Ajovy

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-09-2021

Aktiva substanser:
fremanezumab
Tillgänglig från:
Teva GmbH
ATC-kod:
N02
INN (International namn):
fremanezumab
Terapeutisk grupp:
Smärtstillande medel
Terapiområde:
Migrän störningar
Terapeutiska indikationer:
Ajovy är indicerat för profylax av migrän hos vuxna som har minst 4 migrän dagar per månad.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/004833
Tillstånd datum:
2019-03-28
EMEA-kod:
EMEA/H/C/004833

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - danska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - franska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - polska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - finska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - norska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

20-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

20-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

20-09-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till patienten

AJOVY 225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

fremanezumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad AJOVY är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder AJOVY

Hur du använder AJOVY

Eventuella biverkningar

Hur AJOVY ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad AJOVY är och vad det används för

Vad AJOVY är

AJOVY är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen fremanezumab; en monoklonal

antikropp, d.v.s. en sorts protein som känner igen och binder till ett specifikt mål i kroppen.

Hur AJOVY fungerar

Vid migrän har en substans i kroppen, en så kallad kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) en viktig

roll. Fremanezumab binder till CGRP och hindrar den från att verka. Den minskade CGRP-aktiviteten

leder i sin tur till färre migränattacker.

Vad AJOVY används för

AJOVY används för att förebygga migrän hos vuxna som har minst 4 dagar med migrän per månad.

Vilka är fördelarna med att använda AJOVY?

AJOVY ger färre migränattacker och färre dagar med huvudvärk. Detta läkemedel mildrar även den

funktionsnedsättning som förknippas med migrän samt minskar behovet av läkemedel som används

för behandling av migränattacker.

2.

Vad du behöver veta innan du använder AJOVY

Använd inte AJOVY

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot fremanezumab eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får symtom på en allergisk reaktion, t.ex.

andningssvårigheter, svullnad i läppar och tunga eller kraftiga hudutslag efter att du har injicerat

AJOVY.

Tala om för läkaren om du har eller har haft en hjärt-kärlsjukdom (problem som påverkar hjärtat och

blodkärlen) innan du använder detta läkemedel eftersom AJOVY inte har studerats på patienter med

vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Barn och ungdomar

AJOVY rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i

denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och AJOVY

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du bör inte använda AJOVY under

graviditet eftersom effekten av detta läkemedel på gravida kvinnor är okänd.

Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta

läkemedel. Du och läkaren ska bestämma om du ska använda AJOVY när du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

AJOVY innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder AJOVY

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare

eller apotekspersonal om du är osäker.

AJOVY injiceras under huden (subkutan injektion). Läkaren eller sjuksköterskan kommer att förklara

för dig eller din vårdgivare hur injektionen ska ges. Injicera inte AJOVY innan du eller din vårdgivare

har instruerats av läkaren eller sjuksköterskan.

Läs igenom ”Bruksanvisning” för den förfyllda sprutan noggrant innan du använder AJOVY.

Hur mycket och när du ska injicera

Läkaren kommer tillsammans med dig att diskutera och bestämma det mest lämpliga

doseringsschemat. Det finns två rekommenderade doseringsalternativ:

en injektion (225 mg) en gång i månaden eller

tre injektioner (675 mg) var 3:e månad.

Om din dos är 675 mg ska du injicera de tre injektionerna à 225 mg efter varandra men på olika

injektionsställen.

Använd någon form av påminnelse såsom att anteckna i en kalender eller en dagbok för att komma

ihåg när du ska ta nästa dos, så att du inte glömmer en dos eller tar en dos för tidigt efter den senaste

dosen.

Om du har använt för stor mängd av AJOVY

Om du har använt för stor mängd av AJOVY ska du tala om det för läkaren.

Om du har glömt att använda AJOVY

Om du har glömt en dos av AJOVY, injicera den glömda dosen så snart du kan. Ta inte dubbel dos för

att kompensera för glömd dos. Om du är osäker på när du ska injicera AJOVY, tala med läkare,

apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande lindriga till måttliga, kortvariga lokala hudreaktioner runt injektionsstället kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

Smärta, förhårdnad eller rodnad vid injektionsstället

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Klåda vid injektionsstället

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Hudutslag vid injektionsstället

Överkänslighetsreaktioner, såsom hudutslag, svullnad eller nässelutslag (se avsnitt 2)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur AJOVY ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på sprutetiketten och ytterkartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2

C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Detta läkemedel kan tas ut ur kylskåpet och förvaras vid upp till 30 °C under en period om maximalt

7 dagar. Läkemedlet måste kastas om det har förvarats utanför kylskåp i mer än 7 dagar. Efter

förvaring i rumstemperatur får läkemedlet inte läggas tillbaka i kylskåpet.

Använd inte detta läkemedel om du märker att ytterkartongen har manipulerats, sprutan är skadad eller

om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

Sprutan är endast avsedd för engångsbruk.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fremanezumab.

Varje förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab.

Övriga innehållsämnen är: histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, sackaros, dinatriumedetat

(-dihydrat), polysorbat 80, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

AJOVY är en injektionsvätska, lösning (injektionsvätska) i en förfylld spruta med en fast

injektionsnål, som ligger förpackad i ett tråg. AJOVY är en klar och färglös till lätt gulaktig lösning.

Varje förfylld spruta innehåller 1,5 ml lösning.

AJOVY finns i förpackningar med 1 eller 3 förfyllda sprutor. Eventuellt finns inte alla

förpackningsstorlekar i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

TEVA GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Tyskland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics

Tel: +370 5 266 02 03

България

Актавис ЕАД

Teл.: + 359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

TEVA GmbH

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49 731 402 08

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel.: +36 1 288 6400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +44 207 540 7117

Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 022 8400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007 0

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +44 207 540 7117

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 21 230 65 24

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf.

Sími: +354 550 3300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland

Ireland

Tel: +44 207 540 7117

Denna bipacksedel ändrades senast {MM/ÅÅÅÅ}.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bruksanvisning

AJOVY 225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

fremanezumab

Innan du använder AJOVY förfylld spruta ska du noggrant läsa igenom steg-för-steg-

anvisningarna nedan.

Viktig information:

AJOVY förfylld spruta är endast avsedd för engångsbruk.

Varje AJOVY förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab. Beroende på din ordinerade

dos behöver du använda 1 förfylld spruta eller 3 förfyllda sprutor.

AJOVY injiceras under huden (subkutan injektion). Du ska inte själv injicera förrän du har fått

utbildning av läkare eller sjuksköterska.

Läs noggrant igenom bipacksedeln för AJOVY för att lära dig mer om läkemedlet.

aldrig

tillbaka kolven då detta kan förstöra/skada den förfyllda sprutan.

Skaka

inte

den förfyllda sprutan.

Lägg omedelbart tillbaka kartongen i kylskåp

om det finns oanvända förfyllda sprutor i

kartongen.

De olika delarna på AJOVY förfylld spruta

Steg 1: Förbered dig för en injektion

a)

Ta fram följande tillbehör för injektionen:

1 eller 3 AJOVY förfyllda sprutor för 1 eller 3 injektioner, beroende på din ordinerade

dos.

1 sprittork per injektion.

1 gasväv eller bomullstuss per injektion.

1 behållare för stickande och skärande avfall.

b)

Placera de tillbehör du har tagit fram på en ren och plan yta.

c)

Vänta 30 minuter så att AJOVY når rumstemperatur för att minska obehag under

injektionen.

Lämna

inte

den förfyllda sprutan i direkt solljus.

Värm

inte

upp den förfyllda sprutan i mikrovågsugn eller via annan värmekälla.

inte

av nålskyddet.

d)

Tvätta händerna

med tvål och vatten och torka dem ordentligt med en ren handduk.

e)

Inspektera AJOVY förfylld spruta.

Kontrollera sprutans etikett. Kontrollera att det står AJOVY på etiketten.

Kontrollera att läkemedlet i sprutan är klart och färglöst till lätt gulaktigt.

Du kan se små luftbubblor i den förfyllda sprutan. Detta är normalt.

Använd

inte

den förfyllda sprutan om du lägger märke till något av följande:

Sprutan verkar skadad.

Utgångsdatum har passerat eller om den förfyllda sprutan har varit uttagen ur

kylskåp i mer än 7 dagar.

Läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar.

f)

Välj injektionsställe.

Välj

ett injektionsställe från följande områden:

Magområdet

(buken) men undvik området cirka 5 cm runt naveln.

Framsidan av låren

, cirka 5 cm ovanför knät och 5 cm nedanför ljumsken.

Baksidan av överarmen

, området med mycket fettvävnad på den övre delen

av armens baksida.

Om det krävs flera injektioner kan de ges i samma område eller i ett annat område

(buk, lår, överarm), men du ska undvika att injicera på exakt samma ställe.

g)

Rengör injektionsstället.

Rengör det valda injektionsstället med en ny sprittork.

Låt huden torka 10 sekunder innan du injicerar.

Injicera

inte

AJOVY i ett område som är ömt, rött, har blåmärken, förhårdnader,

tatueringar, ärr eller hudbristningar.

Steg 2: Så här injicerar du

a)

Först när du är redo att injicera, dra nålskyddet rakt ut och kasta det.

Sätt

inte

tillbaka nålskyddet på den förfyllda sprutan, för att förhindra skada och

infektion.

Vidrör

inte

nålen.

b)

Injicera genom att följa de fyra stegen nedan.

Nyp försiktigt ihop

2,5 cm av huden som

du har rengjort.

För in nålen med en

vinkel på 45° till 90° i

huden som du har nypt

ihop.

Tryck

långsamt

in kolven.

Tryck ned

kolven så långt

det går för att

injicera allt

läkemedel.

c)

Ta bort nålen från huden.

Efter att du har injicerat allt läkemedel, dra nålen rakt upp.

Sätt

aldrig

tillbaka skyddet på nålen, för att förhindra skada och infektion.

d)

Tryck på injektionsstället.

Använd en ren, torr bomullstuss eller gasväv för att varsamt trycka på injektionsstället

under några sekunder.

Gnid

inte

på injektionsstället och återanvänd inte den förfyllda sprutan.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

AJOVY 225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

AJOVY 225 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En förfylld spruta innehåller 225 mg fremanezumab.

En förfylld injektionspenna innehåller 225 mg fremanezumab.

Fremanezumab är en humaniserad monoklonal antikropp framställd i ovarieceller från kinesisk

hamster (CHO) med hjälp av rekombinant DNA-teknologi.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning (injektionsvätska).

Klar till opalescent, färglös till lätt gulaktig lösning med pH 5,5 och en osmolalitet på

300-450 mOsm/kg.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

AJOVY är avsett som migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandlingen ska initieras av en läkare med erfarenhet av diagnosticering och behandling av migrän.

Dosering

Behandling är avsedd för patienter med minst 4 migrändagar per månad när behandling med

fremanezumab inleds.

Det finns två doseringsregimer:

225 mg en gång per månad eller

675 mg var tredje månad.

Vid byte av doseringsregim ska den första dosen i den nya regimen ersätta nästa planerade dos i den

tidigare regimen.

Vid insättning av behandling med fremanezumab kan samtidig migränförebyggande behandling

fortsätta om förskrivaren anser att det är nödvändigt (se avsnitt 5.1).

Behandlingsnyttan hos den enskilda patienten bör utvärderas inom 3 månader efter inledd behandling.

Beslut att fortsätta behandlingen ska fattas baserat på nyttan av behandlingen hos den enskilda

patienten. Därefter rekommenderas regelbunden utvärdering av behovet av fortsatt behandling.

Missad dos

Om en injektion av fremanezumab har missats, ska den missade dosen tas så snart som möjligt och

pågående doseringsregim återupptas utifrån senast tagna dos. Dubbel dos får inte administreras för att

kompensera för missad dos.

Särskilda populationer

Äldre

Det finns begränsade data om användning av fremanezumab till patienter

65 års ålder. Baserat på

resultaten av en populationsfarmakokinetisk analys krävs ingen dosjustering (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njur- eller leverfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion eller nedsatt

leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för AJOVY för barn och ungdomar under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Administreringssätt

Subkutan användning.

AJOVY är endast avsett för subkutan injektion. Det ska inte administreras intravenöst eller

intramuskulärt. AJOVY kan injiceras i oömma områden i buken, låret eller överarmen utan förekomst

av blåmärken, rodnad eller förhårdnader. Vid multipla injektioner ska injektionsställen alterneras.

Patienter kan själva injicera efter anvisning om subkutan självinjektionsteknik av hälso- och

sjukvårdspersonal. Ytterligare anvisningar om administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Spårbarhet

För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och

tillverkningssatsnummer dokumenteras.

Överkänslighet

Överkänslighetsreaktioner, såsom hudutslag, klåda, urtikaria och svullnad, har rapporterats i mindre

vanliga fall med fremanezumab (se avsnitt 4.8). De flesta reaktioner rapporterades från inom timmar

till en månad efter administrering och var lindriga till måttliga men enstaka ledde till utsättande eller

krävde behandling med kortikosteroider. Om en överkänslighetsreaktion uppkommer ska utsättning av

fremanezumab övervägas och lämplig behandling sättas in.

Kardiovaskulära sjukdomar

Patienter med vissa allvarliga kardiovaskulära sjukdomar exkluderades från kliniska studier (se

avsnitt 5.1). Säkerhetsdata saknas för dessa patienter.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga formella kliniska läkemedelsinteraktionsstudier har utförts med AJOVY. Baserat på

fremanezumabs egenskaper förväntas inga farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Samtidig

användning av akuta migränbehandlingar (framför allt analgetika, ergotaminer och triptaner) och

förebyggande migränläkemedel under kliniska studier påverkade inte farmakokinetiken för

fremanezumab.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsad mängd data från användning av AJOVY hos gravida kvinnor. Djurstudier visar

inga direkta eller indirekta skadliga reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Som en

försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av AJOVY under graviditet.

Amning

Det är okänt om fremanezumab utsöndras i bröstmjölk. Man vet att humant IgG utsöndras i bröstmjölk

under de första dagarna efter födseln. Koncentrationen av humant IgG sjunker kort därefter till låga

koncentrationer. En risk för det ammande barnet kan därför inte uteslutas under denna korta period.

Därefter kan användning av fremanezumab övervägas under amning endast om kliniskt behov

föreligger.

Fertilitet

Det saknas fertilitetsdata från människa. Tillgängliga prekliniska data tyder inte på någon effekt på

fertilitet (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

AJOVY har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Totalt 2 500 patienter (mer än 1 900 patientår) har behandlats med AJOVY i registreringsstudier. Fler

än 1 400 patienter behandlades under minst 12 månader.

Vanliga rapporterade biverkningar var lokala reaktioner vid injektionsstället (smärta [24 %],

förhårdnad

17 %

, hudrodnad

16 %

och klåda

Tabell över biverkningar

Biverkningar från kliniska studier presenteras enligt MedDRA:s klassificering av organsystem. Inom

varje frekvensgrupp presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad. Frekvenskategorier är

baserade på följande konvention: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100,

<

1/10); mindre vanliga

1/1 000,

<

1/100); sällsynta (

1/10 000,

<

1/1 000); mycket sällsynta (

<

1/10 000). Inom varje

organsystem rangordnas biverkningarna efter frekvens, med de vanligaste biverkningarna först.

Följande biverkningar har identifierats i det kliniska utvecklingsprogrammet för AJOVY (tabell 1).

Tabell 1: Biverkningar i kliniska studier

MedDRA organsystem

Frekvens

Biverkning

Immunsystemet

Mindre vanliga

Överkänslighetsreaktioner,

såsom hudutslag, klåda,

urtikaria och svullnad

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Smärta vid injektionsstället

Förhårdnad vid injektionsstället

Hudrodnad vid injektionsstället

Vanliga

Klåda vid injektionsstället

Mindre vanliga

Hudutslag vid injektionsstället

Beskrivning av utvalda biverkningar

Reaktioner vid injektionsstället

De mest frekvent observerade lokala biverkningarna vid injektionsstället var smärta, förhårdnad och

hudrodnad. Alla lokala reaktioner vid injektionsstället var övergående och i huvudsak lätta till måttliga

i svårighetsgrad. Smärta, förhårdnad och hudrodnad observerades vanligtvis omedelbart efter

injektionen medan klåda och hudutslag uppkom inom en mediantid på 24 respektive 48 timmar. Alla

reaktioner vid injektionsstället försvann, oftast inom ett par timmar eller dagar. Reaktioner vid

injektionsstället krävde generellt inte utsättning av läkemedlet.

Immunogenicitet

I placebokontrollerade studier utvecklade 0,4 % av de patienter (6 av 1 701) som behandlades med

fremanezumab antikroppar mot läkemedlet (ADA). Antikroppssvaren hade låg titer. En av dessa

6 patienter utvecklade neutraliserande antikroppar. Med 12 månaders behandling påvisades ADA hos

2,3 % av patienterna (43 av 1 888) och 0,95 % av patienterna utvecklade neutraliserande antikroppar.

Säkerhet och effekt för fremanezumab påverkades inte av utveckling av ADA.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Doser upp till 2000 mg har administrerats intravenöst i kliniska studier utan några tecken på

dosbegränsande toxicitet. Vid överdosering bör patienten övervakas för tecken och symtom på

biverkningar och vid behov få lämplig symtomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Kalcitonin gen-relaterade peptid(CRGP)antagonister. ATC-kod:

N02CD03.

Verkningsmekanism

Fremanezumab är en humaniserad IgG2Δa/kappa monoklonal antikropp från en murin prekursor.

Fremanezumab binder selektivt till den kalcitoningenrelaterade peptid (CGRP)-liganden och

förhindrar båda CGRP-isoformerna (α- och β-CGRP) att binda till CGRP-receptorn. Även om den

exakta verkningsmekanismen för hur fremanezumab förebygger migränattacker är okänd tros

förebyggandet av migrän ske genom dess modulerande effekt på trigeminussystemet. Det har visat sig

att CGRP-nivåerna ökar signifikant under en migränattack för att sedan återgå till normala nivåer när

huvudvärken lättar.

Fremanezumab är mycket specifik för CGRP och binder inte till närbesläktade ämnen (t.ex. amylin,

kalcitonin, intermedin och adrenomedullin).

Klinisk effekt och säkerhet

Effekten av fremanezumab utvärderades i två randomiserade, 12 veckors, dubbelblindade och

placebokontrollerade fas III-studier hos vuxna patienter med episodisk migrän (studie 1) och kronisk

migrän (studie 2). De rekryterade patienterna hade minst 12 månaders migränhistorik (med och utan

aura) enligt diagnoskriterierna i International Classification of Headache Disorders (ICHD-III). Äldre

patienter (

>

70 år), patienter som använde opioider eller barbiturater mer än 4 dagar per månad och

patienter med föregående myokardinfarkt, cerebrovaskulärt tillbud och tromboembolisk händelse

exkluderades.

Episodisk migränstudie (studie 1)

Effekten av fremanezumab vid episodisk migrän utvärderades i en randomiserad, 12 veckors,

placebokontrollerad och dubbelblindad multicenterstudie (studie 1). Vuxna med en historik av

episodisk migrän (färre än 15 huvudvärksdagar per månad) inkluderades i studien. Totalt 875 patienter

(742 kvinnor, 133 män) randomiserades till en av tre grupper: 675 mg fremanezumab var tredje månad

(kvartalsvis, n=291), 225 mg fremanezumab en gång per månad (månadsvis, n=290) eller placebo

varje månad (n=294) administrerat som subkutan injektion. Demografiska egenskaper och

sjukdomsegenskaper vid baslinjen var balanserade och jämförbara mellan studiegrupperna. Patienterna

hade en medianålder på 42 år (intervall: 18 till 70 år), 85 % var kvinnor och 80 % var av kaukasiskt

ursprung. Den genomsnittliga migränfrekvensen vid baslinjen var cirka 9 migrändagar per månad.

Patienterna fick använda akut huvudvärksmedicinering under studien. 21 % av patienterna använde

samtidigt ett annat migränförebyggande läkemedel (betablockerare,

kalciumkanalblockerare/bensocyklohepten, antidepressiva, antiepileptika). 19 % av patienterna hade

tidigare använt topiramat. Totalt 791 patienter avslutade den dubbelblindade behandlingsperioden på

12 veckor.

Det primära effektmåttet var den genomsnittliga förändringen från baslinjen av det månatliga

medelantalet migrändagar under behandlingsperioden på 12 veckor. Viktiga sekundära effektmått var

uppnående av minst 50 % minskning av migrändagar per månad från baslinjen (50 % svarsfrekvens),

genomsnittlig förändring från baslinjen av patientrapporterade MIDAS-poäng, och förändring från

baslinjen av genomsnittligt antal dagar med användning av akut huvudvärksmedicinering per månad.

Både den månatliga och kvartalsvisa doseringsregimen med fremanezumab visade statistiskt

signifikanta och kliniskt betydande förbättringar från baslinjen jämfört med placebo avseende viktiga

effektmått (se tabell 2). Effekten uppkom också så tidigt som under den första månaden och kvarstod

under hela behandlingsperioden (se figur 1).

Figur 1: Genomsnittlig förändring från baslinjen av genomsnittligt antal migrändagar per

månad, i studie 1

Medelvärde vid baslinje (genomsnittligt antal migrändagar per månad): placebo: 9,1, AJOVY varje kvartal: 9,2,

AJOVY varje månad: 8,9.

Tabell 2: Viktiga effektresultat i studie 1 vid episodisk migrän

Effektmått

Placebo

(n=290)

Fremanezumab

675 mg varje kvartal

(n=288)

Fremanezumab

225 mg varje månad

(n=287)

MMD

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

-2,2 (-2,68; -1,71)

9,1 (2,65)

-3,4 (-3,94; -2,96)

-1,2 (-1,74; -0,69)

9,2 (2,62)

-3,7 (-4,15; -3,18)

-1,4 (-1,96; -0,90)

8,9 (2,63)

P-värde (mot placebo)

a

-

p<0,0001

p<0,0001

MHD

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

-1,5 (-1,88; -1,06)

6,9 (3,13)

-3,0 (-3,39; -2,55)

-1,5 (-1,95; -1,02)

7,2 (3,14)

-2,9 (-3,34; -2,51)

-1,5 (-1,92; -0,99)

6,8 (2,90)

P-värde (mot placebo)

a

-

p<0,0001

p<0,0001

50 % svarsfrekvens

MMD

Procent

27,9 %

44,4 %

47,7 %

P-värde (mot placebo)

-

p<0,0001

p<0,0001

75 % svarsfrekvens

MMD

Procent

9,7 %

18,4 %

18,5 %

P-värde (mot placebo)

-

p=0,0025

p=0,0023

MIDAS totalt

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

Baslinje (SD)

-17,5 (-20,62; -14,47)

37,3 (27,75)

-23,0 (-26,10; -19,82)

41,7 (33,09)

-24,6 (-27,68; -21,45)

38 (33,30)

P-värde (mot placebo)

a

-

p=0,0023

p<0,0001

MAHMD

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

-1,6 (-2,04; -1,20)

-2,9 (-3,34; -2,48)

-3,0 (-3,41; -2,56)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

7,7 (3,60)

-1,3 (-1,73; -0,78)

7,7 (3,70)

-1,3 (-1,81; -0,86)

7,7 (3,37)

P-värde (mot placebo)

a

-

p<0,0001

p<0,0001

KI = konfidensintervall; MAHMD = antal dagar per månad med akut huvudvärksmedicinering; MHD = antal

huvudvärksdagar med minst måttlig svårighetsgrad per månad; MIDAS = Migraine Disability Assessment;

MMD = antal migrändagar per månad; SD = standardavvikelse; TD = behandlingsskillnad

För alla resultatmått baseras genomsnittlig förändring och KI på den ANCOVA-modell som inkluderade

behandling, kön, region och användning av förebyggande läkemedel vid baslinjen (ja/nej) som fasta effekter och

motsvarande baslinjevärde och år sedan debut av migrän som kovariat.

Behandlingsskillnad är baserad på MMRM-analysen med behandling, kön, region och användning av

förebyggande läkemedel vid baslinjen (ja/nej), månad och behandlingsmånad som fasta effekter och

motsvarande baslinjevärde och år sedan debut som kovariat.

Hos patienter som samtidigt stod på ett annat migränförebyggande läkemedel var den

behandlingsskillnad som observerades för minskning av antal migrändagar per månad (MMD) mellan

fremanezumab 675 mg varje kvartal och placebo -1,8 dagar (95 % KI: -2,95, -0,55) och mellan

fremanezumab 225 mg varje månad och placebo -2,0 dagar (95 % KI: -3,21, -0,86).

Hos patienter som tidigare använt topiramat var den behandlingsskillnad som observerades för

minskning av antal migrändagar per månad (MMD) mellan fremanezumab 675 mg varje kvartal och

placebo -2,3 dagar (95 % KI: -3,64, -1,00) och mellan fremanezumab 225 mg varje månad och

placebo -2,4 dagar (95 % KI: -3,61, -1,13).

Kronisk migränstudie (studie 2)

Fremanezumab utvärderades vid kronisk migrän i en randomiserad, 12 veckors, placebokontrollerad,

och dubbelblindad multicenterstudie (studie 2). Studiepopulationen inkluderade vuxna med en

migränhistorik med minst 15 eller fler huvudvärksdagar per månad. Totalt 1 130 patienter

(991 kvinnor, 139 män) randomiserades till en av tre grupper: 675 mg fremanezumab som startdos

följt av 225 mg fremanezumab en gång per månad (varje månad, n=379), 675 mg fremanezumab var

tredje månad (varje kvartal, n=376) eller placebo varje månad (n=375) administrerat som subkutan

injektion. Demografiska egenskaper och sjukdomsegenskaper vid baslinjen var balanserade och

jämförbara mellan studiegrupperna. Patienterna hade en medianålder på 41 år (intervall: 18 till 70 år),

88 % var kvinnor och 79 % var av kaukasiskt ursprung. Den genomsnittliga frekvensen vid baslinjen

var cirka 21 huvudvärksdagar per månad (av vilka 13 var av minst måttlig svårighetsgrad). Patienterna

fick använda akut huvudvärksmedicinering under studien. 21 % av patienterna använde samtidigt ett

vanligt migränförebyggande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalblockerare/bensocyklohepten,

antidepressiva, antiepileptika). Totalt hade 30 % av patienterna tidigare använt topiramat och 15 %

onabotulinumtoxin A. Totalt 1 034 patienter avslutade den dubbelblindade behandlingsperioden på

12 veckor.

Det primära effektmåttet var den genomsnittliga förändringen från baslinjen av det månatliga

medelantalet huvudvärksdagar (med minst måttlig svårighetsgrad) under behandlingsperioden på

12 veckor. Viktiga sekundära effektmått var uppnående av minst 50 % minskning av antalet

huvudvärksdagar med måttlig svårighetsgrad per månad från baslinjen (50 % svarsfrekvens),

genomsnittlig förändring från baslinjen av patientrapporterade HIT-6-poäng, och förändring från

baslinjen av genomsnittligt antal dagar med användning av akut huvudvärksmedicinering per månad.

Både doseringsregimen per månad och per kvartal med fremanezumab visade statistiskt signifikanta

och kliniskt betydande förbättringar från baslinjen jämfört med placebo avseende viktiga effektmått

(se tabell 3). Effekten uppkom också så tidigt som under den första månaden och kvarstod under hela

behandlingsperioden (se figur 2).

Figur 2: Genomsnittlig förändring från baslinjen av genomsnittligt antal huvudvärksdagar per

månad med minst måttlig svårighetsgrad, i studie 2

Medelvärde vid baslinje (genomsnittligt antal huvudvärksdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad):

placebo: 13,3, AJOVY varje kvartal: 13,2, AJOVY varje månad: 12,8.

Tabell 3: Viktiga effektmått i studie 2 vid kronisk migrän

Effektmått

Placebo

(n=371)

Fremanezumab

675 mg varje kvartal

(n=375)

Fremanezumab

225 mg per månad

med en startdos på

675 mg

(n=375)

MHD

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

-2,5 (-3,06; -1,85)

13,3 (5,80)

-4,3 (-4,87; -3,66)

-1,8 (-2,45; -1,13)

13,2 (5,45)

-4,6 (-5,16; -3,97)

-2,1 (-2,77; -1,46)

12,8 (5,79)

P-värde (mot placebo)

a

-

p<0,0001

p<0,0001

MMD

Genomsnittlig

förändring

a

(95 % KI)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

-3,2 (-3,86; -2,47)

16,3 (5,13)

-4,9 (-5,59; -4,20)

-1,7 (-2,44; -0,92)

16,2 (4,87)

-5,0 (-5,70; -4,33)

-1,9 (-2,61; -1,09)

16,0 (5,20)

P-värde (mot placebo)

a

-

p<0,0001

p<0,0001

50 % svarsfrekvens

MHD

Procent

18,1 %

37,6 %

40,8 %

P-värde (mot placebo)

-

p<0,0001

p<0,0001

75 % svarsfrekvens

MHD

Procent

7,0 %

14,7 %

15,2 %

P-värde (mot placebo)

-

p=0,0008

p=0,0003

HIT-6 total

Genomsnittlig

förändring

(95 % KI)

Baslinje (SD)

-4,5 (-5,38; -3,60)

64,1 (4,79)

-6,4 (-7,31; -5,52)

64,3 (4,75)

-6,7 (-7,71; -5,97)

64,6 (4,43)

P-värde (mot placebo)

a

-

p=0,0001

p<0,0001

MAHMD

Genomsnittlig

-1,9 (-2,48; -1,28)

-3,7 (-4,25; -3,06)

-4,2 (-4,79; -3,61)

förändring

(95 % KI)

TD (95 % KI)

Baslinje (SD)

13,0 (6,89)

-1,7 (-2,40; -1,09)

13,1 (6,79)

-2,3 (-2,95; -1,64)

13,1 (7,22)

P-värde (mot placebo

a

-

p<0,0001

p<0,0001

KI = konfidensintervall; HIT-6 = Headache Impact Test; MAHMD = antal dagar per månad med akut

huvudvärksmedicinering; MHD = antal huvudvärksdagar per månad med minst måttlig svårighetsgrad; MMD =

antal migrändagar per månad; SD = standardavvikelse; TD = behandlingsskillnad

För alla resultatmått baseras genomsnittlig förändring och KI på den ANCOVA-modell som inkluderade

behandling, kön, region och användning av förebyggande läkemedel vid baslinjen (ja/nej) som fasta effekter och

motsvarande baslinjevärde och år sedan debut av migrän som kovariat.

Behandlingsskillnad är baserad på MMRM-analysen med behandling, kön, region och användning av

förebyggande läkemedel vid baslinjen (ja/nej), månad och behandlingsmånad som fasta effekter och

motsvarande baslinjevärde och år sedan debut som kovariat.

Hos patienter med ett annat samtidigt migränförebyggande läkemedel var den behandlingsskillnad

som observerades för minskning av antal huvudvärksdagar per månad (MHD) mellan fremanezumab

675 mg varje kvartal och placebo -1,3 dagar (95 % KI: -2,66, 0,03) och mellan fremanezumab 225 mg

varje månad med en startdos på 675 mg och placebo -2,0 dagar (95 % KI: -3,27, -0,67).

Hos patienter som tidigare använt topiramat var den behandlingsskillnad som observerades för

minskning av antal huvudvärksdagar per månad (MHD) med minst måttlig svårighetsgrad mellan

fremanezumab 675 mg varje kvartal och placebo -2,7 dagar (95 % KI: -3,88, -1,51) och mellan

fremanezumab 225 mg varje månad med en startdos på 675 mg och placebo -2,9 dagar

(95 % KI: -4,10, -1,78). Hos patienter som tidigare använt onabotulinumtoxin A var den

behandlingsskillnad som observerades för minskning av antal huvudvärksdagar per månad (MHD)

med minst måttlig svårighetsgrad mellan fremanezumab 675 mg varje kvartal och placebo -1,3 dagar

(95 % KI: -3,01, -0,37) och mellan fremanezumab 225 mg varje månad med en startdos på 675 mg

och placebo -2,0 dagar (95 % KI: -3,84, -0,22).

Cirka 52 % av patienterna i studien hade överanvänt akut huvudvärksmedicin. Den

behandlingsskillnad som observerades för minskning av antalet huvudvärksdagar per månad (MHD)

med minst måttlig svårighetsgrad mellan fremanezumab 675 mg varje kvartal och placebo för dessa

patienter var -2,2 dagar (95 % KI: -3,14, -1,22) och mellan fremanezumab 225 mg varje månad med

en startdos på 675 mg och placebo -2,7 dagar (95 % KI: -3,71, -1,78).

Långtidsstudie (studie 3)

För alla patienter med episodisk och kronisk migrän kvarstod effekten upp till ytterligare 12 månader i

långtidsstudien (studie 3), i vilken patienterna fick 225 mg fremanezumab varje månad eller 675 mg

varje kvartal. 79 % av patienterna i studie 3 avslutade behandlingsperioden på 12 månader.

Sammantaget för de två doseringsregimerna observerades en minskning med 6,6 migrändagar per

månad efter 15 månader i förhållande till baslinjen i studie 1 och studie 2. 61 % av patienterna som

avslutade studie 3 uppnådde ett svar på 50 % under studiens sista månad. Ingen säkerhetssignal

observerades under den kombinerade behandlingsperioden på 15 månader.

Inre och yttre faktorer

Effekt och säkerhet för fremanezumab påvisades oavsett ålder, kön, etnicitet, användning av samtidiga

förebyggande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalblockerare/bensocyklohepten, antidepressiva

medel, antikonvulsiva medel), tidigare användning av topiramat eller onabotulinumtoxin A för migrän

och överanvändning av akut huvudvärksmedicinering.

Tillgängliga data om användning av fremanezumab hos patienter

65 år (2 % av patienterna) är

begränsade.

Svårbehandlad migrän

Effekt och säkerhet för fremanezumab hos totalt 838 patienter med episodisk och kronisk migrän och

dokumenterat inadekvat svar på två till fyra klasser av tidigare använda förebyggande

migränläkemedel utvärderades i en randomiserad studie (studie 4), vilken bestod av en dubbelblind,

placebokontrollerad behandlingsperiod på 12 veckor följt av en oblindad period på 12 veckor.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen