HOROLITHECO

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • HOROLITHECO
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Medicinski pripomoček

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • HOROLITHECO
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • Ecolab
 • Številka dovoljenja:
 • 116086E
 • Zadnja posodobitev:
 • 12-03-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

1 / 13

ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda

HorolithEco

Koda proizvoda

116086E

Uporaba snovi/zmesi

Čistilo

Vrsta snovi

Zmes

Samo za poklicne uporabnike.

Podatki o redčenju izdelka

Podatkov o redčenju ni na voljo.

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identifikacija uporabe

Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek

Procesno čiščenje; Pol zaprt čistilni postopek

Priporočene omejitve

uporabe

Samo za industrijsko in profesionalno uporabo.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba

Ecolab d.o.o.

Vajngerlova ulica 4

2000, Maribor Slovenija 02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)

narocila@ecolab.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Telefonska številka za nujne

primere

02 429 3100 (Delavnik: 8:00 - 16:00)

Telefonska številka Centra

za zastrupitve

Datum sestavitve/Revizije

19.06.2014

Verzija

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Jedkost za kožo , Kategorija 1.A

H314

Razvrstitev (67/548/EGS, 1999/45/ES)

C; JEDKO

Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.

Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.

2.2 Elementi etikete

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

2 / 13

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost

Opozorilna beseda

Nevarno

Opozorila o nevarnosti

H314

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

Obvestila o nevarnosti

Preprečevanje:

P280

Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/

zaščito za oči/ zaščito za obraz.

Ukrepanje:

P303 + P361 + P353

PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj

odstraniti/ sleči vsa kontaminirana oblačila.

Izprati kožo z vodo/ prho.

P305 + P351 + P338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z

vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče,

če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.

P310

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali

zdravnika.

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi:

žveplova kislina

2.3 Druge nevarnosti

Nobena znana.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine

Kemijsko ime

Št. CAS

ES-št.

Št. REACH

Razvrstitev

(67/548/EGS)

Razvrstitev

(UREDBA (ES) št.

1272/2008)

Koncentracija:

žveplova kislina

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

C; R35

Jedkost za kožoKategorija

1.A; H314

>= 15 - < 20

Citronska kislina

5949-29-1

201-069-1

01-2119457026-42

Xi; R36

Draženje očiKategorija 2;

H319

>= 10 - < 20

Neionski tenzidi

9003-11-6

T+; R26

Akutna strupenostKategorija

2; H330

>= 0.1 - < 0.25

Popolno besedilo stavkov 'R' omenjenih v tem Poglavju, je v Poglavju 16.

Za celotno besedilo H-izjav, omenjeno v tem poglavju, glej 16. poglavje.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

3 / 13

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri stiku z očmi

Takoj začeti izpirati z obilo vode, tudi pod očesnim vekam,

najmanj 15 minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to

lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite

zdravnika.

Pri stiku s kožo

Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Po možnosti

uporabljati blago milo. Takoj slecite kontaminirana oblačila in

sezujte kontaminirano obutev. Operite kontaminirana oblačila pred

ponovno uporabo. Pred uporabo temeljito očistiti obutev. Takoj

pokličite zdravnika.

Pri zaužitju

Izprati usta z vodo. Če ste pri zavesti, pijte obilo vode. Po

možnosti preprečite bruhanje. NE sprožati bruhanja. Če oseba

bruha, ko leži na hrbtu, jo namestite v bočni položaj za

nezavestnega. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar

peroralno(v usta). Dihalne poti morajo biti prehodne. Takoj

pokličite zdravnika. Pri trdovratnih simptomih takoj poklicati

zdravnika ali Center za zastrupitve.

Pri vdihavanju

Potrebna je odstranitev na svež zrak. Ob zaustavitvi dihanja

izvesti umetno dihanje. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Pri

nezavesti namestite v bočni položaj in pokličite zdravnika. Dihalne

poti morajo biti prehodne. Takoj pokličite zdravnika. Takoj pokličite

zdravnika ali center za zastrupitve.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Glej Oddelek 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptome.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Oskrba, obdelava

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za

gašenje:

Pri pojavu požara za gašenje uporabiti vodo/razpršeno vodo/vodni

curek/ogljikov dioksid/pesek/peno/peno, odporno na

alkohol/kemični prašek.

Neustrezna sredstva za

gašenje

Nobena znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Specifične nevarnosti med

gašenjem

Posoda pod pritiskom. Pri segrevanju lahko eksplodira.

Nevarni proizvodi izgorevanja

Ogljikova oksida

Žveplovi oksidi

5.3 Nasvet za gasilce

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

4 / 13

Posebne varovalne opreme

za gasilce

: Uporabljajte osebno varovalno opremo. V primeru požara nosite

neodvisen dihalni aparat. Nosite respirator z dovajanjem svežega

zraka s popolno zaščitno masko.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nasvet za neizučeno osebje

Zagotovite, da cišcenje izvaja samo usposobljeno osebje.

Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri

od izpusta/razliva. Izogibati se vdihavanju, zaužitju ter stiku s kožo

in očmi. Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno

varovalno opremo.

Nasvet za reševalce

Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila,

upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v

Oddelku 8.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti, da pride v stik z zemljo, površinsko vodo ali podtalnico.

Če proizvod kontaminira reke in jezera ali kanalizacijo, obvestite o

tem pristojne organe oblasti.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metodah za čiščenja

Zaustaviti puščanje, če je varno.Razredčite z vodo.Zajezite in

zadržite izlitje z negorljivim absorpcijskim materialom (npr.

peskom, zemljo, diatomejsko zemljo, vermikulitom), in dajte v

vsebnik za odstranjevanje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi

predpisi (glejte poglavje 13).Pri večjih razlitjih zajeziti ali drugače

zadržati razlito snov in s tem zagotoviti, da ne doseže vodotokov.

Zajeziti razlitje, vpiti z negorljivim vpojnim materialom (npr. pesek,

zemlja, diatomejska prst, vermikulit) in prenesti v posodo za

odlaganje v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi (glej 13.

poglavje).Uporabiti sredstva za nevtralizacijo.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.

Za osebno zaščito glejte poglavje 8.

Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Navodilo za varno rokovanje

Nosite osebno varovalno opremo. Preprečiti stik z očmi, kožo ali

oblačili. Ne vdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne

zaužiti. Uporabljati samo ob ustreznem prezračevanju.

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno

prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno

uporabo. Umiti takoj po uporab obraz, roke in izpostavljeno kožo.

V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja,

zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali

izpiranje oči in telesa. Roke si umivajte pred odmori in takoj po

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

5 / 13

rokovanju s proizvodom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih

področij in vsebnikov

Skladiščite v skladu s specifičnimi nacionalnimi predpisi. Hraniti

samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu,

ločeno od baz. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odprte vsebnike je

treba spet skrbno tesno zapreti in hraniti v pokončni legi, da ne

puščajo. Hraniti v posodah z ustreznimi nalepkami.

Temperatura pri skladiščenju

-10 °C do 40 °C

7.3 Posebne končne uporabe

Posebni način(-i) uporabe

Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek

Procesno čiščenje; Pol zaprt čistilni postopek

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

Št. CAS

Komponente

Tip vrednosti

(Oblika

izpostavljanja)

Parametri nadzora

Sprememba

Osnova

7664-93-9

žveplova

kislina

MV (Inhalabilna

frakcija - del

celotne

suspendirane

snovi, ki jo

delavec vdihne)

0.05 mg/m3

2010-12-17

SI OEL

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezni inženirski mehanizmi

Tehnični ukrepi

Učinkovit izpušni prezračevalni sistem. Ohranjati vrednosti

koncentracij v zraku znotraj standardov za poklicno

izpostavljenost.

Individualni zaščitni ukrepi

Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno

prakso. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno

uporabo. Umiti takoj po uporab obraz, roke in izpostavljeno kožo.

V primeru nevarnosti, kjer bi lahko prišlo do stika ali brizganja,

zagotoviti ustrezne prostore in pripomočke za hitro polivanje ali

izpiranje oči in telesa. Roke si umivajte pred odmori in takoj po

rokovanju s proizvodom.

Zaščito za oči / obraz (EN

166)

Delovna očala

Obrazni ščitnik

Zaščita rok (EN 374)

Nosite naslednjo osebno zaščitno opremo:

Rokavice

butilni kavčuk

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

6 / 13

Nitrilni kavčuk

Zaščita kože in telesa (EN

14605)

Izberite zaščito za telo, pri čemer upoštevajte tip telesa,

koncentracijo in količino nevarnih snovi ter določeno delovno

mesto.

Zaščita dihal (EN 143,

14387)

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami

izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošna navodila

: Upoštevati dolocilo o ograjevanju okoli posod za shranjevanje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

: tekoče

Barva

: Brezbarven

Vonj

: brez vonja

0.0 - 1.0, 100 %

Plamenišče

Se ne upošteva.

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/ledišče

ni razpoložljivih podatkov

Začetno vrelišče in območje

vrelišča

ni razpoložljivih podatkov

Hitrost izparevanja

ni razpoložljivih podatkov

Vnetljivost (trdno, plinasto)

ni razpoložljivih podatkov

Zgornja eksplozivna meja

ni razpoložljivih podatkov

Spodnja eksplozivna meja

ni razpoložljivih podatkov

Parni tlak

ni razpoložljivih podatkov

Relativna gostota par/hlapov

ni razpoložljivih podatkov

Relativna gostota

1.16 - 1.175

Topnost v vodi

topnost v maščobah

Topnost v drugih topilih

ni razpoložljivih podatkov

Porazdelitveni koeficient: n-

oktanol/voda

ni razpoložljivih podatkov

Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

Toplotni razpad/razgradnja

ni razpoložljivih podatkov

Viskoznost, kinematična

4.300 mm2/s (40 °C)

Eksplozivne lastnosti

ni razpoložljivih podatkov

Oksidativne lastnosti

Snov ali zmes ni označena kot oksidativna.

9.2 Drugi podatki

ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

7 / 13

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nobena znana.

10.5 Nezdružljivi materiali

Organski materiali

Kovine

Baze

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja.

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Strupenost

Akutna oralna toksičnost

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Akutno dermalno strupenost

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Resne okvare oči/draženje

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Rakotvornost

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Učinki na razplojevanje

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Mutagenost za zarodne

celice

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Teratogenost

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

STOT - enkratna

izpostavljenost

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

8 / 13

STOT - ponavljajoča se

izpostavljenost

: Za ta proizvod ni na voljo podatkov.

Toksičnost pri vdihavanju

: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso

izpolnjena.

Komponente

Akutna oralna toksičnost

: Citronska kislina

LD50 podgana: 11,700 mg/kg

Akutna toksičnost pri

vdihavanju

: Neionski tenzidi

4 h LC50 podgana: 0.147 mg/l

Akutno dermalno strupenost

: Citronska kislina

LD50 podgana: > 2,000 mg/kg

Možni učinki na zdravje

Oči

Povzroča hude poškodbe oči.

Koža

Povzroča težke opekline kože.

Zaužitje

Možna nevarnost za zdravje pri zaužitju.

Vdihavanje

Plin je izjemno dražilen. Hlapi so izjemno dražilni. Lahko povzroči

draženje dihalnih poti.

Kronična izpostavljenost

Pri normalni rabi ni znano ali pričakovano, da bi škodovalo

zdravju.

Izkušnje z izpostavljenostjo človeka

Stik z očmi

Bolečina, Pretirano solzenje, Rdečina

Stik s kožo

Bolečina, Rdečina, Tvorba mehurjev

Zaužitje

Želodčna bolečina

Vdihavanje

Ni razpoložljivih informacij.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Ekotoksičnost

Učinki na okolje

Ta proizvod nima znanih strupenih učinkov na okolje.

Proizvod

Strupenost za ribe

: ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za vodno bolho in

druge vodne vretenčarje

: ni razpoložljivih podatkov

Strupenost za alge

: ni razpoložljivih podatkov

Komponente

Strupenost za ribe

: žveplova kislina

96 h LC50: 22 mg/l

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

9 / 13

Citronska kislina

96 h LC50 Ribe : > 100 mg/l

Neionski tenzidi

96 h LC50 Ribe : > 100 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost

ni razpoložljivih podatkov

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Pojav bioakumulacije ni predviden (log Pow <= 4).

12.4 Mobilnost v tleh

ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Proizvod

Ocena

Se ne upošteva.

12.6 Drugi škodljivi učinki

ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 13: Odstranjevanje

Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih.Odpadkom naj bi kode

pripisal uporabnik, prednostno po posvetu z organi, ki so pristojni za odstranjevanje odpadkov.

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod

: Kjer je mogoče, ima recikliranje prednost pred odlaganjem ali

sežiganjem. Če recikliranje ni izvedljivo, odstranite v skladu z

lokalnimi uredbami. Odstraniti vsebino/posodo in jo dostaviti

pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. V skladu z lokalnimi in

nacionalnimi predpisi. Ne kontaminirajte ribnikov, vodnih poti ali

jarkov s kemikalijo ali rabljenim vsebnikom.

Kontaminirana

embalaža/pakiranje

: Prazne posode je treba dostaviti pooblaščeni osebi za ravnanje z

odpadki na recikliranje ali odlaganje.

Evropski katalog odpadkov

: 200114* - kisline

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Špediter/pošiljatelj/dobavitelj je odgovoren zagotoviti, da so embalaža, oznake in nalepke za

označevanje nevarnosti skladni z izbranim načinom prevoza.

Transport po kopnem (ADR/ADN/RID)

14.1 Številka ZN

2796

14.2 Pravilno odpremno ime

ZVEPLOVA KISLINA

14.3 Razredi nevarnosti

prevoza

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

10 / 13

14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni

ukrepi za uporabnika

Nobenega

Zračni transport (IATA)

14.1 Številka ZN

2796

14.2 Pravilno odpremno ime

Sulphuric acid

14.3 Razredi nevarnosti

prevoza

14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni

ukrepi za uporabnika

Nobenega

Pomorski transport

(IMDG/IMO)

14.1 Številka ZN

2796

14.2 Pravilno odpremno ime

SULPHURIC ACID

14.3 Razredi nevarnosti

prevoza

14.4 Skupina embalaže

14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni

ukrepi za uporabnika

Nobenega

14.7 Prevoz v razsutem

stanju v skladu s Prilogo II k

MARPOL 73/78 in Kodeksom

IBC

Se ne upošteva.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Nacionalni predpis

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb.

Drugi predpisi

Zakon o kemikalijah

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje

nevarnih kemikalij

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi

izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi

izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri

delu

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in

mladih oseb

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so

pred kratkim rodile ter doječih

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

Zakon o prevozu nevarnega blaga

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

11 / 13

15.2 Ocena kemijske varnosti

Izdelek vsebuje snovi, za katere se še vedno zahtevajo ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo R-stavkov

Zelo strupeno pri vdihavanju.

Povzroča hude opekline.

Draži oči.

Celotno besedilo H-stavkov

H314

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

H330

Smrtno pri vdihavanju.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Pripravil

Regulatory Affairs

Števila navedena v varnostnem listu so podana v obliki: 1,000, 000=1 milijon in 1,000=1 tisoč. 0.1

= 1 deseti in 0.001 = 1 tisoči.

SPREMEMBE PODATKOV: Pomembne spremembe podatkov o predpisih in zdravju pri tej

popravljeni izdaji so nakazane s crto ob levem robu varnostnega lista.

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju,

informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za

varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport,

odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti.

Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak

material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to

ni posebej navedeno v tekstu.

PRILOGA: SCENARIJI IZPOSTAVLJENOSTI

Snovi po DPD+:

:

Naslednje snovi so glavne sestavine, ki prispevajo k scenariju izpostavljenosti za zmesi, skladno z

metodologijo DPD+:

Pot

Snov

Št. CAS

Št. EINECS

Zaužitje

žveplova kislina

7664-93-9

231-639-5

Vdihavanje

žveplova kislina

7664-93-9

231-639-5

Kožno

žveplova kislina

7664-93-9

231-639-5

Oči

žveplova kislina

7664-93-9

231-639-5

vodno okolje

Ni snovi v sledeh

Fizikalne lastnosti snovi po DPD+:

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

12 / 13

Snov

Parni tlak

Topnost v vodi

POW

Molska masa

žveplova kislina

0.485 hPa

98.08 g/mol

Za preračun, ali so vaši nadaljnji pogoji obratovanja in ukrepi za obvladovanje tveganja varni,

prosimo, izračunajte faktor tveganja na spodaj navedeni spletni strani:

www.ecetoc.org/tra

Kratek naslov scenarija

izpostavljenosti

Procesno čiščenje; Cleaning In place (CIP) postopek

Deskriptorji uporabe

Glavne skupine uporabnikov

Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na

industrijskih lokacijah

Sektorji končne uporabe

SU3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih

na industrijskih lokacijah

Skupine postopkov

PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v

posode/ velike vsebnike na namenskih napravah

Kategorije izdelka

PC35: Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi

topil)

Kategorije sproščanja v

okolje

ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo

v izdelke, v procesih in izdelkih

Kratek naslov scenarija

izpostavljenosti

Procesno čiščenje; Pol zaprt čistilni postopek

Deskriptorji uporabe

Glavne skupine uporabnikov

Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih na

industrijskih lokacijah

Sektorji končne uporabe

SU3: Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih

na industrijskih lokacijah

Skupine postopkov

PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar

obstaja možnost izpostavljenosti

PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/ praznjenje) iz/ v

posode/ velike vsebnike na namenskih napravah

Kategorije izdelka

PC35: Izdelki za pranje in čiščenje (vključno z izdelki na osnovi

topil)

Kategorije sproščanja v

okolje

ERC4: Industrijska uporaba procesnih pripomočkov, ki se vključijo

v izdelke, v procesih in izdelkih

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

HorolithEco

116086E

13 / 13