Aciclovir MDS 400 mg Tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Köp det nu

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-08-2019

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

04-07-2018

Aktiva substanser:
aciklovir
Tillgänglig från:
Medical Drug Supplies Ltd
ATC-kod:
J05AB01
INN (International namn):
aciclovir
Dos:
400 mg
Läkemedelsform:
Tablett
Sammansättning:
aciklovir 400 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Blister, 56 tabletter; Blister, 70 tabletter
Bemyndigande status:
Avregistrerad
Godkännandenummer:
53715
Tillstånd datum:
2016-11-09

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

04-07-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

04-07-2018

Läs hela dokumentet

Bipacksedel: Information till användaren

Aciclovir SUN 200 mg tabletter

Aciclovir SUN 400 mg tabletter

Aciclovir SUN 800 mg tabletter

aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller

även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Aciclovir SUN är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir SUN

Hur du tar Aciclovir SUN

Eventuella biverkningar

Hur Aciclovir SUN ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Aciclovir SUN är och vad det används för

Aciclovir SUN innehåller aciklovir och tillhör en grupp läkemedel som är effektiva mot

virusinfektioner. Det verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av virus.

Aciclovir SUN används

för behandling av bältros och vattkoppor.

mot infektioner orsakade av herpes simplex-virus i hud eller slemhinnor t.ex. förkylningsblåsor

och genital herpes (exklusive herpes simplex-virus hos nyfödda och hos barn med nedsatt

immunförsvar med svår herpes simplex virusinfektion). Det används också för att hjälpa till att

förhindra att dessa infektioner kommer tillbaka.

förebyggande

behandling

herpes

simplex-infektioner

patienter

nedsatt

immunförsvar.

Aciclovir som finns i Aciclovir SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir SUN

Ta inte Aciclovir SUN

om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir SUN.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Aciclovir SUN.

om du har problem med njurarna

om du är äldre än 65 år

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller

apotekspersonal innan du tar Aciclovir SUN.

Under tiden du tar Aciclovir SUN är det mycket viktigt att du dricker vatten regelbundet.

Barn

Aciklovir tabletter används främst för behandling av icke-allvarliga hud- och slemhinneinfektioner

orsakade av herpes simplex virus (HSV). Ditt barns läkare kan rekommendera aciklovir för infusion

vid behandling av neonatal HSV och svår HSV infektion, om ditt barns immunförsvar är nedsatt.

Andra läkemedel och Aciclovir SUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel eller andra naturprodukter.

Särskilt viktigt att tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel.

Probenecid (används för behandling av gikt)

Cimetidin (används för att behandla magsår)

Mykofenolatmofetil (för att dämpa immunförsvaret hos patienter som genomgått transplantation)

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Vissa biverkningar som dåsighet eller sömnighet och yrsel kan försämra din koncentrations- och

reaktionsförmåga. Undvik att framföra fordon eller använda maskiner innan du vet hur du påverkas av

Aciclovir SUN.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3.

Hur du tar Aciclovir SUN

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Läkaren avgör dosen efter orsaken till din behandling. Din läkare ska diskutera detta med dig.

Hur du tar läkemedlet

Ta detta läkemedel via munnen.

Lös upp tabletten i ett glas vatten, rör om och drick.

Tabletterna kan även sväljas hela tillsammans med vatten.

Du bör ta Aciclovir SUN så snart som möjligt.

Behandling av vattkoppor och bältros

Den rekommenderade dosen är: 1 tablett à 800 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen

Du bör ha ett intervall på 4 timmar mellan varje dos

Behandlingen bör pågå i 7 dagar.

Behandling av munsår eller genital herpes

Den rekommenderade dosen är 200 mg 5 gånger dagligen

Du bör ha ett intervall på 4 timmar mellan varje dos

Behandlingen bör pågå i 5 dagar eller tills din läkare säger till dig att sluta.

Hjälpa till att förhindra HSV-infektioner från att återvända efter att du har haft dem

Den rekommenderade dosen är 200 mg 4 gånger dagligen

Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos

Du bör ta Aciclovir SUN tills din läkare säger till dig att sluta.

Förebyggande

behandling

mot

herpes

simplexinfektioner

hos

patienter

med

nedsatt

immunförsvar

Den rekommenderade dosen är 200 mg 4 gånger dagligen

Du bör ha ett intervall på 6 timmar mellan varje dos

Du bör ta Aciclovir SUN tills din läkare säger till dig att sluta.

Din läkare kan justera dosen av Aciclovir SUN:

om det ges till ett barn

om du är äldre än 65 år

om du har njurproblem. Under tiden du tar Aciclovir SUN är det mycket viktigt att du dricker

vatten regelbundet under dagen. Detta kan hjälpa till att minska de biverkningar som kan påverka

njurarna eller nervsystemet

Tala med din läkare innan du tar Aciclovir SUN om något av ovanstående gäller dig.

Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir SUN

Aciclovir SUN är vanligtvis inte skadligt om du inte använder för stor mängd under flera dagar i följd.

Tala

läkare

eller

apotekspersonal

tagit

för

mycket

Aciclovir

SUN.

läkemedelsförpackningen med dig.

Om du har glömt att ta Aciclovir SUN

Om du har glömt att ta Aciclovir SUN, ta det så fort du kommer ihåg det. Men om det nästan är tid för

nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Allvarliga biverkningar

Om du upplever något av följande, sluta ta Aciclovir SUN och kontakta läkare eller uppsök sjukhus

omedelbart.

Svåra allergiska reaktioner

(förekommer hos fler än 1 av 1000 användare):

rodnad, kliande hudutslag

svullnad av läppar, ansikte, tunga eller och andra delar av kroppen

vilket medför andningssvårigheter

kollaps

Andra biverkningar

Vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk

yrsel

sjukdomskänsla

diarré

magplågor

utslag

hudutslag inklusive fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus)

klåda

överdriven trötthet

oförklarlig Hög feber (hög kroppstemperatur) and svimningskänsla, speciellt när man står upp.

Mindre vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Nässelutslag

ökat håravfall.

Sällsynta biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Ändrade värden i laboratorietester som utförs på blod och urin

ökade halter av leverenzym.

Mycket sällsynta biverkningar

(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

minskning av antalet röda blodkroppar (anemi)

minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

minskning av antalet blodplättar, som hjälper blodet att levra sig (trombocytopeni)

svaghetskänsla

oro eller förvirring

skakningar eller darrningar

hallucinationer,

kramper

onormalt sömnig eller dåsig

ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser

talsvårigheter

oförmåga att tänka eller bedöma klart

medvetslöshet (koma)

förlamning av delar eller hela kroppen

störningar av beteende, tal och ögonrörelser

nackstelhet och ljuskänslighet

inflammation i lever

gulfärgning av ögon och hud (tecken på gulsot)

njurproblem med liten eller ingen urin

smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Detta gäller även biverkningar

som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Aciclovir SUN ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg, 400 mg respektive 800 mg.

Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa,

natriumstärkelseglykollat, pregelatiniserad stärkelse och vattenfri kolloidal kiseldioxid

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, kapselformad, bikonvex, odragerad tablett märkt ”200”, ”400” respektive ”800” på ena

sidan och ”ACV” på andra sidan.

Förpackningsstorlekar

Aciclovir SUN 200 mg: 25, 60 och 100 tabletter

Aciclovir SUN 400 mg: 56, 60, 70 och 100 tabletter

Aciclovir SUN 800 mg: 35, 60 och 100 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Tillverkare

Terapia SA

124 Fabricii Street,

400 632 Cluj Napoca,

Rumänien

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna

Denna bipacksedel godkändes senast

2019-08-01

Läs hela dokumentet

1.

NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

Aciclovir SUN 400 mg Tablets

2.

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each 400 mg tablet contains 400 mg Aciclovir.

For the full list of excipients, see section 6.1.

3.

PHARMACEUTICAL FORM

Tablet

Capsule shaped biconvex uncoated white to off-white tablets with “400” debossed on one side

and “ACV” on the other side.

4.

CLINICAL PARTICULARS

4.1

Therapeutic indications

Aciclovir Tablets are indicated for the treatment of herpes simplex virus infections of the skin

and mucous membranes including initial and recurrent genital herpes (excluding neonatal

HSV and severe HSV infections in immunocompromised children).

Aciclovir Tablets are indicated for the suppression (prevention of recurrences) of recurrent

herpes simplex infections in immunocompetent patients.

Aciclovir Tablets are indicated for the prophylaxis of herpes simplex infections in

immunocompromised patients.

Aciclovir Tablets are indicated for the treatment of varicella (chickenpox) and herpes zoster

(shingles) infections.

4.2

Posology and method of administration

Posology

Dosage in adults

Treatment of herpes simplex infections: 200 mg Aciclovir should be taken five times daily at

approximately four hourly intervals omitting the night time dose. Treatment should continue

for 5 days, but in severe initial infections this may have to be extended.

In severely immunocompromised patients (e.g. after marrow transplant) or in patients with

impaired absorption from the gut the dose can be doubled to 400 mg Aciclovir, or

alternatively, intravenous dosing could be considered.

Dosing should begin as early as possible after the start of an infection; for recurrent episodes

this should preferably be during the prodromal period or when lesions first appear.

Suppression of herpes simplex infections in immunocompetent patients: 200 mg Aciclovir

should be taken four times daily at approximately six-hourly intervals.

Many patients may be conveniently managed on a regimen of 400 mg Aciclovir twice daily at

approximately twelve-hourly intervals.

Dosage titration down to 200 mg Aciclovir taken thrice daily at approximately eight-hourly

intervals or even twice daily at approximately twelve-hourly intervals may prove effective.

Some patients may experience break-through infection on total daily doses of 800 mg

Aciclovir.

Therapy should be interrupted periodically at intervals of six to twelve months, in order to

observe possible changes in the natural history of the disease.

Prophylaxis of herpes simplex infections in immunocompromised patients: 200 mg Aciclovir

should be taken four times daily at approximately six-hourly intervals.

In severely immunocompromised patients (e.g. after marrow transplant) or in patients with

impaired absorption from the gut, the dose can be doubled to 400 mg Aciclovir, or

alternatively, intravenous dosing could be considered.

The duration of prophylactic administration is determined by the duration of the period at

risk.

Treatment of varicella and herpes zoster infections: 800 mg Aciclovir should be taken five

times daily at approximately four-hourly intervals, omitting the night time dose. Treatment

should continue for seven days.

In severely immunocompromised patients (e.g. after marrow transplant) or in patients with

impaired absorption from the gut, consideration should be given to intravenous dosing.

Dosing should begin as early as possible after the start of an infection: Treatment of herpes

zoster yields better results if initiated as soon as possible after the onset of the rash. Treatment

of chickenpox in immunocompetent patients should begin within 24 hours after onset of the

rash.

Paediatric population

Treatment of herpes simplex infections, and prophylaxis of herpes simplex infections in the

immunocompromised: Children aged two years and over should be given adult dosages and

children below the age of two years should be given half the adult dose.

For treatment on neonatal herpes virus infections, intravenous aciclovir is recommended.

Treatment of varicella infection

6 years and over: 800 mg Aciclovir four times daily

2 - 5 years: 400 mg Aciclovir four times daily

Under 2 years: 200 mg Aciclovir four times daily

Treatment should continue for five days.

Dosing may be more accurately calculated as 20 mg/kg bodyweight (not to exceed 800 mg)

Aciclovir four times daily.

No specific data are available on the suppression of herpes simplex infections or the treatment

of herpes zoster infections in immunocompetent children.

Dosage in the elderly

The possibility of renal impairment in the elderly must be considered and the dosage should

be adjusted accordingly

(see Dosage in renal impairment below).

Adequate hydration of elderly patients taking high oral doses of Aciclovir should be

maintained.

Dosage in renal impairment

Caution is advised when administering aciclovir to patients with impaired renal function.

Adequate hydration should be maintained.

In the management of herpes simplex infections in patients with impaired renal function, the

recommended oral doses will not lead to accumulation of acyclovir above levels that have

been established safe by intravenous infusion. However for patients with severe renal

impairment (creatinine clearance less than 10 ml/minute) an adjustment of dosage to 200 mg

aciclovir twice daily at approximately twelve-hourly intervals is recommended.

In the treatment of herpes zoster infections it is recommended to adjust the dosage to 800 mg

aciclovir twice daily at approximately twelve hourly intervals for patients with severe renal

impairment (creatinine clearance less than 10 ml/minute), and to 800 mg aciclovir three times

daily at intervals of approximately eight hours for patients with moderate renal impairment

(creatinine clearance in the range 10 – 25 ml/minute).

Method of administration

Oral.

Aciclovir tablets may be dispersed in a minimum of 50 ml of water or swallowed whole with

a little water. Ensure that patients on high doses of aciclovir are adequately hydrated.

4.3

Contraindications

Hypersensitivity to aciclovir or valaciclovir, or to any of the excipients listed in section 6.1.

4.4

Special warnings and precautions for use

Use in patients with renal impairment and in elderly patients:

Aciclovir is eliminated by renal clearance, therefore the dose must be adjusted in patients with

renal impairment (see 4.2 Posology and Method of Administration).

Elderly patients are likely to have reduced renal function and therefore the need for dose

adjustment must be considered in this group of patients. Both elderly patients and patients

with renal impairment are at increased risk of developing neurological side effects and should

be closely monitored for evidence of these effects. In the reported cases, these reactions were

generally reversible on discontinuation of treatment (see 4.8 Undesirable Effects).

Prolonged or repeated courses of aciclovir in severely immune-compromised individuals may

result in the selection of virus strains with reduced sensitivity, which may not respond to

continued aciclovir treatment (see section 5.1).

Hydration status:

Care should be taken to maintain adequate hydration in patients receiving

high oral doses of aciclovir.

The risk of renal impairment is increased by use with other nephrotoxic drugs.

The data currently available from clinical studies is not sufficient to conclude that treatment

with aciclovir reduces the incidence of chickenpox-associated complications in

immunocompetent patients.

Paediatric population:

Oral aciclovir should be used in paediatric population mainly for the treatment of non-severe

skin and mucosa HSV infections. For the treatment of neonatal HSV and severe HSV

infections in immunocompromised children IV aciclovir should be used.

4.5

Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Aciclovir is eliminated primarily unchanged in the urine via active renal tubular secretion.

Any drugs administered concurrently that compete with this mechanism may increase

aciclovir plasma concentrations.

Probenecid and cimetidine increase the AUC of aciclovir by this mechanism, and reduce

aciclovir renal clearance. Similarly increases in plasma AUCs of aciclovir and of the inactive

metabolite of mycophenolate mofetil, an immunosuppresant agent used in transplant patients

have been shown when the drugs are co administered. However no dosage adjustment is

necessary because of the wide therapeutic index of aciclovir.

An experimental study on five male subjects indicates that concomitant therapy with aciclovir

increases AUC of totally administered

theophylline

with approximately 50%. It is

recommended to measure plasma concentrations during concomitant therapy with aciclovir.

4.6

Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

The use of aciclovir should be considered only when the potential benefits outweigh the

possibility of unknown risks.

A post-marketing aciclovir pregnancy registry has documented pregnancy outcomes in

women exposed to any formulation of Aciclovir. The registry findings have not shown an

increase in the number of birth defects amongst aciclovir exposed subjects compared with the

general population, and any birth defects showed no uniqueness or consistent pattern to

suggest a common cause. Systemic administration of aciclovir in internationally accepted

standard tests did not produce embryotoxic or teratogenic effects in rabbits, rats or mice. In a

non-standard test in rats, foetal abnormalities were observed but only following such high

subcutaneous doses that maternal toxicity was produced. The clinical relevance of these

findings is uncertain.

Caution should however be exercised by balancing the potential benefits of treatment against

any possible hazard. Findings from reproduction toxicology studies are included in Section

5.3.

Breastfeeding

Following oral administration of 200 mg Aciclovir five times a day, aciclovir has been

detected in breast milk at concentrations ranging from 0.6 to 4.1 times the corresponding

plasma levels. These levels would potentially expose nursing infants to aciclovir dosages of

up to 0.3 mg/kg/day. Caution is therefore advised if aciclovir is to be administered to a

nursing woman.

Fertility

There is no information on the effect of aciclovir on human female fertility.

In a study of 20 male patients with normal sperm count, oral aciclovir administered at doses

of up to 1g per day for up to six months has been shown to have no clinically significant

effect on sperm count, motility or morphology.

See clinical studies in section 5.2

4.7

Effects on ability to drive and use machines

There have been no studies to investigate the effect of aciclovir on driving performance or the

ability to operate machinery. A detrimental effect on such activities cannot be predicted from

the pharmacology of the active substance, but the adverse event profile should be borne in

mind.

4.8

Undesirable effects

The frequency categories associated with the adverse events below are estimates. For most

events, suitable data for estimating incidence were not available. In addition, adverse events

may vary in their incidence depending on the indication.

The following convention has been used for the classification of undesirable effects in terms

of frequency: very common ≥ 1/10, common ≥ 1/100 and < 1/10, uncommon ≥ 1/1000 and <

1/100, rare ≥ 1/10,000 and < 1/1000, very rare < 1/10,000

Blood and the lymphatic system disorders:

Very rare: Anaemia, leukopenia, thrombocytopenia.

Immune system disorders:

Rare: Anaphylaxis.

Psychiatric and nervous system disorders:

Common: Headache, dizziness.

Very rare: Agitation, confusion, tremor, ataxia, dysarthria, hallucinations, psychotic

symptoms, convulsions, somnolence, encephalopathy, coma.

The above events are generally reversible and usually reported in patients with renal

impairment or with other predisposing factors (see 4.4 Special Warnings and Precautions for

Use).

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders:

Rare:

Dyspnoea.

Gastrointestinal disorders:

Common: Nausea, vomiting, diarrhoea, abdominal pains.

Hepato-biliary disorders:

Rare: Reversible rises in bilirubin and liver related enzymes.

Very rare: Hepatitis, jaundice.

Skin and subcutaneous tissue disorders:

Common: Pruritus, rashes (including photosensitivity).

Uncommon: Urticaria. Accelerated diffuse hair loss. Accelerated diffuse hair loss has been

associated with a wide variety of disease processes and medicines, the relationship of the

event to aciclovir therapy is uncertain.

Rare: Angioedema.

Renal and urinary disorders:

Rare: Increases in blood urea and creatinine.

Very rare: Acute renal failure, renal pain. Renal pain may be associated with renal failure and

crystalluria.

General disorders and administration site conditions:

Common: Fatigue, fever.

Reporting of suspected adverse reactions

Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is

important. It allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product.

Healthcare professionals are asked to report any suspected adverse reactions via the national

reporting system listed in Appendix V.

4.9

Overdose

Symptoms and signs

Aciclovir is only partly absorbed in the gastrointestinal tract. Patients have ingested overdoses

of up to 20g aciclovir on a single occasion, usually without toxic effects. Accidental, repeated

overdoses of oral aciclovir over several days have been associated with gastrointestinal effects

(such as nausea and vomiting) and neurological effects (headache and confusion).

Overdosage of intravenous aciclovir has resulted in elevations of serum creatinine, blood urea

nitrogen and subsequent renal failure. Neurological effects including confusion,

hallucinations, agitation, seizures and coma have been described in association with

intravenous overdosage.

Management

Patients should be observed closely for signs of toxicity. Haemodialysis significantly

enhances the removal of aciclovir from the blood and may, therefore, be considered a

management option in the event of symptomatic overdose.

5.

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1

Pharmacodynamic properties

Pharmacotherapeutic group: Direct acting antivirals, Nucleosides and nucleotides

excl. reverse transcriptase inhibitors, ATC code: J05AB01

Aciclovir is a synthetic purine nucleoside analogue with

in vitro

in vivo

inhibitory activity

against human herpes viruses, including herpes simplex virus (HSV) types I and II and

varicella zoster virus (VZV).

The inhibitory activity of aciclovir for HSV I, HSV II and VZV is highly selective. The

enzyme thymidine kinase (TK) of normal, uninfected cells does not use aciclovir effectively

as a substrate, hence toxicity of mammalian host cells is low. However, TK encoded by HSV

and VZV converts aciclovir to aciclovir monophosphate, a nucleoside, analogue which is

further converted to the diphosphate and finally to the triphosphate by cellular enzymes.

Aciclovir triphosphate interferes with the viral DNA polymerase and inhibits viral DNA

replication with resultant chain termination following its incorporation into the viral DNA.

Prolonged or repeated courses of aciclovir in severely immuno-compromised individuals may

result in the selection of virus strains with reduced sensitivity, which may not respond to

continued aciclovir treatment. Most of the clinical isolates with reduced sensitivity have been

relatively deficient in viral TK. However, strains with altered viral TK or viral DNA

polymerase have also been reported. In vitro exposure of HSV isolates to aciclovir can also

lead to the emergence of less sensitive strains. The relationship between the in vitro

determined sensitivity of HSV isolates and clinical response to aciclovir therapy is not clear.

5.2

Pharmacokinetic properties

Aciclovir is only partially absorbed from the gut. Mean steady state peak plasma

concentrations (C

Max) following doses

of 200 mg administered four-hourly were 3.1

micromol (0.7 micrograms/ml) and equivalent trough plasma levels (C

Min) were 1.8

micromol (0.4 micrograms/ml). Corresponding C

Max levels following doses of

mg and 800 mg administered four-hourly were 5.3 micromol (1.2 micrograms/ml) and 8

micromol (1.8 micrograms/ml) respectively and equivalent C

Min levels were 2.7 micromol

(0.6 micrograms/ml) and 4 microMol (0.9 micrograms/ml).

In adults the terminal plasma half-life of aciclovir after administration of intravenous aciclovir

is about 2.9 hours. Most of the drug is excreted unchanged by the kidney. Renal clearance of

aciclovir is substantially greater than creatinine clearance, indicating that tubular secretion in

addition to glomerular filtration contributes to the renal elimination of the drug. 9-

carboxymethoxymethyl-guanine is the only significant metabolite of aciclovir and accounts

for approximately 10-15% of the administered dose recovered from the urine. When aciclovir

is given one hour after 1 gram of probenecid the terminal half-life and the area under the

plasma concentration time curve is extended by 18% and 40% respectively.

In adults, mean steady state peak plasma concentrations (C

max) following a one hour

infusion of 2.5 mg/kg, 5 mg/kg and 10 mg/kg were 22.7 microMol (5.1 micrograms/ml), 43.6

microMol (9.8 micrograms/ml) and 92 microMol (20.7 micrograms/ml), respectively. The

corresponding trough levels (C

min) 7 hours later were 2.2 microMol (0.5 micrograms/ml),

3.1 microMol (0.7 micrograms/ml), and 10.2 microMol (2.3 micrograms/ml), respectively.

In children over 1 year of age similar mean peak (C

max) and trough (C

min) levels were

observed when a dose of 250 mg/m

was substituted for 5 mg/kg and a dose of 500 mg/m

was substituted for 10 mg/kg. In neonates and young infants (0-3 months of age) treated with

doses of 10mg/kg administered by infusion over a one-hour period every 8 hours the C

was found to be 61.2 microMol (13.8 micrograms/ml) and C

min to be 10.1 microMol (2.3

micrograms/ml). The terminal plasma half-life in these patients was 3.8 hours. A separate

group of neonates treated with 15 mg/kg every 8 hours showed approximate dose proportional

increases, with a Cmax of 83.5 micromolar (18.8 microgram/ml) and Cmin of 14.1

micromolar (3.2 microgram/ml).

In the elderly total body clearance falls with increasing age associated with decreases in

creatinine clearance although there is little change in the terminal plasma half-life.

In patients with chronic renal failure the mean terminal half-life was found to be 19.5 hours.

The mean aciclovir half-life during haemodialysis was 5.7 hours. Plasma aciclovir levels

dropped approximately 60% during dialysis.

Cerebrospinal fluid levels are approximately 50% of corresponding plasma levels. Plasma

protein binding is relatively low (9 to 33%) and drug interactions involving binding site

displacement are not anticipated.

5.3

Preclinical safety data

Mutagenicity:

The results of a wide range of mutagenicity tests

in vitro

in vivo

indicate that aciclovir is

unlikely to pose a genetic risk to man.

Carcinogenicity:

Aciclovir was not found to be carcinogenic in long term studies in the rat and the mouse.

Teratogenicity:

Systemic administration of aciclovir in internationally accepted standard tests did not

produce embryotoxic or teratogenic effects in rats, rabbits or mice.

In a non-standard test in rats, foetal abnormalities were observed, but only following such

high subcutaneous doses that maternal toxicity was produced. The clinical relevance of these

findings is uncertain.

Fertility:

Largely reversible adverse effects on spermatogenesis in association with overall toxicity in

rats and dogs have been reported only at doses of aciclovir greatly in excess of those

employed therapeutically. Two generation studies in mice did not reveal any effect of

aciclovir on fertility.

6.

PHARMACEUTICAL PARTICULARS

6.1

List of excipients

Magnesium stearate

Microcrystalline cellulose

Sodium starch glycollate

Pregelatinised starch

Colloidal anhydrous silica

6.2

Incompatibilities

Not applicable.

6.3

Shelf life

3 years

6.4

Special precautions for storage

No special storage conditions are required.

6.5

Nature and contents of container

Blister strips comprising of plain aluminium foil and PVdC coated PVC film.

Pack sizes:

56 tablets/carton, 60 tablets/carton, 70 tablets/carton & 100 tablets/carton

Not all pack sizes may be marketed.

6.6

Special precautions for disposal

Not applicable.

7.

MARKETING AUTHORISATION HOLDER

[To be completed nationally]

8.

MARKETING AUTHORISATION NUMBER(S)

[To be completed nationally]

9.

DATE OF FIRST AUTHORISATION/RENEWAL OF THE

AUTHORISATION

[To be completed nationally]

10.

DATE OF REVISION OF THE TEXT

2018-07-04

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen