Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dos Inhalationspulver, avdelad dos

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

20-04-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

20-04-2021

Aktiva substanser:
flutikasonpropionat; salmeterolxinafoat
Tillgänglig från:
Sandoz A/S,
ATC-kod:
R03AK06
INN (International namn):
fluticasone propionate; salmeterol
Dos:
50 mikrogram/250 mikrogram/dos
Läkemedelsform:
Inhalationspulver, avdelad dos
Sammansättning:
laktosmonohydrat Hjälpämne; flutikasonpropionat 250 mikrog Aktiv substans; salmeterolxinafoat 73 mikrog Aktiv substans
Klass:
Apotek
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Terapiområde:
Salmeterol och flutikason
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Inhalator, 1 x 60 doser; Inhalator, 10 x 60 doser; Inhalator, 6 x 60 doser; Inhalator, 5 x 60 doser; Inhalator, 4 x 60 doser; Inhalator, 3 x 60 doser; Inhalator, 2 x 60 doser
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
49081
Tillstånd datum:
2014-01-09

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-02-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-02-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

09-01-2014

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

salmeterol/flutikasonpropionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Airflusal Forspiro är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Airflusal Forspiro

Hur du använder Airflusal Forspiro

Eventuella biverkningar

Hur Airflusal Forspiro ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Airflusal Forspiro är och vad det används för

Airflusal Forspiro används för behandling av:

Astma

Detta läkemedel innehåller två aktiva substanser:

Salmeterol: en långverkande luftrörsvidgare

Flutikason: en kortikosteroid (kortison) som minskar svullnad och inflammation i

lungorna.

Salmeterol och flutikason som finns i Airflusal Forspiro kan också vara godkänd för att

behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks-

eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras

instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Airflusal Forspiro

Använd inte Airflusal Forspiro

om du är

allergisk

mot salmeterol, flutikason eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Airflusal Forspiro om du har:

hjärtsjukdom, t.ex. snabb eller oregelbunden puls

överaktiv sköldkörtel

högt blodtryck

diabetes (eftersom Airflusal Forspiro kan öka blodsockret)

låg kaliumhalt i blodet

eller har haft

tuberkulos eller andra infektioner i lungorna.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Airflusal Forspiro förebygger andnöd och väsande andning. Läkemedlet hjälper inte om du

redan har andnöd eller väsande andning.

Om du får ett sådant

anfall av andnöd

ska du ta en kortverkande luftrörsvidgande medicin

som ger snabb effekt, t.ex. salbutamol.

Kontakta din läkare omedelbart om din astma försvåras eller du får

andningssvårigheter. Tecken kan vara att:

din andning blir mera väsande

du känner tryck över bröstet oftare

du behöver använda mera av din kortverkande luftrörsvidgande medicin.

Fortsätt använda Airflusal Forspiro om något av detta inträffar, men öka inte antalet

inhalationer. Ditt tillstånd försämras eventuellt och du kan bli allvarligt sjuk. Tala med in

läkare, eftersom du kan behöva ytterligare behandling.

Barn och ungdomar

Airflusal Forspiro rekommenderas inte för barn under 12 år.

Andra läkemedel och Airflusal Forspiro

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Airflusal Forspiro:

β-blockerare (t.ex. atenolol, propranolol och sotalol). β-blockerare används oftast för att

behandla högt blodtryck eller andra hjärtåkommor.

läkemedel som används för att behandla infektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol och

erytromycin) inklusive läkemedel för hiv-behandling (t.ex. ritonavir, läkemedel som

innehåller kobicistat). Några av dessa läkemedel kan öka mängden av

flutikasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Detta kan öka risken för biverkningar

med Airflusal Forspiro, inklusive oregelbunden hjärtrytm, eller förvärra biverkningarna.

Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

kortison (oralt via munnen eller injektion): läkemedel som behandlar inflammation eller

förhindrar avstötning av transplantat

diuretika, även känt som vätskedrivande tabletter, vilka används för behandling av högt

blodtryck

andra luftrörsvidgande läkemedel (t.ex. salbutamol)

xantiner. Dessa används ofta för att behandla astma.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare avgör om

du kan ta Airflusal Forspiro i detta fall.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Airflusal Forspiro skulle påverka förmågan att köra bil eller använda

maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför

all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Airflusal Forspiro innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Denna mängd orsakar normalt inga problem för laktosintoleranta personer.

3.

Hur du använder Airflusal Forspiro

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Astma

Rekommenderad dos

för vuxna och barn över 12 år

är:

1 inhalation 2 gånger dagligen.

Din läkare kommer att följa upp dina astmasymtom regelbundet.

Om besvären är välkontrollerade när du tar Airflusal Forspiro 2 gånger dagligen, kan läkaren

minska doseringen till 1 gång dagligen:

1 gång på kvällen om du har besvär på natten

1 gång på morgonen om du har besvär under dagen.

Om du använder Airflusal Forspiro för astma kommer din läkare vilja följa upp dina besvär

regelbundet.

Kontakta omedelbart läkare om din astma eller andningen försämras. Om du känner att

andningen blir mer väsande/pipande, att känslan av trångt i bröstet ökar eller att du behöver ta

mer av din snabbverkande luftrörsvidgande medicin, fortsätt att ta Airflusal Forspiro men öka

inte antalet doser. Dina andningsbesvär kan förvärras och du kan bli allvarligt sjuk. Kontakta

din läkare eftersom du kan behöva ytterligare astmabehandling.

Användningssätt

Använd Airflusal Forspiro varje dag enligt läkarens ordination, helst

strax före en måltid

morgonen och/eller på kvällen.

Skölj munnen med vatten efter användning.

Om du inte använder Airflusal Forspiro korrekt eller enligt ordinationen, kan dina

andningssvårigheter bli värre. För att uppnå optimala behandlingsresultat måste du använda

Airflusal Forspiro varje dag även om du inte har symtom.

Bruksanvisning

Läkare, sjukskötare eller apotekspersonal ska visa hur du ska använda inhalatorn och

regelbundet kontrollera hur du använder den.

Inhalatorn innehåller 60 doser i pulverform i en hoprullad folieremsa. Inhalatorn har en

dosräknare som räknar ner från 60 till 0 och visar hur många doser som finns kvar. När antalet

kvarvarande doser är 10 eller mindre, anges siffrorna mot röd bakgrund.

Inhalatorn kan inte fyllas på – kassera därför inhalatorn när den är tom och ersätt den med en

Innan du använder inhalatorn

Öppna den genomskinliga luckan till sidokammaren.

Avlägsna stycket av folieremsa som finns i sidokammaren genom att försiktigt riva av

hela remsan mot ”tänderna” på kammarens sida. Se bilden nedan.

Dra eller ryck inte

remsan.

Stäng luckan till sidokammaren och kassera den använda folieremsan.

Obs:

När du använder inhalatorn, kommer sidokammaren småningom att fyllas av använd

folieremsa. Folieremsorna märkta med

svarta linjer innehåller inget läkemedel.

Småningom kommer sifferförsedda avsnitt av folieremsan att synas i sidokammaren.

Låt inte fler än 2 avsnitt av folieremsan samlas

i sidokammaren. Annars kan

inhalatorn stockas. Riv försiktigt av remsan såsom bilden ovan visar. Kassera remsan på

ett säkert sätt.

Så här använder du inhalatorn

Håll i inhalatorn som bilderna visar.

1.

Öppna

Öppna

skyddslocket

nedåt

för att munstycket ska komma fram.

Kontrollera dosräknaren för att se hur många doser som finns kvar i inhalatorn.

2.

Förbered doseringen

Lyft upp

ändan av den

vita klaffen.

Se till att sidokammaren är stängd.

Obs:

Använd den vita klaffen endast när du är redo att inhalera en dos av läkemedlet i

inhalatorn. Om du leker med den vita klaffen går läkemedelsdoser i inhalatorn

förlorade.

Öppna: Vrid den vita klaffen till ytterläget ända tills du hör ett klick.

Denna rörelse

flyttar en ny dos i rätt position med siffran uppåt.

Stäng: Stäng

sedan

den vita klaffen helt

så att den går tillbaka i sitt ursprungsläge

med ett

klick.

Nu är inhalatorn färdig för omedelbar användning.

3.

Inhalera

Andas ut så mycket du kan utan att det känns obekvämt. Utandningen ska ske med

munnen borta från munstycket.

Andas aldrig ut genom

inhalatorn, eftersom detta kan

påverka doseringen.

Håll i inhalatorn så att

skyddslocket pekar neråt.

Slut läpparna tätt kring munstycket.

Andas in

jämnt och

djupt

genom inhalatorn, inte genom näsan.

Ta bort inhalatorn från munnen och

håll andan i 5–10 sekunder

eller så länge du kan

utan att det känns obekvämt.

Andas sedan ut långsamt,

men inte genom inhalatorn.

Placera skyddslocket på munstycket.

Skölj munnen med vatten och spotta ut det. Detta minkar risken för svampinfektion i

munnen och heshet.

Rengöring

Torka vid behov av utsidan av munstycket med en ren, torr duk.

Försök inte plocka isär inhalatorn för att rengöra den eller för något annat ändamål!

Använd inte vatten eller fuktiga dukar för att rengöra inhalatordelarna, eftersom fukt

kan påverka doseringen.

Stick aldrig en nål eller något annat vasst föremål in i munstycket eller någon annan del

av inhalatorn, eftersom inhalatorn kan skadas!

Om du har använt för stor mängd av Airflusal Forspiro

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av

risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är:

yrsel

huvudvärk

snabb puls

muskelsvaghet

ledvärk

känsla av skakighet.

Om du tagit större mängder läkemedel under en längre tid, rådfråga läkare eller

apotekspersonal. Större mängder av Airflusal Forspiro kan minska bildningen av

steroidhormoner i binjurarna.

Om du har glömt att använda Airflusal Forspiro

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om du slutar att använda Airflusal Forspiro

Sluta inte plötsligt att ta Airflusal Forspiro och minska inte dosen utan din läkares tillstånd, då

detta kan förvärra dina andningssvårigheter och i sällsynta fall orsaka biverkningar, t.ex.:

buksmärta

trötthet och aptitlöshet, illamående

illamående och diarré

viktminskning

huvudvärk eller dåsighet

låga sockervärden i blodet

lågt blodtryck och krampanfall.

I mycket sällsynta fall vid en infektion eller om du är utsatt för extrem stress (som t.ex. vid en

allvarlig olycka eller vid ett kirurgiskt ingrepp) kan du också känna av liknande biverkningar.

För att förebygga detta kan din läkare ordinera extra tillskott av kortison (t.ex. prednisolon).

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver

inte få dem.

Allergiska reaktioner: Du kan plötsligt märka att du får svårt att andas efter att du tagit

Airflusal Forspiro.

Andningen blir väsande

eller du får hosta, klåda, utslag (nässelutslag),

svullnad (vanligtvis i ansikte, läppar, tunga eller svalg), eller så kan du plötsligt känna att ditt

hjärta slår mycket snabbt eller att du känner dig svag och yr (som kan leda till kollaps eller

medvetslöshet).

Kontakta omedelbart läkare om du märker något av detta särskilt om

det händer plötsligt

efter att du tagit Airflusal Forspiro.

Allergiska reaktioner är mindre

vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Övriga biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk. Brukar försvinna efter en viss tids användning.

Fler förkylningsperioder hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Svampinfektion (s.k. torsk, uppträder som ömma, gulaktiga, upphöjda fläckar) i mun

och svalg.

Irritation på tunga och i halsen och heshet.

Risken för svampinfektion minskar om man sköljer munnen med vatten (och spottar ut

omedelbart) och/eller borstar dina tänder efter varje inhalationstillfälle. Din läkare

ordinerar eventuellt läkemedel mot svampinfektionen.

Värkande, svullna leder och muskelvärk

Muskelkramp.

Följande biverkningar har också rapporterats hos patienter med kronisk obstruktiv

lungsjukdom (KOL):

Lunginflammation (infektion i lungorna). Tala om för läkaren om du har något av

följande symtom medan du tar Airflusal Forspiro eftersom de kan vara symtom på

lunginflammation:

Ökad slemproduktion

Förändrad färg på slemmet

Feber

Frossa

Ökad hosta

Ökade andningssvårigheter.

Blåmärken och benbrott

Bihåleinflammation

Minskad kaliumhalt i blodet (som kan ge oregelbundna hjärtslag, muskelsvaghet

och/eller kramp).

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Mycket snabba hjärtslag (takykardi)

Känsla av skakighet, snabba eller oregelbundna hjärtslag (palpitationer). Detta är

vanligen ofarligt och försvinner efter en viss tids användning.

Känsla av oro. Förekommer främst hos barn.

Högt blodsocker (hyperglykemi). Om du har diabetes, kan du behöva göra tätare

blodsockerkontroller och eventuellt ändra din vanliga diabetesbehandling.

Sömnsvårigheter

Allergiska hudutslag

Bröstsmärta

Grumling av linsen i ögat (katarakt).

Sällsynta

(kan

förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Andningssvårigheter

eller

väsande ljud

förvärras

strax efter att du tagit

Airflusal Forspiro.

Sluta ta

Airflusal Forspiro. Använd inhalatorn med den

snabbverkande luftrörsvidgande medicinen och

kontakta läkare omedelbart.

Avvikande produktion av vissa hormoner, särskilt om man har tagit höga doser under en

längre tid.

Tecken på detta är:

Fördröjd längdtillväxt hos barn och ungdomar

Minskad bentäthet

Grön starr (glaukom)

Viktökning

Månansikte (Cushings syndrom).

Din läkare kommer att följa upp din behandling regelbundet för att se till att du tar den

lägsta dos som håller din astma under kontroll för att minska risken för dessa

biverkningar.

Beteendestörningar, t.ex. överaktivitet och irritation. Förekommer främst hos barn.

Oregelbundna hjärtslag eller extra hjärtslag. Tala om för din läkare men sluta inte att ta

Airflusal Forspiro förrän läkaren råder dig att sluta.

En svampinfektion i matstrupen som kan orsaka sväljningssvårigheter.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Depression eller aggressivitet. Dessa biverkningar ses främst hos barn.

Dimsyn.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer endan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Airflusal Forspiro ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten/kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram inhalationspulver, avdelad dos:

De aktiva substanserna är salmeterol och flutikason. En avdelad dos Airflusal Forspiro

innehåller 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 250 mikrogram

flutikasonpropionat.

Detta motsvarar en inhalerad dos på: 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat)

och 233 mikrogram flutikasonpropionat.

Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den lila torrpulverinhalatorn av plast innehåller 60 doser vitt, homogen pulverblandning i en

aluminiumfolieremsa.

Varje dos är avdelad.

Förpackningsstorlekar:

1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 10 inhalator(er) som innehåller 60 doser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Aeropharm GmbH, Francois-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-19

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dos, inhalationspulver, avdelad dos

Airflusal Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dos, inhalationspulver, avdelad dos

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

50 mikrogram/250 mikrogram:

Varje avdelad dos Airflusal Forspiro 50 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

innehåller:

50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 250 mikrogram flutikasonpropionat.

Detta motsvarar en inhalerad dos på:

45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 233 mikrogram flutikasonpropionat.

Hjälpämne med känd effekt

Varje avdelad dos innehåller 11,57 mg laktos (som monohydrat).

50 mikrogram/500 mikrogram:

Varje avdelad dos Airflusal Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dos inhalationspulver, avdelad dos

innehåller:

50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 500 mikrogram flutikasonpropionat.

Detta motsvarar en inhalerad dos på:

45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) och 465 mikrogram flutikasonpropionat.

Hjälpämne med känd effekt

Varje avdelad dos innehåller 11,33 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver, avdelad dos.

Vitt, homogent pulver.

Pulvret finns i en folieremsa i avdelade doser och inhaleras ur en lila torrpulverinhalator av plast.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Astma

Airflusal Forspiro är indicerad för regelbunden behandling av bronkialastma, när

kombinationsbehandling (långverkande β

-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för:

patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’

medicinering med inhalerad kortverkande β

-agonist

eller

patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande β

agonist.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Airflusal Forspiro är indicerad för symtomatisk behandling av patienter med KOL med ett

60 % av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder

i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare.

4.2

Dosering och administreringssätt

Administreringssätt

Airflusal Forspiro är endast avsedd för inhalation.

För optimal behandlingseffekt ska patienten instrueras att Airflusal Forspiro ska användas dagligen,

även vid symtomfrihet.

Patienten ska regelbundet kontrolleras av läkare för optimal inställning av dosstyrkan. Doseringen ska

endast ändras efter ordination av läkare.

Dosen av Airflusal Forspiro ska anpassas till lämplig dos flutikasonpropionat med hänsyn till

sjukdomens svårighetsgrad. Om enskilda patienter skulle behöva dosering utöver rekommenderade

doser, ska lämplig dos av β

-agonist och/eller kortikosteroid ordineras.

Dosering

Rekommenderade doser:

Astma

Vuxna och ungdomar 12 år och äldre:

1 inhalation av 50 mikrogram salmeterol + 250 mikrogram flutikasonpropionat 2 gånger dagligen

eller

1 inhalation av 50 mikrogram salmeterol + 500 mikrogram flutikasonpropionat 2 gånger dagligen.

Dosen skall titreras till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll uppnås. När symtomkontroll

bibehålls med den lägsta styrkan två gånger dagligen kan nästa steg vara ett försök med enbart

inhalerade kortikosteroider.

Som alternativ kan de patienter som behöver en långverkande β2 -agonist titreras till Airflusal

Forspiro givet en gång om dagen när detta bedöms bibehålla effektiv symtomkontroll. Vid

engångsdosering ges dosen företrädesvis på kvällen vid nattliga besvär, respektive på morgonen till de

patienter som har mest besvär under dagtid.

Airflusal Forspiro kan prövas under kort tid som inledande underhållsbehandling till vuxna eller

ungdomar med medelsvår långvarig astma (definierat som dagliga symtom, dagligt behov av

kortverkande bronkdilaterare och medelsvår eller svår obstruktivitet), när det är angeläget att få snabb

symtomkontroll av astman. I dessa fall är den rekommenderade inledningsdosen 1 inhalation av

50 mikrogram salmeterol + 100 mikrogram flutikasonpropionat 2 gånger dagligen.

När symtomkontroll av astman har uppnåtts, bör ny undersökning göras för att bedöma om

behandlingen kan trappas ner till enbart inhalerad kortikosteroid. Det är viktigt att patienten följs upp

regelbundet efter hand som behandlingen trappas ner.

Någon klar fördel har inte visats vid jämförelse med enbart inhalerat flutikasonpropionat som

inledande underhållsbehandling när en eller två kriterier för medelsvår astma saknas. Vanligtvis är

inhalationssteroider förstahandsval för de flesta patienter. Airflusal Forspiro är inte avsett som

inledande behandling vid mild astma.

Salmeterol/flutikasonpropionat i styrkan 50 mikrogram/100 mikrogram lämpar sig inte för behandling

av vuxna och barn med svår astma; anpassning till lämplig dos av inhalerad kortikosteroid

rekommenderas innan en fast kombination ges till patienter med svår astma.

För doser som inte kan uppnås med Airflusal Forspiro finns andra salmeterol/flutikason-preparat i

andra styrkor.

KOL

Vuxna:

1 inhalation av 50 mikrogram salmeterol + 500 mikrogram flutikasonpropionat 2 gånger dagligen.

Speciella patientgrupper:

Ingen dosjustering krävs hos äldre eller patienter med nedsatt njurfunktion. Erfarenhet av behandling

av patienter med nedsatt leverfunktion saknas.

Pediatrisk population:

Airflusal Forspiro ska inte användas till barn.

Bruksanvisning:

Patienter ska visas hur inhalatorn ska användas och användningen ska kontrolleras regelbundet.

Inhalatorn innehåller 60 doser i pulverform i en hoprullad folieremsa. Inhalatorn har en dosräknare

som räknar ner från 60 till 0 och visar hur många doser som finns kvar. När antalet kvarvarande doser

är 10 eller mindre, anges siffrorna mot röd bakgrund.

Inhalatorn kan inte fyllas på – därför ska den kasseras när den är tom och ersättas med en ny inhalator.

Innan inhalatorn används

Den genomskinliga luckan till sidokammaren ska öppnas.

Stycket av folieremsa som finns i sidokammaren ska avlägsnas genom att försiktigt riva av hela

remsan mot ”tänderna” på kammarens sida. Se bilden nedan.

Man får inte

dra eller rycka

remsan.

Luckan till sidokammaren ska stängas och den använda folieremsan ska kasseras.

Obs:

När inhalatorn används, kommer sidokammaren småningom att fyllas av använd

folieremsa. Folieremsorna märkta med

svarta linjer innehåller inget läkemedel.

Småningom

kommer sifferförsedda avsnitt av folieremsan att synas i sidokammaren.

Fler än 2 avsnitt av

folieremsan får inte samlas

i sidokammaren. Annars kan inhalatorn stockas. Remsan ska rivas

av försiktigt såsom bilden ovan visar och kasseras på ett säkert sätt.

Hur inhalatorn används

Inhalatorn ska hållas i handen såsom bilderna visar.

1.

Öppna

Skyddslocket ska öppnas

nedåt

för att munstycket ska komma fram.

Dosräknaren ska kontrolleras för att se hur många doser som finns kvar i inhalatorn.

2.

Förbered doseringen

Ändan av den

vita klaffen ska lyftas upp.

Sidokammaren ska vara stängd.

Obs:

Den vita klaffen får öppnas endast när patienten är beredd att inhalera en dos av läkemedlet i

inhalatorn. Om patienten leker med den vita klaffen kommer han/hon att förlora läkemedelsdoser.

Öppna: Den vita klaffen ska vridas till ytterläget ända tills ett klick hörs.

Denna rörelse

flyttar en ny läkemedelsdos i rätt position med siffran uppåt.

Stäng:

Sedan ska den

vita klaffen stängas helt

så att den går tillbaka i sitt ursprungsläge med

klick.

Nu är inhalatorn färdig för omedelbar användning.

3.

Inhalera

Patienten ska andas ut så mycket som känns bekvämt. Utandningen ska ske med munnen borta

från munstycket.

Patienten får

aldrig andas ut genom

inhalatorn, eftersom detta kan påverka

doseringen.

Inhalatorn ska hållas så att

skyddslocket pekar neråt.

Läpparna ska slutas tätt kring munstycket.

Patienten ska

andas in jämnt och djupt genom inhalatorn, inte genom näsan.

Inhalatorn ska tas bort från munnen och

andan ska hållas i 5–10 sekunder

eller så länge som

känns bekvämt.

Patienten ska sedan andas ut långsamt,

men inte genom inhalatorn.

Skyddslocket ska stängas över munstycket.

Munnen ska sköljas med vatten som sedan ska spottas ut. Detta minkar risken för

svampinfektion i munnen och heshet.

Rengöring

Utsidan av munstycket ska vid behov torkas av med en ren, torr duk.

Inhalatorn får inte plockas isär för rengöring eller något annat ändamål!

Inhalatordelarna får aldrig rengörs med vatten eller fuktiga dukar, eftersom fukt kan påverka

doseringen!

Nålar eller andra vassa föremål får aldrig stickas in i munstycket eller någon annan del av

inhalatorn, eftersom inhalatorn kan skadas!

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Försämrad sjukdom

Airflusal Forspiro är inte avsedd för behandling av akuta astmasymtom, då en snabb och kortverkande

bronkdilaterare ska användas. Patienten ska instrueras att alltid ha sin anfallskuperande medicinering

tillgänglig för att behandla akuta astmasymtom.

Behandling med Airflusal Forspiro ska inte påbörjas under astmaexacerbation, eller vid en akut eller

markant försämring av astman.

Allvarliga astmarelaterade biverkningar och exacerbationer kan inträffa under behandling med

Airflusal Forspiro. Patienter ska uppmanas att fortsätta med behandlingen, men samtidigt rådgöra med

läkare om astmasymtomen kvarstår eller försämras efter inledning av behandling med Airflusal

Forspiro.

Ökat behov av användning symtomlindrande läkemedel (kortverkande bronkdilaterare) eller minskad

respons för symtomlindrande läkemedel tyder på försämrad kontroll, varför patienten bör undersökas

av läkare.

Plötslig och progressiv försämrad astmakontroll är potentiellt livshotande, varför patienten

skauppmanas att kontakta läkare för bedömning. Behandling med ökad dos kortikosteroider bör

övervägas.

När astmasymtomen är under kontroll kan en gradvis nedtrappning av dosen Airflusal Forspiro

övervägas. Regelbunden uppföljning av patienterna under nedtrappningen är viktigt. Den lägsta

effektiva dosen salmeterol/flutikason ska användas (se avsnitt 4.2).

Patienter med KOL-exacerbationer ska vanligen behandlas med systemiska kortikosteroider. Därför

ska patienter uppmanas att kontakta läkare om symtomen försvåras under behandling med Airflusal

Forspiro.

Behandling med Airflusal Forspiro ska inte avbrytas plötsligt hos astmapatienter på grund av risk för

exacerbationer. Nedtrappning bör ske under läkarkontroll. Symtomförsämring kan också ses hos

patienter med KOL när behandlingen avbryts, varför detta bör ske under läkarkontroll.

Som med övriga inhalerade kortikosteroider ska Airflusal Forspiro ges med försiktighet till patienter

med aktiv eller vilande lungtuberkulos och fungala, virala eller andra infektioner i luftvägarna. Om

nödvändigt bör lämplig behandling omedelbart sättas in.

Kardiovaskulära effekter

I sällsynta fall kan Airflusal Forspiro orsaka hjärtarytmier, t.ex. supraventrikulär takykardi,

extrasystolier, förmaksflimmer, och en lätt övergående minskning av serumkalium vid högre

terapeutiska doser. Airflusal Forspiro ska ges med försiktighet till patienter med svår kardiovaskulär

sjukdom eller rytmrubbningar i hjärtat och till patienter med diabetes mellitus, tyreotoxikos,

obehandlad hypokalemi eller benägenhet för låga serumnivåer av kalium.

Hyperglykemi

I mycket sällsynta fall har förhöjda blodglukosnivåer rapporterats (se avsnitt 4.8). Detta bör beaktas

vid förskrivning till patienter med känd diabetes mellitus.

Paradoxal bronkospasm

Som vid övrig inhalationsbehandling kan paradoxal bronkospasm inträffa med ökad väsande andning

och andnöd omedelbart efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på kortverkande bronkdilaterare

och bör behandlas omedelbart. Airflusal Forspiro-behandlingen ska då omedelbart avbrytas. Patienten

ska bedömas kliniskt och alternativ behandling ges vid behov.

De farmakologiska biverkningarna av β

-agonistbehandling som tremor, palpitationer och huvudvärk

har rapporterats men tenderar att vara övergående och minska med regelbunden behandling.

Systemiska kortikosteroideffekterSystempåverkan kan förekomma vid inhalationsbehandling med alla

kortikosteroider, särskilt efter höga doser under längre behandlingsperioder. Det är mindre troligt att

denna påverkan uppträder vid inhalationsbehandling jämfört med när kortikosteroider ges peroralt.

Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild,

binjuresuppression, minskad bentäthet, katarakt och glaukom och mera sällan en rad psykologiska

störningar eller beteendestörningar innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro,

depression eller aggression (särskilt hos barn) (se underrubriken Pediatrisk population nedan för

information om de systemiska effekterna av inhalerade kortikosteroider hos barn och ungdomar).

Det

är därför viktigt att patienten följs upp regelbundet och att dosen av kortikosteroid i

inhalationsform minskas till den lägsta dos vid vilken effektiv symtomkontroll av astman

uppnås.

Långtidsbehandling med inhalationssteroider i höga doser kan leda till binjuresuppression och akut

binjurebarkkris. I mycket sällsynta fall har binjuresuppression och akut binjurebarkkris inträffat vid

doser mellan 500 och 1000 mikrogram flutikasonpropionat. Akut binjurebarkkris kan utlösas av t.ex.

trauma, kirurgi, infektion eller snabb dosminskning. Debutsymtomen är vanligen vaga och kan

omfatta aptitlöshet, magsmärtor, viktnedgång, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar,

hypotension, nedsatt medvetandegrad, hypoglykemi och kramper. Tillägg av kortikosteroider med

systemisk effekt bör övervägas vid olika stressituationer eller vid elektiva kirurgiska ingrepp.

Inhalationsbehandling med flutikasonpropionat minskar normalt behovet av orala steroider, men för

patienter som överförs från orala steroider finns risk för kvardröjande nedsatt binjurereserv under

avsevärd tid. Denna patientgrupp bör därför behandlats med försiktighet och binjurebarkfunktionen

monitoreras regelbundet. Patienter som tidigare krävt höga doser av kortikosteroider i akuta situationer

kan också vara i riskzonen. Möjligheten av undertryckt binjurefunktion bör alltid beaktas vid olika

stressituationer. Adekvat kortikosteroidbehandling bör alltid övervägas i dessa situationer. Bedömning

av omfattningen av den nedsatta binjurefunktionen kan kräva specialistkonsultation före elektiva

ingrepp.

Ritonavir kan kraftigt förhöja plasmanivåerna av flutikasonpropionat. Samtidig användning ska därför

undvikas såvida inte nyttan för patienten överväger risken för systembiverkningar av kortikosteroiden.

Risken för systembiverkningar ökar också när flutikasonpropionat kombineras med andra potenta

CYP3A-hämmare (se avsnitt 4.5 ).

Pneumoni hos patienter med KOL

En ökning av incidensen av pneumoni, inklusive pneumoni som kräver inläggning på sjukhus, har

observerats hos patienter med KOL som får inhalerade kortikosteroider. Det finns viss evidens för en

ökad risk för pneumoni vid höjningar av steroiddosen, men detta har inte slutgiltigt påvisats i alla

studier.

Det finns ingen slutgiltig klinisk evidens för skillnader inom klassen inhalerade kortikosteroider när

det gäller pneumoniriskens storleksordning.

Läkare bör vara fortsatt vaksamma när det gäller möjlig utveckling av pneumoni hos patienter med

KOL eftersom de kliniska tecknen på sådana infektioner överlappar symtomen på KOL-

exacerbationer.

Riskfaktorer för pneumoni hos patienter med KOL inkluderar nuvarande rökning, hög ålder, lågt

kroppsmasseindex (BMI) och allvarlig KOL.

Interaktioner med potenta CYP3A4-hämmareSamtidig användning av ketokonazol med systemisk

effekt ger en signifikant ökad systemisk exponering för salmeterol. Detta kan leda till ökade

systemiska effekter (t.ex. förlängt OTc-intervall och palpitationer). Samtidig behandling med

ketokonazol eller andra potenta CYP3A4-hämmare bör därför undvikas såvida inte fördelarna

överväger den potentiellt ökade risken för systemiska biverkningar av salmeterolbehandling (se avsnitt

4.5).

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar < 16 år som får höga doser av flutikasonpropionat (vanligen

≥ 1000 mikrogram/dag) kan vara vid särskild risk. Systempåverkan kan uppkomma, särskilt vid höga

doser under långa perioder. Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushings syndrom,

Cushingliknande symtombild, binjuresuppression, akut binjurebarkkris samt hämmad längdtillväxt hos

barn och ungdomar och mera sällan en rad psykologiska störningar eller beteendestörningar

innefattande psykomotorisk hyperaktivitet, sömnstörningar, oro, depression eller aggression. Det bör

övervägas att remittera barnet eller ungdomen till en pediatrisk andningsspecialist.

Regelbunden kontroll av längdtillväxt hos barn som får långtidsbehandling med kortikosteroider i

inhalationsform rekommenderas.

Dosen av kortikosteroider i inhalationsform bör minskas till den

lägsta dosen som ger effektiv symtomkontroll av astman.

Hjälpämnen

Airflusal Forspiro innehåller laktos upp till 11,57 mg/dos. Denna mängd orsakar normalt inga problem

för laktosintoleranta personer. Hjälpämnet laktos innehåller små mängder mjölkprotein, vilket kan

orsaka allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

-adregena blockerare kan både försvaga eller förstärka effekten av salmeterol. Både selektiva och

icke-selektiva β-blockerare ska undvikas om inte tvingande skäl föreligger.

Potentiellt allvarlig hypokalemi kan uppstå vid β

-agonistbehandling. Särskild försiktighet

rekommenderas vid akut svår astma eftersom denna effekt kan förstärkas av samtidig behandling med

xantinderivat, steroider och diuretika.

Samtidig användning av andra β-adrenerga läkemedel kan ha en potentiell additiv effekt.

Flutikasonpropionat

Under normala förhållanden uppnås endast låga plasmakoncentrationer av inhalerat

flutikasonpropionat på grund av hög första passagemetabolism och högt systemiskt clearance genom

metabolism av cytokrom CYP3A4 i tarm och lever. Betydelsefulla kliniska interaktioner med

flutikasonpropionat är därför osannolika.

En interaktionsstudie med friska individer med intranasalt flutikasonpropionat visade att ritonavir (en

mycket potent hämmare av cytokrom CYP3A4) 100 mg 2 gånger dagligen ökade

plasmakoncentrationen av flutikasonpropionat flera hundra gånger. Som en följd av detta minskade

serumkortisolkoncentrationen markant. Information om denna interaktion saknas för inhalerat

flutikasonpropionat, men kraftigt förhöjda plasmanivåer av flutikasonpropionat kan förväntas. Fall av

Cushings syndrom och binjuresuppression har rapporterats. Kombinationen bör undvikas såvida inte

nyttan överväger den förhöjda risken för systembiverkningar av glukokortikoiden.

I en liten studie med friska frivilliga visades att den något mindre potenta cytokrom P450 3A4-

hämmaren ketokonazol, ökade exponeringen med 150 % efter en engångsdos inhalerat

flutikasonpropionat. Detta ledde till en markant minskning av plasmakortisol jämfört med enbart

flutikasonpropionat. Samtidig behandling med andra potenta CYP3A-hämmare såsom itrakonazol och

läkemedel som innehåller kobicistat, och måttliga CYP3A-hämmare som erytromycin förväntas också

öka den systemiska exponeringen för flutikasonpropionat och risken för systembiverkningar.

Kombinationer ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den potentiellt ökade risken för systemiska

biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska

biverkningar av kortikosteroider.

Salmeterol

Potenta CYP3A4-hämmare

Samtidig administrering av ketokonazol (400 milligram peroralt en gång dagligen) och salmeterol

(inhalation à 50 mikrogram 2 gånger dagligen) till 15 friska frivilliga under 7 dagar resulterade i en

signifikant ökning i plasmakoncentrationen av salmeterol (1,4-faldig ökning i C

och 15-faldig

ökning i AUC). Detta kan leda till en ökad förekomst av andra systemiska effekter vid

salmeterolbehandling (t.ex. förlängt QTc-intervall och palpitationer) jämfört med behandling med

salmeterol eller ketokonazol var för sig (se avsnitt 4.4).

Kliniskt signifikanta effekter sågs inte på blodtryck, hjärtrytm, blodglukos eller kaliumnivåer i blodet.

Samtidig administrering med ketokonazol ökade inte elimineringshalveringstiden för salmeterol och

gav inte ökad ackumulering av salmeterol med upprepad dosering.

Samtidig administrering av ketokonazol bör undvikas såvida inte fördelarna överväger den potentiellt

ökade risken för systemiska biverkningar av salmeterolbehandling. Det finns sannolikt en liknande

risk för interaktion med andra potenta CYP3A4-hämmare (t.ex. itrakonazol, telitromycin, ritonavir).

Måttliga CYP3A4-hämmare

Samtidig administrering av erytromycin (500 mg peroralt tre gånger dagligen) och salmeterol

(inhalation à 50 mikrogram 2 gånger dagligen) till 15 friska frivilliga under 6 dagar resulterade i en

liten men icke-statistisk signifikant ökning i plasmakoncentrationen för salmeterol (1,4-faldig ökning i

och 1,2-faldig ökning i AUC). Samtidig administrering av erytromycin associerades inte med

någon annan allvarlig biverkning.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Fertilitet

Det finns inga data på människa. Djurstudier har emellertid inte visat några effekter av salmeterol eller

flutikasonpropionat på fertiliteten.

Graviditet

En stor mängd data från gravida kvinnor (mer än 1000 graviditeter) tyder inte på någon missbildnings-

eller foster/neonataltoxicitet relaterad till salmeterol eller flutikasonpropionat. Djurstudier har visat på

reproduktionstoxikologiska effekter efter administrering av β

-agonister och glukokortikosteroider (se

avsnitt 5.3).

Gravida kvinnor ska endast behandlas med Airflusal Forspiro om den förväntade nyttan för modern

överväger varje tänkbar risk för fostret.

Vid behandling av gravida kvinnor bör alltid lägsta effektiva dos av flutikasonpropionat som ger

adekvat symtomkontroll av astman användas.

Amning

Det är okänt om salmeterol och flutikasonpropionat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk.

Studier har visat att salmeterol och flutikasonpropionat samt deras metaboliter utsöndras i

modersmjölken hos digivande råttor.

En risk för ammade nyfödda/spädbarn kan inte uteslutas. Läkaren måste besluta om amningen eller

behandlingen med Airflusal Forspiro ska avbrytas med hänsyn till fördelen med amning för barnet och

fördelen med behandling för kvinnan.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Airflusal Forspiro har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner.

4.8

Biverkningar

Eftersom Airflusal Forspiro innehåller både salmeterol och flutikasonpropionat kan samma typ och

samma svårighetsgrad av biverkningar förväntas som finns rapporterade för respektive substans.

Samtidig administrering av de två substanserna har inte lett till ytterligare förekomst av biverkningar.

Biverkningar som har relaterats till salmeterol/flutikasonpropionat anges nedan och är klassificerade

efter organsystem och frekvens. Frekvensintervallen är definierade som: mycket vanliga (> 1/10),

vanliga

(> 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (> 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (> 1/10 000 till

< 1/1000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Frekvensen har hämtats från kliniska studier. Förekomsten för placebo togs inte med i beräkningen.

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och

infestationer

Candidainfektion i munhåla och svalg

Lunginflammation (hos KOL-patienter)

Bronkit

Candidainfektion i esofagus

Vanliga

Vanliga

1,3,5

Vanliga

Sällsynta

Immunsystemet

Överkänslighetsreaktioner i form av:

Kutana överkänslighetsreaktioner

Angioödem (huvudsakligen i ansikte, munhåla och

svalg)

Andningssymtom (andnöd)

Andningssymtom (bronkospasm)

Anafylaktiska reaktioner inkl. anafylaktisk chock

Mindre vanliga

Sällsynta

Mindre vanliga

Sällsynta

Sällsynta

Endokrina systemet

Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild,

binjuresuppression, hämmad längdtillväxt hos barn

och ungdomar, minskad bentäthet

Sällsynta

Metabolism och nutrition

Hypokalemi

Hyperglykemi

Vanliga

Mindre vanliga

Psykiska störningar

Sömnsvårigheter

Beteendestörningar inkl psykomotorisk

hyperaktivitet och irritabilitet (främst hos barn)

Depression, aggression (främst hos barn)

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Darrningar

Mycket vanliga

Mindre vanliga

Ögon

Katarakt

Glaukom

Dimsyn (se även avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

Hjärtat

Palpitationer

Takykardi

Hjärtarytmi (inklusive supraventrikulär takykardi

och extrasystolier)

Förmaksflimmer

Kärlkramp

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mindre vanliga

Mindre vanliga

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Nasofaryngit

Halsirritation

Heshet/dysfoni

Sinuit

Paradoxal bronkospasm

Mycket vanliga

2, 3

Vanliga

Vanliga

Vanliga

1, 3

Sällsynta

Hud och subkutan vävnad

Blåmärken

Vanliga

1, 3

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Muskelkramp

Frakturer

Ledvärk

Muskelvärk

Vanliga

Vanliga

1, 3

Vanliga

Vanliga

Rapporterades frekvent i placebogrupperna

Rapporterades mycket frekvent i placebogrupperna

Rapporterades under en 3-årsperiod i en KOL-studie

Se avsnitt 4.4

Se avsnitt 5.1

Beskrivning av utvalda biverkningar

Farmakologiska biverkningar av β

-agonister såsom darrningar, palpitationer och huvudvärk har

rapporterats men är ofta övergående och minskar vid regelbunden behandling.

Som vid annan inhalationsterapi kan paradoxal bronkospasm inträffa med en ökad väsande andning

omedelbart efter dosering. Paradoxal bronkospasm svarar på snabbverkande bronkdilaterare och bör

behandlas omedelbart. Behandlingen med Airflusal Forspiro ska avbrytas omedelbart och patienten

utvärderas, vid behov ska alternativ behandling sättas in.

På grund av flutikasonpropionatkomponenten kan heshet och candidainfektion (torsk) i munhåla och

svalg och sällsynt i esofagus förekomma hos vissa patienter. Både heshet och förekomst av

candidainfektion kan lindras genom att skölja munnen med vatten och/eller borsta tänderna efter att

salmeterol/flutikasonpropionat använts. Symtomgivande candidainfektion i munhåla och svalg kan

behandlas med lokalt verkande svampmedel under fortsatt behandling med Airflusal Forspiro.

Pediatriska populationen

Eventuella systembiverkningar inkluderar Cushings syndrom, Cushingliknande symtombild,

binjuresuppression och hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar (se avsnitt 4.4). Barn kan också

uppleva oro, sömnsvårigheter och beteendestörningar, inklusive hyperaktivitet och irritabilitet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Data från kliniska studier angående överdosering med salmeterol/flutikasonpropionat saknas.

Överdosering med respektive substans beskrivs nedan:

Tecken och symtom på överdosering med salmeterol är yrsel, ökat systoliskt blodtryck, darrningar,

huvudvärk och takykardi. Om behandling med Airflusal Forspiro måste avbrytas på grund av

överdosering av β-agonistkomponenten, bör ersättning med lämplig steroidterapi övervägas. Dessutom

kan hypokalemi förekomma och därför bör serumkaliumnivåerna övervakas. Kaliumbehandling bör

övervägas.

Akut överdosering:

Doser som vida överstiger rekommenderade doser av flutikasonpropionat och

som inhaleras under kort tid kan leda till tillfällig binjuresuppression. Detta kräver inte några akuta

åtgärder, eftersom binjurefunktionen återhämtar sig inom några dagar, vilket kan kontrolleras med

plasmakortisolmätningar.

Kronisk överdosering med inhalerat flutikasonpropionat:

Binjurefunktionen bör övervakas och

behandling med systemisk kortikosteroid kan bli nödvändig. När patienten är stabil bör behandling

fortsätta med rekommenderad dos av inhalerad kortikosteroid. Se avsnitt 4.4 risk för

binjuresuppression.

Vid fall med både akut och kronisk överdosering med flutikasonpropionat bör behandling med

Airflusal Forspiro fortsätta i lämplig dos för symtomkontroll.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Adrenergika i kombination med kortikosteroider eller övriga medel, exkl.

antikolinergika.

ATC-kod: R03AK06

Verkningsmekanism och farmakodynamisk effekt:

Airflusal Forspiro innehåller salmeterol och flutikasonpropionat som har olika verkningsmekanismer.

Verkningsmekanismen för respektive substans beskrivs nedan:

Salmeterol:

Salmeterol är en selektiv långverkande (12 timmar) β

-adrenoceptoragonist med en lång sidokedja

som binder till receptorns ”exo-site”.

Den bronkdilaterande effekten av salmeterol varar längre än effekten av rekommenderade doser av

konventionella kortverkande β

-agonister, d.v.s. minst 12 timmar.

Flutikasonpropionat:

Flutikasonpropionat som inhaleras i rekommenderade doser har en antiinflammatorisk glukokortikoid

effekt i lungorna som leder till minskade symtom och astmaexacerbationer utan de biverkningar som

ses vid systemiskt givna kortikosteroider.

Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier vid astma

I en 12-månadersstudie (Gaining Optimal Asthma Control, GOAL) med 3416 vuxna och ungdomar

med långvarig astma jämfördes effekt och säkerhet av salmeterol/flutikasonpropionat med behandling

med enbart inhalerad kortikosteroid (flutikasonpropionat) för att fastställa om det var möjligt att uppnå

målen med astmabehandling. Behandlingen trappades upp var 12:e vecka tills ”total kontroll”**

åstadkoms eller högsta dosen av studiemedicinen uppnåddes. GOAL visade att fler patienter som

behandlades med salmeterol/flutikasonpropionat uppnådde astmakontroll än patienter som

behandlades enbart med inhalerad kortikosteroid, och denna kontroll uppnåddes med en lägre

kortikosteroiddos.

Välkontrollerad astma uppnåddes snabbare med salmeterol/flutikasonpropionat än med enbart

inhalerad kortikosteroid. Behandlingstiden för 50 % av deltagarna att uppnå en första välkontrollerad

vecka var 16 dagar för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med 37 dagar för inhalerad

kortikosteroid. I subgruppen steroidnaiva astmatiker var tiden fram till en välkontrollerad vecka 16

dagar för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med 23 dagar för inhalerad kortikosteroid.

De totala studieresultaten visade:

Andel patienter som uppnådde välkontrollerad (WC)* och totalkontrollerad (TC)**

astma under 12 månader

Salmeterol/FP

FP

Behandling före studien

WC

TC

WC

TC

Inga ICS

(SABA enbart)

78 %

50 %

70 %

40 %

Lågdos ICS

(≤ 500 mikrogram BDP

eller liknande dagligen)

75 %

44 %

60 %

28 %

Medeldos ICS

(> 500–1000 mikrogram

BDP eller liknande dagligen)

62 %

29 %

47 %

16 %

Sammanställda resultat av de

3 behandlingsnivåerna

71 %

41 %

59 %

28 %

ICS = inhalerade kortikosteroider, SABA = kortverkande β

-agonister, BDP =

beklometasondipropionat, FP = flutikasonpropionat

* Välkontrollerad astma; ≤ 2 dagar med symptom score över 1 (symptom score 1 definieras som

"symptom under en kort period av dagen), eller tillfällig användning av kortverkande beta-2-agonist

under ≤ 2 dagar och ≤ 4 tillfällen/vecka, eller lungfunktion ≥ 80 % av beräknat morgon peak

expiratory flow (PEF) värde samt inga uppvaknanden nattetid, inga exacerbationer och inga

biverkningar som föranledde ändrad behandling.

** Totalkontrollerad astma: inga symtom, ingen användning av kortverkande β

-agonist,

lungfunktion ≥ 80 % av beräknat morgon peak expiratory flow (PEF) värde, inga uppvaknanden

nattetid, inga exacerbationer och inga biverkningar som föranledde ändrad behandling.

Resultaten från denna studie tyder på att salmeterol/flutikasonpropionat 50 mikrogram/100 mikrogram

2 gånger dagligen kan övervägas som inledande underhållsbehandling till patienter med medelsvår

långvarig astma, när det är viktigt att få en snabb symtomkontroll av astman (se avsnitt 4.2).

I en dubbelblind randomiserad studie i parallella grupper med 318 patienter från 18 år med långvarig

astma, utvärderades säkerhet och tolerabilitet efter administrering av 2 doser 2 gånger dagligen

(dubbel dos) av salmeterol/flutikasonpropionat under 2 veckor. Studien visade att en dubblering av

dosen av salmeterol/flutikasonpropionat i alla styrkor i upp till 14 dagar ger en liten ökning av β-

agonistrelaterade biverkningar (darrningar 1 patient [1 %] mot 0; palpitationer 6 [3 %] mot 1 [< 1 %];

muskelkramper 6 [3 %] mot 1 [< 1 %] och en liknande förekomst av biverkningar i samband med

inhalerade kortikosteroider (t.ex. candidainfektion i munhåla och svalg 6 [6 %] mot 16 [8 %]; heshet 2

[2 %] mot 4 [2 %]) jämfört med 1 dos 2 gånger om dagen. Den ringa ökningen av β-agonistrelaterade

biverkningar bör beaktas om en dubblering av Airflusal Forspiro-dosen övervägs när vuxna patienter

behöver tilläggsmedicinering med inhalerade kortikosteroider under en kort period (högst 14 dagar).

Kliniska studier vid KOL

TORCH är en studie som pågick under tre år för att utvärdera effekten av behandling med

salmeterol/flutikasonpropionat 50 mikrogram/500 mikrogram 2 gånger dagligen, salmeterol

50 mikrogram 2 gånger dagligen, flutikasonpropionat 500 mikrogram 2 gånger dagligen eller placebo

på total dödlighet hos KOL-patienter. KOL-patienter med ett utgångsvärde (före bronkdilaterare) på

< 60 % av förväntat normalvärde randomiserades till dubbelblind medicinering. Under studien

var ordinarie KOL-behandling tillåten med undantag för andra inhalerade kortikosteroider,

långverkande bronkdilaterare och långtidsbehandling med systemiska kortikosteroider. Treårs

överlevnad fastställdes för alla patienter oavsett om studiemedicineringen avbrutits eller inte. Det

primära resultatmåttet var minskad mortalitet oavsett orsak efter tre år för

salmeterol/flutikasonpropionat mot placebo.

Placebo

N = 1524

Salmeterol 50

N = 1521

FP 500

N = 1534

Salmeterol/FP

50/500

N = 1533

Alla dödsfall efter 3 år

Antal dödsfall ( %)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

Hazard ratio vs

placebo (KI)

p-värde

0,879

(0,73, 1,06)

0,180

1,060

(0,89, 1,27)

0,525

0,825

(0,68, 1,00 )

0,052

Hazard ratio

salmeterol/FP

50/500 vs enskilda

komponenter (KI)

p-värde

0,932

(0,77, 1,13)

0,481

0,774

(0,64, 0,93)

0,007

FP = flutikasonpropionat, KI = konfidensintervall

Icke-signifikant p-värde efter justering för 2 interimsanalyser av den primära

effektjämförelsen från en log-rankningsanalys stratifierad för rökvanor.

En trend mot förlängd överlevnad sågs hos dem som behandlats med salmeterol/flutikasonpropionat

jämfört med placebo under treårsperioden; emellertid uppnåddes inte den statistiska signifikansnivån

p < 0,05.

Andelen patienter som dog inom tre år på grund av KOL-relaterade orsaker var 6,0 % för placebo,

6,1 % för salmeterol, 6,9 % för flutikasonpropionat och 4,7 % för salmeterol/flutikasonpropionat.

Det genomsnittliga antalet medelsvåra till svåra exacerbationer per år minskade signifikant med

salmeterol/flutikasonpropionat-behandling jämfört med salmeterol, flutikasonpropionat och placebo (i

medeltal i salmeterol/flutikasonpropionat-gruppen 0,85 jämfört med 0,97 i salmeterolgruppen, 0,93 i

flutikasonpropionatgruppen och 1,13 i placebogruppen). Detta motsvarar

en minskning av antal

medelsvåra till svåra exacerbationer med 25 % (95 % KI: 19–31 %; p<0,001) jämfört med placebo,

12 % jämfört med salmeterol (95 % KI: 5–19 %, p = 0,002) och 9 % jämfört med flutikasonpropionat

(95 % KI: 1–16 %, p = 0,024). Salmeterol och flutikasonpropionat minskade signifikant antalet

exacerbationer jämfört med placebo. Minskningen var 15 % (95 % KI: 7–22 %; p < 0,001) respektive

18 % (95 % KI:11–24 %; p < 0,001).

Hälsorelaterad livskvalitet mätt med St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) förbättrades av

alla aktiva behandlingsregimer jämfört med placebo. Den genomsnittliga förbättringen under

treårsperioden var för salmeterol/flutikasonpropionat jämfört med placebo -3,1 enheter (95 % KI: -4,1

till -2,1; p < 0,001), jämfört med salmeterol -2,2 enheter (p < 0,001) och jämfört med

flutikasonpropionat -1,2 enheter (p = 0,017). En minskning med 4 enheter anses som kliniskt relevant.

Under 3-årsperioden uppskattades sannolikheten att lunginflammation skulle rapporteras som

biverkning till 12,3 % för placebo, 13,3 % för salmeterol, 18,3 % för flutikasonpropionat och 19,6 %

för salmeterol/flutikasonpropionat (hazard ratio för salmeterol/flutikasonpropionat mot placebo: 1,64,

95 % KI: 1,33–2,01, p < 0,001). Ingen ökning av antal dödsfall som associerades med

lunginflammation förekom; antal dödsfall under behandlingstiden som lunginflammation bedömdes

vara primärorsaken var 7 för placebo, 9 för salmeterol, 13 för flutikasonpropionat och 8 för

salmeterol/flutikasonpropionat. Det fanns ingen signifikant skillnad i frakturförekomst (5,1 % placebo,

5,1 % salmeterol, 5,4 % flutikasonpropionat och 6,3 % salmeterol/flutikasonpropionat; hazard ratio för

salmeterol/flutikasonpropionat mot placebo: 1,22, 95 % KI: 0,87–1,72, p = 0,248).

Placebokontrollerade kliniska studier under 6 och 12 månader har visat att regelbunden användning av

salmeterol/flutikasonpropionat 50 mikrogram/500 mikrogram förbättrar lungfunktionen och minskar

andfåddhet samt minskar vid behovsmedicinering för att lindra symtom.

Studierna SCO40043 och SCO100250 var randomiserade, dubbelblinda, replikatstudier i parallella

grupper i vilka effekten av salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram 2 gånger dagligen (en

dos som inte är godkänd för behandling av KOL inom EU) jämfördes med salmeterol 50 mikrogram

2 gånger dagligen med avseende på årliga frekvensen av medelsvåra/svåra exacerbationer hos KOL-

patienter med ett FEV1 50 % mindre än förväntat och exacerbationer i anamnesen. Medelsvåra/svåra

exacerbationer definierades som förvärrade symtom som krävde behandling med orala

kortikosteroider och/eller antibiotika eller sjukhusvård.

Studierna hade en inkörningsperiod på 4 veckor, under vilken alla patienter fick märkt

salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 för att standardisera KOL-behandlingen och stabilisera sjukdom

innan randomisering till blindad studiemedicinering under 52 veckor. Patienterna randomiserades 1:1

till salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 (totalt ITT n = 776) eller salmeterol (totalt ITT n = 778).

Före inkörningsperioden avbröt patienterna tidigare KOL-medicinering med undantag av kortverkande

bronkdilaterare. Användning av samtidiga inhalerade långverkande bronkdilaterare (β-

-agonister och

antikolinergika), kombinationsprodukter med ipratropium/salbutamol, orala β-

-agonister och

teofyllinpreparat var inte tillåtna under behandlingsperioden. Orala kortikosteroider och antibiotika var

tillåtna för akut behandling av KOL-exacerbationer med specifika riktlinjer för användning. Patienter

använde salbutamol vid behov under hela studierna.

Resultaten av båda studierna visade att behandling med salmeterol/flutikasonpropionat 50/250

resulterade i en signifikant lägre årlig frekvens av medelsvåra/svåra exacerbationer jämfört med

salmeterol (SCO40043: 1,06 respektive 1,53 per patient per år, rate ratio på 0,70, 95 % KI: 0,58–0,83,

p < 0,001). SCO100250: 1,10 respektive 1,59 per patient per år, rate ratio på 0,70, 95 % KI: 0,58–0,83,

p < 0,001). Resultaten för de sekundära effektivitetsmåtten (tid till första medelsvåra/svåra

exacerbationen, årliga antalet exacerbationer som krävde orala kortikosteroider och FEV1 på

morgonen före dosering) gynnade signifikant salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram

2 gånger dagligen framför salmeterol. Biverkningsprofilen var liknande med undantag av en högre

förekomst lunginflammationer och kända biverkningar (candidainfektion och dysfoni) i gruppen som

behandlades med salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram 2 gånger dagligen jämfört med

salmeterol. Lunginflammationsrelaterade händelser rapporterades för 55 (7 %) patienter i gruppen som

behandlades med salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram 2 gånger dagligen och 25 (3 %)

patienter i gruppen som behandlades med salmeterol. Den ökade förekomsten av rapporterade

lunginflammationer med salmeterol/flutikasonpropionat 50/250 mikrogram 2 gånger dagligen verkar

vara av liknande omfattning som förekomsten som rapporterades efter behandling med

salmeterol/flutikasonpropionat 50/500 mikrogram 2 gånger dagligen i TORCH.

Astma

Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial (SMART)

Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART) var en 28-veckors amerikansk studie som

utvärderade säkerheten för salmeterol jämfört med placebo som tillägg till vanlig behandling hos

vuxna och ungdomar. Trots att det inte fanns några signifikanta skillnader i primär effektvariabel av

kombinerat antal andningsrelaterade dödsfall och andningsrelaterade livshotande tillstånd, visade

studien en signifikant ökning av astma-relaterade dödsfall hos patienter som fick salmeterol (13

dödsfall av 13 176 patienter behandlades med salmeterol jämfört med 3 dödsfall av 13 179 patienter

på placebo). Studien var inte designad för att bedöma effekterna av samtidig inhalation av

kortikosteroider, och endast 47% av patienterna rapporterade att de använde inhalerade

kortikosteroider vid baslinjen.

Säkerhet och effekt av salmeterol-flutikasonpropionat jämfört med enbart flutikasonpropionat vid

astma

Två 26 veckor långa multicenterstudier utfördes för att jämföra säkerhet och effekt för salmeterol-

flutikasonpropionat jämfört med enbart flutikasonpropionat, en på vuxna och ungdomar (AUSTRI-

studien), och den andra på barn i åldern 4‑11 år (VESTRI-studien). Till båda studierna rekryterades

patienter med måttlig till svår persisterande astma med astmarelaterad sjukhusvistelse eller

astmaexacerbationer under föregående år. Det primära syftet med båda studierna var att fastställa om

tillägg av långverkande β2 -agonist till inhalerad kortikosteroid-behandling (salmeterol-

flutikasonpropionat) var minst lika bra (non-inferiority) som enbart inhalerade kortikosteroider

(flutikasonpropionat) avseende risk för allvarliga astmarelaterade händelser (astmarelaterad

sjukhusvistelse, endotrakealtub eller död). En sekundär effektvariabel i studierna var att undersöka om

inhalerade kortikosteroider/långverkande β2 -agonist (salmeterol-flutikasonpropionat) var bättre än

behandling med enbart inhalerade kortikosteroider (flutikasonpropionat) avseende allvarlig

astmaexacerbation (definierat som försämrad astma som krävde användning av systemiska

kortikosteroider i minst 3 dagar eller inläggning på sjukhus eller besök på akutmottagning på grund av

astma som krävde systemiska kortikosteroider).

Totalt randomiserades och behandlades 11 679 deltagare i AUSTRI-studien och 6 208 deltagare i

VESTRI-studien. Avseende den primära effektvariabeln uppnåddes non-inferiority i båda studierna (se

nedanstående tabell).

Allvarliga astmarelaterade händelser i 26-veckorsstudierna AUSTRI och VESTRI

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-

flutikason-

propionat

(n=5 834)

Enbart

flutikason-

propionat

(n = 5 845)

Salmeterol-

flutikason-

propionat

(n = 3 107)

Enbart

flutikason-

propionat

(n = 3 101)

Sammansatta

effektvariabler

(astmarelaterad

sjukhusinläggning,

endotrakealtub eller

död)

34 (0,6 %)

33 (0,6 %)

27 (0,9 %)

21 (0,7 %)

Riskkvot salmeterol–

flutikasonpropionat/

flutikasonpropionat

(95 % KI)

1,029

(0,638 - 1,662)

1,285

(0,726–2,272)

Död

Astmarelaterad

sjukhusvistelse

Endotrakealtub

Om resulterande övre 95-procentigt KI-estimat för den relativa risken understeg 2,0 förelåg non-

inferiority.

Om resulterande övre 95-procentigt KI-estimat för den relativa risken understeg 2,675 förelåg non-

inferiority.

Avseende den sekundära effektvariabeln sågs kortare tid till första astmaexacerbation för salmeterol-

flutikasonpropionat jämfört med enbart flutikasonpropionat i båda studierna, dock med statistisk

signifikans endast i AUSTRI-studien:

AUSTRI

VESTRI

Salmeterol-

flutikasonpropionat

(n = 5 834)

Enbart

flutikason-

propionat

(n = 5 845)

Salmeterol-

flutikasonpropionat

(n = 3 107)

Enbart

flutikason-

propionat

(n = 3 101)

Antal deltagare med

astmaexacerbation

480 (8 %)

597 (10 %)

265 (9 %)

309 (10 %)

Riskkvot

salmeterol–

flutikasonpropionat/

flutikasonpropionat

(95 % KI)

0,787

(0,698; 0,888)

0,859

(0,729; 1,012)

Pediatrisk population:

I studien SAM101667 med 158 barn i åldrarna 6 till 16 år med symtomatisk astma, var kombinationen

av salmeterol/flutikasonpropionat lika effektiv som den dubbla dosen av flutikasonpropionat gällande

symtomkontroll och lungfunktion. Studien var inte utformad för att undersöka effekten på

exacerbationer.

I en 12 veckors studie på barn, i åldrarna 4 till 11 år [n = 257 ], som behandlades antingen med

salmeterol/flutikasonpropionat 50/100 eller med salmeterol 50 mikrogram + flutikasonpropionat 100

mikrogram två gånger dagligen. Bägge behandlingsarmarna upplevde en 14 % ökning av

toppexspirationsflödet samt förbättrad symtompoäng och vid behovsanvändning av salbutamol. Det

fanns inga skillnader mellan de två behandlingsarmarna. Det fanns inga skillnader i

säkerhetsparametrar mellan de två behandlingsarmarna.

I en 12 veckors studie på barn, i åldrarna 4 till 11 år [ n = 203 ] med bestående astma och som var

symtomatisk på inhalerad kortikosteroid. Barnen randomiserades i parallella studiegrupper och

säkerhet var det primära målet. Barnen fick antingen salmeterol/flutikasonpropionat (50/ 100

mikrogram) eller enbart flutikasonpropionat (100 mikrogram) två gånger dagligen. Två barn på

salmeterol/flutikasonpropionat och fem barn på flutikasonpropionat avbröt på grund av förvärrad

astma. Efter 12 veckor hade inga barn i någon av behandlingsgrupperna onormalt låg 24 timmars

urinkortisolutsöndring. Det fanns inga andra skillnader i säkerhetsprofilen mellan behandlingsarmarna

Användning av flutikasonpropionat-innehållande astmaläkemedel under graviditet:

En retrospektiv epidemiologisk observationell kohortstudie där man använde sig av elektroniska

journaler från Storbritannien utfördes för att undersöka risken för allvarliga medfödda missbildningar

efter exponering under första trimestern för enbart inhalerat flutikasonpropionat och salmeterol–

flutikasonpropionat jämfört med inhalerade kortikosteroider utan innehåll av flutikasonpropionat.

Ingen placebokomparator användes i studien.

I astmakohorten bestående av 5 362 graviditeter som exponerats för inhalerade kortikosteroider under

den första trimestern konstaterades 131 allvarliga medfödda missbildningar. 1 612 (30 %) hade

exponerats för flutikasonpropionat eller salmeterol–flutikasonpropionat och hos dessa konstaterades

42 allvarliga medfödda missbildningar. Justerad oddskvot för allvarliga medfödda missbildningar som

diagnostiserades under år 1 var 1,1 (95 % KI: 0,5‑2,3) för flutikasonpropionat-exponerade jämfört med

kvinnor som inte exponerats för inhalerat flutikasonproprionat med måttlig astma och 1,2 (95 % KI:

0,7‑2,0) för kvinnor med betydande till svår astma. Ingen skillnad i risken för allvarlig medfödd

missbildning kunde identifieras efter exponering under första trimestern för enbart flutikasonpropionat

jämfört med salmeterol–flutikasonpropionat. Den absoluta risken för allvarlig medfödd missbildning

för samtliga svårighetsgrader av astma varierade mellan 2,0 och 2,9 per 100 flutikasonpropionat-

exponerade graviditeter, vilket är jämförbart med resultaten från en studie av 15 840 graviditeter utan

exponering för astmabehandling i databasen General Practice Research (2,8 allvarliga medfödda

missbildnings-händelser per 100 graviditeter).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Ur farmakokinetisk synvinkel kan substanserna bedömas var för sig.

Salmeterol:

Salmeterol verkar lokalt i lungan. Plasmanivåer kan därför inte utgöra ett mått på terapeutisk effekt.

Vidare finns endast begränsad farmakokinetisk data tillgänglig för salmeterol på grund av tekniska

svårigheter att mäta substansen i plasma. Detta beror på de låga plasmakoncentrationerna vid

terapeutiska doser (cirka 200 pikogram/ml eller mindre) som uppnås efter inhalation.

Flutikasonpropionat:

Absorption:

Den absoluta biotillgängligheten efter en engångsdos inhalation av flutikasonpropionat hos friska

personer varierar mellan 5–11 % av den nominella dosen beroende på vilken inhalator som används.

Hos astmatiker och KOL-patienter har en lägre grad av systemexponering observerats efter inhalation

av flutikasonpropionat.

Den systemiska absorberingen sker huvudsakligen via lungorna och är initialt snabb men sedan

utdragen. Den del av dosen som sväljs efter inhalation bidrar endast till en låg systemexponering. Den

orala biotillgängligheten är mindre 1 % på grund av låg vattenlöslighet och hög första passage-

metabolism. Systemexponeringen ökar linjärt med ökad inhalerad dos.

Distribution:

Fördelningen av flutikasonpropionat karaktäriseras av högt plasma clearance (cirka 1150 ml/min), en

stor distributionsvolym vid steady state (cirka 300 l) och en terminal halveringstid på ungefär

8 timmar.

Plasmaproteinbindningen är 91 %.

Metabolism:

Flutikasonpropionat elimineras snabbt ur systemkretsloppet. Detta sker främst genom metabolism av

cytokrom P450 CYP 3A4-enzymer till en inaktiv karboxylsyremetabolit. Metaboliter med okänd

struktur har också återfunnits i feces.

Eliminering:

Flutikasonpropionats renala clearance är obetydlig. Mindre än 5 % av dosen utsöndras i urinen,

huvudsakligen som metaboliter. Större delen av dosen utsöndras i feces som metaboliter och

oförändrat läkemedel.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Den enda säkerhetsaspekten för användning hos människor som framkommit vid djurstudier, där

salmeterolxinafoat och flutikasonpropionat administrerats var för sig, är effekter som orsakas av

förstärkta farmakologiska aktiviteter.

I reproduktionsstudier med djur har glukokortikosteroider visat sig kunna ge upphov till

missbildningar av olika slag (gomspaltor, skelettmissbildningar). Dessa resultat av djurstudier

förefaller inte ha någon relevans för människa vid rekommenderade doser. Djurstudier har visat

embryo/fostertoxisk effekt endast vid exponering för höga nivåer salmeterolxinafoat. Vid samtidig

administrering av båda substanserna ökade förekomsten av transposition av navelartär och ofullständig

ossifiering av occipitalbenet hos råttor vid doser som medförde kända glukokortikoidinducerade

missbildningar. Varken salmeterolxinafoat eller flutikasonpropionat har visat någon potential för

genetisk toxicitet.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat.

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Plastinhalator som innehåller en OPA/Al/PVC-Al-folieremsa med 60 avdelade doser pulverblandning.

Förpackningsstorlekar

1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 10 inhalatorer som innehåller 60 doser.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

49081

49082

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2014-01-09

Datum för den senaste förnyelsen: 2018-12-05

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-04-19

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen