Adcirca (previously Tadalafil Lilly)

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

10-02-2021

Aktiva substanser:
tadalafil
Tillgänglig från:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kod:
G04BE08
INN (International namn):
tadalafil
Terapeutisk grupp:
Urologiska
Terapiområde:
Hypertoni, lungformig
Terapeutiska indikationer:
Adcirca är indicerat hos vuxna för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) klassificerad som Världshälsoorganisationens funktionsklass II och III, för att förbättra träningskapaciteten (se avsnitt 5. Effekt har visats i idiopatisk PAH (IPAH) och i PAH relaterat till kollagenvaskulär sjukdom.
Produktsammanfattning:
Revision: 13
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001021
Tillstånd datum:
2008-10-01
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001021

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - danska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - franska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - polska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - finska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-09-2015

Bipacksedel Bipacksedel - norska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

10-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

10-02-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

10-02-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

10-02-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-09-2015

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

ADCIRCA 20 mg filmdragerade tabletter

tadalafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om följande

Vad ADCIRCA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar ADCIRCA

Hur du tar ADCIRCA

Eventuella biverkningar

Hur ADCIRCA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad ADCIRCA är och vad det används för

ADCIRCA innehåller den aktiva substansen tadalafil.

ADCIRCA är en behandling för pulmonell arteriell hypertoni hos vuxna.

ADCIRCA tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5), som

förbättrar blodflödet till lungorna genom att påverka blodkärlen runt lungorna så att de slappnar av.

Resultatet blir förbättrad kapacitet vid fysisk ansträngning.

2.

Vad du behöver veta innan du tar ADCIRCA

Ta inte ADCIRCA om du

är allergisk mot tadalafil eller något av de andra innehållsämnena (se avsnitt 6)

tar läkemedel som innehåller nitrater såsomamylnitrit, som används för att behandla

bröstsmärta. ADCIRCA har visat sig öka effekten av dessa läkemedel. Om du tar någon form av

nitrat eller är osäker, ska du tala med din läkare

någonsin tidigare har förlorat synen – ett tillstånd som kallas ”stroke i ögat” (icke-arteritisk

främre ischemisk optikusneuropati - NAION)

har haft en hjärtattack de senaste 3 månaderna

har lågt blodtryck

tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs

högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt

blodtryck i lungorna till följd av blodproppar). PDE5-hämmare, så som ADCIRCA, har visats

öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är

osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar ADCIRCA.

Innan du tar tabletterna, tala om för din läkare om du har:

andra hjärtproblem än ditt höga blodtryck i lungorna

problem med ditt blodtryck

någon ärftlig ögonsjukdom

onormala röda blodkroppar (sickle-cellanemi)

cancer i benmärgen (multipelt myelom)

blodcellscancer (leukemi)

deformerad penis, eller oönskad eller ihållande erektion som varar i mer än 4 timmar

allvarlig leversjukdom

allvarlig njursjukdom.

Om du får en plötslig synnedsättning eller synförlust, ska du omedelbart ta kontakt med din läkare.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning har noterats hos några patienter som tar tadalafil.

Fastän det inte är känt om händelserna har ett samband med tadalafil, bör du kontakta läkare

omedelbart om du får försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning.

Barn och ungdomar

ADCIRCA ska inte ges till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och ADCIRCA

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Ta INTE detta

läkemedel ifall du redan tar nitrater.

Några mediciner kan påverkas av ADCIRCA eller så kan de påverka ADCIRCAs effekt. Tala om för

din läkare eller apotekspersonal om du redan tar:

bosentan (ett annat läkemedel som används för att behandla pulmonell arteriell hypertension)

nitrater (för bröstsmärta)

alfa-blockerare som används för att behandla högt blodtryck eller prostataproblem.

riociguat

rifampicin (för att behandla bakterieinfektioner)

ketokonazoltabletter (för att behandla svampinfektioner)

ritonavir (för HIV-behandling)

tabletter för erektil dysfunktion (PDE5-hämmare).

ADCIRCA med alkohol

Alkoholintag kan tillfälligt sänka ditt blodtryck. Undvik intag av stora mängder alkohol (över 5

alkoholenheter) när du har tagit eller planerar att ta ADCIRCA eftersom detta kan öka risken för yrsel

när man står upp.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel. Använd inte ADCIRCA under graviditet, såvida det inte är absolut

nödvändigt och du har diskuterat det med din läkare.

Amma inte när du tar dessa tabletter, eftersom det inte är känt ifall läkemedlet passerar över i

bröstmjölk hos människa. Fråga din doktor eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel

under graviditet eller amning.

Hundar som behandlades fick reducerad spermieutveckling i testiklarna. En minskad

spermiekoncentration har påvisats hos vissa män. Det är osannolikt att dess effekter ger försämrad

fertilitet hos män.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel har rapporterats. Känn efter hur du reagerar på medicinen innan du kör bil eller använder

maskiner.

ADCIRCA innehåller laktos

Om du från din doktor fått bekräftat att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan

du tar detta läkemedel.

ADCRICA innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar ADCIRCA

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

ADCIRCA tillhandahålls som en 20 mg tablett. Den

vanliga dosen

är två 20 mg tabletter en gång

dagligen. Du ska ta båda tabletterna samtidigt, den ena efter den andra. Din läkare kan ha förskrivit

endast en 20 mg tablett dagligen, ifall du har lätta till måttliga lever- eller njurproblem.

Svälj tabletterna med lite vatten. Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Om du har tagit för stor mängd av ADCIRCA

Om du eller någon annan tar flera tabletter än de ska, kontakta din läkare eller ta dig till sjukhus

omedelbart, och ta med dig läkemedelsförpackningen. Du kan få några av biverkningarna som

beskrivs i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta ADCIRCA

Ta dosen så snart du kommer ihåg det om det är inom 8 timmar från att du skulle ha tagit din dos. Ta

INTE dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta ADCIRCA

Sluta inte att ta dina tabletter, såvida inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem. Biverkningarna är vanligen milda eller måttliga till sin natur.

Om du får någon av följande biverkningar, sluta använda läkemedlet och uppsök läkare

omedelbart:

allergiska reaktioner med utslag (mindre vanligt förekommande)

bröstsmärta – använd inte nitrater men uppsök läkare omedelbart (vanligt förekommande)

priapism, förlängd och möjligtvis smärtsam erektion efter att ha tagit ADCIRCA (sällsynt

förekommande). Om du får erektion som varar kontinuerligt i över 4 timmar, ska du omedelbart

kontakta läkare

plötslig synförlust (sällsynt förekommande).

Följande biverkningar har rapporterats som mycket vanliga hos patienter som tar ADCIRCA (kan

påverka fler än 1 av 10 användare): huvudvärk, rodnad, nästäppa och täppta bihålor, illamående,

matsmältningsbesvär (inklusive magsmärta), muskelvärk, ryggsmärta och smärta eller obehag i armar

och ben.

Andra biverkningar har rapporterats:

Vanliga

(kan påverka upp till 1 av 10 användare)

dimsyn, lågt blodtryck, näsblod, kräkningar, ökade eller onormala underlivsblödningar,

ansiktssvullnad, sura uppstötningar, migrän, oregelbundna hjärtslag och svimning.

Mindre vanliga

(kan påverka upp till 1 av 100 användare)

krampanfall, tillfällig minnesförlust, nässelutslag, ymnig svettning, blödning från penis,

förekomst av blod i sperma och/eller urin, högt blodtryck, hjärtklappning, plötslig hjärtdöd och

tinnitus (ljud i öronen utan yttre ljudkälla).

PDE5-hämmare

används även för behandling av erektil dysfunktion hos män. Några biverkningar

som rapporteras sällsynt:

Partiell, tillfällig eller varaktig synnedsättning eller synförlust på ett eller båda ögonen och

allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte och svalg. Plötslig försämring eller

förlust av hörseln har också rapporterats.

Några biverkningar har rapporterats av män som tar tadalafil för behandling av erektil dysfunktion.

Dessa biverkningar har inte förekommit vid kliniska prövningar av pulmonell arteriell hypertension

och därför är frekvensen okänd:

svullna ögonlock, smärta i ögonen, röda ögon, hjärtinfarkt och stroke.

De flesta men inte alla män som rapporterade hjärtklappning, oregelbundna hjärtslag, hjärtinfarkt,

stroke och plötslig hjärtdöd hade kända problem med hjärtat innan de tog läkemedlet. Det är inte

möjligt att avgöra om dessa reaktioner hade direkt samband med tadalafil.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur ADCIRCA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter EXP. Utgångsdatum är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är tadalafil. En tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin

cellulosa, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, se avsnitt 2 ”ADCIRCA innehåller laktos”.

Filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos, triacetin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd

järnoxid (E172), talk.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ADCIRCA 20 mg tabletter är orange och filmdragerade. De är mandelformade och märkta ”4467” på

ena sidan.

ADCIRCA 20 mg tillhandahålls i tryckförpackning innehållande 28 eller 56 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Nederländerna.

Tillverkare: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Tél/Tel: +32-(0) 2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.Tel:

+

372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H

Tel: +43-(0) 1 711 780

España

Lilly, S.A.

Tel: + 34 91 663 5000

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 440 33 00

France

Lilly France Tél.: +33-(0)1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: +353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39-055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: +46 (0) 8 737 88 00

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44-(0) 1256 315000

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

ADCIRCA 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 20 mg tadalafil.

Hjälpämne med känd effekt:

1 filmdragerad tablett innehåller 233 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Orange, mandelformad filmdragerad tablett, märkt ”4467” på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

ADCIRCA är indicerat till vuxna för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH)

klassificerad som WHOs funktionsklass II och III, för att förbättra ansträngningskapaciteten (se avsnitt

5.1). Effekt har visats vid idiopatisk PAH (IPAH) och vid PAH associerad med vaskulär

bindvävssjukdom.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling skall påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH.

Dosering

Den rekommenderade dosen är 40 mg (2 x 20 mg) en gång dagligen, med eller utan föda.

Äldre patienter

Dosjustering är inte nödvändig för äldre patienter

Nedsatt njurfunktion

För patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion rekommenderas en startdos på 20 mg en gång

dagligen. Dosen kan ökas till 40 mg en gång dagligen, baserat på individuell effekt och tolerabilitet.

Tadalafil rekommenderas inte till patienter med gravt nedsatt njurfunktion. (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

P.g.a. begränsad klinisk erfarenhet av patienter med mild till måttlig levercirrhos (Child-Pugh Class A

och B) med en engångsdos på 10 mg, kan man överväga en startdos på 20 mg en gång dagligen. Om

tadalafil förskrivs bör en noggrann, individuell nytta/risk-bedömning göras av den förskrivande

läkaren. Det finns inga data för patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh Class C) och därför

rekommenderas inte tadalafilbehandling till denna grupp. (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för ADCIRCA för en pediatrisk population har ännu inte fastställts. Tillgänglig

information finns i avsnitt 5.1.

Administreringssätt

ADCIRCA ska administreras oralt.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna.

Allvarlig hypotoni (

<

90/50 mm Hg)

Tadalafil har i de kliniska studierna visats förstärka den hypotensiva effekten av nitrater.

Detta anses bero på den kombinerade effekten av nitrater och tadalafil på kväveoxid/cGMP.

Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive tadalafil) och guanylatcyklas-stimulerare (så som

riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se avsnitt

4.5).

Patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-arteritisk främre ischemisk

optikusneuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad med tidigare exponering av PDE5-

hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Kardiovaskulär påverkan

Följande grupper av patienter med kardiovaskulär sjukdom ingick inte i de kliniska studierna av PAH:

Patienter med kliniskt signifikant aorta- och mitralisklaffsjukdom

Patienter med konstriktiv perikardit

Patienter med restriktiv eller dilaterad kardiomyopati

Patienter med starkt nedsatt vänsterkammarfuktion

Patienter med livshotande arrytmier

Patienter med symtomatisk kranskärlssjukdom

Patienter med okontrollerad hypertension

Det finns inga kliniska säkerhetsdata för behandling med tadalafil till dessa patienter, därför

rekommenderas inte tadalafil.

Pulmonella vasodilatorer kan signifikant förvärra den kardiovaskulära statusen för patienter med

pulmonell venocklusiv sjukdom (PVOD). Eftersom det inte finns några kliniska data på patienter med

venocklusiv sjukdom, rekommenderas inte tadalafil till dessa patienter. Om tecken på pulmonellt

ödem uppstår när tadalafil administreras, bör risken för PVOD övervägas.

Tadalafil har systemiska vasodilaterande egenskaper som kan resultera i tillfälliga

blodtryckssänkningar. Läkaren bör noggrant överväga om patienter med vissa underliggande

sjukdomar såsom påtagligt avflödeshinder i vänster kammare, patienter med vätskebrist, autonom

hypotension eller patienter med hypotension i vila, kan påverkas negativt av sådana vasodilaterande

effekter.

Hos patienter som använder alfa-(1)-receptorblockerare, kan samtidig användning av ADCIRCA leda

till symtomgivande sänkning av blodtrycket hos vissa patienter (se avsnitt 4.5). Kombinationen

tadalafil och doxazosin rekommenderas inte.

Synstörningar och fall av NAION har rapporterats i samband med användning av tadalafil och andra

PDE5-hämmare. Analyser av observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med

erektil dysfunktion efter användning av tadalafil eller andra PDE5-hämmare. Eftersom detta kan vara

relevant för alla patienter som tar tadalafil skall patienten ges råd om att i händelse av plötslig

synstörning sluta ta ADCIRCA och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3). Patienter med känd

ärftlighet för degenerativa retinala rubbningar, inklusive retinitis pigmentosa, ingick inte i de kliniska

studierna, och behandling av dessa patienter rekommenderas inte.

Försämrad hörsel eller plötslig hörselnedsättning

Fall av plötslig hörselnedsättning har rapporterats efter användning av tadalafil. Även om andra

riskfaktorer fanns i vissa fall (såsom ålder, diabetes, hypertension och tidigare hörselnedsättning) bör

patienter uppmanas att omedelbart uppsöka läkare i händelse av plötslig försämring eller förlust av

hörseln.

Nedsatt njur- och leverfunktion

P.g.a ökad exponering för tadalafil (AUC), liten klinisk erfarenhet och ingen möjlighet att påverka

clearance med dialys, rekommenderas inte tadalafil till personer med gravt nedsatt njurfunktion.

Patienter med grav levercirrhos (Child-Pugh Class C) har inte studerats och därför rekommenderas

inte tadalafil till denna grupp.

Priapism och anatomisk deformation av penis

Priapism har rapporterats hos män som behandlas med PDE5-hämmare. Patienter som har erektion

4 timmar eller längre skall uppmanas att omedelbart söka medicinsk vård. Om priapism inte behandlas

omedelbart, kan penil vävnadsskada uppstå, som kan ge upphov till permanent förlust av potensen.

Tadalafil skall användas med försiktighet till patienter med anatomisk deformation av penis (såsom

vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies sjukdom) eller patienter med tillstånd som kan

predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi).

Användning med CYP3A4-inducerare eller -hämmare

För patienter med kronisk behandling med potenta CYP3A4-inducerare, såsom rifampicin,

rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

För patienter med samtidig behandling med potenta CYP3A4-hämmare, såsom ketokonazol eller

ritonavir, rekommenderas inte tadalafil (se avsnitt 4.5).

Behandling av erektil dysfunktion

Säkerhet och effekt av kombinationer av tadalafil och andra PDE5-hämmare eller andra behandlingar

mot erektil dysfunktion har inte studerats. Patienterna bör informeras om att inte ta ADCIRCA med

dessa läkemedel.

Prostacyklin och dess analoger

Effekt och säkerhet av tadalafil administrerat tillsammans med prostacyklin eller dess analoger har inte

studerats i kontrollerade kliniska studier. Därför bör man vara försiktig med att kombinera dessa.

Bosentan

Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan har inte helt kunnat visas (se

avsnitt 4.5 och 5.1).

Laktos

ADCIRCA innehåller laktosmonohydrat. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd

bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra substanser på tadalafil

Cytocrome P450 hämmare

Azolantimykotika (t.ex. ketokonazol)

Ketokonazol (200 mg dagligen), gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (10 mg)

och en ökning av C

med 15 % i jämförelse med AUC och C

för enbart tadalafil. Ketokonazol

(400 mg dagligen) gav en 4-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och en ökning

av C

med 22 %.

Proteashämmare (t.ex. ritonavir)

Ritonavir (200 mg två gånger dagligen), som inhiberar CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 och CYP2D6,

gav en 2-faldig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil (20 mg) och oförändrat C

. Ritonavir

(500 mg eller 600 mg två gånger dagligen) gav en 32%-ig ökning av AUC för engångsdos av tadalafil

(20 mg) och en minskning av C

med 30 %.

Cytocrome P450 inducerare

Endotelin-1 receptor antagonister (t.ex. bosentan)

Samtidig behandling med bosentan (125 mg två gånger dagligen), ett substrat av CYP2C9 och

CYP3A4 och en måttlig inducerare av CYP3A4, CYP2C9 och möjligen CYP2C19, reducerade

tadalafils (40 mg en gång dagligen) systemiska exponering med 42 % och C

med 27 % efter

upprepad samadministrering. Effekten av tadalafil hos patienter som redan behandlas med bosentan

har inte helt kunnat visas (se avsnitt 4.4 och 5.1). Tadalafil påverkande inte bosentans eller dess

metaboliters exponering (AUC och C

Säkerhet och effekt av kombinationen tadalafil och andra endotelin-1 receptor antagonister har inte

studerats.

Antibiotika (t.ex. rifampicin)

En CYP3A4-inducerare, rifampicin (600 mg dagligen), reducerade AUC av tadalafil med 88 % och

med 46 %, i jämförelse med AUC-värdet och C

för enbart tadalafil (10 mg dos).

Effekter av tadalafil på andra läkemedel

Nitrater

Kliniska studier har visat att tadalafil (5 mg, 10 mg och 20 mg) förstärker den hypotensiva effekten av

nitrater. Interaktionen varade i mer än 24 timmar och kunde inte detekteras 48 timmar efter den sista

tadalafildosen. Därför är tadalafil kontraindicerat hos patienter som använder någon form av organiska

nitrater (se avsnitt 4.3).

Antihypertensiva medel (inklusive kalciumflödeshämmare)

Samtidig administrering av doxazosin (4 mg och 8 mg dagligen) och tadalafil (5 mg dagligen och

20 mg som en engångsdos) ökar påtagligt den blodtryckssänkande effekten av detta alfa-

receptorblockerande medel. Effekten varar minst 12 timmar och kan vara symtomgivande,

innefattande synkope. Denna kombination rekommenderas därför inte (se avsnitt 4.4).

Dessa effekter observerades inte med alfuzosin eller tamsulosin i interaktionsstudier som utförts på ett

begränsat antal friska försökspersoner.

I kliniska farmakologiska studier undersöktes tadalafils (10 och 20 mg) potential att förstärka den

hypotensiva effekten av antihypertensiva läkemedel. De viktigaste grupperna av antihypertensiva

läkemedel studerades, antingen som monoterapi eller som ett läkemedel i en kombinationsterapi. Hos

patienter som tog flera antihypertensiva läkemedel och vars blodtryck inte var kontrollerat var

blodtryckssänkningen större, jämfört med de patienter som hade ett väl kontrollerat blodtryck, där

blodtryckssänkningen var minimal och jämförbar med effekten hos friska personer. Hos patienter, som

samtidigt får antihypertensiv medicinering, kan tadalafil 20 mg framkalla ett blodtrycksfall som (med

undantag för doxazosin, se ovan) i allmänhet är litet och sannolikt ej av klinisk betydelse.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämamre. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av riociguat och PDE5-hämmare, inklusive tadalafil,

är kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

Alkohol

Alkoholkoncentrationen påverkades inte av samtidig tadalafiltillförsel (10 mg eller 20 mg). Dessutom

sågs inga förändringar av tadalafilkoncentrationen efter samtidigt intag av alkohol. Tadalafil (20 mg)

ökade inte den genomsnittliga blodtryckssänkningen av alkohol (0,7 g/kg eller ungefär 180 ml av

40 % alkohol

vodka

hos en 80 kg man), men hos några försökspersoner observerades postural yrsel

och ortostatisk hypotoni. Tadalafil (10 mg) förstärkte inte effekten av alkohol på kognitiv funktion.

CYP1A2 substrat (t.ex. teofyllin)

När 10 mg tadalafil gavs tillsammans med teofyllin (en icke-selektiv fosfodiesterashämmare)

observerades ingen farmakokinetisk interaktion. Den enda farmakodynamiska effekt som sågs var en

liten (3,5 slag/minut) ökning i hjärtfrekvens.

CYP2C9 substrat (t.ex. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen kliniskt signifikant effekt på exponeringen (AUC) för S-

warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), och tadalafil påverkade inte heller förändringarna i

protrombintiden som orsakades av warfarin.

Acetylsalicylsyra

Tadalafil (10 mg och 20 mg) hade ingen effekt på ökningen i blödningstiden, som orsakats av

acetylsalicylsyra.

P-glykoproteinsubstrat (t.ex. digoxin)

Tadalafil (40 mg en gång dagligen) hade ingen kliniskt signifikant effekt på digoxins farmakokinetik.

Orala antikonceptionsmedel

Vid steady-state ökade tadalafil (40 mg en gång dagligen) exponeringen (AUC) för etinylestradiol med

26 % och C

med 70 % jämfört med när orala antikonceptionsmedel administrerades med placebo.

Det fanns ingen statistiskt signifikant effekt av tadalafil på levonorgestrel vilket indikerar att effekten

på etinylestradiol beror på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den kliniska betydelsen av

denna observation är okänd.

Terbutalin

En liknande ökning av AUC och C

som har setts med etinylestradiol, kan förväntas vid oral

administrering av terbutalin, troligen beroende på att tadalafil hämmar sulfateringen i tarmen. Den

kliniska betydelsen av denna observation är okänd.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns begränsade data från behandling av gravida kvinnor med tadalafil. Djurstudier tyder inte på

direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning

eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning

av tadalafil under graviditet.

Amning

Farmakodynamiska/toxikologiska data från djurförsök visar att tadalafil utsöndras i modersmjölk.

Risk för det ammade barnet kan inte uteslutas. ADCIRCA bör inte användas under amning.

Fertilitet

Effekter som kan tyda på försämrad fertilitet har iakttagits hos hundar. Två kliniska studier tyder på att

denna effekt är osannolik hos människa, även om en minskning av spermiekoncentrationen sågs hos

vissa män (se avsnitt 5.1 och 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

ADCIRCA har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Yrsel har

rapporterats i de kliniska studierna men frekvensen var lika för placebo och tadalafil. Patienter bör dock

känna till hur de reagerar på ADCIRCA, innan de kör bil eller handhar maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanställning av biverkningsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna som förekommer hos ≥ 10% av patienterna som

behandlades med tadalafil 40-mg, var huvudvärk, illamående, ryggvärk, dyspepsi, rodnad, myalgi,

nasofaryngit och smärta i extremiteter. De rapporterade biverkningarna var övergående och i

allmänhet milda eller måttliga. Biverkningsdata för patienter över 75 år är begränsade.

I den pivotala, placebokontrollerade studien med ADCIRCA för behandling av PAH, behandlades

totalt 323 patienter med ADCIRCA i doser från 2,5 mg till 40 mg en gång dagligen och 82 patienter

fick placebo. Behandligen pågick i 16 veckor. Andelen avbrott p.g.a. biverkningar var låg (ADCIRCA

11 %, placebo 16 %). 357 försökspersoner som fullföljde den pivotala studien övergick i en

långtidsstudie. Doserna i denna studie var 20 mg och 40 mg en gång dagligen.

Tabellerad sammanställning av biverkningar

I tabellen nedan upptas de biverkningar som rapporterats i den placebokontrollerade kliniska

prövningen på patienter med PAH som behandlades med ADCIRCA. I tabellen ingår även några

biverkningar som har rapporterats i kliniska studier och/eller efter marknadsintroduktion vid

behandling av manlig erektil dysfunktion. Dessa biverkingar har antingen blivit tilldelade ”ingen känd

frekvens”, eftersom frekvensen hos PAH patienter inte kan beräknas från dessa data eller tilldelad en

frekvens baserad på data från den placebo-kontrollerade huvudstudien för ADCIRCA.

Frekvenser: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre

vanliga (≥1/1 000, <1/100),

sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

Mycket vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Ingen känd

frekvens

1

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Angioneurotiskt

ödem

Centrala och perifera nervsystemet

Huvudvärk

Synkope

Migrän

Krampanfall

övergående

amnesi

Stroke

(inklusive

blödningar)

Ögon

Dimsyn

Icke-arteritisk främre

ischemisk

optikusneuropati

(NAION),

retinalkärlsocklusion,

synfältsdefekter

Öron och balansorgan

Tinnitus

Plötslig

hörselnedsättning

Hjärtat

Hjärtklappning

Plötslig

hjärtdöd

takykardi

Instabil angina

pectoris,

ventrikulär arrytmi,

hjärtinfarkt

Blodkärl

Blodvallning

Hypotoni

Hypertoni

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Nasofaryngit

(inkluderande

nästäppa, tilltäppta

bihålor och rinit)

Näsblödning

Magtarmkanalen

Illamående, dyspepsi

(inkluderande

buksmärta/besvär

Kräkning,

gastroesofagal

reflux

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urtikaria

hyperhydrosis

(svettningar)

Stevens-Johnson

syndrom, exfoliativ

dermatit

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Myalgi, ryggsmärta,

smärta i extremiteterna

(inkluderande obehag i

armar och ben)

Njurar och urinvägar

Hematuri

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ökad uterin

blödning

Priapism

, penil

hemorragi,

hematospermi

Förlängd erektion

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Ansiktsödem,

bröstsmärta

Dessa biverkningar har inte rapporterats i de kliniska prövningar som ingår i registrerings-

dokumentationen och kan inte beräknas från tillgängliga data. Biverkningarna har tagits med i

tabellen till följd av data som inkommit efter marknadsföring eller från kliniska studier vid

användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion

De flesta patienter, hos vilka dessa effekter rapporterades, hade sedan tidigare kardiovaskulära

riskfaktorer.

De MedDRA-termer som ingår är obehagskänsla i buken, buksmärta, buksmärta i nedre delen av

magen, buksmärta i övre delen av magen, magbesvär.

Klinisk icke MedDRA-term som inkluderar rapporter om onormala/rikliga menstruationer såsom

menorragi, metrorragi, menometrorragi, eller vaginal blödning.

Biverkningarna har tagits med i tabellen till följd av data som inkommit efter marknadsföring

eller från kliniska studier vid användning av tadalafil för behandling av erektil dysfunktion;

dessutom, baserar sig frekvensen ofta på 1 eller 2 patienters upplevelser av biverkningen i den

placebo-kontrollerad huvudstudien för ADCIRCA.

Den vanligast rapporterade biverkningen var huvudvärk. Huvudvärk kan uppkomma i början av

behandlingen; och minska med tiden även om behandlingen fortsätter.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Engångsdoser upp till 500 mg har getts till friska försökspersoner och upprepade doser upp till 100 mg

har getts till patienter med erektil dysfunktion. Biverkningarna var likartade dem som observerades vid

lägre doser. Vid överdosering skall sedvanliga understödjande åtgärder vidtas efter behov. Hemodialys

bidrar i mycket liten grad till elimineringen av tadalafil.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, läkemedel vid erektil dysfunktion, ATC-kod G04BE08.

Verkningsmekanism

Tadalafil är en potent och selektiv hämmare av fosfodiesteras typ 5 (PDE5), det enzym som svarar för

nedbrytningen av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Vid pulmonell arteriell hypertension får man

försämrad frisättning av kväveoxid från kärlväggarna och som en följd reduktion av cGMP-

koncentrationerna i lungkärlens glatta muskulatur. PDE5 är det fosfodiesteras som förekommer mest i

lungkärlsväggarnas muskulatur. Tadalafils hämning av PDE5 ökar koncentrationen av cGMP, vilket

resulterar i avslappning i lungkärlens glatta muskelceller och vasodilation av lungkärlen.

Farmakodynamisk effekt

In vitro-

studier har visat att tadalafil är en selektiv hämmare av PDE5. PDE5 är ett enzym som finns i

glatt muskulatur i corpus cavernosum, vaskulär och visceral glatt muskulatur, skelettmuskel,

blodplättar, njure, lunga och cerebellum. Tadalafil verkar kraftigare på PDE5 än på andra

fosfodiesteraser. Tadalafil visar > 10 000 gånger högre potens på PDE5 än på PDE1, PDE2 och PDE4.

Dessa enzymer finns i hjärta, hjärna, blodkärl, lever och andra organ. Tadalafil visar > 10 000 gånger

högre potens på PDE5 än på PDE3, ett enzym som finns i hjärta och blodkärl. Denna selektivitet för

PDE5 i förhållande till PDE3 är viktig, eftersom PDE3 är involverat i hjärtats kontraktilitet. Därtill är

tadalafils verkan cirka 700 gånger större för PDE5 än för PDE6. Det sistnämnda enzymet finns i retina

och ansvarar för ljusöverledningen. Tadalafil visar också > 10 000 gånger högre potens för PDE5 än

för PDE7-PDE10.

Klinisk effekt och säkerhet

Effekt hos patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH)

En randomiserad dubbelblind, placebokontrollerad studie genomfördes på 405 patienter med

pulmonell arteriell hypertension. Tillåten grundbehandling var bosentan (stabil underhållsdos på upp

till 125 mg två gånger dagligen) och långtidsbehandling med antikoagulantia, digoxin, diuretika och

syrgas. Mer än hälften (53,3 %) av patienterna i studien fick samtidigt behandling med bosentan.

Patienterna randomiserades till en av fem behandlingsgrupper (tadalafil 2,5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

eller placebo). Patienterna var minst 12 år gamla och hade en PAH som var idiopatisk, associerad med

bindvävssjukdom, associerad med viktreducerande läkemedel, associerad med human immunbristvirus

(HIV) infektion, associerad med förmaksseptumdefekt eller associerade med operation för minst ett år

sedan av medfödd ateriovenös shunt (till exempel ventrikelseptumdefekt, persisterande ductus

arteriosus). Medelåldern på patienterna var 54 år (från 14 till 90 år) och de flesta patienterna var

kaukasier (80,5 %) och kvinnor (78,3 %). Orsakerna till pulmonell arteriell hypertension (PAH) var

huvudsakligen idiopatisk PAH (61,0 %) och PAH associerad med vaskulär bindvävssjukdom (23,5%).

De flesta patienterna var i Världshälsoorganisationens (WHOs) funktionsklass III (65,2 %) eller II

(32,1 %). Vid studiens start var medelvärdet för 6-minuters gångsträcka (6MWD) 343,6 meter.

Primär endpoint var förändringen från utgångsvärdet för 6-minuters gångsträcka (6MWD) vid vecka

16. Det var endast tadalafil 40 mg som uppnådde den protokolldefinierade nivån för signifikans med

en medianökning, efter placebojustering, av 6MWD med 26 meter (p=0,0004; 95 % KI: 9,5, 44,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 33 meter, 95 % KI; 15,2, 50,3). Förbättringen av

gångsträckan visade sig efter 8 veckors behandling. Signifikant förbättring (p<0,01) i 6MWD visades

vid vecka 12 när patienterna ombads förskjuta sitt intag av studieläkemedel för att reflektera dalvärdet

för koncentrationen av aktiv substans. Resultatet var generellt konsekvent i alla subgrupper när det

gäller ålder, kön, PAH etiologi och utgångsvärdet för WHO funktionsklass och 6MWD. Det

placebojusterade medianvärdet för ökningen av 6MWD var 17 meter (p=0,09; 95 % KI: -7,1, 43,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 23 meter, 95 % KI; 2,4, 47,8) för de patienter som

fick tadalafil 40 mg i tillägg till bosentan (n=39), och 39 meter (p<0,01, 95 % KI: 13,0, 66,0;

förspecificerad Hodges-Lehmans metod) (medel 44 meter, 95 % KI; 19,7, 69,0) för de patienter som

bara fick tadalafil 40 mg (n=37).

Andelen patienter med förbättring av WHOs funktionsklass i vecka 16 var samma för gruppen som

fick tadalafil 40 mg jämfört med placebogruppen (23 % jämfört med 21 %). Incidensen för klinisk

försämring i vecka 16 för patienter som behandlas med tadalafil 40 mg (5 %; 4 av 79 patienter) var

mindre än i placebogruppen (16 %; 13 av 82 patienter). Förändringarna i Borgs dyspnéskala var små

och icke-signifikanta för både placebo och tadalafil 40 mg.

Dessutom observerades förbättringar jämfört med placebo för tadalafil 40 mg i fysiken, kroppsliga

funktioner, smärtor i kroppen, allmän hälsa, vitalitet och sociala funktioner i SF-36. Ingen förbättring

observerades för områdena emotionell och mental hälsa i SF-36. Förbättringar jämfört med placebo

observerades för tadalafil 40 mg i EuroQol (EQ-5D) USA och UK indexvärden som består av

rörlighet, egenvård, dagliga aktiviteter, smärta/obehag, ångest-/depressionskomponenter, och i den

visuella analoga skalan (VAS).

Invasiv hemodynamik genomfördes på 93 patienter. Tadalafil 40 mg ökade hjärtminut-volymen (0,6

l/min) och minskade lungartärtrycket (-4,3 mm Hg) och det pulmonella vaskulära motståndet (-

Läs hela dokumentet

EMA/475361/2015

EMEA/H/C/001021

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Adcirca

tadalafil

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Adcirca. Det

förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

Adcirca ska användas.

Vad är Adcirca?

Adcirca är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tadalafil. Det finns som tabletter

(20 mg).

Vad används Adcirca för?

Adcirca används för behandling av vuxna med pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att förbättra

den fysiska kapaciteten (förmågan att utföra fysisk aktivitet). PAH är detsamma som onormalt högt

blodtryck i lungartärerna. Adcirca ges till patienter med PAH i funktionsklass II eller III.

”Funktionsklassen” speglar hur allvarlig sjukdomen är: klass II innebär att den fysiska aktiviteten är

lätt begränsad och klass III att den är markant begränsad. Adcirca har visat sig effektivt vid PAH utan

känd orsak och vid PAH som orsakats av vaskulär bindvävssjukdom.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Adcirca?

Behandling med Adcirca får endast påbörjas och övervakas av en läkare som har erfarenhet av att

behandla PAH.

Adcirca tas som två tabletter (40 mg) en gång per dag, med eller utan föda. Patienter med lindriga till

måttliga njur- eller leverproblem bör börja med en lägre dos, som sedan vid behov kan ökas beroende

Kallades tidigare Tadalafil Lilly.

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

på hur patienten svarar på behandlingen. Adcirca rekommenderas inte till patienter med allvarliga

njur- eller leverproblem.

Hur verkar Adcirca?

PAH är en försvagande sjukdom där det sker en allvarlig konstriktion (förträngning) av blodkärlen i

lungorna. Detta orsakar högt blodtryck i de kärl som transporterar blod från hjärtat till lungorna.

Trycket minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna och försvårar därmed fysisk

aktivitet. Den aktiva substansen i Adcirca, tadalafil, hör till en grupp läkemedel som kallas typ 5-

fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare), vilket innebär att den blockerar PDE5-enzymet. Detta

enzym finns i lungornas blodkärl. När enzymet blockeras kan en substans som kallas cykliskt

guanosinmonofosfat (cGMP) inte brytas ned, utan den stannar kvar i blodkärlen och får dem att

slappna av och vidgas. Hos patienter med PAH vidgar Adcirca blodkärlen i lungorna, vilket sänker

blodtrycket och förbättrar symtomen.

Hur har Adcircas effekt undersökts?

Fyra doser Adcirca (2,5 mg, 10 mg, 20 mg och 40 mg en gång per dag) har jämförts med placebo

(overksam behandling) i en huvudstudie som omfattade 406 patienter med PAH, varav de flesta hade

PAH i klass II eller III utan känd orsak eller orsakad av vaskulär bindvävssjukdom. Det viktigaste

effektmåttet var förändringen av fysisk kapacitet (förmåga att utföra fysisk aktivitet). Detta mättes

genom att titta på hur mycket längre patienterna kunde gå på sex minuter efter 16 veckors

behandling.

Vilken nytta har Adcirca visat vid studierna?

Adcirca var effektivare än placebo när det gällde att förbättra den fysiska kapaciteten. Före

behandlingen kunde patienterna gå i genomsnitt 343 meter på sex minuter. Efter 16 veckors

behandling hade detta avstånd ökat med 26 meter mer för de patienter som fick 40 mg Adcirca,

jämfört med dem som fick placebo.

Vilka är riskerna med Adcirca?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Adcirca (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

huvudvärk, rodnad, nasofaryngit (inflammation i näsan och halsen) inklusive rinnsnuva eller nästäppa

och täppta bihålor, illamående, dyspepsi (halsbränna) inklusive magont, myalgi (muskelsmärta),

ryggvärk och smärta i extremiteterna (armar, händer, ben och fötter).

Adcirca får inte ges till patienter som haft en akut myokardinfarkt (plötslig hjärtattack) under de

senaste tre månaderna eller som har allvarlig hypotoni (lågt blodtryck). Adcirca får inte tas

tillsammans med nitrater (en grupp läkemedel som används för att behandla angina) och inte heller

kombineras med läkemedel av typen guanylatcyklas-stimulatorer, såsom riociguat (ett annat

läkemedel för att behandla pulmonell hypertension). Det får inte ges till patienter som någon gång haft

synnedsättning på grund av icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati (NAION), som påverkar

blodflödet till ögonnerven.

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Adcirca finns i bipacksedeln.

Adcirca0F

EMA/475361/2015

Sida 2/3

Varför har Adcirca godkänts?

CHMP fann att nyttan med Adcirca är större än riskerna och rekommenderade att Adcirca skulle

godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Adcirca?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Adcirca används så säkert som möjligt. I

enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för

Adcirca. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Adcirca

Den 1 oktober 2008 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Tadalafil

Lilly som gäller i hela EU. Godkännandet baserades på det godkännande som beviljades för Cialis 2002

(informerat samtycke). Den 21 oktober 2009 bytte läkemedlet namn till Adcirca.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Mer information om behandling med Adcirca finns i bipacksedeln (ingår

också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2015.

Adcirca0F

EMA/475361/2015

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen