ACTICHLOR PLUS (913321)

Finland - svenska - Ecolab

Köp det nu

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

18-09-2021

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
113800E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - bulgariska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - estniska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - lettiska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - litauiska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ungerska

18-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

16-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - portugisiska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovakiska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ryska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - norska

19-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - ukrainska

20-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

17-09-2021

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - serbiska

19-09-2021

Läs hela dokumentet

ACTICHLOR PLUS

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

ACTICHLOR PLUS

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningsområden

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktkod

:

Icke rekommenderade användningssätt

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Förgiftningscentral

Ytdesinfektionsmedel. Manuell användning

Inte känd.

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

02201 ESPOO

Puh. 020 7561 400

Fax 020 7561 498

Y-tunnus 0829226-3

fi-tilaukset@ecolab.com

:

Tillverkare/ Distributör/

Importör

113800E

:

Telefonnummer

09 471 977 (Giftinformationscentral)/ 112 (Nödcentralsverket)

Användningsområde

:

Ytdesinfektionsmedel

Produkten är endast avsedd för institutionell användning.

Tillverkare/ Distributör/ Importör

:

Telefonnummer

020 7561 400 (vardagar 8.00 – 16.00)

Version

: 1

Klassificering

O; R8

Xi; R41, R37

N; R50/53

:

Fysikaliska/kemiska faror

:

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

:

Hälsofara

Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar andningsorganen. Utvecklar giftig gas vid

kontakt med syra.

:

Miljöfaror

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

:

Blandning

De ovannämnda R-frasernas eller H-angivelsernas fullständiga text finns i Sektion 16.

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymbol eller

farosymboler

:

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

1/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

:

Andra faror som inte

orsakar klassificering

Skyddsfraser

S2- Förvaras oåtkomligt för barn.

S8- Förpackningen förvaras torrt.

S26- Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S41- Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S61- Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

R8- Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R41- Risk för allvarliga ögonskador.

R37- Irriterar andningsorganen.

R31- Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

långtidseffekter i vattenmiljön.

Riskfraser

:

:

Oxiderande, Irriterande, Miljöfarlig

Farliga egenskaper

:

2.3 Andra faror

Ej tillämpligt

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras

som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr1907/2006, bilaga XIII

Identifierare

67/548/EEG

Produktens/beståndsdelens

namn

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan

%

Typ

Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Klassificering

De ovannämnda H-

angivelsernas

fullständiga text finns i

Sektion 16.

Troclosen-natrium

EC: 220-767-7

CAS: 2893-78-9

Index: 613-030-00-X

35-50

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Organisk syra

EC: 204-673-3

CAS: 124-04-9

Index: 607-144-00-9

20-25

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Linjär

alkylbensensulfonat

10-20

Xn; R22

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Resp. Sens. 1, H334

Blandningar

3.2

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

2/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

Kontakta omedelbart läkare. Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella

tandproteser. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en

ställning som underlättar andningen. Framkalla inte kräkning såvida inte detta

beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så

lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Ge aldrig en medvetslös person

något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge

och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg

som krage, slips, livrem och byxlinning.

Hudkontakt

Kontakta omedelbart läkare. Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.Håll

ögonlocken brett isär. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att

skölja i åtminstone 10 minuter. Kemiska frätskador måste omedelbart behandlas av

läkare.

Tvätta förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor.

Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen.

Rengör skorna noggrant innan de används igen.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som

underlättar andningen. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall

räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel.

Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd

inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara

farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Sök läkarvård om

skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid medvetslöshet placera personen

i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt

åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och byxlinning. Vid inandning av

nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda.

Meddelande till läkare

Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara

fördröjda.

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

:

Speciella behandlingar

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Irriterar andningsorganen. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en

hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Kan orsaka hudirritation.

Kraftigt irriterande för ögon. Risk för allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Tecken/symtom på överexponering

Hudkontakt

Förtäring

Inandning

Skadliga symptom kan inkludera följande:

irritation i andningsorganen

hosta

Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

:

:

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

tårretning

rodnad

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen specifik behandling.

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-

metoden.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

3/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av

olyckshändelsen om det är en brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller

för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Flytta behållarna från brandområdet om

det kan göras utan risk. Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare

exponerade för brand kalla. Detta ämne är mycket giftigt för vattenlevande

organismer. Släckvatten som är förorenat med denna produkt måste vallas in och

hindras från att nå vattenvägar och avlopp.

Farliga

förbränningsprodukter

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:

koldioxid

koloxid

kväveoxider

halogenerade föreningar

metalloxid/oxider

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Materialet ökar risken för brand

och kan underlätta förbränning.

Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning.

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, pulver eller CO

5.1 Släckmedel

:

:

:

Inte känd.

Lämpliga släckmedel

:

Olämpliga släckmedel

:

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella

försiktighetsåtgärder för

brandmän

:

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Dammsug

eller sopa upp ämnet och placera det i en därför avsedd och etiketterad

avfallsbehållare. Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat

miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Vattenförorenande material.

Stora utsläpp kan vara skadliga för miljön.

Stort utsläpp

:

Flytta behållarna från spillområdet. Dammsug eller sopa upp ämnet och placera det

i en därför avsedd och etiketterad avfallsbehållare. Använd gnistskyddade verktyg

och explosionssäker utrustning.

Litet utsläpp:

:

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För personal som inte

arbetar inom räddning

:

För räddningspersonal

:

Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte

vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad

personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Stäng av alla

antändningskällor. Inga flammor, rökning eller lågor i riskområdet. Sörj för god

ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd

lämplig personlig skyddsutrustning.

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Ytterligare information om

hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

:

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

4/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

Se Sektion 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i Sektion 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i Sektion 13.

:

Lagra mellan följande temperaturer: 0 till 25°C (32 till 77°F). Lagras enligt gällande

bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr,

sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat

och dryck. Håll åtskild från syror. Håll åtskilt från reduktionsmedel och brännbara

ämnen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska

användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att

förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt

för att undvika miljöförorening.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

:

Råd om allmän

yrkeshygien

:

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med ögon,

hud eller kläder. Svälj inte produkten. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda

instruktioner/säkerhetsdatablad. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär

lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvara produkten i

originalbehållaren eller eller i en alternativ godkänd behållare i förenligt material samt

håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Undvik kontakt med syror.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen. Tomma behållare har kvar produktrester

och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Äta, dricka och röka ska vara förbjudet i det område där detta ämne hanteras,

förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter,

dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du går in i

områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns också i

avsnitt 8.

:

Rekommendationer

:

Branschspecifika lösningar

:

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

8.2 Begränsning av exponeringen

Inga DEL-värden tillgängliga.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

8.1 Kontrollparametrar

Härledda effektnivåer

Produktens/beståndsdelens namn

Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden

Organisk syra

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Finland,

7/2009).

HTP-värden 8 h: 5 mg/m³ 8 timme (-ar).

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

5/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

(EN 374)

Andningsskydd behövs inte vid normal och avsedd användning av produkten.

Inga speciella rekommendationer.

Skyddsglasögon, ansiktsskärm eller annat heltäckande ansiktsskydd.

Ögon/ansiktsskydd

(EN 166)

Andningsskydd

(EN 143, 14387)

:

:

:

Hudskydd

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan

denna produkt hanteras.

:

Begränsning av

miljöexponeringen

:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att

säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att

använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen

för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Lämpliga tekniska

kontrollanordningar

:

Använd enbart där det är fullgod ventilation. Om det vid hanteringen bildas damm,

gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk

utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar under

rekommenderade eller fastställda gränsvärden. Teknisk utrustning kan behövas för

att kontrollera de primära och sekundära riskerna som är förknippade med denna

produkt.

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta av potentiellt förorenade

kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att

stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Hygieniska åtgärder

:

Personliga skyddsåtgärder

Kroppsskydd

(EN 14605)

:

Annat hudskydd

Termiska faror

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift

som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en

specialist före hantering av denna produkt.

Ej tillämpligt

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt

Inledande kokpunkt och

kokintervall

Ångtryck

Ångdensitet

Fast ämne.

Klor

Lukt

pH

Orange.

Färg

Avdunstningshastighet

Flampunkt

> 100°C

5 till 6 [Konc. (% vikt / vikt): 1%]

Luktgräns

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Bränntid

Brännhastighet

:

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Övre/nedre antändbarhet eller

explosionsgränser

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Brandfarlighet (fast, gas)

:

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

6/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Relativ densitet

Löslighet

Ej tillgängligt.

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten.

Självantändningstemperatur

Fördelningskoefficient

oktanol/vatten

Explosiva egenskaper

:

:

:

:

:

Oxiderande egenskaper

:

9.2 Annan information

Sönderdelningstemperatur

:

Ingen ytterligare information.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt/bestämd för blandningen.

Viskositet

:

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

Ingen specifik data.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Produkten är stabil.

10.2 Kemisk stabilitet

:

:

:

10.5 Oförenliga material

:

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Farliga reaktioner kan förekomma under vissa lagrings- och

användningsförhållanden.

Förhållandena kan vara bl.a. följande:

kontakt med brännbara ämnen

kontakt med syror

Reaktionerna kan vara bl.a. följande:

risk för orsakande eller intensifiering av brand

frigörelse av giftig gas

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Extremt reaktivt eller oförenligt med följande ämnen: syror.

Akut giftighet

Troclosen-natrium

LD50 Dermal

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Däggdjur

1670 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

1420 mg/kg

Organisk syra

LD50 Dermal

Kanin

>7940 mg/kg

LD50 Oral

Råtta

5050 mg/kg

Produktens/beståndsdelens

namn

Resultat

Arter

Dos

Exponering

Irritation/Korrosion

Produktens/beståndsdelens

namn

Resultat

Poäng

Exponering

Observation

Arter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

7/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning

:

Irriterar andningsorganen. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en

hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

:

Förtäring

Hudkontakt

:

Kan orsaka hudirritation.

Kraftigt irriterande för ögon. Risk för allvarliga ögonskador.

:

Kontakt med ögonen

Cancerframkallande egenskaper

Mutagenicitet

Fosterskador

Reproduktionstoxicitet

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Hudkontakt

Förtäring

Inandning

Skadliga symptom kan inkludera följande:

irritation i andningsorganen

hosta

Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

:

:

:

Kontakt med ögonen

:

Skadliga symptom kan inkludera följande:

smärta eller irritation

tårretning

rodnad

Troclosen-natrium

Ögon - Svagt irriterande

Kanin

24 timmar

milligrams

Ögon - Måttligt irriterande

Kanin

24 timmar 10

milligrams

Hud - Svagt irriterande

Kanin

24 timmar

milligrams

Hud - Mycket irriterande

Kanin

milligrams

Ögon - Mycket irriterande

Kanin

0.1 Grams

Organisk syra

Ögon - Svagt irriterande

Kanin

10 milligrams

Ögon - Måttligt irriterande

Kanin

24 timmar 20

milligrams

Hud - Svagt irriterande

Kanin

0.25 Grams

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Information om sannolika

exponeringsvägar

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

8/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Allmänt

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerframkallande

egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenicitet

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador

:

Effekter på embryo/foster

eller avkomma

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara

effekter

:

Potentiella fördröjda

effekter

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Annan information

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

12.1 Toxicitet

Troclosen-natrium

Akut EC50 0.11 mg/L

Daphnia

48 timmar

Akut LC50 0.217 mg/L

Fisk

96 timmar

Organisk syra

Akut LC50 97000 ug/L Sötvatten

Fisk - Pimephales promelas -

Juvenile (Fledgling, Hatchling,

Weanling) - 4 till 8 veckor - 1.1

till 3.1 cm

96 timmar

Produktens/beståndsdelens

namn

Arter

Resultat

Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning

:

Den ekologiska analysen av produkten bygger på uppgifter om råvarorna och/eller

jämförbara ämnen. Produkten innehåller aktivt klor eller aktiva klorbärare. Observera

av myndigheterna fastlagda gränsvärden för klor i avloppsvattnet (ev. även

delströmmar) eller lokala utsläppsdirektiv. Tensiderna i produkten är biologiskt

nedbrytbara enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

PBT

:

Ej tillämpligt

vPvB

:

Ej tillämpligt

12.4 Rörligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

:

Slutsats/Sammanfattning

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fördelningskoefficient

jord/vatten (K

OC

)

:

Ej definierad för blandningen.

Rörlighet

:

Ej definierad för blandningen.

Slutsats/Sammanfattning

:

Ej definierad för blandningen.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

9/12

25 januari 2012

ACTICHLOR PLUS

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

Farligt avfall

:

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma

behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och

förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Betydande mängder av

produktrester får inte spolas bort via avloppet utan utan skall processas i ett lämpligt

avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning

av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna

produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven

på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala

myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord,

vattendrag, dränering och avlopp.

:

Avfallshantering

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i denna sektion innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som

angivits i Exponeringsscenariot(-scenarierna) finns i listan över identifierade användningar i Sektion 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Förpackning

Avfallskod

Avfallsbeteckning

Avfallshantering

:

Speciella

försiktighetsåtgärder

:

20 01 29*

Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Generering av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.

Förpackningsavfall skall återfinnas.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall

iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats.

Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik

spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och

avlopp.

MILJÖFARLIGA

ÄMNEN, FASTA,

N.O.S. (Troclosene

sodium)

ENVIRONMENTALLY

HAZARDOUS

SUBSTANCE, SOLID,

N.O.S. (Troclosene

sodium). Marine

pollutant

Environmentally

hazardous substance,

solid, n.o.s.

(Troclosene sodium)

UN3077

MILJÖFARLIGA

ÄMNEN, FASTA,

N.O.S. (Troclosene

sodium)

UN3077

UN3077

UN3077

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell

transportbenämning

14.3 Faroklass för

transport

14.4

Förpackningsgrupp

ADN/ADNR

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Yes.

Yes.

Inga.

Inga.

None.

None.

Utgivningsdatum/Revisionsdatum

:

10/12

25 januari 2012

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen