Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg Filmdragerad tablett

Sverige - svenska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

19-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

19-05-2021

Aktiva substanser:
abakavirsulfat; lamivudin
Tillgänglig från:
Medical Valley Invest AB,
ATC-kod:
J05AR02
INN (International namn):
abacavir sulfate; lamivudine
Dos:
600 mg/300 mg
Läkemedelsform:
Filmdragerad tablett
Sammansättning:
para-orange aluminiumlack Hjälpämne; lamivudin 300 mg Aktiv substans; abakavirsulfat 702,762 mg Aktiv substans
Receptbelagda typ:
Receptbelagt
Produktsammanfattning:
Förpacknings: Burk, 30 tabletter; Burk, 90 (3 x 30) tabletter; Blister, 30 tabletter (Al); Blister, 60 tabletter (Al); Blister, 90 tabletter (Al); Blister, 120 tabletter (Al); Blister, 120 x 1 tabletter (Al); Blister, 90 x 1 tabletter (Al); Blister, 60 x 1 tabletter (Al); Blister, 30 x 1 tabletter (Al); Blister, 30 x 1 tabletter (Plast/Al); Blister, 60 x 1 tabletter (Plast/Al); Blister, 90 x 1 tabletter (Plast/Al); Blister, 120 x 1 tabletter (Plast/Al); Blister, 120 tabletter (Plast/Al); Blister, 90 tabletter (Plast/Al); Blister, 60 tabletter (Plast/Al); Blister, 30 tabletter (Plast/Al)
Bemyndigande status:
Godkänd
Godkännandenummer:
57373
Tillstånd datum:
2019-03-25

Läs hela dokumentet

BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg filmdragerade tabletter

abakavir/lamivudin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner

Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller abakavir

(som också är en aktiv substans i

läkemedel såsom

abakavir, abakavir/lamivudin/zidovudin

abakavir/dolutegravir/lamivudin

En del patienter som tar abakavir kan utveckla en

överkänslighetsreaktion

(en allvarlig allergisk

reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i

textrutan under avsnitt 4.

I förpackningen med Abacavir/Lamivudine Medical Valley medföljer ett

varningskort

som ska

påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir.

Riv loss kortet

från förpackningen och bär det alltid med dig

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Abacavir/Lamivudine Medical Valley är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Hur du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Eventuella biverkningar

Hur Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Abacavir/Lamivudine Medical Valley är och vad det används för

Abacavir/Lamivudine Medical Valley används för att behandla hiv-infektion (infektion med

humant immunbristvirus) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller två aktiva substanser som används för att behandla

hivinfektion: abakavir och lamivudin. Dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som

kallas

nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI)

Abacavir/Lamivudine Medical Valley botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i

kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ

av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

Alla patienter svarar inte på behandlingen med Abacavir/Lamivudine Medical Valley på samma sätt.

Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

Abakavir och lamivudin som finns i Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan också vara godkända

för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek

eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Ta inte Abacavir/Lamivudine Medical Valley:

om du är

allergisk

överkänslig

) mot abakavir (eller något annat läkemedel som innehåller

abakavir, t.ex.

abakavir

abakavir/lamivudin/zidovudin

abakavir/dolutegravir/lamivudin

), lamivudin eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (se avsnitt 6).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt

4.

Kontrollera med din läkare

om du tror att detta gäller dig.

Var särskilt försiktig med Abacavir/Lamivudine Medical Valley

En del patienter som tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller andra kombinationsbehandlingar

mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra

riskerna:

om du har

måttlig eller svår leversjukdom

om du tidigare har haft någon

leversjukdom

, inklusive hepatit B eller hepatit C (om du har

hepatit B-infektion ska du inte sluta ta

Abacavir/Lamivudine Medical Valley

utan att ha

rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

om du är kraftigt

överviktig

(speciellt om du är kvinna)

om du har någon

njursjukdom

Tala med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley om något av detta

gäller dig.

Du kan behöva extra kontroller, inklusive blodprover, under tiden du medicinerar.

Se

avsnitt 4 för mer information.

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en

överkänslighetsreaktion

(allvarlig allergisk reaktion).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna

bipacksedel.

Risk för hjärtinfarkt

Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Tala om för din läkare

om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som

kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta

Abacavir/Lamivudine Medical Valley såvida inte din läkare råder dig till att göra det.

Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara

allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du

tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i

avsnitt 4 i denna bipacksedel.

Skydda andra människor

Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat

blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta

läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare

nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

Andra läkemedel och Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel

även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

Kom ihåg att tala om för läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden

du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Dessa läkemedel ska inte tas tillsammans med Abacavir/Lamivudine Medical Valley:

emtricitabin, för behandling av

hivinfektion

andra läkemedel som innehåller lamivudin, för behandling av

hivinfektion

eller

hepatit B-infektion

höga doser av

trimetoprim+sulfametoxazol,

antibiotikum

kladribin, som används för att behandla

hårcellsleukemi

Tala om för din läkare

om du behandlas med något av dessa läkemedel.

Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av

Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Dessa inkluderar:

fenytoin

, för behandling av

epilepsi

Tala om för din läkare

om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera

dig medan du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

metadon

, används som ett

heroinsubstitut

. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon

försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på

utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

Tala om för din läkare

om du tar metadon.

läkemedel (vanligen vätskor) innehållande

sorbitol och andra sockeralkoholer

(som xylitol,

mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet.

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar något av dessa läkemedel

Graviditet

Abacavir/Lamivudine Medical Valley rekommenderas inte för användning under graviditet.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda

barnet. Om du har tagit Abacavir/Lamivudine Medical Valley under din graviditet kan läkaren begära

att du regelbundet lämnar blodprover och genomgår andra diagnostiska undersökningar för kontroll av

barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTI-läkemedel under graviditeten är fördelen

med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar

Amning

Kvinnor som är hivpositiva får inte amma

eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via

bröstmjölken. En liten mängd av innehållsämnena i Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan också

gå över i bröstmjölken.

Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare omgående.

Körförmåga och användning av maskiner

Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan orsaka biverkningar som kan påverka din förmåga att

framföra fordon eller handha maskiner.

Rådgör med din läkare angående din förmåga att framföra fordon eller handha maskiner när

du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley tabletter innehåller para-orange

Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller färgämnet para-orange (E110) som kan orsaka

allergiska reaktioner hos vissa personer.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley tabletter innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

3.

Hur du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar

. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du

är osäker.

Rekommenderad dos av Abacavir/Lamivudine Medical Valley till vuxna, ungdomar och barn

som väger minst 25 kg är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletterna hela med lite vatten. Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan tas med eller utan

mat.

Håll regelbunden kontakt med din läkare

Abacavir/Lamivudine Medical Valley hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det

varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller

sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Abacavir/Lamivudine Medical

Valley utan

läkarens inrådan.

Om du har tagit för stor mängd av Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Om du av misstag tagit för mycket Abacavir/Lamivudine Medical Valley, tala med läkare eller

apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som

tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Det är viktigt att du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley regelbundet, eftersom ett oregelbundet

intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.

Om du slutar att ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley – särskilt om du tror att

du kan ha fått biverkningar, eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen

. Din läkare kommer att undersöka om

dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband,

kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller andra

läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. abakavir

abakavir/lamivudin/zidovudin

eller

abakavir/dolutegravir/lamivudin)

. Det är viktigt att du följer detta råd.

Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley igen kan du bli ombedd

att ta de första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

4.

Eventuella biverkningar

Under hivbehandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma.

Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland

finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana

förändringar.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från

läkemedelsbiverkningar orsakade av Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller av andra läkemedel

som tas samtidigt.

Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla

förändringar i ditt hälsotillstånd.

Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla

en överkänslighetsreaktion

allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken

”Överkänslighetsreaktioner”.

Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.

Liksom biverkningarna som nämns nedan för Abacavir/Lamivudine Medical Valley

kan andra

tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid

kombinationsbehandling mot hiv”.

Överkänslighetsreaktioner

Abacavir/Lamivudine Medical Valley

innehåller

abakavir

(som också är en aktiv substans i

läkemedel som

abakavir

abakavir/lamivudin/zidovudin

abakavir/dolutegravir/lamivudin

Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa

överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.

Vem kan få dessa reaktioner?

Alla som tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot

abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Du är mer benägen att utveckla denna reaktion om du har en gen som kallas

HLA-B*5701

(men du

kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du ska ha blivit testad för denna gen innan

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ordinerats till dig.

Om du vet att du bär på denna gen, tala

med din läkare innan du tar Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte

bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.

Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

feber

(hög kroppstemperatur) och

hudutslag

Andra vanliga symtom är:

illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.

Andra symtom är:

Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk,

ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller

fötter.

När uppträder dessa symtom?

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med

Abacavir/Lamivudine Medical Valley men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.

Kontakta din läkare omedelbart:

1.

om du får hudutslag, ELLER

2.

om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

feber

andnöd, ont i halsen eller hosta

illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.

Din läkare kan råda dig att sluta ta

Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

Om du har slutat att ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley

Om du har slutat med Abacavir/Lamivudine Medical Valley på grund av en överkänslighetsreaktion,

får du ALDRIG MER ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller något annat läkemedel som

innehåller abakavir (t.ex. abakavir, abakavir/lamivudin/zidovudin och

abakavir/dolutegravir/lamivudin)

. Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt

blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.

Om du av någon anledning har slutat ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley – särskilt om du tror att

du kan ha fått biverkningar, eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen.

Din läkare kommer att undersöka om

dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband,

kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller något

annat läkemedel som innehåller abakavir (t.ex. abakavir, abakavir/lamivudin/zidovudin och

abakavir/dolutegravir/lamivudin).

Det är viktigt att du följer detta råd.

Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och

som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.

I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir

igen men som inte hade några symtom på överkänslighetsreaktion innan de slutade ta läkemedlet.

Om din läkare råder dig till att börja ta Abacavir/Lamivudine Medical Valley igen kan du bli ombedd

att ta de första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

Om du är överkänslig mot Abacavir/Lamivudine Medical Valley, återlämna alla oanvända

Abacavir/Lamivudine Medical Valley-tabletter för destruktion.

Rådfråga läkare eller

apotekspersonal.

Förpackningen med Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller ett

varningskort

för att

påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner

. Riv loss detta kort och bär det

alltid med dig.

Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10

användare:

överkänslighetsreaktion

huvudvärk

kräkningar

illamående

diarré

buksmärta

aptitlöshet

trötthet, orkeslöshet

feber

generell (allmän) sjukdomskänsla

sömnsvårigheter (insomni)

muskelsmärta och obehag

ledsmärta

hosta

irriterad eller rinnande näsa

hudutslag

håravfall.

Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 100

användare och de kan påvisas i blodprov:

lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

stegring av leverenzymnivåer

minskning av antalet blodceller som är involverade i blodkoagulationen (trombocytopeni).

Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000

användare:

leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit)

inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

nedbrytning av muskelvävnad.

Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

ökning av ett enzym som kallas amylas.

Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos

upp till 1 av 10 000

användare:

domningar och stickningar i huden

svaghetskänsla i armar och ben

hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas

av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen,

näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som

orsakar hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet).

Om du märker något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart.

Mycket sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (

ren erytrocytaplasi

Om du får biverkningar

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om någon av dessa biverkningar blir svår eller

besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling som Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan göra att andra tillstånd

utvecklas under hivbehandlingen.

Symtom på infektion och inflammation

Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hivinfektion (aids) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att

utveckla allvarliga infektioner (

opportunistiska infektioner

). Sådana infektioner kan ha varit ”tysta”

och inte upptäckts av det svaga immunsystemet innan behandlingen började. När behandlingen startat

blir immunsystemet starkare och kan bekämpa infektionerna, vilket kan orsaka infektions- eller

inflammationssymtom. Symtomen inkluderar vanligtvis

feber

samt något av följande:

huvudvärk

magknip

andningssvårigheter.

I sällsynta fall, när immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad

autoimmuna sjukdomar

). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att

du börjat ta läkemedel mot din hivinfektion. Symtomen kan omfatta:

hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen.

Om du får symtom på en infektion

och inflammation eller om du märker några av symtomen som

nämns ovan:

Tala med din läkare omgående

. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din

läkare.

Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas

osteonekros

. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel.

Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

om de dricker alkohol

om deras immunsystem är mycket svagt

om de är överviktiga.

Kännetecken på osteonekros innefattar:

stelhet i lederna

värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

rörelsesvårighet.

Om du märker något av dessa symtom:

Berätta det för din läkare.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

5.

Hur Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

För blisterförpackningar av PVC/PVDC-aluminium: Förvaras vid högst 30 ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övrig information

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är abakavir och lamivudin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), natriumstärkelseglykolat (E468), kolloidal

vattenfri kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).

Filmdragering: opadry orange som innehåller hypromellos (E464), titandioxid (E171),

makrogol (E1521), para-orangealuminiumlack (E110), polysorbat 80 (E433).

Läekemedlets uteseende och förpackningsstorlekar

Abacavir/Lamivudine Medical Valley är en orange, modifierad kapselformad, bikonvex, filmdragerad

tablett (cirka 20,6 x 8,6 mm) märkt med

på ena sidan och med

på andra sidan

Abacavir/Lamivudine Medical Valley finns i blisterförpackningar av OPA-aluminium-

PVC/aluminium eller PVC/PVDC-aluminium innehållande 30, 60, 90 eller 120 tabletter eller 30x1,

60x1, 90x1 och 120x1 tabletter i perforerade endosblister.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley finns i vita plastburkar av högdensitetspolyeten (HDPE) med

vitt, barnskyddande plastlock, innehållande 30 eller 90 (3 burkar med 30) tabletter. Varje burk

innehåller en förpackning kiselgel som torkmedel som måste ligga kvar i burken för att skydda

tabletterna. Får inte sväljas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

Tillverkare

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park,

Paola, PLA 3000

Malta

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark

Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg filmovertrukne tabletter

Nederländerna

Abacavir/Lamivudine Xiromed 600 mg/300 mg, filmomhulde tabletten

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-05-19

Läs hela dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

LÄKEMEDLETS NAMN

Abacavir/Lamivudine Medical Valley 600 mg/300 mg filmdragerad tablett

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 600 mg abakavir (som sulfat) och 300 mg lamivudin.

Hjälpämne(n) med känd effekt: para-orange FCF (E110) 1,14 mg per tablett.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett (tablett).

Orange, modifierad kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett (cirka 20,6 x 8,6 mm) märkt med

på ena sidan och med

på andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Abacavir/Lamivudine Medical Valley är indicerat i antiretroviral kombinationsterapi för behandling

av infektion med humant immunbristvirus (hiv) hos vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg

(se avsnitt 4.4 och 5.1).

Innan behandlingen med abakavir påbörjas, ska varje hivinfekterad patient oavsett etniskt ursprung

undersökas för att se om de bär på HLA-B*5701-allelen (se avsnitt 4.4). Abakavir ska inte användas

av patienter som är kända bärare av HLA-B*5701-allelen.

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla hivinfektioner.

Dosering

Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg:

Rekommenderad dos av Abacavir/Lamivudine Medical Valley är 1 tablett en gång dagligen.

Barn som väger mindre än 25 kg:

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska inte ges till barn som väger mindre än 25 kg eftersom

tabletten innehåller en fast kombination som inte kan dosjusteras.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley är en kombinationstablett och ska inte förskrivas till patienter

som behöver dosjusteringar. Separata preparat med abakavir eller lamivudin finns tillgängliga för de

fall där utsättning eller dosjustering av en av de aktiva substanserna är indicerat. I dessa fall hänvisas

förskrivare av läkemedlet till respektive läkemedels produktresumé.

Särskilda populationer

Äldre

För närvarande saknas farmakokinetiska data för patienter äldre än 65 år. Särskild försiktighet

rekommenderas för denna åldersgrupp på grund av åldersrelaterade förändringar som försämrad

njurfunktion och förändring av hematologiska parametrar.

Nedsatt njurfunktion

Abacavir/Lamivudine Medical Valley rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance

<50 ml/min eftersom dosjustering inte kan göras (se avsnitt 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Abakavir metaboliseras huvudsakligen i levern. Kliniska data saknas för patienter med måttligt eller

kraftigt nedsatt leverfunktion, därför rekommenderas inte behandling med Abacavir/Lamivudine

Medical Valley till dessa patienter såvida inte detta bedömts som nödvändigt. Hos patienter med lätt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh score 5-6) krävs noggrann uppföljning, inklusive övervakning av

plasmakoncentrationen av abakavir om möjligt (se avsnitt 4.4 och 5.2).

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Abacavir/Lamivudine Medical Valley för barn som väger mindre än 25 kg har

inte fastställts.

Tillgängliga data redovisas i avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2 men ingen doseringsrekommendation kan

fastställas.

Administreringssätt

Oral användning.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan tas med och utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1. Se

avsnitt 4.4 och 4.8.

4.4

Varningar och försiktighet

Varningar och försiktighetsmått relevanta för abakavir och lamivudin är inkluderade i detta avsnitt.

Det finns inga ytterligare försiktighetsmått och varningar för Abacavir/Lamivudine Medical Valley.

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Överkänslighetsreaktioner

(se även avsnitt 4.8)

Abakavir är associerat med en risk för överkänslighetsreaktioner (se avsnitt 4.8) karaktäriserade av

feber och/eller hudutslag tillsammans med andra symtom som tyder på att många organsystem är

involverade. Överkänslighetsreaktioner har observerats med abakavir, varav några har varit

livshotande, i sällsynta fall dödliga, när de inte behandlats på rätt sätt.

Patienter som testas positiva för HLA-B*5701-allelen löper stor risk att utveckla en

överkänslighetsreaktion mot abakavir. Överkänslighetsreaktioner mot abakavir har dock rapporterats

med lägre frekvens hos patienter som inte är bärare av denna allel.

Därför gäller följande:

HLA-B*5701-status måste alltid dokumenteras före behandlingsstart.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska aldrig sättas in hos patienter med positiv HLA-

B*5701-status eller hos patienter med negativ HLA-B*5701-status som har haft en misstänkt

överkänslighetsreaktion mot abakavir under en tidigare abakavirinnehållande behandling (t.ex.

abakavir, abakavir/lamivudin/zidovudin, abakavir/dolutegravir/lamivudin).

Abacavir/Lamivudine Medical Valley

måste sättas ut omedelbart

, även i frånvaro av HLA-

B*5701-allelen, om en överkänslighetsreaktion misstänks. Dröjsmål med att sätta ut

Abacavir/Lamivudine Medical Valley efter att överkänslighet har uppstått kan leda till en

livshotande reaktion.

Efter att Abacavir/Lamivudine Medical Valley har satts ut på grund av en misstänkt

överkänslighetsreaktion får Abacavir/Lamivudine Medical Valley

eller något annat läkemedel

som innehåller abakavir

(t.ex. abakavir, abakavir/lamivudin/zidovudin,

abakavir/dolutegravir/lamivudin)

aldrig återinsättas

Återinsättning av ett abakavirinnehållande läkemedel efter en misstänkt

överkänslighetsreaktion kan leda till att symtomen snabbt återkommer, inom några få timmar.

Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan inkludera

livshotande hypotoni och leda till att patienten avlider.

För att undvika en återexponering för abakavir, ska patienter som haft en

överkänslighetsreaktion uppmanas att återlämna resterande Abacavir/Lamivudine Medical

Valley-tabletter.

Klinisk beskrivning

av överkänslighetsreaktioner mot abakavir

Överkänslighetsreaktioner mot abakavir har karaktäriserats väl i kliniska studier och under

uppföljning vid klinisk användning. Symtomen har vanligen uppträtt inom de första sex veckorna

(mediantid till debut 11 dagar) från behandlingsstart med abakavir,

även om dessa reaktioner kan

uppträda när som helst under behandlingen

Nästan alla överkänslighetsreaktioner mot abakavir inkluderar feber och/eller hudutslag. Andra tecken

och symtom som observerats vid en överkänslighetsreaktion mot abakavir beskrivs ingående i

avsnitt 4.8 (Beskrivning av ett urval av biverkningar), däribland symtom från luftvägarna och

magtarmkanalen. Viktigt är att sådana symtom

kan leda till att överkänslighetsreaktionen

feldiagnostiseras som en sjukdom i luftvägarna (pneumoni, bronkit, faryngit) eller som

gastroenterit

Symtomen relaterade till överkänslighetsreaktioner förvärras vid fortsatt behandling och kan vara

livshotande. Symtomen försvinner vanligtvis när behandlingen med abakavir avbryts.

I sällsynta fall har även patienter som avbrutit behandling med abakavir av andra skäl än en

överkänslighetsreaktion drabbats av livshotande reaktioner inom några timmar från återinsättning av

abakavirbehandling (se avsnitt 4.8 Beskrivning av ett urval av biverkningar). Återinsättning av

abakavir hos sådana patienter måste ske där sjukvårdsresurser finns lätt tillgängliga.

Vikt och metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller

lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt medan det inte finns några starka belägg

för ett samband mellan viktökning och någon viss behandling. Beträffande övervakning av lipider och

glukos i blodet hänvisas till etablerade behandlingsriktlinjer för hiv. Lipidrubbningar ska hanteras på

ett kliniskt lämpligt sätt.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats men orsakssambandet med lamivudin och abakavir är osäkert.

Risk för virologisk svikt

Trippel nukleosidterapi: Rapporter om hög frekvens virologisk svikt samt resistensutveckling

tidigt under behandlingen har förekommit när abakavir och lamivudin kombinerats med

tenofovirdisoproxil givet en gång dagligen.

Risken för virologisk svikt kan vara högre med Abacavir/Lamivudine Medical Valley än med

andra terapeutiska alternativ (se avsnitt 5.1).

Leversjukdom

Säkerhet och effekt för Abacavir/Lamivudine Medical Valley har inte fastställts hos patienter med

signifikant leverpåverkan. Abacavir/Lamivudine Medical Valley rekommenderas inte till patienter

med måttlig eller kraftig leverfunktionsnedsättning (se avsnitt 4.2 och 5.2).

Patienter med nedsatt leverfunktion före behandling, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad

frekvens av leverfunktionsavvikelser under antiretroviral kombinationsterapi och ska kontrolleras

enligt klinisk praxis. Om det hos dessa patienter finns tecken på försämring av leversjukdomen ska

uppehåll eller avbrytande av behandlingen övervägas.

Patienter med samtidig infektion med kronisk hepatit B- eller C-virus

Patienter med kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretroviral kombinationsterapi löper en

ökad risk för allvarliga leverbiverkningar inklusive sådana med potentiellt dödlig utgång. Vid

samtidig antiviral behandling av hepatit B eller C hänvisas också till aktuell produktinformation för

dessa läkemedel.

Om lamivudin används samtidigt för behandling av hiv och hepatit B-virus (HBV), se vidare

information gällande användningen av lamivudin för behandling av hepatit B-infektion i

produktresumén för läkemedel som innehåller lamivudin och som är indicerade för behandling av

HBV.

Om behandlingen med Abacavir/Lamivudine Medical Valley avbryts hos patienter som samtidigt är

infekterade med HBV rekommenderas att laboratorieprover tas regelbundet på såväl leverfunktion

som markörer för HBV-replikation, eftersom utsättning av lamivudin kan resultera i akut exacerbation

av hepatit (se produktresumén för läkemedel som innehåller lamivudin och som är indicerade för

behandling av HBV).

Mitokondriell dysfunktion efter exponering

in utero

Nukleosid-/nukleotidanaloger kan i varierande grad påverka mitokondriell funktion, vilket är mest

uttalat med stavudin, didanosin och zidovudin. Man har rapporterat mitokondriell dysfunktion hos

hiv-negativa spädbarn som exponerats för nukleosidanaloger

in utero

och/eller postnatalt; dessa har

främst avsett behandling med regimer innehållande zidovudin. De väsentligaste biverkningarna som

rapporterats är hematologiska rubbningar (anemi, neutropeni) och metabola rubbningar

(hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Dessa biverkningar har ofta varit övergående. Några sent

uppträdande neurologiska rubbningar har rapporterats som sällsynta (ökad tonus, kramper, onormalt

beteende). Om sådana neurologiska rubbningar är övergående eller permanenta är för närvarande

okänt. Dessa fynd ska övervägas för alla barn som

in utero

exponerats för nukleosid- eller

nukleotididanaloger och som uppvisar allvarliga kliniska fynd av okänd etiologi, i synnerhet

neurologiska fynd. Dessa fynd påverkar inte aktuella nationella rekommendationer avseeende

antiretroviral terapi till gravida kvinnor för att förhindra vertikal överföring av hiv.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hivinfekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrade symtom.

Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna efter insättande

av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit, generaliserade

och/eller fokala mykobakteriella infektioner och

Pneumocystis jirovecii

-pneumoni (ofta kallad PCP).

Varje symtom på inflammation ska utredas och behandling påbörjas vid behov.

Autoimmuna sjukdomar (såsom Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats i

samband med immunreaktivering; emellertid är den rapporterade tidpunkten för debut mer varierad

och dessa händelser kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjats.

Osteonekros

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroidanvändning,

alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av osteonekros

rapporterats främst hos patienter med framskriden hivsjukdom och/eller långvarig exponering för

antiretroviral kombinationsterapi. Patienterna ska rådas att söka läkare ifall de får ledvärk och

ledsmärtor, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Opportunistiska infektioner

Patienterna ska informeras om att Abacavir/Lamivudine Medical Valley eller annan antiretroviral

behandling inte botar hivinfektionen och att de trots behandlingen kan utveckla opportunistiska

infektioner eller andra komplikationer till hivinfektionen. Det kliniska förloppet ska därför noggrant

kontrolleras av läkare med erfarenhet av att behandla dessa infektioner och komplikationer.

Hjärtinfarkt

Observationsstudier har visat på ett samband mellan hjärtinfarkt och användning av abakavir. Det var

övervägande patienter som tidigare erhållit antiretroviral behandling som studerades. Data från

kliniska studier visade ett begränsat antal fall av hjärtinfarkt och kunde inte utesluta en liten

riskökning. Sammantaget visar tillgängliga data från observationskohorter och randomiserade studier

bristande överensstämmelse, varför ett orsakssamband mellan abakavirbehandling och risken för

hjärtinfarkt varken kan bekräftas eller motbevisas. I dagsläget finns det inte någon vedertagen

biologisk mekanism som kan förklara en potentiell riskökning. Vid förskrivning av

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska åtgärder vidtas för att försöka minimera alla påverkbara

riskfaktorer (t.ex. rökning, hypertoni och hyperlipidemi).

Läkemedelsinteraktioner

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som

innehåller lamivudin eller emtricitabin.

Kombinationen lamivudin och kladribin rekommenderas inte (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen:

Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller azofärgämnet para-orange som kan orsaka allergiska

reaktioner.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill

“natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Abacavir/Lamivudine Medical Valley innehåller abakavir och lamivudin och därför är alla tidigare

observerade interaktioner för respektive substans relevanta även för Abacavir/Lamivudine Medical

Valley. Kliniska studier har visat att det inte finns några kliniskt signifikanta interaktioner mellan

abakavir och lamivudin.

Abakavir metaboliseras av UDP-glukuronyltransferas (UGT)-enzymer och alkoholdehydrogenas;

samtidig administrering med inducerare eller hämmare av UGT-enzymer eller med substanser som

elimineras via alkoholdehydrogenas kan påverka exponeringen för abakavir. Lamivudin elimineras

renalt. Aktiv renal sekretion av lamivudin i urinen medieras genom organiska katjontransportörer

(OCT); samtidig administrering av lamivudin och hämmare av OCT kan öka exponeringen för

lamivudin.

Abakavir och lamivudin metaboliseras inte i någon betydande grad av P450-enzymer (såsom

CYP 3A4, CYP 2C9 eller CYP 2D6). De hämmar eller inducerar inte heller detta enzymsystem.

Således är risken därför liten för interaktioner med antiretrovirala proteashämmare, icke-nukleosider

eller andra läkemedel som metaboliseras av de viktigaste P450-enzymerna.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som

innehåller lamivudin (se avsnitt 4.4).

Listan nedan ska inte ses som fullständig, men är representativ för de studerade klasserna.

Läkemedel efter terapiområde

Interaktion

Förändring av geometriskt

medelvärde (%)

(Möjlig mekanism)

Rekommendation gällande

samtidig administrering

ANTIRETROVIRALA LÄKEMEDEL

didanosin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

didanosin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

zidovudin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

zidovudin/lamivudin

zidovudin 300 mg som

engångsdos

lamivudin 150 mg som

engångsdos

lamivudin: AUC

zidovudin: AUC

Ingen dosjusering är

nödvändig.

emtricitabin/lamivudin

På grund av likheter ska

Abacavir/Lamivudine

Medical Valley inte

administreras samtidigt med

andra cytidinanaloger, såsom

emtricitabin.

LÄKEMEDEL MOT INFEKTIONER

trimetoprim/sulfametoxazol (co-

trimoxazole)/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

trimetoprim/sulfametoxazol

(co-trimoxazol)/lamivudin

(160 mg/800 mg en gång

dagligen i 5 dagar/300 mg som

engångsdos)

lamivudin: AUC

40 %.

trimetoprim: AUC

sulfametoxazol: AUC

(hämning av organiska

katjontransportörer)

Ingen dosjustering av

Abacavir/Lamivudine

Medical Valley är nödvändig.

När samtidig administrering

med co-trimoxazol är

motiverad, ska patienten stå

under klinisk övervakning.

Höga doser av

trimetoprim/sulfametoxazol

för behandling av

Pneumocystis jiroveci

pneumoni (PCP) och

toxoplasmos har inte

undersökts och ska undvikas.

MEDEL MOT MYKOBAKTERIER

rifampicin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

Risk för något minskade

plasmakoncentrationer av

abakavir genom UGT-induktion.

rifampicin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Otillräckliga data för att

kunna rekommendera

dosjustering.

ANTIEPILEPTIKA

fenobarbital/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

Risk för något minskade

plasmakoncentrationer av

abakavir genom UGT-induktion.

fenobarbital/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Otillräckliga data för att

kunna rekommendera

dosjustering.

fenytoin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

Risk för något minskade

plasmakoncentrationer av

abakavir genom UGT-induktion.

fenytoin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Otillräckliga data för att

kunna rekommendera

dosjustering.

Övervakning av

fenytoinkoncentrationerna

ANTIHISTAMINER (HISTAMIN H2-RECEPTORANTAGONISTER)

ranitidin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

ranitidin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Troligen ingen klinisk

signifikant interaktion. Ranitidin

elimineras endast delvis via det

renala organiska

katjontransportsystemet.

Ingen dosjusering är

nödvändig.

cimetidin/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

cimetidin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Troligen ingen klinisk

signifikant interaktion.

Cimetidin elimineras endast

delvis via det renala organiska

katjontransportsystemet.

Ingen dosjusering är

nödvändig.

CYTOSTATIKA

kladribin/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Därför rekommenderas inte

Lamivudin hämmar intracellulär

fosforylering av kladribin

in

vitro

, vilket leder till en

potentiell risk för

behandlingssvikt av kladribin

om de kombineras i kliniska

sammanhang. Vissa kliniska

resultat stöder också en

potentiell interaktion mellan

lamivudin och kladribin.

kombinationen lamivudin och

kladribin (se avsnitt 4.4).

OPIOIDER

metadon/abakavir

(40 till 90 mg en gång dagligen i

14 dagar/600 mg som

engångsdos, därefter 600 mg två

gånger dagligen i 14 dagar)

abakavir: AUC

35 %.

metadon: CL/F

22 %.

metadon/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Ingen dosjustering av

Abacavir/Lamivudine

Medical Valley är nödvändig.

Dosjustering av metadon är

ej nödvändig för de flesta

patienter; för vissa kan en

återinställning av metadon

behövas.

RETINOIDER

retinoidinnehållande läkemedel

(t.ex. isotretinoin)/abakavir

Interaktionen är inte studerad.

Möjlig interaktion eftersom

läkemedlen delar

eliminationsväg via

alkoholdehydrogenas.

retinoidinnehållande läkemedel

(t.ex. isotretinoin)/lamivudin

Inga interaktionsstudier har

gjorts.

Interaktionen är inte studerad.

Otillräckliga data för att

kunna rekommendera

dosjustering.

DIVERSE

etanol/abakavir

(0,7 g/kg som

engångsdos/600 mg som

engångsdos)

abakavir: AUC

41%.

etanol: AUC

(hämning av

alkoholdehydrogenas)

etanol/lamivudin

Interaktionen är inte studerad.

Ingen dosjusering är

nödvändig.

sorbitollösning (3,2 g, 10,2 g,

13,4 g)/lamivudin

Engångsdos lamivudin oral

lösning 300 mg.

lamivudin:

14 %; 32 %; 36 %

28 %; 52 %, 55 %

Undvik, om möjligt,

kontinuerlig samtidig

administrering av

Abacavir/Lamivudine

Medical Valley och

läkemedel innehållande

sorbitol eller andra osmotiskt

aktiva polyalkoholer eller

monosackaridalkoholer (t.ex.

xylitol, mannitol, laktitol,

maltitol). Överväg mer

frekvent övervakning av hiv-

1-virusmängd om

kontinuerlig samtidig

administrering inte kan

undvikas.

Förkortningar: ↑ = ökar; ↓ = minskar; ↔ = ingen signifikant förändring; AUC = ytan under kurvan koncentration

mot tid; C

= observerad maxkoncentration; CL/F = skenbar oral clearance.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har enbart genomförts på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Som en allmän regel vid beslut om användning av antiretrovirala läkemedel för behandling av hiv-

infektion hos gravida kvinnor och därmed minskning av risken för vertikal hivöverföring till det

nyfödda barnet, ska hänsyn tas till både djurdata och klinisk erfarenhet från gravida kvinnor.

Djurstudier med abakavir visade embryo- och fostertoxicitet hos råtta, men inte hos kanin. Djurstudier

med lamivudin visade en ökning av tidig embryonal död hos kanin men inte hos råtta (se avsnitt 5.3).

De aktiva ämnena i Abacavir/Lamivudine Medical Valley kan hämma cellulär DNA-replikation och

abakavir har visats vara karcinogent i djurstudier (se avsnitt 5.3). Den kliniska relevansen av dessa

fynd är okänd. Abakavir och lamivudin har visats passera placentan hos människa.

Data från mer än 800 exponeringar under första trimestern och från mer än 1 000 exponeringar under

andra och tredje trimestern visar inte på några missbildande eller fetala/neonatala effekter hos gravida

kvinnor behandlade med abakavir. Data från mer än 1 000 exponeringar under första trimestern och

från mer än 1 000 exponeringar under andra och tredje trimestern visar inte på några missbildande

eller fetala/neonatala effekter hos gravida kvinnor behandlade med lamivudin. Data saknas om

användningen av Abacavir/Lamivudine Medical Valley i gravida kvinnor. Baserat på ovanstående

data är dock risken för missbildning hos människa osannolik.

För patienter med samtidig hepatitinfektion som behandlas med läkemedel som innehåller lamivudin

såsom Abacavir/Lamivudine Medical Valley och därefter blir gravida, ska risken av återkommande

hepatit vid utsättande av lamivudin övervägas.

Mitokondriell dysfunktion

Nukleosid- och nukleotidanaloger har

in vitro

in vivo

visats orsaka en varierande grad av

mitokondriell skada. Det finns rapporter om mitokondriell dysfunktion hos hivnegativa spädbarn som

exponerats

in utero

och/eller efter födelsen för nukleosidanaloger (se avsnitt 4.4).

Amning

Abakavir och dess metaboliter utsöndras i mjölken hos lakterande råttor. Abakavir utsöndras också i

bröstmjölk.

Baserat på mer än 200 moder/barn-par som behandlats för hiv, är serumkoncentrationerna av

lamivudin hos de ammade barnen till mödrar som behandlats för hiv mycket låga (<4 % av moderns

serumkoncentrationer) och successivt minskande till omätbara nivåer när de ammade barnen når

24 veckors ålder. Det saknas säkerhetsdata för administrering av abakavir och lamivudin till barn

under tre månader.

Det rekommenderas att hivinfekterade mödrar inte under några omständigheter ammar sina spädbarn,

detta för att undvika överföring av hivsmitta.

Fertilitet

Studier på djur har visat att varken abakavir eller lamivudin har någon påverkan på fertiliteten (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts rörande påverkan på förmågan att köra bil eller sköta maskiner. Patientens

kliniska status samt biverkningsprofilen för Abacavir/Lamivudine Medical Valley bör beaktas vid en

bedömning av patientens förmåga att framföra fordon eller sköta maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De biverkningar som rapporterats för Abacavir/Lamivudine Medical Valley överensstämmer med de

kända säkerhetsprofilerna för abakavir och lamivudin givet som separata läkemedel. För många av

dessa biverkningar är det svårt att avgöra om de är relaterade till någon av de aktiva substanserna, till

något annat av de många läkemedel som används för behandling av hivinfektion eller till den

underliggande sjukdomen i sig.

Många av biverkningarna som redovisas i tabellen nedan är vanligt förekommande (illamående,

kräkningar, diarré, feber, letargi, hudutslag) hos patienter som är överkänsliga mot abakavir. Patienter

med något av dessa symtom ska därför noggrant utvärderas rörande förekomst av sådan

överkänslighet (se avsnitt 4.4). Mycket sällsynta fall av erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom eller toxisk epidermal nekrolys har rapporterats där överkänslighet mot abakavir inte kunnat

uteslutas. I dessa fall ska behandling med abakavir avbrytas för all framtid.

Tabell över biverkningar

De biverkningar som åtminstone anses möjligen relaterade till abakavir eller lamivudin är listade efter

organsystem och frekvens. Frekvenserna är definierade enligt följande: mycket vanliga (>1/10),

vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1 000, <1/100), sällsynta (>1/10 000, <1/1 000) och

mycket sällsynta (<1/10 000).

Organsystem

Abakavir

Lamivudin

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

: neutropeni och

anemi (båda ibland allvarliga),

trombocytopeni

Mycket sällsynta

: Ren

erytrocytaplasi

Immunsystemet

Vanliga

: överkänslighet

Metabolism och nutrition

Vanliga

: anorexi

Mycket sällsynta

: laktacidos

Mycket sällsynta

: laktacidos

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

: huvudvärk

Vanliga

: huvudvärk,

sömnlöshet

Mycket sällsynta

: fall av perifer

neuropati (eller parestesier) har

rapporterats

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

: hosta, symtom från

näsan

Magtarmkanalen

Vanliga

: illamående,

kräkningar, diarré

Sällsynta

: pankreatit har

rapporterats, men

orsakssambandet med abakavir-

behandling är osäkert.

Vanliga

: illamående,

kräkningar, smärtor eller kramp

i buken, diarré

Sällsynta:

stegringar av amylas

i serum. Fall av pankreatit har

rapporterats.

Lever och gallvägar

Mindre vanliga

: övergående

stegringar av leverenzymer

(ASAT, ALAT)

Sällsynta:

hepatit

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

: utslag (utan

systemiska symtom)

Mycket sällsynta

: erythema

multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom och toxisk epidermal

nekrolys

Vanliga

: utslag, alopeci

Sällsynta:

angioödem

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

Vanliga

: artralgi,

muskelproblem

Sällsynta:

rabdomyolys

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Vanliga

: feber, letargi, trötthet

Vanliga

: trötthet, allmän

sjukdomskänsla, feber

Beskrivning av valda biverkningar

Överkänslighet mot abakavir

Tecken och symtom på denna överkänslighetsreaktion redovisas nedan. De har identifierats antingen i

kliniska studier eller i säkerhetsövervakningen vid klinisk användning. De som markerats med fetstil

har rapporterats hos

minst 10 %

av patienterna med en överkänslighetsreaktion.

Nästan alla patienter som utvecklar överkänslighetsreaktioner får feber och/eller hudutslag (vanligen

makulopapulösa eller urtikariella) som delsymtom men fall av överkänslighet utan hudutslag eller

feber har inträffat. Andra huvudsymtom är symtom från magtarmkanalen och andningsvägarna samt

allmänna symtom som letargi och allmän sjukdomskänsla.

Hudutslag

(vanligen makulopapulösa eller urtikariella)

Magtarmkanalen

Illamående, kräkningar, diarré, buksmärta,

munsår

Andningsvägar

Dyspné, hosta,

ont i halsen, ADRS (akut andnödssyndrom hos vuxna),

lungsvikt

Övrigt

Feber, letargi, allmän sjukdomskänsla

, ödem, lymfadenopati,

hypotoni, konjunktivit, anafylaxi

Neurologi/psykiatri

Huvudvärk

, parestesi

Blod

Lymfopeni

Lever/pankreas

Förhöjda levervärden

, hepatit, leversvikt

Muskel/skelett

Myalgi

, myolys (sällsynt), artralgi, förhöjt kreatinfosfokinas

Urologi

Förhöjt kreatinin, njursvikt

Symtomen relaterade till denna överkänslighetsreaktion förvärras vid fortsatt behandling och kan vara

livshotande, och har i sällsynta fall varit dödlig.

Återinsättning av abakavir efter en överkänslighetsreaktion kan leda till att symtomen återkommer

inom några få timmar. Denna återkommande reaktion är vanligtvis svårare än den initiala och kan

inkludera livshotande hypotoni och leda till att patienten avlider. Liknande reaktioner har också

inträffat i sällsynta fall efter att abakavir återinsatts hos patienter som innan behandlingen avbröts

endast haft ett av huvudsymtomen på överkänslighet (se ovan), och har i mycket sällsynta fall även

setts hos patienter som har återupptagit behandlingen utan föregående symtom på en

överkänslighetsreaktion (dvs. patienter som tidigare ansetts tolerera abakavir).

Metabola parametrar

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan förekomma under antiretroviral

behandling (se avsnitt 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hivinfekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för insättande av antiretroviral

kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion mot asymtomatiska eller kvarvarande

opportunistiska infektioner uppstå. Autoimmuna sjukdomar (såsom Graves sjukdom och autoimmun

hepatit) har också rapporterats i samband med immunreaktivering; emellertid är den rapporterade

tidpunkten för debut mer varierad och dessa händelser kan inträffa flera månader efter att

behandlingen påbörjats (se avsnitt 4.4).

Osteonekros

Fall av osteonekros har rapporterats, speciellt hos patienter med kända riskfaktorer, framskriden

hivsjukdom eller långvarig exponering för antiretroviral kombinationsterapi (CART). Frekvensen av

detta är okänd (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhetsdatabasen som stöder dosering en gång dagligen till pediatriska patienter är hämtad från

studien ARROW (COL105677) i vilken 669 hiv-1-infekterade pediatriska försökspersoner (från

12 månader till

17 års ålder) fick abakavir och lamivudin antingen en eller två gånger dagligen (se

avsnitt 5.1) I denna population fick 104 hiv-1-infekterade pediatriska patienter som vägde minst 25 kg

abakavir och lamivudin som abakavir/lamivudin en gång dagligen Jämfört med vuxna har inga

ytterligare säkerhetsproblem identifierats hos pediatriska försökspersoner som fått antingen en eller

två dagliga doser.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga specifika symtom eller tecken har identifierats efter akut överdosering med abakavir eller

lamivudin, förutom de som är listade som biverkningar,

I händelse av överdosering ska patienten övervakas avseende tecken på toxicitet (se avsnitt 4.8) och

understödjande standardbehandling ges efter behov. Eftersom lamivudin är dialyserbart kan

kontinuerlig hemodialys användas som behandling vid överdosering, även om detta inte har studerats,

Det är inte känt om abakavir kan elimineras via peritonealdialys eller hemodialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Virushämmande medel för systemiskt bruk, virushämmande medel mot

hivinfektioner, kombinationer. ATC-kod: J05AR02.

Verkningsmekanism

: Abakavir och lamivudin är NRTI-substanser och är potenta selektiva hämmare

av hiv-1- och hiv-2-(LAV2 och EHO)-replikation. Både abakavir och lamivudin metaboliseras

sekventiellt av intracellulärt kinas till respektive 5

-trifosfat (TP), som är de aktiva metaboliterna.

Lamivudin-TP och carbovir-TP (den aktiva trifosfatformen av abakavir) är substrat för och

kompetitiva hämmare av hiv-omvänt transkriptas (RT). Deras huvudsakliga antivirala aktivitet sker

emellertid genom inkorporering av monofosfatformen i den virala DNA-kedjan, vilket resulterar i

kedjebrott. Abakavir- och lamivudintrisfosfaterna visar signifikant lägre affinitet för värdcellernas

DNA-polymeraser.

Inga antagonistiska effekter

in vitro

sågs vid användning av lamivudin och andra antiretrovirala medel

(testade: didanosin, nevirapin och zidovudin). Ingen antagonism mot abakavirs antivirala effekt i

cellodling observerades vid kombination med nukleosidanalogerna (NRTI) didanosin, emtricitabin,

stavudin, tenofovir eller zidovudin, icke-nukleosidanalogen (NNRTI) nevirapin, eller

proteashämmaren (PI) amprenavir.

Antiviral aktivitet

in vitro

Både abakavir och lamivudin har visats kunna hämma replikationen av laboratoriestammar och

kliniska isolat av hiv i ett antal olika celltyper. Dessa celltyper innefattar transformerade T-cellinjer,

cellinjer deriverade från monocyter/makrofager och primärkulturer av aktiverade perifera

blodlymfocyter (PBL) och monocyter/makrofager. Den läkemedelskoncentration där effekt på

virusreplikationen uppnås med 50 % (EC

) eller den koncentration som krävs för att hämma

virusreplikationen med 50 % (IC

) varierar mellan virus och värdcellstyp.

-medelvärdet för abakavir mot laboratoriestammar av hiv-1IIIB och hiv-1HXB2 varierade mellan

1,4 och 5,8 µM. EC

-medianvärdet eller -medelvärdet för lamivudin mot laboratoriestammar av hiv-1

varierade mellan 0,007 och 2,3 µM. EC

-medelvärdet mot laboratoriestammar av hiv-2 (LAV2 och

EHO) varierade mellan 1,57 och 7,5 µM för abakavir och mellan 0,16 och 0,51 µM för lamivudin.

-värdet för abakavir mot hiv-1 grupp M-subtyperna (A-G) varierade mellan 0,002 och 1,179 µM,

mot grupp O mellan 0,022 och 1,21 µM och mot hiv-2-isolat mellan 0,024 och 0,49 µM. För

lamivudin varierade EC

-värdet mot hiv-1-subtyperna (A-G) mellan 0,001 och 0,170 µM, mot grupp

O mellan 0,030 och 0,160 µM och mot hiv-2-isolat mellan 0,002 och 0,120 µM i perifera

mononukleära celler i blod.

Hiv-1-prover tagna vid baseline från behandlingsnaiva patienter som inte har utvecklat resistens

associerad med aminosyrasubstitution har utvärderats med

multi cycle

-testet Virco Antivirogram

(n=92 från COL40263) eller

single cycle

-testet Monogram Bioscience PhenoSense

(n=138 från

ESS30009). Testresultaten gav EC

-medianvärden på 0,912 µM (intervall 0,493 till 5,017 µM)

respektive 1,26 µM (intervall 0,72 till 1,91 µM) för abakavir och EC

-medianvärden på 0,429 µM

(intervall 0,200 till 2,007 µM) och 2,38 µM (1,37 till 3,68 µM) för lamivudin.

Test för fenotypisk känslighet på kliniska isolat från antiretroviralt naiva patienter med hiv-1-grupp M

icke-B-subtyper har i tre studier vart och ett visat att alla virus var fullt känsliga för både abakavir och

lamivudin. I den första studien på 104 isolat inkluderades subtyperna A och A1 (n=26), C (n=1), D

(n=66) och

circulating recombinant forms

(CRFs) AD (n=9), CD (n=1) och en komplex inter-subtyp

rekombinant cpx (n=1). I den andra studien på 18 isolat ingick subtyperna G (n=14) och CRF_AG

(n=4) från Nigeria, samt en tredje studie på 6 isolat (n=4 CRF_AG, n=1 A och n=1 icke fastställd)

från Abidjan (Elfenbenskusten).

Hiv-1-isolat (CRF01_AE, n=12, CRF02_AG, n=12 och subtyperna C eller CRF_AC, n=13) från

37 obehandlade patienter i Afrika och Asien var känsliga för abakavir (<2,5-faldig förändring av IC

och lamivudin (<3,0-faldig förändring av IC

) förutom för två CRF02_AG-isolat där förändringarna

var 2,9-faldiga och 3,4-faldiga för abakavir. Grupp O-isolat från antiviralt naiva patienter visades vara

mycket känsliga för lamivudinaktivitet.

Kombinationen av abakavir och lamivudin har i cellkulturer visat på antiviral aktivitet mot icke-

subtyp-B-isolat samt mot hiv-2-isolat med antiviral aktivitet som är ekvivalent med den för subtyp-B-

isolat.

Resistens

Resistens in vivo

Abakavirresistenta isolat av hiv-1 har selekterats

in vitro

i vildtypsstammar av hiv-1 (HXB2) och är

associerade med specifika genotypiska förändringar i RT-kodonregionen (kodon M184V, K65R,

L74V och Y115). Selektion för M184V-mutationen inträffade först och resulterade i en tvåfaldig

ökning av IC

. Upprepad tillförsel med ökande läkemedelskoncentration resulterade i selektion av

dubbel-RT-mutanterna 65R/184V eller trippel-RT-mutanten 74V/115Y/184V. Två mutationer gav en

7- till 8-faldig förändring av abakavirkänsligheten och kombinationer av tre mutationer krävdes för att

ge mer än en 8-faldig förändring av känsligheten. Tillförsel med det zidovudinresistenta kliniska

isolatet RTMC resulterade också i selektion för 184V-mutationen.

Hiv-1-resistens mot lamivudin innefattar utvecklingen av en M184I-, eller mer vanligt, en M184V-

aminosyraförändring i anslutning till den aktiva delen (

active site

) av viralt RT. Tillförsel av hiv-1

(HXB2) i närvaro av ökande 3TC-koncentrationer resulterar i höga nivåer (>100- till >500-faldig) av

lamivudinresistenta virus och mutationerna RTM1841 eller V selekteras snabbt. IC

för vildtyp

HXB2 är 0,24 till 0,6 µM, medan IC

för M184V innehållande HXB2 är >100 till 500 µM.

Antiviral terapi med hänsyn till genotypisk/fenotypisk resistens

Resistens in vivo (behandlingsnaiva patienter)

M184V eller M184I uppkommer hos hiv-1-infekterade patienter som står på en antiretroviral

behandling där lamivudin ingår.

I pivotala kliniska studier visade isolat från flertalet patienter med virologisk svikt vid behandling med

abakavir antingen inga NRTI-relaterade förändringar jämfört med baseline (45 %) eller endast

M184V- eller M184I-selektion (45 %). Den totala selektionsfrekvensen för M184V eller M184I var

hög (54 %). Mindre vanlig var selektionen av L74V (5 %), K65R (1 %) och Y115F (1 %) (se tabell

nedan). När zidovudin inkluderas i behandlingen har frekvensen av L74V- och K65R-selektion visat

sig minska i närvaro av abakavir (med zidovudin: 0/40, utan zidovudin: 15/192, 8 %).

Behandling

Abakavir +

Combivir

1

Abakavir +

lamivudin +

NNRTI

Abakavir +

lamivudin + PI

(eller

PI/ritonavir)

Totalt

Antal patienter

1 094

2 285

Antal med

virologisk svikt

Antal genotyper

vid pågående

behandling

40 (100 %)

51 (100 %)

141 (100 %)

232 (100 %)

K65R

1 (2 %)

2 (1 %)

3 (1 %)

L74V

9 (18 %)

3 (2 %)

12 (5 %)

Y115F

2 (4 %)

2 (1 %)

M184V/I

34 (85 %)

22 (43 %)

70 (50 %)

126 (54 %)

TAMs

3

3 (8 %)

2 (4 %)

4 (3 %)

9 (4 %)

1. Combivir är en fast kombination av lamivudin och zidovudin.

2. Inkluderar tre fall av icke-virologisk svikt och fyra obekräftade fall av virologisk svikt.

3. Antal individer med ≥1 tymidinanalog-mutationer (TAMs).

TAMs skulle kunna selekteras när tymidinanaloger är associerade med abakavir. I en metaanalys av

sex kliniska studier selekterades inga TAMs vid behandlingar där abakavir men inte zidovudin ingick

(0/127), men selekterades däremot i de behandlingar där abakavir och tymidinanalogen zidovudin

ingick (22/86, 26 %)

Resistens in vivo (behandlingserfarna patienter)

M184V eller M184I uppkommer hos hiv-1-infekterade patienter som står på en antiretroviral

behandling där lamivudin ingår och ger höggradig resistens mot lamivudin.

In vitro

-data visar en

tendens som tyder på att fortsatt behandling med lamivudin i en antiretroviral regim trots utveckling

av M184V skulle kunna ge kvarvarande antiretroviral aktivitet (troligen genom försämrad

viral

fitness

). Den kliniska relevansen av dessa fynd är inte fastställd. De kliniska data som finns

tillgängliga är mycket begränsade och utesluter någon tillförlitlig slutsats inom detta område. I vilket

fall är alltid byte till lämpliga NRTI:er att föredra framför fortsatt behandling med lamivudin. Därför

ska behandling med lamivudin trots utveckling av M184V-mutationen endast övervägas i de fall där

inga andra aktiva NRTI:er finns tillgängliga.

Kliniskt signifikant minskad känslighet för abakavir har visats i kliniska isolat från patienter med

virologisk svikt, vilka tidigare behandlats med och är resistenta mot andra nukleosidhämmare. I en

metaanalys av fem kliniska studier där abakavir adderades för att förstärka behandlingen hade 123 av

166 individer (74 %) M184V/I, 50 (30 %) hade T215Y/F, 45 (27 %) hade M41L, 30 (18 %) hade

K70R och 25 (15 %) hade D67N. K65R saknades och L74V och Y115F var ovanliga (≤3 %).

Logistisk regressionsmodellering av förutsägbara värden för genotyp (justerade för basline plasma

hiv-1 RNA [vRNA], CD4+-cellantal, antal och längd på tidigare antiretrovirala behandlingar) visade

att förekomst av tre eller fler mutationer förknippade med NRTI-resistens var associerade med

minskad respons vecka 4 (p=0,015) eller fyra eller fler mutationer vecka 24 (median) (p

0,012).

Dessutom orsakar

69-insertion

-komplexet eller Q151M-mutationen (vanligt förekommande i

kombination med A62V, V751, F77L och F116) en hög nivå av resistens mot abakavir.

Vecka 4

(n = 166)

Omvänt

transkriptashämmar-

mutationer vid

baseline

n

Medianförändring av

vRNA (log

10

kopior/ml)

Procent med

<400 kopior/ml vRNA

Inga

-0,96

40 %

Endast M184V

-0,74

64 %

En NRTI-mutation,

vilken som helst

-0,72

65 %

Två NRTI-

associerade

mutationer, vilka som

helst

-0,82

32 %

Tre NRTI-

associerade

mutationer, vilka som

helst

-0,30

Fyra eller fler NRTI-

associerade

mutationer

-0,07

11 %

Fenotypisk resistens och korsresistens

Fenotypisk resistens mot abakavir kräver M184V med minst ytterligare en annan abakavirselekterad

mutation, eller M184V med multipla TAMs. Fenotypisk korsresistens mot andra NRTI:er med endast

M184V- eller M184I-mutationer är begränsad. Zidovudin, didanosin, stavudin och tenofovir

bibehåller sin antiretrovirala aktivitet mot den typen av hiv-1-varianter. Förekomst av M184V med

K65R orsakar korsresistens mellan abakavir, tenofovir, didanosin och lamivudin. M184V med L74V

orsakar korsresistens mellan abakavir, didanosin och lamivudin. Förekomst av M184V med Y115F

orsakar korsresistens mellan abakavir och lamivudin. Lätt tillgängliga algoritmer för att bedöma

genotypisk läkemedelsresistens och kommersiellt tillgängliga tester för känslighet har skapat kliniska

cut offs

för minskad aktivitet av abakavir och lamivudin som enskilda läkemedel. Dessa algoritmer

och tester används för att förutsäga känslighet, partiell känslighet eller resistens vilken baseras på

antingen direkt mätning av känslighet eller genom beräkning av den hiv-1-resistenta fenotypen från

den virala genotypen. Vägledning för lämplig användning av abakavir och lamivudin kan fås om

nuvarande rekommenderad resistensalgoritm används.

Korsresistens mellan abakavir eller lamivudin och antiretrovirala medel från andra klasser t.ex. PI:er

eller NNRTI:er är inte trolig.

Klinisk erfarenhet

Klinisk erfarenhet av kombinationen abakavir och lamivudin med doseringen en gång dagligen är

främst baserad på fyra studier med behandlingsnaiva patienter, CNA30021, EPZ104057 (HEAT-

studien), ACTG5202 och CNA109586 (ASSERT-studien) samt två studier på behandlingserfarna

patienter, CAL30001 och ESS30008.

Behandlingsnaiva patienter

Användningen av kombinationen abakavir och lamivudin med dosering en gång dagligen stöds av

resultatet från en 48-veckors dubbelblind, kontrollerad multicenterstudie (CNA30021) med

770 hivinfekterade tidigare obehandlade vuxna. Dessa var främst asymtomatiska hiv-infekterade

patienter (CDC-stadie A). De randomiserades till att få antingen abakavir (ABC) 600 mg en gång

dagligen eller 300 mg två gånger dagligen i kombination med lamivudin 300 mg en gång dagligen och

efavirenz 600 mg en gång dagligen. Resultatet är summerat per subgrupp i tabellen nedan:

Effektresultat vid vecka 48 i CNA30021 utifrån baseline hiv-1-RNA och CD4-kategorier (ITTe

TLOVR ART-naiva patienter)

ABC 1 gång/dag

+3TC+EFV

(n=384)

ABC 2 gånger/dag

+3TC+EFV

(n=386)

ITT-E-population

TLOVR-analys

Andel med hiv-1-RNA <50 kopior/ml

Alla patienter

253/384 (66 %)

261/386 (68 %)

Baseline RNA-kategori

<100 000 kopior/ml

141/217 (65 %)

145/217 (67 %)

Baseline RNA-kategori

>=100 000 kopior/ml

112/167 (67 %)

116/169 (69 %)

Baseline CD4-kategori <50

3/6 (50 %)

4/6 (67 %)

Baseline CD4-kategori 50-100

21/40 (53 %)

23/37 (62 %)

Baseline CD4-kategori 101-200

57/85 (67 %)

43/67 (64 %)

Baseline CD4-kategori 201-350

101/143 (71 %)

114/170 (67 %)

Baseline CD4-kategori >350

71/109 (65 %)

76/105 (72 %)

>1 logenhets minskning i hiv-

RNA eller <50 kopior/ml

Alla patienter

372/384 (97 %)

373/386 (97 %)

Liknande klinisk effekt (punktestimat för behandlingsskillnad: -1,7; 95 % CI -8,4; 4,9) sågs för båda

behandlingsregimerna. Av dessa resultat kan man dra slutsatsen att vid 95 % konfidens är den

verkliga skillnaden inte större än 8,4 % till fördel för dosering två gånger dagligen. Denna potentiella

skillnad är tillräckligt liten för att kunna dra en generell slutsats om att abakavir en gång dagligen inte

är sämre än abakavir två gånger dagligen.

Det fanns en låg likartad total incidens av virologisk svikt (virusnivå <50 kopior/ml) i både

behandlingsgruppen med dosering en gång dagligen och den med dosering två gånger dagligen (10 %

respektive 8 %). I den begränsade mängden prov som fanns tillgängliga för genotypisk analys fanns

en trend mot en högre frekvens av NRTI-associerade mutationer vid dosering med abakavir en gång

per dag jämfört med dosering två gånger per dag. Någon tydlig slutsats kunde inte dras pga. den

begränsade datamängd som kunde erhållas från denna studie.

Det finns motstridiga data i vissa jämförande studier med abakavir/lamivudin

såsom HEAT,

ACTG5202 och ASSERT.

EPZ104057 (HEAT-studien) var en randomiserad, dubbelblind, placebomatchad, 96-veckors-,

multicenterstudie med det primära syftet att utvärdera den relativa effekten av abakavir/lamivudin

(ABC/3TC, 600 mg/300 mg) och tenofovir/emtricitabin (TDF/FTC, 300 mg/200 mg), vardera givet en

gång dagligen i kombination med lopinavir/ritonavir (LPV/r, 800 mg/200 mg) till hivinfekterade,

behandlingsnaiva vuxna. Den primära effektanalysen utfördes vid vecka 48 med fortsättning av

studien till vecka 96, och visade

non-inferiority

. Resultaten sammanfattas nedan:

Virologiskt svar baserat på plasma hiv-1-RNA <50 kopior/ml ITT-exponerad population M=F-

byte inkluderat

ABC/3TC +LPV/r

(N = 343)

TDF/FTC + LPV/r

(N = 345)

Virologiskt svar

Vecka 48

Vecka 96

Vecka 48

Vecka 96

Totalt svar (stratifierat efter

baseline hiv-1-RNA)

231/343

(68 %)

205/343

(60 %)

232/345

(67 %)

200/345

(58 %)

Svar vid baseline hiv-1-RNA

<100 000 kopior/ml

134/188

(71 %)

118/188

(63 %)

141/205

(69 %)

119/205

(58 %)

Svar vid baseline hiv-1-RNA

100 000 kopior/ml

97/155

(63 %)

87/155

(56 %)

91/140

(65 %)

81/140

(58 %)

Ett likartat virologiskt svar observerades för båda regimerna (punktestimat för skillnad i behandling

vid vecka 48: 0,39 %, 95 % CI: -6,63; 7,40).

ACTG 5202-studien var en jämförande randomiserad multicenterstudie av dubbelblindat

abakavir/lamivudin eller emtricitabin/tenofovir i kombination med oblindat efavirenz eller

atazanavir/ritonavir till behandlingsnaiva hiv-1-infekterade patienter. Patienterna stratifierades vid

screening efter plasmanivåer av hiv-1-RNA <100 00 och

100 000 kopior/ml.

En interimsanalys från ACTG 5202 visade att abakavir/lamivudin var associerade med en statistiskt

signifikant högre risk för virologisk svikt jämfört med emtricitabin/tenofovir (definierat som virusnivå

>1 000 kopior/ml vid eller efter 16 veckor och före 24 veckor, eller hiv-RNA-nivå >200 kopior/ml vid

eller efter 24 veckor) hos patienter med virusnivå >100 000 kopior/ml vid screening (beräknad

riskkvot: 2,33; 95 % CI: 1,46; 3,72, p=0,0003). DSMB (Data Safety Monitoring Board)

rekommenderade att en ändring av den terapeutiska handläggningen skulle övervägas för alla

patienter i gruppen med höga virusnivåer på grund av skillnaderna i effekt som observerats.

Behandlingen för patienterna i gruppen med låga virusnivåer förblev blindad och patienterna var kvar

i studien.

I analys av data från patienter i gruppen med låga virusnivåer förelåg ingen påvisbar skillnad mellan

basbehandlingarna med nukleosider hos andelen patienter utan virologisk svikt vid vecka 96.

Resultaten presenteras nedan:

- 88,3 % med ABC/3TC jämfört med 90,3 % med TDF/FTC vid intag tillsammans med

atazanavir/ritonavir som tredje läkemedel, skillnad i behandling -2,0 % (95 % CI -7,5 %; 3,4 %)

- 87,4 % med ABC/3TC jämfört med 89,2 % med TDF/FTC vid intag tillsammans med

efavirenz som tredje läkemedel, skillnad i behandling -1,8 % (95 % CI -7,5 %; 3,9 %).

CNA109586 (ASSERT-studien), en öppen, randomiserad multicenterstudie av abakavir/lamivudin

(ABC/3TC, 600 mg/300 mg) och tenofovir/emtricitabin (TDF/FTC, 300 mg/200 mg), vardera givna

en gång dagligen med efavirenz (EFV, 600 mg) till ART-naiva, HLA-B*5701-negativa, hiv-1-

infekterade vuxna. De virologiska resultaten sammanfattas i tabellen nedan:

Virologiskt svar vid vecka 48 ITT-exponerad population <50 kopior/ml TLOVR

ABC/3TC + EFV

(N =192)

TDF/FTC + EFV

(N =193)

Totalt svar

114/192

(59 %)

137/193

(71 %)

Svar vid baseline hiv-1-RNA

<100 000 kopior/ml

61/95

(64 %)

62/83

(75 %)

Svar vid baseline hiv-1-RNA

>100 000 kopior/ml

53/97

(55 %)

75/110

(68 %)

Vid vecka 48 observerades ett lägre värde för virologiskt svar för ABC/3TC jämfört med TDF/FTC

(punktestimat för behandlingsskillnaden: 11,6 %, 95 % CI: 2,2; 21,1).

Behandlingserfarna patienter

Data från två studier, CAL30001 och ESS30008, har visat att abakavir/lamivudin en gång dagligen

har liknande virologisk effekt hos behandlingserfarna patienter som abakavir 300 mg två gånger

dagligen plus lamivudin 300 mg en gång dagligen eller 150 mg två gånger dagligen.

I studie CAL30001 randomiserades 182 behandlingserfarna patienter med virologisk svikt till

behandling med antingen abakavir/lamivudin eller abakavir 300 mg två gånger dagligen plus

lamivudin 300 mg en gång dagligen, båda i kombination med tenofovir och en PI eller en NNRTI

under 48 veckor. Likartade nedgångar av hiv-1-RNA mätt som genomsnittlig AUC minus baseline

konstaterades, vilket visar att gruppen som fick Abacavir/Lamivudine Medical Valley inte var sämre

än gruppen som fick abakavir plus lamivudin två gånger dagligen (AAUCMB, -1,65 log

kopior/ml

respektive -1,83 log

kopior/ml; 95 % CI -0,13; 0,38). Andelen patienter med hiv-1-RNA

<50 kopior/ml (50 % mot 47 %) och <400 kopior/ml (54 % mot 57 %) vid vecka 48 var också likartad

i båda grupperna (ITT-population). Dessa resultat ska emellertid tolkas med försiktighet, eftersom

endast patienter med måttlig behandlingserfarenhet ingick i denna studie och när behandling insattes

fanns en obalans i virusmängd mellan de båda armarna.

260 patienter med virologisk suppression på en första linjens behandling bestående av abakavir

300 mg plus lamivudin 150 mg, båda givna två gånger dagligen, i kombination med en PI eller

NNRTI, randomiserades i en studie, ESS 300008, till att fortsätta denna regim eller att byta till den

fasta kombinationen abakavir/lamivudin plus en PI eller NNRTI under 48 veckor. Resultat vid

vecka 48 visade att gruppen med den fasta kombinationen uppnådde samma virologiska utfall (

non-

inferior

) som abakavir plus lamividin-gruppen, baserat på andelen individer med hiv-1-RNA

<50 kopior/ml (90 % respektive 85 %, 95 % CI -2,7; 13,5).

Innehavaren av godkännandet för försäljning har inte bestämt GSS (Genotypic Sensitivity Score) för

abakavir/lamivudin-kombinationen. Andelen behandlingserfarna patienter i studien CAL30001 som

hade hiv-RNA <50 kopior/ml vid vecka 48 utifrån GSS (genotypic senitivity score) i optimerad

bakgrundsterapi (OBT) har sammanställts. Betydelsen för behandlingssvar av viktiga IAS-USA-

klassificerade mutationer för abakavir eller lamivudin och andelen multi-NRTI-resistensassocierade

mutationer av antalet mutationer vid baseline har också utvärderats. GSS erhölls från

Monogramrapporter där känsliga virus tillskrivits ett värde mellan 1 till 4 baserat på antalet läkemedel

i behandlingsregimen. För virus med minskad känslighet tillskrevs värdet 0. GSS kunde inte erhållas

från alla patienter vid baseline. Liknande andelar av patienter i båda armarna, abakavir en gång

dagligen och abakavir två gånger dagligen i CAL30001, hade GSS poäng på <2 eller

2 och hade

vecka 48 en framgångsrik virushämning till mindre än 50 kopior/ml.

Andel patienter i CAL30001 med <50 kopior/ml vid vecka 48 utifrån GSS i OBT och antal

mutationer vid baseline

ABC/3TC FDC 1 gång/dag

(n=94)

Antal mutationer vid baseline

ABC BID

+3TC 1

gång/dag

(n=88)

GSS i OBT

Alla

Alla

2

10/24 (42 %)

3/24 (13 %)

7/24 (29 %)

12/26 (46 %)

>2

29/56 (52 %)

21/56 (38 %)

8/56 (14 %)

27/56 (48 %)

Okänd

8/14 (57 %)

6/14 (43 %)

2/14 (14 %)

2/6 (33 %)

Alla

47/94 (50 %)

30/94 (32 %)

17/94 (18 %)

41/88 (47 %)

Viktiga IAS-USA-klassificerade mutationer som är associerade med resistens mot abakavir eller lamivudin och

multi-NRTI-resistens.

I studierna CNA109586 (ASSERT) och CNA30021 på behandlingsnaiva patienter kunde genotypiska

uppgifter vid screening eller baseline endast fås fram för en subgrupp av patienterna samt för de

patienter som uppfyllde kriterierna för virologisk svikt. Delmängden data som är tillgänglig från

denna subgrupp av patienter som ingick i studien CNA30021 är sammanställd nedan. Dessa data

måste dock tolkas med försiktighet. Läkemedelskänsligheten för varje patients virala genotyp

bestämdes med algoritmen ANRS 2009 för hiv-1-genotypisk läkemedelsresistens. Varje läkemedel

som ingick i behandlingsregimen och för vilket känslighet förutsades fick värdet 1. De läkemedel för

vilka ANRS-algoritmen förutsade resistens tilldelades värdet 0.

Andel patienter i CNA30021 med <50 kopior/ml vid vecka 48 utifrån GSS i OBT och antal

mutationer vid baseline

ABC 1 gång/dag + 3TC 1 gång/dag+ EFV 1 gång/dag

(N=384)

Antal mutationer vid baseline

ABC 2

gånger/dag +

3TC

1 gång/dag +

EFV

1 gång/dag

(N=386)

GSS i OBT

Alla

Alla

2

2/6 (33 %)

2/6 (33 %)

3/6 (50 %)

>2

58/119 (49 %)

57/119 (48 %)

1/119 (<1 %)

57/114 (50 %)

Alla

60/125 (48 %)

59/125 (47 %)

1/125 (<1 %)

60/120 (50 %)

Viktiga IAS-USA-klassificerade mutationer för abakavir eller lamivudin.

Pediatrisk population

En jämförelse av en regim innehållande abakavir och lamivudin doserat en gång dagligen respektive

två gånger dagligen genomfördes inom ramen för en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie på

hiv-infekterade pediatriska patienter. 1 206 pediatriska patienter i åldern 3 månader till 17 år

rekryterades till studien ARROW (COL105677) och fick doser i enlighet med rekommendationerna

om viktbaserad dosering i WHO:s behandlingsriktlinjer (Antiretroviral therapy of HIV infection in

infants and children, 2006). Efter 36 veckor på en regim som inkluderade abakavir och lamivudin två

gånger dagligen, randomiserades 669 lämpliga försökspersoner till att antingen fortsätta med dosering

två gånger dagligen eller att gå över till en daglig dos av abakavir och lamivudin i ytterligare minst

96 veckor. Inom denna population fick 104 patienter, som vägde minst 25 kg, 600 mg abakavir och

300 mg lamivudin som Abacavir/Lamivudine Medical Valley en gång dagligen under en

medianexponeringstid på 596 dagar.

Bland de 669 försökspersoner som randomiserades i denna studie (från 12 månaders ålder till

17 års

ålder) visade sig gruppen som fick abakavir/lamivudin en gång dagligen inte vara sämre än gruppen

som fick två doser dagligen, enligt den i förväg specificerade marginalen för

non-inferiority

på -

12 % vad avser såväl det primära effektmåttet <80 kopior/ml vid vecka 48 liksom vid vecka 96

(sekundärt effektmått) och alla andra testade gränsvärden (<200 kopior/ml, <400 kopior/ml,

<1 000 kopior/ml), vilka samtliga låg gott och väl inom denna

non-inferiority

-marginal.

Subgruppsanalyser som testade för heterogenitet för en gång dagligen jämfört med två gånger

dagligen visade ingen signifikant effekt av kön, ålder eller virusnivå vid randomisering. Slutsatserna

gav stöd för

non-inferiority

oavsett analysmetod.

Bland de 104 patienter som fick abakavir/lamivudin, inklusive de som vägde mellan 40 kg och 25 kg,

uppvisades en liknande viral suppression.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Kombinationstabletten med abakavir/lamivudin har visats vara bioekvivalent med lamivudin och

abakavir administrerat var för sig. Detta visades i en endos-, 3-vägs-crossover-bioekvivalensstudie på

friska frivilliga (n=30), med kombinationstabletten (på fastande mage) mot 2 x 300 mg

abakavirtabletter plus 2 x 150 mg lamivudintabletter (på fastande mage) mot kombinationstabletten

administrerad tillsammans med en fettrik måltid. Vid intag på fastande mage sågs ingen signifikant

skillnad i absorptionen mellan var och en av komponenterna, mätt genom ytan under

plasmakoncentrations-tidskurvan (AUC) och maximal koncentration (C

). Man kunde inte heller se

någon signifikant effekt av föda vid administrering av kombinationstabletten på fastande mage eller

efter måltid. Dessa resultat indikerar att kombinationstabletten kan tas med eller utan mat. De

farmakokinetiska egenskaperna hos lamivudin och abakavir beskrivs nedan.

Absorption

Abakavir och lamivudin absorberas snabbt och väl från magtarmkanalen efter oral tillförsel. Den

absoluta biotillgängligheten av abakavir och lamivudin hos vuxna efter oralt intag är cirka 83 %

respektive 80-85 %. Den genomsnittliga tiden till maximala serumkoncentrationer (t

) är cirka

1,5 timmar för abakavir och 1,0 timme för lamivudin. Efter en engångsdos på 600 mg abakavir är

medelvärdet (CV) för C

4,26 μg/ml (28 %) och medelvärdet (CV) för AUC

är 11,95 μg.timme/ml

(21 %). Efter upprepad oral dosering av lamivudin 300 mg en gångdagligen i sju dagar är medelvärdet

(CV) för steady-state C

2,04 μg (26%) och medelvärdet (CV) för AUC

är 8,87 μg.timme/ml

(21 %).

Distribution

Intravenösa studier har visat att den genomsnittliga skenbara distributionsvolymen för abakavir och

lamivudin är 0,8 respektive 1,3 l/kg.

In vitro

-studier av bindning till plasmaproteiner pekar på att

abakavir endast har en låg till måttlig bindningsgrad (ca 49 %) till humana plasmaproteiner vid

terapeutiska koncentrationer. Lamivudins farmakokinetik är linjär i terapeutiska doser och uppvisar

in

vitro

begränsad plasmaproteinbindning (<36 %). Detta talar för en låg risk för

läkemedelsinteraktioner genom påverkan på plasmaproteinbindning.

Data visar att abakavir och lamivudin passerar till centrala nervsystemet (CNS) och når likvor. Studier

med abakavir visar på en AUC-kvot för likvor/plasma på 30 till 44 %. När abakavir ges i dosen

600 mg två gånger dagligen är observerade maximala koncentrationer i likvor 9 gånger högre än IC

för abakavir som är 0,08 μg/ml eller 0,26 μM. Genomsnittlig kvot för likvor/serumkoncentration av

lamivudin 2-4 timmar efter peroral administrering var cirka 12 %. Den verkliga omfattningen av

penetrationen till likvor av lamivudin är okänd liksom dess kliniska betydelse.

Metabolism

Abakavir metaboliseras huvudsakligen i levern med cirka 2 % av den administrerade dosen utsöndrad

renalt i oförändrad form. Huvudsaklig nedbrytning hos människa sker via alkoholdehydrogenas och

genom glukuronidering varvid 5´-karboxylsyra och 5´-glukuronid bildas och dessa utgör omkring

66 % av given dos. Metaboliterna utsöndras i urinen.

Metabolism utgör en mycket begränsad del av elimineringen av lamivudin. Lamivudin utsöndras

huvudsakligen i oförändrad form via njurarna. Sannolikheten för metaboliska interaktioner med

lamivudin är liten beroende på den begränsade levermetabolismen (5-10 %).

Eliminering

Den genomsnittliga halveringstiden för abakavir är cirka 1,5 timmar. Det sker ingen signifikant

ackumulering av abakavir efter upprepade orala doser av 300 mg två gånger dagligen. Eliminering av

abakavir sker via levermetabolism med efterföljande utsöndring av metaboliter i första hand i urinen. I

urinen återfinns omkring 83 % av administrerad abakavirdos som metaboliter och oförändrat abakavir.

Resten av dosen elimineras via feces.

Den uppmätta halveringstiden för eliminering av lamivudin är 5 till 7 timmar. Medelvärdet för

systemisk eliminering för lamivudin är cirka 0,32 l/tim/kg, framför allt genom renal utsöndring

(>70 %) via det organiska katjontransportsystemet. Studier på patienter med nedsatt njurfunktion

visar att eliminering av lamivudin påverkas av försämrad njurfunktion. Abacavir/Lamivudine Medical

Valley rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance <50 ml/min, eftersom en dosjustering

inte kan göras (se avsnitt 4.2).

Intracellulär farmakokinetik

I en studie på 20 hivinfekterade patienter som fick 300 mg abakavir två gånger dagligen, med bara en

300 mg dos tagen före provtagningsperioden på 24 timmar, var det geometriska terminala medelvärdet

för halveringstiden av intracellulärt carbovir-TP vid steady-state 20,6 timmar, jämfört med 2,6 timmar

som var det uppmätta geometriska medelvärdet för halveringstiden av abakavir i plasma i denna

studie. I en crossover-studie med 27 hivinfekterade patienter var exponeringen för intracellulärt

carbovir-TP högre för abakavir 600 mg en gång dagligen (AUC

24,ss

+32 %, C

max24,ss

+99 % och

trough+18%

) jämfört med 300 mg två gånger dagligen. Hos patienter som fick 300 mg lamivudin en

gång dagligen var den terminala intracellulära halveringstiden för lamivudin-TP förlängd till

16-19 timmar, jämfört med en halveringstid på 5-7 timmar för lamivudin i plasma. I en crossover

studie med 60 friska frivilliga var de farmakokinetiska parametrarna för intracellulärt lamivudin-TP

lika (AUC

24,ss

och C

max24,ss

) eller lägre (C

trough

) för lamivudin 300 mg en gång dagligen jämfört med

lamivudin150 mg två gånger dagligen. Sammantaget stöder dessa data användning av lamivudin

300 mg och abakavir 600 mg en gång dagligen för behandling av hivinfekterade patienter. Dessutom

har effekten och säkerheten av kombinationen doserad en gång dagligen visats i en pivotal klinisk

studie (CNA30021

se Klinisk erfarenhet).

Speciella patientgrupper

Nedsatt leverfunktion

Farmakokinetiska data finns endast för abakavir och lamivudin var för sig.

Abakavir metaboliseras huvudsakligen i levern. Abakavirs farmakokinetik har studerats hos patienter

med lätt leverfunktionsnedsättning (Child-Pugh score 5-6) vilka erhöll 600 mg abakavir som en

singeldos, median (intervall) AUC-värdet var 24,1 (10,4 till 54,8) µg·h/ml. Resultaten visade att

abakavirs genomsnittliga AUC (90 % CI) ökar 1,89 gånger (1,32; 2,70) och att halveringstiden för

abakavir ökar i genomsnitt 1,58 gånger (1,22; 2,04). På grund av väsentligt varierande

abakavirexponeringar var det inte möjligt att fastställa någon definitiv rekommendation för hur stor

dosreduktion som behövs hos patienter med lätt nedsatt leverfunktion.

Data från patienter med måttligt eller kraftigt nedsatt leverfunktion visar att farmakokinetiken för

lamivudin inte påverkas signifikant av leverdysfunktion.

Baserat på data som erhållits för abakavir rekommenderas inte Abacavir/Lamivudine Medical Valley

till patienter med måttlig eller kraftig leverfunktionsnedsättning.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiska data finns endast för abakavir och lamivudin var för sig. Abakavir metaboliseras

huvudsakligen i levern. Cirka 2 % av given dos abakavir utsöndras oförändrad i urinen. Abakavirs

farmakokinetik hos patienter med njursjukdom i slutstadiet är likartad den hos patienter med normal

njurfunktion. Studier med lamivudin visar att plasmakoncentrationen (AUC) ökar hos patienter med

nedsatt njurfunktion på grund av minskad clearance. Abacavir/Lamivudine Medical Valley

rekommenderas inte till patienter med kreatininclearance <50 ml/min, eftersom en dosjustering inte

kan göras.

Äldre

Farmakokinetiska data saknas hos patienter äldre än 65 år.

Barn

Abakavir absorberas snabbt och väl från orala formuleringar vid administrering till barn.

Farmakokinetiska studier på barn har visat att ett likvärdigt AUC

erhålls vid dosering en gång

dagligen och dosering två gånger dagligen av samma totala dygnsdos både i form av oral lösning och

tablett.

Lamivudins absoluta biotillgänglighet (cirka 58 till 66 %) var lägre och mer varierande hos

pediatriska patienter under 12 år. Farmakokinetiska studier på barn med tablettformuleringar har

emellertid visat att ett likvärdigt AUC

erhålls vid dosering en gång dagligen och två gånger dagligen

av samma totala dygnsdos.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Med undantag av en negativ mikrokärntest

in vivo

på råtta saknas data för effekten av kombinationen

abakavir och lamivudin hos djur.

Mutagenicitet och karcinogenicitet

Varken abakavir eller lamivudin var mutagent i bakterietest, men i enlighet med andra

nukleosidanaloger hämmar de cellulär DNA-replikation i

in vitro

-tester på däggdjur, så som

muslymfomtest. Resultaten från ett mikrokärntest

in vivo

på råtta med kombinationen abakavir och

lamivudin var negativa.

Lamivudin har inte visat någon gentoxisk aktivitet

in vivo

i doser som gav omkring 40-50 gånger

högre plasmakoncentrationer än kliniska plasmanivåer. Abakavir har låg potential att orsaka

kromosomskador vid höga testade koncentrationer, såväl

in vitro

in vivo

Den karcinogena potentialen för kombinationen abakavir och lamivudin har inte testats.

Långtidsstudier med oralt administrerat lamivudin till råttor och möss visade lamivudin ingen

karcinogen potential. Karcinogenicitetsstudier med oralt administrerat abakavir till mus och råtta

visade en ökning av incidensen maligna och icke-maligna tumörer. Maligna tumörer uppkom i

preputialkörteln hos handjur och i klitoralkörteln hos hondjur av båda djurslagen och hos hanråttor i

tyreoidea samt hos honråttor i levern, urinblåsan, lymfkörtlarna och i underhuden.

Majoriteten av dessa tumörer uppkom vid den högsta abakavirdosen på 330 mg/kg/dag hos mus och

600 mg/kg/dag hos råtta med undantag av tumörerna i preputialkörteln som uppkom hos möss vid

dosen 110 mg/kg. Den systemiska exponeringen vid de högsta dosnivåer då ingen effekt konstaterats

hos möss och råttor motsvarade 3 respektive 7 gånger den humana systemiska exponeringen under

behandling. Den kliniska relevansen av dessa fynd är okänd men dessa data tyder på att läkemedlets

potentiella kliniska fördelar överväger risken för karcinogena effekter hos människa.

Toxicitet efter upprepad dosering

I toxikologiska studier visades behandling med abakavir öka levervikten hos råtta och apa. Den

kliniska betydelsen av detta är okänd. Kliniska studier ger inga belägg för att abakavir är levertoxiskt.

Autoinduktion av abakavirs metabolism eller induktion av andra läkemedels metabolism i levern har

inte heller observerats hos människa.

Mild myokardiell degeneration i hjärtat hos mus och råtta observerades efter administrering av

abakavir under två år. De systemiska exponeringarna motsvarade 7 till 24 gånger den förväntade

systemiska exponeringen hos människa. Den kliniska betyldensen av detta fynd har inte fastställts.

Reproduktionstoxicitet

I reproduktionstoxikologiska studier på djur har lamivudin och abakavir visats passera placenta.

Lamivudin var inte teratogent i djurstudier, men det fanns indikationer på en ökning av tidig

embryonal död hos kanin vid relativt låga systemiska exponeringar, jämfört med de som uppnåddes

hos människa. Liknande effekt sågs inte hos råtta, inte ens vid mycket höga exponeringar.

Abakavir visade embryo- och fostertoxicitet hos råtta, men inte hos kanin. Dessa fynd omfattade

minskad kroppsvikt och ödem hos fostren, en ökning av antalet skelettförändringar/missbildningar

samt ett ökat antal tidiga intrauterina dödsfall och antal dödfödslar. Inga slutsatser om abakavirs

teratogena potential kan dras på grundval av denna embryonala/fetala toxicitet.

En fertilitetsstudie på råtta har visat att abakavir och lamivudin inte har någon effekt på fertiliteten

hos han- eller hondjur.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Natriumstärkelseglykolat (E468)

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmdragering

Opadry Orange som innehåller

Hypromellos (E464)

Titandioxid (E171)

Makrogol (E1521)

Para-orange aluminiumlack (E110)

Polysorbat 80 (E433)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Blisterförpackning av OPA-aluminium-PVC/aluminium och HDPE-burk: Inga särskilda

förvaringsanvisningar.

Vit, ogenomskinlig blisterförpackning av PVC/PVDC-aluminium: Förvaras vid högst 30 °C.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Abacavir/Lamivudine Medical Valley finns i blisterförpackningar av OPA-aluminium-

PVC/aluminium eller PVC/PVDC-aluminium innehållande 30, 60, 90 eller 120 tabletter eller 30x1,

60x1, 90x1 och 120x1 tabletter i perforerade endosblister.

Abacavir/Lamivudine Medical Valley finns i vita, ogenomskinliga burkar av högdensitetspolyeten

(HDPE) med vitt, barnskyddande plastlock, innehållande 30 eller 90 (3 burkar med 30) tabletter.

Varje burk innehåller en förpackning kiselgel som torkmedel som måste ligga kvar i burken för att

skydda tabletterna. Får inte sväljas.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion <och övrig hantering>

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 57373

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2019-03-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-05-19

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen