NALCO 7330

Slovenija - slovenščina - Ecolab

Kupite ga zdaj

Dostopno od:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Številka dovoljenja:
115593E

Dokumentov

Glavnih Značilnosti Zdravila Glavnih Značilnosti Zdravila - italijanščina
Glavnih Značilnosti Zdravila Glavnih Značilnosti Zdravila - knjižna norveščina

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 14

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

NALCO® 7330

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

BIOCID

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

23.04.2012

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Jedkost za koţo/draţenje koţe - Kategorija 1.B

H314

Preobčutljivost v stiku s koţo - Kategorija 1

H317

Akutna strupenost za vodno okolje - Kategorija 1

H400

Kronična strupenost za vodno okolje - Kategorija 1

H410

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod je razvršcen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

C, JEDKO

N, OKOLJU NEVARNO

R34, R43, R50/53

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Vsebuje: Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 14

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Nevarnost

Opozorila o nevarnosti:

H314

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H317

Lahko povzroči alergijski odziv koţe.

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

H410

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Obvestila o nevarnosti

P260

Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P301 + P330 + P331

PRI ZAUŢITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P303 + P361 + P353

PRI STIKU S KOŢO (ali lasmi): takoj odstraniti/ sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati

koţo z vodo/ prho.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če

jih imate in če to lahko storite brez teţav. Nadaljujte z izpiranjem.

Dodatni podatki:

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka

ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)

masni deleţ %

Klasifikacija skladno s predpisom

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v skladu z

direktivo 67/548/EGS

Magnezijev nitrat

ES-št.: 233-826-7

Št. CAS: 10377-60-3

1.0 - 5.0

Oksidativne trdne snovi 3 : H272

Resne okvare oči/draţenje 2 : H319

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 14

Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-

izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-

on (3:1).

ES-št.: 247-500-7, 220-239-6

Št. CAS: 55965-84-9

1.0 - 5.0

Jedkost za koţo/draţenje koţe 1B : H314

Akutna strupenost 3 : H331

Akutna strupenost 3 : H301

Akutna strupenost 3 : H311

Preobčutljivost v stiku s koţo 1 : H317

Akutna strupenost za vodno

okolje 1

: H400

Kronična strupenost za vodno

okolje 1

: H410

T, N

R23/24/25, R34, R43,

R50/53

Bakrov (II) nitrat trihidrat

ES-št.: 221-838-5

Št. CAS: 10031-43-3

0.0 1.0

Akutna strupenost 4 : H302

Akutna strupenost za vodno

okolje 1

: H400

Resne okvare oči/draţenje 2 : H319

Xn, Xi, N

R22, R36, R50

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŢO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo

pod prho. Sleči vso onesnaţeno obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z obilo vode. Odstraniti je potrebno

onesnaţene usnjene predmete kot so čevlji ali pasovi.

STIK Z OČMI

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati z obilo

vode najmanj 15 minut.

ZAUŢITJE

Takoj poišcite zdravniško pomoc in pokaţite nalepko in/ali varnostni list. NE IZZIVATI BRUHANJA. Če je

poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv koţe.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Verjetna poškodba sluznice lahko kaţe na neprimernost izpiranja ţelodca. Lahko so potrebni ukrepi proti šoku

krvnih obtocil, depresiji dihanja in krcem. Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju

simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje zdravnika.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 14

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Predvidoma ne bo gorel. Uporabljate sredstva za gašenje, primerna za obkolitev poţara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob poţaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob poţaru lahko razvija HCl. Ob poţaru lahko razvija dušikove

(NOx) in ţveplove okside (SOx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene sluţbe za

nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le sluţbe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Prezracite obmocje

razlitja, ce je mogoce. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje. Opremo za nezgodne dogodke

(poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe,

organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe. Ob izpustu lahko ta proizvod predstavlja nevarnost za vodni ekosistem. Ne

onesnaţujte površinskih voda.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Posrkajte z

inertnim absorbirajočim materialom. Prenesite onesnaţen material v primerno posodo za odpad. Onesnaţeno

površino umijte z deaktivacijsko raztopino, pustite stati 30 minut in temeljito splaknite s čisto vodo. NE dodajajte

deaktivacijske raztopine v posodo za odpad z namenom deaktivirati absorbirani material. *DEAKTIVACIJSKA

RAZTOPINA - pripravite sveţo raztopino 5% natrijevega bikarbonata in 5% natrijevega hipoklorita v vodi.

Uporabite 10 krat večji volumen dekontaminacijske raztopine, kot je ocenjen volumen razlitega materiala. Mesto

razlitja temeljito operite z vodo. Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega

trgovca z odpadki. Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 14

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Paziti, da ne pride v oci, na koţo, na oblacila. Ne zauţiti. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Hraniti

posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Uporabljajte

osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna

prha. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte,

pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

Posodo hraniti na dobro prezracevanem mestu.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

HDPE (polietilen z visoko gostoto), PTFE, Perfluoroelastomer, Poliviniliden difluorid, PVC, Polipropilen, PVC,

Pleksi steklo

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Ogljikovo jeklo, Nerjavno jeklo 304, Nerjavno jeklo 316L, Nitril, Medenina, Najlon, Neopren, EPDM,

Fluoroelastomer, Plasite 7122

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

BIOCID

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Ta proizvod vsebuje naslednjo(e) sestavino(e) s priznano ali priporoceno MV:

Snov(i)

Skupina:

mg/m3

Priporocilo

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on

0.076

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 14

proizvajalca

STEL

0.23

2-metil-4-izotiazolin-3-on

STEL

Slovenia

Mešanica iz: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-

on (3:1).

0.05

Skin*

* Opomba glede koţe se nanaša na moţen znaten prispevek poti skozi koţo k celotni izpostavljenosti, vkljucno s sluznicami in ocmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna kolicina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po

spodaj podanih navedbah:

Snov(i)

Metoda

Analiza

Absorbent

5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on

Ni navedena nobena

metoda

2-metil-4-izotiazolin-3-on

Ni navedena nobena

metoda

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje. Za odstranjevanje emisij iz bliţine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z

laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z

omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poišcite v EN

166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz Nitrila Viton Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni

določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati kemijsko odporno obleko in gumijaste škornje. Veljavni evropski

standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoca uporaba polobrazne maske s

filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s

katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-B-E-K-P Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN

137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je

treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal,

vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem,

vzdrţevanjem in pregledi.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 14

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI OKOLJA

Upoštevati dolocilo o ograjevanju okoli posod za shranjevanje.

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Svetlorumen Zelen

Vonj

Blag

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100 %)

2 - 5

TALIŠCE

-3 °C

VRELIŠCE

100 °C ASTM D-86

VNETIŠCE

Ni vnetljiv

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Ni podatkov.

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

1.026 (25 °C)

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

3 cst (25 °C)

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 14

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Temperature zmrzovanja.

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Ob stiku z mocnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim

kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, poţar, eksplozija in/ali strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Ogljikovi oksidi, Dušikovi oksidi, Ţveplovi oksidi, HCl

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

LD50: 3,810 mg/kg, Podgana, Preskusna snov: Proizvod

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

LC50: 13.7 mg/l, 4 hrs, Podgana, Preskusna snov: Proizvod

Akutno dermalno strupenost

LD50: > 5,000 mg/kg, Kunec, Preskusna snov:

Proizvod

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

Resne okvare oči/draţenje

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Ponavljajoc ali daljši stik lahko povzroci preobcutljivost pri

nekaterih posameznikih., Študija preobcutljivosti morskega

prašicka (Buechlerjev postopek) z indukcijskim odmerkom 90

ppm aktivnih sestavin, ki mu je sledil insult s 429 ppm aktivnih

sestavin, je bila pozitivna. Rezultati študije na cloveku s

ponavljajocim insultom preko obliţa z 28 ppm aktivnih

sestavin, ki mu je sledil insult s 56 ppm aktivnih sestavin so

pokazali, da ni bilo ucinka na preizkusne osebe.

Genotoksičnost

Ocena

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 14

izpostavljenost

razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Dodatne informacije

Študija 90-dnevne prehrane pri psih z 840 ppm izotiazolinona

ni imela za posledico smrtnosti ali patoloških stanj. 90-dnevna

dermalna študija pri kuncih z 0.4 mg/kg/dan izotiazolinona je

imela za posledico draţenje, ne pa patoloških ucinkov. 30-

mesecna študija mazanja koţe pri miših s 400 ppm

izotiazolinona trikrat tedensko ni pokazala porasta pogostosti

tumorja v primerjavi s kontrolnimi primerki. Teratološka študija

s kunci in podganami z uporabo odmerkov 1.5 do 15 mg/kg

izotiazolinona je bila negativna. Rezultati mutagenosti so bili

nezanesljivi.

Komponente:

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod. Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

Strupenost za ribe

LC50: 32.000 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Proizvod

LC50: 18.67 mg/l, 96 hrs, Navadni morski mesec, Preskusna

snov: Proizvod

LC50: 12.67 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov:

Proizvod

LC50: 16.62 mg/l, 96 hrs, Gavuni, Preskusna snov: Proizvod

LC50: 0.28 mg/l, 96 hrs, Navadni morski mesec, Preskusna

snov: Aktivna snov

LC50: 0.19 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov:

Aktivna snov

LC50: 0.3 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov: Aktivna snov

NOEC: 18.000 mg/l, 96 hrs, Pezdirk, Preskusna snov:

Proizvod

NOEC: 12.5 mg/l, 96 hrs, Gavuni, Preskusna snov: Proizvod

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

LC50: 18.000 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia),

Statičen, Preskusna snov: Proizvod

LC50: 13 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov:

Proizvod

LC50: 8.7 - 12 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov:

Proizvod (ocenjeno)

LC50: 0.16 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov:

Aktivna snov

NOEC: < 10 mg/l, 96 hrs, Mizidna kozica (Mysidopsis bahia),

Statičen, Preskusna snov: Proizvod

NOEC: 10 mg/l, 48 hrs, Ceriodaphnia dubia, Preskusna snov:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 14

Proizvod (ocenjeno)

Strupenost za alge

EC50: 0.003 mg/l, 72 h, Morske alge (Skeletonema costatum),

Preskusna snov: Aktivna snov

EC50: 0.018 mg/l, 72 h, Zelene alge (Selenastrum

capricornutum), Preskusna snov: Aktivna snov

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Zelo strupeno za vodne organizme.

Kronična strupenost za

vodno okolje

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Proizvod se lahko razgradi z abiotskimi procesi.

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko

kopicila.

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Biokemijska potreba po

kisiku (BOD)

30 mg/g, 20 mg/l, OECD 301 E

Kemijska potreba po kisiku

(COD)

20,000 mg/l

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Proizvod vsebuje organske halogene, lahko poveca AOX.,

Izpust v manjši kolicini v prilagojene biološke enote v

napravah za cišcenje odplak predvidoma ne bo vplival na

ucinek postopka z aktivnim muljem.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 14

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki

se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob seţigu tega proizvoda

bo nastajal pepel. Lahko se seţge neposredno z ustrezno opremo. Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega

materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko potencialni

onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtoke, naravne

vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

UN 3265

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

(5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

12 / 14

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da (Snov, ki onesnaţuje morje)

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki

Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: 21 CFR 176.300 -

Algicidi in baktericidi 21 CFR 176.170 Sestavine papirja in kartona v stiku z vodnimi in mašcobnimi

prehrambnimi izdelki in 21 CFR 176.180 Sestavine papirja in kartona v stiku s suhimi prehrambnimi izdelki. 21

CFR 176.170 Sestavine papirja in kartona v stiku z vodnimi in mašcobnimi prehrambnimi izdelki in 21 CFR

176.180 Sestavine papirja in kartona v stiku s suhimi prehrambnimi izdelki.

Uporabljajo se naslednje omejitve:

Najvecji odmerek

Omejitev

FOR 176.300: 0.125% (ACTIVES)

na tezo suhih vlaken

FOR 176.170/180: 1675 PPM

kot antimikrobno sredstvo za zadnjo plast premaza in za aditive

uporabljene v proizvodnji papirja in kartona, vključno s polnili, vezivi,

pigmenti in raztopinami lepila

FOR 176.170/180: 3350 PPM

kot antimikrobno sredstvo za emulzijo polimernega lateksa v premazih

papirja

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snovi, ki jih ureja Zakon o proizvodih za zatiranje škodljivcev so izvzete iz zahtev CEPA za prijavljanje novih

snovi.

ZDRUŢENE DRŢAVE

Ta proizvod je izvzet iz TSCA in ga ureja FIFRA. Inertne snovi so na Inventarnem seznamu.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 2 (aneks 4)

PRIPOROČILO ZVEZNEGA INŠTITUTA ZA OCENO TVEGANJA (BfR)

Sprejemljivi deli: V skladu s priporočilom BfR XXXVI

Vrednost omejitve: 1.5 mg/dm2

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

13 / 14

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H272 - Lahko okrepi poţar; oksidativna snov.

H301 - Strupeno pri zauţitju.

H302 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

H311 - Strupeno v stiku s koţo.

H314 - Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H317 - Lahko povzroči alergijski odziv koţe.

H319 - Povzroča hudo draţenje oči.

H331 - Strupeno pri vdihavanju.

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

R22 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

R23/24/25 - Strupeno pri vdihavanju, v stiku s koţo in pri zauţitju.

R34 - Povzroča opekline.

R36 - Draţi oči.

R43 - Stik s koţo lahko povzroči preobčutljivost.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

R50/53 - Zelo strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

R8 - V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroci poţar.

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 7330

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

14 / 14

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice

ERIcards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

23.04.2012

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Opozorila o iskanju, povezana s tem izdelkom

Delite te podatke