Aldurazyme

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-05-2021

Aktiva substanser:
laronidas
Tillgänglig från:
Genzyme Europe BV
ATC-kod:
A16AB05
INN (International namn):
laronidase
Terapeutisk grupp:
Andra matsmältningsorgan och ämnesomsättning produkter,
Terapiområde:
Mukopolysackaridos I
Terapeutiska indikationer:
Aldurazyme är indicerat för långsiktiga enzym som ersätter terapi hos patienter med en bekräftad diagnos av mucopolysaccharidosis jag (MPS I, alfa-L-iduronidase brist) för att behandla nonneurological manifestationer av sjukdomen.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000477
Tillstånd datum:
2003-06-09
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000477

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - danska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - franska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - polska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - finska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

11-02-2016

Bipacksedel Bipacksedel - norska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

19-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

19-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

19-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

11-02-2016

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Aldurazyme 100 U/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

laronidas

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Aldurazyme är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du ges Aldurazyme

Hur Aldurazyme ges

Eventuella biverkningar

Hur Aldurazyme ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Aldurazyme är och vad det används för

Aldurazyme används för att behandla patienter med sjukdomen MPS I (mukopolysackaridos I). Det

ges för att behandla sjukdomens icke-neurologiska symtom.

Personer med sjukdomen MPS I har antingen inget eller för låg nivå av ett enzym som kallas

iduronidas, som bryter ned vissa ämnen (glukosaminoglukaner) i kroppen. Därför bryts dessa ämnen

inte ned och bearbetas av kroppen som de ska. De ansamlas i många av kroppens vävnader, vilket ger

symtom på MPS I.

Aldurazyme är ett konstgjort enzym som kallas laronidas. Detta kan ersätta det naturliga enzym som

saknas vid sjukdomen MPS I.

2.

Vad du behöver veta innan du ges Aldurazyme

Aldurazyme ska inte ges

Om du är allergisk (överkänslig) mot laronidas eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Aldurazyme. Om du behandlas med Aldurazyme kan du eventuellt

utveckla infusionsassocierade reaktioner. En infusionsassocierad reaktion är en biverkning som

uppkommer under infusionen eller fram till infusionsdagens slut (se avsnitt 4 ”Eventuella

biverkningar”). Vissa av dessa biverkningar kan vara allvarliga. När du får en sådan reaktion efter

administrering av Aldurazyme,

bör du omedelbart kontakta din läkare

Om dessa reaktioner uppstår, ska infusionen av Aldurazyme omedelbart avbrytas och din läkare

kommer att påbörja lämplig behandling.

Dessa reaktioner kan vara särskilt svåra om du redan har en förträngning av de övre luftvägarna

förknippad med MPS I.

Du kan få andra läkemedel såsom antihistaminer och paracetamol för att förebygga reaktioner av

allergisk typ.

Andra läkemedel och Aldurazyme

Tala om för läkare om du använder läkemedel som innehåller klorokin eller prokain eftersom det finns

en möjlig risk för att effekten av Aldurazyme minskar.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Det finns inte tillräcklig erfarenhet av att använda Aldurazyme till gravida kvinnor. Aldurazyme skall

inte ges under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.

Det är okänt om Aldurazyme går över i bröstmjölk. Man bör inte amma under behandling med

Aldurazyme.

Det finns ingen information tillgänglig angående Aldurazymes effekter på fertiliteten.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Effekterna på körförmåga och användning av maskiner har inte studerats.

Aldurazyme innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 30 mg natrium (huvudkomponenten i matlagning/bordsalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 1,5 % av den rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium

för en vuxen.

3.

Hur Aldurazyme ges

Bruksanvisning - utspädning och administrering

Koncentratet till infusionsvätska, lösning måste spädas före administrering och är för intravenöst bruk.

(se information för läkare och hälsovårdspersonal). Administrering av Aldurazyme bör ske i en

lämplig klinisk omgivning där återupplivningsutrustning för att hantera akuta risksituationer finns lätt

tillgänglig.

Dosering

Rekommenderad dosering för Aldurazyme är 100 U/kg kroppsvikt givet en gång i veckan som en

intravenös infusion. Den initiala infusionshastigheten på 2 U/kg/timme kan ökas gradvis var femtonde

minut, om patienten tolererar det, till maximalt 43 U/kg/timme. Den totala administreringsvolymen

ska tillföras under cirka 3–4 timmar.

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Om du missar en infusion med Aldurazyme:

Om du har missat en Aldurazyme-infusion, kontakta din läkare.

Om du får för stor mängd av Aldurazyme:

Inget fall av överdosering av Aldurazyme har rapporterats.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar observerades främst under tiden patienterna fick läkemedlet eller kort därefter

(infusionsassocierade reaktioner). Om du drabbas av någon sådan reaktion ska du

informera din

läkare omedelbart

. Antalet biverkningar minskade ju längre patienterna fick Aldurazyme. De flesta

biverkningar var av lindrig eller måttlig svårighetsgrad. Allvarlig systemisk allergisk reaktion

(anafylaktisk reaktion) har dock observerats hos patienter under eller upp till tre timmar efter infusion

med Aldurazyme. Några av symtomen vid dessa allvarliga allergiska reaktioner var livshotande och

omfattade betydande andningssvårigheter, svullnad av hals, lågt blodtryck och låg syrgashalt i

kroppen. Några patienter med tidigare sjukdomshistorik med allvarlig övre luftvägs- och lungsjukdom

orsakad av MPS I, drabbades av allvarliga reaktioner, däribland bronkospasm (förträngning av

luftvägarna), andningsstillestånd och svullnad i ansiktet. Frekvensen för bronkospasm och

andningsstillestånd är okänd. Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner) och svullnad i

ansiktet anses vara vanliga biverkningar och kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare.

Mycket vanliga symtom (kan påverka fler än 1 av 10 användare) som inte är allvarliga omfattar

huvudvärk, illamående, buksmärta, utslag, ledsjukdom, ledsmärta, ryggsmärta, smärta i armar eller

ben, rodnad, feber, frossbrytningar, ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och reaktion på infusionsstället.

Andra biverkningar inkluderar följande:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

förhöjd kroppstemperatur

stickningar

yrsel

hosta

andningssvårighet

kräkningar

diarré

svullnad av hals

nässelfeber

klåda

håravfall

kallsvettning, kraftig svettning

muskelsmärta

blekhet

kalla händer eller fötter

värmekänsla, köldkänsla

trötthet

influensaliknande sjukdom

rastlöshet

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

blåaktig hud (beroende på låg syrehalt i blodet)

snabbare andning

hudrodnad

läckage av läkemedlet i vävnaden vid infusionsstället, kan ge svullnad eller rodnad

svullnad i armar och/eller ben

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V*. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Aldurazyme ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Oöppnade injektionsflaskor:

Förvaras i kylskåp (2

C–8

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är laronidas. En ml av lösningen i injektionsflaskan innehåller 100 U

laronidas. Varje injektionsflaska om 5 ml innehåller 500 U laronidas.

Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, monobasisk natriumfosfat monohydrat, dibasisk

natriumfosfat heptahydrat, polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aldurazyme tillhandahålls som ett koncentrat till infusionsvätska, lösning. Det är en lösning som är

genomskinlig till lätt opalescent, och färglös till blekt gul.

Förpackningsstorlek: 1, 10 och 25 injektionsflaskor per kartong. Eventuellt kommer inte alla

förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Genzyme Europe B.V.,

Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam

, Nederländerna.

Tillverkare

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 7013

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel. +372 6 273 488

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +48 22 280 00 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

España

sanofi-aventis S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel +44 (0)845 372 7101

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Varje injektionsflaska med Aldurazyme är avsedd endast för engångsbruk. Koncentratet till

infusionsvätska, lösning måste spädas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionslösning med

användning av aseptisk teknik. Det rekommenderas att den utspädda Aldurazyme-lösningen

administreras till patienter med hjälp av ett infusionsset utrustat med ett in-line-filter på 0,2 µm.

Ur mikrobiologisk säkerhetssynpunkt bör läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används

omedelbart, får brukslösningen inte förvaras längre än 24 timmar i 2

C–8

C förutsatt att spädningen

ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Aldurazyme får inte blandas med andra läkemedel i samma infusion.

Beredning av Aldurazyme-infusion (använd aseptisk teknik)

Bestäm antalet injektionsflaskor som ska spädas baserat på den enskilda patientens vikt. Ta ut

de erforderliga injektionsflaskorna ur kylen cirka 20 minuter i förväg så att de får

rumstemperatur (under 30 ˚C).

Före spädning, okulärbesiktiga varje injektionsflaska beträffande partiklar och missfärgning.

Den genomskinliga till lätt opalescenta och färglösa till blekt gula lösningen skall vara fri från

synliga partiklar. Använd inte injektionsflaskor med partiklar eller missfärgning.

Bestäm den totala infusionsvolymen baserat på den enskilda patientens vikt, antingen 100 ml

(om kroppsvikten är mindre än eller lika med 20 kg) eller 250 ml (om kroppsvikten är mer än

20 kg) natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning.

Dra upp och kassera samma volym av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning

från infusionspåsen som den totala volym av Aldurazyme som ska tillsättas.

Dra upp erfordrad volym från injektionsflaskorna med Aldurazyme och kombinera de

uppdragna volymerna.

Tillsätt de kombinerade volymerna av Aldurazyme till natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvätska, lösning.

Blanda infusionsvätskan försiktigt.

Före användning, okulärbesiktiga lösningen beträffande partiklar. Endast genomskinliga och

färglösa lösningar utan synliga partiklar får användas.

Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Aldurazyme, 100 U/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

1 ml innehåller 100 U (cirka 0,58 mg) laronidas.

Varje injektionsflaska om 5 ml innehåller 500 U laronidas.

Aktivitetsenheten (U) definieras som hydrolysen av en mikromol av substrat (4-MUI) per minut.

Laronidas är en rekombinant form av humant

-L-iduronidas och framställs genom rekombinant

DNA-teknologi med användning av mammaliecellkultur, ovarieceller från kinesisk hamster (Chinese

Hamster Ovary, CHO).

Hjälpämne med känd effekt:

Varje injektionsflaska om 5 ml innehåller 1,29 mmol natrium.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

En genomskinlig till lätt opalescent, och färglös till blekt gul lösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Aldurazyme är indicerat för långvarig enzymersättningsterapi till patienter med en bekräftad diagnos

på mukopolysackaridos I (MPS I; α-L-iduronidasbrist) för att behandla sjukdomens icke-neurologiska

manifestationer (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Aldurazyme bör övervakas av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med

MPS I eller andra nedärvda metaboliska sjukdomar. Administrering av Aldurazyme bör ske i en

lämplig klinisk omgivning där återupplivningsutrustning för att hantera akuta krissituationer finns lätt

tillgänglig.

Dosering

Rekommenderad dosering av Aldurazyme är 100 U/kg kroppsvikt administrerat en gång i veckan som

en intravenös infusion.

Pediatrisk population

Dosjustering är inte nödvändigt för den pediatriska populationen.

Äldre

Säkerhet och effekt för Aldurazyme till patienter äldre än 65 år har inte fastställts och ingen dosregim

kan rekommenderas för dessa patienter.

Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Säkerheten och effektiviteten hos Aldurazyme för patienter med njur- eller leverinsufficiens har inte

utvärderats och ingen dosregim kan rekommenderas för dessa patienter.

Administreringssätt

Aldurazyme ska administreras som intravenös infusion.

Den initiala infusionshastigheten på 2 U/kg/timme kan ökas stegvis var femtonde minut, om patienten

tolererar det, till maximalt 43 U/kg/timme. Den totala administreringsvolymen bör tillföras under cirka

3–4 timmar. För information om premedicinering, se avsnitt 4.4.

För anvisningar om spädning av läkemedlet före administrering, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Svår överkänslighet (t.ex. anafylaktisk reaktion) mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1 (se avsnitt 4.4 och 4.8).

4.4

Varningar och försiktighet

Infusionsassocierade reaktioner

Patienter som behandlas med Aldurazyme kan utveckla infusionsassocierade reaktioner (IAR), som

definieras som alla relaterade biverkningar som uppträder under infusionen eller fram till

infusionsdagens slut (se avsnitt 4.8). Några av dessa IAR kan vara allvarliga (se nedan).

Patienter behandlade med Aldurazyme måste noga övervakas och alla fall av infusionsassocierade

reaktioner, fördröjda reaktioner och möjliga immunologiska reaktioner måste rapporteras.

Antikroppsstatus måste också regelbundet kontrolleras och rapporteras.

Allvarliga infusionsassocierade reaktioner har rapporterats hos patienter med befintliga allvarliga

underliggande besvär från övre luftvägarna. Därför skall specifikt dessa patienter fortsättningsvis

övervakas noga och endast ges infusioner med Aldurazyme i en lämplig klinisk miljö där

återupplivningsutrustning för hantering av medicinska akutfall finns omedelbart tillgänglig.

Patienter med akut bakomliggande sjukdom vid tidpunkten för Aldurazyme-infusion tycks löpa större

risk att få IAR. Noggrann hänsyn bör tas till patientens kliniska status före administrering av

Aldurazyme.

Baserat på den kliniska fas-3-studien förväntas nästa alla patienter utveckla IgG-antikroppar mot

laronidas, oftast inom 3 månader efter påbörjad behandling.

Patienter som utvecklat antikroppar eller symtom på IAR bör behandlas med försiktighet vid

administrering av Aldurazyme (se avsnitt 4.3 och 4.8). I kliniska studier var IAR oftast hanterbara

genom att sänka infusionshastigheten och genom att (för)behandla patienten med antihistaminer

och/eller antipyretika (paracetamol eller ibuprofen), vilket gjorde det möjligt för patienten att fortsätta

behandlingen.

Eftersom det finns ringa erfarenhet av återupptagande av behandling efter ett längre avbrott måste man

vara försiktig på grund av den teoretiskt ökade risken för överkänslighetsreaktioner efter avbruten

behandling.

Vid initial administrering av Aldurazyme eller vid återadministrering efter avbrott i behandlingen

rekommenderas att patienterna får förbehandlingsläkemedel (antihistaminer och/eller antipyretika)

cirka 60 minuter före infusionsstarten för att minimera risken för att IAR uppstår. Om det är kliniskt

indicerat bör administrering av förbehandlingsläkemedel med påföljande infusioner av Aldurazyme

beaktas.

I fall av milda eller måttliga IAR bör behandling med antihistaminer och paracetamol/ibuprofen

övervägas och/eller en minskning av infusionshastigheten till hälften av den infusionshastighet vid

vilken reaktionen inträffade.

I fall av en enstaka, allvarlig IAR skall infusionen stoppas tills symtomen behandlats och behandling

med antihistaminer och paracetamol/ibuprofen övervägas. Infusionen kan omstartas med en minskning

av infusionshastigheten till 1/2 – 1/4 av den infusionshastighet vid vilken reaktionen inträffade.

I fall av återkommande måttliga IAR eller ny infusion efter en enstaka svår IAR bör förbehandling

övervägas (antihistaminer och paracetamol/ibuprofen och/eller kortikosteroider) samt en minskning av

infusionshastigheten till 1/2 – 1/4 av den infusionshastighet vid vilken reaktionen inträffade.

I likhet med alla intravenösa proteinläkemedel kan allvarliga överkänslighetsreaktioner av allergityp

uppkomma. Om dessa reaktioner uppstår, rekommenderas att infusionen av Aldurazyme avbryts

omedelbart och att lämplig medicinsk behandling sätts in. Rådande medicinsk standard för

akutbehandling skall iakttas.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller 30 mg natrium per injektionsflaska, vilket motsvarar 1,5 % av WHO:s

rekommenderade maximala dagliga intag av 2 g natrium för en vuxen och administreras i

natriumklorid 0,9 % infusionsvätska (se avsnitt 6.6).

Spårbarhet

För att förbättra spårbarheten av biologiska läkemedel ska namn och batchnummer för den

administrerade produkten tydligt registreras.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Baserat på dess metabolism, är laronidas en osannolik kandidat för

cytokrom P450-medierade interaktioner.

Aldurazyme bör inte administreras samtidigt som klorokin eller prokain på grund av en potentiell risk

för störning av det intracellulära upptaget av laronidas.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns otillräckliga data om användningen av Aldurazyme till gravida kvinnor. Djurstudier

indicerar inte några direkta eller indirekta skadliga effekter på graviditet, embryonal/fosterutveckling,

nedkomst och postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Den eventuella risken för människor är okänd.

Aldurazyme skall därför inte användas under graviditet såvida det inte är helt nödvändigt.

Amning

Laronidas kan eventuellt utsöndras i modersmjölk. Eftersom data saknas om nyfödda som exponerats

för laronidas via bröstmjölk, rekommenderas att man slutar amma under behandlingen med

Aldurazyme.

Fertilitet

Det finns inga kliniska data om effekterna av laronidas på fertiliteten. Uppgifter från prekliniska

studier har inte visat några signifikanta biverkningar (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De flesta behandlingsrelaterade biverkningar i de kliniska prövningarna klassificerades som

infusionsassocierade reaktioner (IAR), vilka drabbade 53 % av patienterna i fas 3-studien

(behandlades i upp till 4 år) och 35 % av patienterna i studien på barn under 5 års ålder (upp till 1 års

behandling). En del infusionsassocierade reaktioner var svåra. Med tiden minskade antalet reaktioner.

De vanligaste biverkningarna var: huvudvärk, illamående, buksmärta, utslag, artralgi, ryggsmärta,

extremitetssmärta, rodnad, feber, reaktioner på infusionsstället, förhöjt blodtryck, minskad

syrgasmättnad, takykardi och frossbrytningar. Uppföljningen efter godkännandet av

infusionsassocierade reaktioner visade rapportering av cyanos, hypoxi, takypné, pyrexi, kräkning,

frossa och erytem, varav en del av dessa reaktioner var svåra.

Tabell med biverkningar

Biverkningar av Aldurazyme som rapporterats under fas 3-studien och dess förlängning hos totalt 45

patienter som var 5 år och äldre och som behandlats i upp till 4 år är listade i tabellen nedan med hjälp

av följande frekvenskategorier: mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100 till <1/10), mindre vanliga

(≥1/1000 till, <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till, <1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen

känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). På grund av den lilla patientpopulationen

klassificeras en biverkning hos en enda patient som vanlig.

MedDRA

organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Ingen känd frekvens

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Psykiska störningar

Rastlöshet

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Parestesi, yrsel

Hjärtat

Takykardi

Blodkärl

Rodnad

Hypotoni, blekhet,

perifer kyla

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Andnöd, dyspné, hosta

Cyanos, hypoxi,

takypné, bronkospasm,

andningsstillestånd

Magtarmkanalen

Illamående, buksmärta

Kräkningar, diarré

Hud och subkutan

vävnad

Utslag

Angioneurotiskt ödem,

svullet ansikte, urtikaria,

klåda, kallsvett, alopeci,

hyperhidros

Erytem, ansiktsödem,

laryngealt ödem, perifera

ödem

Muskuloskeletala

systemet och bindväv

Artropati, artralgi,

ryggsmärta,

extremitetssmärta

Muskuloskeletal smärta

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Pyrexi, reaktion på

infusionsstället

Frossbrytningar,

värmekänsla,

köldkänsla, trötthet,

influensaliknande

sjukdom

Extravasering

Undersökningar

Förhöjd

kroppstemperatur,

minskad syrgasmättnad

En patient med redan existerande luftvägsskada utvecklade en svår reaktion tre timmar efter påbörjad

infusion (i vecka 62 av behandlingen) bestående av urtikaria och luftvägsobstruktion som krävde

trakeostomi. Denna patient testades positivt för IgE.

Dessutom fick några patienter som hade en tidigare sjukdomshistoria med allvarlig MPS I-relaterad

involvering av övre luftvägarna och lungorna allvarliga reaktioner, däribland bronkialspasm,

andningsstillestånd och svullnad i ansiktet (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Biverkningar av Aldurazyme som rapporterats under en fas 2-studie hos totalt 20 patienter, som var

under 5 år och i huvudsak tillhörde den svåra fenotypen och som behandlats i upp till 12 månader är

listade i tabellen nedan. Alla biverkningar var av lindrig till måttlig svårighetsgrad.

I en fas 4-studie fick 33 MPS I-patienter 1 av 4 dosregimer: 100 U/kg iv varje vecka (rekommenderad

dos), 200 U/kg iv varje vecka, 200 U/kg iv varannan vecka eller 300 U/kg iv varannan vecka. Gruppen

som fick den rekommenderade dosen hade minst antal patienter som drabbades av biverkningar och

IAR. Typen av IAR var nästan samma som de som observerades i andra kliniska studier.

Beskrivning av utvalda biverkningar

Immungenitet

Nästan alla patienter utvecklade IgG-antikroppar mot laronidas. Hos de flesta patienter uppstod

serokonversion inom 3 månader efter att behandlingen påbörjats. Serokonversionen hos patienterna

under 5 års ålder med en svårare fenotyp inträffade dock oftast inom 1 månad (i genomsnitt 26 dagar

mot 45 dagar hos patienterna som var 5 år och äldre). I slutet av fas 3-studien (eller vid tidpunkten för

studieavbrytandet) hade 13/45 patienter inga detekterbara antikroppar med radioimmunoprecipitations

(RIP)-analysen, däribland 3 patienter som aldrig hade serokonverterat. Patienter med avsaknad av eller

låga antikroppsnivåer visade en kraftig minskning av GAG-nivån i urin, medan patienter med höga

antikroppstitrar visade varierande reduktion av GAG i urin. Den kliniska signifikansen av detta fynd är

inte känd eftersom det inte fanns några konsekventa samband mellan nivån av IgG-antikroppar och

kliniska effektmått.

Dessutom testades 60 patienter i fas 2- och 3-studier för in vitro-neutraliserande effekter. Fyra

patienter (tre i fas 3-studien och en i fas 2-studien) uppvisade marginella till låga nivåer in vitro-

hämmande effekt på den enzymatiska aktiviteten hos laronidas, vilket inte tycktes påverka den

kliniska effekten och/eller GAG-minskningen i urinen.

Förekomsten av antikroppar föreföll inte vara relaterad till incidensen av infusionsassocierade

reaktioner, även om debuten av IAR oftast sammanföll med bildningen av IgG-antikroppar.

Förekomsten av IgE-antikroppar har inte fullständigt utforskats.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

MedDRA

organsystem

MedDRA

föredragen term

Frekvens

Hjärtat

takykardi

mycket vanligt

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

pyrexi

mycket vanligt

frossbrytningar

mycket vanligt

Undersökningar

förhöjt blodtryck

mycket vanligt

minskad

syrgasmättnad

mycket vanligt

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Enzymer.

ATC-kod: A16AB05.

MPS I-sjukdom

Mukopolysackaridlagringsstörningar orsakas av bristen på specifika lysosomala enzymer som

erfordras för katabolismen av glukosaminoglukaner (GAG). MPS I är en heterogen och

multisystemisk sjukdom som kännetecknas av bristen på

-L-iduronidas, ett lysosomalt hydrolas som

katalyserar hydrolysen av terminala

-L-iduroniska rester av dermatansulfat och heparansulfat.

Reducerad eller frånvarande

-L-iduronidasaktivitet resulterar i ansamling av GAG, dermatansulfat

och heparansulfat i många celltyper och vävnader.

Verkningsmekanism

Grunden för enzymersättningsterapi är att återställa en nivå av enzymaktivitet som är tillräcklig för att

hydrolysera det ackumulerade substratet och förebygga ytterligare ackumulering. Efter intravenös

infusion avlägsnas laronidas snabbt från cirkulationen och tas upp av celler in i lysosomer, sannolikt

via mannos-6 fosfatreceptorer.

Renat laronidas är ett glukoprotein med en molekylvikt på cirka 83 kDa. Laronidas består av 628

aminosyror efter klyvning av N-terminus. Molekylen innehåller 6 N-kopplade ställen för

oligosackaridmodifiering.

Klinisk effekt och säkerhet

Tre kliniska studier utfördes med Aldurazyme för att bedöma dess effekt och säkerhet. En klinisk

studie fokuserade främst på att bedöma Aldurazymes effekt på de systemiska manifestationerna av

MPS I såsom dålig uthållighet, restriktiv lungsjukdom, övre luftvägsobstruktion, minskad rörlighet i

leder, hepatomegali och försämrad syn. En studie bedömde framför allt Aldurazymes säkerhet och

farmakokinetik hos patienter som var yngre än 5 år, men även vissa effektmätningar ingick. Den tredje

studien genomfördes för att utvärdera farmakodynamiken och säkerheten hos olika dosregimer med

Aldurazyme.

Fram till idag saknas kliniska data som visar någon nytta beträffande sjukdomens neurologiska

manifestationer.

Säkerheten och effektiviteten för Aldurazyme bedömdes i en randomiserad, dubbelblind,

placebokontrollerad fas 3-studie med 45 patienter, som varierade i ålder mellan 6 och 43 år. Även om

patienter som representerade hela skalan av sjukdomsspektrat hade rekryterats var majoriteten av

patienterna av mellanfenotyp och endast en patient uppvisade den svåra fenotypen. Patienterna

rekryterades med en forcerad vitalkapacitet (FVC) som var mindre än 80% av predikterat värde och

måste kunna stå i 6 minuter och gå 5 meter.

Patienterna fick antingen 100 U/kg av Aldurazyme eller placebo varje vecka i totalt 26 veckor. De

primära effektivitetsutfallen var förändringar i procent av FVC och absolut gångsträcka i gångtestet på

sex minuter (6MWT). Alla patienter ingick sedan i en öppen förlängningsstudie där alla fick 100 U/kg

Aldurazyme varje vecka i ytterligare 3,5 år (182 veckor).

Efter 26 veckors terapi visade de Aldurazyme-behandlade patienterna förbättrad lungfunktion och

gångförmåga jämfört med placebo, vilket anges nedan.

Fas 3, 26 veckors behandling jämfört med placebo

p-värde

Konfidens-intervall

(95%)

Procent predikterad

FVC

(procent-enhet)

medelt

median

0,009

0,9 - 8,6

6MWT

(meter)

medelt

38,1

median

38,5

0,066

-2,0 – 79,0

Den öppna förlängningsstudien visade att dessa effekter förbättrades och/eller bevarades upp till 208

veckor i Aldurazyme/Aldurazyme-gruppen och 182 veckor i placebo/Aldurazyme-gruppen vilket

anges i tabellen nedan.

Aldurazyme/Aldurazyme

Placebo/Aldurazy

me

Vid 208 veckor

Vid 182 veckor

Genomsnittlig förändring från

utgångsvärdet före behandling

Procent predikterad FVC (%)

- 1,2

- 3,3

6 MWT (meter)

+ 39,2

+ 19,4

Apné-/hypopné-index (AHI)

- 4,0

- 4,8

Axelns rörelseomfång (SROM, Shoulder

flexion Range Of Motion) (grader)

+ 13,1

+ 18,3

CHAQ/HAQ funktionsnedsättningsindex

- 0,43

- 0,26

Minskningen av procent predikterad FVC är inte kliniskt signifikant inom denna tidsram och absoluta

lungvolymer fortsatte att öka proportionellt med förändringarna i längd hos de växande pediatriska

patienterna.

Båda grupperna överskred den lägsta kliniskt viktiga skillnaden (-0,24)

Av de 26 patienterna med onormala levervolymer före behandling, hade 22 (85 %) normal leverstorlek

i slutet av studien. Det skedde en snabb minskning av utsöndringen av GAG i urin (µg/mg kreatinin)

inom de första 4 veckorna, vilken kvarstod under återstoden av studien. GAG-nivåerna i urin

minskade med 77 % och 66 % i placebo/Aldurazyme- respektive Aldurazyme/Aldurazyme-grupperna.

I slutet av studien hade en tredjedel av patienterna (15 av 45) nått normala GAG-nivåer i urin.

På grund av heterogeniteten i sjukdomsmanifestation hos patienterna användes ett sammansatt

effektmått som sammanfattade kliniskt signifikanta förändringar av fem effektvariabler (procent

predikterad normal FVC, 6MWT-avstånd, axelns rörelseomfång, AHI och synskärpa). Den totala

responsen var en förbättring hos 26 patienter (58 %), ingen förändring hos 10 patienter (22 %) och en

försämring hos 9 patienter (20 %).

En öppen, ettårig fas 2-studie utfördes som främst utvärderade Aldurazymes säkerhet och

farmakokinetik hos 20 patienter yngre än 5 år vid tiden för inklusion (16 patienter med den svåra

fenotypen och 4 med den intermediära fenotypen). Patienterna skulle enligt programmet få infusioner

av Aldurazyme 100 U/kg per vecka under totalt 52 veckor. Hos fyra patienter ökades dosen till

200 U/kg under de sista 26 veckorna på grund av förhöjda GAG-nivåer i urin vecka 22.

Arton patienter fullföljde studien. Aldurazyme tolererades väl i båda doserna. Den genomsnittliga

GAG-nivån i urin minskade med 50 % vecka 13 och minskade med 61 % i slutet av studien. När

studien avslutades visade alla patienter reducerad leverstorlek och 50 % (9/18) hade normal

leverstorlek. Andelen patienter med hypertrofi av vänster kammare minskade från 53 % (10/19) till 17

% (3/18) och den genomsnittliga massan av vänster kammare vilken normaliserats för kroppsyta

minskade med 0,9 Z-poäng (n=17). Flera patienter visade ökad längd (n=7) och vikt (n=3) för ålderns

Z-score. De yngre patienterna med svår fenotyp (<2,5 år) och alla 4 patienterna med intermediär

fenotyp visade normal hastighet för mental utveckling, medan äldre patienter med svår fenotyp visade

begränsade eller inga förbättringar av kognition.

En fas 4-studie genomfördes för att utvärdera de farmakodynamiska effekterna på GAG-nivåer i urin,

levervolym och 6MWT med olika dosregimer med Aldurazyme. I denna 26-veckors öppna studie fick

33 MPS I-patienter 1 av 4 dosregimer med Aldurazyme: 100 U/kg iv varje vecka (rekommenderad

dos), 200 U/kg iv varje vecka, 200 U/kg iv varannan vecka eller 300 U/kg iv varannan vecka. Ingen

klar fördel visades med de högre doserna jämfört med den rekommenderade dosen. Regimen 200 U/kg

iv varannan vecka kan vara ett acceptabelt alternativ för patienter som har svårt att få infusioner varje

vecka. Det finns dock inga bevis för att den långsiktiga kliniska effekten av dessa två dosregimer är

likvärdig.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter intravenös administrering av laronidas med en infusionstid på 240 minuter och med en dos av

100 U/kg kroppsvikt mättes farmakokinetiska egenskaper i vecka 1, 12 och 26.

Parameter

Infusion 1

Mean ± SD

Infusion 12

Mean ± SD

Infusion 26

Mean ± SD

Cmax (U/ml)

0,197 ± 0,052

0,210 ± 0,079

0,302 ± 0,089

AUC

(hU/ml)

0,930 ± 0,214

0,913 ± 0,445

1,191 ± 0,451

CL (ml/min/kg)

1,96 ± 0,495

2,31 ± 1,13

1,68 ± 0,763

Vz (l/kg)

0,604 ± 0,172

0,307 ± 0,143

0,239 ± 0,128

Vss (l/kg)

0,440 ± 0,125

0,252 ± 0,079

0,217 ± 0,081

t

1/2

(h)

3,61 ± 0,894

2,02 ± 1,26

1,94 ± 1,09

visade en ökning över tid. Distributionsvolymen minskade efterhand som behandlingen fortsatte,

eventuellt relaterad till antikroppsbildning och/eller minskad levervolym. Den farmakokinetiska

profilen hos patienter som var yngre än 5 år liknade den hos äldre och mindre svårt drabbade patienter.

Laronidas är ett protein och förväntas brytas ner metaboliskt genom peptidhydrolys. Följaktligen

förväntas inte försämrad leverfunktion påverka farmakokinetiken för laronidas på något kliniskt

signifikant sätt. Renal eliminering av laronidas anses vara en underordnad väg för clearance (se

avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet och reproduktionseffekter visade inte

några särskilda risker för människa. Gentoxicitet och karcinogenicitet förväntas inte.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Monobasisk natriumfosfat, monohydrat

Dibasisk natriumfosfat, heptahydrat

Polysorbat 80

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel förutom de som

nämns under avsnitt 6.6.

6.3

Hållbarhet

Oöppnade injektionsflaskor:

3 år

Utspädda lösningar:

Ur mikrobiologisk säkerhetssynpunkt bör läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används

omedelbart, får brukslösningen inte förvaras längre än 24 timmar i 2

C–8

C förutsatt att spädningen

ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2

C–8

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning finns i avsnitt 6.3

6.5

Förpackningstyp och innehåll

5 ml koncentrat för lösning i en injektionsflaska (typ I-glas) med en propp (silikoniserat

klorobutylgummi) och en försegling (aluminium) med ett snäpplock (polypropen).

Förpackningsstorlekar: 1, 10 och 25 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Varje injektionsflaska med Aldurazyme är avsedd endast för engångsbruk. Koncentratet till

infusionsvätska, lösning måste spädas med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) infusionslösning med

användning av aseptisk teknik. Det rekommenderas att den utspädda Aldurazyme-lösningen

administreras till patienter med hjälp av ett infusionsset utrustat med in-line-filter på 0,2 µm.

Beredning av Aldurazyme-infusion (använd aseptisk teknik)

Bestäm antalet injektionsflaskor som ska spädas baserat på den enskilda patientens vikt. Ta ut

de erforderliga injektionsflaskorna ur kylen cirka 20 minuter i förväg så att de får

rumstemperatur (under 30 ˚C).

Före spädning, okulärbesiktiga varje injektionsflaska beträffande partiklar och missfärgning.

Den genomskinliga till lätt opalescenta och färglösa till blekt gula lösningen skall vara fri från

synliga partiklar. Använd inte injektionsflaskor med partiklar eller missfärgning.

Bestäm den totala infusionsvolymen baserat på den enskilda patientens vikt, antingen 100 ml

(om kroppsvikten är mindre än eller lika med 20 kg) eller 250 ml (om kroppsvikten är mer än

20 kg) natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning.

Dra upp och kassera samma volym av natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning

från infusionspåsen som den totala volym av Aldurazyme som ska tillsättas.

Dra upp erfordrad volym från injektionsflaskorna med Aldurazyme och kombinera de

uppdragna volymerna.

Tillsätt de kombinerade volymerna av Aldurazyme till natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %)

infusionsvätska, lösning.

Blanda infusionsvätskan försiktigt.

Före användning, okulärbesiktiga lösningen beträffande partiklar. Endast genomskinliga och

färglösa lösningar utan synliga partiklar får användas.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Genzyme Europe B.V.,

Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam

, Nederländerna

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/741937/2015

EMEA/H/C/000477

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Aldurazyme

laronidas

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Aldurazyme.

Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer

om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Aldurazyme?

Aldurazyme är en infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven) som innehåller den aktiva

substansen laronidas.

Vad används Aldurazyme för?

Aldurazyme ges till patienter med en bekräftad diagnos på mukopolysackaridos I (MPS I; alfa-L-

iduronidasbrist) för att behandla de symtom på sjukdomen som är icke-neurologiska (som inte har

samband med hjärnan eller nerverna). MPS I är en sällsynt ärftlig sjukdom där aktiviteten hos enzymet

alfa-L-iduronidas är mycket lägre än normalt. Detta betyder att ämnen som kallas glykosaminoglykaner

(GAG) inte bryts ned av enzymet utan ansamlas i de flesta av kroppens organ och skadar dem. De icke-

neurologiska symtomen av MPS I kan vara förstorad lever, stelhet i leder som gör det svårt att röra sig,

minskad lungvolym, hjärtsjukdom och ögonsjukdom.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Aldurazyme?

Behandling med Aldurazyme bör ske under ledning av en läkare med erfarenhet av att behandla

patienter med MPS I eller andra ärftliga metaboliska sjukdomar. Aldurazyme ska ges på ett sjukhus

eller en klinik där det finns återupplivningsutrustning. Patienterna kan behöva ges vissa läkemedel före

infusionen för att förhindra en allergisk reaktion. Aldurazyme ges en gång i veckan som en infusion i en

ven. Det är avsett för långtidsbehandling.

Aldurazyme

EMA/741937/2015

Sida 2/3

Hur verkar Aldurazyme?

Den aktiva substansen i Aldurazyme, laronidas, är en kopia av det mänskliga enzymet alfa-L-

iduronidas. Laronidas framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket innebär att

det framställs av celler som fått en gen (DNA) som gör att de kan producera laronidas. Laronidas

används som enzymersättningsterapi, vilket innebär att det ersätter det enzym som saknas hos

patienter med MPS I. På så sätt kontrolleras symtomen på MPS I och detta förbättrar patientens

livskvalitet.

Hur har Aldurazymes effekt undersökts?

Aldurazyme har jämförts med placebo (overksam behandling) hos 45 patienter från sex års ålder och

uppåt med en bekräftad diagnos på MPS I. Huvudeffektmåttet var lungfunktion (forcerad vitalkapacitet,

FVC) och det avstånd som patienterna kunde gå på sex minuter. Detta mättes före och efter

behandlingen som varade i 26 veckor. Därefter fortsatte studien i upp till fyra år och samtliga patienter

behandlades med Aldurazyme.

Aldurazyme har också undersökts på 20 barn yngre än fem år som fick Aldurazyme under ett år. I

studien undersöktes huvudsakligen läkemedlets säkerhet men även dess förmåga att minska GAG-

nivåerna i urinet. Leverns storlek mättes också.

Vilken nytta har Aldurazyme visat vid studierna?

Studien visade att Aldurazyme förbättrat både FVC och gångförmågan hos patienterna efter 26 veckors

behandling. Denna effekt höll i sig i upp till fyra år.

Hos barn yngre än fem år minskade Aldurazyme GAG-nivåerna i urinen med omkring 60 procent och

hälften av de behandlade barnen hade en normalstor lever när studien var slut.

Vilka är riskerna med Aldurazyme?

De flesta biverkningarna som orsakas av Aldurazyme är reaktioner som beror på infusionen snarare än

på läkemedlet i sig. Vissa av dessa är allvarliga men antalet biverkningar tenderar att minska med

tiden. De vanligaste biverkningarna hos patienter äldre än fem år (uppträder hos fler än 1 av

10 patienter) är huvudvärk, illamående, buksmärta (magont), utslag, artropati (skador på lederna),

artralgi (ledsmärta), ryggsmärta, smärta i händer och fötter, rodnad, feber och reaktioner på

infusionsstället. Hos patienter yngre än fem år är de vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1

av 10 patienter) förhöjt blodtryck, minskad syrgasmättnad (ett mått på lungfunktion), takykardi (snabb

hjärtrytm), feber och frossa. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för

Aldurazyme finns i bipacksedeln.

Nästan alla patienter som får Aldurazyme utvecklar antikroppar (proteiner som produceras som svar

på Aldurazyme). Man vet inte exakt hur dessa påverkar läkemedlets säkerhet och effekt.

Aldurazyme får inte ges till personer som är starkt allergiska (överkänsliga) mot laronidas eller något

annat innehållsämne.

Varför har Aldurazyme godkänts?

CHMP fann att Aldurazyme ger effektiv kontroll över symtomen på MPS I. Kommittén fann att nyttan

med Aldurazyme är större än riskerna och rekommenderade att Aldurazyme skulle godkännas för

försäljning.

Aldurazyme

EMA/741937/2015

Sida 3/3

Aldurazyme godkändes ursprungligen i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”

eftersom sjukdomen är sällsynt och det därför endast fanns begränsad information vid tidpunkten för

godkännandet. Eftersom företaget har lämnat den kompletterande information som begärdes upphörde

villkoret ”i undantagsfall” att gälla den 16 december 2015.

Mer information om Aldurazyme

Den 10 juni 2003 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Aldurazyme

som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Aldurazyme finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2015.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen