SKINMAN SOFT N

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • SKINMAN SOFT N
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • SKINMAN SOFT N
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 110718E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa

SKINMAN SOFT N

Verzija

: 2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda

:

SKINMAN SOFT N

Šifra proizvoda

:

110718E

Uporaba proizvoda

:

Razkužilo za roke

Proizvod je samo za profesionalno uporabo.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navedene uporabe

razkužilo za kožo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/ Distributer/

Uvoznik

:

Ecolab d.o.o.

Vajngerlova 4

SI-2000 Maribor

Slovenija

Tel.: +386 (0)2 42 93 100

Št. faksa: +386 (0)2 42 93 152

office.maribor@ecolab.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Številka telefona

:

Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim

ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112.

Proizvajalec/ Distributer/ Uvoznik

Številka telefona

:

Tel.: +386 (0)2 42 93 100 (Uradne ure ob delavnikih: 8:00 – 15:00)

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka

:

Zmes

Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45/ES [DSD]

Proizvod je razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1999/45/ES in njenimi dopolnitvami.

Razvrstitev

:

F; R11

Xi; R36

Fizikalne/Kemijske

nevarnosti

:

Lahko vnetljivo.

Nevarnosti za človekovo

zdravje

:

Draži oči. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Okolju nevarno

:

Ni primerno.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih R stavkov

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete

Simbol ali simboli

nevarnosti

:

Pokazatelj nevarnosti

:

Lahko vnetljivo, Dražilno

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

1/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

Nevarne sestavine

:

propan-2-ol

Standardna opozorila R

(Stavki R)

:

R11- Lahko vnetljivo.

R36- Draži oči.

R67- Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Standardna obvestila S

(Stavki S)

:

S2- Hraniti izven dosega otrok.

S16- Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

S26- Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

2.3 Druge nevarnosti

Ostale nevarnosti, ki

nimajo vpliva na

razvrstitev

:

Ni primerno.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Razvrstitev

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Identifikatorji

%

67/548/EGS

Uredba (ES) št.

1272/2008 [CLP]

Tip

propan-2-ol

RRN: 01-2119457558-

EC: 200-661-7

CAS: 67-63-0

Indeks: 603-117-00-0

50-75

F; R11

Xi; R36

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

[1] [2]

Benzalkonijev klorid

EC: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

0.1-1

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Glej Oddelek 16 za

celotno besedilo

zgoraj navedenih R

stavkov

Glej Oddelek 16 za

celotno besedilo

zgoraj navedenih

stavkov o nevarnosti

H.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v

primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku.

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Snov izpolnjuje merila za PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, priloga XIII.

[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, priloga XIII.

Mejne vrednosti izpostavitve pri delu, če so na voljo, so navedene v oddelku 8.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi

:

Oči takoj izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Preveriti, ali

ima ponesrečenec kontaktne leče in jih odstraniti . Spirati vsaj 10 minut. Poklicati

zdravniško pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni.

Vdihavanje

:

Prenesti ponesrečenca na svež zrak in ga pustiti počivati v položaju, ki olajša

dihanje. Če se sumi, da so hlapi še vedno prisotni, mora reševalec nositi primerno

masko ali samostojni dihalni aparat. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali

če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali

kisik. Za osebo, ki daje umetno dihanje usta na usta, je oživljanje lahko nevarno.

Poiskati zdravniško pomoč. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma

poklicati zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr.

ovratnik, kravato ali pas.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

2/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Stik s kožo

:

Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiskati

zdravniško pomoč. Oprati oblačila pred ponovno uporabo. Temeljito očistiti čevlje

pred ponovno uporabo.

Zaužitje

:

Usta sprati z vodo. Če ima ponesrečenec zobno protezo, jo je potrebno odstraniti.

Prenesti ponesrečenca na svež zrak in ga pustiti počivati v položaju, ki olajša

dihanje. Ne sprožiti bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja. Ob bruhanju

držite glavo v nizkem položaju, da izbljuvek ne vstopi v pljuča. Poklicati zdravniško

pomoč, če stranski učinki ne prenehajo oz. so resni. Nikoli ničesar dajati v usta

nezavestni osebi. Nezavestnega spraviti v bočni položaj in nemudoma poklicati

zdravniško pomoč. Vzdrževati proste dihalne poti. Zrahljati oblačila npr. ovratnik,

kravato ali pas.

Zaščita osebja za prvo

pomoč

:

Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za posledico osebno tveganje ali osebje ni

predhodno ustrezno šolano. Za osebo, ki daje umetno dihanje usta na usta, je

oživljanje lahko nevarno.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Potencialno akutni vplivi na zdravje

Stik z očmi

:

Draži oči.

Vdihavanje

:

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Stik s kožo

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Zaužitje

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Stik z očmi

:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:

draženje

solzenje

pordelost

Vdihavanje

:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:

slabost ali bruhanje

glavobol

zaspanost/utrujenost

omotica/vrtoglavica

Stik s kožo

:

Ni specifičnih podatkov.

Zaužitje

:

Ni specifičnih podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika

:

Zdraviti simptomatično. Pri zaužitju ali vdihavanju večjih količin, takoj poklicati

specialista za ravnanje v primeru zastrupitev.

Posebno ravnanje

:

Ni specifičnega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za

gašenje

:

Uporabiti kemijski gasilni prah, CO

, vodno prho (meglo) ali peno.

Neprimerna sredstva za

gašenje

:

Ne uporabiti vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnosti zaradi snovi ali

zmesi.

:

Zelo vnetljiva tekočina. Pri požaru ali segrevanju se tlak poveča in posoda lahko

poči z nevarnostjo kasnejše eksplozije. Iztekanje v kanalizacijo lahko povzroči požar

ali eksplozijo.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

3/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

Nevarni produkti

izgorevanja

:

Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:

ogljikov dioksid

ogljikov monoksid

5.3 Nasvet za gasilce

Posebni previdnostni

ukrepi za gasilce

:

V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za

posledico osebno tveganje ali osebje ni predhodno ustrezno šolano. Odstraniti

embalažo iz območja gorenja, če je to možno storiti brez tveganja. Uporabite vodno

prho, da ohranite embalažo, ki je izpostavljena ognju, hladno.

Navedba posebne

varovalne opreme za

gasilce

:

Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za osebje. ki ni nujno

:

Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za posledico osebno tveganje ali osebje ni

predhodno ustrezno šolano. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in

nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se ali ne hodite po razlitem oz. razsutem

proizvodu. Izključiti vse vire vžiga. V območju nevarnosti je prepovedano svetiti z

odprtim ognjem, zažigati in kaditi. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Zagotoviti

zadostno prezračevanje. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo

za dihanje. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

Za reševalce

:

Če se pri rokovanju z razlitjem zahteva specializirana oblačila, upoštevajte podatke o

primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej Oddelek 8 za dodatne podatke

glede higienskih ukrepov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki,

cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije,

vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Majhno razlitje

:

Razredčiti z vodo in pobrisati, v kolikor je vodotopen, ali absorbirati z inertnim suhim

materialom ter preložiti v primerno embalažo za odpadke. Uporabljati orodje, ki ne

povzroča isker in opremo, ki ne povzroča gorenja.

Obsežno razlitje

:

Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Zadržati in

zbrati razlit material z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo,

vermikulitom ali diatomejsko zemljo ter prenesti v embalažo za odstranjevanje,

skladno z lokalnimi predpisi (Glej Oddelek 13). Uporabljati orodje, ki ne povzroča

isker in opremo, ki ne povzroča gorenja.

6.4 Sklicevanje na druge

oddelke

:

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni osebni zaščitni opremi.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

4/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Zaščitni ukrepi

:

Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. (Glej Oddelek 8) Ne zaužiti. Preprečiti stik

z očmi. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Uporabljati le ob primernem

prezračevanju. Če je prezračevanje nezadostno, nositi ustrezno opremo za dihanje.

Ne vstopajte v skladiščne prostore in zaprte prostore, če niso dobro prezračevani.

Hraniti v originalni embalaži ali odobrenem nadomestilu iz ustreznega materiala;

kadar se ne uporablja, mora biti tesno zaprto. Hraniti in uporabljati ločeno od virov

toplote, iskrenja, odprtega plamena ali kakršnega koli drugega vira vžiga. Uporabiti

eksplozijsko varne električne naprave (prezračevanje, razsvetljava in obdelava

materialov). Uporabljati orodje, ki ne povzroča isker. Preprečiti elektrostatično

razelektritev. Da se izognemo požaru ali eksploziji med transportom, pred prenosom

izničimo statično elektriko z ozemljitvijo in povezavo sodov ter opreme. Prazna

embalaža vsebuje ostanke proizvoda, ki so lahko nevarni. Izpraznjene embalaže

ponovno ne uporabljati.

Nasvet glede splošne

poklicne higiene

:

V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je

prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti

roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti

kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne podatke

glede higienskih ukrepov.

7.2 Pogoji za varno

skladiščenje, vključno z

nezdružljivostjo

:

Skladiščiti med sledečima temperaturama: 0 do 25°C (32 do 77°F). Skladiščiti

skladno z lokalno zakonodajo. Hraniti na ločenem in odobrenem mestu. Skladiščiti

v originalni embalaži, zaščiteno pred direktno sončno svetlobo v suhem, hladnem in

dobro prezračevanem prostoru, ločeno od nezdružljivih snovi (glej Oddelek 10) ter

hrane in pijače. Odstraniti vse vire vžiga. Hraniti ločeno od oksidativnih snovi. Do

uporabe hraniti posodo tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno

zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v

neoznačeni embalaži. S primernim ravnanjem preprečiti onesnaževanje okolja.

7.3 Posebne končne uporabe

Razred skladiščenja

:

Ni primerno.

Rešitve, specifične za

industrijski sektor

:

Ni primerno.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavitve pri delu

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

Mejne vrednosti izpostavljenosti

propan-2-ol

Uradni list Republike Slovenije (Slovenija, 6/2007).

MV: 500 mg/m³ 8 ur.

MV: 200 ppm 8 ur.

KTV: 2000 mg/m³, 4 krat na izmeno, 15 minut.

KTV: 800 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.

Priporočeni postopki

monitoringa

:

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato,

da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba

opreme za zaščito dihal, morda potrebno nadzorovati ozračje na delovnem mestu ali

biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti z vdihavanjem

kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN 689, pri

metodah za določevanje nevarnih snovi pa na lokalne predpise.

Izpeljana raven učinka (DNEL)

DEL vrednosti ni na razpolago.

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

5/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

PEC vrednosti ni na razpolago

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-

tehnološki nadzor

:

Uporabljati le ob primernem prezračevanju. Delovni proces fizično omejiti, lokalno

prezračevati ali drugače zagotoviti, da so izpostavljenosti delavcev onesnaževalcem

v zraku pod katerimikoli priporočenimi ali predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Tehnične kontrolne merilne naprave morajo ohranjati koncentracije plina, par ali

prahu pod katerokoli spodnjo mejo eksplozivnosti. Uporabite eksplozijsko varno

ventilacijsko opremo.

Osebni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi

:

Po ravnanju s kemikalijami ter pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča in ob koncu

delovnega cikla, si temeljito umiti roke, podlakti in obraz. Primerno tehniko je

potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Oprati

onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za

izpiranje oči in prhe za nujne primere.

Zaščita oči / obraza

(EN 166)

:

Zaščitna očala.

Varovanje kože

Varovanje rok

(EN 374)

:

Ni posebnih priporočil.

Zaščita telesa

(EN 14605)

:

Ni posebnih priporočil.

Druga zaščita za kožo

:

Ni posebnih priporočil.

Zaščita dihal

(EN 143, 14387)

:

V običajnih in predvidenih pogojih uporabe respirator ni potreben.

Nadzor izpostavljenosti

okolja

:

Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se

zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih

primerih bodo za znižanje emisij na sprejemljivo raven potrebne naprave za čiščenje

hlapov, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Izgled

Fizikalno stanje

:

Tekočina.

Barva

:

Brezbarvno.

Vonj

:

Po alkoholu.

Prag vonja

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

pH

:

5 [Konc. (%w/w): 100%]

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Tališče/ledišče

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Začetno vrelišče in območje vrelišča

:

Plamenišče

:

20 °C (Zaprta posoda)

Hitrost izparevanja

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Vnetljivost (trdno, plinasto)

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Čas gorenja

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Stopnja gorenja

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

:

SPODNJA: 2.1%

Parni tlak

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Parna gostota

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Relativna gostota

:

0.86

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

6/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Topnost(i)

:

Lahko topno v naslednjih snoveh: hladni vodi.

Razmerje oktanol/voda

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Temperatura samovžiga

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Temperatura razkroja

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Viskoznost

:

Ni primerno in/ali ni določeno za zmesi.

Eksplozivne lastnosti

:

Ni primerno.

Oksidativne lastnosti

:

Brez.

9.2 Drugi podatki

Ni dodatnih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih

sestavin ni na razpolago.

10.2 Kemijska stabilnost

:

Proizvod je stabilen.

10.3 Možnost poteka

nevarnih reakcij

:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba

izogniti

:

Odstraniti vse možne vire vžiga (iskrenje ali plamen). Posode ne izpostavljati tlaku,

toploti ali virom vžiga ter jih ne rezati, variti, spajkati, lotati, vrtati ali drobiti.

10.5 Nezdružljivi materiali

:

Ni specifičnih podatkov.

10.6 Nevarni produkti

razgradnje

:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih

razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Rezultat

Vrste

Odmerek

Izpostavljenost

propan-2-ol

LD50 Oralno

Podgana

5000 mg/kg

Benzalkonijev klorid

LD50 Dermalno

Kunec

3340 mg/kg

LD50 Oralno

Podgana

426 mg/kg

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Dražilnost/Jedkost

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Rezultat

Vrste

Rezultat

Izpostavljenost

Opazovanje

propan-2-ol

Oči - Srednje dražilno

Kunec

Oči - Zelo dražilno

Kunec

Koža - Blago dražilno

Kunec

Benzalkonijev klorid

Koža - Zelo dražilno

Kunec

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Povzroča preobčutljivost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Mutagenost

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

7/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Rakotvornost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Strupenost za reprodukcijo

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Teratogenost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Informacija o verjetnih

načinih izpostavljenosti

:

Ni določeno za zmesi.

Potencialno akutni vplivi na zdravje

Vdihavanje

:

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

Zaužitje

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Stik s kožo

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Stik z očmi

:

Draži oči.

Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti

Vdihavanje

:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:

slabost ali bruhanje

glavobol

zaspanost/utrujenost

omotica/vrtoglavica

Zaužitje

:

Ni specifičnih podatkov.

Stik s kožo

:

Ni specifičnih podatkov.

Stik z očmi

:

Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:

draženje

solzenje

pordelost

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti

Kratkotrajna izpostavljenost

Možni neposredni učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Možni zapozneli učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Dolgotrajna izpostavljenost

Možni neposredni učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Možni zapozneli učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Potencialno kronični vplivi na zdravje

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Splošno

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Rakotvornost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Mutagenost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Teratogenost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Učinek na razvoj

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Učinki na plodnost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Drugi podatki

:

Ni določeno za zmesi.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

8/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Rezultat

Vrste

Izpostavljenost

propan-2-ol

Akutni LC50 >1400 mg/L

Ribe

96 ur

Benzalkonijev klorid

Akutni EC50 0.025 mg/l

Vodne bolhe

48 ur

Akutni EC50 0.037 mg/l

Vodne bolhe

48 ur

Akutni EC50 0.052 mg/l

Vodne bolhe

48 ur

Akutni LC50 0.28 mg/l

Ribe

96 ur

Akutni LC50 0.32 mg/l

Ribe

96 ur

Akutni LC50 0.51 mg/l

Ribe

96 ur

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Zaključek/Povzetek

:

Ekološka ocena proizvoda temelji na podatkih o sestavinah in/ali podobnih snoveh.

Vsota organskih komponent, ki jih proizvod vsebuje, doseže v testu lahke

razgradljivosti vrednosti >60% BPK/KPK ali sproščanje CO2 oz. > 70% DOC

znižanje v testih razgradljivosti. Dosežene so mejne vrednosti za razvrščanje lahke

razgradljivosti /readily degradable (npr. OECD 301).

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient

prst/voda (K

OC

)

:

Ni določeno za zmesi.

Mobilnost

:

Ni določeno za zmesi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT

:

Ni primerno.

vPvB

:

Ni primerno.

12.6 Drugi škodljivi učinki

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek

Metode odstranjevanja

:

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati

na najmanjšo možno raven. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke

proizvoda. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Znatnih količin

odpadnih ostankov izdelka se ne sme spuščati v kanalizacijo, ampak jih je treba

obdelati v ustreznih čistilnih napravah. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da

reciklirati, odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora

vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju

odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor

razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

Nevarni odpadki

:

Evropski katalog odpadkov (EWC)

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

9/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Šifra odpadka

Oznaka odpadka

20 01 13*

topila

Pakiranje

Metode odstranjevanja

:

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati

na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali

odlaganje prideta v poštev samo, če reciklaža ni možna.

Posebne previdnostni

ukrepi

:

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Pri delu s spraznjenimi vsebniki,

ki se jih ni očistilo ali spralo, je treba biti previden. Prazne posode ali podloge lahko

zadržijo ostanke proizvoda. Para iz odpadnih ostankov lahko v vsebniku ustvari

ozračje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivno. Če se notranjosti porabljenih vsebnikov

ni korenito očistilo, jih ne režite, ne varite in ne brusite. Preprečiti, da bi se razlit oz.

razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in

odplakami.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN številka

UN1219

UN1219

UN1219

UN1219

14.2 UN Uradno

ime blaga

IZOPROPANOL

raztopina

IZOPROPANOL

raztopina

ISOPROPANOL

raztopina

Isopropanol raztopina

14.3 Razredi

nevarnosti

prevoza

14.4 Embalažna

skupina

14.5 Okolju

nevarno

14.6 Posebni

previdnostni

ukrepi za

uporabnika

Brez.

Brez.

None.

None.

14.7 Prevoz v razsutem

stanju v skladu s Prilogo II k

MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC

:

Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba ES (ES) št 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve za

proizvodnjo, dajanje v

promet in uporabo

nekaterih nevarnih snovi,

pripravkov in izdelkov

:

Ni primerno.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

10/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Drugi predpisi EU

Razred skladiščenja

:

15.2 Ocena kemijske

varnosti

:

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

Okrajšave in akronimi

:

ATE = ocena akutne strupenosti

CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter

zmesi

DNEL = Izpeljana raven brez učinka

EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti

PNEC = predvidena koncentracija brez učinka

RRN = Registracijska številka REACH

Evropa

Celotno besedilo okrajšanih

stavkov H

:

H224

Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H225

Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H314

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H318

Povzroča hude poškodbe oči.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H336

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

Celotno besedilo razvrstitev

[CLP/GHS]

:

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA STRUPENOST: ORALNO - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

NEVARNO ZA VODNO OKOLJE (AKUTNO) - Kategorija

Eye Dam. 1, H318

HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 1

Eye Irrit. 2, H319

HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 2

Flam. Liq. 1, H224

VNETLJIVA TEKOČINA - Kategorija 1

Flam. Liq. 2, H225

VNETLJIVA TEKOČINA - Kategorija 2

Skin Corr. 1B, H314

JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 1B

STOT SE 3, H336

SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE

(STOT) – ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST [Narkotični

učinki] - Kategorija 3

Celotno besedilo okrajšanih

stavkov R

:

R11- Lahko vnetljivo.

R22- Zdravju škodljivo pri zaužitju.

R34- Povzroča opekline.

R36- Draži oči.

R67- Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

R50- Zelo strupeno za vodne organizme.

Celotno besedilo razvrstitev

[DSD/DPD]

:

F - Lahko vnetljivo

C - Jedko

Xn - Zdravju škodljivo

Xi - Dražilno

N - Okolju nevarno

Datum tiskanja

:

14 Julij 2011

Datum izdaje/ Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

Datum prejšnje izdaje

:

5 Maj 2011

Verzija

:

Obvestilo bralcu

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

11/12

SKINMAN SOFT N

ODDELEK 16: Drugi podatki

Za posredovane podatke verjamemo, da so pravilni glede na formulacijo uporabljeno za proizvodnjo izdelka v

državi porekla. V primeru, da se podatki, standardi ali zakonodaja spremenijo, kakor tudi pogoji uporabe ter

rokovanja, ki so izven našega nadzora, NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA, IZRAŽENEGA ALI NAZNAČENEGA,

GLEDE CELOVITOSTI ALI NEOKRNJENE TOČNOSTI NAVEDENIH PODAKOV.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

14 Julij 2011

12/12

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

1-11-2018

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Pest categorisation of Conotrachelus nenuphar

Published on: Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Conotrachelus nenuphar (Herbst) (Coleoptera: Curculionidae), for the EU. C. nenuphar is a well‐defined species, recognised as a serious pest of stone and pome fruit in the USA and Canada where it also feeds on a range of other hosts including soft fruit (e.g. Ribes,Fragaria) and wild plants (e.g. Crataegus). Adults, which are not good flyers, feed on tender twigs, flower buds and leaves. Femal...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Scientific guideline: Guideline on determination of withdrawal periods for edible tissues - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Guideline on determination of withdrawal periods for edible tissues - Revision 1, adopted

This document provides a standard approach to be used across the European Union in the analysis of residue depletion data for the purpose of establishing withdrawal periods for edible tissues. Emphasis has been put on a statistical approach. As the method of first choice, a linear regression technique is recommended. A computerised version of the method described is available: Updated application software: withdrawal time calculation for tissues. Read together with the explanatory note on updated applica...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

12-9-2018

Application of data science in risk assessment and early warning

Application of data science in risk assessment and early warning

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The currently applied approaches, procedures and tools used for the identification of emerging risks vary greatly among Member States of the EU. EFSA established a structured approach for emerging risk identification that mainly consists of systematically searching, collecting, collating and analysing information and data. In addition, EFSA concluded that new methodologies and tools are needed to facilitate efficient and transparent sharing of data, knowledg...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Update of the Xylella spp. host plant database

Update of the Xylella spp. host plant database

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, EFSA periodically updates the database on the host plants of Xylella spp. While previous editions of the database (2015 and 2016) dealt with the species Xylella fastidiosa only, this database version addresses the whole genus Xylella, including therefore both species X. fastidiosa and Xylella taiwanensis. The database now includes information on host plants of Xylella spp. retrieved from scientific literature...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Livestock Health and Food Chain Risk Assessment

Livestock Health and Food Chain Risk Assessment

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The EUFORA fellowship programme ‘Livestock Health and Food Chain Risk Assessment’ was proposed by the Animal and Plant Health Agency (APHA), a British governmental institution responsible for safeguarding animal and plant health in the UK. The working programme, which was organised into four different modules, covered a wide range of aspects related to risk assessment including identification of emerging risks, risk prioritisation methods, scanning surveilla...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Scientific Opinion about the Guidance of the Chemical Regulation Directorate (UK) on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessments

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 The EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues reviewed the guidance on how aged sorption studies for pesticides should be conducted, analysed and used in regulatory assessment. The inclusion of aged sorption is a higher tier in the groundwater leaching assessment. The Panel based its review on a test with three substances taken from a data set provided by the European Crop Protection Association. Particular points of attention were the quali...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-8-2018

Dollarama recalls the Skip Ball toy

Dollarama recalls the Skip Ball toy

The Skip Ball toy may contain levels of phthalates that exceed the allowable limit. Studies suggest that certain phthalates, including DEHP, may cause reproductive and developmental abnormalities in young children when soft vinyl products containing phthalates are sucked or chewed for extended periods.

Health Canada

10-7-2018

Ortovox Canada recalls Ortovox 3 Avalanche Transceivers

Ortovox Canada recalls Ortovox 3 Avalanche Transceivers

The recalled products may have a temporary disruption of the transmission function due to a software error. This may cause a delay in the search and rescue process of users.

Health Canada

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Link Product Solutions Limited recalls Summer Time TM Puffer Balls

Link Product Solutions Limited recalls Summer Time TM Puffer Balls

These toys do not meet the Canadian safety requirements for toys. Some of the soft, stretchy parts of the toys can stretch to extreme lengths, posing a strangulation hazard to children.

Health Canada

24-9-2018

Tomorrow, September 25th at 9:15 AM, join the #FDA for a session at #MedTechCon about our #DigitalHealth Software Precertification #FDAPrecert Pilot Program...

Tomorrow, September 25th at 9:15 AM, join the #FDA for a session at #MedTechCon about our #DigitalHealth Software Precertification #FDAPrecert Pilot Program...

Tomorrow, September 25th at 9:15 AM, join the #FDA for a session at #MedTechCon about our #DigitalHealth Software Precertification #FDAPrecert Pilot Program...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Research: Software as a Medical Device and Cyber Security for Medical Devices

Research: Software as a Medical Device and Cyber Security for Medical Devices

Opportunity to participate in CSIRO research to inform new Australian medical device industry guidance

Therapeutic Goods Administration - Australia

18-7-2018

Knowing what software is included in a device means users and manufacturers can better assess and remediate potential cybersecurity threats that may emerge. #FDA looks forward to participating in the SBOM workstream and engaging broader perspective from t

Knowing what software is included in a device means users and manufacturers can better assess and remediate potential cybersecurity threats that may emerge. #FDA looks forward to participating in the SBOM workstream and engaging broader perspective from t

Knowing what software is included in a device means users and manufacturers can better assess and remediate potential cybersecurity threats that may emerge. #FDA looks forward to participating in the SBOM workstream and engaging broader perspective from the community.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a me

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a me

HSCC announced today a new workstream, conducted under the Task Group, that will discuss and seek input on a software bill of materials (SBOM) for medical devices. SBOMs can ensure that users have better understanding of what software elements are in a medical device.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

FDA Open Docket now available for feedback on benefits and risks of software that are not devices- https://go.usa.gov/xQdfx  #MedicalDevice #21CenturyAct #DigitalHealth

FDA Open Docket now available for feedback on benefits and risks of software that are not devices- https://go.usa.gov/xQdfx  #MedicalDevice #21CenturyAct #DigitalHealth

FDA Open Docket now available for feedback on benefits and risks of software that are not devices- https://go.usa.gov/xQdfx  #MedicalDevice #21CenturyAct #DigitalHealth

FDA - U.S. Food and Drug Administration