NALCO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • NALCO 74739
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • NALCO 74739
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115589E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 12

1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA

IME IZDELKA :

NALCO® 74739

UPORABA :

BIOCID

PODATKI O DOBAVITELJU :

NALCO EUROPE B.V.

Postbus 627

2300 AP Leiden, Nizozemska

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V

SILI :

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

Datum izdaje :

29.11.2010

Številka verzije :

TELEFONSKA ŠTEVILKA PODJETJA ZA KONTAKT

NALCO EUROPE B.V.

+31 71 5241 100

NALCO NORGE AS (NO)

+47 51 96 36 00

NALCO AB (SE)

+46 (0)31-707 22 70

Distributer Nalco Mobotec Polska

Sp. z o.o.

PRZEMYS ŁOWA 55

PL-43-110 TYCHY

TEL:+48 (0)32-3262750

FAX: +48(0)32 329 13 11

e-mail: office@nalco.pl

NALCO ANADOLU KIMYA (TR)

+90 216 5743464

NALCO PORTUGUESA LDA. (P)

+351 214121852

NALCO APPLIED SERVICES

OF EUROPE BV

+31 (0)73 6456980

NTD S.r.l (IT)

+39 (0) 313351325

NALCO BELGIUM BVBA

+32 (0)3-450 69 10

Nalco Switzerland AG (CH)

+41 (0)52 235 38 38

NALCO DANMARK ApS

+45-48195800

Nalco Company OOO

+7 (0)495 980 72 80

NALCO DEUTSCHLAND GmbH

+49 (0)69-79340

NALCO ÖSTERREICH

Ges.m.b.H. (A)

+ 43(0)1 27026350

NALCO ESPAÑOLA S.L. (E)

+34 93-4095555

Prvi distributer: Nalco Češka

republika s.r.o.(CZ)

Hlavní 1222/60,141 00 Praha

4,Ceška republika,+420 267 912

350 & +420 272 913 512

NALCO FINLAND OY (FI)

+358 (0)9 2519 5600

Local Support: Nalco Hungary Kft.

(HU)

+36 1 8805610

NALCO FRANCE SAS

+33 (0)3 20 11 70 00

Local Support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H., Representation Office

Predstavnistvo Zagreb (HR)

+385 (0)1 377 95 21

NALCO HELLAS S.A. (GR)

+30 210 238 9620

Local Support: Nalco Österreich

Ges.m.b.H. Representation Office

ROMANIA (RO)

+40 (0) 21 224 17 93

NALCO ITALIANA S.R.L.(I)

+39 06-54565000

NALCO LIMITED

+44 (0)1606 74488

NALCO NETHERLANDS B.V.

+31 (0)13-5952200

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

2.

UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

RAZVRSTITEV NEVARNOSTI :

Ta proizvod je razvršcen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

Nevarnost hudih poškodb oči. Zelo strupeno za vodne organizme.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE CLOVEKA - AKUTNE :

VDIHAVANJE :

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 12

Ponavljajoča in dolgotrajnejša izpostavljenost lahko draži dihala.

STIK S KOŽO :

Lahko povzroci zmerno draženje.

STIK Z OČMI :

Mocno dražilen. Ce ga ne odstranite takoj, bo poškodoval ocesno tkivo in lahko pustil trajne okvare oci.

ZAUŽITJE :

Lahko povzroči poškodbe sluznic. Zdravju škodljivo pri zaužitju.

NEVARNOSTI ZA ZDRAVJE ČLOVEKA - KRONIČNE :

Ponavljajoc ali daljši stik lahko povzroci preobcutljivost pri nekaterih posameznikih.

NEVARNOSTI ZA OKOLJE :

Zelo strupeno za vodne organizme.

3.

SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

Ta proizvod je razvršcen med nevarne v skladu z Direktivo o pripravkih 1999/45/EC.

Nevarna(e) snov(i)

EINECS /

ELINCS št.

CAS št.

SIMBOL

R-STAVKI /

OPOMBE

masni delež %

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

252-104-2

34590-94-8

10 - 25

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

200-143-0

52-51-7

Xn, N

R21/22, R37/38,

R41, R50

10 - 24

Opise pomembnih standardnih opozoril in opomb si oglejte v poglavju 16.

4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

VDIHAVANJE :

Umakniti se na svež zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŽO :

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Sleči vso onesnaženo obleko. Takoj izpirati prizadeto mesto z milom in obilo

vode.

STIK Z OČMI :

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. OB STIKU JE BISTVENO TAKOJŠNJE UKREPANJE. Takoj izpirati oči z

vodo najmanj 15 minut in pri tem držati veke razprte.

ZAUŽITJE :

Poiskati zdravniško pomoč. Ne izzivati bruhanja brez posvetovanja z zdravnikom. Če je poškodovanec pri

zavesti, spirati usta in dati piti vodo. Če nastopi refleksno bruhanje, spirati usta in ponovno dati piti vodo.

OPOMBA ZDRAVNIKU :

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

5.

UKREPI OB POŽARU

VNETIŠCE :

Noben

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 12

SREDSTVA ZA GAŠENJE :

Vodno pršenje, Ogljikov dioksid, Suh prah, Pena

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE :

Ob požaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob požaru lahko razvija dušikove okside (NOx). Ob požaru lahko

razvija vodikov bromid in brom.

POSEBNA ZAŠCITNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽAROV :

Ob požaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

6.

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

VARNOSTNI UKREPI ZA OSEBJE :

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Ustavite ali zmanjšajte

vsako iztekanje, ce je varno. Prezracite obmocje razlitja, ce je mogoce. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo

usposobljeno osebje. Ne dotikajte se razlitega materiala. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje,

iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe, organe za zdravje in

varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

POSTOPKI ZA CIŠCENJE :

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite tekocino

s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje zberite v

povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnažene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili. Za

odstranjevanje zajetega onesnaženega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte material

v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA :

Ne onesnažujte površinskih voda. Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaženja odtokov,

potokov, zemlje ali kanalizacije, obvestite krajevne organe. Preprečite, da bi material zašel v kanalizacijo ali

vodotoke.

7.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠCENJE

RAVNANJE :

Paziti, da ne pride v oci, na kožo, na oblacila. Ne zaužiti. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati

par/plinov/prahu. Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Opremo za nezgodne dogodke (požar, razlitje,

iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU :

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od baz. Hraniti ločeno od toplote in virov

vžiga.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL :

HDPE (polietilen z visoko gostoto), Nerjavno jeklo 304, Združljivost s plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato

pred uporabo priporocamo preizkus združljivosti.

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL :

Ne uporabljate aluminija ali mehkega jekla.

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 12

POSEBNA UPORABA :

BIOCID

Za posebno doziranje in prilagojene oblike uporabe se obrnite na svojega zastopnika.

8.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstojece mejne vrednosti za

izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Država/izvor

Snov(i)

Skupina:

mg/m3

Priporocilo

proizvajalca

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

AVSTRIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

MAK CEIL

Skin*

BELGIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

BOLGARIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

DANSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

Skin*

FINSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

HTP 8H

Skin*

FRANCIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

NEMCIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

Skin*

IRSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

ITALIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

NIZOZEMSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

NORVEŠKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

ADM. NORM

Skin*

ŠPANIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

VLA-ED

Skin*

ŠVEDSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

ŠVICA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

STEL

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 12

ZDRUŽENO

KRALJESTVO

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

POLJSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

MAC-NDS

MAC-NDSC

MADŽARSKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

LATVIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

CEŠKA

REPUBLIKA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

NPK-P

Skin*

CROATIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

ROMANIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

STEL

Skin*

RUSIJA

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol (Aerosol.)

CEIL

SRBIJA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

SLOVAKIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

SLOVENIA

Dipropylene Glycol Monomethyl Ether

Skin*

* Opomba glede kože se nanaša na možen znaten prispevek poti skozi kožo k celotni izpostavljenosti, vkljucno s sluznicami in ocmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR :

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna kolicina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali

odstrani(jo) in analizira(jo) po spodaj podanih navedbah:

Snov(i)

Metoda

Analiza

Absorbent

US OSHA (USA):

Plinska kromatografija

Oglje

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI :

Za odstranjevanje emisij iz bližine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z laboratorijskimi vzorci je treba rokovati

v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z omejenim dostopom.

OSEBNA ZAŠCITA

SPLOŠNI NASVETI :

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala s

stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na prostor,

kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki. Veljavni evropski standard

poiščite v EN 166.

ZAŠČITA DIHAL :

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 12

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoca uporaba polobrazne maske s

filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s

katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: AX-P Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN 137,

EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je treba

uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal,

vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem,

vzdrževanjem in pregledi.

ZAŠČITA ROK :

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od pogojev

pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic iz Nitrila

Neopren PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni

določen, se posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

ZAŠČITA KOŽE :

Nosite kompletno zašcitno obleko pred kemikalijami. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA OČI :

Nositi zaščito za obraz z zaščitnimi očali pred kemijskim škropljenjem. Veljavni evropski standard poiščite v EN

166.

HIGIENSKA PRIPOROČILA :

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho za

izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Če so oblačila onesnažena, odstranite oblačila in temeljito

izperite prizadeto mesto. Pred ponovno uporabo operite onesnažena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se

vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Brezbarven

VONJ

Znacilen

VNETIŠCE :

Noben

SPECIFICNA TEŽA

1.1 (20 °C)

TOPNOST V VODI

Se meša

pH (100 %)

LEDIŠCE

< -10 °C

VRELIŠCE

102 °C

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

OBSTOJNOST :

Stabilen pri normalnih pogojih.

NEVARNA POLIMERIZACIJA :

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 12

POGOJI, KI SE JIM JE TREBA IZOGIBATI :

Preprecite previsoke temperature.

NEZDRUŽLJIVE SNOVI :

Kisline, Baze, Ob stiku z mocnimi alkalijami (npr. amonijakom in njegovimi raztopinami, karbonati, natrijevim

hidroksidom (brezvodnim), kalijevim hidroksidom, kalcijevim hidroksidom (apnom), cianidom, sulfitom, hipokloriti,

kloriti) lahko nastanejo toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare., Jedek za številne kovine.

NEVARNI PRODUKTI RAZKROJA :

Ob požaru:

Ogljikovi oksidi, Dušikovi oksidi, Vodikov bromid, Brom

11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

Naslednji rezultati veljajo za nevarne sestavine.

AKUTNA TOKSICNOST PRI ZAUŽITJU :

Zvrst:

Podgana

LD50:

1,240 - 1,490 mg/kg

Deskriptor preizkusa:

Proizvod

AKUTNA TOKSICNOST ZA KOŽO :

Zvrst:

Kunec

LD50:

> 2,000 mg/kg

Deskriptor preizkusa:

Proizvod

PREOBCUTLJIVOST :

Ta proizvod predvidoma ne bo povzrocal preobcutljivosti.

RAKOTVORNOST :

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov

(ACGIH).

Za nadaljnje podatke o nevarnosti pripravka si, prosimo, oglejte poglavji 2 in 12.

12.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

EKOTOKSIKOLOŠKI UCINKI :

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

AKUTNI REZULTATI PRI RIBAH :

Zvrst

Izpostavlje

nost

LC50

NOEC

Metoda

Deskriptor preizkusa

Postrv šarenka

96 hrs

41.2 mg/l

2-bromo-2-nitropropan-1,3

-diol )

AKUTNI REZULTATI PRI NEVRETENCARJIH :

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 12

Zvrst

Izpostavlje

nost

LC50

EC50

Metoda

Deskriptor preizkusa

Daphnia magna

48 hrs

1.4 mg/l

2-bromo-2-nitropropan-1,3

-diol )

REZULTATI PRI VODNIH RASTLINAH :

Zvrst

Izpostavlje

nost

EC50/LC50

Metoda

Deskriptor preizkusa

Alge

0.4 - 2.8

mg/l

( 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

REZULTATI PRI VODNIH MIKROORGANIZMIH :

Zvrst

Izpostavlje

nost

EC50/LC50

Metoda

Deskriptor preizkusa

Pseudomonas

putida

> 50 mg/l

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol )

DODATNI EKOLOŠKI PODATKI:

Proizvod vsebuje organske halogene, lahko poveca AOX.

OBSTOJNOST IN RAZKRAJANJE :

Proizvod se lahko razgradi z abiotskimi procesi.

POTENCIAL ZA KOPICENJE V ORGANIZMIH

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko kopicila.

13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo

iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

Odpadke odstraniti v atestirani sežigalni napravi ali obratu za obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se

uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali z običajnimi smetmi. Ob sežigu tega proizvoda ne

nastaja pepel in ga je mogoče sežgati neposredno z ustrezno opremo. Kakršni koli kemijski odpadki so lahko

potencialni onesnaževalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno kanalizacijo, odtoke,

naravne vodotoke ali reke.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA :

16 03 03* - ŠARŽE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

14.

TRANSPORTNI PODATKI

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 12

Informacije v tem poglavju služijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalažo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

Pravilno odpremno ime :

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

Tehnicno(a) ime(na) :

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID No :

UN 3265

Razred nevarnosti - primaren :

Skupina embalaže :

ADR/RID H.I.n. :

RAZVRSTITVENA KODA :

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

Pravilno odpremno ime :

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

Tehnicno(a) ime(na) :

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID No :

UN 3265

Razred nevarnosti - primaren :

Skupina embalaže :

IATA navodila za pakiranje tovora :

IATA mejna kolicina v letalskem tovoru :

60 L (Najv. neto kolicina na enoto embalaže)

IATA navodila za pakiranje za potnike :

Y818 / 818

IATA mejna kolicina za potniška letala :

1 L / 5 L

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

Pravilno odpremno ime :

JEDKA TEKOCINA, KISLA, ORGANSKA, N.D.N.

Tehnicno(a) ime(na) :

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

UN/ID No :

UN 3265

Razred nevarnosti - primaren :

Skupina embalaže :

*Snov, ki onesnažuje morje :

2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

DRUGE INFORMACIJE, KI SE UPORABLJAJO

NAPOTEK NA CEFIC TREMCARD :

80GC3-II+III

KODA NUJNEGA UKREPANJA :

15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH

RAZVRŠCANJE IN OZNACEVANJE :

DIREKTIVA(E): Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EEC in Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/EC.

SIMBOLI ZA NEVARNOST

DRAŽILNO

OKOLJU NEVARNO

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 12

Vsebuje:..2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol

STANDARDNA OPOZORILA

R41 - Nevarnost hudih poškodb oči.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

STANDARDNA OBVESTILA

S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.

S26 - Ob stiku z očmi takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoc.

S28 - Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, rokavice in zašcito za oči/obraz.

S57 - S primerno posodo prepreciti onesnaženje okolja.

S61 - Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

NACIONALNI PREDPISI, FRANCIJA

Zakoni o poklicnih boleznih. Zakon o socialni varnosti, cleni L461-1 do 461-8 (obvezna predhodna izjava

delodajalca): Ustrezen, glej tabelo: Preglednica: 84

Razvrstitev industrijskih delovišc: Se ne upošteva.

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK 2 (aneks 4)

PRIPOROČILO ZVEZNEGA INŠTITUTA ZA OCENO TVEGANJA (BfR): V skladu s priporočilom BfR XXXVI

NACIONALNI PREDPISI, ŠPANIJA: REGISTRACIJA BIOCIDA:

REGISTRSKA ŠTEVILKA IZDELKA

Norveška

091444

REGISTRSKA ŠTEVILKA BIOCIDA

BELGIJA

3405B

FINSKA

SYKE-2002-P-142-042

FRANCIJA

20440(PT11, PT12)

NEMCIJA

N-35498(PT6)

NIZOZEMSKA

12165 N

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Snovi v tem pripravku so pregledane glede na skladnost s seznamoma EINECS ali ELINCS.

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvažamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o programu

Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

ZDRUŽENE DRŽAVE :

Snovi v tem pripravku so vkljucene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 12

KANADA :

Snovi v tem pripravku so razvršcene na Seznam domacih snovi (DSL), so izvzete, ali prijavljene v skladu s

Pravilnikom o prijavljanju novih snovi.

JAPONSKA

Vse snovi v tem proizvodu so v skladu z Zakonom o urejanju proizvodnje in uvoza kemijskih snovi in so na

seznamu pri Ministrstvu za mednarodno trgovino in industrijo (MITI).

16.

DRUGE INFORMACIJE

SEZNAM RELEVANTNIH R-STAVKOV IN OPOMB V POGLAVJU 3.

R21/22 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

R37/38 - Draži dihala in kožo.

R41 - Nevarnost hudih poškodb oči.

R50 - Zelo strupeno za vodne organizme.

- Revidirane informacije: poglavje(a):

- 15

Varnostni list za ta proizvod nudi podatke za zdravje in varnost. Proizvod je treba uporabljati za namene, ki so

skladni z literaturo o našem izdelku. Posamezniki, ki rokujejo s tem proizvodom, morajo biti obvešceni o

priporocenih varnostnih ukrepih in morajo imeti dostop do teh podatkov. Za vsako drugo uporabo je treba

izpostavljenost oceniti, da bo mogoce vzpostaviti primerno prakso pri rokovanju in programe usposabljanja za

zagotovitev varnih postopkov na delovnem mestu. Za vse nadaljnje informacije se, prosimo, obrnite na vašega

krajevnega zastopnika/prodajalca.

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Transevropski

+32-(0)3-575-5555

Belgija / Luksemburg

+32-(0)3-575-0330

Bolgarija

+359 (0)2-946-16-06

Hrvaška

+385 (0)91-1-25-75-23

Ceška republika

+420-602-669421

Danska

+47-(0)22-33-69-99

Finska

+358-(0)9-471 977

Francija / Francoska Švica

+33-(0)6-11-07-32-81

Nemcija in Avstrija / Avstrija / Nemška Švica

+49-(0)6232-130128

Madžarska

+36-30-9-506-447

Italija + Švica / Italijanska Švica

+39-333-210-7947

Latvija

+32-(0)3-575-5555

Nizozemska

+32-(0)3-575-0330

Norveška

+47-(0)22-33-69-99

Poljska

+48-(0)601-66-2626 (SGS) / +48(0)14 637 40 81 (SPOT)

Portugalska

+351-91-911-1399

Romunija

+40-744 -34-14-53

Rusija / Belorusija

+7-812-449-0474

Savdska Arabija

+966-(3)847-1515

Srbija

+32-(0)3-575-5555

Republika Slovaška

+421-(0)905-585-938

Slovenija

+386-41-634-916

Španija

+39-9-77-551577

Švedska

+47-(0)22-33-69-99

VARNOSTNI LIST

PROIZVOD

NALCO® 74739

TELEFONSKA(E) ŠTEVILKA(E) ZA KLIC V SILI

Telefonske številke za klic v sili poišcite v poglavju 16.

NALCO EUROPE B.V. Postbus 627 • 2300 AP Leiden • Nizozemska • 0031 71 5241100

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

12 / 12

Spojené Arabské Emiráty

+44-(0)7071-223-738

Združeno kraljestvo in Irska

+44-(0)7071-223-738

Nalfleet International

+32-(0)3-575-5555

TELEFONSKE ŠTEVILKE NADZORNEGA CENTRA ZA STRUPE

Belgija

+32-70-245245

Ceška republika

+420 224 91 92 93

Francija

+33-(0)145-42-59-59 ORFILA

Madžarska

+36-80-201-199 (ETTSZ, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2)

Latvija

+ 371 67042473

Republika Slovaška

+421 (0)2 5477 4166

Pripravil : Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Datum izdaje : 29.11.2010

Številka verzije : 2.2

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Ni varnostnih opozoril v zvezi z tem izdelkom

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency