PURSOL PERFECT

Чешка - Чешки - Ecolab

Купи Сада

Доступно од:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Број ауторизације:
108708E

Документи на другим језицима

Безбедносни лист Безбедносни лист
Бугарски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Шпански 24-11-2017
Безбедносни лист Безбедносни лист
Дански 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Немачки 16-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Енглески 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Француски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Италијански 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Летонски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Литвански 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Мађарски 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Холандски 16-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Пољски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Португалски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Румунски 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Словачки 29-04-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист
Словеначки 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Фински 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Шведски 18-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Руски 27-01-2022
Безбедносни лист Безбедносни лист
Норвешки 19-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Украјински 20-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Хрватски 17-09-2021
Безбедносни лист Безбедносни лист
Српски 20-09-2021

Прочитајте комплетан документ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

1 / 13

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

PURSOL PERFECT

Kód výrobku

108708E

Použití látky nebo směsi

Bělicí přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Pomocný prací prostředek (neuvolňujicí plyn). Semi-automatická

aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.10.2019

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

2 / 13

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peruhličitan sodný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Peruhličitan sodný

15630-89-4

239-707-6

01-2119457268-30

Oxidující tuhé látky Kategorie 3; H272

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 30 - < 50

uhličitan sodný (soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 5 - < 10

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost

pro vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 1 - < 2.5

Látky, které mají pracovní limit expozice :

Alkálie

144-55-8

205-633-8

01-2119457606-32

>= 50 - <= 100

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

PURSOL PERFECT

108708E

3 / 13

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

...

Прочитајте комплетан документ

Обавештења о претрази у вези са овим производом

Поделите ове информације