MEPA DIP D

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • MEPA DIP D
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • MEPA DIP D
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 113124E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), Priloga II (453/2010) - Evropa

MEPA Dip D

Verzija

: 1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda

:

MEPA Dip D

Šifra proizvoda

:

113124E

Uporaba proizvoda

:

Biocid

Proizvod je samo za profesionalno uporabo.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Navedene uporabe

Nega prostorov za živali. Ročni postopek

Nega prostorov za živali. Polavtomatski postopek

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec/ Distributer/

Uvoznik

:

Ecolab d.o.o.

Vajngerlova 4

SI-2000 Maribor

Slovenija

Tel.: +386 (0)2 42 93 100

Št. faksa: +386 (0)2 42 93 152

office.maribor@ecolab.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Nacionalno posvetovalno telo/Center za zastrupitve

Številka telefona

:

Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: nemudoma se posvetovati z osebnim

ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati 112.

Proizvajalec/ Distributer/ Uvoznik

Številka telefona

:

Tel.: +386 (0)2 42 93 100

Uradne ure: 8:00 - 15:00

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka

:

Zmes

Razvrstitev v skladu z Direktivo 1999/45/ES [DSD]

Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Direktivo 1999/45/ES in njenimi dopolnitvami.

Razvrstitev

:

Ni razvrščeno.

Razvrstitev proizvoda temelji na toksikološki oceni.

Fizikalne/Kemijske

nevarnosti

:

Ni primerno.

Nevarnosti za človekovo

zdravje

:

Ni primerno.

Nevarnosti za okolje

:

Ni primerno.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov R ali H.

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

2.2 Elementi etikete

Standardna opozorila R

(Stavki R)

:

Izdelek skladno z zakonodajo EU ni razvrščen.

Standardna obvestila S

(stavki S)

:

Ni primerno.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

1/10

MEPA Dip D

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

Dodatni elementi nalepke

:

Varnostni list je profesionalnemu uporabniku na voljo na njegovo zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti

Ostale nevarnosti, ki

nimajo vpliva na

razvrstitev

:

Ni primerno.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Razvrstitev

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Identifikatorji

%

67/548/EGS

Uredba (ES) št.

1272/2008 [CLP]

Tip

Organska sol.

EC: 243-846-8

CAS: 20475-12-1

10-20

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Mlečna kislina

EC: 201-196-2

CAS: 79-33-4

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Glej Oddelek 16 za

celotno besedilo

zgoraj navedenih R

stavkov

Glej Oddelek 16 za

celotno besedilo

zgoraj navedenih

stavkov H.

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v

primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne in ki bi jih bilo potrebno navajati v tej točki.

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Ta snov izpolnjuje merila za PBT v skladu z Uredbo (ES) št. 1207/2006, priloga XIII

[4] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1207/2006, priloga XIII

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Stik z očmi

:

Oči takoj izpirati z obilo vode, občasno dvigniti zgornjo in spodnjo veko. Odstraniti

kontaktne leče. Če se pojavi draženje, poiskati zdravniško pomoč.

Vdihavanje

:

Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če se

pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. Pri vdihavanju produktov razkroja v

požaru so lahko simptomi zakasnjeni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno

zdravniško opazovanje.

Stik s kožo

:

Onesnažen predel kože izprati z obilo vode. Odstraniti onesnažena oblačila in

obutev. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Zaužitje

:

Usta sprati z vodo. Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki

olajša dihanje. Če je snov bila zaužita in je ponerečenec pri zavesti, dajati manjše

količine vode za pitje. Ne sprožiti bruhanja, razen po navodilih zdravniškega osebja.

Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.

Zaščita osebja za prvo

pomoč

:

Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za posledico osebno tveganje ali osebje ni

predhodno ustrezno šolano.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Potencialno akutni vplivi na zdravje

Stik z očmi

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Vdihavanje

:

Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje. Resne posledice so lahko

zakasnjene.

Stik s kožo

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

2/10

MEPA Dip D

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

Zaužitje

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti

Stik z očmi

:

Ni specifičnih podatkov.

Vdihavanje

:

Ni specifičnih podatkov.

Stik s kožo

:

Ni specifičnih podatkov.

Zaužitje

:

Ni specifičnih podatkov.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Opombe za zdravnika

:

Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasnjeni.

Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.

Posebno ravnanje

:

Ni specifičnega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za

gašenje

:

Za gašenje uporabiti sredstvo primerno za okoliški požar.

Neprimerna sredstva za

gašenje

:

Ni znano.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnosti zaradi snovi ali

mešanice

:

Pri požaru ali segrevanju, se tlak poveča in posoda lahko poči.

Nevarni produkti

izgorevanja

:

Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi:

ogljikov dioksid

ogljikov monoksid

dušikovi oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

Posebni previdnostni

ukrepi za gasilce

:

V primeru požara, evakuirati območje. Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za

posledico osebno tveganje ali osebje ni predhodno ustrezno šolano.

Navedba posebne

varovalne opreme za

gasilce

:

Gasilci morajo nositi ustrezno zaščitno opremo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za osebje. ki ni nujno

:

Do ukrepanja ne bo prišlo, če ima za posledico osebno tveganje ali osebje ni

predhodno ustrezno šolano. Evakuirati okolico. Preprečiti dostop odvečnim in

nezaščitenim osebam. Ne dotikajte se ali ne hodite po razlitem oz. razsutem

proizvodu. Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

Za reševalce

:

Če se pri rokovanju z razlitjem zahteva specializirana oblačila, upoštevajte podatke o

primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej Oddelek 8 za dodatne podatke

glede higienskih ukrepov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

:

Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki,

cestno kanalizacijo in odplakami. Če je prišlo do onesnaženja okolja (kanalizacije,

vodotokov, tal ali zraka), obvestiti pristojne službe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Majhno razlitje

:

Razredčiti z vodo in pobrisati, v kolikor je vodotopen, ali absorbirati z inertnim suhim

materialom ter preložiti v primerno embalažo za odpadke.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

3/10

MEPA Dip D

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

Obsežno razlitje

:

Preprečiti iztekanje v kanalizacijo, vodotoke, kleti ali zaprte prostore. Zadržati in

zbrati razlit material z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo,

vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v embalažo za odstranjevanje v

skladu s predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge

oddelke

:

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

:

Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo. (Glej Oddelek 8)

Nasvet glede splošne

poklicne higiene

:

V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je

prepovedano jesti, piti in kaditi. Pred jedjo, pitjem ali kajenjem si je potrebno umiti

roke in obraz. Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstraniti

kontaminirana oblačila in zaščitno opremo. Glej Oddelek 8 za dodatne podatke

glede higienskih ukrepov.

7.2 Pogoji za varno

skladiščenje, vključno z

nezdružljivostjo

:

Skladiščiti med sledečima temperaturama: 0 do 40°C (32 do 104°F). Skladiščiti

skladno z lokalno zakonodajo. Skladiščiti v originalni embalaži, zaščiteno pred

direktno sončno svetlobo v suhem, hladnem in dobro prezračevanem prostoru,

ločeno od nezdružljivih snovi (glej Oddelek 10) ter hrane in pijače. Do uporabe

hraniti posodo tesno zaprto in zatesnjeno. Odprto embalažo previdno zatesniti in

držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje. Ne hraniti v neoznačeni

embalaži. S primernim ravnanjem preprečiti onesnaževanje okolja.

7.3 Posebne končne uporabe

Razred skladiščenja

:

Ni primerno.

Rešitve, specifične za

industrijski sektor

:

Ni primerno.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavitve pri delu

Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi

Mejne vrednosti izpostavljenosti

Mejna vrednost za izpostavljenost ni znana.

Priporočeni postopki

monitoringa

:

Če izdelek vsebuje sestavine za katere veljajo omejitve pri izpostavljenosti, je zato,

da se določi učinkovitost prezračevanja ter drugih nadzornih ukrepov in/ali uporaba

opreme za zaščito dihal, morda potrebno nadzorovati ozračje na delovnem mestu ali

biološki monitoring. Pri metodah za ocenjevanje izpostavljenosti z vdihavanjem

kemijskih učinkovin se je potrebno sklicevati na evropski standard EN 689, pri

metodah za določevanje nevarnih snovi pa na lokalne predpise.

Izpeljana raven učinka (DNEL)

DEL vrednosti ni na razpolago.

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

PEC vrednosti ni na razpolago

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

4/10

MEPA Dip D

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-

tehnološki nadzor

:

Posebno prezračevanje ni potrebno. Dobro splošno prezračevanje naj bi zadoščalo

za uravnavanje izpostavitve delavcev nečistočam v zraku. Če proizvod vsebuje

sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavitve, je potrebno delovni proces fizično

omejiti, prezračevati in zagotavljati, da so izpostavitve delavcev pod priporočenimi

ali predpisanimi mejnimi vrednostmi.

Osebni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi

:

Po ravnanju s kemikalijami ter pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča in ob koncu

delovnega cikla, si temeljito umiti roke, podlakti in obraz. Primerno tehniko je

potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Oprati

onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za

izpiranje oči in prhe za nujne primere.

Zaščita oči / obraza

(EN 166)

:

Če ocena tveganja pokaže, da je se je potrebno izogniti izpostavitvi brizganja

tekočin, meglicam in prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so skladna z

odobrenim standardom.

Varovanje kože

Varovanje rok

(EN 374)

:

Če je na osnovi ocene tveganja to potrebno, je ves čas ravnanja s kemičnimi izdelki

potrebno nositi kemijsko odporne neprepustne zaščitne rokavice, ki so v skladu z

odobrenim standardom.

Zaščita telesa

(EN 14605)

:

Osebno zaščitno opremo za telo je potrebno izbrati na podlagi vrste dela, ki se

izvaja, in tveganj, ki so prisotna. To opremo mora pred ravnanjem s tem proizvodom

odobriti strokovnjak.

Druga zaščita za kožo

:

Pred postopkom se mora na podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih

tveganj, izbrati primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože, ki jih

odobri strokovnjak.

Zaščita dihal

(EN 143, 14387)

:

V običajnih in predvidenih pogojih uporabe respirator ni potreben.

Nadzor izpostavljenosti

okolja

:

Emisije iz prezračevanja ali delovne procesne opreme je potrebno preveriti, da se

zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varovanju okolja. V nekaterih

primerih bodo za znižanje emisij na sprejemljivo raven potrebne naprave za čiščenje

hlapov, filtri ali inženirske modifikacije na procesni opremi.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Izgled

Fizikalno stanje

:

Tekočina.

Barva

:

Modra. [temna]

Vonj

:

Šibek vonj.

Prag vonja

:

Ni določeno za zmesi.

pH

:

3.95 do 4.95 [Konc. (%w/w): 100%]

Tališče/ledišče

:

Ni določeno za zmesi.

Začetno vrelišče in območje vrelišča

:

Ni določeno za zmesi.

Plamenišče

:

> 100°C

Hitrost izparevanja

:

Ni določeno za zmesi.

Vnetljivost (trdno, plinasto)

:

Ni določeno za zmesi.

Čas gorenja

:

Ni določeno za zmesi.

Stopnja gorenja

:

Ni določeno za zmesi.

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

:

Ni določeno za zmesi.

Parni tlak

:

Ni določeno za zmesi.

Parna gostota

:

Ni določeno za zmesi.

Relativna gostota

:

1.045 do 1.055

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

5/10

MEPA Dip D

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

Topnost(i)

:

Lahko topno v naslednjih snoveh: hladni vodi in vroči vodi.

Razmerje oktanol/voda

:

Ni določeno za zmesi.

Temperatura samovžiga

:

Ni določeno za zmesi.

Temperatura razkroja

:

Ni določeno za zmesi.

Viskoznost

:

Dinamična: 950 mPa·s

Eksplozivne lastnosti

:

Ni primerno.

Oksidativne lastnosti

:

Brez.

9.2 Drugi podatki

Ni dodatnih podatkov.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih

sestavin ni na razpolago.

10.2 Kemijska stabilnost

:

Proizvod je stabilen.

10.3 Možnost poteka

nevarnih reakcij

:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba

izogniti

:

Ni specifičnih podatkov.

10.5 Nezdružljivi materiali

:

Ni specifičnih podatkov.

10.6 Nevarni produkti

razgradnje

:

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smelo prihajati do nevarnih

razkrojnih produktov.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Dražilnost/Jedkost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Povzroča preobčutljivost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Mutagenost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Rakotvornost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Strupenost za reprodukcijo

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Teratogenost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Informacija o verjetnih

načinih izpostavljenosti

:

Ni določeno za zmesi.

Potencialno akutni vplivi na zdravje

Vdihavanje

:

Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje. Resne posledice so lahko

zakasnjene.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

6/10

MEPA Dip D

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

Zaužitje

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Stik s kožo

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Stik z očmi

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Simptomi, ki izvirajo iz fizikalnih, kemičnih in toksikoloških značilnosti

Vdihavanje

:

Ni specifičnih podatkov.

Zaužitje

:

Ni specifičnih podatkov.

Stik s kožo

:

Ni specifičnih podatkov.

Stik z očmi

:

Ni specifičnih podatkov.

Zapozneli in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkoročni in dolgoročni izpostavljenosti

Kratkotrajna izpostavljenost

Možni neposredni učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Možni zapozneli učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Dolgotrajna izpostavljenost

Možni neposredni učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Možni zapozneli učinki

:

Ni določeno za zmesi.

Potencialno kronični vplivi na zdravje

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

Splošno

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Rakotvornost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Mutagenost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Teratogenost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Učinek na razvoj

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Učinki na plodnost

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Drugi podatki

:

Ni določeno za zmesi.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Ime ali trgovsko ime

izdelka/snovi

Rezultat

Vrste

Izpostavljenost

propanoic acid, 2-hydroxy-,

(s)-

Akutni EC50 240 mg/L

Daphnia

48 ur

Akutni EC50 750 mg/L

Daphnia

48 ur

Akutni LC50 320 mg/L

Alge

96 ur

Akutni LC50 130 mg/L

Ribe

96 ur

Akutni LC50 130 mg/L

Ribe

96 ur

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Zaključek/Povzetek

:

Ni določeno za zmesi.

12.4 Mobilnost v tleh

Porazdelitveni koeficient

prst/voda (K

OC

)

:

Ni določeno za zmesi.

Mobilnost

:

Ni določeno za zmesi.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

7/10

MEPA Dip D

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

PBT

:

Ni primerno.

vPvB

:

Ni primerno.

12.6 Drugi škodljivi učinki

:

Ni znanih značilnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo

v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno upoštevati seznam identificiranih uporab v Oddelku 1.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek

Metode odstranjevanja

:

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati

na najmanjšo možno raven. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke

proizvoda. Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Znatnih količin

odpadnih ostankov izdelka se ne sme spuščati v kanalizacijo, ampak jih je treba

obdelati v ustreznih čistilnih napravah. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da

reciklirati, odstrani pooblaščeno podjetje za odstranjevanje odpadkov.

Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora

vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju

odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor

razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

Nevarni odpadki

:

Glede na trenutno znanje dobavitelja, ta izdelek ni nevaren odpadek v skladu z

določili v EU direktivi 91/689/EC.

Evropski katalog odpadkov (EWC)

Šifra odpadka

Oznaka odpadka

20 01 30

čistila, ki niso zajeta v 20 01 29

Pakiranje

Metode odstranjevanja

:

Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati

na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali

odlaganje prideta v poštev samo, če reciklaža ni možna.

Posebne previdnostni

ukrepi

:

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Prazne posode ali podloge

lahko zadržijo ostanke proizvoda. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil;

preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 UN številka

Ni predmet predpisov.

Ni predmet predpisov.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 UN Uradno

ime blaga

14.3 Razredi

nevarnosti

prevoza

14.4 Skupina

embalaže

14.5 Nevarnosti za

okolje

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

8/10

MEPA Dip D

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.6 Posebni

previdnostni

ukrepi za

uporabnika

Brez.

Brez.

Brez.

Brez.

14.7 Prevoz v razsutem

stanju v skladu s Prilogo II k

MARPOL 73/78 in

Kodeksom IBC

:

Ni primerno.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Uredba ES (ES) št 1907/2006 (REACH)

Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije

Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost

Nobene od sestavin ni na seznamu.

Priloga XVII - Omejitve za

proizvodnjo, dajanje v

promet in uporabo

nekaterih nevarnih snovi,

pripravkov in izdelkov

:

Ni primerno.

Drugi predpisi EU

15.2 Ocena kemijske

varnosti

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

:

ODDELEK 16: Drugi podatki

Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

Okrajšave in akronimi

:

ATE = ocena akutne strupenosti

CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter

zmesi

DNEL = Izpeljana raven brez učinka

EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti

PNEC = predvidena koncentracija brez učinka

RRN = Registracijska številka REACH

Evropa

Celotno besedilo okrajšanih

stavkov H

:

H315

Povzroča draženje kože.

H318

Povzroča hude poškodbe oči.

Celotno besedilo razvrstitev

[CLP/GHS]

:

Eye Dam. 1, H318

HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 1

Skin Irrit. 2, H315

JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 2

Celotno besedilo okrajšanih

stavkov R

:

R41- Nevarnost hudih poškodb oči.

R38- Draži kožo.

Celotno besedilo razvrstitev

[DSD/DPD]

:

Xi - Dražilno

Datum tiskanja

:

Datum izdaje/ Datum

revidirane izdaje

:

1/3/2011.

Datum prejšnje izdaje

:

Ni prejšnje validacije.

Verzija

:

Obvestilo bralcu

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

9/10

MEPA Dip D

ODDELEK 16: Drugi podatki

Za posredovane podatke verjamemo, da so pravilni glede na formulacijo uporabljeno za proizvodnjo izdelka v

državi porekla. V primeru, da se podatki, standardi ali zakonodaja spremenijo, kakor tudi pogoji uporabe ter

rokovanja, ki so izven našega nadzora, NE DAJEMO NOBENEGA JAMSTVA, IZRAŽENEGA ALI NAZNAČENEGA,

GLEDE CELOVITOSTI ALI NEOKRNJENE TOČNOSTI NAVEDENIH PODAKOV.

Datum izdaje/Datum

revidirane izdaje

:

3 Januar 2011

10/10

18-10-2018

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Unauthorized "Surfaz-SN Triple Action Cream" seized from Mississauga store may pose serious health risks

Health Canada seized “Surfaz-SN Triple Action Cream”—an unauthorized skin cream promoted for antifungal, antibacterial and anti-inflammatory use—because it is labelled to contain prescription drugs (betamethasone dipropionate and neomycin sulphate). The product was seized from Kaf African Caribbean Market (2642 Liruma Road, Unit 2A) in Mississauga, Ontario.

Health Canada

3-8-2018

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Scientific guideline: Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance, adopted

Ledipasvir/sofosbuvir film-coated tablet 90 mg/400 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-8-2018

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Unauthorized skin creams and lotions sold at various retailers in Quebec may pose serious health risks

Health Canada seized eight unauthorized skin lotions and creams from Ayotai Canada because they are labelled to contain a prescription drug (clobetasol propionate or betamethasone dipropionate). The unauthorized lotions and creams were distributed by Ayotai and sold by various retailers in Quebec.

Health Canada

25-7-2018

Kraft Heinz Voluntarily Recalls Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip Distributed to Retailers

Kraft Heinz Voluntarily Recalls Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip Distributed to Retailers

As a precaution, approximately 7,000 cases of Taco Bell Salsa Con Queso Mild Cheese Dip are being voluntarily recalled because the affected product is showing signs of product separation which can lead to a potential health hazard. This could create conditions that could allow for the growth of Clostridium botulinum (C. botulinum), a bacterium which can cause life-threatening illness or death. Consumers are warned not to use the product even if it does not look or smell spoiled.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Vodenje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) prevzel Brane Dobnikar

Vodenje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) prevzel Brane Dobnikar

Vodenje Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) je včeraj prevzel diplomirani...

Ministrstvo za zdravje

16-6-2018

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. ("Del Monte Fresh") announced today, the voluntary recall of a limited quantity of 6 oz., 12 oz. and 28 oz. vegetable trays containing fresh broccoli, cauliflower, celery sticks, carrots, and dill dip sold to select retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota and Wisconsin. Del Monte was notified by state agencies of the outbreak and its potential involvement.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-6-2018

Harvoni (Gilead Sciences Ireland UC)

Harvoni (Gilead Sciences Ireland UC)

Harvoni (Active substance: ledipasvir/sofosbuvir) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3759 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3850/T/67

Europe -DG Health and Food Safety