NALCO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • NALCO 22370
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • NALCO 22370
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 115572E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

1 / 13

ODDELEK 1.

IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŢBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka:

NexGuard® 22370

Vrsta snovi

Zmes

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Uporaba snovi/zmesi

PRIPRAVA KOTLOVNE VODE

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

PODATKI O DOBAVITELJU

LOKALNA IDENTIFIKACIJA PODJETJA

Nalco Ltd.

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE

NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX

TEL: +44 (0)1606 74488

NALCO ÖSTERREICH Ges.m.b.H. (A)

SCHEYDGASSE 34-36

A - 1210 WIEN

TEL: + 43(0)1 27026350

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

Za informacije o varnosti izdelka stopite v stik z EUProductSafety@nalco.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+32-(0)3-575-5555 Transevropski

+386-41-634-916 Slovenija

Datum sestavitve/Revizije::

25.05.2012

Številka verzije:

ODDELEK 2.

UGOTOVITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Klasifikacija skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Jedkost za koţo/draţenje koţe - Kategorija 2

H315

Resne okvare oči/draţenje - Kategorija 2

H319

Klasifikacija v skladu z Direktivama EU 67/548/EGS ali 1999/45/ES

Z naši ocenjevanjem nevarnosti smo za nevarne prepoznali naslednjo(e) kemijsko(e) snov(i). Vrsto nevarnosti si

oglejte v poglavju 15.

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

2.2 Elementi etikete:

Označevanje skladno s predpisom (ES) št. 1272/2008

Vsebuje: Dietiletanolamin, Sodium Sulfate

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

2 / 13

Piktogrami za nevarnost:

Opozorilna beseda: Pozor

Opozorila o nevarnosti:

H315

Povzroča draţenje koţe.

H319

Povzroča hudo draţenje oči.

Obvestila o nevarnosti

P264

Umiti takoj po uporab koţo.

P280

Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz.

P302 + P352

PRI STIKU S KOŢO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če

jih imate in če to lahko storite brez teţav. Nadaljujte z izpiranjem.

P332 + P313

Če nastopi draţenje koţe: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

P337 + P313

Če draţenje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.

Dodatni podatki:

EUH031

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

2.3 Druge nevarnosti:

Noben znan

ODDELEK 3.

SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmes:

Spodnji podatki vključujejo vse komponente, nečistoče in stranske proizvode, ki pripomorejo k razvrstitvi izdelka

ali za katere obstajajo omejitve poklicne izpostavljenosti.

Nevarna(e) snov(i)

masni deleţ %

Klasifikacija skladno s predpisom

(ES) št. 1272/2008

Razvrstitev v skladu z

direktivo 67/548/EGS

Dietiletanolamin

Indeks-št.: 603-048-00-6

ES-št.: 202-845-2

Št. CAS: 100-37-8

Št. REACH: 01-2119488937-14

1.0 - 5.0

Vnetljiva tekočina 3 : H226

Akutna strupenost 4 : H302

Akutna strupenost 3 : H311

Akutna strupenost 3 : H331

Jedkost za koţo/draţenje koţe 1B : H314

R10, R20/21/22, R34

Sodium Sulfate

ES-št.: 231-820-9

Št. CAS: 7757-82-6

1.0 - 5.0

Ni razvršcen : OEL

Glejte poglavje 16 za popolne podrobnosti o r-stavkih, stavkih o nevarnostih in opombah.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

3 / 13

ODDELEK 4.

UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

V primeru nevarnosti pred ukrepanjem ocenite nevarnost. Ne izpostavljajte se nevarnosti poškodb. V primeru

dvoma, stopite v stik s sluţbo za nujne primere.

VDIHAVANJE

Umakniti se na sveţ zrak in zdraviti v skladu s simptomi. Če se razvijejo simptomi, se posvetovati z zdravnikom.

STIK S KOŢO

Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč. Slečite vso onesnaţeno obleko. Pred ponovno uporabo obleko operite.

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Pri večjem politju izpirati telo pod prho.

STIK Z OČMI

Takoj izpirati z obilo vode najmanj 15 minut. Poiskati takojšnjo zdravniško pomoč.

ZAUŢITJE

Takoj poišcite zdravniško pomoc in pokaţite nalepko in/ali varnostni list. Če je poškodovanec pri zavesti, spirati

usta in dati piti vodo. Ob izgubi zavesti nikoli ne dajajte nicesar skozi usta, premestite v udoben poloţaj,

preverite dihanje in pulz. Po potrebi nudite umetno dihanje.

ZAŠČITA ZA OSEBJE, KI NUDI PRVO POMOČ

Nosite ustrezno osebno zašcitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Povzroča draţenje koţe. Povzroča hudo draţenje oči.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Na podlagi značilnih reakcij pacienta je treba pri obvladovanju simptomov in kliničnega stanja upoštevati mnenje

zdravnika.

ODDELEK 5.

PROTIPOŢARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje:

USTREZNA SREDSTVA ZA GAŠENJE:

Ta proizvod predvidoma ne bo gorel, razen ce izpari vsa voda. Preostale organske snovi so lahko vnetljive.

Uporabljate sredstva za gašenje, primerna za obkolitev poţara.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Ob poţaru lahko razvija ogljikove okside (COx). Ob poţaru lahko razvija dušikove (NOx) in ţveplove okside

(SOx).

V primeru razlitja, preprečite vstop materiala in vode za gašenje v kanalizacijo ali vode.

5.3 Nasvet za gasilce:

Ob poţaru nositi avtonomen dihalen aparat z obrazno masko z nadtlakom in zašcitno obleko.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

4 / 13

ODDELEK 6.

UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

NASVET ZA NEIZUČENO OSEBJE

Material je lahko nevaren ob dotiku, razlitja ne skušajte očistiti. Nemudoma pokličite usposobljene sluţbe za

nujne primere. Čiščenje lahko izvajajo le sluţbe za nujne primere/osebje. Omejite dostop do območja, dokler

primerno čiščenje ni zaključeno.

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

NASVET ZA REŠEVALCE

Omejite dostop do obmocja na primeren nacin, dokler postopki cišcenja ne bodo koncani. Uporabljajte osebno

zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita). Prezracite obmocje

razlitja, ce je mogoce. Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje. Opremo za nezgodne dogodke

(poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Obvestite ustrezne vladne organe,

organe za zdravje in varnost pri delu ter organe za varstvo okolja.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprecite, da bi material zašel v kanalizacijo ali vodotoke. Ne dovolite, da material onesnaţi talno vodo.

Preprecite, da bi proizvod zašel v odtoke. Če pride do onesnaţenja odtokov, potokov, zemlje ali kanalizacije,

obvestite krajevne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrţevanje in čiščenje:

MAJHNA RAZLITJA: Posesajte razlito tekocino z absorbcijskim materialom. Ostanke odstranite v primerno in

pokrito posodo, opremljeno z ustrezno nalepko. Operite prizadeto površino. VELIKA RAZLITJA: Zberite

tekocino s pomocjo absorbcijskega materiala, s kopanjem jarkov ali zajezitvijo. Za pravilno odstranjevanje

zberite v povratne ali reševalne sode ali kamion cisterno. Onesnaţene površine ocistite z vodo ali vodnimi cistili.

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Odlagajte

material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Uporabljajte osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Odlagajte material v skladu s predpisi, navedenimi v poglavju 13 (Odstranjevanje).

ODDELEK 7.

RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

RAVNANJE

Preprecite stik z ocmi, koţo ali oblacili. Uporabljati ob ustreznem prezracevanju. Ne vdihavati par/plinov/prahu.

Hraniti posode zaprte, kadar niso v uporabi. Prepricajte se, da so vse posode opremljene z nalepkami. Opremo

za nezgodne dogodke (poţar, razlitje, iztekanje, itd.) imejte pripravljeno za takojšnjo uporabo. Uporabljajte

osebno zašcitno opremo, priporoceno v poglavju 8 (Nadzor nad izpostavljenostjo/osebna zašcita).

Glejte poglavje 6.2 za Okoljevarstvene ukrepe

HIGIENSKA PRIPOROČILA

Za preprečevanje izpostavljenosti skrbite za dobre delovne navade in osebno higieno. Imejte pripravljeno prho

za izpiranje oči. Imejte pripravljeno varnostno prho. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med

rokovanjem s tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite. Potrebni sta postaja za izpiranje oči in varnostna

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

5 / 13

prha. Če so oblačila onesnaţena, odstranite oblačila in temeljito izperite prizadeto mesto. Pred ponovno

uporabo operite onesnaţena oblačila. Po rokovanju s kemikalijami se vedno temeljito umijte. Med rokovanjem s

tem proizvodom nikoli ne jejte, pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdruţljivostjo:

POGOJI PRI SKLADIŠČENJU

Zaščititi proizvod pred zmrzovanjem. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami. Hraniti v tesno zaprtih posodah.

Hraniti ločeno od oksidantov. Aminski in sulfitni proizvodi ne smejo biti skladišceni v medsebojni bliţini, sicer

lahko njihovi hlapi tvorijo vidne lebdece delce.

USTREZEN GRADBENI MATERIAL

PVC, Buna-N, HDPE (polietilen z visoko gostoto), Polipropilen, Polietilen, Nerjavno jeklo 304, Zdruţljivost s

plasticnimi materiali se lahko spreminja, zato pred uporabo priporocamo preizkus zdruţljivosti.

NEUSTREZEN GRADBENI MATERIAL

Baker, in njihove zlitine, Medenina, Poliuretan, Neopren, EPDM, Aluminij, Mehko jeklo, Nikelj, Fluoroelastomer,

Klorosulfoirana polietilenska guma

7.3 Posebne končne uporabe:

Posebni način(-i) uporabe :

PRIPRAVA KOTLOVNE VODE

ODDELEK 8.

NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora:

MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

Za ta proizvod niso izdelane smernice za ravnanje ob izpostavljenosti. Obstojece mejne vrednosti za

izpostavljenost za snov(i) so prikazane spodaj.

Snov(i)

Skupina:

mg/m3

Slovenia

Dietiletanolamin

STEL MULT

Skin*

* Opomba glede koţe se nanaša na moţen znaten prispevek poti skozi koţo k celotni izpostavljenosti, vkljucno s sluznicami in ocmi.

UKREPI ZA SPREMLJANJE IN NADZOR

Skozi absorbent ali zaporo se potegne majhna kolicina zraka za zajetje snovi, ki se nato lahko desorbira(jo) ali odstrani(jo) in analizira(jo) po

spodaj podanih navedbah:

Snov(i)

Metoda

Analiza

Absorbent

Dietiletanolamin

US NIOSH: 2007

Plinska kromatografija

Silikagel

DNEL

Komponente:

Končna uporaba:

Načini izpostavljenosti:

Potencialni učinki na

zdravje:

Vrednost:

Dietiletanolamin

Delavci

Koţno

dolgoročno - sistemsko

1 mg/kg

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

6 / 13

Delavci

Vdihavanje

dolgoročno - sistemsko

7.34 mg/m3

Delavci

Vdihavanje

dolgoročno - lokalno

1.07 mg/m3

PNEC

Komponente:

Vrednost:

Dietiletanolamin

Sladka voda

0.044 mg/l

Morska voda

0.0044 mg/l

Intermitentno sproščanje

4.4 mg/l

10 mg/l

Usedlina v sladki vodi

0.475 mg/kg

Usedlina v morju

0.0475 mg/kg

0.069 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

TEHNICNO-TEHNOLOŠKI UKREPI:

Priporoca se splošno prezracevanje. Za odstranjevanje emisij iz bliţine izvora uporabite lokalno odzracevanje. Z

laboratorijskimi vzorci je treba rokovati v digestoriju. Predvidite mehansko prezracevanje zaprtih prostorov z

omejenim dostopom.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

SPLOŠNI NASVETI

Uporaba in izbira osebne zašcitne opreme sta odvisni od nevarnosti proizvoda, delovnega mesta in nacina

rokovanja s proizvodom. Na splošno priporocamo, da se kot minimalni zašcitni ukrep uporabljajo zašcitna ocala

s stranskimi šcitniki in delovna obleka, ki varuje roke, noge in trup. Poleg tega bi moral vsakdo, ki pride na

prostor, kjer se dela s tem proizvodom, najmanj nositi zašcitna ocala s stranskimi šcitniki.

ZAŠČITO ZA OČI / OBRAZ

Pri rokovanju s tem proizvodom se priporoca uporaba kemijskih ocal za zašcito pred polivanjem. Veljavni

evropski standard poiščite v EN 166.

ZAŠČITA KOŢE

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati daljše kemijske rokavice. Izbira delovnih rokavic je odvisna od

pogojev pri delu in od vrste kemikalij, a pri lahkih pogojih rokovanja imamo pozitivne izkušnje ob uporabi rokavic

iz PVC Če opazite znake razpadanja, takoj zamenjajte rokavice. Če čas prodora za dani pripravek ni določen, se

posvetujte s proizvajalci PPE (polipropilenetra). Veljavni evropski standard poiščite v EN 374.

Pri rokovanju s tem proizvodom uporabljati delovno obleko (pajac), kemijsko odporen predpasnik in gumijaste

škornje. Veljavni evropski standard poiščite v EN ISO 20345.

ZAŠČITA DIHAL

Kjer bi koncentracije v zraku presegale meje, podane v tem poglavju, se priporoca uporaba polobrazne maske s

filtrom ali dihalni aparat z dovodom zraka. Ustrezni filtrni material je odvisen od kolicine in vrste kemikalij, s

katerimi rokujete. Upoštevajte uporabo filtra vrste: A-B-E-K-P Veljavni evropski standard poišcite v EN 140, EN

137, EN 143 in EN 14387 Ob nezgodnem dogodku ali načrtovanem vstopu v območje neznane koncentracije je

treba uporabljati avtonomni dihalni aparat z nadtlakom in celim obraznim delom. Ce se zahteva zašcita dihal,

vzpostavite kompleten program dihalne zašcite vkljucno z izbiro, preizkušanjem namestitve, usposabljanjem,

vzdrţevanjem in pregledi.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

7 / 13

ODDELEK 9.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

Opomba: Te fizikalne lastnosti so tipicne za ta proizvod in se lahko spreminjajo.

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

FIZIKALNO STANJE

Tekočina

IZGLED

Bister Rumen

Vonj

Rahel

Mejne vrednosti vonja

Ni podatkov.

pH (100.0 %)

11.7

LEDIŠCE

-10.0 °C

ZACETNO VRELIŠCE / VRELNO

OBMOČJE

Ni podatkov.

VNETIŠCE

Noce goreti

HITROST IZPAREVANJA

Ni podatkov.

VNETLJIVOST (trdno, plin)

Ni podatkov.

SPODNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

ZGORNJA EKSPLOZIJSKA MEJA

Ni podatkov.

PARNI TLAK

Enak kot voda

GOSTOTA HLAPOV

Ni podatkov.

Relativna gostota

GOSTOTA

Ni podatkov.

TOPNOST V VODI

Popolnoma

KOEFICIENT OKTANOL/VODA

Ni podatkov.

TEMPERATURA SAMOVŢIGA

Ni podatkov.

TEMPERATURA RAZPADA

Ni podatkov.

VISKOZNOST

Ni podatkov.

EKSPLOZIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

OKSIDACIJSKE LASTNOSTI

Se ne upošteva

9.2 Drugi podatki:

Se ne upošteva

ODDELEK 10.

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.2 Kemijska stabilnost:

Stabilen pri normalnih pogojih.

10.3 Moţnost poteka nevarnih reakcij:

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

8 / 13

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Preprecite previsoke temperature.

10.5 Nezdruţljivi materiali:

Ob stiku z mocnimi oksidanti (npr. klorom, peroksidi, kromati, dušikovo kislino, perklorati, koncentriranim

kisikom, permanganatom) lahko nastanejo toplota, poţar, eksplozija in/ali strupene pare. Kisline Ob stiku z

mocnimi kislinami (npr. ţvepleno, fosforno, dušikovo, klorovodikovo, kromovo, sulfonsko) lahko nastanejo

toplota, brizganje ali vrenje in strupene pare. Vsebuje sulfit. Ob nevtralizaciji aminov lahko SO2 reagira s hlapi in

tvori viden oblak delcev aminovih soli.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ob poţaru:

Ogljikovi oksidi, Ţveplovi oksidi, Dušikovi oksidi

ODDELEK 11.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Proizvod:

Akutna oralna toksičnost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Akutno dermalno strupenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Povzroča draţenje koţe.

Resne okvare oči/draţenje

Povzroča hudo draţenje oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Sulfiti lahko povzrocijo alergijsko reakcijo pri obcutljivih

posameznikih.

Genotoksičnost

Ocena

Sestavine, ki jih vsebuje, niso navedene kot mutagene

Rakotvornost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Nobena izmed snovi v tem proizvodu ni na seznamu

rakotvornih snovi pri Mednarodni agenciji za razsiskavo raka

(IARC), Nacionalnem toksikološkem programu (NTP) ali

Ameriškem vladnem odboru industrijskih higienikov (ACGIH).

Strupenost za

razmnoţevanje

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Ocena: Ni toksičnosti pri razmnoţevanju

STOT - enkratna

izpostavljenost

Opombe: Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za

razvrstitev niso izpolnjena.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

9 / 13

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

Na podlagi razpoloţljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Toksičnost pri vdihavanju

Brez razvrstitve glede strupenosti pri vdihavanju

Komponente:

Dietiletanolamin

Akutna oralna toksičnost

LD50: pribliţno 1,320 mg/kg, Podgana, Druge smernice

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

LC50: pribliţno 4.6 mg/l, 4 h, Podgana, hlapi, Druge smernice

Akutno dermalno strupenost

LD50: pribliţno 885 mg/kg, Morski prašicek, DLP (Dobra

Laboratorijska Praksa): Ne

Jedkost za koţo/draţenje

koţe

Kunec, Rezultat: Jedko, OECD 404, 4 h, DLP (Dobra

Laboratorijska Praksa): Ne

Resne okvare oči/draţenje

Kunec, Rezultat: Jedko, Druge smernice, DLP (Dobra

Laboratorijska Praksa): Ne

Preobčutljivost pri vdihavanju

in preobčutljivost koţe

Morski prašicek, Rezultat: Negative, OECD 406, DLP (Dobra

Laboratorijska Praksa): Ne

Genotoksičnost

Genotoksičnost in vitro

Ames test, Rezultat: negativno, OECD 471, DLP (Dobra

Laboratorijska Praksa): Ne

Študija genske mutacije in vitro v celicah sesalcev, Rezultat:

negativno, OECD 476

Ocena

Preskusi in vitro niso pokazali mutagenih učinkov

ODDELEK 12.

EKOLOŠKE PODATKI

12.1 Strupenost:

Naslednji rezultati veljajo za proizvod.

Proizvod:

Strupenost za ribe

LC50: 3,540 mg/l, 96 hrs, Postrv šarenka, Preskusna snov:

Proizvod

LC50: 3,704 mg/l, 96 hrs, Crnoglavi pisanec, Preskusna snov:

Proizvod

NOEC: 2,500 mg/l, 96 hrs, Crnoglavi pisanec, Preskusna

snov: Proizvod

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje.

LC50: 2,870 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov:

Proizvod

EC50: 1,770 mg/l, 48 hrs, Daphnia magna, Preskusna snov:

Proizvod

Ekotoksikološka presoja

Akutna strupenost za vodno

okolje

Ni pričakovati, da bi škodovalo vodnim organizmom.

Kronična strupenost za

Ni pričakovati, da bi se izkazala kronična strupenost za vodne

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

10 / 13

vodno okolje

organizme

Komponente:

Dietiletanolamin

Strupenost za ribe

LC50: 147 mg/l, 96 h, Leuciscus idus melanotus, DIN 38412

del 15, statično, DLP (Dobra Laboratorijska Praksa): Ne

Strupenost za bakterije

EC20: > 1,000 mg/l, 0.5 h, Mikroorganizmi v odplakah, OECD

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Proizvod:

Biorazgradljivost

Organski del tega pripravka se bo predvidoma z lahkoto

biološko razgradil.

Komponente:

Dietiletanolamin

Biorazgradljivost

95 %, Rezultat: Zlahka biorazgradljivo., Čas izpostavljenja: 22

d, OECD 301 A

12.3 Zmoţnost kopičenja v organizmih:

Proizvod:

Bioakumulacija

Ta pripravek ali material se predvidoma ne bosta biološko

kopicila.

Komponente:

Dietiletanolamin

Bioakumulacija

Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh:

Proizvod:

Vpliv in obnašanje v okolju

Ta snov je topna v vodi in bo predvidoma ostala predvsem v

vodi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod:

Ocena

Ta zmes ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno,

bioakumulativno ali strupeno (OBS)., Ta zmes ne vsebuje

snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno

(zOzB).

12.6 Drugi škodljivi učinki:

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene

informacije

Ni pricakovati škodljivih ucinkov.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

11 / 13

ODDELEK 13.

ODSTRANJEVANJE

Ce ta pripravek postane odpadek, ga mora koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo

kodo iz Evropskega kataloga odpadkov. Obrniti se samo na pooblašcene izvajalce. Zagotoviti skladnost z EC,

nacionalnimi in krajevnimi predpisi.

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Za odstranjevanje zajetega onesnaţenega materiala poklicati pooblašcenega trgovca z odpadki. Kakršni koli

kemijski odpadki so lahko potencialni onesnaţevalci okolja in NISO primerni za odstranjevanje skozi tla, mestno

kanalizacijo, odtoke, naravne vodotoke ali reke. Odpadke odstraniti v atestirani seţigalni napravi ali obratu za

obdelavo/odlaganje v skladu z vsemi predpisi, ki se uporabljajo. Ne odlagati odpadkov v krajevno kanalizacijo ali

z običajnimi smetmi.

Prazne sode naj odpelje ustrezno usposobljen ali pooblaščen izvajalec na recikliranje, predelavo ali odlagališče.

EVROPSKA KODA ODPADKA:

16 03 03* - ŠARŢE, KI NE USTREZAJO SPECIFIKACIJAM IN NEUPORABLJENI PROIZVODI - Anorganski

odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi. Ce se ta proizvod uporablja v kateremkoli nadaljnjem procesu, ga mora

koncni uporabnik ponovno definirati in mu dodeliti najustreznejšo kodo iz Evropskega kataloga odpadkov.

ODDELEK 14.

PODATKI O PREVOZU

Informacije v tem poglavju sluţijo le kot navedbe in ne morejo nadomestiti odpremnega dokumenta (tovornega

lista), ki spada k narocilu. Upoštevajte, prosimo, da se pravilno odpremno ime / razred nevarnosti lahko

spreminjata z embalaţo, lastnostmi in nacinom transporta. Tipicna pravilna odpremna imena za ta proizvod so

naslednja.

TRANSPORT PO KOPNEM

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO ZRAKU (ICAO/IATA)

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

TRANSPORT PO MORJU (IMD/IMO)

14.1 Številka ZN:

ni smiselno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN:

Med transportom produkt ni reguliran s predpisi.

14.3 Razredi nevarnosti prevoza:

ni smiselno

14.4 Skupina embalaţe:

ni smiselno

14.5 Nevarnosti za okolje:

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika:

ni smiselno

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

12 / 13

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu

s Prilogo II k MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC:

ni smiselno

ODDELEK 15.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

MEDNARODNI PREDPISI

UPRAVA ZA PREHRANO IN ZDRAVILA (FDA), Zvezni zakon o prehrani, zdravilih in kozmetiki

Kadar situacija ob uporabi zahteva skladnost s predpisi FDA, je ta proizvod sprejemljiv pod: 21 CFR 173.310

Aditivi za kotelno vodo

Ta proizvod se ne more uporabljati tam, kjer bo proizvedena para prišla v stik z mlekom ali mlecnimi proizvodi.

Polimer se mora uporabljati do nivoja, ki ne presega 20 ppm v napajalni vodi. Polimer se ne sme uporabljati pri

pritisku nad 1000 psig (147 kPa). Indikator ne sme presegati 900 deleţev na bilijon (parts per billion - ppb) v

kotlovni vodi.

KOSHER

Ta proizvod je certificiran kot KOSHER /PAREVE (brez mlecnih proizvodov) za enoletno uporabo, RAZEN V

PREHODNEM OBDOBJU pri CHICAŠKEM RABINSKEM SVETU.

MEDNARODNI ZAKONI O KEMIJSKEM NADZORU

EVROPA

Varnostni list v skladu z Regulativo (EC) št. 1907/2006.

Nalco je zavezan k doslednemu upoštevanju programa REACH (registraciji, evaluaciji in avtorizaciji kemikalij).

Naš cilj je, da v sodelovanju z našimi dobavitelji preverimo vse kemijske snovi, ki jih proizvajamo ali uvaţamo v

Evropsko unijo, z namenom zagotoviti miren prehod na nove predpise o okolju. Za dodatne informacije o

programu Nalco . REACH nas prosim kontaktirajte na reach@nalco.com ali obiščite našo spletno stran.

KANADA

Snov(i) v tem pripravku so vklučene ali izvzete iz seznama snovi the Domestic Substance List (DSL).

ZDRUŢENE DRŢAVE

Snovi v tem pripravku so vkljucene v ali izvzete iz Seznama TSCA 8(b) (40 CFR 710)

NACIONALNI PREDPISI, NEMCIJA

WGK: 1 (aneks 4)

NACIONALNI PREDPISI, NIZOZEMSKA

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ocena kemijske varnosti je bila izvedena za snov(i), ki tvori(jo) ta material oz. za sam material.

ODDELEK 16.

DRUGI PODATKI

SEZNAM USTREZNIH R-STAVKOV, OPOMB IN STAVKOV O NEVARNOSTI V POGLAVJU 2.1 IN 3

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 - Zdravju škodljivo pri zauţitju.

H311 - Strupeno v stiku s koţo.

Varnostni list skladno s predpisom (ES) št. 1907/2006

Proizvod

NexGuard® 22370

Nalco Europe Sàrl • Route de l'Etraz, Z.A. La Pièce 1 , A-one Business Center • 1180 Rolle, Švica

Za dodatne kopije varnostnega lista obiščite spletno stran www.nalco.com iz prosite za dostop

13 / 13

H314 - Povzroča hude opekline koţe in poškodbe oči.

H315 - Povzroča draţenje koţe.

H319 - Povzroča hudo draţenje oči.

H331 - Strupeno pri vdihavanju.

OEL - OEL

R10 - Vnetljivo.

R20/21/22 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s koţo in pri zauţitju.

R31 - V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

R34 - Povzroča opekline.

Ta varnostni list proizvoda nudi zdravstvene, varnostne in zakonsko predpisane informacije. Informacije v tem

varnostnem listu temeljijo na podatkih, razpoloţljivih ob datumu izdaje in so navedeni v dobrem prepričanju in

verjamemo, da so pravilni in zanesljivi na dan izdaje, vendar ne nudijo jamstva, izraţenega ali nakazanega in

Nalco zavrača vso odgovornost zanašanja na te informacije. Izdelek se lahko uporablja v aplikacijah skladnih z

Nalco literaturo o izdelkih. Za kakršne koli druge uporabe, morajo izpostavitve biti ovrednotene, tako da lahko

ustvarite primerne prakse ravnanja in programe usposabljanja za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in

operacij. Odgovornost kupca/uporabnika je, da sam zagotovi, da je izdelek primeren za namenjeno uporabo in

da zagotovi, da so njegova dejanja skladno z zveznimi, drţavnimi, regijskimi in lokalnimi predpisi. Zakonsko

predpisane zahteve so predmet sprememb in se lahko razlikujejo med drţavami članicami Evropske skupnosti in

Zdruţenimi drţavami. Posamezniki, ki rokujejo s tem izdelkom morajo biti obveščeni o priporočenih varnostnih

ukrepih in morajo imeti dostop do teh informacij. Za dodatne informacije se posvetujte z lokalnim predstavnikom

prodaje.

VIRI

IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man (Monografija IARC o

ocenjevanju rakotvorne nevarnosti kemikalij za cloveka), Ţeneva: World Health Organization, International

Agency for Research on Cancer (Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodna agencija za raziskavo raka).

Ariel Insight# (An integrated guide to industrial chemicals covered under major regulatory and advisory

programs), North American Module, Western European Module, Chemical Inventories Module and the Generics

Module (Ariel Insight# (Celosten vodic po industrijskih kemikalijah, ki jih pokrivajo glavni urejevalni in svetovalni

programi), Severnoameriški sklop, Zahodnoevropski sklop, Sklop kemijskih inventarjev in Modul generikov)

(Ariel Insight# CD-ROM razlicica), Ariel Research Corp., Bethesda, MD.

Morebitni bistveni viri literature in podatkovni viri, ki so se morda uporabili skupaj z upoštevanjem strokovnega

mnenja za sestavo tega varnostnega lista: evropske uredbe/direktive (vključno z (ES) št. 1907/2006, (ES) št.

1272/2008, 67/548/EGS, 1999/45/ES), podatki obavitelja, internet, ESIS, IUCLID, Ariel InsightTM, kartice

ERIcards, neevropski uradni regulativni podatki in drugi podatkovni viri.

Datum izdaje :

25.05.2012

Številka verzije :

Pripravil:

Oddelek za varnost, zdravje in okolje (SH&E)

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1 = 1 deseti in

0.001 = 1 tisoči.

Ni varnostnih opozoril v zvezi z tem izdelkom

13-9-2018

 European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

European Medicines Agency stakeholder interaction on the development of medicinal products for chronic non-infectious liver diseases (PBC, PSC, NASH), European Medicines Agency, London, UK, From: 03-Dec-2018, To: 03-Dec-2018

This workshop on the development of medicines for chronic non-infectious liver diseases, including primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis and nonalcoholic steatohepatitis, provides a platform for discussion on appropriate endpoints including validation of surrogate endpoints/biomarkers, suitable study populations, potentially adequate trial designs and the specific challenges with paediatric medicine development. The workshop will support the drafting of a reflection paper on regul...

Europe - EMA - European Medicines Agency