SPIRIGEL

Češka - češčina - Ecolab

Kupite ga zdaj

Varnostni list Varnostni list (SDS)
17-09-2021
Dostopno od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Številka dovoljenja:
110958E

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list
bolgarščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
španščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list
danščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
estonščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list
grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
angleščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
francoščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
italijanščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
latvijščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list
litovščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list
madžarščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
nizozemščina 16-09-2021
Varnostni list Varnostni list
poljščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list
portugalščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list
romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list
slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list
slovenščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list
finščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
švedščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
ruščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list
norveščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list
ukrajinščina 28-01-2022
Varnostni list Varnostni list
hrvaščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
srbščina 20-09-2021

Preberite celoten dokument

SPIRIGEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

SPIRIGEL

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Dezinfekční přípravek na kůži

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

110958E

Použití látky nebo

přípravku

:

Dezinfekční přípravek na ruce

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 0.01

Klasifikace

F; R11

:

Fyzikální/chemická

nebezpečí

:

Vysoce hořlavý.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Výstražné symboly

nebezpečnosti

R11- Vysoce hořlavý.

R-věty

:

:

vysoce hořlavý

Klasifikace nebezpečnosti

:

Datum vydání/Datum revize

:

1/10

12 července 2013

SPIRIGEL

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Nejsou známa.

S-věty

S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

S16- Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření.

:

2.3 Další nebezpečnost

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[5] Látka vzbuzující stejné obavy

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

etanol

REACH #:

01-2119457610-43

ES: 200-578-6

CAS: 64-17-5

Indexové číslo:

603-002-00-5

50 -

<75

F; R11

Flam. Liq. 2, H225

Směsi

3.2

Přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadňující dýchání. V případě závažných či přetrvávajících obtíží vyhledejte

lékařskou pomoc.

Styk s kůží

Okamžitě vyplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a

spodní víčka. Vyjměte případně používané kontaktní čočky. Vyplachujte vodou po

dobu alespoň 10 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařskou

pomoc.

Nejsou žádná speciální doporučení.

4.1 Popis první pomoci

Nejsou žádná speciální doporučení.

Požití

Vdechnutí

Styk s okem

:

:

:

:

Ochrana pracovníků první

pomoci:

:

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani

akce prováděné bez řádného předchozího proškolení.

Datum vydání/Datum revize

:

2/10

12 července 2013

SPIRIGEL

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Poznámky pro lékaře

Postupujte podle příznaků. Pokud došlo k požití či nadýchání většího množství

přípravku, okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací.

:

Specifická opatření

Vdechnutí

:

...

Preberite celoten dokument

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Delite te podatke