för esofagusproblem kan öka om de inte följer dessa

instruktioner.

Trots att ingen ökad risk har observerats i omfattande kliniska studier med alendronat, har det efter

marknadsintroduktionen rapporterats sällsynta fall av ventrikel- och duodenalsår, varav några var

svåra och med komplikationer (se avsnitt 4.8).

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken, vanligen i samband med tandutdragning och/eller lokal infektion (inklusive

osteomyelit), har rapporterats hos cancerpatienter som behandlas med bisfosfonater, främst givet

intravenöst. Många av patienterna behandlades också med cytostatika och kortikosteroider.

Osteonekros i käken har också rapporterats hos patienter med osteoporos som fått orala bisfosfonater.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av en individs risk att utveckla osteonekros i käken:

potensen av bisfosfonaten (högst för zoledronsyra), administreringsväg (se ovan) och kumulativ

cancer, cytostatikabehandling, strålbehandling, kortikosteroider, angiogeneshämmare, rökning

tidigare tandsjukdomar, dålig munhygien, parodontal sjukdom, invasiva tandingrepp och dåligt

anpassad tandprotes

Tandundersökning med lämplig förebyggande tandvård bör övervägas innan behandling med orala

bisfosfonater påbörjas hos patienter med dålig tandstatus.

Under behandlingen bör dessa patienter om möjligt undvika invasiv tandvård. För patienter som

utvecklar osteonekros i käken under bisfosfonatbehandling, kan tandkirurgi förvärra tillståndet. För

patienter som behöver genomgå tandingrepp, finns inga tillgängliga data som ger stöd för att

utsättning av bisfosfonat skulle minska risken för osteonekros i käken. Den behandlande läkarens

kliniska bedömning bör ge underlag för en behandlingsstrategi för varje enskild patient baserad på en

individuell risk-nyttabedömning.

Vid bisfosfonatbehandling bör alla patienter uppmuntras att upprätthålla en god munhygien, genomgå

regelbundna tandkontroller och rapportera eventuella orala symtom som dental rörlighet, smärta eller

svullnad.

Osteonekros i den yttre hörselgången

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom smärta eller flytning, eller kroniska öroninfektioner.

Muskuloskeletal smärta

Ben-, led- och/eller muskelsmärta har rapporterats för patienter som tar bisfosfonater. Enligt

erfarenhet efter marknadsintroduktionen har dessa symtom i sällsynta fall varit allvarliga och/eller

arbetshämmande (se avsnitt 4.8). Tiden till insättande av symtom varierade från en dag till flera

månader efter behandlingsstart. De flesta patienter fick symtomlindring efter avslutad behandling. En

del av dem fick återfall av symtom vid återinsättning av samma läkemedel eller en annan bisfosfonat.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trochantern till strax ovanför epikondylerna.

Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och en del patienter upplever smärta i lår eller

ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur, veckor till månader före den kompletta

femurfrakturen.

Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med

bisfosfonater och som har ådragit sig en fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har

också rapporterats. Utsättning av bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk

femurfraktur bör övervägas i avvaktan på utvärdering av patienten och baseras på en individuell

nytta-riskbedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Nedsatt njurfunktion

Alendronate/Cholecalciferol Accord rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion med

kreatininclearance lägre än 35 ml/min (se avsnitt 4.2).

Benvävnad och mineralisering

Andra orsaker till osteoporos än östrogenbrist och åldrande bör beaktas.

Hypokalcemi måste åtgärdas innan behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord påbörjas (se

avsnitt 4.3). Andra störningar i mineralmetabolismen (såsom D-vitaminbrist och hypoparatyreoidism)

bör också behandlas effektivt innan Alendronate/Cholecalciferol Accord sätts in. Innehållsmängden

av D-vitamin i Alendronate/Cholecalciferol Accord lämpar sig inte för att komma till rätta med

D-vitaminbrist. Hos patienter med dessa tillstånd bör serumkalcium och symtom på hypokalcemi

följas under behandling med Alendronate/Cholecalciferol Accord.

Till följd av de positiva effekterna av alendronat i form av ökad benmineralisering, kan sänkningar av

S-kalcium och S-fosfat uppträda, särskilt hos patienter som använder kortikosteroider hos vilka

kalciumabsorptionen kan vara nedsatt. Dessa är vanligtvis små och asymtomatiska. I sällsynta fall har

det dock rapporterats om symtomatisk hypokalcemi, som ibland har varit allvarlig och ofta uppträtt

hos patienter med predisponerande tillstånd (t.ex. hypoparatyreoidism, D-vitaminbrist och

malabsorption av kalcium) (se avsnitt 4.8).

Kolekalciferol

Vitamin D

kan öka graden av hyperkalcemi och/eller hyperkalciuri då det ges till patienter med

sjukdomar som förknippas med oreglerad överproduktion av kalcitriol (t.ex. leukemi, lymfom,

sarkoidos). Urin- och serumkalcium bör följas hos dessa patienter.

Patienter med malabsorption kan ha otillräcklig absorption av vitamin D

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga

tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist,

glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Alendronat

Vid samtidigt intag, är det troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten), kalciumsupplement,

antacida och vissa perorala läkemedel påverkar absorptionen av alendronat. Patienterna måste därför

vänta minst 30 minuter efter alendronatintag innan något annat peroralt läkemedel tas (se avsnitt 4.2

och 5.2).

Eftersom användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) associeras med

gastrointestinal irritation, bör försiktighet iakttas vid samtidig användning med alendronat.

Kolekalciferol

Olestra, mineraloljor, orlistat och gallsyrabindare (som kolestyramin, kolestipol) kan försämra

absorptionen av D-vitamin. Antiepileptika, cimetidin och tiazider kan öka katabolismen av D-vitamin.

Ytterligare D-vitamintillskott bör övervägas i det enskilda fallet.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Alendronate/Cholecalciferol Accord är endast avsett för kvinnor efter menopaus och ska därför ej

användas under graviditet eller av ammande mödrar.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av alendronat i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Alendronat givet till dräktiga råttor

orsakade hypokalcemirelaterad värkrubbning (se avsnitt 5.3). Djurstudier har visat hyperkalcemi och

reproduktionstoxicitet med höga D-vitamindoser (se avsnitt 5.3). Alendronate/Cholecalciferol Accord

ska inte användas under graviditet.

Amning

Det är okänt om alendronat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Kolekalciferol och några av dess aktiva metaboliter går över i

bröstmjölk. Alendronate/Cholecalciferol Accord ska inte användas under amning.

Fertilitet

Bisfosfonater är inkorporerade i benvävnad, från vilken de successivt frisläpps under en period av år.

Mängden bisfosfonat inkorporerad i benvävnad hos vuxna, och därmed den mängd tillgänglig för

frisläppning tillbaka till systemcirkulationen, är direkt relaterad till dosen och längden av

bisfosfonatbehandling (se avsnitt 5.2). Data saknas med avseende på risk för fosterskador hos

människa. Det finns dock en teoretisk risk för fosterskador, främst skeletala, om en kvinna blir gravid

efter avslutad bisfosfonatbehandling. Effekterna av olika variabler, såsom tid mellan avslutad

bisfosfonatbehandling och konception, vilken typ av bisfosfonat som använts samt administreringsväg

(intravenös jämfört med oral), med avseende på risk har inte studerats.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Alendronate/Cholecalciferol Accord har ingen eller försumbar direkt effekt på förmågan att framföra

fordon och använda maskiner. Patienter kan få vissa biverkningar (t.ex. dimsyn, yrsel och svår ben-,

muskel- eller ledvärk [se avsnitt 4.8]) som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna är övre gastrointestinala biverkningar inkluderande

buksmärtor, dyspepsi, esofagussår, dysfagi, bukspänning och sura uppstötningar (>1 %).

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier och/eller vid användning efter

marknadsföring av alendronat.

Inga ytterligare biverkningar har identifierats för kombinationen alendronat och kolekalciferol.

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000)

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Sällsynta

överkänslighetsreaktioner inklusive urtikaria och

angioödem

Metabolism och nutrition

Sällsynta

symtomatisk hypokalcemi, ofta i samband med

predisponerande förhållanden

Vanliga

huvudvärk, yrsel

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

dysgeusi

Ögon

Mindre vanliga

ögoninflammation (uveit, sklerit, episklerit)

Vanliga

vertigo

Öron och balansorgan

Mycket sällsynta

osteonekros i den yttre hörselgången (bisfosfonat

klassbiverkning)

Vanliga

buksmärta, dyspepsi, förstoppning, diarré, flatulens,

esofagussår*, dysfagi*, bukspänning, sura

uppstötningar

Mindre vanliga

illamående, kräkningar, gastrit, esofagit*,

esofaguserosioner*, melena

Magtarmkanalen

Sällsynta

esofagusstriktur*, sår i munhåla/svalg*, övre

gastrointestinala PUB (perforation, sår, blödning)

Vanliga

alopeci

, klåda

Mindre vanliga

hudutslag, erytem

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

hudutslag med fotosensitivitet, allvarliga

hudreaktioner inkluderande Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mycket vanliga

muskuloskeletal smärta (ben, muskel eller led)

vilken ibland kan vara svår

†§

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Vanliga

ledsvullnad

Sällsynta

osteonekros i käken

‡§

, atypiska subtrokantära och

diafysära femurfrakturer (bisfosfonat

klassbiverkning)

Vanliga

asteni

, perifert ödem

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mindre vanliga

övergående symtom som vid en akutfasreaktion

(myalgi, sjukdomskänsla och i sällsynta fall feber),

vanligtvis i samband med

behandlingsstart

Se avsnitt 4.4

Frekvensen i kliniska studier var likvärdig i gruppen som fick läkemedel respektive placebogruppen.

* Se avsnitt 4.2 och 4.4

Denna biverkning har rapporterats vid uppföljning efter marknadsintroduktionen. Frekvensen sällsynt beräknades från

relevanta kliniska studier.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Alendronat

Symtom

Hypokalcemi, hypofosfatemi och övre gastrointestinala biverkningar såsom orolig mage, halsbränna,

esofagit, gastrit eller sår kan uppträda till följd av peroral överdos.

Behandling

Specifik information gällande överdos med alendronat saknas. I händelse av överdos med

Alendronate/Cholecalciferol Accord, bör mjölk eller antacida ges för att binda alendronat. På grund

av risken för esofagusirritation bör kräkning inte framkallas och patienten bör hållas i upprätt

ställning.

Kolekalciferol

Toxicitet med D-vitamin finns inte dokumenterad från kronisk behandling av allmänt friska vuxna vid

doser lägre än 10 000 IE/dag. En dos vitamin D

om 4 000 IE per dygn orsakade inte hyperkalciuri

eller hyperkalcemi i en 5-månaders klinisk studie på friska vuxna.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, Bisfosfonater och

kalcium, ATC-kod: M05BB03

Verkningsmekanism

Alendronat

Natriumalendronat är en bisfosfonat som hämmar osteoklasternas benresorption utan någon direkt

effekt på benbildning. Prekliniska studier har påvisat preferens för lokalisering av alendronat till

ställen där aktiv resorption sker. Osteoklasternas aktivitet hämmas, men bildning och bindning av

osteoklasterna påverkas inte. Ben som bildas under behandling med alendronat är av normal kvalitet.

Kolekalciferol (vitamin D

3

)

Vitamin D

bildas i huden genom omvandling, med ultraviolett ljus, av 7-dehydrokolesterol till

vitamin D

. Då tillräcklig solljusexponering saknas är vitamin D

ett essentiellt näringsämne i födan.

Vitamin D

omvandlas till 25-hydroxyvitamin D

i levern och lagras tills det behövs. Omvandling till

det aktiva kalciumreglerande hormonet 1,25-dihydroxyvitamin D

(kalcitriol) i njuren är hårt reglerad.

Den huvudsakliga effekten av 1,25-dihydroxyvitamin D

är att öka absorptionen i tarmen av både

kalcium och fosfat såväl som att reglera S-kalcium, renalt kalcium samt fosfatutsöndring, benbildning

och benresorption.

Vitamin D

krävs för normal benbildning. D-vitaminbrist utvecklas när både solljusexponering och

intag via födan är otillräckliga. Brist är förenat med negativ kalciumbalans, minskad benmassa och

ökad risk för skelettfrakturer. I svåra fall kan brist leda till sekundär hyperparatyreoidism,

hypofosfatemi, proximal muskelsvaghet och osteomalaci, som ytterligare ökar risken för fall och

frakturer hos individer med osteoporos. Tillägg med D-vitamin reducerar dessa risker och deras

konsekvenser.

Osteoporos definieras som bentäthet (BMD) vid ryggrad eller höft 2,5 standardavvikelser (SD) under

medelvärdet för en normal ung population eller en tidigare lågenergifraktur oberoende av bentäthet.

Klinisk effekt och säkerhet

Alendronat/kolekalciferol-studier

Effekten av den lägre dosen alendronat/kolekalciferol (alendronat 70 mg/vitamin D

2800 IE) på

D-vitaminstatus visades i en 15-veckors multinationell studie där 682 postmenopausala kvinnor med

osteoporos ingick (25-hydroxyvitamin D i serum vid studiestart var: medelvärde 56 nmol/l

22,3 ng/ml

; spridning 22,5-225 nmol/l

9-90 ng/ml

). Patienterna fick den lägre dosen

(70 mg/2800 IE) av alendronat/kolecalciferol (n=350) eller alendronat 70 mg (n=332) en gång per

vecka; ytterligare D-vitamintillägg tilläts inte. Efter 15 veckors behandling var medelkoncentrationen

av 25-hydroxyvitamin D i serum signifikant högre (26 %) i gruppen som behandlades med

alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) (56 nmol/l

23 ng/ml

) jämfört med gruppen som

behandlades med enbart alendronat (46 nmol/l

18,2 ng/ml

). Procentandelen patienter som hade

D-vitaminbrist (25-hydroxyvitamin D i serum <37,5 nmol/l

<15 ng/ml

) var signifikant sänkt med

62,5 % i gruppen som behandlades med alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) jämfört med

gruppen som behandlades med enbart alendronat (12 % respektive 32 %), fram till vecka 15.

Procentandelen patienter som hade D-vitaminbrist (25-hydroxyvitamin D i serum <22,5 nmol/l

<9 ng/ml

) var signifikant sänkt med 92 % i gruppen som behandlades med alendronat/kolecalciferol

(70 mg/2800 IE) jämfört med gruppen som behandlades med enbart alendronat (1 % respektive

13 %). I denna studie ökade de genomsnittliga nivåerna av 25-hydroxyvitamin D i serum hos patienter

med D-vitaminbrist vid studiestart (25-hydroxyvitamin D, 22,5 till 37,5 nmol/l

9 till <15 ng/ml

) från

30 nmol/l (12,1 ng/ml) till 40 nmol/l (15,9 ng/ml) vid vecka 15 i gruppen som behandlades med

alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) (n=75) och minskade från 30 nmol/l (12,0 ng/ml) vid

studiestart till 26 nmol/l (10,4 ng/ml) vid vecka 15 i den grupp som fått enbart alendronat (n=70). Det

var ingen skillnad i medelvärdet av S-kalcium, fosfat eller 24-timmars urinkalcium mellan

behandlingsgrupperna.

Effekten av den lägre dosen av alendronat/kolecalciferol (alendronat 70 mg/vitamin D

2800 IE)

tillsammans med ytterligare 2800 IE vitamin D

, totalt 5600 IE en gång varje vecka (mängden vitamin

i den högre dosen av alendronat/kolecalciferol), visades i en förlängningsstudie på 24 veckor där

619 postmenopausala kvinnor med osteoporos ingick. Patienter i vitamin D

2800-gruppen fick

alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) (n=299) och patienter i vitamin D

5600-gruppen fick

alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) tillsammans med ytterligare 2800 IE vitamin D

(n=309)

en gång i varje vecka; ytterligare tillskott av D-vitamin var tillåtet. Efter 24 veckors behandling var

medelkoncentrationen av 25-hydroxyvitamin D i serum signifikant högre i vitamin D

5600-gruppen

(69 nmol/l [27,6 ng/ml]) än i vitamin D

2800-gruppen (64 nmol/l [25,5 ng/ml]). Andelen patienter

med D-vitaminbrist var 5,4 % i vitamin D

2800-gruppen jämfört med 3,2 % i vitamin D

5600-gruppen efter förlängningsstudien på 24 veckor. Andelen patienter med svårare D-vitaminbrist

var 0,3 % i vitamin D

2800-gruppen jämfört med 0 % i vitamin D

5600-gruppen. Det var ingen

skillnad i medelvärdet av S-kalcium, fosfat eller 24 timmars urinkalcium mellan

behandlingsgrupperna. Andelen patienter med hyperkalciuri vid slutet av förlängningsstudien på

24 veckor skiljde sig inte statistiskt mellan behandlingsgrupperna.

Alendronatstudier

Den terapeutiska ekvivalensen av alendronat 70 mg en gång per vecka (n=519) och alendronat 10 mg

dagligen (n=370) visades i en ettårig multicenterstudie hos postmenopausala kvinnor med osteoporos.

Medelökningen från startvärdet av bentäthet i ländryggraden efter ett år var 5,1 % (95 %

konfidensintervall: 4,8, 5,4 %) i gruppen som fick 70 mg en gång i veckan och 5,4 % (95 %

konfidensintervall: 5,0, 5,8 %) i gruppen som fick 10 mg dagligen. Den genomsnittliga ökningen i

bentäthet i gruppen som fick 70 mg en gång i veckan respektive gruppen 10 mg dagligen var 2,3 %

och 2,9 % vid lårbenshalsen samt 2,9 % och 3,1 % över hela höftbenet. De två behandlingsgrupperna

var också likartade med avseende på ökning av bentäthet i andra delar av skelettet.

Effekterna av alendronat på bentäthet och frakturincidens hos postmenopausala kvinnor undersöktes i

två initiala effektstudier med identisk utformning (n=994), såväl som i

Fracture Intervention Trial

(FIT: n=6 459).

Ökningen av bentätheten med alendronat 10 mg dagligen jämfört med placebo i de initiala

effektstudierna var efter tre år 8,8 %, 5,9 % och 7,8 % i ryggrad, lårbenshals respektive trochanter.

Total bentäthet i kroppen ökade också signifikant. Hos de patienter som behandlades med alendronat

minskade andelen patienter som fick en eller flera kotfrakturer med 48 % (alendronat 3,2 % jämfört

med placebo 6,2 %). I den tvååriga förlängningen av dessa studier fortsatte bentätheten i ryggrad och

trochanter att öka. Dessutom kvarstod bentätheten i lårbenshalsen och hela kroppen.

FIT-studien bestod av två placebokontrollerade studier där alendronat gavs dagligen (5 mg dagligen i

två år och 10 mg dagligen i ytterligare ett eller två år):

FIT 1: En treårsstudie med 2 027 patienter vilka hade haft minst en kot- (kompressions-) fraktur

vid studiens start. I den här studien reducerade alendronat dagligen incidensen av ≥1 ny

kotfraktur med 47 % (alendronat 7,9 % jämfört med placebo 15,0 %). Dessutom konstaterades

en statistiskt signifikant reduktion av incidensen höftfrakturer (1,1 % jämfört med 2,2 %, en

minskning med 51 %).

FIT 2: En fyraårsstudie med 4 432 patienter vilka hade låg benmassa men inte haft någon

kotfraktur vid studiens start. I den här studien sågs en signifikant skillnad vid en

subgruppsanalys av osteoporotiska kvinnor (37 % av hela populationen som motsvarar den

ovan givna definitionen av osteoporos) avseende incidensen höftfrakturer (alendronat 1,0 %

jämfört med placebo 2,2 %, en minskning med 56 %) och avseende incidensen ≥1 kotfraktur

(2,9 % jämfört med 5,8 %, en minskning med 50 %).

Undersökningar

I kliniska studier sågs asymtomatiska, lätta och övergående sänkningar av S-kalcium och S-fosfat hos

cirka 18 % respektive 10 % av patienterna som tog alendronat 10 mg/dag jämfört med cirka 12 %

respektive 3 % hos de patienter som tog placebo. Incidensen av sänkningar i S-kalcium till

< 2,0 mmol/l (8,0 mg/dl) och S-fosfat till ≤ 0,65 mmol/l (2,0 mg/dl) var dock jämförbar i de båda

grupperna.

Pediatrisk population

Natriumalendronat har studerats hos ett litet antal patienter under 18 års ålder med osteogenesis

imperfecta. Resultaten är otillräckliga för att stödja användning av natriumalendronat hos pediatriska

patienter med osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Alendronat

Absorption

Jämfört med en intravenös referensdos, var den orala medelbiotillgängligheten för alendronat hos

kvinnor 0,64 % vid doser från 5 till 70 mg givna efter en natts fasta och två timmar före en

standardiserad frukost. Biotillgängligheten uppskattades minska till 0,46 % och 0,39 % när alendronat

gavs en timme eller en halvtimme före en standardiserad frukost. I osteoporosstudier var alendronat

effektivt när det gavs minst 30minuter före den första måltiden eller drycken för dagen.

Alendronatkomponenten i kombinationstabletten Alendronate/Cholecalciferol Accord

(70 mg/2800 IE) och kombinationstabletten Alendronate/Cholecalciferol Accord (70 mg/5600 IE) är

bioekvivalent med alendronat 70 mg-tabletten.

Biotillgängligheten var försumbar oavsett om alendronat gavs tillsammans med eller upp till två

timmar efter en standardiserad frukost. Samtidig administrering av alendronat och kaffe eller

apelsinjuice minskade biotillgängligheten med cirka 60 %.

Hos friska personer gav inte peroralt prednison (20 mg tre gånger dagligen i fem dagar) någon kliniskt

betydelsefull förändring av den perorala biotillgängligheten av alendronat (en medelökning från 20 %

till 44 %).

Distribution

Studier på råttor visar att alendronat initialt distribueras till mjukdelar efter intravenös administrering

av 1 mg/kg, men omdistribueras sedan snabbt till skelettet eller utsöndras i urinen. Medelvärdet för

distributionsvolymen vid steady state, med undantag av ben, är minst 28 liter hos människa.

Koncentrationer av alendronat i plasma efter perorala terapeutiska doser är för låga för analytisk

detektion (<5 ng/ml). Bindningen till plasmaproteiner hos människa är cirka 78 %.

Metabolism

Det finns inga belägg för att alendronat metaboliseras hos djur eller människor.

Eliminering

Efter en intravenös engångsdos av [

C] alendronat, utsöndrades cirka 50 % av radioaktiviteten i

urinen inom 72 timmar medan lite eller ingen radioaktivitet återfanns i feces. Efter en intravenös

engångsdos om 10 mg, var njurclearance av alendronat 71 ml/min och systemisk clearance översteg

inte 200 ml/min. Plasmakoncentrationer minskade med mer än 95 % inom 6 timmar efter intravenös

administrering. Den terminala halveringstiden för elimination hos människa uppskattas överstiga tio

år, vilket avspeglar utsöndring av alendronat från skelettet. Alendronat utsöndras inte via

syra-bas-transportsystemen i njurarna hos råttor och antas därför inte påverka utsöndringen av andra

läkemedel via dessa system hos människa.

Kolekalciferol

Absorption

Efter tillförsel av alendronat/kolecalciferol 70 mg/2800 IE tabletter hos friska vuxna försökspersoner

(män och kvinnor) efter en natts fasta och två timmar före en måltid var medelytan under

serumkoncentration-tidskurvan (AUC

0-120h

) för vitamin D

(utan kompensering för endogena

vitamin D

-nivåer) 296,4 ng

hr/ml. C

(genomsnittlig maximal serumkoncentration) för vitamin D

var 5,9 ng/ml och mediantid till maximal serumkoncentration (T

) var 12 timmar.

Biotillgängligheten för de 2800 IE vitamin D

i alendronat/kolecalciferol är jämförbar med 2800 IE

vitamin D

som ges separat.

Efter tillförsel av alendronat/kolecalciferol 70 mg/5600 IE hos friska vuxna försökspersoner (män och

kvinnor) efter en natts fasta och två timmar före en måltid var medelytan under serumkoncentration-

tidskurvan (AUC

0-80h

) för vitamin D

(utan kompensering för endogena vitamin D

-nivåer)

490,2 ng

hr/ml. C

(genomsnittlig maximal serumkoncentration) för vitamin D

var 12,2 ng/ml och

mediantid till maximal serumkoncentration (T

) var 10,6 timmar. Biotillgängligheten för de 5600 IE

vitamin D

i alendronat/kolecalciferol är jämförbar med 5600 IE vitamin D

som ges separat.

Distribution

Efter absorption går vitamin D

ut i blodet som del i kylomikroner. Vitamin D

distribueras snabbt

främst till levern där det genomgår metabolism till 25-hydroxyvitamin D

, den form i vilken vitaminet

främst lagras. Mindre mängder distribueras till fett- och muskelvävnad där det lagras som vitamin D

för senare frisättning ut i cirkulationen. Cirkulerande vitamin D

binds till D-vitaminbindande

proteiner.

Metabolism

Vitamin D

metaboliseras snabbt genom hydroxylering i levern till 25-hydroxyvitamin D

metaboliseras därefter i njuren till 1,25-dihydroxyvitamin D

, som utgör den biologiskt aktiva formen.

Ytterligare hydroxylering sker innan eliminering. En liten procentuell del av vitamin D

genomgår

glukuronidering före eliminering.

Eliminering

När radioaktivt vitamin D

administrerades till friska försökspersoner, var den genomsnittliga

urinutsöndringen av radioaktivitet efter 48 timmar 2,4 % och den genomsnittliga fecesutsöndringen av

radioaktivitet efter 4 dygn var 4,9 %. I båda fallen, var den utsöndrade radioaktiviteten nästan

uteslutande i form av metaboliter av modersubstansen. Medelhalveringstiden för vitamin D

i serum

efter en peroral dos av alendronat/kolecalciferol (70 mg/2800 IE) är ungefär 24 timmar.

Nedsatt njurfunktion

Prekliniska studier visar att alendronat som inte är lagrat i ben snabbt utsöndras i urinen. Hos djur

kunde inga tecken på mättning av upptaget i ben ses efter kronisk dosering med kumulativa

intravenösa doser upp till 35 mg/kg. Även om ingen klinisk information finns tillgänglig är det troligt

att, som hos djur, elimination av alendronat via njurarna minskar hos patienter med nedsatt

njurfunktion. En något högre ackumulering av alendronat i ben kan därför förväntas hos patienter med

nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga icke-kliniska studier har utförts med kombinationen alendronat och kolekalciferol.

Alendronat

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, toxicitet efter upprepad dosering, gentoxicitet och

karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa.

Studier på råttor har visat att behandling med alendronat under dräktighet förknippades med

värkrubbning under partus vilket relaterades till hypokalcemi. Studier där råttor gavs höga doser

visade en ökad incidens av ofullständig benbildning hos foster. Relevansen för människa är okänd.

Kolekalciferol

Reproduktionstoxicitet har setts i djurstudier vid doser betydligt högre än det terapeutiska

dosintervallet för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktos

Mikrokristallin cellulosa

Kroskarmellosnatrium

Magnesiumstearat

Raffinerad solrosolja

Butylhydroxytoluen (BHT)-E321

Gelatin

Sackaros

Majsstärkelse

Aluminiummagnesiumsilikat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminium/Aluminium (PA/AL/PVC – Aluminium) folieblister, förpackade i kartong innehållande

4 eller 12 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederländerna

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

70 mg/2800 IE MTnr: 56755

70 mg/5600 IE MTnr: 56756

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2019-02-26

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-02-26

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen