3D TRASAR 3DT226 (EUROPE)

Sverige - svenska - Ecolab

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad (SDS)

28-11-2017

Tillgänglig från:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Godkännandenummer:
115958E

Dokument på andra språk

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - spanska

27-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tjeckiska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - danska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - tyska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - grekiska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - franska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - italienska

25-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - nederländska

23-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - polska

26-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - slovenska

27-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - finska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - kroatiska

24-11-2017

Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad - serbiska

27-11-2017

Läs hela dokumentet

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

1 / 15

AVSNITT 1.

NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:

3D TRASAR® 3DT226

Ämnestyp

Blandning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

från:

Användning av ämnet eller

blandningen

KYLVATTENBEHANDLING

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:

TILLVERKARE/LEVERANTÖR

NAMN PÅ DET LOKALA BOLAGET

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO AB (SE)

Box 164

SE-125 24 ÄLVSJÖ, SWEDEN

TEL: +46 (0) 8-603 22 00

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

För information om produktsäkerhet, vänligen kontakta EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

+32-(0)3-575-5555 För hela Europa

+47-22-33-69-99 Sverige

Datum för sammanställning/omarbetning::

10.10.2012

Version nummer:

AVSNITT 2.

FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Frätande på metall - Kategori 1

H290

Frätande/irriterande på huden - Kategori 2

H315

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Kategori 2

H319

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori

H335

Kronisk toxicitet i vattenmiljön - Kategori 2

H411

Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG

Denna produkt är klassificerad som farlig enligt preparatdirektivet 1999/45/EG.

Xi, IRRITERANDE

N, MILJÖFARLIG

R36/37/38, R51/53

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

2 / 15

2.2 Märkningsuppgifter:

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Innehåller: Fosforsyra, Zinkklorid

Faropiktogram:

Signalord: Varning

Faroangivelser:

H290

Kan vara korrosivt för metaller.

H315

Irriterar huden.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H411

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P234

Förvaras endast i originalbehållaren.

P260

Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.

P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

P302 + P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305 + P351 + P338

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur

eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P312

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

2.3 Andra faror:

Inga kända

AVSNITT 3.

SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandning:

I uppgifterna nedan ingår alla beståndsdelar, orenheter och biprodukter som bidrar till produktklassificeringen

eller det som har yrkesrelaterade exponeringsgränsvärden.

FARLIGA ÄMNEN

VIKT %

Klassificering enligt förordning

(EG) nr 1272/2008

Klassificering enligt

67/548/EEG

Fosforsyra

INDEX-nr: 015-011-00-6

EG-nr.: 231-633-2

CAS-nr.: 7664-38-2

REACH Nr.: 01-2119485924-24

5.0 - 10.0

Frätande/irriterande på huden 1B : H314

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

3 / 15

Zinkklorid

INDEX-nr: 030-003-00-2

EG-nr.: 231-592-0

CAS-nr.: 7646-85-7

5.0 - 10.0

Akut toxicitet 4 : H302

Frätande/irriterande på huden 1B : H314

Akut toxicitet i vattenmiljön 1 : H400

Kronisk toxicitet i vattenmiljön 1 : H410

C, N

R22, R34, R50/53

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic

Acid

EG-nr.: 253-733-5

CAS-nr.: 37971-36-1

REACH Nr.: 01-2119436643-39

1.0 - 5.0

Frätande på metall 1 : H290

Se avsnitt 16 för detaljerad beskrivning av riskfraser, faroangivelser och noteringar.

AVSNITT 4.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

I en nödsituation, bedöm faran innan någon åtgärd vidtas. Utsätt inte dig själv för skaderisk. I händelse av tvivel,

kontakta larmcentral.

INANDNING

Flytta ut i friska luften, behandla symptomatiskt. Uppsök omedelbart läkare.

HUDKONTAKT

Uppsök omedelbart läkare. Ta av förorenade kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Skölj omedelbart

med mycket vatten i minst 15 minuter. Vid större föroreningar av huden, använd nöddusch.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Uppsök omedelbart läkare.

FÖRTÄRING

Uppsök genast läkare och visa etiketten och/eller säkerhetsdatabladet. Om personen är vid medvetande, skölj

munnen och ge vatten att dricka. Om personen är medvetslös, ge ingenting att dricka eller äta. Lägg personen i

viloställning, kontrollera andning och puls. Ge konstgjord andning, om nödvändigt.

SKYDD FÖR FÖRSTA HJÄLPENPERSONAL

Bär ändamålsenlig personlig skyddsutrustning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Baserat på patientens individuella reaktioner bör läkaren bedöma vilka insatser som behövs för att kontrollera

patientens symptom och kliniska kondition.

AVSNITT 5.

BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel:

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Vattendimma kan användas för att kyla slutna behållare.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

4 / 15

Skum, Koldioxid, Pulver, Annat släckningsmedel lämpligt för klass B bränder, Vid stora bränder, använd

vattenspray eller -dimma, dränk grundligt det brinnande materialet.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Ej brandfarlig eller brännbar. Kontakt med reaktiva metaller (t ex aluminium) kan orsaka bildning av brandfarlig

vätgas. Spill från denna produkt är mycket hala.

I händelse av spill, förhindra att material och släckvatten hamnar i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal:

Vid brand, använd friskluftsapparat och skyddsdräkt.

AVSNITT 6.

ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

RÅD FÖR ANNAN PERSONAL ÄN RÄDDNINGSPERSONAL

Detta material kan vara farligt vid kontakt, försök inte ta hand om spillet. Kontakta omedelbart utbildad personal

(intern spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten). Rengöring ska bara utföras av utbildad personal (intern

spillberedskapspersonal eller räddningstjänsten).Begränsa tillträdet till området så långt möjligt tills rengöringen

är klar.

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

RÅD FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Begränsa tillträdet till området tills saneringen/rengöringen är klar. Använd personlig skyddsutrustning

rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd). Sörj för tillräcklig ventilation.

Ventilera spillområdet, om det är möjligt. Se till att endast utbildad personal utför uppsamlingen/rengöringen.

Nödutrustning (för brand, spill, läckage etc) skall finnas lätt tillgänglig. Informera relevanta nationella

myndigheter för arbetsmiljö, säkerhet och miljö.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

I händelse av spill, förhindra att produkten kommer ut i avlopp och vattendr Låt inte materialet förorena

grundvattnet. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet. Informera lokala myndigheter om avlopp,

vattendrag eller jord blir förorenade. Denna produkt kan utgöra en risk för akvatiska ekosystem, om den släpps

ut i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Små spill: Sug upp spill med absorberande material. Lägg återstoden i en lämplig, täckt, riktigt märkt behållare.

Tvätta det utsatta området. Stora spill: Samla upp vätskan med absorberande material, genom att gräva

uppsamlingsdike eller invallning. För över till uppsamlingsfat eller -tankbil för lämplig destruktion. Tvätta

förorenade ytor med vatten eller vattenbaserat rengöringsmedel. Kontakta en godkänd avfallstransportör för

avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13

(Avfallshantering).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8 (Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Avyttra materialet enligt de föreskrifter som anges i sektion 13 (Avfallshantering).

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

5 / 15

AVSNITT 7.

HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:

HANTERING

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd tillräcklig ventilation. Andas inte in ångor/gaser/damm. Håll

behållarna stängda då de inte används. Se till att alla behållare är märkta. Nödutrustning (för brand, spill,

läckage etc) skall finnas lätt tillgänglig. Använd personlig skyddsutrustning rekommenderad i avsnitt 8

(Begränsning av exponeringen/personligt skydd).

Se avsnitt 6.2 för Miljöskyddsåtgärder

HYGIENISKA REKOMMENDATIONER

Tillämpa god arbetshygien och personlig hygien för att undvika exponering. Ögondusch skall finnas tillgänglig.

En nöddusch skall finnas tillgänglig. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat kemikalier. Ät inte,

drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras. Utrustning för ögonspolning samt nöddusch är nödvändiga.

Om klädesplagg kontaminerats skall plagget avlägsnas och den utsatta kroppsdelen noggrant tvättas. Tvätta

kontaminerat klädesplagg innan det åter används. Man bör alltid tvätta sig noggrant efter att ha hanterat

kemikalier. Ät inte, drick inte eller rök inte då denna produkt hanteras.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

LAGRING

Lagra i lämpligt märkta behållare. Lagra behållarna väl tillslutna. Ändamålsenliga brandsläckare skall finnas

tillgängliga på och i närheten av lagringsplatsen. Lagra åtskilt från oxidationsmedel. Lagra åtskilt från basiska

ämnen.

LÄMPLIGA KONSTRUKTIONSMATERIAL

Kompatibiliteten med plastmaterial kan variera; vi rekommenderar därför att kompatibiliteten testas innan

användning.

7.3 Specifik slutanvändning:

Specifika användningsområden :

KYLVATTENBEHANDLING

AVSNITT 8.

BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING

Riktlinjer för exponering har inte utarbetats för denna produkt. Tillgängliga gränsvärden för komponenterna

anges nedan:

Källa

Komponent(er)

Kategori:

mg/m3

Sverige

Fosforsyra

Zinc Chloride Fume (Respirabelt damm)

Zinkklorid (Respirabelt damm)

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

6 / 15

* Notering om hud anger att exponering via huden, inklusive slemhinnor och ögon, kan utgöra ett betydande bidrag till den totala

exponeringen.

KONTROLLÅTGÄRDER

En liten volym luft dras genom en absorbant eller ett filter för att fånga upp ämnet/ämnena som sedan kan desorberas eller frigöras och

analyseras enligt nedan angivna referenser:

Komponent(er)

Metod

Analys

Absorbant

Fosforsyra

US NIOSH (USA): 7903

Jonkromatografi

Kiselgel

Zinkklorid

US NIOSH (USA): 7030

Atomabsorptionsspektroskopi

Cellulosaesterfilter

DNEL

Beståndsdelar:

Användningsområde:

Exponeringsväg:

Potentiella

hälsoeffekter:

Vara:

Fosforsyra

Arbetstagare

Inandning

långtids - lokal

2.92 mg/m3

Zinkklorid

Arbetstagare

långsiktigt - hela

systemet

8.3 mg/kg

Arbetstagare

Inandning

långsiktigt - hela

systemet

1 mg/m3

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Arbetstagare

Inandning

korttids - systemisk

15 mg/m3

Arbetstagare

långsiktigt - hela

systemet

4.2 mg/kg

Arbetstagare

Inandning

långsiktigt - hela

systemet

15 mg/m3

PNEC

Beståndsdelar:

Vara:

Zinkklorid

Sötvatten

0.0206 mg/l

Havsvatten

0.0061 mg/l

0.052 mg/l

Sediment

117.8 mg/kg

Jord

35.6 mg/kg

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Sötvatten

3.33 mg/l

Havsvatten

0.33 mg/l

Intermittent utsläpp

10.42 mg/l

100 mg/l

Sediment

1.47 mg/kg

Jord

1 mg/kg

Oralt

90 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen:

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

7 / 15

TEKNISKA ÅTGÄRDER:

Allmän ventilation rekommenderas. Lokal utsugningsventilation rekommenderas för att kontrollera emissioner

nära källan. Laboratorieprover skall hanteras i dragskåp. Trånga utrymmen skall ha mekanisk ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ALLMÄNNA RÅD

Användning och val av personlig skyddsutrustning är relaterad till faran med produkten, arbetsplatsen samt på

vilket sätt produkten hanteras. Som minimiskydd rekommenderar vi generellt användning av skyddsglasögon

med sidoskydd samt arbetskläder som skyddar armar, ben och kropp. Dessutom bör alla personer som besöker

ett område där produkten används åtminstone ha skyddsglasögon med sidoskydd.

ÖGONSKYDD / ANSIKTSSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av tättslutande skyddsglasögon. Gällande europeiska

standard finns i EN 166.

HUDSKYDD

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av långa kemikalieresistenta handskar. Valet av

skyddshandske beror på arbetsförhållandena och på vilka kemikalier som hanteras, men vi har positiva

erfarenheter av handskar tillverkade av följande material: PVC. . Handskar som visar tecken på

nedbrytning/åldrande bör omedelbart bytas ut. Genombrottstiden har inte bestämts eftersom produkten är en

beredning, kontakta tillverkare av personlig skyddsutrustning. Gällande europeiska standard finns i EN 374.

Då denna produkt hanteras rekommenderas användning av overall, kemikalieresistent förkläde och

gummistövlar. Gällande europeiska standard finns i EN ISO 20345.

ANDNINGSSKYDD

Om koncentrationen i luften kan överskrida gränserna som angetts i detta avsnitt rekommenderas att halvmask

med filter eller andningsapparat används. Val av lämplig filtertyp beror på mängden och typen av de använda

kemikalierna. Följande filtertyp(er) kan användas: B-P Gällande europeiska standarder finns i EN 140, EN 137,

EN 143 och EN 14387. Vid nödläge eller vid planerat inträde i okända koncentrationer skall andningsapparat

med tryckluft användas. Om andningsskydd behövs, inför ett komplett program, inkluderande val, inprovning,

utbildning, underhåll och inspektion av andningsskydd.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN

Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Obs! Dessa fysikaliska egenskaper är typiska värden för denna produkt och kan ändras.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

FYSIKALISKT TILLSTÅND

Vätska

UTSEENDE

Klar Gul

Lukt

Lukttröskel

Inga data tillgängliga..

pH (100.0 %)

FLYTPUNKT

-10.2 °C

STARTKOKPUNKT /

KOKPUNKTSINTERVALL

Inga data tillgängliga..

FLAMPUNKT

Minimum > 100 °C PMCC

AVDUNSTNINGSHASTIGHET

Inga data tillgängliga..

BRANDFARLIGHET (fast, gas)

Inga data tillgängliga..

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

8 / 15

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

UNDRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÖVRE EXPLOSIONSGRÄNS

Inga data tillgängliga..

ÅNGTRYCK

Inga data tillgängliga..

ÅNGTÄTHET

Inga data tillgängliga..

Relativ densitet

1.24 (15.5 °C)

DENSITET

Inga data tillgängliga..

LÖSLIGHET I VATTEN

Helt

FÖRDELNINGSKOEFFICIENT

OKTANOL/VATTEN (log Kow)

Inga data tillgängliga..

SJÄLVANTÄNDNINGSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

SÖNDERFALLSTEMPERATUR

Inga data tillgängliga..

VISKOSITET

34.5 cst (20.0 °C)

EXPLOSIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

OXIDATIONSEGENSKAPER

Ej tillämpligt

9.2 Annan information:

Ej tillämpligt

AVSNITT 10.

STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Kontakt med starka baser (t ex ammoniak och dess lösningar, karbonater, natriumhydroxid (lut), kaliumhydroxid,

kalciumhydroxid, cyanid, sulfid, hypokloriter, kloriter) kan generera värme, stänk eller kokning samt giftiga ångor.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner:

Farlig polymerisation förekommer inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas:

Undvik extrema temperaturer.

10.5 Oförenliga material:

Kontakt med starka oxidationsmedel (t ex klor, peroxider, kromater, salpetersyra, perklorat, koncentrerad syrgas,

permanganat) kan generera värme, brand, explosioner och/eller giftiga ångor. Baser Kontakt med starka baser (t

ex ammoniak och dess lösningar, karbonater, natriumhydroxid (lut), kaliumhydroxid, kalciumhydroxid, cyanid,

sulfid, hypokloriter, kloriter) kan generera värme, stänk eller kokning samt giftiga ångor.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid brand:

Inga kända

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

9 / 15

AVSNITT 11.

TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Produkt:

Akut oral toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut inhalationstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Akut dermal toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på

huden

Irriterar huden.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Gentoxicitet

Bedömning

Innehåller ingen beståndsdel listad som mutagen

Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

I denna produkt finns inga komponenter listade som

carcinogener av International Agency for Research on Cancer

(IARC) eller American Conference of Governmental Industrial

Hygienists (ACGIH).

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Bedömning: Ingen reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

Anmärkning: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Aspirationstoxicitet

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet

Beståndsdelar:

Fosforsyra

Akut oral toxicitet

LD50: cirka 2,600 mg/kg, Råtta, OECD 423, GLP: Nej

Akut inhalationstoxicitet

LC50: 5.337 mg/l, 1 h, Kanin, OECD 403, Test-ämne: Aerosol,

Jämförelse

Frätande/irriterande på

huden

Kanin, Resultat: Frätande, EPA 16 CFR 1500.41, 24 h

Gentoxicitet

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

10 / 15

Genotoxicitet in vitro

Ames' test, Resultat: Negativ, OECD 471

Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, Resultat:

Negativ, OECD 476

Kromosomaberrationstest in vitro, Resultat: Negativ, OECD

Bedömning

In vitrotester visade inte mutagena effekter

Zinkklorid

Akut oral toxicitet

LD50: ca. 1,100 mg/kg, Mus, OECD 401, GLP: Nej

Akut dermal toxicitet

LD50: > 2,000 mg/kg, Kanin, OECD 402, Jämförelse

Frätande/irriterande på

huden

Kanin, Resultat: Starkt irriterande, 5 d

Luftvägs-/hudsensibilisering

Mus, Resultat: Negative, Jämförelse

Gentoxicitet

Genotoxicitet in vitro

Ames' test, Resultat: Negativ, OECD 471, Jämförelse

Kromosomaberrationstest in vitro, Resultat: Negativ, GLP: Nej

Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, Resultat:

Negativ, Andra riktlinjer

Genotoxicitet in vivo

In vivo kromosomaberration, Mus, Resultat: positiv

Bedömning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga

data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Råtta, Oralt, NOAEL: F1: 7.5 mg/kg, OECD 416, GLP: Nej

Bedömning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av

tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Teratogenicitet

hamster, Oralt, NOAEL: 42.5 mg/kg, 42.5 mg/kg, Andra

riktlinjer, Jämförelse

Bedömning: Visade inga terotogena effekter vid djurförsök.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Råtta, Oralt, 91 d, NOAEL: 31.52 mg/kg, OECD 408,

Jämförelse

Målorgan: inga tillgängliga data

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Akut oral toxicitet

LD50: > 6,500 mg/kg, Råtta, EU B.1

Akut dermal toxicitet

LD50: > 4,000 mg/kg, Råtta, EU B.3

Frätande/irriterande på

huden

Kanin, Resultat: Inte irriterande., OECD 404, 24 h

Luftvägs-/hudsensibilisering

Marsvin, Resultat: Negative, OECD 406

Gentoxicitet

Genotoxicitet in vitro

Ames' test, Resultat: Negativ, OECD 471

Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro, Resultat:

Negativ, OECD 476

Kromosomaberrationstest in vitro, Resultat: Negativ, OECD

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

11 / 15

Bedömning

In vitrotester visade inte mutagena effekter

Teratogenicitet

Råtta, Oralt, NOAEL: 1,000 mg/kg, 1,000 mg/kg, OECD 414

Bedömning: Visade inga terotogena effekter vid djurförsök.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

Råtta, Oralt, 90 d, NOAEL: 55.2411 mg/l, OECD 408

Målorgan: inga tillgängliga data

AVSNITT 12.

EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Inga toxicitetsstudier har utförts på denna produkt.

Produkt:

Ekotoxikologisk bedömning

Kronisk toxicitet i

vattenmiljön

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Beståndsdelar:

Fosforsyra

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön

Skadliga effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-

skifte

Zinkklorid

Fisktoxicitet

LC50: 0.169 mg/l, 96 h, Regnbågslax, ASTM E-729-88

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

EC50: 0.670 mg/l, 48 h, Vattenloppa (Ceriodaphnia dubia),

OECD 202

Algtoxicitet

NOEC: < 1 mg/l, 72 h, Grönalg (Selenastrum capricornutum),

OECD 201

Toxicitet för bakterier

EC50: 5.2 mg/l, 3 h, Mikroorganismer i avloppssystem, OECD

209, Jämförelse

Fisktoxicitet (Kronisk

toxicitet)

NOEC: 0.199 mg/l, 30 d, Regnbågslax, OECD 215

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur. (Kronisk

toxicitet)

NOEC: 0.042 mg/l, 21 d, Vattenloppa (Daphnia magna), EPA

OPPTS 850.1300

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Fisktoxicitet

LC50: > 1,042 mg/l, 96 h, Zebrafisk, OECD 203

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur.

EC50: > 1,071 mg/l, 48 h, Vattenloppa (Daphnia magna),

OECD 202

Algtoxicitet

EC50: > 1,081 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus

(grönalg), OECD 201

Toxicitet för bakterier

EC50: > 1,000 mg/l, 3 h, Mikroorganismer i avloppssystem,

OECD 209

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

12 / 15

Fisktoxicitet (Kronisk

toxicitet)

NOEC: > 1,042 mg/l, 14 d, Zebrafisk, OECD 204

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur. (Kronisk

toxicitet)

EC50: > 329 - < 1,071 mg/l, 21 d, Vattenloppa (Daphnia

magna), OECD 211

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Produkt:

Bionedbrytbarhet

De organiska ämnena i denna beredning förväntas vara

potentiellt biologiskt nedbrytbara.

Beståndsdelar:

Fosforsyra

Bionedbrytbarhet

studie vetenskapligt obefogad

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bionedbrytbarhet

30 - 40 %, Resultat: Ej biologiskt nedbrytbar till sin natur.,

Exponeringstid: 90 d, OECD 302 A

12.3 Bioackumuleringsförmåga:

Produkt:

Bioackumulering

Ingående ämnen har potential att bioackumuleras.

Beståndsdelar:

2-Phosphono-1,2,4-Butanetricarboxylic Acid

Bioackumulering

Bioackumulering osannolik.

12.4 Rörligheten i jord:

Produkt:

Spridningsvägar och vidare

öde i miljön

Detta ämne är vattenlösligt och förväntas primärt stanna i

vattenfasen.

Beståndsdelar:

Zinkklorid

Fördelning bland olika delar i

miljön

studie vetenskapligt obefogad

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkt:

Bedömning

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara

persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT).,

Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara

mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6 Andra skadliga effekter:

Produkt:

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

13 / 15

Tillägg till ekologisk

information

inte tillämplig

AVSNITT 13.

AVFALLSHANTERING

Man bör försäkra sig om att EU, nationella och lokala föreskrifter följs.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Kontakta en godkänd avfallstransportör för avyttring av kontaminerat uppsamlat material. Allt kemiskt avfall kan

förorena miljön och skall INTE kasseras via marken, avlopp, diken, vattendrag eller floder. Förbränn avfall i en

godkänd förbränningsugn eller lämna till ett avfallshanteringsföretag, i enlighet med alla gällande bestämmelser.

Låt inte avfallet komma ut i avloppssystemet eller gå med normala sopor.

Tomma fat bör lämnas för återvinning, återanvändning eller destruktion till godkända företag.

AVFALLSTYPSKOD (EWC-KOD)::

16 03 03* - BATCHER UTANFÖR SPECIFIKATIONERNA OCH OANVÄNDA PRODUKTER - Oorganiskt avfall

som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14.

TRANSPORTINFORMATION

Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) / farligt gods klass kan variera med förpackning,

egenskaper och transportsätt.Typiska officiella transportbenämningar för denna produkt är:

LANDTRANSPORT

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.

(Fosforsyra, Zinkklorid)

14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

FLYGTRANSPORT (ICAO/IATA)

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.

(Fosforsyra, Zinkklorid)

14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror:

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

SJÖTRANSPORT (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer:

UN 3264

14.2 Officiell transportbenämning:

FRÄTANDE SYRA, FLYTANDE, OORGANISK, N.O.S.

(Fosforsyra, Zinkklorid)

14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror:

ja (Marine Pollutant)

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder:

inte tillämplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till

MARPOL 73/78 och IBC-koden:

inte tillämplig

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

14 / 15

AVSNITT 15.

GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER

NSF NON-FOOD COMPOUNDS REGISTRATION PROGRAM (NSF registreringsprogram för icke-

livsmedelsföreningar) (f.d. USDA-lista över patentskyddade substanser och icke-livsmedelsföreningar):

NSF Registration number for this product is: 141255

INTERNATIONELLA LAGAR FÖR KEMIKALIEKONTROLL

EUROPA

Säkerhetsdatablad enligt EG-förordning nr 1907/2006.

Nalco är engagerad i och understöder helt den s.k. REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization

and restriction of CHemicals). Vår avsikt är att pre-registrera alla kemiska ämnen som vi tillverkar eller

importerar till den Europeiska Unionen, samt att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa en problemfri

övergång till denna nya lagstiftning. Om ni önskar mer information om Nalcos REACH-program, vänligen

kontakta oss på reach@nalco.com eller besök vår hemsida.

KANADA

Ämnet/ämnena i denna produkt finns på eller är undantagna från Domestic Substance List (DSL).

FÖRENTA STATERNA

De kemiska ämnena i denna produkt finns på 8(b) Inventory (40 CFR 710).

NATIONELLA BESTÄMMELSER TYSKLAND

WGK: 3 (Annex 4)

NATIONELLA BESTÄMMELSER NEDERLÄNDERNA

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för några av ämnena i denna blandning.

AVSNITT 16.

ANNAN INFORMATION

LISTA ÖVER RELEVANTA R-FRASER, NOTERINGAR OCH FAROANGIVELSER I AVSNITT 2.1 OCH 3

H290 - Kan vara korrosivt för metaller.

H302 - Skadligt vid förtäring.

H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 - Irriterar huden.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

R22 - Farligt vid förtäring.

R34 - Frätande.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

3D TRASAR® 3DT226

Nalco Europe Sàrl Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Schweiz

För ytterligare kopior av säkerhetsdatablad, besök www.nalco.com och välj "Request Access"

15 / 15

R36/37/38 - Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

REVIDERAD INFORMATION: Avsnitt: 4 5 6 8 14

Detta datablad för produktsäkerhet innehåller information som rör hälsa, säkerhet och bestämmelser.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på tillgängliga data vid tidpunkten för utgivning, och är

framställd i god tro, och förutsätts vara korrekt och tillförlitlig vid datum för utgivning. Men inga garantier,

uttryckta eller underförstådda ges, och Nalco friskriver sig från allt ansvar för sådan information. Produkten ska

användas i tillämpningar som är förenliga med Nalco:s produktdokument. För all annan användning, ska

exponeringen utvärderas så att lämplig hanteringspraxis och utbildningsprogram kan etableras för att säkerställa

säkra arbetsförhållanden och hantering. Det är köparens ansvar att övertyga sig själv om att produkten lämpar

sig för avsedd användning, och att säkerställa att hanteringen uppfyller kraven i alla federala, statliga, regionala

eller lokala lagar och bestämmelser. Krav i olika bestämmelser är föremål för ändringar och kan variera mellan

olika europeiska medlemsstater. Individer som hanterar denna produkt ska informeras om de rekommenderade

försiktighetsåtgärderna och ha tillgång till denna information. Vänligen kontakta din lokale säljrepresentant för

ytterligare information.

REFERENSER

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man, Geneva: World Health

Organization, International Agency for Research on Cancer.

Ariel Insight(tm) (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight(tm) CD-ROM Version), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Möjliga kärnlitteraturreferenser och datakällor som kan ha använts i samband med beaktande av expertutlåtande

för att sammanställa detta säkerhetsdatablad: Europeiska förordningar/direktiv bl.a. (EG) 1907/2006, (EG)

1272/2008, 67/548/EEG, 1999/45/EG), leverantörsdata, Internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, icke-europeiska

officiella tillsynsdata och andra datakällor.

Omarbetad :

10.10.2012

Version nummer :

Utfärdad av:

SHE Department

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1 tiondel och

0.001 = 1 tusendel.

Sök varningar relaterade till denna produkt

Dela den här informationen