NALCO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • NALCO 77213
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • NALCO 77213
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115587E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 11

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

NALCO® 77213

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

ODSTRANJEVALEC KISIKA

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

17.04.2012

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Resne okvare oči/draţenje - Kategorija 2

H319

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Ta proizvod ni razvršcen med nevarne v skladu z direktivama 67/548/EEC ali 1999/45/EC.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Pozor

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 11

Opozorila o nevarnosti:

H319

Povzroča hudo draţenje oči.

Obvestila o nevarnosti

P264

Umiti takoj po uporab koţo.

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če

jih imate in če to lahko storite brez teţav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313

Če draţenje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Dodatni podatki:

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka

ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)

masni deleţ %

Klasifikacija skladno s predpisom

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v skladu z

direktivo 67/548/EGS

Potassium Erythorbate

ES-št.: 482-460-6

Št. CAS: 17175-66-5

10.0 - 30.0

Resne okvare oči/draţenje 2 : H319

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŢO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Slečite vso onesnaţeno obleko. Pred ponovno uporabo obleko operite.

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho.

STIK Z OČMI

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO

TAKOJŠNJE UKREPANJE.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 11

ZAUŢITJE

Takoj poišcite zdravniško pomoc in pokaţite nalepko in/ali varnostni list. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati

usta in dati piti vodo. Ob izgubi zavesti nikoli ne dajajte nicesar skozi usta, premestite v udoben poloţaj,

preverite dihanje in pulz. Po potrebi nudite umetno dihanje.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča hudo draţenje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Predvidoma ne bo gorel. Uporabljate sredstva za gašenje, primerna za obkolitev poţara. Ta proizvod

predvidoma ne bo gorel, razen ce izpari vsa voda. Preostale organske snovi so lahko vnetljive.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ni vnetljivo ali gorljivo. Ob poţaru lahko razvija ogljikove okside (COx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene sluţbe za

nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le sluţbe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Prezracite obmocje

razlitja, ce je mogoce. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje. Opremo za nezgodne dogodke

(poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe,

organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 11

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Preprecite stik z ocmi, koţo ali oblacili. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati par/plinov/prahu.

Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Ne mešati s kislinami. Hraniti ločeno od kislin in oksidacijskih

sredstev. Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna

zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna

prha. Če so oblačila onesnaţena, odstranite oblačila in temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno

uporabo operite onesnaţena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s

tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi

nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

HDPE (polietilen z visoko gostoto), Nerjavno jeklo 304, Zdruţljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja,

zato pred uporabo priporocamo preizkus zdruţljivosti.

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 11

ODSTRANJEVALEC KISIKA

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Ta proizvod ne vsebuje nobene snovi z doloceno mejno vrednostjo za izpostavljenost.

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje. Za odstranjevanje emisij iz bliţine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z

laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z

omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Pri rokovanju s tem proizvodom se priporoca uporaba kemijskih ocal za zašcito pred polivanjem. Veljavni

evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se

posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati delovno obleko (pajac). Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO

20345.

ZAŠČITA DIHAL

Trenutno za ta proizvod ali njegove sestavine ni predpisanih mejnih vrednosti za izpostavljenost. Nalco priporoca

uporabo polobrazne maske s filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od

kolicine in vrste kemikalij, s katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-P Veljavni evropski standard

poišcite v EN 140, EN 137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje

neznane koncentracije je treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se

zahteva zašcita dihal, vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem

namestitve, usposabljanjem, vzdrţevanjem in pregledi.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 11

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Rumen

Vonj

Rahel

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100 %)

LEDIŠCE

-5 °C

VRELIŠCE

101 °C

VNETIŠCE

> 100 °C ASTM D-93

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Enak kot voda

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

1.06

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

5 cps (20 °C)

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprecite previsoke temperature.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 11

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Ob stiku z mocnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim

kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, poţar, eksplozija in/ali strupene pare.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Noben znan

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Resne okvare oči/draţenje

Povzroča hudo draţenje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Genotoksičnost

Ocena

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 11

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

S tem proizvodom niso izvajali študij toksicnosti.

Proizvod:

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.

Kronična strupenost za

vodno okolje

Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

organizme

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto

biološko razgradil.

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko

kopicila.

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Ni pricakovati škodljivih ucinkov.

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 11

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Kakršni koli

kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno

kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke. Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za

obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali

z običajnimi smetmi.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

ni smiselno

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 11

Kodeksom IBC:

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki

Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: 21 CFR 173.310

Aditivi za kotelno vodo

Omejitve: ne vec, kot je potrebno za dosego predvidenega tehnicnega ucinka.

KOSHER

Ta proizvod je certificiran kot KOSHER /PAREVE (brez mlecnih proizvodov) za enoletno uporabo, RAZEN V

PREHODNEM OBDOBJU pri CHICAŠKEM RABINSKEM SVETU.

MINISTRSTVO ZDA ZA POLJEDELSTVO (USDA):

Odobrena uporaba spada v kategorijo: 141249

Ta proizvod je sprejemljiv za uporabo v postrojenjih za predelavo mesa, perutnine in druge vrste ţivil kot

proizvod za pripravo kotlov (G6) in za obdelavo kotlovnih in parnih inštalacij, kjer lahko proizvedena para pride v

stik s prehrambnimi proizvodi. Sprejemljiva uporaba mora biti v skladu z omejitvami doziranja, navedenimi na

proizvodovi nalepki.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

ZDRUŢENE DRŢAVE

Ta proizvod ni bil ocenjen po TSCA in lahko vsebuje snovi, ki jih ni na Seznamu TSCA 8(b). Ta proizvod se

lahko uporablja po raziskavi za izvzetje po TSCA 5(h)(3), ce ustreza vsem zahtevam.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 1 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H319 - Povzroča hudo draţenje oči.

R36 - Draţi oči.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NALCO® 77213

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 11

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice

ERIcards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

17.04.2012

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Ni varnostnih opozoril v zvezi z tem izdelkom

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency