Adrovance

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

09-09-2021

Aktiva substanser:
colecalciferol, alendronic acid (as sodium trihydrate)
Tillgänglig från:
N.V. Organon
ATC-kod:
M05BB03
INN (International namn):
alendronic acid, colecalciferol
Terapeutisk grupp:
Läkemedel för behandling av bensjukdomar
Terapiområde:
Osteoporos, postmenopausala
Terapeutiska indikationer:
Behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk för D-vitamininsufficiens. Adrovance minskar risken för vertebrala och höftfrakturer.
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000759
Tillstånd datum:
2007-01-04
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000759

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - danska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - franska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - polska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - finska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

09-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-05-2011

Bipacksedel Bipacksedel - norska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

09-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

09-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

09-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

09-09-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter

alendronatsyra/kolekalciferol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Det är särskilt viktigt att förstå informationen i avsnitt 3 innan du tar detta läkemedel.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad ADROVANCE är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar ADROVANCE

Hur du tar ADROVANCE

Eventuella biverkningar

Hur ADROVANCE ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad ADROVANCE är och vad det används för

Vad är ADROVANCE?

ADROVANCE är en tablett som innehåller de två aktiva substanserna alendronatsyra (brukar kallas

alendronat) och kolekalciferol, även kallat vitamin D

Vad är alendronat?

Alendronat tillhör en grupp icke-hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater. Alendronat

förhindrar den minskning av benmassa som uppträder hos kvinnor i samband med klimakteriet och

hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för att få ryggkots- och höftfrakturer.

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är ett livsnödvändigt näringsämne som behövs för kalciumupptag och för ett friskt skelett.

Kroppen kan bara ta upp kalcium ordentligt från maten om den har tillräckligt mycket D-vitamin.

Ytterst få livsmedel innehåller D-vitamin. Den främsta källan är genom solljusexponering under

sommaren då D-vitamin bildas i vår hud. Då vi åldras minskar bildningen av D-vitamin i huden.

D-vitaminbrist kan leda till minskning av benmassan och osteoporos (benskörhet). Allvarlig

D-vitaminbrist kan orsaka muskelsvaghet som kan leda till fall och öka risken för benbrott (frakturer).

Vad används ADROVANCE för?

Din läkare har ordinerat ADROVANCE för att behandla din osteoporos (benskörhet) och för att du

löper risk att få D-vitaminbrist. Det minskar risken för frakturer (benbrott) i ryggkotor och höfter hos

kvinnor efter klimakteriet.

Vad är osteoporos?

Osteoporos leder till förtunning och försvagning av skelettet. Det är vanligt hos kvinnor efter

klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen,

som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Följden blir att benmassan minskar och att skelettet

blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för att få osteoporos.

I ett tidigt skede är osteoporos en sjukdom som vanligen saknar symtom. Utan behandling kan

osteoporos dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i

ryggkotor passera obemärkta tills de ger upphov till längdminskning. Frakturer kan uppstå under

vardagliga sysslor, som t ex lyft eller i samband med mindre skador som i vanliga fall inte leder till

frakturer. Benbrott uppträder vanligtvis i höften, ryggkotor eller handleder och kan förutom smärta

leda till större problem som böjd kroppshållning (tilltagande kyfos, kutryggighet) och minskad

rörlighet.

Hur osteoporos kan behandlas

Utöver din behandling med ADROVANCE, kan din läkare föreslå förändringar av din livsstil för att

förbättra ditt tillstånd, som exempelvis att:

Sluta röka

Rökning tycks öka hastigheten med vilken du förlorar benmassa och kan

därför öka risken för benbrott.

Motionera

På samma sätt som musklerna, behöver skelettet motion för att förbli starkt

och friskt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.

Äta balanserad kost

Din läkare kan ge dig råd beträffande din kosthållning och behovet av

eventuella kosttillskott.

2.

Vad du behöver veta innan du tar ADROVANCE

Ta inte ADROVANCE

om du är allergisk mot alendronatsyra, kolekalciferol eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6),

om du har vissa problem med din matstrupe, som förträngning eller sväljsvårigheter,

om du har svårt att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter,

om din läkare sagt att du har lågt kalciumvärde i blodet.

Om du tycker att något av ovanstående stämmer på dig, så låt bli att ta tabletterna. Tala först med din

läkare och följ sedan de råd du får.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ADROVANCE om:

du lider av njurproblem,

du har eller nyligen har haft svälj- eller matsmältningsproblem,

din läkare har talat om för dig att du har Barretts esofagus (ett tillstånd förenat med

cellförändringar i nedre delen av matstrupen),

du har fått veta att du har problem att ta upp mineraler från magen eller tarmarna

(malabsorptionssyndrom),

du har dålig tandhälsa, tandköttsbesvär, en planerad tandutdragning eller inte får regelbunden

tandvård,

du har cancer,

du behandlas med cellgifter eller strålning,

du tar t ex bevacizumab eller talidomid (så kallade angiogeneshämmare) som används för att

behandla cancer,

du tar kortikosteroider (t ex prednisolon eller dexametason) som används för att behandla

sjukdomar såsom astma, reumatoid artrit och svåra allergier,

du är eller har varit rökare (då detta kan öka risken för tandbesvär).

Du kan få rådet att genomgå en tandkontroll innan behandling med ADROVANCE inleds.

Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med ADROVANCE. Du bör

genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din läkare eller

tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller

svullnad.

Irritation, inflammation eller sår på matstrupen ofta med symtom som smärta lokaliserad bakom

bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja kan uppträda särskilt om patienter inte dricker

ett helt glas vatten och/eller inte väntar minst 30 minuter med att lägga sig efter att ADROVANCE

tagits. Dessa biverkningar kan förvärras om patienter fortsätter ta ADROVANCE efter att ha fått dessa

symtom.

Barn och ungdomar

ADROVANCE ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och ADROVANCE

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Det är troligt att kalciumtillskott, antacida och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka

upptaget av ADROVANCE om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3 och

väntar minst 30 minuter före intag av något annat läkemedel eller kosttillskott.

Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta, som kallas NSAID (t ex acetylsalicylsyra eller

ibuprofen), kan orsaka matsmältningsproblem. Försiktighet bör därför iakttas när dessa läkemedel tas

samtidigt som ADROVANCE.

Det är troligt att vissa läkemedel eller livsmedelstillsatser kan förhindra D-vitaminet i ADROVANCE

från att tas upp i din kropp, detta gäller även för konstgjord fettersättning, mineraloljor,

viktminskningsläkemedlet orlistat och de kolesterolsänkande läkemedlen kolestyramin och kolestipol.

Läkemedel mot krampanfall (som fenytoin eller fenobarbital) kan minska effekten av D-vitamin.

Ytterligare tillskott av D-vitamin kan behövas för vissa individer.

ADROVANCE med mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (även mineralvatten) kan göra att ADROVANCE blir mindre effektivt

om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3. Du måste vänta minst

30 minuter innan du äter eller dricker något, förutom vatten.

Graviditet och amning

ADROVANCE är endast avsett för kvinnor efter klimakteriet. Ta inte ADROVANCE om du är eller

misstänker att du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (t ex dimsyn, yrsel eller svår ben-, muskel- eller ledvärk) har rapporterats med

ADROVANCE som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4).

Om du upplever någon av dessa biverkningar bör du inte framföra fordon innan du mår bättre.

ADROVANCE innehåller laktos och sackaros

Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.

ADROVANCE innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar ADROVANCE

Ta alltid ADROVANCE enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Ta en ADROVANCE tablett en gång per vecka.

Följ dessa instruktioner noga.

Välj den veckodag som passar dig bäst. Ta en tablett ADROVANCE den dag du valt, varje

vecka.

Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2), 3), 4) och 5) för att ADROVANCE tabletten ska nå

din mage snabbt och för att minska risken för irritation i matstrupen.

Efter att du stigit upp för dagen och innan du ätit eller druckit något eller tagit annan medicin,

svälj din ADROVANCE tablett hel med ett helt glas med enbart vatten (inte mineralvatten) (inte

mindre än 200 ml) för att ADROVANCE ska tas upp ordentligt.

Ta inte tabletten tillsammans med mineralvatten (varken med eller utan kolsyra).

Ta inte tabletten tillsammans med kaffe eller te.

Ta inte tabletten tillsammans med juice eller mjölk.

Krossa eller tugga inte tabletten och låt den inte heller lösas upp i munnen p g a risken för sår i

munnen.

Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sitt, stå eller gå) – under minst 30 minuter efter att du svalt

tabletten. Ligg inte ner förrän efter du ätit dagens första mål.

Ta inte ADROVANCE vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.

Om du får svårt och/eller det är smärtsamt att svälja, smärta lokaliserad bakom bröstbenet eller

nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta ADROVANCE och kontakta din läkare.

Vänta minst 30 minuter efter att du svalt ADROVANCE innan du tar dagens första mål mat,

dryck eller andra läkemedel, gäller även antacida, kalciumtillskott och vitaminer.

ADROVANCE har bara effekt om du tar tabletten när din mage är tom.

Om du har tagit för stor mängd av ADROVANCE

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare.

Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner.

Om du har glömt att ta ADROVANCE

Om du glömmer ta en dos, ta bara en tablett morgonen efter att du kommit på det. Ta inte två tabletter

samma dag. Återgå sedan till att ta en tablett en gång per vecka, på den veckodag du tidigare valt.

Om du slutar att ta ADROVANCE

Det är viktigt att du tar ADROVANCE så länge som din läkare ordinerat läkemedlet. Eftersom det inte

är känt hur länge du kommer att ta ADROVANCE bör du regelbundet diskutera behovet av att

fortsätta behandlingen med detta läkemedel med läkaren, för att avgöra om ADROVANCE fortfarande

är rätt för dig.

I kartongen för ADROVANCE finns ett instruktionskort. Det innehåller viktig information som

påminner dig om hur du ska ta ADROVANCE på rätt sätt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Uppsök omgående läkare om du märker några av följande biverkningar, som kan vara allvarliga och

för vilka du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

halsbränna, smärta/svårigheter att svälja; sår i matstrupen som kan ge smärta bakom bröstbenet,

halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

allergiska reaktioner såsom nässelfeber, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg vilket

kan orsaka andnings- och sväljsvårigheter, samt allvarliga hudreaktioner,

smärta i munnen och/eller i käken, svullnad eller sår i munnen, domningar eller tyngdkänsla i

käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros), vanligtvis

förenade med fördröjd läkning och infektioner, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare

och tandläkare om du upplever sådana symtom,

ovanliga lårbensbrott, särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet, kan

förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i

lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott,

svår smärta i skelett, muskler och/eller leder.

Andra biverkningar utgörs av

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

ledsvullnad,

buksmärta, obehagskänsla i magen eller rapningar efter att ha ätit, förstoppning, fyllnadskänsla

eller gaser i magen, diarré, väderspänningar,

håravfall, klåda,

huvudvärk, yrsel,

trötthet, svullnad av händer eller ben.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

illamående, kräkningar,

irritation eller inflammation i matstrupen eller magen,

svart eller tjärliknande avföring,

dimsyn, smärta eller rodnad i ögat,

utslag, hudrodnad,

övergående influensaliknande symtom såsom värkande muskler, allmän sjukdomskänsla och

ibland med feber vanligtvis i början av behandlingen,

smakförändringar.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

symtom på lågt kalcium i blodet såsom muskelkramper eller spasmer och/eller stickningar i

fingrarna eller runt munnen,

sår i magsäck eller tolvfingertarm (ibland allvarliga eller med blödning),

trängre passage i matstrupen,

utslag som förvärras av solljus,

sår i munnen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan

vara tecken på en benskada i örat.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur ADROVANCE ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat respektive EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fukt- och ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är alendronatsyra och kolekalciferol (vitamin D

). Varje ADROVANCE

70 mg/2800 IE tablett innehåller 70 mg alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 70 mikrogram

(2800 IE) kolekalciferol (vitamin D

). Varje ADROVANCE 70 mg/5600 IE tablett innehåller 70 mg

alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 140 mikrogram (5600 IE) kolekalciferol (vitamin D

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri laktos (se avsnitt 2), triglycerider

(medellång kedja), gelatin, kroskarmellosnatrium, sackaros (se avsnitt 2), kolloidal kiseldioxid,

magnesiumstearat (E572), butylhydroxytoluen (E321), modifierad majsstärkelse,

natriumaluminiumsilikat (E554).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter är modifierade kapselformade vita till vitaktiga tabletter

märkta med konturen av ett ben på den ena sidan och ”710” på den andra. ADROVANCE

70 mg/2800 IE tabletter finns tillgängliga i förpackningar innehållande 2, 4, 6, eller 12 tabletter.

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter är modifierade rektangulärformade, vita till vitaktiga tabletter

märkta med konturen av ett ben på den ena sidan och "270" på den andra. ADROVANCE

70 mg/5600 IE tabletter finns tillgängliga i förpackningar innehållande 2, 4, eller 12 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederländerna

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuanian RO

Tel.: + 370 52041693

dpoc.lithuania@organon.com

България

Органон (И.А.) Б.В. -клон България

Тел.: +359 2 806 3030

info.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123 (+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 30 553 7713

dpoc.hungary@organon.com

Danmark

Organon Denmark ApS

Tlf: + 45 4484 6800

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Tel: +356 2277 8116

dpoc.cyprus@organon.com

Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel.: 0800 3384 726 (+49 (0) 89 6931349 70)

infocenter.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel.: 00800 66550123

(+31 23 5153153)

dpoc.benelux@organon.com

Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO

Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS

Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com

Eλλάδα

N.V. Organon

Τηλ: + 30-216 6008607

Österreich

Organon Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com

España

Organon Salud, S.L.

Tel: +34 91 591 12 79

Polska

Organon Polska Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com

France

Organon France

Tél: + 33 (0) 1 57 77 32 00

Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 21 8705500

geral_pt@organon.com

Hrvatska

Organon Pharma d.o.o.

Tel: + 385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L.

Tel: +40 21 527 29 90

info.romania@organon.com

Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Organon Slovakia s. r. o.

Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com

Ιtalia

Addenda Pharma S.r.l.,

Tel: +39-06-9139 3303

addendapharma@legalmail.it

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

info.finland@organon.com

Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Tel: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB

Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com

Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.”

pārstāvniecība

Tel: +371 67364 224

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland)

N.V. Organon

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo.ROI@organon.com

Denna bipacksedel ändrades senast <{MM/ÅÅÅÅ}>

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter

Varje tablett innehåller 70 mg alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 70 mikrogram (2800 IE)

kolekalciferol (vitamin D

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller 62 mg laktos (som vattenfri laktos) och 8 mg sackaros.

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter

Varje tablett innehåller 70 mg alendronatsyra (som natriumtrihydrat) och 140 mikrogram (5600 IE)

kolekalciferol (vitamin D

Hjälpämne(n) med känd effekt

Varje tablett innehåller 63 mg laktos (som vattenfri laktos) och 16 mg sackaros.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Tablett

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter

Modifierade kapselformade vita till vitaktiga tabletter, märkta med konturen av ett ben på ena sidan

och "710" på den andra sidan.

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter

Modifierade rektangulärformade, vita till vitaktiga tabletter, märkta med konturen av ett ben på ena

sidan och "270" på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

ADROVANCE är avsett för behandling av postmenopausal osteoporos hos kvinnor med risk för

D-vitaminbrist. Det minskar risken för kot- och höftfrakturer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den rekommenderade dosen är en tablett en gång per vecka.

Patienterna bör instrueras att om de glömmer en dos ADROVANCE ska de ta en tablett på morgonen

efter att de kommit ihåg. De ska inte ta två tabletter samma dag, utan bör återgå till att ta en tablett per

vecka, på den veckodag som de ursprungligen valt.

På grund av sjukdomsförloppet vid osteoporos är ADROVANCE avsett för långtidsbehandling. Den

optimala behandlingstiden med bisfosfonater mot osteoporos är inte fastställd. Behovet av fortsatt

behandling bör utvärderas kontinuerligt baserat på en individuell nytta-risk bedömning för varje

patient, i synnerhet efter en behandlingstid på 5 år eller mer.

Patienterna bör få kalciumtillägg, om kostintaget är otillräckligt (se avsnitt 4.4). Behovet av

D-vitamintillskott bör bedömas individuellt med hänsyn tagen till D-vitamin som tillförs i form av

vitaminer eller kosttillskott.

ADROVANCE 70 mg/2800 IE tabletter

Ekvivalensen mellan intag av 2800 IE vitamin D

per vecka som ADROVANCE och daglig dosering

av D-vitamin 400 IE har inte studerats.

ADROVANCE 70 mg/5600 IE tabletter

Ekvivalensen mellan intag av 5600 IE vitamin D

per vecka som ADROVANCE och daglig dosering

av D-vitamin 800 IE har inte studerats.

Äldre

I kliniska studier fanns ingen åldersrelaterad skillnad med avseende på effekt- eller säkerhetsprofilerna

för alendronat. Dosanpassning för äldre är därför inte nödvändig.

Nedsatt njurfunktion

ADROVANCE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion där kreatininclearance är

under 35 ml/min, eftersom erfarenhet saknas. Ingen dosanpassning är nödvändig till patienter med en

kreatininclearance över 35 ml/min.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ADROVANCE för barn under 18 år har inte fastställts. Läkemedlet ska inte

användas hos barn under 18 år eftersom inga data finns tillgängliga för kombinationen

alendronatsyra/kolekalciferol. Tillgänglig information för alendronatsyra i den pediatriska

populationen finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

Oral användning.

För att uppnå tillfredsställande absorption av alendronat:

ADROVANCE ska endast tas med vatten (inte mineralvatten) minst 30 minuter före dagens första

mål, dryck eller andra läkemedel (inklusive antacida, kalciumtillskott och vitaminer). Andra drycker

(inklusive mineralvatten), mat och vissa läkemedel minskar troligen absorptionen av alendronat (se

avsnitt 4.5 och avsnitt 4.8).

Följande anvisningar ska följas exakt för att minska risken för esofagusirritation och relaterade

biverkningar (se avsnitt 4.4):

ADROVANCE ska sväljas med ett helt glas vatten (inte mindre än 200 ml) efter att man gått

upp för dagen.

ADROVANCE ska endast sväljas hela. Patienterna ska inte krossa eller tugga tabletten eller låta

tabletten lösas upp i munnen på grund av risken för sår i munhåla/svalg.

Patienterna ska inte ligga ner de närmaste minst 30 minuterna efter att de tagit ADROVANCE

och inte förrän efter dagens första måltid.

ADROVANCE ska inte tas vid sänggående eller före uppstigande för dagen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Esofagusförändringar och andra faktorer som fördröjer esofagustömning, såsom striktur eller

akalasi.

Oförmåga att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter.

Hypokalcemi.

4.4

Varningar och försiktighet

Alendronat

Övre gastrointestinala biverkningar

Alendronat kan orsaka lokal irritation i slemhinnan i övre delen av den gastrointestinala kanalen.

Eftersom det finns en risk för försämring av den underliggande sjukdomen, ska försiktighet iakttas när

alendronat ges till patienter med aktiva problem i övre gastrointestinala kanalen, såsom dysfagi,

esofagussjukdom, gastrit, duodenit, sår eller vid nyligen genomgången (under det senaste året)

allvarlig gastrointestinal sjukdom såsom magsår, aktiv gastrointestinal blödning eller kirurgiska

ingrepp i övre gastrointestinala kanalen andra än pyloroplastik (se avsnitt 4.3). Hos patienter med känd

Barretts esofagus bör förskrivare väga risk/nytta-balansen med alendronat för varje enskild patient.

Esofagusreaktioner (i vissa fall allvarliga och där sjukhusvård har krävts) såsom esofagit, esofagussår

och esofaguserosion, i sällsynta fall följt av esofagusstriktur, har rapporterats hos patienter under

behandling med alendronat. Läkare bör därför vara uppmärksamma på varje tecken eller symtom på

eventuell esofagusreaktion. Patienterna bör instrueras att sätta ut alendronat och söka läkarvård om de

utvecklar symtom på esofagusirritation såsom dysfagi, sväljningssmärta, retrosternal smärta eller

nytillkommen eller förvärrad halsbränna (se avsnitt 4.8).

Risken för svåra esofagusbiverkningar tycks vara större hos patienter som inte tar alendronat på rätt

sätt och/eller fortsätter ta alendronat efter det att de fått symtom som tyder på esofagusirritation. Det är

mycket viktigt att fullständiga doseringsanvisningar ges till och förstås av patienten (se avsnitt 4.2).

Patienter bör informeras om att risken för esofagusproblem kan öka om de inte följer dessa

instruktioner.

Trots att ingen ökad risk har observerats i omfattande kliniska studier med alendronat, har det efter

marknadsintroduktionen rapporterats sällsynta fall av ventrikel- och duodenalsår, varav några var

svåra och med komplikationer (se avsnitt 4.8).

Osteonekros i käken

Osteonekros i käken, vanligen i samband med tandutdragning och/eller lokal infektion (inklusive

osteomyelit), har rapporterats hos cancerpatienter som behandlas med bisfosfonater, främst givet

intravenöst. Många av patienterna behandlades också med cytostatika och kortikosteroider.

Osteonekros i käken har också rapporterats hos patienter med osteoporos som fått orala bisfosfonater.

Följande riskfaktorer bör beaktas vid bedömning av en individs risk att utveckla osteonekros i käken:

potensen av bisfosfonaten (högst för zoledronsyra), administreringsväg (se ovan) och kumulativ

cancer, cytostatikabehandling, strålbehandling, kortikosteroider, angiogeneshämmare, rökning

tidigare tandsjukdomar, dålig munhygien, parodontal sjukdom, invasiva tandingrepp och dåligt

anpassad tandprotes

Tandundersökning med lämplig förebyggande tandvård bör övervägas innan behandling med orala

bisfosfonater påbörjas hos patienter med dålig tandstatus.

Under behandlingen bör dessa patienter om möjligt undvika invasiv tandvård. För patienter som

utvecklar osteonekros i käken under bisfosfonatbehandling, kan tandkirurgi förvärra tillståndet. För

patienter som behöver genomgå tandingrepp, finns inga tillgängliga data som ger stöd för att utsättning

av bisfosfonat skulle minska risken för osteonekros i käken. Den behandlande läkarens kliniska

bedömning bör ge underlag för en behandlingsstrategi för varje enskild patient baserad på en

individuell risk-nyttabedömning.

Vid bisfosfonatbehandling bör alla patienter uppmuntras att upprätthålla en god munhygien, genomgå

regelbundna tandkontroller och rapportera eventuella orala symtom som dental rörlighet, smärta eller

svullnad.

Osteonekros i den yttre hörselgången

Osteonekros i den yttre hörselgången har rapporterats vid användning av bisfosfonater, främst i

samband med långvarig terapi. Möjliga riskfaktorer för osteonekros i den yttre hörselgången är bland

annat steroidanvändning och kemoterapi och/eller lokala riskfaktorer såsom infektion eller trauma.

Risken för osteonekros i den yttre hörselgången bör övervägas hos patienter som får bisfosfonater och

som uppvisar öronsymtom såsom smärta eller flytning, eller kroniska öroninfektioner.

Muskuloskeletal smärta

Ben-, led- och/eller muskelsmärta har rapporterats för patienter som tar bisfosfonater. Enligt erfarenhet

efter marknadsintroduktionen har dessa symtom i sällsynta fall varit allvarliga och/eller

arbetshämmande (se avsnitt 4.8). Tiden till insättande av symtom varierade från en dag till flera

månader efter behandlingsstart. De flesta patienter fick symtomlindring efter avslutad behandling. En

del av dem fick återfall av symtom vid återinsättning av samma läkemedel eller en annan bisfosfonat.

Atypiska femurfrakturer

Atypiska subtrokantära och diafysära femurfrakturer har rapporterats vid behandling med

bisfosfonater, främst hos patienter som behandlats under lång tid mot osteoporos. Dessa tvärgående

eller korta, sneda frakturer kan inträffa var som helst längs femur, från strax under den mindre

trochantern till strax ovanför epikondylerna.

Frakturerna inträffar efter minimalt eller inget trauma och en del patienter upplever smärta i lår eller

ljumske, ofta förenat med röntgenologisk stressfraktur, veckor till månader före den kompletta

femurfrakturen.

Frakturerna är ofta bilaterala, därför bör motsatt femur undersökas hos patienter som behandlats med

bisfosfonater och som har ådragit sig en fraktur i femurskaftet. Dålig läkning av dessa frakturer har

också rapporterats. Utsättning av bisfosfonatbehandling hos patienter med misstänkt atypisk

femurfraktur bör övervägas i avvaktan på utvärdering av patienten och baseras på en individuell

nytta/risk-bedömning.

Patienter som behandlas med bisfosfonater bör uppmanas att rapportera smärta i lår, höft eller ljumske

och varje patient med sådana symptom bör utredas med frågeställningen inkomplett femurfraktur.

Nedsatt njurfunktion

ADROVANCE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njurfunktion med kreatininclearance

lägre än 35 ml/min (se avsnitt 4.2).

Benvävnad och mineralisering

Andra orsaker till osteoporos än östrogenbrist och åldrande bör beaktas.

Hypokalcemi måste åtgärdas innan behandling med ADROVANCE påbörjas (se avsnitt 4.3). Andra

störningar i mineralmetabolismen (såsom D-vitaminbrist och hypoparatyreoidism) bör också

behandlas effektivt innan detta läkemedel sätts in. Innehållsmängden av D-vitamin i ADROVANCE

lämpar sig inte för att komma till rätta med D-vitaminbrist. Hos patienter med dessa tillstånd bör

serumkalcium och symtom på hypokalcemi följas under behandling med ADROVANCE.

Till följd av de positiva effekterna av alendronat i form av ökad benmineralisering, kan sänkningar av

S-kalcium och S-fosfat uppträda, särskilt hos patienter som använder kortikosteroider hos vilka

kalciumabsorbtionen kan vara nedsatt. Dessa är vanligtvis små och asymtomatiska. I sällsynta fall har

det dock rapporterats om symtomatisk hypokalcemi, som ibland har varit allvarlig och ofta uppträtt

hos patienter med predisponerande tillstånd (t ex hypoparatyreoidism, D-vitaminbrist och

malabsorption av kalcium) (se avsnitt 4.8).

Kolekalciferol

Vitamin D

kan öka graden av hyperkalcemi och/eller hyperkalciuri då det ges till patienter med

sjukdomar som förknippas med oreglerad överproduktion av kalcitriol (t ex leukemi, lymfom,

sarkoidos). Urin- och serumkalcium bör följas hos dessa patienter.

Patienter med malabsorption kan ha otillräcklig absorption av vitamin D

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller laktos och sackaros. Patienter som lider av något av följande sällsynta,

ärftliga tillstånd: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption

eller sukras-isomaltasbrist bör inte ta detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Alendronat

Vid samtidigt intag, är det troligt att mat och dryck (inklusive mineralvatten), kalciumsupplement,

antacida och vissa perorala läkemedel påverkar absorptionen av alendronat. Patienterna måste därför

vänta minst 30 minuter efter alendronatintag innan något annat peroralt läkemedel tas (se avsnitt 4.2

och 5.2).

Eftersom användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) associeras med

gastrointestinal irritation, bör försiktighet iakttas vid samtidig användning med alendronat.

Kolekalciferol

Olestra, mineraloljor, orlistat och gallsyrabindare (som kolestyramin, kolestipol) kan försämra

absorptionen av D-vitamin. Antiepileptika, cimetidin och tiazider kan öka katabolismen av D-vitamin.

Ytterligare D-vitamintillskott bör övervägas i det enskilda fallet.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

ADROVANCE är endast avsett för kvinnor efter menopaus och ska därför ej användas under

graviditet eller av ammande mödrar.

Graviditet

Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av alendronat i gravida kvinnor.

Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Alendronat givet till dräktiga råttor orsakade

hypokalcemirelaterad värkrubbning (se avsnitt 5.3). Djurstudier har visat hyperkalcemi och

reproduktionstoxicitet med höga D-vitamindoser (se avsnitt 5.3). ADROVANCE ska inte användas

under graviditet.

Amning

Det är okänt om alendronat/metaboliter utsöndras i bröstmjölk. En risk för det nyfödda

barnet/spädbarnet kan inte uteslutas. Kolekalciferol och några av dess aktiva metaboliter går över i

bröstmjölk. ADROVANCE ska inte användas under amning.

Fertilitet

Bisfosfonater är inkorporerade i benvävnad, från vilken de successivt frisläpps under en period av år.

Mängden bisfosfonat inkorporerad i benvävnad hos vuxna, och därmed den mängd tillgänglig för

frisläppning tillbaka till systemcirkulationen, är direkt relaterad till dosen och längden av

bisfosfonatbehandling (se avsnitt 5.2). Data saknas med avseende på risk för fosterskador hos

människa. Det finns dock en teoretisk risk för fosterskador, främst skeletala, om en kvinna blir gravid

efter avslutad bisfosfonatbehandling. Effekterna av olika variabler, såsom tid mellan avslutad

bisfosfonatbehandling och konception, vilken typ av bisfosfonat som använts samt administreringsväg

(intravenös jämfört med oral), med avseende på risk har inte studerats.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

ADROVANCE har ingen eller försumbar direkt effekt på förmågan att framföra fordon och använda

maskiner. Patienter kan få vissa biverkningar (t ex dimsyn, yrsel och svår ben-, muskel- eller ledvärk

(se avsnitt 4.8)) som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna är övre gastrointestinala biverkningar inkluderande

buksmärtor, dyspepsi, esofagussår, dysfagi, bukspänning och sura uppstötningar (>1%).

Tabell över biverkningar

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska studier och/eller vid användning efter marknadsföring

av alendronat.

Inga ytterligare biverkningar har identifierats för kombinationen alendronat och kolekalciferol.

Frekvensen definieras enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Immunsystemet

Sällsynta

överkänslighetsreaktioner inklusive urtikaria och

angioödem

Metabolism och nutrition

Sällsynta

symtomatisk hypokalcemi, ofta i samband med

predisponerande förhållanden

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

huvudvärk, yrsel

Mindre vanliga

dysgeusi

Ögon

Mindre vanliga

ögoninflammation (uveit, sklerit, episklerit)

Öron och balansorgan

Vanliga

vertigo

Mycket sällsynta

osteonekros i den yttre hörselgången (bisfosfonat

klassbiverkning)

Magtarmkanalen

Vanliga

buksmärta, dyspepsi, förstoppning, diarré,

flatulens, esofagussår*, dysfagi*, bukspänning,

sura uppstötningar

Mindre vanliga

illamående, kräkningar, gastrit, esofagit*,

esofaguserosioner*, melena

Sällsynta

esofagusstriktur*, sår i munhåla/svalg*, övre

gastrointestinala PUB (perforation, sår,

blödning)

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

alopeci

, klåda

Mindre vanliga

hudutslag, erytem

Sällsynta

hudutslag med fotosensitivitet, allvarliga

hudreaktioner inkluderande Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal nekrolys

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Mycket vanliga

muskuloskeletal smärta (ben, muskel eller led)

vilken ibland kan vara svår

†§

Organsystem

Frekvens

Biverkningar

Vanliga

ledsvullnad

Sällsynta

osteonekros i käken

‡§

, atypiska subtrokantära och

diafysära femurfrakturer (bisfosfonat

klassbiverkning)

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Vanliga

asteni

, perifert ödem

Mindre vanliga

övergående symtom som vid en akutfasreaktion

(myalgi, sjukdomskänsla och i sällsynta fall

feber), vanligtvis i samband med

behandlingsstart

Se avsnitt 4.4

Frekvensen i kliniska studier var likvärdig i gruppen som fick läkamedel respektive placebogruppen.

* Se avsnitt 4.2 och 4.4

Denna biverkning har rapporterats vid uppföljning efter marknadsintroduktionen. Frekvensen sällsynt beräknades från

relevanta kliniska studier.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Alendronat

Symtom

Hypokalcemi, hypofosfatemi och övre gastrointestinala biverkningar såsom orolig mage, halsbränna,

esofagit, gastrit eller sår kan uppträda till följd av peroral överdos.

Behandling

Specifik information gällande överdos med alendronat saknas. I händelse av överdos med

ADROVANCE, bör mjölk eller antacida ges för att binda alendronat. På grund av risken för

esofagusirritation bör kräkning inte framkallas och patienten bör hållas i upprätt ställning.

Kolekalciferol

Toxicitet med D-vitamin finns inte dokumenterad från kronisk behandling av allmänt friska vuxna vid

doser lägre än 10 000 IE/dag. En dos vitamin D

om 4 000 IE per dygn orsakade inte hyperkalciuri

eller hyperkalcemi i en 5-månaders klinisk studie på friska vuxna.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel som påverkar benvävnad och mineralisering, Bisfosfonater och

kalcium, ATC-kod: M05BB03

Verkningsmekanism

Alendronat

Natriumalendronat är en bisfosfonat som hämmar osteoklasternas benresorption utan någon direkt

effekt på benbildning. Prekliniska studier har påvisat preferens för lokalisering av alendronat till

ställen där aktiv resorption sker. Osteoklasternas aktivitet hämmas, men bildning och bindning av

osteoklasterna påverkas inte. Ben som bildas under behandling med alendronat är av normal kvalitet.

Kolekalciferol (vitamin D

3

)

Vitamin D

bildas i huden genom omvandling, med ultraviolett ljus, av 7-dehydrokolesterol till

vitamin D

. Då tillräcklig solljusexponering saknas är vitamin D

ett essentiellt näringsämne i födan.

Vitamin D

omvandlas till 25-hydroxyvitamin D

i levern och lagras tills det behövs. Omvandling till

det aktiva kalcium-reglerande hormonet 1,25-dihydroxyvitamin D

(kalcitriol) i njuren är hårt

reglerad. Den huvudsakliga effekten av 1,25-dihydroxyvitamin D

är att öka absorptionen i tarmen av

både kalcium och fosfat såväl som att reglera S-kalcium, renalt kalcium samt fosfatutsöndring,

benbildning och benresorption.

Vitamin D

krävs för normal benbildning. D-vitaminbrist utvecklas när både solljusexponering och

intag via födan är otillräckliga. Brist är förenat med negativ kalciumbalans, minskad benmassa och

ökad risk för skelettfrakturer. I svåra fall kan brist leda till sekundär hyperparatyreoidism,

hypofosfatemi, proximal muskelsvaghet och osteomalaci, som ytterligare ökar risken för fall och

frakturer hos individer med osteoporos. Tillägg med D-vitamin reducerar dessa risker och deras

konsekvenser.

Osteoporos definieras som bentäthet (BMD) vid ryggrad eller höft 2,5 standardavvikelser (SD) under

medelvärdet för en normal ung population eller en tidigare lågenergifraktur oberoende av bentäthet.

Klinisk effekt och säkerhet

ADROVANCE-studier

Effekten av den lägre dosen ADROVANCE (alendronat 70 mg/vitamin D

2800 IE) på D-

vitaminstatus visades i en 15-veckors multinationell studie där 682 postmenopausala kvinnor med

osteoporos ingick (25-hydroxyvitamin D i serum vid studiestart var: medelvärde 56 nmol/l

22,3 ng/ml

; spridning 22,5-225 nmol/l

9-90 ng/ml

). Patienterna fick den lägre dosen

(70 mg/2800 IE) av ADROVANCE (n=350) eller FOSAMAX (alendronat) 70 mg (n=332) en gång

per vecka; ytterligare D-vitamintillägg tilläts inte. Efter 15 veckors behandling var

medelkoncentrationen av 25-hydroxyvitamin D i serum signifikant högre (26 %) i gruppen som

behandlades med ADROVANCE (70 mg/2800 IE) (56 nmol/l

23 ng/ml

) jämfört med gruppen som

behandlades med enbart alendronat (46 nmol/l

18,2 ng/ml

). Procentandelen patienter som hade D-

vitaminbrist (25-hydroxyvitamin D i serum <37,5 nmol/l

<15 ng/ml

) var signifikant sänkt med

62,5 % i gruppen som behandlades med ADROVANCE (70 mg/2800 IE) jämfört med gruppen som

behandlades med enbart alendronat (12 % respektive 32 %), fram till vecka 15. Procentandelen

patienter som hade D-vitaminbrist (25-hydroxyvitamin D i serum <22,5 nmol/l

<9 ng/ml

) var

signifikant sänkt med 92 % i gruppen som behandlades med ADROVANCE (70 mg/2800 IE) jämfört

med gruppen som behandlades med enbart alendronat (1 % respektive 13 %). I denna studie ökade de

genomsnittliga nivåerna av 25-hydroxyvitamin D i serum hos patienter med D-vitaminbrist vid

studiestart (25-hydroxyvitamin D, 22,5 till 37,5 nmol/l

9 till <15 ng/ml

) från 30 nmol/l (12,1 ng/ml)

till 40 nmol/l (15,9 ng/ml) vid vecka 15 i gruppen som behandlades med ADROVANCE

(70 mg/2800 IE) (n=75) och minskade från 30 nmol/l (12,0 ng/ml) vid studiestart till 26 nmol/l

(10,4 ng/ml) vid vecka 15 i den grupp som fått enbart alendronat (n=70). Det var ingen skillnad i

medelvärdet av S-kalcium, fosfat eller 24-timmars urinkalcium mellan behandlingsgrupperna.

Effekten av den lägre dosen av ADROVANCE (alendronat 70 mg/vitamin D

2800 IE) tillsammans

med ytterligare 2800 IE vitamin D

, totalt 5600 IE en gång varje vecka (mängden vitamin D

i den

högre dosen av ADROVANCE), visades i en förlängningsstudie på 24 veckor där 619

postmenopausala kvinnor med osteoporos ingick. Patienter i vitamin D

2800-gruppen fick

ADROVANCE (70 mg/2800 IE) (n=299) och patienter i vitamin D

5600-gruppen fick

ADROVANCE (alendronat 70 mg/vitamin D

2800 IE) tillsammans med ytterligare 2800 IE vitamin

(n=309) en gång i varje vecka; ytterligare tillskott av D-vitamin var tillåtet. Efter 24 veckors

behandling var medelkoncentrationen av 25-hydroxyvitamin D i serum signifikant högre i vitamin D

5600-gruppen (69 nmol/l [27,6 ng/ml]) än i vitamin D

2800-gruppen (64 nmol/l [25,5 ng/ml]).

Andelen patienter med D-vitaminbrist var 5,4 % i vitamin D

2800-gruppen jämfört med 3,2 % i

vitamin D

5600-gruppen efter förlängningsstudien på 24 veckor. Andelen patienter med svårare D-

vitaminbrist var 0,3 % i vitamin D

2800-gruppen jämfört med 0 % i vitamin D

5600-gruppen. Det

var ingen skillnad i medelvärdet av S-kalcium, fosfat eller 24 timmars urinkalcium mellan

behandlingsgrupperna. Andelen patienter med hyperkalciuri vid slutet av förlängningsstudien på

24 veckor skiljde sig inte statistiskt mellan behandlingsgrupperna.

Alendronatstudier

Den terapeutiska ekvivalensen av alendronat 70 mg en gång per vecka (n=519) och alendronat 10 mg

dagligen (n=370) visades i en ettårig multicenterstudie hos postmenopausala kvinnor med osteoporos.

Medelökningen från startvärdet av bentäthet i ländryggraden efter ett år var 5,1 % (95 %

konfidensintervall: 4,8, 5,4 %) i gruppen som fick 70 mg en gång i veckan och 5,4 % (95 %

konfidensintervall: 5,0, 5,8 %) i gruppen som fick 10 mg dagligen. Den genomsnittliga ökningen i

bentäthet i gruppen som fick 70 mg en gång i veckan respektive gruppen 10 mg dagligen var 2,3 %

och 2,9 % vid lårbenshalsen samt 2,9 % och 3,1 % över hela höftbenet. De två behandlingsgrupperna

var också likartade med avseende på ökning av bentäthet i andra delar av skelettet.

Effekterna av alendronat på bentäthet och frakturincidens hos postmenopausala kvinnor undersöktes i

två initiala effektstudier med identisk utformning (n=994), såväl som i Fracture Intervention Trial

(FIT: n=6 459).

Ökningen av bentätheten med alendronat 10 mg dagligen jämfört med placebo i de initiala

effektstudierna var efter tre år 8,8 %, 5,9 % och 7,8 % i ryggrad, lårbenshals respektive trochanter.

Total bentäthet i kroppen ökade också signifikant. Hos de patienter som behandlades med alendronat

minskade andelen patienter som fick en eller flera kotfrakturer med 48 % (alendronat 3,2 % jämfört

med placebo 6,2 %). I den tvååriga förlängningen av dessa studier fortsatte bentätheten i ryggrad och

trochanter att öka. Dessutom kvarstod bentätheten i lårbenshalsen och hela kroppen.

FIT-studien bestod av två placebokontrollerade studier där alendronat gavs dagligen (5 mg dagligen i

två år och 10 mg dagligen i ytterligare ett eller två år):

FIT 1: En treårsstudie med 2 027 patienter vilka hade haft minst en kot- (kompressions-) fraktur

vid studiens start. I den här studien reducerade alendronat dagligen incidensen av ≥1 ny

kotfraktur med 47 % (alendronat 7,9 % jämfört med placebo 15,0 %). Dessutom konstaterades

en statistiskt signifikant reduktion av incidensen höftfrakturer (1,1 % jämfört med 2,2 %, en

minskning med 51 %).

FIT 2: En fyraårsstudie med 4 432 patienter vilka hade låg benmassa men inte haft någon

kotfraktur vid studiens start. I den här studien sågs en signifikant skillnad vid en

subgruppsanalys av osteoporotiska kvinnor (37 % av hela populationen som motsvarar den ovan

givna definitionen av osteoporos) avseende incidensen höftfrakturer (alendronat 1,0 % jämfört

med placebo 2,2 %, en minskning med 56 %) och avseende incidensen ≥1 kotfraktur (2,9 %

jämfört med 5,8 %, en minskning med 50 %).

Undersökningar

I kliniska studier sågs asymtomatiska, lätta och övergående sänkningar av S-kalcium och S-fosfat hos

cirka 18 % respektive 10 % av patienterna som tog alendronat 10 mg/dag jämfört med cirka 12 %

respektive 3 % hos de patienter som tog placebo. Incidensen av sänkningar i S-kalcium till

< 2,0 mmol/l (8,0 mg/dl) och S-fosfat till ≤ 0,65 mmol/l (2,0 mg/dl) var dock jämförbar i de båda

grupperna.

Pediatrisk population

Natriumalendronat har studerats hos ett litet antal patienter under 18 års ålder med osteogenesis

imperfecta. Resultaten är otillräckliga för att stödja användning av natriumalendronat hos pediatriska

patienter med osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Alendronat

Absorption

Jämfört med en intravenös referensdos, var den orala medelbiotillgängligheten för alendronat hos

kvinnor 0,64 % vid doser från 5 till 70 mg givna efter en natts fasta och två timmar före en

standardiserad frukost. Biotillgängligheten uppskattades minska till 0,46 % och 0,39 % när alendronat

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/194587/2011

EMEA/H/C/000759

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Adrovance

alendronsyra och kolekalciferol

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Adrovance.

Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit

fram till sitt yttrande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Adrovance?

Adrovance är ett läkemedel som innehåller två aktiva substanser: alendronsyra och kolekalciferol

(vitamin D

). Det finns som vita tabletter (kapselformade: 70 mg alendronsyra och

2 800 internationella enheter [IE] kolekalciferol; rektangulära: 70 mg alendronsyra och 5 600 IE

kolekalciferol).

Vad används Adrovance för?

Adrovance (som innehåller antingen 2 800 eller 5 600 IE kolekalciferol) används för att behandla

osteoporos (benskörhet) hos kvinnor som genomgått klimakteriet och löper risk att få D-vitaminbrist.

Adrovance 70 mg/5 600 IE ges till patienter som inte tar vitamin D-tillskott. Adrovance minskar risken

för kot- och höftfrakturer.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Adrovance?

Den rekommenderade dosen av Adrovance är en tablett en gång i veckan. Läkemedlet är avsett för

långtidsbehandling.

Patienten måste ta tabletten med ett helt glas vatten (men inte mineralvatten) minst 30 minuter före

dagens första mål mat, dryck eller andra läkemedel (inklusive antacida, kalciumtillskott och vitaminer).

För att minska risken för irritation i esofagus (matstrupen) ska patienten vänta minst 30 minuter efter

Adrovance

EMA/386537/2011

Sida 2/3

det att tabletten svalts och ha ätit dagens första mål mat innan han eller hon lägger sig ner. Tabletten

ska sväljas hel och får inte krossas, tuggas eller lösas upp i munnen.

Patienterna bör även ta kalciumtillskott om kosten inte innehåller tillräckligt mycket kalcium. Mer

information finns i bipacksedeln.

Hur verkar Adrovance?

Osteoporos inträffar när den nya benvävnad som bildas inte räcker för att ersätta den som bryts ner

naturligt. Gradvis blir skelettets ben då tunna och sköra och risken för frakturer ökar. Osteoporos är

vanligare hos kvinnor efter klimakteriet, då halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen sjunker,

eftersom östrogenet bidrar till att benvävnaden förblir frisk.

Adrovance innehåller två aktiva substanser: alendronsyra och kolekalciferol (vitamin D

Alendronsyra är en bisfosfonat som använts mot osteoporos sedan mitten av 1990-talet. Den hämmar

osteoklasterna, de celler som deltar i nedbrytningen av benvävnad. Genom att dessa cellers verkan

blockeras blir benförlusten mindre. Vitamin D

är ett näringsämne som finns i viss föda men som också

bildas i huden genom exponering för naturligt solljus. D

-vitamin, liksom andra former av D-vitamin,

behövs för att kalcium ska tas upp och normal benvävnad bildas. Eftersom patienter med osteoporos

kanske inte får tillräckligt mycket vitamin D

genom solexponering ingår det i Adrovance.

Hur har Adrovances effekt undersökts?

Eftersom alendronsyra och D

3

-vitamin redan används separat i godkända läkemedel inom EU

presenterade företaget data från tidigare studier och publicerad litteratur som rörde kvinnor som

genomgått klimakteriet och tog alendronsyra och vitamin D som separata tabletter.

Till stöd för kombinationen av alendronsyra och vitamin D

3

i samma tablett har företaget också

genomfört en studie på 717 patienter med osteoporos, däribland på 682 kvinnor efter klimakteriet, för

att visa att Adrovance kan höja vitamin D-nivåerna. Patienterna fick antingen Adrovance 70 mg/2 800

IE eller enbart alendronsyra en gång i veckan. Huvudeffektmåttet var den minskade andelen patienter

med låga vitamin D-nivåer efter 15 veckor. Denna studie förlängdes med ytterligare 24 veckor på

652 patienter, för att jämföra effekterna av fortsatt behandling med enbart Adrovance 70 mg/2 800 IE

eller med tillägg av 2 800 IE vitamin D

3

(motsvarar användning av Adrovance 70 mg/5 600 IE).

Vilken nytta har Adrovance visat vid studierna?

Den information som företaget lade fram från tidigare studier och från den publicerade litteraturen

visade att dosen av alendronsyra i Adrovance var densamma som den som krävs för att förhindra

benförlust.

De kompletterande studierna visade att tabletten som innehöll både alendronsyra och vitamin D

kunde öka vitamin D-nivåerna. Efter 15 veckors behandling var andelen patienter med låga

vitamin D-nivåer lägre bland de patienter som behandlats med Adrovance 70 mg/2 800 IE (11 procent)

än hos de patienter som behandlades med enbart alendronsyra (32 procent). I förlängningsstudien var

vitamin D-nivåerna låga hos ungefär lika många patienter som tog Adrovance 70 mg/2 800 IE som de

patienter som tog Adrovance 70 mg/5 600 IE (under 6 procent), men vitamin D-nivåerna ökade mer

hos de patienter som tog Adrovance 70 mg/5 600 IE under de 24 veckor som studien pågick.

Adrovance

EMA/386537/2011

Sida 3/3

Vilka är riskerna med Adrovance?

De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, magont, halsbränna, förstoppning, diarré, gaser, sår i

matstrupen, svårighet att svälja, bukspänning, sura uppstötningar samt smärta i muskler, skelett och

leder. Förteckningen över samtliga biverkningar som rapporterats för Adrovance finns i bipacksedeln.

Adrovance ska inte ges till personer som kan vara överkänsliga (allergiska) mot alendronsyra,

vitamin D

3

eller något annat innehållsämne. Det får inte ges till patienter med förändringar i

matstrupen, patienter med hypokalcemi (låga kalciumnivåer) eller patienter som inte kan stå eller sitta

upprätt i minst 30 minuter.

Varför har Adrovance godkänts?

CHMP fann att fördelarna med Adrovance är större än riskerna och rekommenderade att Adrovance

skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Adrovance

Den 4 januari 2007 beviljade Europeiska kommissionen Merck Sharp & Dohme Ltd ett godkännande för

försäljning av Adrovance som gäller i hela Europeiska unionen. Godkännandet baserades på det

godkännande som beviljades för Fosavance 2005 (informerat samtycke). Godkännandet för försäljning

gäller i fem år och kan sedan förlängas.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Adrovance finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller ditt apotek.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 04-2011.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen