P3-ULTRASIL 81

Češka - češčina - Ecolab

Kupite ga zdaj

Varnostni list Varnostni list (SDS)
24-11-2017
Dostopno od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Številka dovoljenja:
109239E

Dokumenti v drugih jezikih

Varnostni list Varnostni list
bolgarščina 25-01-2022
Varnostni list Varnostni list
španščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list
danščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list
nemščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list
estonščina 17-09-2021
Varnostni list Varnostni list
grščina 18-09-2021
Varnostni list Varnostni list
angleščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list
francoščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list
italijanščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list
latvijščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list
litovščina 26-01-2022
Varnostni list Varnostni list
madžarščina 25-11-2017
Varnostni list Varnostni list
nizozemščina 23-11-2017
Varnostni list Varnostni list
poljščina 26-11-2017
Varnostni list Varnostni list
romunščina 19-09-2021
Varnostni list Varnostni list
slovaščina 20-09-2021
Varnostni list Varnostni list
slovenščina 27-11-2017
Varnostni list Varnostni list
finščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list
ruščina 27-11-2017
Varnostni list Varnostni list
ukrajinščina 28-11-2017
Varnostni list Varnostni list
hrvaščina 24-11-2017
Varnostni list Varnostni list
srbščina 20-09-2021

Preberite celoten dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 81

109239E

1 / 12

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 81

Kód výrobku

109239E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění povrchů

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra (TIS)

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

12.12.2014

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži , Kategorie 1A

H314

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

C; ŽĺRAVÝ

Klasifikace produktu je provedena na základě extrémní

hodnoty pH (v souladu s platnou evropskou legislativou).

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 81

109239E

2 / 12

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Etylendiamintetraoctová kyselina

sodium hydroxide

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Etylendiamintetraoct

ová kyselina

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Xn; R22-R41

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

>= 20 - < 25

sodium hydroxide

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

>= 0.5 - < 1

Alkylamin

84649-84-3

283-464-9

C-N-Xi; R22-

R34-R41-R50

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Žíravost pro kůži Kategorie

< 0.1

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 81

109239E

3 / 12

1B; H314

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H400

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

...

Preberite celoten dokument

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Delite te podatke