NALCO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • NALCO 77424
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • NALCO 77424
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115778E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 10

Poglavje: 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

NALCO® 77424

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

INHIBITOR KAMNA/USEDLIN

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

Rivergate, Handelskai 92

A - 1200 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

19.06.2013

Številka verzije:

Poglavje: 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Izdelek ni razvrščen skladno z (ES) predpisom (št.) 1272/2008

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod ni razvršcen med nevarne v skladu z direktivama 67/548/EEC ali 1999/45/EC.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno z Uredbo (ES) 1272/2008

Izdelek ni razvrščen, vendar priporočamo naslednje previdnostne stavke:

Obvestila o nevarnosti

P202

Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.

P262

Preprečiti stik z očmi, koţo ali oblačili.

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P314

Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 10

Dodatni podatki:

EUH210

Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

Poglavje: 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Izdelek ni razvrščen skladno z (ES) predpisom (št.) 1272/2008

Poglavje: 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŢO

Prizadeto mesto izpirati z vodo. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK Z OČMI

Prizadeto mesto izpirati z vodo. Poiskati zdravniško pomoč.

ZAUŢITJE

Poiskati zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja brez posvetovanja z zdravnikom. Če je poškodovanec pri

zavesti, spirati usta in dati piti vodo. Če nastopi refleksno bruhanje, spirati usta in ponovno dati piti vodo.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Po pregledu dosegljivih podatkov ni mogoce prepoznati nobenih simptomov izpostavljenosti, ki ne bi bili

omenjeni ţe prej.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

Poglavje: 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 10

Ta proizvod predvidoma ne bo gorel, razen ce izpari vsa voda. Preostale organske snovi so lahko vnetljive.

Uporabljate sredstva za gašenje, primerna za obkolitev poţara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob poţaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ni vnetljivo ali gorljivo.

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

Poglavje: 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Za majhna razlitja <10 litrov Zagotovite, da čiščenje izvaja le usposobljeno osebje. Uporabite osebno zaščitno

opremo priporočeno v 8. poglavju (Nadzor izpostavljenosti/Osebna zaščita). Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno. Večja razlitja lahko očistijo le sluţbe za nujne primere.

Za >10 litrov Nemudoma obvestite sluţno za nujne primere. Uporabite osebno zaščitno opremo priporočeno v 8.

poglavju (Nadzor izpostavljenosti/Osebna zaščita). Omejite dostop do območja, dokler primerno čiščenje ni

zaključeno.

Ustavite ali zmanjšajte vsako iztekanje, ce je varno. Prezracite obmocje razlitja, ce je mogoce.

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Ustavite ali

zmanjšajte vsako iztekanje, ce je varno. Prezracite obmocje razlitja, ce je mogoce.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe. Ne onesnaţujte površinskih voda.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 10

Poglavje: 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Paziti, da ne pride v oci, na koţo, na oblacila. Ne zauţiti. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati

par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Opremo za nezgodne dogodke (poţar, razlitje,

iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z

nalepkami. Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad

izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

HDPE (polietilen z visoko gostoto), Nerjavno jeklo 304, Zdruţljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja,

zato pred uporabo priporocamo preizkus zdruţljivosti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

INHIBITOR KAMNA/USEDLIN

Poglavje: 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Ta proizvod ne vsebuje nobene snovi z doloceno mejno vrednostjo za izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje. Za odstranjevanje emisij iz bliţine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z

laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z

omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 10

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Pri rokovanju s tem proizvodom se priporoca uporaba zašcitnih ocal s stranskimi šcitniki. Veljavni evropski

standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev pri

delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz PVC Če

opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se posvetujte

s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati delovno obleko (pajac). Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO

20345.

ZAŠČITA DIHAL

Trenutno za ta proizvod ali njegove sestavine ni predpisanih mejnih vrednosti za izpostavljenost. Nalco priporoca

uporabo polobrazne maske s filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od

kolicine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: P Veljavni evropski standard

poišcite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje

neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se

zahteva zašcita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem

namestitve, usposabljanjem, vzdrţevanjem in pregledi.

Poglavje: 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Rumen

Vonj

Ni podatkov.

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100 %)

LEDIŠCE

-5 °C

VRELIŠCE

100 °C Minimum

VNETIŠCE

Noben

HITROST IZPAREVANJA

Minimum

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Ni podatkov.

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

1.04

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

Ni podatkov.

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 10

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

Poglavje: 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprecite previsoke temperature.

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Noben znan

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Ogljikovi oksidi

Poglavje: 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Resne okvare oči/draţenje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 10

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Genotoksičnost

Ocena

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Poglavje: 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

S tem proizvodom niso izvajali študij toksicnosti.

Proizvod:

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.

Kronična strupenost za

vodno okolje

Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

organizme

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto

biološko razgradil.

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko

kopicila.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 10

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Ni pricakovati škodljivih ucinkov.

Poglavje: 13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki

se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob seţigu tega proizvoda

ne nastaja pepel in ga je mogoče seţgati neposredno z ustrezno opremo. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko

potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtoke,

naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 04 - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki niso navedeni v 16 03 03. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

Poglavje: 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

Se ne upošteva.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 10

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Se ne upošteva.

14.4 Skupina embalaţe:

Se ne upošteva.

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

Se ne upošteva.

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

Se ne upošteva.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Se ne upošteva.

14.4 Skupina embalaţe:

Se ne upošteva.

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

Se ne upošteva.

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

Se ne upošteva.

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

Se ne upošteva.

14.4 Skupina embalaţe:

Se ne upošteva.

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

Se ne upošteva.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

Se ne upošteva.

Poglavje: 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

MINISTRSTVO ZDA ZA POLJEDELSTVO (USDA):

Odobrena uporaba spada v kategorijo: 141260

Ta proizvod je sprejemljiv za pripravo hladilne vode in vode iz sterilizatorjev (G5) v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil. Ta proizvod je sprejemljiv za obdelavo kotlov, parovodov in/ali hladilnih sistemov (G7), kjer niti

pripravljena voda niti proizvedena para ne smeta priti v stik s prehrambnimi proizvodi v in okoli postrojenj za

predelavo ţivil.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snovi v tem pripravku so razvršcene na Seznam domacih snovi (DSL), so izvzete, ali prijavljene v skladu s

Pravilnikom o prijavljanju novih snovi.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77424

Ecolab Europe GmbH • Richtistrasse 7 • 8304 Wallisellen, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 10

ZDRUŢENE DRŢAVE

Snovi v tem pripravku so vkljucene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 1 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

NACIONALNI PREDPISI, ZDRUŢENO KRALJESTVO

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Poglavje: 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

Se ne upošteva

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, kartice ERIcards, neevropski

uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

19.06.2013

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Ni varnostnih opozoril v zvezi z tem izdelkom

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency