Bicusan

Glavne informacije

 • Zaščiteno ime:
 • Bicusan 50 mg filmsko obložene tablete
 • Farmacevtska oblika:
 • filmsko obložena tableta
 • Sestava:
 • bikalutamid 50 mg / 1 tableta
 • Pot uporabe:
 • Peroralna uporaba
 • Enote v paketu:
 • škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
 • Tip zastaranja:
 • Rp/Spec - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept zdravnika specialista ustreznega področja medicine ali od njega poobl
 • Uporabi za:
 • ljudje
 • Vrsta medicine:
 • Alopatska drog

Dokumentov

Lokalizacija

 • Na voljo v:
 • Bicusan 50 mg filmsko obložene tablete
  Slovenija
 • Jezik:
 • slovenščina

Terapevtski podatki

 • Terapevtska skupina:
 • bikalutamid

Drugi podatki

Stanje

 • Source:
 • JAZMP - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke - Slovenia Medicines Agency
 • Status dovoljenje:
 • Zdravilo z dovoljenjem za promet
 • Številka dovoljenja:
 • 5363-I-140/12
 • Datum dovoljenje:
 • 20-01-2012
 • EAN koda:
 • 3837000113914
 • Zadnja posodobitev:
 • 18-01-2018

Glavnih Značilnosti Zdravila

JAZMP-IB/015-29.01.2015

Povzetek glavnih značilnosti zdravila

JAZMP-IB/015-29.01.2015

1. IME ZDRAVILA

Bicusan 50 mg filmsko obložene tablete

2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Ena tableta vsebuje 50 mg bikalutamida.

Pomožne snovi z znanim učinkom: ena tableta vsebuje 60,44 mg laktoze monohidrata

Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Filmsko obložena tableta.

Bele, okrogle, bikonveksne filmsko obložene tablete z oznako BCM 50 na eni strani.

4. KLINIČNI PODATKI

4.1 Terapevtske indikacije

Zdravljenje napredovalega raka prostate v kombinaciji z analogi LHRH (gonadoliberina) ali kirurško

kastracijo.

4.2 Odmerjanje in način uporabe

Odmerjanje

Odrasli moški, vključno s starejšimi bolniki: odmerek je ena 50 mg tableta peroralno enkrat na dan.

Pediatrična populacija

Bikalutamid ni indiciran pri otrocih in mladostnikih.

Način uporabe

Tablete je treba zaužiti cele in s tekočino.

Zdravljenje z bikalutamidom je treba začeti vsaj 3 dni pred začetkom zdravljenja z analogom LHRH

ali hkrati s kirurško kastracijo.

Okvara ledvic

Bolnikom z okvaro ledvic odmerka ni treba prilagoditi. Z bikalutamidom ni izkušenj pri bolnikih s

hudo okvaro ledvic (očistek kreatinina < 30 ml/min) (glejte poglavje 4.4).

Okvara jeter

Bolnikom z blago okvaro jeter odmerka ni treba prilagoditi. Pri bolnikih z zmerno do hudo okvaro

jeter se zdravilo lahko kopiči (glejte poglavje 4.4).

4.3 Kontraindikacije

Bikalutamid je kontraindiciran pri ženskah in otrocih (glejte poglavje 4.6).

JAZMP-IB/015-29.01.2015

Preobčutljivost na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1.

Sočasno z bikalutamidom je kontraindicirana uporaba terfenadina, astemizola ali cisaprida (glejte

poglavje 4.5).

4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi

Uvedbo zdravljenja mora neposredno nadzorovati zdravnik specialist.

Bikalutamid se v veliki meri presnovi v jetrih. Podatki kažejo, da se lahko bikalutamid pri osebah s

hudo okvaro jeter odstrani počasneje, to lahko poveča njegovo kopičenje. Zato je treba bikalutamid pri

bolnikih z zmerno do hudo okvaro jeter uporabljati previdno.

Zaradi možnih jetrnih sprememb so priporočljive redne kontrole delovanja jeter. Pričakovati je

mogoče, da se večina sprememb pojavi v prvih 6 mesecih zdravljenja z bikalutamidom.

V redkih primerih so med zdravljenjem z bikalutamidom opažali hude jetrne spremembe in odpoved

jeter, poročali so tudi o smrtnih primerih (glejte poglavje 4.8). Če so spremembe hude, je treba

zdravljenje z bikalutamidom prekiniti.

Pri moških, zdravljenih z agonisti LHRH, so opažali zmanjšanje tolerance za glukozo. To se lahko

pokaže kot sladkorna bolezen ali izguba urejenosti glikemije pri bolnikih, ki že imajo sladkorno

bolezen. Pri bolnikih, ki dobivajo bikalutamid v kombinaciji z agonisti LHRH, zato pride v poštev

kontroliranje glukoze v krvi.

Ugotovljeno je, da bikalutamid zavira citokrom P450 (CYP 3A4), zato je potrebna previdnost med

njegovo uporabo hkrati z zdravili, ki se pretežno presnovijo s CYP 3A4 (glejte poglavji 4.3 in 4.5).

Bolniki z redkimi prirojenimi motnjami, kot so galaktozna intoleranca, laponska oblika zmanjšane

aktivnosti laktaze ali malabsorbcija glukoze-galaktoze, ne smejo jemati tega zdravila.

Zdravljenje z deprivacijo androgenov lahko podaljša interval QT.

Pri bolnikih z anamnezo ali dejavniki tveganja za podaljšanja intervala QT in pri bolnikih, ki sočasno

prejemajo zdravila, katera lahko podaljšajo interval QT (glejte poglavje 4.5) mora zdravnik pred

uvedbo zdravljenja z bikalutamidom pretehtati razmerje med koristjo in tveganjem vključno s

potencialom za pojav Torsades de pointes.

4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Med bikalutamidom in analogi LHRH ni znakov farmakokinetičnega ali farmakodinamičnega

medsebojnega delovanja.

Študije in vitro so pokazale, da R-bikalutamid zavira CYP 3A4, manj pa zavira CYP 2C9, 2C19 in

2D6.

Klinične študije, v katerih so kot označevalec aktivnosti citokroma P450 (CYP) uporabili antipirin,

sicer niso odkrile znakov možnega medsebojnega delovanja midazolama in bikalutamida, toda

povprečna izpostavljenost midazolamu (AUC) se je po 28-dnevni sočasni uporabi z bikalutamidom

povečala do 80 %. Takšen porast bi lahko bil pomemben za zdravila z nizkim terapevtskim indeksom.

Zato je hkratna uporaba terfenadina, astemizola in cisaprida kontraindicirana (glejte poglavje 4.3),

JAZMP-IB/015-29.01.2015

previdnost pa je potrebna med hkratno uporabo bikalutamida s snovmi, kakršne so ciklosporin in

zaviralci kalcijevih kanalčkov. Potrebno je lahko zmanjšanje odmerka teh zdravil, zlasti če obstajajo

znaki močnejših ali neželenih učinkov zdravila. Med uporabo ciklosporina je po uvedbi ali opustitvi

bikalutamida priporočljivo natančno kontrolirati koncentracijo ciklosporina v plazmi in bolnikovo

klinično stanje.

Previdnost je potrebna pri predpisovanju bikalutamida z drugimi zdravili, ki lahko zavrejo oksidacijo

zdravila, npr. s cimetidinom ali ketokonazolom. Teoretično bi to lahko povečalo koncentracijo

bikalutamida v plazmi, to pa bi teoretično lahko povzročilo povečanje neželenih učinkov.

Študije in vitro so pokazale, da lahko bikalutamid izpodrine kumarinski antikoagulans varfarin z

njegovega vezavnega mesta na beljakovinah. V primeru uvedbe bikalutamida pri bolniku, ki že dobiva

kumarinske antikoagulanse, je priporočljivo natančno kontrolirati protrombinski čas.

Ker zdravljenje z deprivacijo androgenov lahko podaljša interval QT, je potrebno skrbno pretehtati

sočasno uporabo bukalutamida z zdravili, ki podaljšajo interval QT ali z zdravili, ki lahko inducirajo

torsades de pointes, kot so antiaritmiki skupine IA (npr. kinidin, dizopiramid) ali skupine III (npr.

amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moksifloksacin, antipsihotiki (glejte poglavje 4.4).

4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje

Bikalutamid je pri ženskah kontraindiciran in ga ne smejo dobiti nosečnice ali doječe matere.

4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Malo verjetno je, da bi bikalutamid poslabšal bolnikovo sposobnost vožnje ali upravljanja s stroji.

Vendar pa je treba bolnike opozoriti, da se občasno lahko pojavi zaspanost. Bolniki, ki se jim to zgodi,

morajo biti previdni.

4.8 Neželeni učinki

V tem poglavju so neželeni učinki opredeljeni takole: zelo pogosti (≥ 1/10), pogosti (≥ 1/100 do <

1/10), občasni (≥ 1/1.000 do ≤ 1/100), redki (≥ 1/10.000 do ≥ 1/1.000), zelo redki (≥ 1/10.000), ni

znano (ni mogoče oceniti na podlagi podatkov, ki so na voljo).

Preglednica 1: Pogostnost neželenih učinkov

Organski sistem

Pogostnost

Bikalutamid 50 mg

(+ analog LHRH)

Bolezni krvi in

limfatičnega

sistema

zelo pogosti

anemija

Bolezni imunskega

sistema

občasni

preobčutljivost,

angioedem in urtikarija

Presnovne in

prehranske motnje

pogosti

zmanjšan apetit

Psihiatrične motnje

pogosti

zmanjšanje libida,

depresija

Bolezni živčevja

zelo pogosti

omotica

pogosti

zaspanost

JAZMP-IB/015-29.01.2015

Bolezni srca

pogosti

ni znano

miokardni infarkt

(poročali so o smrtnih

primerih)

, srčna

odpoved

podaljšanje intervala QT

(glejte poglavji 4.4 in 4.5)

Žilne bolezni

zelo pogosti

valovi vročine

Bolezni dihal,

prsnega koša in

mediastinalnega

prostora

občasni

intersticijska bolezen

pljuč

(poročali so o

smrtnih primerih)

Bolezni prebavil

zelo pogosti

bolečine v trebuhu,

zaprtje, navzea

pogosti

dispepsija, flatulenca

Bolezni jeter,

žolčnika in

žolčevodov

pogosti

hepatotoksičnost,

zlatenica, zvišanje

transaminaz

redki

odpoved jeter

(poročali

so o smrtnih primerih)

Bolezni kože in

podkožja

pogosti

alopecija,

hirzutizem/ponovna rast

las/dlak, suha koža,

srbenje, izpuščaj

Bolezni sečil

zelo pogosti

hematurija

Motnje

reprodukcije in

dojk

zelo pogosti

ginekomastija in

občutljivost dojk

pogosti

erektilna disfunkcija

Splošne težave in

spremembe na

mestu aplikacije

zelo pogosti

pogosti

astenija, edem

bolečina v prsih

Preiskave

pogosti

povečanje telesne mase

Opaženo je bilo v farmakoepidemiološki študiji o uporabi LHRH agonistov in antiandrogenov za

zdravljenje raka prostate. Pojavili so se znaki povečanega tveganja pri sočasni uporabi zdravila Bicusan

50 mg in LHRH agonistov, vendar ni bilo znakov povečanega tveganja pri uporabi zdravila Bicusan 50

mg kot monoterapije za zdravljenje raka prostate.

Uvrščeno med neželene učinke zdravila po pregledu postmarketinških podatkov. Pogostnost je določena

na podlagi incidence prijavljenih neželenih učinkov intersticijske pljučnice v času randomiziranega

zdravljenja s 150 mg bikalutamida v študijah zgodnjega raka.

Jetrne spremembe so redko hude in so bile ponavadi prehodne; minile ali izboljšale so se med

nadaljevanjem zdravljenja ali po njegovi prekinitvi.

Uvrščeno med neželene učinke zdravila po pregledu postmarketinških podatkov. Pogostnost je določena

na podlagi incidence prijavljenih neželenih učinkov jetrne odpovedi pri bolnikih, ki so prejemali

zdravljenje v odprtem kraku s 150 mg bikalutamida v študijah zgodnjega raka.

Lahko se zmanjša s sočasno kastracijo.

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.

Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih

JAZMP-IB/015-29.01.2015

delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika, Center za zastrupitve, Zaloška cesta 2 SI-1000

Ljubljana, faks: + 386 (0)1 434 76 46, e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si.

4.9 Preveliko odmerjanje

Izkušenj s prevelikim odmerjanjem pri človeku ni. Specifičnega antidota ni; zdravljenje mora biti

simptomatsko. Bikalutamid je v veliki meri vezan na beljakovine in se nespremenjen ne pojavi v

urinu, zato dializa predvidoma ne koristi. Indicirana je splošna podporna oskrba, vključno s pogostim

nadziranjem vitalnih znakov.

5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1 Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: antiandrogeni. Oznaka ATC: L02 B B03

Bikalutamid je nesteroiden antiandrogen, ki nima drugih endokrinih učinkov. Vezan je na androgenske

receptorje, ne da bi aktiviral izražanje genov, in tako zavre androgensko stimulacijo. Posledica tega

zavrtja je nazadovanje tumorjev prostate. S kliničnega stališča bi lahko prekinitev zdravljenja pri

nekaterih bolnikih povzročila pojav antiandrogenskega odtegnitvenega sindroma.

Bikalutamid je racemat z antiandrogenskim učinkom, ki ga ima skoraj izključno njegov R-enantiomer.

5.2 Farmakokinetične lastnosti

Bikalutamid se po peroralni uporabi dobro absorbira. Ni dokazov, da bi hrana klinično pomembno

vplivala na njegovo biološko uporabnost.

S-enantiomer se v primerjavi z R-enantiomerom hitro odstrani, razpolovni čas odstranjevanja R-

enantiomera iz plazme je približno 1 teden.

Med redno vsakodnevno uporabo bikalutamida je koncentracija R-enantiomera v plazmi približno

desetkrat tolikšna kot koncentracija S-enantiomera; to je posledica dolgega eliminacijskega

razpolovnega časa.

Med vsakodnevno uporabo 50 mg bikalutamida doseže koncentracija R-enantiomera v plazmi

približno 9 mikrogramov/ml. V stanju dinamičnega ravnovesja je 99 % celotnega števila enantiomerov

v plazmi R-enantiomer, ki ima tudi prevladujoč delež v terapevtskem učinku.

Na farmakokinetiko R-enantiomera ne vplivajo starost, okvara ledvic ali blaga do zmerna okvara jeter.

Ugotovljeno je, da se R-enantiomer pri bolnikih s hudo okvaro jeter počasneje odstrani iz plazme.

Bikalutamid je v veliki meri vezan na beljakovine (racemat 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) in se izdatno

presnovi (z oksidacijo in glukuronidacijo). Njegovi presnovki se odstranijo skozi ledvice in v žolču v

približno enakih deležih. Po izločanju v žolč pride do hidrolize glukuronidov.

5.3

Predklinični podatki o varnosti

Bikalutamid je pri eksperimentalnih živalih in človeku čist in močan antagonist androgenskih

receptorjev. Njegov glavni sekundarni farmakološki učinek je indukcija od CYP450 odvisnih

mešanofunkcijskih oksidaz v jetrih. Indukcije encimov pri človeku niso opazili. Spremembe ciljnih

organov pri živalih so jasno povezane s primarnim in sekundarnim farmakološkim delovanjem

bikalutamida, ki obsega involucijo od androgenov odvisnih tkiv, hiperplazije in neoplazije ali raka

JAZMP-IB/015-29.01.2015

ščitnice, jeter in Leydigovih celic, moteno spolno diferenciacijo moškega potomstva ter reverzibilno

okvaro plodnosti pri samcih. Študije genotoksičnosti niso pokazale, da bi bil bikalutamid mutagen. Za

vse neželene učinke, ugotovljene v študijah na živalih, ocenjujejo, da so specifični za živalsko vrsto in

v indiciranih kliničnih okoliščinah niso pomembni za človeka.

6. FARMACEVTSKI PODATKI

6.1 Seznam pomožnih snovi

Jedro tablete:

laktoza monohidrat

povidon K-29/32

krospovidon

natrijev lavrilsulfat

magnezijev stearat

Obloga:

laktoza monohidrat

hipromeloza

titanov dioksid (E171)

makrogol 4.000

6.2 Inkompatibilnosti

Navedba smiselno ni potrebna.

6.3 Rok uporabnosti

5 let.

6.4 Posebna navodila za shranjevanje

Za shranjevanje zdravila niso potrebna posebna navodila.

6.5 Vrsta ovojnine in vsebina

Pretisni omot iz PVC/PE/PVDC/Al, škatla.

Pakiranja vsebujejo 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 ali 280 filmsko

obloženih tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Ni posebnih zahtev.

7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

JAZMP-IB/015-29.01.2015

220 Hafnarfjordur

Islandija

8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

H/08/00275/001-018

9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 16.07.2008

Datum zadnjega podaljšanja: 20.01.2012

10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

29.01.2015