NALCO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • NALCO 8514 PLUS
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • NALCO 8514 PLUS
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115569E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila: odmerjanje, interakcije, stranski učinki

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 12

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

NALCO® 8514 PLUS

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

BIOCID

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

24.04.2012

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Jedkost za koţo/draţenje koţe - Kategorija 1.B

H314

Akutna strupenost za vodno okolje - Kategorija 1

H400

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod je razvršcen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

C, JEDKO

N, OKOLJU NEVARNO

R34, R50

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Vsebuje: Didecildimetilamonijev klorid

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 12

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Nevarnost

Opozorila o nevarnosti:

H314

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H400

Zelo strupeno za vodne organizme.

Obvestila o nevarnosti

P260

Ne vdihavati prahu/ dima/ plina/ meglice/ hlapov/ razpršila.

P273

Preprečiti sproščanje v okolje.

P280

Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz.

P303 + P361 + P353

PRI STIKU S KOŢO (ali lasmi): takoj odstraniti/ sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati

koţo z vodo/ prho.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka

ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)

masni deleţ %

Klasifikacija skladno s predpisom

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v skladu z

direktivo 67/548/EGS

Didecildimetilamonijev klorid

Indeks-št.: 612-131-00-6

ES-št.: 230-525-2

Št. CAS: 7173-51-5

5.0 - 15.0

Akutna strupenost 4 : H302

Jedkost za koţo/draţenje koţe 1B : H314

Akutna strupenost za vodno

okolje 1

: H400

C, N

R22, R34, R50

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 12

STIK S KOŢO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Sleči vso onesnaţeno obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z obilo vode.

Pri večjem politju izpirati telo pod prho. Onesnaţena oblačila, čevlje in usnjene predmete je treba odstraniti ali

očistiti pred ponovno uporabo.

STIK Z OČMI

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati oči z

vodo najmanj 15 minut in pri tem drţati veke razprte.

ZAUŢITJE

Takoj poišcite zdravniško pomoc in pokaţite nalepko in/ali varnostni list. Ne izzivati bruhanja brez posvetovanja

z zdravnikom. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati usta in dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Verjetna poškodba sluznice lahko kaţe na neprimernost izpiranja ţelodca. Na podlagi značilnih reakcij pacienta

je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje zdravnika.

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Za hlajenje zaprtih posod lahko uporabljate vodno meglo.

Pena, Suh prah, Za velike poţare uporabljajte brizganje z vodo ali meglo in pri tem temeljito premocite gorec

material.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob poţaru lahko razvija strupene pline ali dim.

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 12

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene sluţbe za

nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le sluţbe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Ustavite ali

zmanjšajte vsako iztekanje, ce je varno. Zagotovite ustrezno prezracevanje. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo

usposobljeno osebje. Ne dotikajte se razlitega materiala. Opremo za nezgodne dogodke (poţar, razlitje,

iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in

varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe. Ne onesnaţujte površinskih voda.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Paziti, da ne pride v oci, na koţo, na oblacila. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati

par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z

nalepkami. Opremo za nezgodne dogodke (poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo

uporabo. Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna

zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 12

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Če so oblačila onesnaţena, odstranite oblačila in

temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno uporabo operite onesnaţena oblačila.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Hraniti ločeno od toplote in virov vţiga. Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu stran od direktne

sončne svetlobe. Hraniti na suhem. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Uporabljajte pravilne postopke ozemljitve.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

Zdruţljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporocamo preizkus zdruţljivosti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

BIOCID

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Ta proizvod ne vsebuje nobene snovi z doloceno mejno vrednostjo za izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Uporabljajte splošno prezracevanje in lokalno odzracevanje.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poišcite v EN

166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se

posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Nosite kompletno zašcitno obleko pred kemikalijami. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 12

ZAŠČITA DIHAL

Kadar se razvijajo znatne količine megle, pare ali aerosolov, se priporoča atestiran respirator. Ustrezni filtrni

material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-B-E-K-P

Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali

načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom

in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z

izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem, vzdrţevanjem in pregledi.

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Svetlorumen

Vonj

Brez vonja

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (1 %)

6 - 7.5

TALIŠCE / LEDIŠCE / TOCKA

TECENJA

Ni podatkov.

ZACETNO VRELIŠCE / VRELNO

OBMOČJE

Ni podatkov.

VNETIŠCE

> 100 °C

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Ni podatkov.

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

Ni podatkov.

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Se meša

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

Ni podatkov.

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Ni podatkov.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 12

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Skrajne temperature

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Ob stiku z mocnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim

kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, poţar, eksplozija in/ali strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Dušikovi oksidi

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

Resne okvare oči/draţenje

Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Genotoksičnost

Ocena

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 12

razmnoţevanje

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Zelo strupeno za vodne organizme.

Kronična strupenost za

vodno okolje

Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

organizme

Komponente:

Didecildimetilamonijev klorid

Strupenost za ribe

LC50: 1 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka

NOEC: 0.041 mg/l, 504 hrs, Postrv šarenka

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

EC50: 0.094 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna

Strupenost za alge

LC50: 0.026 mg/l, 96 hrs, Zelene alge (Selenastrum

capricornutum)

M-faktor

: 10

Strupenost za bakterije

LC50: 11 mg/l, 3 hrs, Pseudomonas putida

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Produkt je lahko biološko razgradljivo

Komponente:

Didecildimetilamonijev klorid

Biorazgradljivost

> 80 %, Čas izpostavljenja: 28 d, OECD 302 B

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Proizvod se ne bo kopicil v organizmih.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 12

Komponente:

Didecildimetilamonijev klorid

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Ni pricakovati škodljivih ucinkov.

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki

se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Kakršni koli kemijski

odpadki so lahko potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno

kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 12

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

UN 1760

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, N.D.N.

(Didecildimetilamonijev klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

UN 1760

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, N.D.N.

(Didecildimetilamonijev klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

UN 1760

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

JEDKA TEKOCINA, N.D.N.

(Didecildimetilamonijev klorid)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

14.4 Skupina embalaţe:

14.5 Nevarnosti za okolje:

Da (Snov, ki onesnaţuje morje)

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

KOSHER

Ta proizvod je certificiran kot KOSHER /PAREVE (brez mlecnih proizvodov) za enoletno uporabo, RAZEN V

PREHODNEM OBDOBJU pri CHICAŠKEM RABINSKEM SVETU.

MINISTRSTVO ZDA ZA POLJEDELSTVO (USDA):

Odobrena uporaba spada v kategorijo: 145534

Ta proizvod je sprejemljiv za pripravo hladilne vode in vode iz sterilizatorjev (G5) v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil. Ta proizvod je sprejemljiv za obdelavo kotlov, parovodov in/ali hladilnih sistemov (G7), kjer niti

pripravljena voda niti proizvedena para ne smeta priti v stik s prehrambnimi proizvodi v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 12

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 2 (aneks 4)

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H302 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

H314 - Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme.

R22 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

R34 - Povzroča opekline.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 8514 PLUS

Nalco Europe Sàrl Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

12 / 12

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice

ERIcards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

24.04.2012

Številka verzije :

Pripravil:

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Ni varnostnih opozoril v zvezi z tem izdelkom

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency