Advagraf

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

06-05-2020

Aktiva substanser:
takrolimus
Tillgänglig från:
Astellas Pharma Europe B.V.
ATC-kod:
L04AD02
INN (International namn):
tacrolimus
Terapeutisk grupp:
immunsuppressiva
Terapiområde:
Graftförkastning
Terapeutiska indikationer:
Profylax av transplantationsavstötning hos vuxna njure- eller lever-allograftmottagare. Behandling av allograftavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva läkemedel hos vuxna patienter.
Produktsammanfattning:
Revision: 21
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000712
Tillstånd datum:
2007-04-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000712

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - danska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - franska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - polska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - finska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

06-05-2020

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

31-03-2008

Bipacksedel Bipacksedel - norska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

06-05-2020

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

06-05-2020

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

06-05-2020

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

06-05-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

takrolimus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Advagraf är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Advagraf

Hur du tar Advagraf

Eventuella biverkningar

Hur Advagraf ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Advagraf är och vad det används för

Advagraf innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det är ett immunsuppressivt läkemedel. Efter

en organtransplantation (lever, njure) försöker din kropp att stöta bort det nya organet. Advagraf

används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp, för att den ska acceptera det transplanterade

organet.

Du kan också ges Advagraf mot en pågående avstötningsreaktion hos din transplanterade lever, njure,

ditt hjärta eller annat organ, när annan behandling som du fått inte kunnat kontrollera immunförsvaret

efter din transplantation.

Advagraf används till vuxna.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Advagraf

Ta inte Advagraf

om du är allergisk (överkänslig) mot takrolimus eller något annat innehållsämne i Advagraf

(anges i avsnitt 6).

om du är allergisk mot sirolimus eller mot något makrolidantibiotikum (t.ex. erytromycin,

klaritromycin, josamycin).

Varningar och försiktighet

Prograf och Advagraf innehåller båda den aktiva substansen takrolimus. Advagraf tas dock en gång

dagligen, medan Prograf tas två gånger dagligen. Detta beror på att Advagrafkapslarna har fördröjd

frisättning (långsammare frisättning under längre tid) av takrolimus. Advagraf och Prograf är inte

utbytbara.

Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

om du tar några läkemedel som omnämns nedan under rubriken Andra läkemedel och Advagraf

om du har eller har haft leverproblem

om du har diarré som varar mer än en dag

om du får stark smärta i buken åtföljt eller inte av andra symptom, såsom frossa, feber,

illamående eller kräkning

om du har en förändring av hjärtrytmen, s.k ”QT-förlängning”, som visas i EKG.

Kontakta omedelbart din läkare om du under behandlingen drabbas av:

problem med din syn såsom dimsyn, förändringar i färgseende, svårighet att se detaljer eller om ditt

synfält blir begränsat.

Din läkare kan behöva justera Advagrafdosen.

Du bör ha regelbunden kontakt med din läkare, som emellanåt kan behöva göra tester av blod, urin,

hjärtfunktion och ögon, för att bestämma rätt dos av Advagraf.

Du bör begränsa exponeringen för sol- och UV-ljus (ultraviolett ljus) medan du tar Advagraf. Detta

beror på att immunsuppressiva läkemedel kan öka risken för att få hudcancer. Använd lämplig

skyddande klädsel och solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor.

Barn och ungdomar

Advagraf rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Advagraf

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även

receptfria sådana och naturläkemedel.

Samtidig behandling med Advagraf och ciklosporin (ett annat läkemedel som används för att

motverka avstötning av transplanterade organ) rekommenderas inte.

Blodkoncentrationerna av Advagraf kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåer av

andra läkemedel kan påverkas av att du tar Advagraf, vilket gör att Advagrafdoseringen kan behöva

ökas, minskas eller avbrytas. Du bör speciellt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit

läkemedel såsom:

läkemedel mot svampinfektioner och antibiotika, speciellt så kallade makrolidantibiotika som

används för att behandla infektioner, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol,

klotrimazol och isavukonazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin

letermovir, som används för att förhindra sjukdomar orsakade av CMV (cytomegalovirus hos

människa)

HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), boosterläkemedlet kobicistat och

kombinationstabletter, som används för att behandla HIV-infektion

HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir, boceprevir och kombinationen ombitasvir/ paritaprevir/

ritonavir med eller utan dasabuvir), som används för att behandla hepatit C-infektion

nilotinib och imatinib (som används för att behandla vissa cancerformer)

mykofenolsyra, som används för att dämpa immunförsvaret för att förhindra avstötning av det

transplanterade organet

läkemedel mot magsår och sura uppstötningar (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

läkemedel mot illamående och kräkningar (t.ex. metoklopramid)

cisaprid eller magnesium-aluminiumhydroxid, som används för att behandla halsbränna

p-piller eller andra hormonbehandlingar som innehåller etinylöstradiol, hormonbehandlingar

med danazol

läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem (t.ex. nifedipin, nikardipin, diltiazem och

verapamil)

antiarytmika (amiodaron) läkemedel som används för att behandla arytmier (ojämna hjärtslag)

läkemedel som kallas ”statiner”, som används för att behandla förhöjt kolesterol och

triglycerider

fenytoin och fenobarbital som används för att behandla epilepsi

kortikosteroiderna prednisolon och metylprednisolon, som används för att behandla

inflammationer och dämpa immunförsvaret (t.ex. vid avstötning av det transplanterade organet)

nefazodon som används för att behandla depression

naturläkemedel som innehåller johannesört (

Hypericum perforatum

) eller extrakt av

Schisandra

sphenanthera

Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen (medel mot feber, inflammation och

smärta), amfotericin B (medel mot bakterieinfektioner) eller medel mot virusinfektioner (t.ex.

aciklovir). Dessa kan förvärra njurproblem eller problem i nervsystemet när de tas tillsammans med

Advagraf.

Din läkare måste också veta om du tar kaliumtillskott eller vissa urindrivande medel, som används vid

hjärtsvikt, högt blodtryck och njursjukdomar (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa

medel som används mot feber, inflammation och smärta (så kallade NSAID, t.ex. ibuprofen),

blodförtunnande medel eller oral medicinering för behandling av diabetes medan du tar Advagraf.

Om du behöver vaccineras, så ska du tala om detta för din läkare i förväg.

Advagraf med mat och dryck

Undvik grapefrukt (även som grapefruktjuice) när du behandlas med Advagraf, eftersom det påverkar

läkemedlets blodnivåer.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Advagraf passerar över i bröstmjölk. Därför ska du inte amma medan du tar Advagraf.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller har

problem att se klart efter att du tagit Advagraf. Dessa effekter är vanligare om du även dricker alkohol.

Advagraf innehåller laktos, natrium och lecitin (soja)

Advagraf innehåller laktos (mjölksocker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare

innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

Tryckbläcket som används på Advagrafkapslarna innehåller sojalecitin. Om du är allergisk mot

jordnötter eller soja, kontakta din läkare för att avgöra om du skall använda detta läkemedel.

3.

Hur du tar Advagraf

Ta alltid Advagraf enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Detta läkemedel ska bara förskrivas till dig av läkare med erfarenhet av behandling av transplanterade

patienter.

Försäkra dig om att du får samma takrolimusläkemedel varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte

din transplantationsläkare har beslutat att du skall byta till ett annat takrolimusläkemedel.

Det här läkemedlet skall tas en gång dagligen. Om utseendet på läkemedlet inte är detsamma som

vanligt, eller om doseringsanvisningen har ändrats, tala med läkare eller apotekspersonal så snart som

möjligt för att försäkra dig om att du har fått rätt läkemedel.

Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare och

beräknas efter din kroppsvikt. Startdoserna direkt efter transplantationen är normalt inom intervallet

0,10–0,30 mg per kg kroppsvikt per dygn

beroende på vilket organ som transplanterats. Vid behandling av avstötning kan samma dosering

användas.

Dosen är beroende av ditt allmäntillstånd och på vilket/vilka andra immunsuppressiva läkemedel som

du får.

Efter att du har påbörjat behandlingen med Advagraf kommer din doktor att ta blodprover ofta för att

komma fram till rätt dos. Sedan krävs det regelbundna blodprover som din läkare tar för att fastställa

den rätta dosen och för att från tid till annan justera dosen. Dosen för Advagraf minskas vanligen av

läkaren när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många

kapslar som du ska ta.

Du kommer att behöva ta Advagraf varje dag så länge som du behöver immunsuppression för att

förhindra avstötning av ditt transplanterade organ. Du bör vara i regelbunden kontakt med din läkare.

Advagraf tas oralt en gång dagligen på morgonen. Ta Advagraf på fastande mage eller 2 till 3 timmar

efter en måltid. Vänta minst 1 timme till nästa måltid. Ta kapslarna omedelbart efter att du tagit ut

dem ur blistret. Kapslarna ska sväljas

hela

tillsammans med ett glas vatten. Svälj inte torkmedlet som

ligger i aluminiumomslaget.

Om du har tagit för stor mängd av Advagraf

Om du av misstag har tagit för mycket av Advagraf, kontakta din läkare eller närmaste

akutmottagning på sjukhus omedelbart.

Om du har glömt att ta Advagraf

Om du glömt att ta din dos av Advagraf kapslar på morgonen, ta dem så snart som möjligt samma dag.

Ta inte dubbel dos nästa morgon.

Om du slutar att ta Advagraf

Att avsluta behandlingen med Advagraf kan öka risken för avstötning av ditt transplanterade organ.

Sluta inte med din behandling så länge din läkare inte säger till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Advagraf orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Advagraf försvagar kroppens försvarsmekanismer (immunförsvaret), vilket gör att kroppens förmåga

att bekämpa infektioner blir sämre. När du tar Advagraf kan du därför få fler infektioner än vanligt.

Allvarliga biverkningar har rapporterats, inklusive allergiska och anafylaktiska reaktioner. Godartade

och elakartade tumörer har rapporterats vid behandling med Advagraf.

Fall av ren erytrocytaplasi (mycket allvarlig minskning av antalet röda blodkroppar), agranulocytos

(allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar), hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar

på grund av ökad nedbrytning) och febril neutropeni (en minskning av de vita blodcellerna som

bekämpar infektion, tillsammans med feber) har rapporterats. Det är inte exakt känt hur ofta dessa

biverkningar uppstår.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Ökat blodsocker, diabetes mellitus, ökat kalium i blodet

Sömnsvårigheter

Darrningar, huvudvärk

Ökat blodtryck

Onormala leverfunktionstester

Diarré, illamående

Njurproblem

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Minskat antal blodkroppar (blodplättar, röda eller vita blodkroppar), ökat antal vita

blodkroppar, ändringar i antal röda blodkroppar (sett i blodprover)

Minskat magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, ökad mängd vätska i

kroppen, ökad mängd urinsyra eller fetter i blodet, minskad aptit, ökad syrahalt i blodet, andra

förändringar i blodsalter (sett i blodprover)

Oro, förvirring och svårigheter att orientera sig, depression, humörändringar, mardrömmar,

hallucinationer, mentala sjukdomar

Kramper, medvetandestörningar, myrkrypningar eller domningar (ibland smärtsamma) i händer

och fötter, yrsel, minskad skrivförmåga, rubbningar i nervsystemet

Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsjukdomar

Öronringningar

Minskat blodflöde i hjärtats kärl, snabbare hjärtslag

Blödning, delvis eller fullständig blockering av blodkärl, minskat blodtryck

Andfåddhet, förändringar i lungorna, vätskeansamling runt lungan, inflammation i svalget,

hosta, influensaliknande symtom

Magproblem, såsom inflammation eller sår som orsakar buksmärtor eller diarré, blödning i

magsäcken eller inflammation eller sår i munnen, vätskeansamling i buken, kräkningar,

buksmärtor, matsmältningsproblem, förstoppning, väderspänningar, gasbildning, lös avföring

Gallgångsbesvär, gulfärgning i huden på grund av leverproblem, skador i levervävnad och

leverinflammation

Klåda, utslag, håravfall, akne, ökad svettning

Smärta i leder, lemmar, rygg och fötter, muskelryckningar

Otillräcklig funktion hos njurarna, minskad urinproduktion, försämrad eller smärtsam urinering

Allmän svaghet, feber, vätskeansamling i kroppen, smärta och obehag, ökning av alkaliska

fosfataser i blodet, viktuppgång, känsla av störd temperaturuppfattning

Otillräcklig funktion hos det transplanterade organet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Förändringar i blodets levringsförmåga, minskning i antalet av alla sorters blodkroppar (sett i

blodprover)

Uttorkning, oförmåga att kasta vatten

Onormala blodprovsresultat: minskat protein eller socker, ökat fosfat, ökning av enzymet

laktatdehydrogenas

Koma, hjärnblödning, stroke, förlamning, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter,

minnesproblem

Grumling i ögats lins, försämrad hörsel

Oregelbundna hjärtslag, hjärtstillestånd, minskad kraft hos hjärtat, sjukdom i hjärtmuskeln,

förstoring av hjärtmuskeln, kraftigare hjärtslag, onormalt EKG, onormal hjärtfrekvens och puls

Blodpropp i en ven i ben eller arm, chock

Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

Hinder i tarmpassagen, ökad blodnivå av enzymet amylas, uppstötningar av innehåll från

magsäcken till halsen, förlångsammad tömning av magsäcken

Hudinflammation, brännande känsla i solen

Ledsjukdomar

Smärtsamma menstruationer och onormala menstruationsblödningar

Nedsatt funktion hos flera organ, influensaliknande symtom, ökad känslighet för värme och

kyla, tryck över bröstet, nervositet eller onormal känsla, viktminskning

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Små hudblödningar på grund av blodproppar

Ökad muskelstelhet

Blindhet, dövhet

Ansamling av vätska runt hjärtat

Akuta andningssvårigheter

Cystbildning i bukspottkörteln

Problem med blodflödet i levern

Allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen, ökad behåring

Törst, fall, känsla av tryck över bröstet, minskad rörelseförmåga, sår

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Muskelsvaghet

Onormalt ekokardiogram (EKG)

Leversvikt

Smärtsam urinering med blod i urinen

Ökad mängd fettvävnad

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Synnervspåverkan (optisk neuropati)

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Advagraf ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad. Använd alla depotkapslarna inom ett år efter att aluminiumomslaget öppnats.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är takrolimus.

En kapsel Advagraf 0,5 mg innehåller 0,5 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Advagraf 1 mg innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Advagraf 3 mg innehåller 3 mg takrolimus (som monohydrat).

En kapsel Advagraf 5 mg innehåller 5 mg takrolimus (som monohydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll:

hypromellos, etylcellulosa, laktos, magnesiumstearat.

Kapselhölje:

titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172),

natriumlaurilsulfat, gelatin.

Tryckbläck:

shellack, lecitin (soja), simetikon, röd järnoxid (E 172), hydroxipropylcellulosa.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar är hårda gelatinkapslar märkta med ”0.5 mg” i rött på det

ljusgula kapsellocket och ”

647” på den orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt

pulver.

Advagraf 0,5 mg tillhandahålls i blisterkartor eller perforerat endosblister med 10 kapslar i ett

skyddande folieomslag, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50 och 100 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1 och 100x1 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i perforerat endosblister.

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar är hårda gelatinkapslar märkta med ”1 mg” i rött på det vita

kapsellocket och ”

677” på den orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 1 mg tillhandahålls i blisterkartor eller perforerat endosblister med 10 kapslar i ett

skyddande folieomslag, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50, 60 och 100 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1, 60x1 och 100x1 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i perforerat endosblister.

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar är hårda gelatinkapslar märkta med ”3 mg” i rött på det oranga

kapsellocket och ”

637” på den orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 3 mg tillhandahålls i blisterkartor eller perforerat endosblister med 10 kapslar i ett

skyddande folieomslag, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50 och 100 depotkapslar

finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1 och 100x1 hårda depotkapslar finns

tillgängliga i perforerat endosblister.

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar är hårda gelatinkapslar märkta med ”5 mg” på det gråröda

kapsellocket och ”

687” på den orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 5 mg tillhandahålls i blisterkartor eller perforerat endosblister med 10 kapslar i ett

skyddande folieomslag, som innehåller torkmedel. Förpackningar med 30, 50 och 100 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i blister och förpackningar med 30x1, 50x1 och 100x1 hårda

depotkapslar finns tillgängliga i perforerat endosblister.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Nederländerna

Tillverkare:

Astellas Ireland Co., Ltd.

Killorglin, County Kerry, V93FC86

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel.: +370 37 408 681

Faks.: +370 37 408 682

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: + 359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V.Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 221 401 500

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: + 45 43 430355

Malta

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel. +372 6 056 014

Fax +372 6 056 011

Norge

Astellas Pharma

Tlf: + 47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: +30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: + 34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 (0) 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o

Tel: +386 (0) 14011 400

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.,

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: + 39 (0)2 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: + 358 9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 44 (0) 203 379 8700

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

En hård depotkapsel innehåller 0,5 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt: en kapsel innehåller 51,09 mg laktos.

Varje kapsel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg).

Tryckbläcket som används för att märka kapseln innehåller spårmängder av sojalecitin

(0,48 % av den totala tryckbläckskompositionen).

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

En hård depotkapsel innehåller 1 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt: en kapsel innehåller 102,17 mg laktos.

Varje kapsel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg).

Tryckbläcket som används för att märka kapseln innehåller spårmängder av sojalecitin

(0,48 % av den totala tryckbläckskompositionen).

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

En hård depotkapsel innehåller 3 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt: en kapsel innehåller 306,52 mg laktos.

Varje kapsel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg).

Tryckbläcket som används för att märka kapseln innehåller spårmängder av sojalecitin

(0,48 % av den totala tryckbläckskompositionen).

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

En hård depotkapsel innehåller 5 mg takrolimus (som monohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt: en kapsel innehåller 510,9 mg laktos.

Varje kapsel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg).

Tryckbläcket som används för att märka kapseln innehåller spårmängder av sojalecitin

(0,48 % av den totala tryckbläckskompositionen).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Hård depotkapsel.

Advagraf 0,5 mg hårda depotkapslar

Gelatinkapslar märkta med ”0.5 mg” i rött på det ljusgula kapsellocket och ”

647” på den

orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 1 mg hårda depotkapslar

Gelatinkapslar märkta med ”1 mg” i rött på det vita kapsellocket och ”

677” på den orangefärgade

underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 3 mg hårda depotkapslar

Gelatinkapslar märkta med ”3 mg” i rött på det oranga kapsellocket och ”

637” på den

orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

Advagraf 5 mg hårda depotkapslar

Gelatinkapslar märkta med ”5 mg” i rött på det gråröda kapsellocket och ”

687” på den

orangefärgade underdelen av kapseln, som innehåller vitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantationspatienter.

Behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunsuppressiva

läkemedel hos vuxna patienter.

4.2

Dosering och administreringssätt

Advagraf är en oral beredning av takrolimus som tas en gång dagligen. Behandling med Advagraf

kräver noggranna kontroller av adekvat utbildad och utrustad personal. Endast läkare med erfarenhet

av immunsuppressiv terapi och vård av organtransplanterade patienter skall förskriva detta läkemedel

och initiera ändringar i den immunsuppressiva behandlingen.

Byte mellan olika orala beredningar av takrolimus skall inte göras utan klinisk övervakning.

Ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat byte mellan olika orala takrolimusberedningar med olika

frisättningsegenskaper är riskabelt. Detta kan leda till avstötning av det transplanterade organet eller

ökad biverkningsincidens, inklusive över- eller underimmunsuppression, på grund av kliniskt

relevanta skillnader i den systemiska exponeringen för takrolimus. Patienter bör bibehålla behandling

med samma takrolimusberedningsform och den därtill hörande doseringsregimen. Byte av

beredningsform och ändringar i doseringsregimen bör bara ske under noggrann övervakning av

transplantationsspecialist (se avsnitt 4.4 och 4.8). Efter ett byte från en beredningsform till en annan,

måste terapeutisk övervakning ske och dosjustering göras, för att försäkra sig om att

systemexponeringen för takrolimus bibehålls.

Dosering

De nedan angivna initialdoserna är avsedda endast som en vägledning. Advagraf ges rutinmässigt

tillsammans med andra immunsuppressiva medel under den initiala postoperativa perioden. Dosen för

Advagraf kan variera beroende på vald immunsuppressiv regim. Dosen för Advagraf skall primärt

baseras på klinisk bedömning av avstötning och tolerans hos varje enskild patient och med hjälp av

övervakning av blodkoncentrationer (se nedan under ”Terapiövervakning”). Vid tydliga kliniska

tecknen på avstötning bör man överväga en ändring i den immunsuppressiva regimen.

Hos patienter som njur- eller levertransplanterats för första gången var AUC

0-24

för takrolimus dag 1

30 % respektive 50 % lägre för Advagraf, jämfört med kapslar med direkt frisättning (Prograf) vid

ekvivalenta doser. Vid dag 4 var systemexponeringen för de båda beredningarna, mätt som dalvärden,

jämförbar hos både njur- och levertransplantationspatienter. Noggrann och frekvent monitorering av

dalvärdena för takrolimus rekommenderas under de första två veckorna efter transplantation med

Advagraf för att säkerställa adekvat läkemedelsexponering under perioden direkt efter transplantation.

Eftersom takrolimus är en substans med lågt clearance kan det ta flera dagar innan steady state erhålls

efter dosjustering.

För att förhindra avstötning av transplantat måste immunsuppressionen upprätthållas och därför kan

ingen begränsning av behandlingstiden vid oral behandling ges.

Profylax mot njurtransplantatavstötning

Behandling med Advagraf bör påbörjas med 0,20 – 0,30 mg/kg/dygn, givet som en daglig dos på

morgonen. Administreringen bör påbörjas inom 24 timmar efter avslutad kirurgi.

Doserna för Advagraf minskas vanligen under perioden efter transplantation. I vissa fall är det möjligt

att sätta ut annan samtidig immunsuppressiv behandling, vilket leder till Advagraf-behandling som

monoterapi. Förändringar i patientens tillstånd efter transplantationen kan förändra farmakokinetiken

hos takrolimus och kan kräva ytterligare dosjusteringar.

Profylax mot levertransplantatavstötning

Behandling med Advagraf bör påbörjas med 0,10 - 0,20 mg/kg/dygn, givet som en daglig dos på

morgonen. Administreringen bör påbörjas ca 12 –18 timmar efter avslutad kirurgi.

Doserna för Advagraf minskas vanligen under perioden efter transplantation. I vissa fall är det möjligt

att sätta ut annan samtidig immunsuppressiv behandling, vilket leder till monoterapi med Advagraf.

Förbättring av patientens tillstånd efter transplantationen kan förändra farmakokinetiken hos

takrolimus och kan kräva ytterligare dosjusteringar.

Överföring av Prograf-behandlade patienter till Advagraf

Transplantationspatienter som underhållsbehandlas med Prograf kapslar två gånger dagligen och som

behöver överföras till Advagraf en gång dagligen kan föras över på en 1:1 (mg:mg) basis för den

totala dygnsdosen. Advagraf skall ges på morgonen.

Hos stabila patienter som överförts från Prograf kapslar (två gånger dagligen) till Advagraf (en gång

dagligen) på en 1:1 basis (mg:mg) för den totala dygnsdosen, var systemexponeringen för takrolimus

(AUC

0-24

) för Advagraf ungefär 10 % lägre än den var för Prograf. Sambandet mellan dalvärdena för

takrolimus (C

) och systemexponeringen (AUC

0-24

) för Advagraf är likvärdigt med det för Prograf.

Vid överföring från Prograf kapslar till Advagraf, skall dalvärdena för takrolimus kontrolleras före

överföring och inom två veckor efter överföring. Efter överföring skall dalvärdena för takrolimus

övervakas och vid behov bör dosjustering göras för att upprätthålla liknande systemexponering.

Dosjusteringar skall göras för att säkerställa att liknande systemexponering upprätthålls.

Överföring från ciklosporin till takrolimus

Försiktighet skall iakttas när patienter överförs från ciklosporin till takrolimusbaserad terapi (se

avsnitt 4.4 och 4.5). Samtidig behandling med ciklosporin och takrolimus rekommenderas inte.

Advagraf insätts först efter bedömning av ciklosporinkoncentrationen i blod och patientens kliniska

tillstånd. Vid förhöjda blodkoncentrationer av ciklosporin bör man avvakta med insättande av

Advagraf. I kliniskt bruk har takrolimusbaserad behandling insatts 12-24 timmar efter den sista

ciklosporindosen. Ciklosporinkoncentrationerna i blod bör följas efter överföring eftersom clearance

för ciklosporin kan påverkas.

Behandling av avstötning

Ökade doser av takrolimus, tillägg av kortikosteroidbehandling och insättning av korta

behandlingsperioder med mono-/polyklonala antikroppar har alla använts för att hantera

avstötningsepisoder. Vid tecken på toxicitet, såsom allvarliga biverkningar (se avsnitt 4.8), kan

Advagraf-dosen behöva minskas.

Behandling av transplantatavstötning efter njur- eller levertransplantation

Vid överföring från andra immunsuppressiva till Advagraf en gång dagligen bör behandlingen

påbörjas med den initialdos som rekommenderas vid njur- respektive levertransplantation för profylax

mot transplantatavstötning.

Behandling av transplantatavstötning efter hjärttransplantation

Hos vuxna patienter som överförs till Advagraf bör en initialdos på 0,15 mg/kg/dygn ges en gång

dagligen på morgonen.

Behandling av transplantatavstötning efter andra organtransplantationer

Det finns ingen klinisk erfarenhet för Advagraf hos lung-, pankreas- eller tarmtransplanterade

patienter, men Prograf har använts hos lungtransplanterade patienter med en oral initialdos på 0,10 –

0,15 mg/kg/dygn, hos pankreastransplanterade patienter med en oral initialdos på 0,2 mg/kg/dygn och

vid tarmtransplantation med en oral initialdos på 0,3 mg/kg/dygn.

Terapiövervakning

Dosen skall primärt baseras på klinisk bedömning av avstötning och tolerans för varje enskild patient

med hjälp av monitorering av dalvärden för takrolimus i helblod.

Som hjälp för optimering av dosen finns flera immunologiska metoder för bestämning av

takrolimuskoncentrationer i helblod tillgängliga. Vid jämförelse av koncentrationer i publicerad

litteratur med individuella värden erhållna vid kliniskt bruk bör man vara försiktig och känna till de

använda analysmetoderna. I nuvarande klinisk praxis övervakas koncentrationerna i helblod med

immunologiska bestämningsmetoder. Sambandet mellan dalvärdena för takrolimus (C

) och

systemexponeringen (AUC

0-24

) är likvärdigt för Advagraf och Prograf.

Kontroll av dalvärden för takrolimuskoncentrationerna i blodet rekommenderas under den tidiga post-

operativa perioden. Dalvärdena för takrolimus bör bestämmas ca 24 timmar efter den senaste

Advagraf-dosen, alldeles före nästa dos. Frekvent monitorering av dalvärdena för takrolimus

rekommenderas under de första två veckorna efter transplantation, följt av periodvis uppföljning vid

underhållsbehandling. Dalvärdena för takrolimus i blod skall också monitoreras noggrant efter

överföring från Prograf till Advagraf, dosjustering, ändringar i immunsuppressiv regim, eller vid

samtidig administrering av substanser som kan ändra takrolimuskoncentrationerna i helblod (se

avsnitt 4.5). Kontrollfrekvensen för koncentrationsbestämning i blodet bestäms av det kliniska

behovet. I och med att takrolimus är en substans med lågt clearance kan det ta flera dagar innan önskat

steady state erhålls efter dosjustering.

Data från kliniska studier tyder på att en majoritet av patienterna kan behandlas tillfredsställande om

dalvärden för takrolimus hålls vid under 20 ng/ml. Det är nödvändigt att ta hänsyn till patientens

kliniska tillstånd när nivåerna i helblod bedöms. Vid kliniskt bruk har dalvärdena i helblod varit inom

intervallen 5-20 ng/ml hos levertransplantationspatienter och 10-20 ng/ml hos njur- och

hjärttransplantationspatienter under perioden direkt efter transplantation. Därefter, vid

underhållsbehandling har koncentrationerna i blodet vanligen varit inom intervallet 5-15 ng/ml hos

lever-, njur- och hjärttransplantationspatienter.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt leverfunktion

Dosreduktion kan krävas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion för att bibehålla

rekommenderade dalvärden för takrolimus i blod.

Nedsatt njurfunktion

Eftersom farmakokinetiken hos takrolimus inte påverkas av njurfunktionen (se avsnitt 5.2), är

dosjustering inte nödvändig, men eftersom takrolimus är potentiellt nefrotoxiskt bör njurfunktionen

övervakas noggrant (inklusive fortlöpande bestämning av serumkreatininkoncentrationerna, beräkning

av kreatininclearance och övervakning av urinflöde).

Ras

Jämfört med kaukasier, kan svarta patienter behöva högre doser av takrolimus för att erhålla

likvärdiga dalvärden.

Kön

Det finns inga bevis för att manliga och kvinnliga patienter skulle kräva olika doser för att erhålla

likvärdiga dalvärden.

Äldre patienter

Tillgänglig erfarenhet tyder inte på att dosjustering krävs hos äldre människor.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn under 18 år har ännu inte fastställts.

Begränsade data finns tillgängliga men någon doseringsrekommendation kan inte fastställas.

Administreringssätt

Advagraf är en oral takrolimusberedning, som tas en gång dagligen. Den orala dygnsdosen av

Advagraf bör tas en gång dagligen på morgonen. Advagraf hårda depotkapslar skall intas direkt efter

att de tagits ut från blisterförpackningen. Patienten bör rådas att inte svälja torkmedlet. Kapslarna

skall sväljas

hela

tillsammans med vätska (helst vatten). Advagraf skall normalt ges på tom mage eller

minst 1 timme före eller 2-3 timmar efter en måltid för att erhålla maximal absorption (se avsnitt 5.2).

En glömd morgondos skall tas så snart som möjligt samma dag. Dubbel dos skall inte tas nästa

morgon.

Hos patienter som inte kan inta läkemedel oralt direkt efter transplantation kan takrolimusbehandling

påbörjas intravenöst (se produktresumén för Prograf 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning)

med en dos på ungefär 1/5 av den rekommenderade orala dosen för motsvarande indikation.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot takrolimus eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Överkänslighet mot andra makrolider

4.4

Varningar och försiktighet

Felmedicinering, inklusive ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat byte mellan takrolimusberedningar

med direkt respektive fördröjd frisättning, har setts. Detta har lett till allvarliga biverkningar, inklusive

avstötning av det transplanterade organet och andra biverkningar som kan vara en följd av antingen

under- eller överexponering för takrolimus. Patienter bör bibehålla behandling med samma

takrolimusberedningsform och den därtill hörande doseringsregimen. Byte av beredningsform och

ändringar i doseringsregimen bör bara ske under noggrann övervakning av transplantationsspecialist

(se avsnitt 4.2 och 4.8).

Advagraf rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år, på grund av att säkerhets- och

effektdata är begränsade.

För behandling av transplantatavstötning hos vuxna, som är resistent mot behandling med andra

immunsuppressiva läkemedel finns det ännu inte några kliniska data för depotberedningen Advagraf.

För profylax mot transplantatavstötning hos vuxna hjärttransplantationspatienter finns det ännu inte

några kliniska data för Advagraf.

Regelbundna kontroller skall göras av följande variabler under den tidiga postoperativa perioden:

blodtryck, EKG, neurologisk status och synstatus, fasteblodsockernivåer, elektrolyter (speciellt

kalium), lever- och njurfunktionstester, hematologiska parametrar, koagulationsvärden samt

plasmaproteinbestämningar. Vid kliniskt relevanta avvikelser skall justering av den

immunsuppressiva terapin övervägas.

När läkemedelssubstanser med interaktionspotential (se avsnitt 4.5), särskilt kraftiga CYP3A4-

inhibitorer (såsom telaprevir, boceprevir, ritonavir, ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol,

telitromycin och klaritromycin) eller CYP3A4-inducerare (såsom rifampicin och rifabutin),

kombineras med takrolimus, bör takrolimushalten i blodet övervakas för att vid behov justera

takrolimusdosen så att en likvärdig takrolimusexponering bibehålls.

Växtbaserade produkter som innehåller johannesört (

Hypericum perforatum

) eller andra växtbaserade

produkter skall undvikas under behandling med Advagraf på grund av risken för interaktioner som

kan leda till antingen minskade blodkoncentrationer av takrolimus och minskad klinisk effekt av

takrolimus eller en ökning av blodkoncentrationer för takrolimus och risk för takrolimus toxicitet (se

avsnitt 4.5).

Samtidig behandling med ciklosporin och takrolimus bör undvikas och försiktighet bör iakttas när

takrolimus ges till patienter som tidigare behandlats med ciklosporin (se avsnitt 4.2 och 4.5).

Högt intag av kalium eller kaliumsparande diuretika bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Vid vissa kombinationer av takrolimus med läkemedel som är kända för att vara nefrotoxiska eller

neurotoxiska, kan dessa effekter förstärkas (se avsnitt 4.5).

Immunsuppressiva medel kan påverka svaret på vaccination, och vaccinationer under

takrolimusbehandling kan vara mindre effektiva. Användning av levande försvagade vacciner bör

undvikas.

Gastrointestinal sjukdom

Gastrointestinal perforation har rapporterats hos patienter som behandlats med takromilus. Då

gastrointestinal perforation är en medicinsk nödsituation som kan leda till allvarligt eller livshotande

tillstånd, bör lämpliga behandlingar övervägas omedelbart efter att misstänkta symtom eller tecken

uppstår.

Eftersom takrolimusnivåerna i blodet kan förändras signifikant vid diarré, rekommenderas extra

uppföljning av takrolimuskoncentrationerna under episoder av diarré.

Hjärtsjukdom

Kammarhypertrofi och/eller septumhypertrofi, vilket rapporterats som kardiomyopati, har rapporterats

i sällsynta fall hos patienter som behandlats med Prograf och kan även uppträda med Advagraf. I

flertalet fall har tillståndet varit reversibelt och har förekommit då dalvärdena för takrolimus i blodet

varit långt över rekommenderade maximala värden. Andra faktorer som observerats öka risken för

dessa kliniska tillstånd inkluderar existerande hjärtsjukdom, bruk av kortikosteroider, hypertoni,

nedsatt njur- eller leverfunktion, infektioner, vätskeretention och ödem. Således bör högriskpatienter,

som får avsevärd immunsuppression kontrolleras t.ex. med ekokardiografi eller EKG före och efter

transplantation (t.ex. initialt vid 3 månader och sedan 9-12 månader efter transplantation). Om

förändringar uppstår bör reduktion av Advagraf-dosen eller byte av behandling till annat

immunsuppressivt medel övervägas. Takrolimus kan förlänga QT-intervallet och kan orsaka

Torsades

de Pointes

. Försiktighet bör iakttas hos patienter med riskfaktorer för QT-förlängning, hos patienter

med historik av eller misstänkt medfödd QT-förlängning, kronisk hjärtinsufficiens, bradyarytmier och

elektrolytrubbningar. Försiktighet skall också iakttas hos patienter som diagnostiserats med eller

misstänks ha medfödd långt QT- syndrom eller förvärvad QT-förlängning eller hos patienter som

samtidigt behandlas med andra läkemedel kända för att orsaka förlängning av QT-intervallet, orsaka

elektrolytrubbningar eller kända för att öka takrolimusexponeringen (se avsnitt 4.5).

Lymfoproliferativa sjukdomar och maligniteter

Epstein-Barr-virus (EBV)-associerade lymfoproliferativa sjukdomar har rapporterats hos patienter i

samband med behandling med takrolimus (se avsnitt 4.8). Samtidig behandling med

immunsuppressiva läkemedel såsom antilymfocytantikroppar (t.ex. basiliximab, daclizumab) ökar

risken för EBV-associerade lymfoproliferativa sjukdomar. EBV-Viral Capsid Antigen (VCA)-

negativa patienter har rapporterats ha ökad risk för utveckling av lymfoproliferativa sjukdomar. EBV-

VCA-serologin bör därför kontrolleras hos denna patientgrupp innan behandling med Advagraf

påbörjas. Under behandlingen rekommenderas noggrann kontroll med EBV-PCR. Positivt EBV-PCR

kan kvarstå under månader och är i sig inte indikativt för lymfoproliferativ sjukdom eller lymfom.

Liksom för andra potenta immunsuppressiva substanser är risken för sekundär cancer okänd (se

avsnitt 4.8).

Liksom vid behandling med andra immunsuppressiva läkemedel bör exponeringen för solljus och UV-

ljus begränsas genom användning av täckande klädsel och solskyddsmedel med hög skyddsfaktor, på

grund av den möjliga risken för maligna hudförändringar.

Infektioner inklusive opportunistiska infektioner

Patienter som behandlas med immunsuppressiva läkemedel, inklusive Advagraf, löper ökad risk för

infektioner inklusive opportunistiska infektioner (orsakade av bakterier, svampar, virus och protozoer)

t.ex. nefropati orsakad av BK-virus och progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) i samband

med JC-virusinfektion. Patienter har också ökad risk för infektioner med virushepatit (t.ex.

reaktivering av hepatit B och C och ny infektion samt hepatit E, som kan bli kronisk). Dessa

infektioner förekommer ofta i samband med stark immunsuppression och kan leda till allvarliga eller

fatala tillstånd som läkaren bör överväga i differentialdiagnostiken hos immunsupprimerade patienter

med progressiv försämring av lever- eller njurfunktionen eller neurologiska symtom. Förebyggande

och hantering bör ske i enlighet med lämplig klinisk vägledning.

Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES)

Patienter som behandlas med takrolimus har rapporterats utveckla posteriort reversibelt

encefalopatisyndrom (PRES). Om patienter som tar takrolimus får symtom som tyder på PRES, t.ex.

huvudvärk, ändrad mental status, krampanfall och synstörningar, bör en röntgenundersökning (t.ex.

MR) göras. Om PRES diagnostiseras, rekommenderas adekvat blodtrycks- och anfallskontroll samt

omedelbar utsättning av systemisk takrolimusbehandling. De flesta patienterna tillfrisknar fullständigt

efter att lämpliga åtgärder har vidtagits.

Ögonsjukdom

Ögonsjukdom, i vissa fall progredierande till synförlust, har rapporterats hos patienter som behandlats

med takrolimus. I vissa fall har tillbakagång rapporterats efter byte till annan immunosuppression.

Patienten skall uppmanas att rapportera förändringar i synskärpa eller färgseende, vid dimsyn eller

synfältsdefekt, och i sådana fall rekommenderas en snabb utvärdering med remiss till en ögonläkare

vid behov.

Ren erytrocytaplasi

Fall av ren erytrocytaplasi (PRCA) har rapporterats hos patienter som behandlats med takrolimus. Hos

alla patienterna rapporterades riskfaktorer för PRCA såsom parvovirus B19-infektion, underliggande

sjukdom eller samtidiga läkemedel som associerats med PRCA.

Särskilda patientgrupper

Erfarenheterna från behandling av icke-kaukasiska patienter och patienter med förhöjd immunologisk

risk (t.ex. omtransplantation, påvisade panelreaktiva antikroppar, PRA) är begränsade.

Dosreduktion kan krävas hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2).

Hjälpämnen

Advagraf kapslar innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte

använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Tryckbläcket som används för att märka Advagraf kapslar innehåller sojalecitin. För patienter som är

överkänsliga mot jordnötter eller soja, bör risken för och graden av överkänslighet vägas mot fördelen

av att använda Advagraf.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Systemiskt tillgängligt takrolimus metaboliseras via CYP3A4 i levern. Det finns också bevis för

gastrointestinal metabolism via CYP3A4 i tarmväggen. Samtidig användning av substanser som är

kända för att hämma eller inducera CYP3A4 kan påverka metabolismen av takrolimus och därmed

öka eller minska blodkoncentrationerna av takrolimus.

Blodnivåerna av takrolimus, såväl som QT-förlängning (med EKG), njurfunktionen och andra

biverkningar, bör alltid övervakas noggrant när substanser som har en potential att påverka CYP3A4-

metabolismen, eller på annat sätt påverka blodnivåerna av takrolimus, används samtidigt, och

takrolimusdoseringen bör avbrytas eller justeras på lämpligt sätt för att upprätthålla likvärdig

takrolimusexponering (se avsnitt 4.2 och 4.4).

CYP3A4-inhibitorer som har potential att öka takrolimusnivåerna i blodet

Följande substanser har kliniskt visats öka blodkoncentrationerna av takrolimus:

Kliniskt relevanta interaktioner har observerats med antimykotika såsom ketokonazol, flukonazol,

itrakonazol, vorikonazol och isavukonazol, makrolidantibiotikumet erytromycin, HIV-

proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir), HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir,

boceprevir, och kombinationen av ombitasvir och paritaprevir med ritonavir, vid användning med och

utan dasabuvir),

eller det CMV-antivirala letermovir, den farmakokinetiska förstärkaren kobicistat och

tyrosinkinashämmarna nilotinib och imatinib. Samtidig användning av dessa substanser kan kräva

dosreduktion för takrolimus hos nästan alla patienter. Farmakokinetiska studier har visat att ökningen

i blodnivåerna huvudsakligen är ett resultat av ökad biotillgänglighet av takrolimus på grund av

hämning av den gastrointestinala metabolismen. Effekten på hepatiskt clearance är mindre uttalad.

Mindre uttalade interaktioner har observerats med klotrimazol, klaritromycin, josamycin, nifedipin,

nikardipin, diltiazem, verapamil, amiodaron, danazol, etinylöstradiol, omeprazol, nefazodon och

(kinesiska) naturläkemedel som innehåller extrakt av

Schisandra sphenanthera

Följande substanser har visats vara potentiella hämmare av takrolimusmetabolismen

in vitro:

bromokriptin, dapson, ergotamin, gestoden, kinidin, kortison, lidokain, mefenytoin, mikonazol,

midazolam, nilvadipin, noretindron, tamoxifen, (triacetyl) oleandomycin.

Grapefruktjuice har rapporterats öka blodnivån för takrolimus och bör därför undvikas.

Lansoprazol och ciklosporin kan möjligen hämma CYP3A4-metabolismen av takrolimus och

därigenom öka koncentrationerna av takrolimus i helblod.

Andra interaktioner som kan leda till ökade takrolimusnivåer i blodet

Takrolimus har en omfattande bindning till plasmaproteiner. Möjliga interaktioner med andra aktiva

substanser, som är kända för att ha en hög affinitet till plasmaproteiner, bör övervägas (t.ex. NSAID,

orala antikoagulantia eller orala antidiabetika).

Andra möjliga interaktioner som kan öka systemexponeringen för takrolimus är prokinetiska medel

(såsom metoklopramid och cisaprid), cimetidin och magnesium-aluminiumhydroxid.

CYP3A4-inducerare som kan leda till minskade takrolimusnivåer i blodet

Följande substanser har kliniskt visats minska blodkoncentrationerna av takrolimus:

Kliniskt relevanta interaktioner har observerats för rifampicin, fenytoin och johannesört (

Hypericum

perforatum

) som kan kräva ökade takrolimusdoser hos nästan alla patienter. Kliniskt signifikanta

interaktioner har även observerats för fenobarbital. Underhållsdoser av kortikosteroider har visats

minska blodnivåerna av takrolimus.

Högdoserat prednisolon eller metylprednisolon som administreras för behandling av akut avstötning

har en potential att öka eller minska blodnivåerna av takrolimus.

Karbamazepin, metamizol och isoniazid har en potential att minska takrolimuskoncentrationerna.

Takrolimus effekt på andra läkemedels metabolism

Takrolimus är en känd CYP3A4-hämmare och därför kan samtidig användning av takrolimus

tillsammans med andra läkemedel som man vet metaboliseras via CYP3A4 påverka metabolismen av

dessa läkemedel. Halveringstiden för ciklosporin är förlängd när takrolimus ges samtidigt. Dessutom

kan synergistiska/additiva nefrotoxiska effekter uppträda. Av dessa skäl bör inte ciklosporin och

takrolimus ges samtidigt och försiktighet skall iakttas när takrolimus ges till patienter som tidigare fått

ciklosporin (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Takrolimus har visats öka blodkoncentrationerna av fenytoin.

Eftersom takrolimus kan minska clearance för steroidbaserade antikonceptionella medel, vilket leder

till ökad hormonexponering, skall särskild försiktighet iakttas vid beslut om preventivmetoder.

Begränsad information finns kring interaktioner mellan takrolimus och statiner. Kliniska data tyder på

att farmakokinetiken hos statinerna i huvudsak är oförändrad vid samtidig administrering av

takrolimus.

Djurexperimentella data har visat att takrolimus kan tänkas minska clearance och öka

halveringstiderna för pentobarbital och fenazon.

Mykofenolsyra. Försiktighet skall iakttas vid byte av kombinationsbehandling från ciklosporin, som

påverkar det enterohepatiska kretsloppet av mykofenolsyra, till takrolimus, som saknar denna effekt,

eftersom detta kan leda till förändringar av mykofenolsyraexponeringen. Läkemedel som påverkar det

enterohepatiska kretsloppet av mykofenolsyra kan potentiellt sänka plasmanivåerna och även effekten

av mykofenolsyra. Terapeutisk läkemedelsövervakning av mykofenolsyra kan vara lämplig vid byte

från ciklosporin till takrolimus eller

vice versa

Andra interaktioner som leder till kliniskt skadliga effekter

Samtidig användning av takrolimus och läkemedel som är kända för att vara nefrotoxiska eller

neurotoxiska kan förstärka dessa effekter (t.ex. aminoglykosider, gyrashämmare, vankomycin,

trimetoprim/sulfametoxazol, NSAID läkemedel, ganciklovir eller aciklovir).

Förstärkt nefrotoxicitet har observerats efter administrering av amfotericin B och ibuprofen

tillsammans med takrolimus.

Eftersom takrolimusbehandling kan ge hyperkalemi, eller förstärka redan förekommande hyperkalemi,

bör högt intag av kalium eller kaliumsparande diuretika (t.ex. amilorid, triamteren och spironolakton)

undvikas (se avsnitt 4.4).

Immunsuppressiva medel kan påverka svaret på vaccination och vaccinationer under

takrolimusbehandling kan vara mindre effektiva. Användning av levande försvagade vacciner bör

undvikas (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data på människa visar att takrolimus passerar över placenta. Begränsad information från mottagare

av transplantat visar inte på någon ökad risk för skadlig påverkan på utvecklingen eller utfallet av

graviditeter under takrolimusbehandling jämfört med andra immunsuppressiva läkemedel. Fall med

spontana aborter har dock rapporterats. Till dags dato finns inga andra relevanta epidemiologiska data

tillgängliga. Takrolimusbehandling kan övervägas vid behandling av gravida kvinnor när det inte

finns något säkrare alternativ och när de förväntade fördelarna överväger risken för fostret. Vid

exponering

in

utero

rekommenderas uppföljning av det nyfödda barnet med avseende på möjliga

biverkningar av takrolimus (speciellt effekter på njurarna). Det finns risk för prematur födsel (< 37

veckor) (incidens: 66 av 123 födslar, d.v.s. 53,7 %; data visar dock att majoriteten av de nyfödda hade

normal födelsevikt för sin gestationsålder) och för hyperkalemi hos det nyfödda barnet (incidens 8 av

111 nyfödda, dvs 7,2 %), som emellertid normaliseras spontant.

Hos råtta och kanin gav takrolimus embryofetal toxicitet vid doser som var toxiska för moderdjuren

(se avsnitt 5.3).

Amning

Data på människa visar att takrolimus utsöndras i bröstmjölk. Eftersom skadliga effekter på den

nyfödda inte kan uteslutas bör kvinnor inte amma när de får Advagraf.

Fertilitet

En negativ effekt av takrolimus på manlig fertilitet i form av minskat antal spermier och minskad

motilitet sågs hos råtta (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Takrolimus kan ge synstörningar och neurologiska störningar. Denna effekt kan förstärkas om

takrolimus används tillsammans med alkohol.

Läs hela dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/712

OFFENTLIGT EUROPEISKT UTREDNINGSPROTOKOLL (EPAR)

ADVAGRAF

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt de studier som gjorts och hur den

kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vill du ha mer information om sjukdomen eller behandlingen kan du läsa bipacksedeln (ingår

också i EPAR) eller kontakta din läkare eller ditt apotek. Läs de vetenskapliga slutsatserna (ingår

också i EPAR) om du vill ha mera information om vad CHMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Advagraf?

Advagraf är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen takrolimus. Det finns som

depotkapslar som innehåller takrolimus (0,5 mg: gul-orange; 1 mg: vit-orange; 5 mg: gråröd-orange).

Depotkapslar innebär att takrolimus frisätts långsamt från kapseln under några timmar.

Vad används Advagraf för?

Advagraf ges till vuxna patienter som genomgått en njur- eller levertransplantation för att förhindra

avstötning (när immunsystemet attackerar det transplanterade organet). Advagraf kan även användas

för att behandla organavstötning hos vuxna patienter när andra immunosuppressiva läkemedel inte är

effektiva.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Advagraf?

Behandling med Advagraf ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av behandling av

transplanterade patienter.

Advagraf är avsett för långtidsbehandling. Doserna beräknas efter patientens kroppsvikt. Läkare ska

övervaka takrolimusnivåerna i blodet för att kontrollera att de ligger inom de i förväg fastställda

intervallerna.

När en avstötning ska förhindras bestäms dosen Advagraf av vilken typ av transplantat patienten har

fått. Vid en njurtransplantation är startdosen 0,20 till 0,30 mg per kilo kroppsvikt. Vid en

levertransplantation är startdosen 0,10 till 0,20 mg/kg.

Vid behandling av en avstötning kan samma doser användas vid njur- och levertransplantationer. Vid

andra typer av transplantationer (hjärta, lungor, bukspottkörtel eller tarmar) är startdoserna 0,10 till

0,30 mg/kg.

Advagraf ges en gång per dag, på morgonen, minst en timme före eller två till tre timmar efter

födointag.

Hur verkar Advagraf?

Takrolimus, den aktiva substansen i Advagraf, är ett immunosuppressivt medel. Det innebär att det

minskar aktiviteten hos immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Takrolimus verkar på vissa

speciella celler i immunsystemet som kallas T-celler, vilka främst ligger bakom attackerna på det

transplanterade organet (organavstötning).

Takrolimus har använts sedan mitten av 1990-talet. I EU har det funnits som kapslar under namnet

Prograf eller Prograft (beroende på landet). Advagraf är mycket likt Prograf/Prograft, men det sätt som

läkemedlet tillverkas på har ändrats så att den aktiva substansen frisätts långsammare från kapseln än

hos Prograf/Prograft. Advagraf kan därför ges en gång per dag medan Prograf/Prograft ges två gånger

per dag. Det gör det lättare för patienterna att följa behandlingsplanen.

Hur har Advagrafs effekt undersökts?

Eftersom takrolimus och Prograf/Prograft redan har använts i EU presenterade företaget resultat från

studier som tidigare genomförts med Prograf/Prograft liksom data från publicerad litteratur. Företaget

presenterade även resultaten från en klinisk studie på 668 njurtransplanterade patienter, vilken

jämförde användningen av Advagraf med Prograf/Prograft eller ciklosporin (ett annat

immunosuppressivt läkemedel som används för att förhindra avstötning). Patienterna fick även

mycofenolatmofetil (ett annat läkemedel som används för att förhindra avstötning). Det primära

effektmåttet var antalet patienter hos vilka transplantationen hade misslyckats (bedömdes genom att

till exempel se på behovet av en ny transplantation eller en återgång till dialys) efter ett års

behandling. Ytterligare kortare studier genomfördes också på 119 njurtransplanterade patienter och på

129 levertransplanterade patienter, där man tittade på hur Advagraf absorberas av kroppen jämfört

med Prograf/Prograft.

Vilken nytta har Advagraf visat vid studierna?

Advagraf var lika effektivt som de båda jämförelseläkemedlen. Efter ett år hade 14 % av de patienter

som fick Advagraf haft organsvikt. För de patienter som behandlats med Prograf/Prograft var

motsvarande andel 15 % och för dem som behandlats med ciklosporin 17 %. De kortare studierna av

njur- och levertransplanterade patienter visade att Advagraf och Prograf/Prograft har en jämförbar

absorption i kroppen.

Vilka är riskerna med Advagraf?

De vanligaste biverkningarna (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är tremor (darrningar),

huvudvärk, illamående, diarré, njurproblem, hyperglykemi (förhöjda blodglukosnivåer), diabetes,

hyperkalemi (förhöjda nivåer av kalium i blodet), hypertoni (högt blodtryck) och sömnsvårigheter.

Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Advagraf finns i bipacksedeln.

Advagraf ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot takrolimus, mot

makrolidantibiotika (till exempel erytromycin) eller något annat innehållsämne.

Patienter och läkare måste iaktta försiktighet när andra läkemedel (inklusive vissa örtmediciner) tas

samtidigt som Advagraf, eftersom dosen av Advagraf eller dosen av det läkemedel det tas tillsammans

med kan behöva justeras. Mer information finns i bipacksedeln.

Varför har Advagraf godkänts?

Kommittén för humanläkemedel (CHMP) fann att fördelarna med Adagraf är större än riskerna vid

profylax mot transplantatavstötning hos vuxna njur- och levertransplantatmottagare samt vid

behandling av transplantatavstötning som är resistent mot behandling med andra immunosuppressiva

läkemedel hos vuxna patienter. Kommittén rekommenderade att Advagraf skulle godkännas för

försäljning.

Mer information om Advagraf:

Den 23 april 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Advagraf

som gäller i hela Europeiska unionen. Innehavaren av godkännandet för försäljning är

Astellas Pharma Europe B.V.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet här

Denna sammanfattning aktualiserades senast 02-2008.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen